KURULUġUNDAN BUGÜNE GÜMRÜK KONTROLÖRLERĠ VE GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DENETĠM YAPISININ GELECEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUġUNDAN BUGÜNE GÜMRÜK KONTROLÖRLERĠ VE GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DENETĠM YAPISININ GELECEĞĠ"

Transkript

1 KURULUġUNDAN BUGÜNE GÜMRÜK KONTROLÖRLERĠ VE GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI DENETĠM YAPISININ GELECEĞĠ ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlık Makamına bağlı olarak 1978 yılında kurulan Kurulu, 1983 yılında Maliye ve Bakanlığının teşkili aşamasında ler Genel Müdürüne bağlanmış; bugün de, Müsteşarlığı bünyesinde aynı Genel Müdürlüğe bağlı olarak Başkanlığında görev yapmaktadırlar. Müsteşarlığındaki diğer denetim birimleri ile birlikte gümrük ve kaçakçılık suç ve teşebbüsleri ile mücadele eden, merkezi denetim elemanı olarak; ler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyetleri ile ithalat ve ihracat işlemlerini incelemek, soruşturmak ve teftiş etmek ile görevlidirler. Ayrıca muhtelif Kanunlar çerçevesinde memur suçlarını soruşturmaktadırlar. Verilen görevler doğrultusunda; 1980 li ve 90 lı yıllarda kamuoyunda hayali ihracat olarak bilinen ihracat suiistimalleri ile ilgili soruşturmaların önemli bir kısmını yürüten, 2000 li yıllarda da kamuoyunda Paraşüt, Buffalo, Sis, Puro, Balina, Kartal ve benzeri isimlerle anılan ve gündeme damgasını vuran çeşitli yolsuzluk olaylarının soruşturulmasında yer almış, önemli boyutlardaki hazine kayıplarını önleyerek ilgililer hakkında gerekli yasal adli ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamışlardır. Yaptıkları inceleme ve soruşturmalar neticesinde, yıllarında yaklaşık 630 Milyon Dolar tutarında hazine kaybının oluşmasını engellemişlerdir yıllarına ilişkin iş ve rapor bilgileri izleyen sayfalardaki tabloda yer almaktadır. 300 Milyar dolara dayanan ve yakın gelecekte daha da artması beklenen dış ticaret hacminin ülke menfaat ve hedefleri doğrultusunda dış ticaret politikalarına uygun olarak izlenmesi ve yönlendirilmesinde, risk analizine dayalı firma ve sektör incelemeleri önemli rol oynamaktadır. Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu menşeli ithalatların incelenmesine yönelik olarak, Mart 2003 döneminden bugüne kadar, nce değişik sektörlerde 1000 e yakın firma incelemeye alınmış, gerçekleştirilen firma denetimleri neticesinde; yaklaşık 300 milyon YTL civarında noksan alındığı anlaşılan vergi ve bunlara ilişkin para cezası tespit edilmiştir. Yürütülen bu inceleme ve soruşturmalar sonucunda; usulsüz işlemleri ve konusu suç teşkil eden fiilleri tespit edilen firmalar hakkında gereken adli ve idari müeyyidelerin tatbiki sağlanarak haksız rekabetin önlenmesi ve kaçakçılıkla mücadele yönünden önemli mesafeler alınmış, ayrıca yükümlülerin gümrük ve dış ticaret mevzuatı konusunda bilgilenmeleri temin edilerek yasal olmayan ticarete yönelimleri engellenmeye çalışılmıştır. 1

2 ĠĢ ve Rapor Bilgileri TAMAMLANAN Ġġ SAYISI YAZILAN RAPOR SAYISI GÜMRÜK KONTROLÖRÜ SAYISI Diğer taraftan, tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile risk analizlerine dayalı, planlı ve sistematik hale getirilen sonradan kontrol uygulamaları çerçevesinde, 2009 yılı programında Müsteşarlığımızın diğer denetim birimleri ilk defa görev almış iken, söz konusu uygulamalara 2003 yılından bugüne kadar sahip oldukları deneyimlerle katılmışlardır. Bu konuda hazırlanan rehber ve kitaplar büyük çoğunlukla kontrolörlere aittir. Yine, gümrük politikalarının belirlenmesi kapsamında çeşitli kanun, yönetmelik ve benzeri mevzuat hazırlama komisyonları ile Müsteşarlığımızın insan kaynaklarının gelişimi için organize edilen eğitim faaliyetlerinde aktif bir şekilde görev almaktadırlar. Aynı şekilde,; gümrük uygulamaları ile ilgili olarak ulusal kurumlarla yapılan birçok toplantı ile twinning gibi uluslararası çalışmalarda Müsteşarlığımızı başarıyla temsil etmektedirler., yalnızca denetleme, teftiş, soruşturma ve rehberlik görevlerini ifa etmekle kalmayıp, üyeleri arasında ortak sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, yardımlaşmayı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak amacıyla 1992 yılında Derneğini kurmuşlardır. Derneğimizce gümrük ve dış ticaret mevzuatı ve Avrupa Birliği konularında kaynak niteliğinde 30 adet kitap yayınlanmıştır. Ayrıca, Camiasında süreli yayın konusundaki boşluğu doldurmak amacıyla 1994 yılının Nisan ayında Dünyası isimli dergi yayın hayatına kazandırılmış, 14 yıl süre boyunca kesintisiz olarak yayın hayatına devam etmiş ve bugün itibariyle 63. sayısına ulaşmıştır. Dergimiz, dış ticaret alanında ve akademik çevrelerde referans kaynak olma özelliğini hergeçen gün artırarak devam ettirmektedir. Bu bağlamda; ülke menfaatlerine, kamu yararına, kazanılmış haklara aykırı olmayan her türlü yeniliğin ve düzenlemenin, bilginin, emeğe saygının, etkin ve verimli bir kamu yönetimi anlayışının yanında yer alan, kurulduğu tarihten bu yana üzerine düşen görevleri samimiyetle, iyiniyetle ve gerçekten büyük bir özveri ve azimle yerine getiren, teşkilatında pek çok konuda gelişimin ve değişimin öncüsü olan ; üzerlerine düşen görevlerin her geçen gün artmakta olduğunun bilincinde olarak, denetim görevlerini etkin, fonksiyonel ve toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde yerine getirmeye devam edeceklerdir. 2

3 MüsteĢarlığının Denetim Yapısı Müsteşarlığında denetim faaliyetleri; 485 sayılı Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine istinaden Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri ve Genel Müdürlükler nce icra edilmektedir. Müsteşarlığında halen merkez denetim birimi statüsünde İç Denetçiler haricinde görev yapan beş ayrı denetim birimi bulunmaktadır. a. Teftiş Kurulu Başkanlığı b. Başkanlığı c. Muhafaza Başkanlığı d. Kontrol Genel Müdürlüğü Başkanlığı e. TASİŞ Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığı Müsteşarlığında bulunan denetim birimlerinin gerek iş akışları ve gerekse çalışma yapıları itibariyle Türk Kamu Yönetiminde yer alan diğer denetim birimlerine göre oldukça üretken oldukları düşünülmektedir. MüsteĢarlığı Denetim Elemanlarınca GerçekleĢtirilen Faaliyetlerin KarĢılaĢtırılması Bugün itibariyle Müsteşarlığında denetim faaliyeti yürüten 242 merkez denetim elemanı bulunmaktadır. Bu bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Kontrolörler, yaklaşık ortalama mesleki kıdem ve yaş durumları da dikkate alındığında (14 yıl ve 38 yaş) kamu görevlisi olarak en verimli olabilecekleri dönemlerindedirler. Bu kadar denetim elemanının yetiştirilmesi için harcanan kamusal kaynak yok sayılamayacak büyüklüktedir. Merkez Denetim Elemanı Sayıları Denetim / Yıllar Elemanı MüfettiĢler Kontrolörler TOPLAM n Sayıları Denetim / Yıllar Birimi

4 Muhafaza Kontrol Gn. Md. TASĠġ Gn. Md TOPLAM Müsteşarlığında denetim faaliyetlerini yürütmekte bulunan denetim birimlerinin 2006 ila 2008 yıllarına ilişkin faaliyetleri (Yazılan rapor sayıları) tablo halinde aşağıda gösterilmektedir. Kontrolör ve MüfettiĢlerce Yazılan Rapor Sayıları Denetim / Yıllar Birimi MüfettiĢler Kontrolörler TOPLAM BĠTĠRĠLEN Ġġ SAYILARI ** Denetim Yıllar Birimi MüfettiĢleri Muhafaza * * * * * * *

5 Kontrol Gn.Md. TASĠġ * * * * * * * TOPLAM YAZILAN RAPOR SAYILARI ** Denetim Yıllar Birimi MüfettiĢleri Muhafaza Kontrol Gn.Md. TASĠġ * * * * * * * * * TOPLAM * Verilere ulaşılamamıştır. ** Müfettişlik ve kontrolörlük tüm kamu kurumlarında olduğu gibi kariyer mesleklerdir. Müsteşarlığımızda halen görev yapan denetim elemanlarının eğitim durumlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. 5

6 Öğrenim Durumları Unvan Üniversite Yüksek Lisans Doktora Toplam MüfettiĢler Kontrolörler Toplam Kamu yönetimi sistemimizde bu görevleri yürüten denetim elemanları üst düzey yönetici olarak atanmaktadırlar. Diğer kamu kurumlarında da olduğu gibi denetim elemanları, mesleki bilgi ve tecrübelerini idari görevlerde de kullanmaktadırlar. Halihazırda Müsteşarlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan denetim elemanlarının mensup oldukları birimlere göre tasnifi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu anlamda Kontrolörlük, Müsteşarlığında kendini ispatlamış ve üst yönetim kademelerine liyakatli personel yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Üst Düzey Yönetimde Görevli Denetim Elemanları Unvan MÜST. YRD. GN. MD. GN. MD. YRD. MÜS. DAĠ. BġK. DAĠ. BġK. Bġ. MD./ BÖL.MD. YURT DIġI TEġ. TOPLAM Kontrolörler MüfettiĢler MüsteĢarlığında Olması Gereken Denetim Yapısı Oluşturulacak yeni denetim sisteminin; Stratejik hedef ve amaçlara dayalı, Performans esaslı, İlkeli ve tarafsız, Şeffaf ve bilgilendirici, Etik değerlere sahip, 6

7 Eğitici ve yol gösterici, Risk analizlerine dayalı, Süreç ve sonuç odaklı, Gelişime ve değişime açık, Caydırıcı ve önleyici, Olması gerekmektedir. Sadece bu husus, yeni denetim anlayışının, yeni oluşturulacak denetim biriminin temel denetim felsefesi olmasını sağlamak amacıyla da olsa, denetim birimlerinin yepyeni bir unvan ile yeni bir çatı altında birleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde, mevcut denetim birimlerinin geçmişten gelen kalıplaşmış anlayışlarının aşılması mümkün olabilecektir. Yeni oluşturulan birimin mevcut unvanlardan bir veya birkaçını taşıması durumunda ise, geçmiş olduğu gibi geleceğe de taşınacak ve istenilen yeni denetim anlayışı oluşturulamayacaktır. Bu bağlamda; İdaresinde, denetim elemanlarının birleştirilmesi, unvan farklılıklarının giderilmesi, etkin bir denetim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk sonucunda, Başbakanlığa intikal ettirilecek taslakta, denetim birimlerinin Rehberlik ve Denetim Başkanlığı çatısı altında ve Denetçisi unvanı altında birleştirilmesinin gerekliliği bir kez daha vurgulanmaktadır. Hazırlanmakta Olan MüsteĢarlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı na ĠliĢkin GörüĢlerimiz Bilindiği üzere; hali hazırda Müsteşarlığı teşkilat ve görevleri; 485 sayılı Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden devam etmektedir. Ancak dış ticaretin ve ekonominin gelişimi yanında, tüm kamu kurumlarını da ilgilendirin reform çalışmaları Müsteşarlığınında yeni bir teşkilat ve görev yasasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede bir süreden beri yeni bir teşkilat yasası üzerinde çalışıldığı bilinmektedir. Sözkonusu yasa tasarısı çalışmalarında yararlı olacağı ve katkı sağlayacağı inancı ile görüşlerimiz aşağıda belirtilmiştir. Yeni oluģturulacak denetim biriminin Rehberlik ve Denetim Kurulu BaĢkanlığı Ģeklinde oluģturulması gerekmektedir. Müsteşarlığında denetim sistemi ile ilgili olarak yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için Kamu Yönetimi Reformu temelinde bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Eski unvanların tercih edilmesi halinde bir denetim biriminin diğerine katılması gibi bir durum söz konusu olacağından, bu durumda her hangi bir zihniyet değişiminden söz edilemeyecektir. 7

8 Ayrıca, yeni oluşturulan Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapacak denetim elemanları arasında bu şekilde ayrım yapılması, anılan Başkanlığın, Teftiş Kurulu Başkanlığının devamı olduğu izlenimini uyandırmaktadır ki, bu durum da yıllardır tartışılan kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın temel mantığı ile örtüşmemektedir. Bu denetim birimine MüsteĢarlığımızda görev yapan tüm denetim birimlerinin önkoģulsuz katılması gerekmektedir. Müsteşarlığımızda beş farklı birimlerde farklı unvanlarda denetim elemanları olsa da neticede hepsi Müsteşarlığı bünyesinde bulunmaktadır. Birleşmek söz konusu olduğunda, telafi edilemeyecek, giderilemeyecek hiçbir eksiklik bulunmamaktadır. Şöyle ki; MüsteĢarlığımızda görev yapan tüm kontrolörler merkezi denetim elemanı statüsüne sahiptir. Bu unvana sahip olan kişiler; aynen müfettişler de olduğu üzere -yazılı ve sözlü- iki aşamalı sınavla mesleğe stajyer kontrolör olarak alınmakta, iki yıl süreyle mesleki eğitime tabi tutulmakta ve denetim elemanlığı formasyonu kazandırılmaya çalışılmakta, iki yılını doldurmuş ve bağımsız denetim yapacağı kanaatine varılan adaylara yetki sınavı ile bağımsız inceleme, soruşturma ve teftiş yapma yetkisi verilmekte, müteakiben fiili üç yıllık süreyi dolduran stajyer kontrolörler yeterlik sınavına tabi tutularak, bu sınavı kazanmaları halinde kontrolörlük mesleğine atanmaktadırlar. Bu süreç, tamamen müfettişlerin uyguladığı sürecin aynısıdır. Yapılacak değişim çalışmalarında kazanılmış haklar göz ardı edilmemelidir. Aksi takdirde hukuki tartışmalar ve davalar ile hem İdaresi gereksiz yere meşgul edilecek, hem çok sayıda yetişmiş ve nitelikli, ancak küskün ve kurumuyla davalı kamu görevlisi ortaya çıkacak, hem de zaten iş yükü fazla olan yargı organları meşgul edilecektir. Bununla birlikte; Türkiye nin her yıl artan dış ticaret hacmi de dikkate alındığında; halihazırda Müsteşarlığında mevcut bulunan toplam 242 adet merkezi denetim elemanı sayısı fazla olmayıp; gerek ortaya konulan iş ve rapor bilgilerinden gerekse hemen her yıl açılan müfettiş yardımcılığı ve stajyer kontrolörlük sınavlarından denetim elemanı ihtiyacının artarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Kontrolörler, Camiası tarafından çok iyi bilindiği gibi kurulduğundan beri yaptıkları işlerle kendilerini ispat etmiş, yerine getirdikleri görevin zorunlu kıldığı statü dışında, hak etmedikleri bir statü ve unvan peşinde olmamışlardır. İdaresinde, denetim elemanlarının birleştirilmesi, unvan farklılıklarının giderilmesi, etkin bir denetim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk sonucunda daha önce Başbakanlığa intikal ettirilen taslakta tüm denetim elemanlarının Denetçisi unvanı altında birleşmenin öngörüldüğü bilinmektedir. Bu bağlamda; Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun da değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve halen TBMM Bütçe Plan Komisyonunda olan Kanun Tasarısında konuya ilişkin geçici 2. maddede; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Maliye Başmüfettişleri, Başhesap Uzmanları ve Gelirler Başkontrolörleri halen bulundukları kadro dereceleriyle Maliye Uzman Denetçisi kadrolarına; Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler halen bulundukları kadro dereceleriyle Maliye Denetçisi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcıları, Hesap Uzman Yardımcıları ve Stajyer Gelirler 8

9 ise halen bulundukları kadro dereceleriyle Maliye Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılırlar. Gelirler Başkontrolörleri, Gelirler ve Stajyer Gelirler üç ay süreyle mesleki uyum eğitimine tabi tutulurlar. denilmektedir. Yine, Başbakanlıktan Türkiye Büyük Millet Meclisi ne tarihi itibariyle gönderilmiş bulunan Tarım Ve Gıda Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı nın geçici 1/6. maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve kaldırılan Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelden; Başmüfettiş ve Başkontrolörler, Tarım Başdenetçiliğine; Müfettiş ve Kontrolörler, Tarım Denetçiliğine; Müfettiş Yardımcıları ve Kontrolör Yardımcıları, Tarım Denetçi Yardımcılığına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. hususları kayıtlı bulunmaktadır. Keza; Merkezi denetim elemanı statüsü hukuk sistemimizde kabul görmüģ, birçok içtihada konu olmuģ, pek çok yasal düzenlemede yer almıģ bir statüdür. Bunun en açık örneklerinden birisi de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dur. Bu kanunun geçici 5. maddesine göre; d) Bakanlık, Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlüklerde Müfettiş veya Kontrolör olanlar ile daha önce en az beş yıl bu görevlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, özel bütçeli idarelerde, mahallî idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında İç Denetçi, olarak tarihine kadar atanabilirler. denilmek suretiyle bu eşitlik kanun koyucu tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Bu durumda, yapılacak yeni düzenlenmelerin öncekilerle bağdaşmayan hususları içermemesi gerektiği hukukun eşitlik ve adillik prensiplerinin bir gereğidir. Sonuç olarak; İdaresinde, denetim elemanlarının birleştirilmesi, unvan farklılıklarının giderilmesi, etkin bir denetim için zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk sonucunda 2008 yılı içerisinde Başbakanlığa intikal ettirilen taslakta tüm denetim elemanlarının Denetçisi unvanı altında birleştirilmesinin öngörüldüğü bilinmektedir. Denetimin yeniden yapılandırılması yönünde yapılacak çalışmaların başarısının, bir takım önyargılardan, gümrük idaresine ve ülke ekonomisine zarar verici gereksiz sürtüşme ve rekabetten arınmış olmasına bağlı olduğu; bu bağlamda da Müsteşarlığında kuruluşundan beri önemli görevler üstlenmiş ve göstermiş olduğu performans ile de üstenmiş olduğu tüm görevleri layıkıyla yerine getirmiş bulunan n yapılacak tasarruflarla feda edilmemelerinin gerektiği düşünülmekte olup; Halen çalışmaları devam etmekte olan Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ile kamu yararına, ülke menfaatlerine, kazanılmış haklara aykırı olmayan her türlü yeniliğin ve düzenlemenin, bilginin, emeğe saygının, etkin ve verimli bir kamu yönetimi anlayışının yanında yer alan, kurulduğu tarihten bu yana üzerine düşen görevleri samimiyetle, iyiniyetle ve gerçekten büyük bir özveri ve azimle yerine getiren, Teşkilatında pek çok konuda gelişimin ve değişimin öncüsü olan nin bu güne kadarki çaba ve çalışmaları karşısında hak ettiği değeri alacakları yönündeki inanç ve güveni tamdır. 9 Derneği Yönetim Kurulu

10 10

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi KAMUDA İÇ DENETİM (I) Umut KORKMAZ Devlet Bütçe Uzmanı 1. GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin

Detaylı

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU STRATEJİK PLAN 2012-2016 ANKARA Kasım, 2011 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Stratejik planlama,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

Genel Yayın Yönetmeninden

Genel Yayın Yönetmeninden Denetişim Dergisi Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yayınıdır Sahibi Kamu İç Denetçileri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt GÜLER Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih SEZER Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ

İÇ DENETİM. Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ İÇ DENETİM Zuhal TEK (Devlet Bütçe Uzmanı) Egemen Mert ÇETİNKAYA ( Dev. Bütçe Uzman Yard.) I- GİRİŞ Türkiye, Aralık 1999 Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi nde adaylık statüsünün tanınmasından sonra, AB mevzuatına

Detaylı