NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NDEK LER. ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r."

Transkript

1 NDEK LER 1.. AB TÜRK YE SON DAK KA AB BA IMSIZ KOM SYONU TÜRK YE Y HAZIR GÖRÜYOR TÜRK YE N KO ULLU TAR H GÖRÜ Ü TÜRK YE N N AB ÜYEL N TAR SEFERBERL K AVRUPA DAN TÜRK YE YE DESTEK AB RESM GAZETES ÜCRETS Z KULLANIMA AÇILDI 2.. AB DEN ÖNEML BA LIKLAR YEN AB KOM SYONU AÇIKLANDI 3.. YAYINLAR/ SEM NERLER DERSTE AVRUPA 1. AB - TÜRK YE SON DAK KA 1.1. AB BA IMSIZ KOM SYONU TÜRK YE Y HAZIR GÖRÜYOR Türkiye nin AB li i konusunda görü belirtmek amac yla kurulan ve Akil Adamlar Komisyonu / Committee of Wise Men olarak tan mlanan AB Ba ms z Komisyonu Türkiye ile AB aras nda müzakerelerin ba lamas gerekti i yönünde bir rapor haz rlam r. Raporun Eylül 2004 tarihinde resmen aç klanmas beklenmektedir. Raporun aç klanmas takiben Berlin, Londra, Amsterdam, Barselona, Viyana ve Paris te bilgilendirme toplant lar yap lacakt r. 6 Ekim de yay nlanacak olan lerleme Raporu ndan bir ay önce yay nlanmas beklenen bu raporun, AB ülke temsilcilerini etkilemesi beklenmektedir TÜRK YE N KO ULLU TAR H GÖRÜ Ü HSBC Bankas taraf ndan yap lan Financial Times gazetesinde yer alan anket sonuçlar na göre AB nin Aral k ay nda Türkiye ye ko ullu tarih verece i sonucu ortaya ç km r. Türkiye de yat m yapan 97 si finans 105 kurulu un (63 ü Avrupa da, 34 ü Amerika dan ve 8 I de Türkiye den) kat ld ankete kat lanlar n dü ünceleri Türkiye Aral k ta ko ullu müzakere takvimi alacak, Türkiye tarih alamayacak ve yeni ko ullarla kar la acak, Türkiye nin kredi notu bu y l 1 puan aratacak ve kredi notu art 2 puan olacak eklinde gerçekle mi tir TÜRK YE N N AB ÜYEL N TAR SEFERBERL K Aral k 2004 tarihine 5 ay kala çal malar na h z veren Türkiye, AB den müzakere tarihi alabilmek için mevcut her türlü tan yapmaktad r. Sonbahar aylar nda gerçekle tirilecek olan bu seferberlik AB leti im Grubu (AB G) koordinasyonunda gerçekle tirilecektir. Program n a daki ekilde gerçekle tirilmesi planlanmaktad r: ustos-eylül: TÜS AD A ustos ta Viyana da, Eylül de ise Fransa, Danimarka ve ngiltere de Avrupal i adamlar ile bulu acakt r. 3 Eylül: Avrupa Cemiyeti ile Körber Vakf, Berlin de Türkiye konulu konferans

2 düzenleyecektir Eylül: Litvanya da Kuzey ve Güney Ekonomik Forumu gerçekle tirilecek toplant ya D leri Bakan Abdullah Gül de kat lacakt r Eylül: Fransa Parlamentosu nun AB Komisyonu leri Türkiye ye gelecektir. Eylül sonu: TOBB Ankara da konferans düzenleyecektir. Ekim sonunda da Viyana da Avusturya Ticaret Odas ile konferans gerçekle tirilecektir. Eylül-Kas m: Macar Devlet TV si Eylül ay nda ba layacak ve üç boyunca sürecek bir belgesel ile Türkiye yi tan tacakt r. 3-7 Ekim: Avusturya n n 25 ünlü gazetecisi Türkiye ye gelecektir. 4-5 Ekim: AB nin 25 ülke d leri bakanlar ile slam Konferans Örgütü nün 57 d leri bakan Medeniyetlerin Bulu mas toplant nda stanbul da biraraya gelecektir Ekim: AB G, stanbul da Avrupa dan üst düzey kat mc lar n yer alaca toplant yla nüfus ve göç konusunu tart acakt r. 13 Ekim: TÜS AD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal ler Komisyonu Ba kan Arzuhan Yalç nda n ba kanl yapt AB çin Kad n Giri imi, AB ülkelerinin önemli kad n siyasetçileri ve ayd nlar 13 Ekim de Brüksel de, Kas m ay nda da Paris te Uluslararas Konferans ad alt nda toplayacakt r Ekim: Avrupa Parlamentosu Ye iller Grubu, bir daha ki Genel Kurul Toplant n Türkiye ye destek olmak amac yla stanbul da gerçekle tirilecektir. Toplant ya AB Komisyonu geni lemeden sorumlu si Günther Verheugen ile Almanya D leri Bakan Joscha Fischer de kat lacakt r. 20 Ekim: Ba bakan Tayip Erdo an Fransa Uluslar aras li kiler Enstitüsü IFRI de bir konu ma yaparak Frans z kamuoyunu duyarl a ça racakt r. Ekim: 30 ayr üniversiteden bin ö rencinin yer alaca grup Ekim ay nda Almanya ve Avusturya y kapsayan etkinli e kat lacakt r 4-5 Kas m: Galatasaray Üniversitesi, Avrupa Günleri toplant lar düzenleyecektir AVRUPA DAN TÜRK YE YE DESTEK Avrupa n n etkili kurulu lar ndan olan Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masas Türkiye nin AB li ine yönelik deste ini Türkiye, Avrupa çin Yeni ~ 2 ~

3 rsat - Turkey, A New Corporate World For Europe ba kl raporunda aç klam r y nda kurulan ve AB Komisyonu nun çal malar nda Avrupa sanayisini temsilen do rudan muhatap ald, li in davetle oldu u ve 1991 y ndan beri (aday olmamas na ra men) temsil edilen tek si Türkiye hakk nda baz yorumlarda bulunan raporda; Türk sanayinin olu umu, geçirdi i evreleri, Türk irketlerinin gerek Türkiye'de gerek uluslararas alanda yapt klar yat mlar, üstlendikleri taahhütler ve elde ettikleri ba ar lar somut örneklerle uluslararas kamuoyunun bilgisine sunulmu, Türklerin giri imci özellikleri' gerçekle mi ba ar öyküleriyle birlikte anlat lm r. Raporun orijinal metni için Kaynak: AB RESM GAZETES ÜCRETS Z KULLANIMA AÇILDI Avrupa Birli i Resmi Yay nlar Ofisinin veri taban olan CELEX 1 Temmuz 2004 tarihinde itibaren ifresiz kullan ma aç lm r ifresiz kullan m ile ilgili teknik altyap tamamlanana kadar a daki kullan ad ve ifrenin kullan lmas önerilmektedir. Buna göre: Resmi gazete web sitesi : Kullan ad : enlu0000 ifre : europe 2. AB DEN ÖNEML BA LIKLAR 2.1. YEN AB KOM SYONU AÇIKLANDI AB Komisyonu Ba kan Jose Manuel Durao Barroso olu turdu u yeni AB Komisyonu nun lerinin isimlerini ve görev da resmen aç klam, Avrupa Parlamentosu'nun bu ekibi onaylayaca ümit etti ini söylemi tir. Yürütme organ olarak 1 Kas m'dan itibaren göreve ba layacak olan yeni Komisyon'un leri ve görev alanlar, Brüksel'de bas na da lan bir belgede öyle s ralanm r: Jose Manuel Durao Barroso (48) (Portekiz) : AB Komisyonu Ba kan Margot Wallström (49) ( sveç) : Ba kan Yard mc, kurumsal ili kilerden ve ileti im stratejisinden sorumlu ~ 3 ~

4 Günter Verheugen (60) (Almanya) : Ba kan Yard mc, irketler ve endüstriden sorumlu Jacques Barrot (67) (Fransa) : Ba kan Yard mc, ta mac ktan sorumlu Rocco Buttiglione (56) ( talya) : Ba kan Yard mc, adalet, özgürlük ve güvenlikten sorumlu Siim Kallas (55) (Estonya) : Ba kan yard mc, yönetim ve yolsuzluklara kar mücadeleden sorumlu Vivane Reding (53) (Lüksemburg) : bas n ve enformasyondan sorumlu Stavros Dimas (63) (Yunanistan) : çevreden sorumlu Joaquin Almunia (56) ( spanya) : mali, ekonomik ve parasal i lerden sorumlu Danuta Huebner (56) (Polonya) : bölgesel politikalardan sorumlu Joe Borg (52) (Malta) : bal kç k ve denizcilik koordinasyonundan sorumlu Dalia Grybauskaite (48) (Litvanya) : maliye ve bütçe planlamas ndan sorumlu Janez Potocnik (46) (Slovenya) : bilim ve ara rmadan sorumlu Jan Figel (44) (Slovakya) : e itim, gençlik, spor, sivil toplum ve kültürden sorumlu Markos Kipriyanu (44) (K br s Rum kesimi) : kamu sa ndan sorumlu Olli Rehn (42) (Finlandiya) : geni lemeden (Romanya, Bulgaristan, rvatistan, Türkiye'den olu an aday ülkelerden ve Balkanlardan) sorumlu Louis Michel (56) (Belçika) : geli me ve insani yard mdan sorumlu Laszlo Kovacs (65) (Macaristan) : enerjiden sorumlu Neelie Kroes-Smit (63) (Hollanda) : rekabetten sorumlu Else Mariann Fischer Boel (61) (Danimarka) : tar m ve k rsal kesimden sorumlu Benita Ferrero Waldner (55) (Avusturya) : d ili kilerden, ortak d politika ve güvenlikten sorumlu ~ 4 ~

5 Charlie Mccreecy (54) ( rlanda) : iç pazardan sorumlu Vladimir Spidla (53) (Çek Cumhuriyeti) : istihdam ve sosyal i lerden sorumlu Peter Mandelson (50) ( ngiltere) : ticaretten sorumlu Ingrida Udre (45) (Letonya) : gümrük ve vergilerden sorumlu. 3. YAYINLAR/ SEM NERLER DERSTE AVRUPA Avrupa Komisyonu Bas n ve leti im Genel Müdürlü ü Ekim 2003'te yay nlad, AB uzman ve üniversite ö retim si Pascal Fontaine taraf ndan haz rlanan '12 Derste Avrupa- Europe in 12 Lessons' ba kl bir kitapç k okuyucular n 12 bölüm ba alt nda AB ile ilgili genel bilgi sahibi olmalar amaçlayan bir yay nd r. 62 sayfal k çal mada, AB'nin geçmi i, bugünü ve gelece i sade bir dille ele al nm r. Söz konusu 12 ders ; 'Neden Avrupa Birli i?', 'Tarihi ad mlar', 'Geni leme', 'Birlik nas l çal r?', 'Birlik ne yapar?', 'Tek Pazar', 'Ekonomik ve parasal birlik ve Euro', 'Bilgi toplumuna do ru', 'Yurtta lar n Avrupa's ', 'Özgürlük, güvenlik ve adalet', 'Dünya sahnesinde Avrupa Birli i' ve 'Avrupa'n n gelece inde ne var?' eklinde s ralanmakta, kitapç n, 'Avrupa'n n bütünle mesinde öne ç kan tarihler' ba kl son bölümünde ise, 1948'den günümüze AB'nin kurulu u ve geni leme süreci özlü bir biçimde okuyucuya aktar lmaktad r. '12 Derste Avrupa'n n ngilizce kopyas hemen, Türkçe çevirisi ise Eylül ay sonundan itibaren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nden (ABBM) ücretsiz olarak temin edebilmektedir. Bilgi için : Avrupa Birli i Bilg Merkezi Mete Caddesi, Park Apt. No: Taksim, stanbul Tel : Faks : e-posta : ~ 5 ~

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz.

Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Ignoranti quem portus petat nullus ventus suus est Hangi kap ya yöneldi ini bilmeyen hiçbir zaman uygun esen rüzgar bulamaz. Lucius Annaeus Seneca Büyük Kara Avrupas K tas istiyoruz. Avrupa Birleflik Devletleri

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14

BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE AVRUPA B RL TEMS LC L BRÜKSEL BRÜKSEL DE B R HAFTA 16 Nisan 2007 2007 / 14 BU SAYIDA: AB TÜRK YE GEN LEME AB-BATI BALKAN ÜLKELER AB F LD SAH L CUMHUR YET KOM U ÜLKELER

Detaylı

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013)

Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) Türkiye Tar m Makineleri Sektörü Sektör Tan ve Ticari De erler (2013) M. Selami leri, TARMAKB R Türk Tar m Alet ve Makinalar malatç lar Birli i May s 2013 Bölüm I: Sektörün Stratejik Önemi Bölüm II: Biz

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2005-2007 DÖNEMÝ ÇALIÞMA RAPORU Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği 2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ 2005-2007 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU 20/27

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜS AD 2008 2009 ÇALIfiMALARI PROGRAMI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü bir sivil toplum kurulufludur.

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80)

Detaylı

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED

TÜS AD, BUSINESSEUROPE, BUSINESSMED TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2007 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar na çal flan bir dernek olup, gönüllü

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı