14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN"

Transkript

1 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

2 Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin işlemlerin edinen işletmenin finansal tablolarında nasıl raporlandığı, İşletme birleşmesi sonucu ortaya çıkan şerefiyenin nasıl ölçüldüğü ve muhasebeleştirildiği. Anahtar Kelimeler İşletme birleşmesi Edinen işletme Edinilen işletme Şerefiye Ucuza satın alma Kontrol Kontrol gücü olmayan paylar (azınlık payları) 1

3 İçindekiler 1. UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ 1.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 1.2. İşletme Birleşmesi Türleri 2. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 2.1. Satın Alma Yöntemi Edinen İşletmenin Belirlenmesi Birleşme Tarihinin Belirlenmesi Tanımlanabilir varlıkların, borçların ve kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi Şerefiye veya pazarlıklı satın alma sonucunda oluşabilecek kazancın muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi 2.2. Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi 2.3. Ters Birleşmeler 2.4. Sonraki Dönemlerde Ölçüm 2

4 1. UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ IASB 2004 yılında yayınlamış olduğu UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardını, Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ile birlikte yürüttüğü ortak proje kapsamında yenilemiş ve 2008 yılında UFRS 3 ü yeniden yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart ile FASB arasında büyük ölçüde yakınsama sağlandığı görülmektedir Standardın Amacı ve Kapsamı İşletme birleşmesine ilişkin işlemlerin edinen işletmenin finansal tablolarında ne şekilde raporlanacağına ilişkin esasları belirlemektir. Standartta Edinen işletmenin: Elde edilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarını, borçlarını ve kontrol gücü olmayan paylarını (azınlık paylarını) finansal tablolarında nasıl muhasebeleştireceği ve ölçeceği; Şerefiye ve ucuza satın almanın nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği açıklanmaktadır. UFRS 3, işletme birleşmesi tanımına uyan işlemlere veya diğer olaylara uygulanır. İşletme birleşmesi, edinen işletmenin, bir veya daha fazla işletmenin kontrolünü eline geçirdiği bir işlem veya olaydır. Edinen işletme, edinilen işletmenin kontrolünü eline geçiren işletmedir. Edinilen işletme, bir işletme birleşmesinde kontrolü edinen işletme tarafından ele geçirilen işletme olarak tanımlanmaktadır. Kontrol ise 2011 yılında yayınlanan UFRS 10 Konsolide finansal tablolar standardında yatırımcı işletmenin, yatırım yaptıgı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldıgı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri yatırım yaptıgı işletme üzerindeki gücüyle etkileme imkânına sahip olduğu durumda, yatırım yaptıgı işletmeyi kontrol etmektedir şeklinde tanımlanmaktadır. Kontrol kavramına ilişkin daha detaylı açıklamalara 4. Bölüm UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar da yer verilecektir. Edinen işletme, edinilen işletmenin kontrolünü değişik şekillerde elde edebilir (UFRS 3, md. B5): nakit, nakit benzeri veya diğer varlıkları (bir işletme oluşturan net varlıklar da dahil olmak üzere) transfer eder, borç altına girer, özkaynak payları ihraç eder, birden fazla değişik şekilde bedel transfer eder veya 3

5 bedel transfer etmeden, yalnızca sözleşme yolu ile. Bir işlemin veya başka bir olayın işletme birleşmesi olup olmadığı işletme tanımına bakılarak belirlenir. İşletme, dogrudan yatırımcılara veya diğer sahiplere, üyelere veya katılımcılara kar payları, düşük maliyetler veya diğer ekonomik faydalar şeklinde bir getiri sağlamak amacı ile yürütülebilen veya yönetilebilen faaliyetler ve varlıklar bütününü ifade eder. İşletmenin amacı, ortaklarına gelecekte ekonomik fayda yaratmaktır. Eğer edinilen varlıklar bir işletme değil ise, raporlama yapan işletme bu işlemi veya başka bir olayı varlık edinimi olarak muhasebeleştirir. Standardın kapsamı dışında kalan işlem ve olaylar aşağıdaki gibidir (UFRS 3, md. 2): Ayrı işletmelerin iş ortaklığı oluşturmak üzere bir araya geldikleri işletme birleşmeleri. İşletme tanımına uymayan bir varlığın veya varlık grubunun satın alınması Müşterek kontrole tabi teşebbüs veya işletmelerin birleşmesi İşletme Birleşmesi Türleri Yasal, vergisel veya diğer nedenlerle işletme birleşmesi değişik şekillerde gerçekleşebilir (UFRS 3. md. B6): Edinilen işletme bağlı ortaklık haline gelir. Bağlı ortaklık yasal olarak faaliyetine devam eder. Edinilen işletmenin net varlıkları yasal olarak edinen işletmeye dahil edilir. Edinilen işletmenin varlığı sona erer. Birleşen işletmelerden biri net varlıklarını veya bu işletmenin sahipleri kendi özkaynak paylarını birleşen diğer işletmeye veya onun sahiplerine transfer eder; Birleşen işletmelerin tümü net varlıklarını veya bu işletmelerin sahipleri kendi özkaynak paylarını yeni kurulan işletmeye devrederler (kimi zaman toplama veya bir araya getirme işlemi olarak da bilinir); veya Birleşen işletmelerden birinin önceki sahiplerinden oluşan bir grup, birleşen işletmenin kontrolünü ele geçirir. Azınlık payına sahip olan bir yatırımcı, daha sonra kontrolü elde etmesine neden olacak oranda hisseleri satın alır. Bu işlem aşamalı işletme birleşmesi olarak da adlandırılmaktadır. 4

6 1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde satın alma yöntemi uygulanır, Bu yöntemde edinilen işletmenin tanımlanabilir varlık ve borçları gerçeğe uygun değerleriyle değerlenir, Satın alma yöntemi gereği, şerefiye veya ucuza satın alma kazancı ortaya çıkabilir Satın Alma Yöntemi Satın alma yönteminin uygulanabilmesi için, aşağıdakilerin sırasıyla tespit edilmesi gerekir (UFRS 3, md. 5): Edinen işletmenin belirlenmesi Birleşme tarihinin belirlenmesi Edinilen tanımlanabilir varlıkların, üstlenilen tanımlanabilir borçların ve kontrol gücü olmayan payların (azınlık paylarının) finansal tablolara yansıtılması ve ölçülmesi ve Şerefiye veya ucuza satın alma (pazarlıklı satın alma) sonucunda oluşabilecek kazancın muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi Edinen İşletmenin Belirlenmesi Her bir işletme birleşmesinde birleşen işletmelerden biri edinen işletme olarak belirlenir. Edinen işletmenin belirlenmesinde UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardındaki rehber kullanılır. Buna göre, edinen işletme belirlenirken edinilen işletme üzerinde güç sağlayan haklara bakmak gerekir. Güç sağlayan haklar: Yatırım yapılan işletmedeki oy hakkı (veya potansiyel oy hakkı), Yatırım yapılan işletmenin kilit personelini atama, yeniden atama veya azletme hakları, İlgili faaliyetleri yöneten başka bir işletmeyi atama ya da azletme hakları, Yatırımcı işletmenin yatırım yapılan işletmeyi yönetmeye yönelik hakları ifade eder. Yukarıda sayılan unsurlara bakarak edinilen işletmenin hangisi olduğuna karar verilemediği durumlarda aşağıdaki unsurlar da göz önünde bulundurularak edinilen işletme belirlenir (UFRS 3, md.b14-18): Nakit ve benzeri varlıkları transfer eden ve borç yükümlülüğü altına giren işletme edinen işletmedir, Özkaynak paylarının değişimine dayanan bir işletme birleşmesinde kendi özkaynak paylarını ihraç eden işletme edinen işletmedir 5

7 Varlık, hasılat veya kar rakamı diğer işletmeden büyük olan, genellikle edinen işletmedir. Birleşmeyi başlatan ve büyük olan işletme edinen işletmedir. İşletme birleşmesini gerçekleştirmek üzere özkaynak payı ihraç edecek yeni bir işletme kurulmuş ise, birleşmeden önce var olan işletmelerden biri, yukarıdaki kriterlere göre edinen işletme olarak belirlenir. Örnek : B ve C şirketi yeni bir A şirketi kurmak üzere birleşiyorlar. A şirketi, B ve C şirketi karşılığında B nin hissedarlarına adet, C nin hissedarlarına ise adet hisse ihraç ederek teslim ediyor. Edinen B şirketidir. Çünkü daha fazla sayıda hisse almış çoğunluk oy hakkına sahip olmuştur. Örnek: B ve C şirketi yeni bir A şirketi kurmak üzere birleşiyorlar. A şirketi, B ve C şirketi karşılığında, her iki şirketin hissedarlarına er adet hisse ihraç ederek teslim ediyor. A şirketinin toplam 9 üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 i B şirketi hissedarları tarafından atanmakta, 4 ü ise C şirketi hissedarları tarafından atanmaktadır. Edinen şirket B dir. Çünkü yönetim çoğunluğu B şirketindedir Birleşme Tarihinin Belirlenmesi Edinen işletme, edinilen işletmenin kontrolünü ele geçirdiği tarihi birleşme tarihi olarak belirler. Bu tarih genellikle edinen işletmenin, edinme bedelini transfer ettiği, edinilen işletmenin varlıklarını edindiği ve borçlarını üstlendiği tarihtir (kapanış tarihi). Ancak, edinen işletme kapanış tarihinden daha önceki veya daha sonraki bir tarihte kontrolü ele geçirebilir. Örneğin yazılı bir anlaşmada, edinen işletmenin edinilen işletme üzerinde ki kontrolü kapanış tarihinden önce ele geçirdiğinin belirtilmesi halinde, birleşme tarihi, kapanış tarihinden önce gelir (UFRS 3, md. 9) Tanımlanabilir Varlıkların, Borçların ve Kontrol Gücü Olmayan Payların (azınlık paylarının) Muhasebeleştirilmesi ve Ölçülmesi Birleşme tarihi itibariyle edinen işletme, şerefiyeden ayrı olarak, edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarını, borçlarını ve kontrol gücü olmayan paylarını (azınlık paylarını) muhasebeleştirir. Bu unsurların muhasebeleştirilebilmesi için: 6

8 Varlık ve borçların Kavramsal Çerçeve deki varlık ve borç tanımlarına uyması ve tanımlanabilir olması gerekir. Varlık ve borçlar, ayrı işlemlerin sonucu değil, işletme birleşmesi sırasında el değiştiren unsurların bir parçası olmalıdır. Edinilen işletmenin finansal tablolarında raporlanmamış olsa dahi, tanımlanabilir varlık ve borç tanımına uyan bazı kalemler edinen işletme tarafından kayda alınabilir. Örnegin, marka ismi, patent veya müşteri ilişkileri gibi tanımlanabilir maddi olmayan duran varlıklarda oldugu gibi (UFRS 3, md. 13). Edinen işletme, edinilen tanımlanabilir varlıkları ve üstlendiği tanımlanabilir borçları birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile ölçer. Kontrol gücü olmayan paylar (Azınlık payları) ise bir muhasebe politikası seçimi olarak aşağıda belirtilen iki yöntemden birine göre ölçülebilmektedir. Buna göre kontrol gücü olmayan paylar ya Gerçeğe uygun değeri veya Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının orantılı payı üzerinden ölçülür. Kontrol gücü olmayan paylar gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmüşse, edinen işletme bu değeri nasıl tespit ettiğini dipnot bilgilerinde açıklamalıdır. Örneğin, gerçeğe uygun değeri tespit etmekte kullandığı değerleme teknikleri gibi. Kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değerle değerlenmesi sonucu, şerefiye tutarı hem çoğunluk paylar hem de kontrol gücü olmayan paylar için hesaplanmış olmaktadır. Kontrol gücü olmayan payların edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarının orantılı payı ile ölçülmesi durumunda ise, şerefiye tutarı sadece çoğunluk paylar için hesaplanmaktadır. Örnek: A işletmesi B işletmesinin borsada işlem görmeyen ve toplam payların %80 ine isabet eden toplam adet hisse senedini TL nakit ödeyerek satın alır. B işletmesinin hisselerinin %20 lik kısmı halka açık olup borsada işlem görmektedir. Birleşme tarihi itibariyle hisselerin borsa fiyatı 30 TL dir. B işletmesinin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri ise TL dır. İşletmenin kontrol gücü olmayan payları gerçeğe 7

9 uygun değer veya net tanımlanabilir varlıklardaki orantılı payı üzerinden ölçmesi durumunda şerefiye aşağıdaki şekilde hesaplanır. Kalemler Kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi Kontrol gücü olmayan payların edinilen işletmedeki net tanımlanabiir varlıklardaki orantılı payı üzerinden ölçülmesi Transfer edilen bedel Kontrol gücü olmayan paylar (2.000 adetx30 TL) ( x%20) Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıkları ( ) ( ) ŞEREFİYE Kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi durumunda toplam TL şerefiye ortaya çıkmaktadır. Şerefiyenin %80 lik kısmı (40.000x%80= TL) çoğunluk paylarına, %20 lik kısmı (40.000x%20=8.000 TL) kontrol gücü olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ilk muhasebeleştirmede gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmüş olsa bile, izleyen dönemlerde edinilen işletmenin özkaynaklarında meydana gelen değişikliklerdeki payı nispetinde düzeltilir. Diğer bir deyişle, azınlık paylarının elde etme tarihinden sonraki dönemlerde ölçümünde gerçeğe uygun değerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Muhasebeleştirme ve Ölçüm İlkelerine İlişkin İstisnalar Edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıkları ve borçları birleşme tarihinde gerçeğe uygun değerleriyle ölçülür. Ancak, bazı kalemlerle ilgili olarak muhasebeleştirme ve ölçüm ile muhasebeleştirme ve ölçüm prensibinin her ikisini kapsayan istisnalara yer verilmiştir. Muhasebeleştirmeye ilişkin istisna koşullu borçlar ile ilgilidir. Edinen işletme, işletme birleşmesinde üstlenilen bir koşullu borcu, eğer sözkonusu borç geçmişteki olaylardan kaynaklanan cari bir yükümlülük ise ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülebiliyorsa birleşme tarihi itibariyle muhasebeleştirir. Ölçüme ilişkin istisnalar, yeniden edinilen haklar, hisse bazlı ödeme kararları ve satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ile igilidir. 8

10 Yeniden edinilen haklar: Edinen işletme, işletme birleşmesinden daha önceki bir tarihte, edinilen işletmeye franchaising vb. gibi bir isim hakkını sözleşme dahilinde satmış olabilir. İşletme birleşmesi gerçekleştiğinde, bu isim hakkı yeniden edinilen tanımlanabilir bir maddi olmayan duran varlıktır. Edinen işletme, maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilen yeniden edinilen bu hakkın değerini, ilgili sözleşmenin kalan vadesi temelinde ölçer. Maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmiş olan yeniden edinilen bir hak, hakkın sağlandığı sözleşmenin kalan dönemi boyunca itfa edilir. Yeniden edinilen hakkı daha sonradan üçüncü bir kişiye satan edinen işletme, satıştaki kazancı veya zararı belirlerken maddi olmayan duran varlığın defter değerini de hesaba katar. Hisse bazlı ödeme kararları: Edinen işletme, edinilen işletmenin hisse bazlı ödeme kararlarının yerine, edinen işletmenin hisse bazlı ödeme kararlarının uygulanmasına ilişkin borç veya özkaynağa dayalı finansal araçları UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler uyarınca ölçer. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar: Edinen işletme UFRS 5 uyarınca satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmış duran varlığı, gerçeğe uygun değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi ile bulunan değer üzerinden ölçer. Muhasebeleştirme ve ölçüm ilkelerinin her ikisine ilişkin istisnalar: Gelir vergileri, çalışanlara sağlanan faydalar ve tazminat varlıkları ile ilgilidir. Gelir Vergileri: Edinen işletme, birleşme ile edindiği varlıklar ve borçlara iliskin ertelenmiş vergi varlığı ya da borcunu UMS 12 Gelir Vergileri standardına göre muhasebeleştirir. Edinen işletme, edinme nedeniyle ortaya çıkan geçici farkların potansiyel vergi etkilerini ve gelecek dönemlere devretmiş vergiye ilişkin unsurlarını da UMS 12 ye göre muhasebeleştirir. Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Edinen işletme, edinilen işletmenin çalısanlarına sağladıgı fayda düzenlemelerine ilişkin borçları (veya varsa varlıkları) UMS 19 Çalısanlara Saglanan Faydalar standardına göre muhasebeleştirir ve ölçer. Tazminat Varlıkları: Bir işletme birleşmesinde satıcı taraf (edinilen işletme),edinen işletmeyi, sözleşmeye dayalı olarak, bir varlığın veya borcun tamamına veya bir parçasına ilişkin bir koşula veya bir belirsizliğe karşılık tazmin taahhüdünde bulunabilir. Diğer bir deyişle, satıcı taraf edinen işletmenin borcunun belirli bir tutarı geçmeyeceğini garanti edebilir.bunun sonucu olarak, edinen işletme bir tazminat varlığı elde eder. Tazminat varlığı, 9

11 ilgili kalem muhasebeleştirildiği anda, aynı ölçüm temelinde ölçülür, dolayısıyla bu varlık için bir karşılık ayırma durumu ortaya çıkabilir. Ancak eğer, ilgili kalem gerçeğe uygun degeri ile ölçülerek kayıtlara alınmış ise, tazminat varlığı da gerçeğe uygun değeri ile muhasebelestirilir Şerefiyenin veya pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazancın muhasebeleştirilmesi ve ölçümü İşletme birleşmelerinde satın alma yönteminin uygulanması sonucunda şerefiye veya ucuza satın alma durumu ortaya çıkabilmektedir. Şerefiye, işletme birleşmesi sonucunda, edinilen varlıklardan kaynaklanan, tek olarak tanımlanamayan ve ayrı olarak kaydedilemeyen gelecekteki ekonomik faydayı ifade eder. Şerefiye, edinen işletme tarafından transfer edilen bedelin, edinilen işletmenin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmüş olan net tanımlanabilir varlıklarını aşan tutarıdır. Şerefiye gelecekte ekonomik fayda sağlamak amacı ile yapılan ödemeyi ifade eder. Şerefiye aşağıdaki şekilde hesaplanır (UFRS 3, md. 32): - Transfer edilen bedel (gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen)+ - Edinilen işletmedeki azınlık payı (gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen veya edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarındaki orantılı payı + - Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha önceden elinde tuttuğu edinilen işletmedeki özkaynak payının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri + - Edinilen tanımlanabilir varlıkların ve üstlenilen tanımlanabilir borçların birleşme tarihindeki net tutarları (gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmüş) (-). Yukarıdaki hesaplamaya bakıldığında şerefiyenin doğrudan ölçümü sözkonusu değildir. Şerefiye kalan bir değer olarak hesaplanmaktadır. Şerefiyenin ölçülmesinde öncelikle transfer edilen bedelin gerçeğe uygun değeri dikkate alınır. Transfer edilen bedel, edinilen işletme için ödenen tutarı ifade eder. Bu bedele edinilen işletmenin eğer tamamı elde edilmemişse, azınlık payları ilave edilir (azınlık payı ya gerçeğe uygun değerinden ya da edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarındaki orantılı payı üzerinden ölçülür), eğer işletme birleşmesi aşamalı olarak gerçekleşmişse önceden edinilmiş olan payların gerçeğe uygun değeri de tutara ilave edilir. Bu tutarların toplamından edinilen işletmenin gerçeğe uygun değerleri üzerinden 10

12 ölçülmüş net tanımlanabilir varlıkları düşüldüğünde ortaya çıkan fark pozitif ise şerefiye söz konusu olur. Fark negatif çıkarsa bu durumda da ucuza satın alma kazancı (pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç) ortaya çıkar. Pazarlıklı bir satın alımda ortaya çıkan kazancı muhasebeleştirmeden önce, edinen işletme edindiği varlıkları ve üstlendiği borçları doğru birşekilde belirleyip belirlemediğini yeniden değerlendirir ve bu değerlendirme sırasında belirlediği ek varlık veya borçları da muhasebeleştirir. Daha sonra şerefiyenin hesaplanmasında dikkate alınan tüm unsurların ölçümünü tekrar gözden geçirir. Bu gözden geçirme neticesinde, eğer söz konusu fazla tutar hala kalıyorsa, kazanç olarak birleşme tarihinde kar veya zararda muhasebeleştirilir. Örnek: A şirketi 2010 yılında varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL, borçlarının gerçeğe uygun değeri TL olan B şirketinin hisselerinin tamamını TL ödeyerek satın alır ve kontrolü ele geçirir. Azınlık payının olmadığı bu işlemde Şerefiye aşağıdaki şekilde hesaplanır : Kalemler Tutar Transfer edilen bedel Kontrol gücü olmayan paylar - Edinilen şirketin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri (70.000) ( ) ŞEREFİYE A şirketi gerçeğe uygun değeri TL olan B şirketinin tamamını TL ödeyerek satın almıştır. Bu işlem neticesinde TL şerefiye ortaya çıkmıştır. İşletme birleşmesi aşamalı olarak da gerçekleşebilir. Diğer bir deyişle, edinen işletme birleşme tarihinin hemen öncesinde özkaynak payına sahip olduğu bir işletmenin kontrolünü ele geçirebilir. Örneğin, 31 Aralık 2011 tarihinde A işletmesinin B işletmesinde %35 azınlık payı (kontrol gücü olmayan payı) bulunmaktadır. Bu tarihte, A işletmesi B işletmesinin %40 payını daha satın alırsa, B nin kontrolünü ele geçirir. Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme daha önceden elinde bulundurduğu özkaynak paylarını, birleşme tarihinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçer ve 11

13 ortaya çıkan kazanç veya kaybı kapsamlı kar veya zarar tablosunda ya da uygun görülürse özkaynaklarda, diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirir. Daha önceden edinilmiş paylara ilişkin olarak diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan tutar, varlığın elden çıkarılması halinde zorunlu olacak muhasebeleştirme esası ile aynı çerçevede muhasebeleştirilir. Örnek: A şirketi 2010 yılında net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL olan B şirketinin hisselerinin %10 unu TL bedelle satın alır. İşletme 2011 yılında B şirketinin hisselerinin % 60 lık kısmını da TL ödeyerek satın alır ve kontrolü ele geçirir. Edinme tarihinde B şirketinin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL, (Varlıklar TL, Borçlar TL) % 30 luk paya isabet eden kontol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değeri TL, işletmenin daha önce satın almış olduğu hisselerin gerçeğe uygun değeri ise TL dır. İki aşamalı olarak gerçekleşen bu işletme birleşmesinde şerefiye iki yönteme göre aşağıdaki şekilde hesaplanır. Kalemler Kontrol gücü olmayan paylar net tanımlanabilir varlıklar içindeki orantılı payı dikkate alınarak ölçüldüğünde Kontrol gücü olmayan paylar gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçüldüğünde Transfer edilen bedel Kontrol gücü olmayan paylar Daha önceden edinilmiş payların gerçeğe uygun değeri Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıkları ( ) ( ) ŞEREFİYE yılında satın alınan hisse senetlerinin muhasebeleştirilmesi 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 1.. BANKALAR

14 b) 2011 yılında, bağlı ortaklık olarak sınıflandırılmadan önce gerçeğe uygun değerde meydana gelen artışın dönem kar-zararında raporlanması 11. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 6.. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KAR c) 2011 yılında B işletmesinin hisselerinin % 50 sinin daha satın alınarak bağlı ortaklık haline dönüşmesi 2.. BAĞLI ORTAKLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 10.. BANKALAR d) Satın alma tarihinde konsolidasyona ilişkin eliminasyon kaydı aşağıdaki şekilde yapılır TANIMLANABİLİR VARLIKLAR ŞEREFİYE TANIMLANABİLİR BORÇLAR BAĞLI ORTAKLIKLAR AZINLIK PAYI Örnek: İşletme 2010 yılı içerisinde B işletmesinin %40 ına isabet eden payları (önemli etkinlik sağlayan) TL ödeyerek satın alır. Bu tarihte B işletmesinin net tanımlanabilir varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL dır. İşletme iştiraklerini UMS 28 gereği özkaynak yöntemine göre değerlemektedir. Bu yöntemin uygulanması sonucunda 2010 yılı sonunda İştirakler hesabının defter değeri TL ya yükselmiştir TL tutarındaki artışın TL lık kısmı, B şirketinin maddi duran varlıklarını yeniden değerleme yöntemine göre değerlemesinden, TL lık kısmı ise dönem karından ileri gelmektedir yılı sonunda işletme B işletmesinin %30 una isabet eden payları TL ödeyerek satın alır ve kontrolü ele geçirir. Bu tarih itibariyle, B işletmesinin net tanımlanabiir varlıkları TL, daha önce elde tutulan payların gerçeğe uygun değeri TL,kontrol gücü olmayan payları ise edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklarındaki orantılı payı üzerinden ölçülecektir. Aşamalı olarak gerçekleşen bu işletme birleşmesinde şerefiye aşağıdaki şekilde hesaplanır: 13

15 Transfer edilen bedel Daha önce edinilen payların gerçeğe uygun değeri Azınlık payı (90.000x%30) Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlık. (90.000) Şerefiye Yukarıdaki işlemlerin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir: a) Önemli etkinlik sağlayan payların iştirakler hesabında muhasebeleştirilmesi 24.. İŞTİRAKLER BANKALAR b) Özkaynak yöntemine göre B şirketinin özkaynaklarında meydana gelen artışın muhasebeleştirilmesi 31/12/ İŞTİRAKLER DİĞER KAPSAMLI GELİR 6..İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRİ c) İştirakler hesabının birleşme öncesi gerçeğe uygun değer üzerinden değerlenmesi İŞTİRAKLER 6.. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR

16 d) İştirakler hesabının bağlı ortaklıklar hesabına aktarılması BAĞLI ORTAKLIKLAR 5..DİĞER KAPSAMLI GELİR İŞTİRAKLER 10. BANKALAR 57. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş olan maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışı, kar veya zararda yeniden sınıflandırılmamakta, istenirse geçniş yıllar karlarına aktarılabilmektedir (UMS 16 uyarınca). e) Konsolide finansal tablolarda yapılacak kayıtlar 2011 NET TANIMLANABİLİR VARLIKLAR ŞEREFİYE BAĞLI ORTAKLIKLAR AZINLIK PAYLARI Örnek: A şirketi B şirketinin hisselerinin %80 ini TL ödeyerek satın alır ve kontrolü ele geçirir. B şirketinin varlıklarının gerçeğe uygun değeri TL, borçlarının gerçeğe uygun değeri ise TL dır. Kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değeri ise TL olarak tespit edilmiştir. A Şirketi ucuza satın alma kazancı çıkmasından dolayı, edinilen işletmenin varlıkları ve borçlarını tekrar gözden geçirmiş, ölçümünü kontrol etmiş ve herhangi bir hatalı durumla karşılaşmamıştır. Ucuza satın alma kazancı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 15

17 Kalemler Kontrol gücü olmayan payların net tanımlanabilir varlıklar içindeki orantılı payı dikkate alındığında Kontrol gücü olmayan payların gerçeğe uygun değeri dikkate alındığında Ödenen bedel Kontrol gücü olmayan paylar Edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıkları ( ) ( ) Ucuza satın alma kazancı (18.000) (15.000) A şirketi gerçeğe uygun değeri TL olan B şirketinin %80 lik payını ( TL) TL ödeyerek satın almıştır. Azınlık paylarının ölçümünde, edinilen işletmenin net tanımlanabilir varlıklar içindeki oransal payı dikkate alındığında = TL ucuza satın alma kazancı ortaya çıkmıştır. Örnek (Epstein and Jermakowicz, 2008: 445): A işletmesi B işletmesinin % 90 hissesini, TL. satın alıyor. Satın alma öncesi A ve B şirketlerinin finansal durum tabloları aşağıdaki gibidir (Birleşme Öncesi) Kalemler A şirketi B şirketi Varlıklar Kasa Ticari alacaklar (net) Stoklar Maddi duran varlıklar Birikmiş Amortisman (21.000) (10.000) Haklar Toplam Varlıklar Yabancı kaynaklar Ticari borçlar (net) Çıkarılmış tahviller Sermaye Geçmiş yıl karları Toplam Kaynaklar Birleşme tarihinde B şirketinin tanımlanabilir varlık ve borçlarının defter değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir. 16

18 Kalemler Defter değeri Gerçeğe uygun değeri Farklar Kasa Ticari alacaklar (net) Stoklar Maddi duran varlıklar (net) * Haklar Ticari borçlar (net) (6.600) (6.600) - Net tanımlanabilir varlıklar * Maddi duran varlıklar % 20 oranı üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Bu varlıkların yenileme maliyeti TL., buna bağlı olarak birikmiş amortismanı TL. olarak tespit edilmiş olup, gerçeğe uygun değeri TL. dir. Şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanır: Transfer edilen bedel= Kontrol gücü olmayan paylar ( x 0.10) Tanımlanabilir net varlıklar = ( ) Şerefiye Ana ortaklık bu satın alma işlemi kendi defterlerinde aşağıdaki şekilde muhasebeleştirir BAĞLI ORTAKLIKLAR 10. BANKALAR Ana ortaklık konsolide finansal tablolarına ilişkin yevmiye kayıtlarını ayrı bir defterde tutuyorsa, aşağıdaki eliminasyon kaydını yapar KASA TİCARİ ALACAKLAR STOKLAR MADDİ DURAN VAR. HAKLAR ŞEREFİYE BAĞLI ORTAKLIKLAR AZINLIK PAYLARI TİCARİ BORÇLAR

19 Elde etme tarihinde konsolide finansal tablo aşağıdaki gibi düzenlenir Kalemler A şirketi B şirketi Düzeltmeler ve Eleminasyon Konsolide bilanço Borç Alacak Kasa Ticari alacaklar Stoklar Bağlı ortaklıklar Maddi Dur. Var Birikmiş Amortis. (21.000) (10.000) (33.000) Şerefiye Haklar Toplam varlıklar Ticari borçlar Çıkarılmış Tah Sermaye Geçmiş yıl karları Azınlık payları Toplam Kontrol gücü olmayan payların hesaplanması aşağıdaki gibidir. Sermaye x 0.10 = Geçmiş yıl karları x 0.10 = Gerçeğe uygun değer farkı x 0.10 = Edinen ve edinilen işetmelerin yalnızca özkaynak paylarını değiştirdikleri bir işletme birleşmesinde, edinilen işletmenin özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri, edinen işletmenin özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden daha güvenilir bir şekilde ölçülebilir durumda olabilir. Böyle bir durum söz konusu ise, edinen işletme, şerefiyenin tutarını, transfer edilen özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri yerine edinilen işletmenin özkaynak paylarının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini kullanarak belirler. Herhangi bir bedelin transfer edilmediği işletme birleşmelerinde, şerefiyenin tutarını belirlemek için edinen işletme, transfer edilen bedelin birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri yerine, bir değerleme tekniği kullanılarak belirlenmiş edinilen işletmedeki payının birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini kullanır Satın Almaya İlişkin Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi Satın almaya ilişkin maliyetler, edinen işletmenin bir işletme birleşmesini gerçekleştirmek için katlandığı maliyetlerdir. Bu maliyetler; aracılık ücretleri, danışmanlık ücretleri, muhasebe ve değerlemeye ilişkin ücretler, yasal ücretler, müşavirlik ücretleri, borçlanma araçları ile hisse senetlerinin ihraç edilmesi ve kaydedilmesi maliyetlerinden oluşur. 18

20 Edinen işletme, satın alıma ilişkin maliyetleri, maliyetlerin gerçekleştiği ve hizmetlerin alındığı dönemlerde gider olarak muhasebeleştirir. Borçlanma araçlarının ya da hisse senetlerinin ihraç edilmesi ve kaydının maliyetleri, UMS 32 ve UFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilir Ters Birleşmeler Menkul kıymet ihraç eden işletme (yasal edinen), muhasebe açısından edinilen işletme olarak belirlenmiş ise ters birleşme meydana gelir Sonraki Dönemlerde Ölçüm Edinilen varlık ve borçlar ilgili TFRS lere uygun olarak ölçülür, Şerefiye her yıl değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Şerefiyede ortaya çıkan değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemez. 19

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 31/03/2006 tarih

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 17. Bölüm UMS 21 KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yabancı paralı işlemlerin gerek

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 67

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 67 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 15. Bölüm UFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR UMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıda belirtilen bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri. Dr. M. Uğur Akdoğan

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri. Dr. M. Uğur Akdoğan UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Dr. M. Uğur Akdoğan Kapsam - Türkiye de İşletme Birleşmeleri - UFRS 3 kapsamında İşletme Birleşmeleri - UFRS 3 Muhasebeleştirme prensipleri - UFRS 3 Satın alma yöntemi - Değerleme

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem m. 31-Mar-16 31-Mar-15 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri 6,032 6,457-2,108-2,247 Net faiz geliri 3,924 4,210 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 16. Bölüm UFRS 11 MÜŞTEREK ANLAŞMALAR UMS 28 İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR UFRS 12 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı