17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN"

Transkript

1 17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yabancı paralı işlemlerin gerek ilk muhasebeleştirmede gerekse dönem sonu değerlemesinde hangi kur üzerinden geçerli para birimine çevrildiği, Yabancı paralı işlemlerle ilgili olarak, parasal kalemler ve parasal olmayan kalemlerde ortaya çıkan kur farklarının nasıl muhasebeleştirildiği, Yabancı paralı finansal tabloların sunumun yapıldığı para birimine nasıl çevrildiği ve ortaya çıkan kur farklarının ne şekilde raporlandığı. Anahtar Kelimeler Yabancı paralı işlemler Yabancı paralı finansal tablolar Geçerli para birimi Sunumun yapıldığı para birimi Yabancı faaliyet Kur farkı Kapanış kuru İşlem tarihindeki kur 1

3 İçindekiler 1. UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ 1.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1.2. Geçerli Para Biriminin Belirlenmesi 1.3. Yabancı Paralı İşlemlerin Geçerli Para Biriminde Raporlanması 1.4. Geçerli Para Biriminden Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimine Çeviri İşlemi 1.5. Geçerli Para Birimi Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Olan İşletmelerde Finansal Tabloların Çeviri İşlemi 1.6. Yurtdışındaki işletmenin elden çıkarılması 2

4 1. UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardını Aralık 2003 de yayınlamıştır. Standartta yabancı paralı işlemlerin ve faaliyetlerin ne şekilde muhasebeleştirileceği ve yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş finansal tabloların sunum un yapılacağı para birimine nasıl çevrileceğine ilişkin ilkeler yer almaktadır Standardın Amacı ve Kapsamı Yabancı paralı işlemlerin ve faaliyetlerin bir işletmenin finansal tablolarına nasıl dahil edileceğine ve yabancı paralı finansal tabloların sunumun yapılacağı para birimine nasıl çevrileceğine ilişkin ilkeleri açıklamaktır. Çeviri işleminde hangi döviz kurunun kullanılacağı ve kur farklarının finansal tablolarda nasıl raporlanacağı da standart kapsamında yer almaktadır (UMS 21,md. 1-2). Bir işletmenin yabancı paralı faaliyetleri iki şekilde karşımıza çıkar. İşletmenin yabancı paralı işlemleri olabilir veya yurt dışında faaliyette bulunan işletmeleri bulunabilir. Yurt dışındaki işletme, raporlayan işletmenin, kendisininkinden farklı bir ülke ya da para biriminde faaliyette bulunan, bir bağlı ortaklığı, iştiraki, iş ortaklığı ya da şubesidir. Raporlayan işletme ise, yurt dışındaki işletmeye bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklığı olarak sahip olan işletmedir. Standart, işletmelerin bu tür faaliyetleri olması durumunda, işlem ve faaliyetlerin hangi kur üzerinden çevrileceği ve kur farklarının ne şekilde raporlanacağını açıklamaktadır. Standardın kapsamına girmeyen konular ise aşağıda sıralanmıştır: UMS 39/UFRS 9 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının kapsamında olan türev işlemler ve bakiyeler, Finansal riskten korunma muhasebesi, Yabancı paralı işlemlerden kaynaklanan nakit akışlarının Nakit Akış Tablosundaki sunumunda ya da yurtdışındaki işletmenin nakit akışlarının çevrimi Geçerli Para Biriminin Belirlenmesi Geçerli para birimi işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrenin para birimidir. Temel ekonomik çevre ise, işletmenin nakit yarattığı ve harcadığı çevredir. Geçerli para birimi: Mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen para birimidir (mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının bağlı olduğu ve gerçekleştiği para birimidir) 3

5 Rekabet unsurları ve yasal düzenlemeleriyle mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını en çok etkileyen ülkenin para birimidir. Mal ve hizmetlere ilişkin işçilik, ham madde ve diğer maliyetleri en çok etkileyen para birimidir (bu tür maliyetlerin oluştuğu ve ödendiği para birimidir). Fonların temin edildiği para birimidir İşletme faaliyetlerine ilişkin tahsilatların turtulduğu para birimidir. Yurtdışındaki işletmenin geçerli para biriminin ve bu geçerli para biriminin raporlayan işletmeninki ile aynı olup olmadığının belirlenmesinde, aşağıdaki ek faktörler dikkate alınır: Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinin önemli derecede özerk olarak veya raporlayan işletmenin bir uzantısı şeklinde yürütülüp yürütülmediği. Faaliyetlerin raporlayan işletmenin uzantısı olarak yürütülmesine; yurtdışındaki işletmenin sadece raporlayan işletmeden ithal edilen malları satması ve hasılatları ona göndermesi örnek olarak gösterilebilir. Önemli derecede özerklik durumunda ise; yurtdışındaki işletme önemli ölçüde yerel para biriminde nakit ve diğer parasal kalemleri biriktirir, giderlerini karşılar, gelir yaratır ve borçlanır. Raporlayan işletme ile yapılan işlemlerin, yurtdışındaki işletmenin toplam faaliyetlerinin yüksek ya da düşük bir oranını oluşturması. Yurtdışındaki işletmenin faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının raporlayan işletmenin nakit akışlarını doğrudan etkileyip etkilemediği ve istenildiği an kendisine aktarılmasının mümkün olup olmadığı. Raporlayan işletmeden fon desteği gerektirmeden, yurtdışındaki işletmenin kendi faaliyetlerinden sağladığı nakit akışlarının mevcut ve normal koşullarda beklenen borç yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmaması. Yukarıdaki göstergelerin karışık ve geçerli para biriminin açık olmadığı durumlarda yönetim, temel işlemlerin, olayların ve koşulların ekonomik etkilerini en iyi yansıtan para biriminin belirlenmesinde kendi takdirini kullanır Yabancı Paralı İşlemlerin Geçerli Para Biriminde Raporlanması Yabancı para işletmenin geçerli para birimi dışında bir paradır. Yabancı paralı bir işlem aşağıdaki işlemlerden oluşur: (a) İşletmenin, fiyatları yabancı bir para biriminde belirlenen mal ve hizmetleri alıp satması 4

6 (b) İşletmenin, borç ya da alacak tutarları yabancı bir para biriminde belirlenen kredi alması ya da borç vermesi (c) İşletmenin, yabancı bir para birimi cinsinden varlık iktisap etmesi ya da elden çıkarması ile bu tür yükümlülüklerin doğması veya ifa edilmesi. Yabancı paralı bir işlem geçerli para birimine, işlem tarihinde yabancı para ve geçerli para arasındaki kur dikkate alınarak çevrilir (UMS 21, md. 21). İşlem tarihi, işlemin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na göre ilk defa kaydedilmesi gerektiği tarihtir. Uygulama kolaylığı nedeniyle, işlem tarihindeki gerçek kura yaklaşan bir kurun, örneğin, haftanın ya da ayın ortalama kurunun, o dönem içinde her bir yabancı para biriminde gerçekleşen işlemlerin tümü için kullanılması mümkündür. Bununla birlikte, döviz kurunun önemli ölçüde dalgalanması durumunda dönem için ortalama kur kullanılmaz (UMS 21, md. 22). Her raporlama döneminin sonunda; Yabancı paralı parasal kalemler kapanış kuru üzerinden çevrilir. Tarihi maliyetinden ölçülmüş yabancı paralı parasal olmayan kalemler işlem tarihindeki kur (tarihi kur) üzerinden çevrilir. Gerçeğe uygun değerinden ölçülmüş yabancı paralı parasal olmayan kalemler, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kur üzerinden çevrilir (kapanış kuru). Parasal kalemlere ilişkin kur farkları dönem kar veya zararında raporlanır. Standartta, bu kurala bir istisna getirilmiştir. Bir işletme yurtdışındaki bir işletmesinden alacak veya borç niteliğinde parasal bir kaleme sahip olabilir. Yakın bir gelecekte ödenmesi veya tahsili beklenmeyen bu kalemler, özünde işletmenin yurtdışındaki işletmedeki net yatırımının bir parçasıdır.söz konusu bu parasal kalemler sadece uzun vadeli alacakları ya da kredileri içerebilir, ticari alacak ya da borçlar bu kapsamda değerlendirilmez (UMS 21,md.15). Raporlayan işletmenin yurtdışındaki işletmesindeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farkları, raporlayan işletmenin bireysel finansal tablolarında ve yurtdışındaki işletmenin kendi finansal tablolarında kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir. Yurtdışındaki işletmeyi ve raporlayan işletmeyi içeren finansal tablolarda ise (örneğin yurtdışındaki işletme bir bağlı ortaklık ise konsolide finansal tablolar), bu tür kur farkları başlangıçta özkaynakların ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirilir ve net yatırımın elden çıkarılması durumunda kar ya da zarar olarak muhasebeleştirilir (UMS 21, md. 32). 5

7 Standardın bu hükmünden de anlaşılacağı üzere, yurt dışındaki işletmedeki net yatırımın bir parçasını oluşturan parasal kalemlere ilişkin ortaya çıkan kur farkları, yurt dışındaki işletmenin bağlı ortaklık olması durumunda konsolide finansal tablolarda, iştirak veya iş ortaklığı olması durumunda özkaynak yöntemi uygulanırken Diğer Kapsamlı Karın bir unsuru olarak özkaynaklarda raporlanır. Örnek 1: A şirketi ABD de faaliyette bulunan B şirketinin tamamına sahiptir. A nın geçerli para birimi Türk Lirası, B nin ki ise Dolardır. A şirketi konsolide finansal tablolarını TL cinsinden düzenlemektedir. B şirketi ana ortaklığı olan A şirketine Dolar borçludur. Bağlı ortaklığın yakın bir gelecekte bu borcu ödeyeceğine dair herhangi bir plan bulunmamaktadır. Borcun alındığı tarihteki kur 1 Dolar=1.5 TL, dönem sonundaki kur ise 1 Dolar=2 TL Dönem sonunda B Şirketi, ana ortaklığına olan bu borcundan dolayı kendi finansal tablolarında herhangi bir kur kazancı veya kaybı raporlamayacaktır. Çünkü borç, B şirketinin geçerli para birimi olan Dolar cinsindendir, dolayısıyla herhangi bir çeviri işlemi yapılmayacaktır. Ana ortaklık ise bireysel finansal tablolarında, bağlı ortaklığından olan yabancı paralı alacağını, parasal bir kalem olmasından dolayı geçerli para birimine kapanış kurundan çevirecek ve toplam TL kur farkından doğan kazanç (kambiyo karı) raporlayacaktır $ x1.5 TL= TL $ 2 TL = TL Fark TL Konsolide finansal tablolarda ise, sözkonusu alacak, bağlı ortaklığa yapılan yatırımın bir parçası olarak değerlendirildiğinden, TL tutarındaki kazanç, Diğer kapsamlı kar olarak özkaynaklarda raporlanacaktır. Örnek 2: Yukarıdaki örnekte, bağlı ortaklığın ana ortaklığa TL birimi cinsinden, TL borçlu olduğunu ve işlem tarihindeki kurun 1 Dolar=1.5 TL, kapanış kurunun ise 1 Dolar=2 TL oduğunu varsayarsak; TL/1.5= Dolar TL/2= Dolar Fark Dolar 6

8 Bağlı ortaklık yabancı para birimi cinsinden (TL) borcunu, parasal kalem olmasından dolayı kapanış kuru üzerinden yeniden ölçümleyecek ve dönem sonunda bu borcundan dolayı Dolar, kurdan doğan kazanç olarak raporlayacaktır. Ana ortaklık ise, bireysel finansal tablolarında, sözkonusu alacak tutarı zaten kendi geçerli para biriminden olduğu için, herhangi bir kur kazancı ya da kaybı raporlamayacaktır. Konsolide finansal tablolarda ise sözkonusu kazanç diğer kapsamlı karın bir unsuru olarak özkaynaklarda raporlanacaktır (2.500 Dolarx2 TL= TL). Örnek 3: Geçerli para birimi Türk Lirası olan bir işletme 1 Ocak 2013 tarihinde yurt dışındaki bir satıcıdan bedeli bir ay sonra ödenmek üzere Dolar tutarında mal satın almıştır (vade farkı olmadığı varsayılmıştır). Ödeme 1 Şubat 2013 tarihinde yapılmıştır. Döviz kurları aşağıdaki gibidir: 1 Ocak 2013 tarihinde 1 Dolar= 1.7 TL 1 Şubat 2013 tarihinde 1 Dolar=1.8 TL 153 TİCARİ MALLAR $X1.7 TL= TL 1/01/ SATICILAR /02/ SATICILAR 656 KAMBİYO ZARARI 102 BANKALAR $X ( )=1.000 TL Örnek 4: Geçerli para birimi Türk Lirası olan bir işletme 15 Aralık 2012 tarihinde yurt dışındaki bir satıcıdan, bedeli bir ay sonra ödenmek üzere Dolar tutarında mal satın almıştır (vade farkı olmadığı varsayılmıştır). Stokların tamamı dönem içinde satılmıştır. İşletme 31 Aralık 2012 tarihinde dönem sonu finansal tablolarını düzenlemektedir. Döviz kurları aşağıdak gibidir: 15 Aralık 2012 tarihinde 1 $=1.7 TL 31 Aralık 2012 tarihinde 1 $=1.75 TL 153 TİCARİ MALLAR $X1.7 TL= TL 15/12/ SATICILAR

9 656 KAMBİYO ZARARI $X( )=500 TL 31/12/ SATICILAR 500 Satıcılar hesabı, parasal bir kalem olmasından dolayı dönem sonunda kapanış kuru üzerinden çevrilir, kur farkı dönem kar-zararında raporlanır. UMS 21 de kur farklarının hangi hesapta muhasebeleştirileceğine ilişkin spesifik bir açıklamaya yer verilmemiştir. Parasal olmayan kalemlerle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları, parasal olmayan kalemlere ilişkin kazanç veya kayıplar kar veya zararda raporlanıyorsa, kurdan kaynaklanan kazanç veya kayıplar da kar veya zararda raporlanır. Parasal olmayan kalemlere ilişkin kazanç veya kayıplar diğer kapsamlı karda (özkaynaklarda) raporlanıyorsa, kurdan kaynaklanan kazanç veya kayıplar da diğer kapsamlı karda raporlanır. Örneğin UMS 16, maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesinden kaynaklanan bazı kazanç ve zararların doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmesini gerektirir. Böyle bir aktifin yabancı para cinsinden olması durumunda, yeniden değerlenmiş tutar değerlemenin yapıldığı tarihteki kurdan çevrilir ve oluşan kur farkı özkaynaklarda muhasebeleştirilir. Bazı kalemlerin defter değeri iki ya da daha fazla tutar karşılaştırılarak belirlenir. Örneğin, stokların defter değeri UMS 2 Stoklar Standardına göre maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük olanıdır. Benzer şekilde, UMS 36, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına göre, değer düşüklüğü göstergesi olan bir varlığın defter değeri, muhtemel değer düşüklüğü dikkate alınmadan önceki defter değeri ile geri kazanılabilir tutarından düşük olanıdır. Böyle bir aktif, parasal değilse ve bir yabancı para biriminden ölçülüyorsa, defter değeri aşağıdakiler karşılaştırılarak belirlenir: (a) Tutarın belirlendiği tarihteki döviz kurundan çevrilen maliyet ya da defter değerinden uygun olanı (tarihi maliyet cinsinden ölçülen bir kalem için işlem tarihindeki kur) ve (b) Değerin belirlendiği tarihteki döviz kurundan çevrilen net gerçekleşebilir değer ya da geri kazanılabilir tutardan uygun olanı (bilanço tarihindeki kapanış kuru). Bu karşılaştırmanın; geçerli para biriminde bir değer düşüklüğü ortaya çıkması, yabancı para biriminde ise değer düşüklüğünün söz konusu olmaması ya da bu durumun tam tersi bir etkisi olabilir (UMS 21, md. 25). 8

10 Örnek 5: Geçerli para birimi Türk Lirası olan bir işletme 1 Mart 2012 tarihinde $ tutarında makine satın almıştır. İşletme makineler sınıfını UMS 16 da yer verilen maliyet modeline göre değerlemektedir. Makinelerin faydalı ömrü 5 yıldır. Döviz kurları aşağıdaki gibidir. 1 Mart 2012 tarihinde 1 $=1.5 TL 31 Aralık 2012 tarihinde 1 $=1.7 TL 01/03/ TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 102 BANKALAR $X1.5 TL= TL 31 Aralık 2012 tarihinde makineler parasal olmayan bir kalem olduğu ve tarihi maliyetle değerlendiğinden dolayı, işlem tarihindeki kur (tarihi kur) üzerinden çevrilir. Dolayısıyla, herhangi bir kur farkı ortaya çıkmaz. Makineler için dönem sonunda ayrıca amortisman hesaplaması yapılarak kayıtlara alınır TL/5 yıl=9.000 TL yıllık amortisman tutarı 9.000/12 ay=750x10 ay=7.500 TL ( tarihinde muhasebeleştirilmesi gereken amortisman tutarı) Örnek 6: Geçerli para birimi Türk Lirası olan bir işletme yatırım amacıyla Londra da bir daire satın almıştır. Dairenin maliyet bedeli olup, işletme dairenin gerçeğe uygun değerini güvenilir bir şekilde tespit edebilmektedir. Yıl sonunda, dairenin gerçeğe uygun değeri olarak tespit edilmiştir. Döviz kurları aşağıdaki gibidir: İşlem tarihindeki kur 1 =2 TL Kapanış kuru (Dönem sonu kuru) 1 =2,1 TL İşlem tarihi YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER 102 BANKALAR x2= TL Dönem sonu 2..YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER 64. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR x2.1=

11 Yatırım amaçlı gayrımenkul parasal olmayan bir kalem olduğu ve gerçeğe uygun değerle değerlendiğinden dolayı, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kur üzerinden çevrilmiştir. Sözkonusu kaleme ilişkin kazanç veya kayıplar dönem kar-zararında raporlandığı için, kurdan kaynaklanan fark da dönem kar-zararında raporlanmıştır. Örnek 7: İşletme ABD deki bir üreticiden toplam $ tutarında mal satın almıştır. Malın satın alındığı tarihteki kur 1 $=1.5 TL. Dönem sonunda stokların tamamı işletmenin deposunda bulunmaktadır ve piyasadaki olumsuz gelişmelerden dolayı stokun net gerçekleşebilir değerinin $ olduğu tahmin edilmektedir. Dönem sonundaki kapanış kuru 1 $= 2 TL Standardın 25. Maddesine göre hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır: (1) Stokun maliyet bedeli $x1.5= TL (2) Net gerçekleşebilir değer $x2= TL Fark TL Bu karşılaştırma neticesinde, stokun yabancı para birimi cinsinden değerinde bir değer düşüklüğü olmasına rağmen, geçerli para birimi cinsinden, kurdaki değişmenin değer düşüklüğünü tersine çevirdiği görülmektedir. Dönem sonunda işletme stoklarını maliyet ve net gerçekleşebilir değerden düşük olanı üzerinden, diğer bir deyişle TL üzerinden raporlamaya devam edecektir. Örnek 8: Yukarıda verilen örnekte, dönem sonundaki kurun 1$=1.6 TL olması durumunda hesaplama ve muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılır. (1) Stokun maliyet bedeli $x1.5= TL (2) Net Gerçekleşebilir Değer $x1.6= TL Fark TL 153 TİCARİ MALLAR $x1.5= TL İşlem tarihi BANKALAR Dönem sonu 62.KARŞILIK GİDERLERİ 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HS

12 1.10. Geçerli Para Biriminden Finansal Tablolarda Kullanılan Para Birimine Çeviri İşlemi İşletme, finansal tablolarını herhangi bir para biriminde sunabilir. Finansal tablolarda kullanılan para biriminin işletmenin geçerli para biriminden farklı olması durumunda işletme, faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu finansal tablolarda kullanılan para birimine çevirir. Örneğin bir grup, farklı geçerli para birimleri olan işletmelerden oluşuyorsa, konsolide finansal tabloların sunulabilmesi için her bir işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu ortak bir para biriminden ifade edilir (UMS 21, md. 38). Geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olmayan bir işletmenin faaliyet sonuçları ve finansal durumu, finansal tablolarda kullanılan farklı para birimine aşağıdaki işlemler uygulanarak çevrilir (UMS 21, md. 39): Aktif ve yabancı kaynaklar (karşılaştırmalı olanlar dahil olmak üzere) bilanço tarihindeki kapanış kurundan çevrilir, Gelir ve giderler (karşılaştırmalı olanlar dahil olmak üzere) işlem tarihlerindeki döviz kurlarından çevrilir ve Ortaya çıkan tüm kur farkları, diğer kapsamlı karın (öz kaynakların) ayrı bir unsuru olarak muhasebeleştirilir. Uygulama kolaylığı nedeniyle, gelir ve gider kalemleri için işlemlerin yapıldığı tarihlerdeki döviz kurlarına yaklaşık bir kurun, örneğin dönemin ortalama kurunun kullanılması mümkündür. Ancak, döviz kurlarının önemli ölçüde dalgalanması durumunda dönem için ortalama kur kullanılmaz. Finansal tabloların çevirisi neticesinde kur farkı ortaya çıkar. Bu farkı doğuran nedenler aşağıdaki gibidir: Gelir ve giderlerin işlem tarihindeki döviz kurlarından aktif ve yabancı kaynakların kapanış kurundan çevrilmesi. Dönem başı net aktiflerin öncekinden farklı bir kapanış kurundan çevrilmesi. Yabancı paralı finansal tabloların çevirisi neticesinde ortaya çıkan kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilmez, çünkü döviz kurlarındaki değişim faaliyetin şimdiki ve gelecekteki nakit akışlarını ya hiç etkilemez ya da çok az etkiler. Kur farkları, konsolide edilen ancak tamamen sahip olunmayan yurtdışındaki bir işletme ile ilgili ise, çevrimden 11

13 kaynaklanan ve azınlık paylarına isabet eden kümülatif kur farkları, konsolide bilançoda azınlık paylarının bir parçası olarak muhasebeleştirilir (UMS 21, md. 41). Yabancı paralı finansal tabloların çevirisi ile ilgili ortaya çıkabilecek durumlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yabancı işletmenin yerel para birimi Yabancı işletmenin geçerli para birimi Raporlayan işletmenin finansal tablolarını sunduğu para birimi Çeviri yöntemi Euro Euro Türk Lirası Tüm varlık ve borçlar kapanış kurundan çevrilir Euro Türk Lirası Türk Lirası Tüm parasal kalemler geçerli para birimine kapanış kurundan çevrilir Dolar Euro Türk Lirası 1.Geçerli para birimine çeviri yapılır (Euro) 2. Geçerli para biriminden sunumun yapıldığı para birimine çeviri yapılır (TL) Kaynak: WILEY IFRS 1010, s. 970 den uyarlanmıştır. Kur Farkları Diğer kapsamlı karda raporlanır Kar-zararda raporlanır Kar-zararda raporlanır Diğer kapsamlı karda raporlanır Yabancı işletmenin finansal tablolarını sunduğu para birimi geçerli para birimi ise, raporlayan işletme (örneğin ana ortaklık), yabancı işletmenin tüm varlıkları ve borçlarını kapanış kurundan, gelir ve giderlerini ise işlem tarihindeki kur üzerinden çevirir. Tüm kur farkları özkaynaklarda raporlanır. Yabancı işletmenin finansal tablolarını sunduğu para birimi, geçerli para biriminden farklı ancak geçerli para birimi raporlayan işletmenin geçerli para birimi ile aynı ise, tüm parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir. Kur farkları kar-zararda raporlanır. Parasal olmayan kalemler ise, değerleme esasları dikkate alınarak tarihi kur veya kapanış kurundan çevrilir. Parasal olmayan kaleme ilişkin kazanç veya kayıplar kar zararda raporlanıyorsa, kurdan doğan fark da kar-zararda raporlanır. Parasal olmayan 12

14 kaleme ilişkin kazanç veya kayıplar Dğer kapsamlı karda (özkaynaklarda) muhasebeleştiriliyorsa, kurdan doğan fark da özkaynaklarda raporlanır. Yabancı işletmenin finansal tablolarını sunduğu para birimi geçerli para biriminden farklı ve geçerli para birimi de raporlayan işletmenin finansal tablolarını sunduğu para biriminden farklı ise, önce yukarıdakine benzer şekilde geçerli para birimine çeviri işlemi yapılır, daha sonra tüm aktif ve borçlar sunumun yapıldığı para birimine kapanış kurundan çevrilir. Konsolide finansal tablolar düzenlenirken, yurt dışındaki bağlı ortaklık ile ana ortaklık arasındaki işlemler UFRS 10 uyarınca elimine edilir. Yurt dışındaki işletmen elde edilmesi esnasında ortaya çıkan şerefiye, yurt dışındaki işletmen geçerli para biriminden ifade edilir, dolayısıyla kapanış kuru üzerinden çevrilir. Örnek (Özerhan ve Yanık, 2012, s. 717 den alınmıştır ): Türkiye de faaliyette bulunan bir ana ortaklık, ABD de faaliyet gösteren bir işletmenin hisselerinin tamamını 1 Ocak 2012 tarihinde elde etmiştir. Elde etme tarihinde bağlı ortaklığın net tanımlanabilir varlıklarının defter değeri $ olup, defter değeri gerçeğe uygun değeri göstermektedir. Dönem sonunda ABD de faaliyet gösteren bağlı ortaklığın Kapsamlı Kar-Zarar Tablosu ve Finansal Durum Tablosu aşağıdaki gibidir. Bağlı Ortaklığın Tarihli Kapsamlı Kar-Zarar Tablosu KALEMLER Dolar Brüt Satışlar SMM (500) Brüt Satış Karı 500 Faaliyet Gider. (100) Faaliyet Karı 400 Diğer Faal. Olağan.Gelir ve Karlar 50 Diğer Faal. Olağan Gider ve Zarar. (350) Dönem karı 100 Bağlı Ortaklığın Tarihli Finansal Durum Tablosu 13

15 Kalemler Dolar Hazır Değerler 400 Menkul kıymetler 100 Stoklar 500 Gelecek Ay. Ait gid. 100 Dönen Varlıklar Toplamı Maddi duran varlıklar 900 Birikmiş amortisman (200) Maddi olmayan duran varlıklar (net) 300 Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI Ticari Borçlar 250 Gelecek Aylara ait gelir. 250 Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar 500 Uzun vadeli yabancı kaynaklar 500 Sermaye Dönem Karı 100 PASİF TOPLAMI Dönem başı kur ( ) 1 $ = 1 TL Kapanış Kuru ( ) 1 $ = 1.5 TL Ortalama Kur 1 $ = 1.25 TL 14

16 Bağlı Ortaklığın Kapsamlı Kar-Zarar Tablosunun Çevirisi KALEMLER Dolar Kur TL Brüt Satışlar SMM (500) 1.25 (625) Brüt Satış Karı Faaliyet Gider. (100) 1.25 (125) Faaliyet Karı Diğer Faal. Olağan.Gelir ve Karlar Diğer Faal. Olağan Gider ve Zarar. (350) 1.25 (437.5) Dönem karı

17 Bağlı Ortaklığın Finansal Durum Tablosunun Çevirisi KALEMLER DOLAR KUR TL. Hazır Değerler Menkul kıymetler Stoklar Gelecek ay. Ait gid Dönen Varlıklar Toplamı Maddi duran varlıklar Birikmiş amortisman (200) 1.5 (300) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI Ticari Borçlar Gelecek Aylara ait gelir Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar Uzun vadeli yabancı kaynaklar Sermaye Dönem Karı 100 Gelir tablosu 125 Diğer Kapsamlı Kar 525 Çeviri Kur Farkı (Kazancı) Özkaynaklar PASİF TOPLAMI

18 Kur Farkı: Dönem Başı Özkaynaklar : Dönem sonu Özkaynaklar : ( ) Fark : 650 Dönem Karı (125) Kur Farkı 525 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU KALEMLER Ana Ortak. Bağlı Ortak. Eliminasyon Konsolide Finansal Durum Tablosu (TL) (TL) Borç Alacak Hazır Değerler Menkul kıymetler Stoklar Gelecek ay. Ait gid Dönen Varlıklar Toplamı Bağlı Ortaklıklar (1) - Maddi duran varlıklar Birikmiş amortisman (1.000) (300) (1.300) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Duran Varlıklar Toplamı AKTİF TOPLAMI Ticari Borçlar Gelecek Aylara ait gelir Kısa Vadeli Yabancı

19 Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Sermaye (1) Dönem Karı Diğer Kapsamlı gelir Çeviri Kur Farkı (Kazancı) Özkaynaklar PASİF TOPLAMI Geçerli Para Birimi Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonominin Para Birimi Olan İşletmelerde Finansal Tabloların Çeviri İşlemi Çeviri işlemi yapılmadan önce, finansal tablolar UMS 29 Standardına göre düzeltilir, Karşılaştırmalı olanlar dahil olmak üzere aktifler, pasifler, öz kaynak kalemleri, gelir ve giderler kapanış kurundan çevrilir. Ekonomi yüksek enflasyonlu olma özelliğini yitirdiğinde ve işletme finansal tablolarını UMS 29 a göre düzeltme uygulamasına son verdiğinde; finansal tablolarını düzeltmeyi bıraktığı tarihteki fiyat seviyelerine göre düzeltilmiş tutarları tarihi maliyet olarak kabul ederek finansal tablolarda kullanılan para birimine çevirir (UMS 21, md. 4243) Yurtdışındaki İşletmenin Elden Çıkarılması Diğer kapsamlı karda muhasebeleştirilmiş birikmiş kur farkları, elden çıkarmadan kaynaklanan kazanç veya kaybın hesaplanmasında dikkate alınır. Örnek: Ana ortaklık İngiltere de faaliyette bulunan, %100 üne sahip olduğu bağlı ortaklığını toplam a elden çıkarıyor. Kur 1 =2 TL. Bağlı ortaklığın defter değeri TL, elden çıkarma tarihinde net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL, diğer kapsamlı karda muhasebeleştirilmiş çeviri kazancı ise TL dır. 18

20 Ana ortaklık bu işlemi bireysel finansal tablolarında aşağıdakişekilde muhasebeleştirir 102 BANKALAR. İşlem tarihi BAĞLI ORTAKLIKLAR ORTAKLIKLAR SATIŞ KARLARI Konsolide finansal tablolarda ise, elden çıkarma kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanarak karzararda raporlanır Diğer kapsamlı kar (birikmiş çeviri farkı) TL ( ) TL Elden çıkarma kazancı TL 19

21 Özet Kur değişiklikleri işletmenin yabancı paralı işlemleri ve faaliyetleri olmasından kaynaklanır. Yabancı paralı işlemler, ilk muhasebeleştirmede geçerli para birimine işlem tarihindeki kur üzerinden çevrilir. İzleyen dönemlerde değerlemede ise parasal parasal olmayan ayırımı sözkonusudur. Parasal kalemlerin tümü kapanış kurundan çevrilir, kur farkları kar-zararda raporlanır. Tarihi maliyetle değerlenen parasal olmayan kalemler tarihi kur üzerinden çevrilir, dolayısıyla kur farkı ortaya çıkmaz. Gerçeğe uygun değerinden ölçülmüş parasal olmayan kalemler ise kapanış kurundan çevrilir, kur farkı, ilgili kaleme ilişkin kazanç veya kayıplar kar-zararda raporlanıyorsa kar-zararda, diğer kapsamlı karda raporlanıyorsa, diğer kapsamlı karda (özkaynaklarda) raporlanır. Yabancı paralı finansal tabloların raporlayan işletmenin finansal tablolarını sunduğu para birimine çevirisinde;, yabancı paralı finansal tablolardaki para birimi geçerli para birimi ise, tüm varlıklar ve borçlar kapanış kurundan çevrilir, gelir ve giderler ise işlem tarihindeki kur üzerinden çevrilir. Kur farkları diğer kapsamlı karda (özkaynaklarda) raporlanır. 20

22 Çalışma Soruları 1. Aşağıdakilerden hangisi geçerli para birimin belirlenmesinde dikkate alınmaz? a. Mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirildiği para birimi b. Mal ve hizmet alımlarında ödenen para birimi c. Fonların temin edildiği para birimi d. Uluslar arası ticarette kabul gören para birimi e. Nakit yarattığı para birimi 2. Ana ortaklığın Almanya da faaliyette bulunan bağlı ortaklığı satışlarının ve ödemelerinin yaklaşık %85 lik bölümünü Euro para birimi cinsinden gerçekleştirmektedir. Ana ortaklığın finansal tablolarını sunduğu para birimi Türk Lirasıdır. Bağlı ortaklığın geçerli para birimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Türk Lirasıdır b. Eurodur c. Her ikisi de geçerli para birimi olarak kabul edilebilir d. Geçerli para biriminin hangisi olduğu yönetim tarafından belirlenir e. Bağlı ortaklık farklı bir para birimini geçerli para birimi olarak kabul edebilir 3. Ana ortaklığın Almanya da faaliyette bulunan bağlı ortaklığı satışlarının %85 lik kısmını ana ortaklığa ve TL üzerinden gerçekleştirmektedir. Ana ortaklığın finansal tablolarını sunduğu para birimi Türk Lirasıdır. Bağlı ortaklık kayıtlarını euro üzerinden tutmaktadır. Bağlı ortaklığın geçerli para birimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Türk Lirasıdır b. Eurodur c. Her ikisi de geçerli para birimi olarak kabul edilebilir d. Geçerli para biriminin hangisi olduğu yönetim tarafından belirlenir e. Bağlı ortaklık farklı bir para birimini geçerli para birimi olarak kabul edebilir 4. İşletme 1 Ocak 2013 tarihinde bedeli 15 gün sonra ödenmek üzere $ tutarında hammadde satın alıyor. 15 gün sonra ödemeyi gerçekleştiriyor. 1 Ocak 2013 tarihinde 1 $=1.7 TL, 15 Ocak 2013 tarihinde ise 1$=1.65 TL. Bu işlem neticesinde ortaya çıkan kur farkı aşağıdakilerden hangisidir? a TL kurdan doğan kayıp b. 50 TL kurdan doğan kayıp c TL kurdan doğan kazanç d. 50 TL kurdan doğan kazanç e. Kur farkı ortaya çıkmaz 21

23 5. Aşağıdakilerden hangisi parasal kalem değildir? a. Gelecek aylara ait gelirler b. Kasa c. Alınan Çekler d. Alacaklar e. Satıcılara borçlar 6. Aşağıdakilerden hangisi parasal olmayan kalem değildir? a.hisse senetleri b. Tahviller c. Makineler d.stoklar e. Şerefiye 7. İşletme 29 Aralık 2012 tarihinde yurt dışındaki bir müşterisine toplam $ tutarında mal satışı gerçekleştirmiştir. Bedeli 15 gün sonra tahsil edilecektir. Kur 29 Aralık 2012 de 1 $=1.5 TL, 31 Aralık 2012 de 1$=1.6 TL tarihli finansal durum tablosunda alacaklar hangi tutar üzerinden raporlanır? a TL b TL c TL d TL e TL 8. Yukarıdaki soruda, 15 gün sonra tahsilatın yapıldığını ve kurun 1$= 1.7 TL olduğunu varsayarsak, kur farkı olarak raporlanacak tutar aşağıdakilerden hangisi olur? a. 400 TL kurdan doğan kazanç b. 200 TL kurdan doğan kayıp c. 400 TL kurdan doğan kayıp d. 200 TL kurdan doğan kazanç e. Kur farkı ortaya çıkmaz 22

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13

Tebliğ. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; kur değişiminin etkilerine

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS - 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005 tarih

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/12/2005

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA KAPSAM: Bu standart, geçerli para birimi, yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin konsolide finansal tabloları da dahil

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI 1. AMACI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem buyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı