Glob Ýçi Yabancý Cisimler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Glob Ýçi Yabancý Cisimler"

Transkript

1 Ret - Vit 2003; 11 : Glob Ýçi Yabancý Cisimler Tunç OVALI 1 Açýk glob yaralanmalarýnýn önemli bir kýsmý küçük bir cismin hýzla göze ulaþmasý ile, býçak veya çivi gibi keskin ya da sivri bir cizmin göze batmasý, trafik kazasý ve benzeri kazalar sonucu sert metalik ya da non metalik maddelerin glob bütünlüðünü bozmasý sonucu meydana gelir. Eðer yalnýz bir giriþ yeri varsa, bu penetran, eðer hem giriþ hem de çýkýþ yeri mevcutsa bu perforan bir yaralanma olarak tanýmlanýr. Küçük bir metal parçasýnýn hýzla göze çarpmasý sonucu genelde yabancý cisim enerjisinin kornea, lens, sklera, vitreus gibi dokular tarafýndan emilmesi ile tek giriþ yeri meydana gelir. Olgularýn büyük bir kýsmýnda yabancý cisim retinaya saplanýr ya da retinaya çarparak retina yüzeyinde kalýr. Ancak silahlarla olan yaralanmalarda yabancý cismin yüksek enerjisi nedeniyle metalin gözü delip geçmesi söz konusu olur (perforan yaralanma). Bunun en sýk örneðini av tüfeði ile olan yaralanmalarda saçma tanelerinin sklera arka duvarýný da geçerek orbita dokularýna saplanmasý oluþturur. Perforan ve penetran yaralanmalarda öncelikle globun bütünlüðünün saðlanmasý ve endoftalmi profilaksisi düþünülmelidir. Kornea yaralanmasý 10/0 sütürlerle, skleradaki açýklýk 6/0 ve 7/0 sütürlerle repare edilir. Kornea perforasyonu olan olgularýn önemli bir kýsmýnda lensin de travmatize olduðu görülür (resim 1). Lensteki hasarýn ve kapsülün durumuna göre reparasyon ile ayný seansta lens ekstraksiyonu ve uygun durumlarda göz içi lens implantasyonu uygulanýr. Perforan bütün yaralanmalarda olduðu gibi, glob içi yabancý cisimlerle olan yaralanmalarda da perforasyonu takiben ilk günden baþlayarak göz içinde fibröz doku proliferasyonu baþlar. Bunun sonucunda retina yüzeyine yapýþýk vitreusun kondansasyonu ile retinada traksiyon kuvvetleri ortaya çýkar. Dolayýsýyla glob içi yabancý cisimlerle meydana yaralanmalarda hem yara yerine inkarsere vitreusun kontraksiyonu hem de yabancý cismin retina yüzeyine çarpmasý / saplanmasý sonucunda retina yüzeyinde oluþacak fibröz membranlarýn büzülmesi sonucu retina normal anatomik biçimini kaybedecek ve büyük olasýlýkla dekole olacaktýr. Fibröz proliferasyonun kontraksiyonu travmayý takiben ikinci hafta içinde þiddetlenir. Dolayýsýyla hastaný tedavisi düzenlenirken bu 1 Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý A.D., Prof. Dr.

2 200 Glob Ýçi Yabancý Cisimler yabancý cisimlerle olan yaralanmalarda bir taraftan enüklüasyon oranýnýn azalmasýna yol açarken, ayni zamanda tedavi sonrasý daha iyi bir görme prognozunun saðlanmasýný da beraberinde getirmiþtir4, Glob içi yabancý cisimlerle olan yaralanmalarýn önemli bir kýsmý iþ kazasýdýr ve yaþ arasý genç erkeklerde görülmektedir3,4,8,11, 12. Açýk göz yaralanmalarýnýn % 20-40' ýnda glob içi yabancý cisimlerle karþýlaþýlýr13,14. Resim 1 : Gözüne büyük cam parçasý kaçmýþ ve primer kornea reparasyonu uygulanmýþ hastada yabancý cisim çýkarýlmadan önceki durum. durum mutlaka göz önünde bulundurulmalýdýr. Vitreoretinal cerrahideki geliþmeler glob içi yabancý cisimlere yaklaþým biçimini ve tedavi sonuçlarýný önemli derecede deðiþtirmiþtir. Yakýn zaman dilimi içinde vitreoretinal cerrahide aðýr perfluorokarbonlarýn yanýsýra geniþ görüntü sistemleri ve yüksek kesme hýzý olan vitrektomlar devreye girmiþtir. Bunun sonucunda retina cerrahisi ile daha iyi anatomik ve fonksiyonel sonuçlar elde edilebilmekte, ameliyat sonrasý daha az komplikasyonla karþýlaþýlmaktadýr1-7. Hem sivri cisimlerle, hem de globu penetre eden yabancý cisimlerle olan delici göz yaralanmalarýnda tedavi sonrasý görme keskinliði büyük oranda ilk glob hasarý ve hasarýn arka kutuba yakýnlýðý ile yakýndan iliþkilidir3, 4. Sivri cisimlerle ve globu penetre eden yabancý cisimlerle olan delici göz yaralanmalarýnda tedavi sonrasý görme keskinliði ilk glob hasarý ve hasarýn arka kutuba yakýnlýðý ile yakýndan iliþkilidir. Vitreoretinal cerrahideki geliþmeler glob içi YABANCI CÝSÝMÝN CÝNSÝ Glob içi yabancý cisimli travmalarda yabancý cisimin cinsi tedavinin zamanlamasý ve prognozu açýsýndan son derece önemlidir. Metal olmayan maddeler glob içinde oldukça iyi tolere edilmektedirler (örn. plastik, taþ, cam gibi). Altýn, aluminyum ve gümüþ gibi metalik maddeler de göz içinde büyük reaksiyonlara yol açmayabilirler. Buna karþýn demir, bakýr ve çinko içeren yabancý cisimler göz için çok toksik olmalarý nedeniyle olabildiðince çabuk gözden çýkarýlmalýdýrlar. Bakýr þalkozise, demir siderozise yol açar. Ayrýca yüksek oranda bakýr içeren yabancý cisimler hipopyon ve steril apse oluþumu ile karakterize yoðun enflamatuar reaksiyona yol açabilir. Bu durumda yabancý cisimin çok acil koþullarda gözden çýkarýlmasý için çaba sarfedilmesi gerekir. Siderozis Demir içeren glob içi yabancý cisimlerin siderozise yol açma olasýlýklarý vardýr. Yabancý cisimin demir oraný ne kadar yüksekse, siderozis görülme olasýlýðý o kadar fazladýr. Demir kornea, korpus siliyare, lens, retina pigment epiteli, Desceme zarý, internal limitan membran, pars plana, trabeküler að ve pupilla konstrüktör adelesinde birikir15. Elektrore-

3 Ret - Vit 2003; 11 : tinografideki (ERG) deðiþiklikler görme keskinliðinde azalma ortaya çýkmadan görülür. ERG' deki deðiþiklikler progresiftir ve aylar içinde ortaya çýkar. Baþlangýçta b - dalgasý amplitüdünde azalma meydana gelir. Daha sonra elektrookulografi ve karanlýk adaptasyonunda da bozukluklar görülür Ýleri dönemlerde görme keskinliði azalmasý, heterokromi, lens ön kapsül ön yüzünde kahverengi depozitler ve lensin kesifleþmesi görülebilir. Ön segmentte yer alan ve demir içeren yabancý cisimlerin siderozis yapma olasýlýðý gözün arka bölümünde yer alanlardan daha azdýr. Þalkozis Saf bakýrýn göze girmesi (örn. bakýr tel keserken bir parçanýn glob içine sýçramasý), son derece hýzlý geliþen, þiddetli pürülan panoftalmiye yol açar. % 85 veya daha yüksek konsantrasyonlarda bakýr içeren metalik yabancý cisimlerin göze ulaþmasý sonrasý görülen patolojik deðiþiklikler þalkozis olarak isimlendirilir19. Vitreus ve iris yeþilimsi bir renk alýr. Ýnternal limitan membrandaki depositler nedeniyle retinanýn yeþilimsi bir reflesi vardýr. Ayrýca korneada Kayser Fleischer halkasý ve lenste ön subkapsüller katarakt ortaya çýkar20,21. Bakýr oraný %85 ten az olan metalik yabancý cisimler problem oluþturmadan uzun yýllar gözde kalabidiði bildilmiþtir22. TANI Bütün açýk glob yaralanmalarýnda glob içi yabancý cisimlerden þüphe edilmelidir. Bu nedenle ayrýntýlý anemnez alýnmalý ve özellikle glob içi yabancý cisim olasýlýðýný araþtýrmaya yönelik sorular sorulmalýdýr. Eðer glob içi yabancý cisim þüphesi varsa, bunun yapýsý araþtýrýlmalý, eðer mümkünse yabancý cisimin kopmuþ olabileceði parçanýn kliniðe getirilmesi saðlanarak maddenin yapýsý (demir ve bakýr içeriði), manyetik olup olmadýðý incelenmelidir. Hastanýn genel durumu ve göz dýþý yaralanmalarýn varlýðý dokümente edildikten sonra rutin göz muayenesi uygulanmalýdýr. Görme keskinliðinin saptanmasý, biomikroskobik muayene ve gözdibi muayenesi yapýlmalýdýr. Ancak muayene sýrasýnda hastanýn anksiete ve fotofobi nedeniyle göz kapaklarýný þiddetli sýkmasý sonucu yaranýn geniþlemesi ya da yara dudaklarýna sýkýþmýþ olan dokunun daha fazla prolabe olmasý önlenmelidir. Çok küçük ya da yassý yabancý cisimlerle olan yaralanmalarda yara yeri kolaylýkla kendi kendine kapanabilir. Bu durumda ayrýntýlý biomikroskobik muayene ile yabancý cisim giriþ yeri aranýr. Korneadaki küçük bir kesiflik, pupillanýn bir tarafa hafif çekikliði ya da lensin ekvatorunda lokalize bir bulanýklýk glob içi yabancý cisim lehine deðerlendirilmesi gereken bulgulardýr. Çok küçük yabancý cisimlerle olan yaralanmalarda korneadaki küçük bir kesiflik, pupillanýn bir tarafa hafif çekikliði ya da lensin ekvatorunda lokalize bir bulanýklýk glob içi yabancý cisim varlýðýný düþündürebilecek bulgular olabilir. Binoküler oftalmoskopi ile ayrýntýlý göz dibi muayenesi yapýlmalý ve glob içi yabancý cisim aranmalýdýr. Eðer lens bulanýklýðý veya hafif vitreus hemorajisi mevcutsa, ilk muayene çok önemlidir. Bu dönemde lens bulanýklýðý travmatik katarakta dönüþmeden ya da lokalize vitreus hemorajisi daðýlarak göz dibi muayenesini imkansýz hale getirmeden arka segmentin deðerlendirilmesi mümkün olabilir. Ancak yaralanmanýn þiddetli olduðu durum-

4 202 Glob Ýçi Yabancý Cisimler larda kornea bulanýklýðý, hifema, lens kesafeti ya da vitreus hemorajisi glob içi yabancý cisimin saptanmasýný engelleyebilir. Bu durumda ek tetkiklerden fayadalanmak gerekir. Bunlar ultrasonografi, düz grafi, bilgisayarlý tomografi ve manyetik rezonans incelemeleridir. Glob içi yabancý cisim þüphesi olan bütün travma olgularýnda bu incelemeler mutlaka gerçekleþtirilmelidir. Glob içi yabancý cisimin söz konusu olduðu bütün yaralanmalar genelde iþ yeri kazasý þeklinde olup, bunlarýn % 80' i sert iki cisimin birbirine vurulmasý sýrasýnda göze kaçan sert, keskin kenarlý metal ya da daha nadir olarak, taþ parçasýdýr3, 8, 11. Dolayýsýyla yabancý cisimlerin büyük çoðunluðunu küçük metal parçalarý oluþturmaktadýr. Bu nedenle ilk aþamada eðer bilgisayarlý tomografi hemen uygulanamýyorsa, düz grafi ile metalik yabancý cisimin varlýðý ortaya konulabilir. Düz radyografi ile metalik yabancý cisimin lokalizasyonunu mümkündür. Bunun için Comberg yönteminden fayadalanmak gerekir. Comberg yönteminde birbirinden uzaklýðý belli olan ve ayni planda üzerine yerleþtirilmiþ dört küçük metal parçasý bulunan, ortasý boþ plastik bir kontakt lens korneaya yerleþtirilir, ön ve yan radyografiler çekilir. Ýki planda çekilen düz grafilerin deðerlendirilmesi sonucu metalik yabancý cisimin lokalizasyonunun yapýlmasý mümkün olur. Günümüzde bilgisayarlý tomografinin yaygýnlaþmasý ve yabancý cisimin çevre dokularla iliþkisini daha iyi gösteriyor olmasý nedeniyle Comberg yöntemi daha az kullanýlmaktadýr. Metalik yabancý cisimlerin saptanmasýnda altýn standart günümüzde bilgisayarlý tomografidir (Resim 2). Yabancý cisimin metalik olmamasý durumunda manyetik rezonans incelemesinden faydalanmak mümkündür. Yabancý cisim giriþ yeri olgularýn ortalama % 65' inde korneal, % 25' inde skleral ve %10'unda korneaskleraldir (Resim 3)3, 4, 8, 11. Yabancý cisimin giriþ yeri olduðu kadar, büyüklüðü de anatomik ve fonksiyonel prognoz üzerine etkilidir. Non-metalik yabancý cisimler genelikle metalik yabancý cisimlere göre daha büyüktürler. Globu perfore eden yabancý cisimin büyük olmasý durumunda önce künt travma etkisi ile globa yayýlan yüksek enerji glob içi dokularda hasara yol açar. Bunu takiben perforasyon sonucu yabancý cisimin glob içinde doðrudan travma etkisi dokularda büyük tahribata neden olur (Resim 4). Dolayýsýyla büyük künt yabancý cisimlerle meydana gelen perforan yaralanmalarda göz içi hasar fazla olurken, keskin kenarlý, küçük metalik yabancý cisimlerle oluþan yaralanmalarda hasar yalnýz yabancý cisimin çarptýðý bölgede ortaya çýkacaðý için tedavi prognozu daha iyidir4, YABANCI CÝSÝMÝN LOKALÝZASYONU Vitreus hemorajisi veya travmatik kataraktýn henüz göz dibi muayenesini engellemediði durumlarda indirekt oftalmoskopi ve biomikroskopi ile ayrýntýlý Resim 2 : Vitreus kavitesi içinde küçük metalik yabancý cisime ait bilgisayarlý tomografi görüntüsü.

5 Ret - Vit 2003; 11 : Resim 4 : Retina hemorajisine yol açmýþ 3-4 mm çapýnda keskin kenarlý büyük yabancý cisim. Resim 3 : Küçük ve yassý yabancý cisimin limbusta, saat 3 30 hizasýndaki giriþ yeri ve iriste yol açtýðý defekt. muayene yabancý cisimin lokalizasyonu hakkýnda en doðru bilgiyi verecektir. Bazý olgularda yabancý cisim retinaya çarptýktan sonra glob içinde baþka bir yerde lokalize olmaktadýr. Böyle durumlarda yabancý cisim, giriþ yeri ve giriþ açýsýndan farklý bir bölgede bulunmaktadýr. Ayrýca birden fazla yabancý cisim varlýðýný göz önünde bulundurarak mutlaka diðer taný yöntemlerine baþvurmak gerekir. Perforan glob yaralanmalarýnda glob içi yabancý cisim varlýðýný, adedini, lokalizasyonunu ve çevre dokularla iliþkisini deðerlendirmek için en sýk kullanýlan taný yöntemi bilgisayarlý tomografidir. Þiddetli travma olgularýnda globa hiç temas etmeden uygulanmasý mümkün olduðu için özellikle tercih edilmektedir mm' lik ince kesitlerle yapýlacak inceleme küçük yabancý cisimlerin gözden kaçmasýný önler. Ancak 0.7 mm' den daha küçük ve skleraya çok yakýn yabancý cisimler bilgisayarlý tomografide görüntülenemeyebilir24, 28. Ayrýca bazi metalik olmayan (tahta, plastik gibi) yabancý cisimlerin bilgisayarlý tomografide görüntülenemesi zordur29, 30. Ultrasonografi kolay uygulanabilirliði nedeniyle sýk kullaným alaný bulmaktadýr. Eðer perforasyon büyük deðilse, glob içi dokular yara aðzýný kapadýysa ya da primer reparyon yapýldýysa bilgisayarlý tomografi ile birlikte ultrasonografinin uygulanmasý son derece faydalý olur. Ultrasonografinin bilgisayarlý tomografiye göre bir dizi üstünlükleri vardýr. Ultrasonografi ile hem metalik hem de metalik olmayan yabancý cisimler görüntülenebilir. Bunun yaný sýra retinanýn, koroidin ve vitreusun durumu hakkýnda bilgi sahibi olmak mümkündür31. Ultrasonografi glob içi yabancý cisim adedini, sklera ile olan iliþkisini güvenilir biçimde gösterebilmektedir (Resim 5)32. TEDAVÝ Glob içi yabancý cisim bulunan ya da böyle

6 204 Glob Ýçi Yabancý Cisimler Resim 5 : Alt periferide lokalize vitreus hemorajisi nedeniyle ayrýntýlý biçimde seçilemeyen küçük metalik yabancý cisimin ultrasonografi ile dokümantasyonu. bir olasýlýðýn söz konusu olduðu durumlarda açýk glob travmalarýndaki genel yaklaþým uygulanýr : Göz küresine herhangi bir dýþ basýnýn gelmesi, göz içi basýncýný artýrarak glob içeriðinin yara yerinden daha fazla prolabe olmasýne neden olabilir. Bu önlenmeye çalýþýlýr. Fotofobi, aðrý ve ajitasyon nedeniyle hastanýn muayene sýrasýnda göz kapaklarýný sýkmasý da göz içi basýncýný önemli derecede etkileyeceði için ilk muayene sýrasýnda son derece dikkatli ve yavaþ hareket etmek gerekir. Muayeneyi takiben istemsiz dýþ basýyý önlemek için göz koruyucu bir kapakla örtülür. Glob içi yabancý cisim ile ilgili bilgi saðlanmaya çalýþýlýr. Eðer mümkünse travmada rol oynayan nesneler getirtilerek bir parçasý glob içinde olma olasýlýðý bulunan cismin özellikleri (yapýsý, manyetik olup olmadýðý, v.s.) incelmeye çalýþýlýr. Hastanýn baþka bir yaralanmasýnýn olup olmadýðý, genel saðlýk durumu ve cerrahi müdaheleye uygunluðu araþtýrýlýr. Yaralanmanýn boyutlarýnýn kayýtlara geçirilmesini takiben glob içi yabancý cisimin göz içindeki konumu oftalmoskopi, bilgisayarlý tomografi, manyetik rezonans ve ultrasonografi ile saptanmaya çalýþýlýr. Ayrýca biomikroskopi, oftalmoskopi ve ultrasonografi ile glob içi dokularýn durumu deðerlendirilir (lens kesafeti, vitreus hemorajisi, retina dekolmaný, koroidin durumu, v.s). Glob içi yabancý cisimli yaralanmalarda % 7-13 oranýnda endoftalmi görüldüðü14, 33, 34, bunlarýn üçte ikisinde sonuçta ýþýk hissinin kaybedildiði bildirilmiþtir35 (Resim 6). Bu nedenle geniþ spektrumlu antibiyotiklerle endoftalmi profilaksisi uygulanýr6, 34, 35. Her açýk glob travmasýnda en az üç gün hasta endoftalmi olasýlýðý göz önünde bulundurularak tedavi edilmelidir. Bunun için genel kabul gören protokollerden biri de intravenöz Vancomycin 500 mg (2 x 1) ve Ceftazidime (Fortum) 1000 mg (2 x 1-2) uygulamasýdýr. Vancomycin Gr (+), Ceftazidime Gr (-) mikroorganizmalara karþý etkindir Ayrýca tetanoz profilaksisi gerekir. Globun primer reparasyonu mümkün olan en kýsa zamanda gerçekleþtirilmelidir. Klinik tablonun uygun olmasý durumunda olgularýn bir kýsmýnda primer reparasyon sýrasýnda glob içi yabancý cisim de çýkarýlýr. Primer yara reparasyonu ve glob içi yabancý cisim çýkarýmý endoftalmi olasýlýðýný önemli Resim 6 : Kornea bulanýklýðý nedeniyle cerrahi giriþimin son derece zor olduðu endoftalmi olgusu.

7 Ret - Vit 2003; 11 : derecede azaltýrsa da ön segmentin durumu buna her zaman izin vermeyebilir. Genellikle primer reparasyon ile glob bütünlüðü saðlandýktan sonra kýsa bir süre içinde ikinci bir cerrahi ile glob içi yabancý cisimin kontrollu olarak çýkarýmý daha az travmatizandýr. Ýkinci cerrahinin zamanlamasýnda cismin yapýsý, lensin durumu, retina yýrtýk ya da dekolmanýnýn varlýðý veya endoftalmi bulgularý önemli rol oynar. CERRAHÝ GÝRÝÞÝMÝN ZAMANLAMASI Eðer hastanýn baþvuru anýnda endoftalmi þüphesi varsa ve/veya retina dekoleyse, zaman kaybetmeden vitreoretinal cerrahi uygulamak gerekir. Ancak akut endoftalmi belirtileri yoksa, hasta antibiyotik þemsiyesi altýndaysa ve retina rekoleyse önce primer reparasyon yapýlýp, bir kaç gün sonra ideal koþullar oluþturularak pars plana glob içi yabancý cisim çýkarýmý yapýlabilir. Ýlk saat içinde primer reparasyon ve pars plana vitrektomi ile beraber yabancý cisim çýkarýmýný önerenler bu þekilde endoftalmi riskinin ve proliferasyon oranýnýn düþük kalacaðýný savunmaktadýr. Diðer taraftan primer reparasyonu hemen uygulayýp vitreoretinal cerrahiyi 72 saat veya daha geç uygulamayý önerenler bir miktar zamanýn geçmesi ile gözün belirli oranda stabilize olduðuna, kornea bulanýklýðýnýn gerilediðine, yara iyileþmesinin baþladýðýna ve kanama eðiliminin azaldýðýna iþaret etmektedirler. Burada olgunun durumuna göre karar vermek doðru olacaktýr. Endoftalmi riskinin fazla olmasý vitreoretinal cerrahi zamanlamasýný öne çekmeli, ön segmentin güvenli bir arka segment cerrahisine izin vermediði durumlarda hasta interne edilerek antibiyotik þemsiyesi altýnda bir süre beklenmesi düþünülmelidir. CERRAHÝ TEKNÝK Manyetik yabancý cisimlerde eksternal elektromagnet ile glob içi yabancý cisim çýkarýmýnda baþarýlý sonuçlar elde edilmiþse de, kontrollu bir yöntem olmamasý nedeniyle bu iþlem sýrasýnda glob içi dokularýn zarar görme olasýlýðý oldukça yüksektir. Yakýn zamandaki geliþmeler günümüzde glob içi yabancý cisim çýkarýmý için en güvenilir yolun vitreoretinal cerrahi teknikler ile olduðunu göstermektedir. Pars plana vitrektomi ile glob içi yabancý cisimin direct görülerek ve gerekli tedbirlerin alýnmasý ile (arka kutuba perfluorokarbon enjeksiyonu, yabancý cisim ile çevre dokularýn kontrollu biçimde serbestleþtirilmesi, sklerotominin yabancý cismin büyüklüðüne uygun olarak geniþletilmesi, v.s.) yabancý cisimin çýkarýmý sýrasýnda komplikasyon oraný minimuma iner. Manyetik yabancý cisimlerde endomagnet ile cisim tutularak ekvator seviyesine kadar getirilir. Iþýk probu gözden çýkarýlarak yabancý cisim forsepsi göz içine sokulur. Endomagnetin ucundaki yabancý cisim yabancý cisim forsepsi ile sivri ucundan tutulur ve daha önce yabancý cisimin enine uygun olarak geniþletilmiþ olan sklerotomiden çýkarýlýr (Resim 7). Yabancý cisim forsepsi ile tutarken cismin yanlýþlýkla düþmesi sonucu makulaya zarar vermemesi için cismin çýkarýlma giriþimi öncesinde bir miktar perfluorokarbon sývýsýnýn kullanýlmasý faydalýdýr. Böylece arka kutuba düþen yabancý cisimin hýzý yavaþlar. Büyük yabancý cisimlerde sklerotominin enini 4 mm' den daha fazla geniþletmek gerekecek olursa, bunun yerine kesi geriye doðru, bir " L " harfi þeklinde geniþletilir. Böylece sklerotomi aðzýna sýkýþmadan ve sklertomiyi çok fazla geniþletmeden büyükçe yabancý cisimlerin çýkarýlmasý mümkün olur. Manyetik olmayan glob içi yabancý cisimlerin çýkarýlmasý sýrasýnda retinaya gömülü

8 206 Glob Ýçi Yabancý Cisimler Resim 7 : Ýnce uzun bir yabancý cismin yabancý cisim forsepsi ile ince ucundan tutularak sklerotomiden çýkarýlmasý. yabancý cisimin çevresi ile olan iliþkisi dikkatlice serbestleþtirilir. Bu sýrada olasý retina veya koroid hemorajisini önlemek ya da hafifletmek için serum seviyesi bir miktar yükseltilir. Bu iþlemin perfluorokarbon altýnda yapýlmasý da kanama olasýlýðýný azaltan faktörlerden biridir. Eðer kornea lezyonu göz dibinin görülmesine, dolayýsýyla vitreoretinal cerrahiye izin vermiyorsa ve / veya yabancý cisim sklerotomiden çýkarýlamayacvak kadar büyükse, bu durumda cerrahi sýrasýnda geçici keratoprotezden faydalanýlýr (Resim 8a, b). Yabancý cisim çýkarýldýktan sonra hastanýn kendi korneasý ya da yeni bir grefon sütüre edilir. Yabancý cisimin retinadan serbestleþtirilmesi sýrasýnda istenmeyen retina hemoraji veya yýrtýklarýnýn meydana gelme olasýlýðý "primer reparasyon + pars plana vitrektomi + erken yabancý cisim çýkarýmý" sýrasýnda daha fazladýr. Bu nedenle, eðer endoftalmi belirtileri yoksa, primer reparasyon ile ikinci giriþim arasýnda 7-8 gün geçmesi yabancý cisim çýkarýmý sýrasýndaki komplikasyon olasýlýðýný azaltýr. Bu süre daha fazla uzarsa yabancý cisim enkapsüle olacaðýndan, serbestleþtirilmesi zorlaþabilir. Ayrýca yara yerinde geliþecek fibrozis yeni komplikasyonlara neden olabilir. Resim 8 a, b : Sklerotomiden çýkarýlamayacak ve yabancý cisim forsepsi ile güvenilir biçimde tutulamayacak kadar büyük bir yabancý cismin (mermer), kornea trepanasyonu ve geçici keratoprotezden faydalanarak çýkarýlmasý. Gözdibinin seçilebildiði olgularda yabancý cisim çýkarýmýndan önce cisimin etrafýna 2-3 sýra laser fotokoagulasyon uygulanmasýný öneren araþtýrmacýlar mevcuttur. Bu þekilde 3-4 gün içinde retinanýn altýndaki dokulara sýkýca yapýþacaðý için yabancý cisimin çýkarýmýnýn da daha kolay ve komplikasyonsuz olduðu bildirilmektedir (Resim 9, 10)39. Eðer göz dibi seçilemiyorsa, bu durumda pars plana vitrektomi sýrasýnda yabancý cisim çýkarýldýktan sonra çýkarýldýðý yerin etrafýna laser fotokoagulasyon önerilmektedir6, Kriokoagulasyon ile skar dokusu oluþumu daha yavaþ geliþtiði için laser fotokoagulasyon tercih edilmektedir6,43. Ancak bazi araþtýrmacýlar yabancý cisimin retinaya çarptýðý yerde

9 Ret - Vit 2003; 11 : Resim 9 : Midperiferide retinaya saplanmýþ küçük yabancý cisim. spontan olarak skar dokusu oluþtuðunu, bu nedenle ilave laser fotokoagulasyona ihtiyaç olmadýðýný bildirmektedirler40, 43. Pars plana vitrektomi + glob içi yabancý cisim çýkarýmý + lens ekstraksiyonu + göz içi lensi implantasyonu Küçük yabancý cisimlerle olan, ön segmentin ciddi biçimde hasar görmediði, yabancý cisimin arka kutuba veya papillaya zarar vermediði ve iyi görme prognozu olan seçilmiþ olgularda pars plana vitrektomi + glob içi yabancý cisim çýkarýmý + lens ekstraksiyonu + göz içi lensi implantasyonu birlikte uygulanabilir6, Ancak burada göz içi mercek hesaplanmasý genellikle mümkün olamamaktadýr. Buna karþýlýk hastanýn tedavisini tek bir seansta tamamlamak mümkündür. Bu tedavi biçimi seçilmiþ olgularda kullanýlabilir ve genel bir yaklaþým biçimi olarak kabul edilmemelidir. KAYNAKLAR I. Karel I, Diblik P: Management of posterior segment foreign bodies and long-term results. Eur J Ophthalmol 1995; 2: Brinton GS, Aaberg TM, Reeser FH, et al: Surgical results in ocular trauma involving the posterior segment. Am J Ophthalmol 1982;93: Williams DF, Mieler WF, Abrams Gw, Lewis H: Results and prognostic factors in penetrating ocular Resim 10 : Resim 9 daki yabancý cisim etrafýna pars plana vitrektomi öncesi laser fotokoagulasyon uygulanmasý injuries with retained intraocular foreign bodies. Ophthalmology 1988;95: Khani SC, Mukai S: Posterior segment intraocular foreign bodies. Int Ophthalmol Clin 1995;35: Peyman GA, Raichand M, Goldberg MF et al: Vitrectomy in the management of intraocular foreign bodies and their complications. Br J Ophthalmol 1980;64: Ahmadieh H, Sajjadi H, Azarmina M, et al: Surgical management of intraretinal foreign bodies. Retina 1994;14: Camacho H, Mejia LF: Extraction of Intraocular foreign bodies by pars plana vitrectomy. A retrospective study. Ophthalmologica 1991; 202: Behrens-Baumann W, Praetorius G: Intraocular foreign bodies: 297 consecutive cases. Ophthalmologica 1989;198: Johnson S: Perforating eye injuries: a five year survey. Trans Oph-thalmol Soc UK 1971;91: Roper-Hall MJ: Review of 555 cases of intraocular foreign body with special reference to prognosis. Br J Ophthalmol 1954;38: Armstrong MFJ: A review of intraocular foreign body injuries and complications in Northern Ireland from Int Ophthalmol 1988;12: Schwartz JG, Somerset JS, Harrison JM, et al: Eye injuries with metal missiles presenting to an emergency center: a three year study. Am J Emerg Med 1991;9: Shock JP, Adams D: Long-term visual acuity results after penetrating and perforating ocular injuries. Am J Ophthalmol 1985;100: Thompson JT, Parver LM, Enger CL, et al: Infectious endophthalmi-tis after penetrating injuries with retained intraocular foreign bodies. Ophthalmology 1993;100:

10 208 Glob Ýçi Yabancý Cisimler 15. Hope-Ross M, Mahon GJ, Johnston PB: Ocular siderosis. Eye 1993;7: Barr CC, Vine AK, Martonyi CL: Unexplained heterochromia. Intraoeular foreign body demonstrated by computed tomography. Surv OphthalmoI 1984;28: Talamo JH, Topping TM, Maumenee AE et al: Ultrastructural studies of cornea, iris and lens in a case of siderosis bulbi. Ophthalmology 1985; 92: Monteiro MLR, Coppeto JR, Milani JAA: Iron mydriasis: papillary paresis from occult intraocular foreign body. J Clin Neuroophthalmol 1993;13: Slusher MM, Greven CM, Yu DD: Posterior chamber intraocular lens implantation combined with lenseetomy-vitrectomy and intraretinal foreign-body removal. Arch Ophthalmol 1992;1 10: De Bustros S: Posterior segment intraocular foreign bodies. In: Shin-gleton BJ, Hersh FS, Kenyon KR, eds. Eye Trauma. St. Louis: Mosby-Year Book, Rosenthal AR, Marmor MF, Leuenberger P et al: Chalcosis: A study of natural history. Ophthalmology 1979;86: Rao NA, Tso MOM, Rosenthal AR: Chalcosis in the human eye. Arch OphthalmoI 1976; 94: Neubauer H. Intraocular foreign bodies. Trans Ophthalmol Sac UK 1975;95: Dannenberg AL, Parver LM, Fowler CJ: Penetrating eye injuries related to assault: the National Eye Trauma System Registry. Arch Ophthalmol 1992; 110: Nanda SK, Mieler WF, Murphy ML: Penetrating acillar injuries sec-ondary to motor vehicle accidents. Ophthalmology 1993;100: John G, Witherspoon CD, Feist RM, Morris R: Ocular lawnmower injuries. Ophthalmology 1988;95: Lambert HM, Sipperley JO: Intraocular foreign body from a nylon line grass trimmer. Ann Ophthalmol 1983;15: Specht CS, Varga JH, Jalali MM, Edelstein JP: Orbitocranial wooden foreign body diagnosed by magnetic resonance imaging. Dry wood can be isodense with air and orbital fat by computed tomography. Surv Ophthalmology 1992;36: Zinreich SJ, Miller NR, Agnayo JB, et al: Computed tomoraphic three- dimensional localization and compositional evaluation of intraocular and orbital foreign bodies. Arch Ophthalmol 1986;104: Topilow Hw, Ackerman AL, Zimmerman RD: Limitations of comput-erized tomography in the localization of intraocular foreign bodies. Ophthalmology 1984;91: Wilhelm JL, Zakov ZN, Weinstein MA, et al: Localization of suspected intraocular foreign bodies with a modified delta 2020 scanner. Ophthalmic Surg 1981;12: Rubsamen PE, Cousins SW, Winward KE et al: Diagnostic ultra-sound and pars plana vitrectomy in penetrating ocular trauma. Ophthalmology 1994;101: Mieler WF, Ellis MK, Williams DF et al: Retained intraocular for-eign bodies and endophthalmitis. Ophthalmology 1990;97: Alfaro DY, Roth D, Liggett PEP: Posttraumatic endophthalmitis: causative organisms, treatment, and prevention. Retina 1994;14: Seal DY, Kirlmess CM: Criteria for intravitreal antibioties during surgical removal of intraocular foreign bodies. Eye 1992;6: Kerviek GN, Flynn HW Jr, Alfonso E et al: Antibiotic therapy for Bacillus species infections. Am J Ophthalmol1990; 110: Irvine WD, Flynn HW Jr, Miller D et al: Endophthalmitis caused by gram- negative organisms. Arch Ophthalmol 1992;110: Aaberg TM, Flynn HW Jr, Murray TG: Intraocular ceftazidime as an alternative to the aminoglycosides in the treatment of endophthalmitis. Arch OphthalmoI 1994;112: Smiljanie NS, Vieie DO: Combat eye injuries: laser photocoagulation prophylaxis of retinal detachment. J Trauma 1996;40 (suppl):157_ Ambler JS, Sanford MM: Management of intraretinal foreign bodies without retinopexy in the absence of retinal detachment. Ophthalmology 1991;98: Slusher MM, Sarin LK, Federman JL: Management of intraretinal foreign bodies. Ophthalmology 1982;89: Slusher MM. Intraretinal foreign bodies: management and observations. Retina 1990; 10(suppll): Kita M, Negi A, Kawano S et al: Photothermal, cryogenic and diathermie effeets on retinal adhesive force in vivo. Retina 1991; 11: Spalding SC, Sternberg P Jr: Controversies in the management of pos-terior segment ocular trauma. Retina 1990;10(suppl 1): Koenig SB, Mieler WF, Han DP, Abrams GW: Combined phacoemulsification, pars plana vitrectomy and posterior chamber intraocular lens insertion. Arch OphthalmoI1992;1 10: Soheilian M, Ahmadieh H, Afghan MH, et al: Posterior segment triple surgery after traumatic eye injuries. Ophthalmic Surg 1995;26: Rubsamen PE, Irvine WD, MeCuen BW II, et al: Primary intraocular lens implantation in the setling of penetrating ocular trauma. Ophthalmology 1995;102:

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz

Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz 12 ARAÞTIRMA Posttravmatik vitreoretinal cerrahi uygulamalarda görsel prognoz Ufuk Þahin Týð Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hastalýklarý Kliniði, Erzincan Özet Amaç: Travmalý gözlerde, erken dönemde, özellikle

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız J Kartal TR 2013;24(3):169-173 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.85047 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimlerinde Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız Results of Vitreoretinal Surgery

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H.

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155. Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi. Hüseyin Ortak, H. Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8(3) :150-155 T AD ARAŞTIRMA Perforan göz yaralanmalarının epidemiyolojik değerlendirilmesi Hüseyin Ortak, H. Hasan Erbil Göz Kliniği, SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız*

Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Vitreoretinal Cerrahi Sonuçlarımız* Vitreoretinal Surgery Outcomes in Patients with Intraocular Foreign Body Fevzi AKKAN 1, Dinçer DİNÇ 2, Osman Murat UYAR 1, Kadir ELTUTAR

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi*

Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi* Göz İçi Yabancı Cisimlerinin Eşlik Ettiği Açık Glob Yaralanmalarında Kombine Fakoemülsifikasyon ve Pars Plana Vitrektomi* Klinik Çalışma Combined Phacoemulsification and Pars Plana Vitrectomy in Perforating-Globe

Detaylı

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler

Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler 228 Intraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Oküler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Ýntraoküler Yabancý Cisimlerin Neden Olduðu Okuler Yaralanmalarda Prognostik Faktörler Mehmet Yasin TEKE, Sadi

Detaylı

Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi

Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi Göz İçi Yabancı Cisimlerin Vitreoretinal Cerrahi Tedavisi Vitreoretinal Surgery for Intraocular Foreign Body Hülya GÜNGEL 1 ÖZ Göz içi yabancı cisim perforan veya penetran travmaya eşlik edebilir. Yabancı

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi

Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Fakoemülsifikasyon Sonrasý Vitreusa Düþmüþ Lens Parçalarýnýn Temizlenmesi Ýçin Pars Plana Vitrektomi Pars Plana Vitrectomy for Removal of Retained Lens Materials after Phacoemulsification Faruk KAYA 1,

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Açýk Bulbus Yaralanmalarý *

Açýk Bulbus Yaralanmalarý * Ret - Vit 2003; 11 : 209-217 209 Açýk Bulbus Yaralanmalarý * Emin ÖZMERT 1 Açýk bulbus yaralanmalarýnýn ciddi yaralanmalar arasýndaki sýklýðý % 3-5 olup, ev kazalarý birinci sýrada (% 41) yer almaktadýr.

Detaylı

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisimleri nin Tedavisinde Vitreoretinal Cerrahi ve Sonuçları Vitreoretinal Surgical Outcomes For Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies Yasemin ÖZDAMAR 1, Coşar BATMAN

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Travma Sonrasý Endoftalmiler ve Tedavisi

Travma Sonrasý Endoftalmiler ve Tedavisi 218 Travma Sonrasý Endoftalmiler Ve Tedavisi Travma Sonrasý Endoftalmiler ve Tedavisi Süleyman KAYNAK 1 Travmalarý izleyerek ortaya çýkan endoftalmiler aslýnda sanýldýðýndan daha seyrek olarak görülürler

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler*

Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Proliferatif Diabetik Retinopatinin Cerrahi Tedavisindeki Son Geliþmeler* Berati HASANREÝSOÐLU 1, Þengül ÖZDEK 2 GÝRÝÞ Diabetik retinopati (DR)'de görme kayýplarýný engellemenin en etkin yolu optimal kan

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü...

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Fulya Retina Merkezi, İstanbul Tunç OVALI Retina Dekolmanının Tedavisininde İlk Adımlar Retinanın ayrıntılı biçimde incelenmesi 1851 de Alman bilim adamı Helmholtz

Detaylı

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit

GÖZ ACİLLERİ. II-Çift görme. III-Travma. IV-Ani görme kaybı. I-Kırmızı göz. A.Sebepleri. 1. Bakteriyel konjonktivit. 2. Alerjik konjonktivit GÖZ ACİLLERİ I-Kırmızı göz II-Çift görme III-Travma IV-Ani görme kaybı I-Kırmızı göz A.Sebepleri 1. Bakteriyel konjonktivit 2. Alerjik konjonktivit 3. Keratit 4. Episklerit ve sklerit 5. Üveit 6. Subkonjunktival

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi

Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Travmatik Lens Dislokasyonu/Subluksasyonu ile Beraber Seyreden Göz Travmalarýnda Vitreoretinal Cerrahi Vitreoretinal Surgery in Traumatized Cases with Traumatic Crystalline Lens Dislocation/Subluxation

Detaylı

Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları

Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6(3):195-200 Olgu Sunumu Özsoy Z. Yumuşak Dokuda Gözden Kaçan Nadir Bir Yabancı Cisim: Bitki Parçaları Overlooked an Unusual Foreign Body In Soft Tissue:

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları

Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Katarakt Cerrahisi Sırasında Vitreusa Lens Parçası Düşen Gözlerin Klinik, Cerrahi Özellikleri ve 6 Aylık Takip Sonuçları Clinical and Surgical Features of Eyes with Retained Lens Fragments during Cataract

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(4):166-170 doi: 10.5505/1304.8503.2011.47965 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Çocukluk Yaş Grubunda Travma Sonrası Uygulanan Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Results of Pars Plana Vitrectomy in Childhood Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Mustafa METE 3, Tuğrul ALTAN 1, Nur ACAR

Detaylı

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız*

Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Fakoemülsifikasyon ve Göz İçi Lens İmplantasyonu Cerrahisi Sonuçlarımız* Outcomes of Pars Plana Vitrectomy Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Detaylı

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Contributions of Ophthalmic Microendoscopy to Contemporary Vitreoretinal Surgery Techniques Emin ÖZMERT 1 Derleme Editorial Review

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Endoftalmide Cerrahi Tedavi

Endoftalmide Cerrahi Tedavi Endoftalmide Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Endophthalmitis Sibel KADAYIFÇILAR 1 ÖZ Endoftalmi, başlıca postoperatif, travmatik ve endojen olarak gelişen ve görmeyi tehdit eden ciddi bir durumdur.

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak.

Amaç: Temel refraksiyon açıklaması ve myopi, hipermetropi ve astigmatizmatizma izahıve nasıl düzeltilebildiklerini anlatmak. DÖNEM 3 DERSLERİ.. GÖZÜN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ GÖZ MUAYENE YÖNTEMLERİ KIRMA KUSURLARI VE TEDAVİSİ ŞAŞILIK VE TEDAVİSİ GÖZ YAŞI YAPISI, DRENAJ VE HASTALIKLARI KIRMIZI GÖZ GLOKOM OPTİK SİNİR VE GÖRME YOLLARI

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi YERLEŞİM DURUMU: RETİNA ZONLARI ZON I ZON II ZON III HASTALIĞIN ŞİDDETİ EVRE 0-5 PLUS (ARTI) HASTALIK PREPLUS AGRESİF

Detaylı

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım

Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Katarakt ve Glokom Cerrahisinin Arka Segmenti İlgilendiren Komplikasyonları Suprakoroidal Hemorajilerde Yaklaşım Dr. Şengül Özdek Ulusal Kongre-2009 Patofizyoloji Koriokapillarisin fazla dolup genişlemesi

Detaylı

Maksillofasiyal Travmalarda İntraorbital Yabancı Cisimler

Maksillofasiyal Travmalarda İntraorbital Yabancı Cisimler Maksillofasiyal Travmalarda İntraorbital Yabancı Cisimler Intraorbital foreign bodies in maxillofacial traumas Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(2):71-76 Nilgün YILDIRIM, 1 Bige SAYIN,

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi DOI: 10.4274/tjo.98250 Derleme / Review Uvea Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Surgical Treatment in Uveal Tumors Kaan Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi ve/veya Vitreoretinal Cerrahi Yapılan Hasta Oranı Gösterge Kodu

Detaylı

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar

Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar ve Görsel Sonuçlar Van Tıp Dergisi: 7 (1): 32-36, 2000 Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi Travmatik Kataraktlı Çocuklarda Katarakt Cerrahisi ve Arka Kamara Göz İçi Lens Yerleştirilmesi Sonrası Komplikasyonlar

Detaylı

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Results of Idiopathic Macular Hole Surgery Muzaffer ÖZTÜRK 1, Yasemin ÜN 2, Andaç ERGEN 1, Mustafa ELÇİOĞLU 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: İdiopatik

Detaylı

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu*

Dirençli Glokomlarda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Dirençli larda Pars Plana Vitrektomi ile Kombine Pars Plana Molteno Tüp İmplantasyonu* Pars Plana Vitrectomy Combined with Pars Plana Molteno Tube İmplantation in Eyes with Refractory Glaucoma Özcan KAYIKÇIOĞLU

Detaylı

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1

Göz Travmaları. Ümit Übeyt İnan, Onur Polat DERMAN MEDICAL PUBLISHING 222 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1 Ümit Übeyt İnan, Onur Polat EPİDEMİYOLOJİ Göz travmaları, görme kaybının en sık nedenleri arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre her yıl 55 milyon göz yaralanması meydana gelmekte, göz yaralanması

Detaylı

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme, Pars Plana Vitrektomi ve Kombine Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi The Evaluation of Scleral Buckling, Pars

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI. Dr Alparslan ŞAHİN DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58. Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (2) :54-58 T A D ARAŞTIRMA Geç Dönem Travmatik Olmayan Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonuçlarımız Adil Kılıç, Çağatay Çağlar, Adnan Çınal, Tekin Yaşar, Ahmet

Detaylı

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler

Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler DOI: 10.4274/tjo.43.75437 Özgün Araflt rma / Original Article Künt Göz Travmalarında Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Blunt Eye Trauma Mustafa Kızıloğlu, Tuğba Güngör Kızıloğlu*, Züleyha Yalnız

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri*

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Surgical Alternatives in Retinal Detachments Seen after Cataract Surgery Nurten ÜNLÜ 1, Dicle ÖNCEL HAZIROLAN 2, Nilgün ÖZKAN AKSOY 3,

Detaylı

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİATRİK OKÜLER TRAVMALAR EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ Dr. SABAHATTİN SÜL TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi

Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi Akut Arka Segment Travmalarında Cerrahi Tedavi Surgical Management of Acute Posterior Segment Trauma Mehmet ÇAKIR 1 ÖZ Akut arka segment travmalarının cerrahi tedavisi vitreoretinal cerrahlar için tartışmalı

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların

Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların Endoftalmi Zübeyir Yozgat Endoftalmi, sıklıkla bakteriyel, fungal yada parazitik mikroorganizmaların göz içi dokularına invazyonu sonucu gelişen enflamatuvar bir cevaptır. Nadiren aseptik de olabilir.

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Scleral Buckling Surgery in Pseudophakic Rhegmatogenous Retinal Detachment Selçuk SIZMAZ 1, İmren AKKOYUN 2,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Paintball Oyununda Göz Travması*

Paintball Oyununda Göz Travması* OLGU SUNUMU/CASE REPORT Paintball Oyununda Göz Travması* Ocular Trauma in Paintball Game Osman Ahmet POLAT 1, Ayşe ÖNER 2, Hatice ARDA 3, Neslihan SİNİM 1, Koray GÜMÜŞ 2 ÖZ Paintball oyunları sırasında

Detaylı

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu

DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI Dr Alparslan ŞAHİN Periferik retina dejenerasyonları Dejeneratif miyopi Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Periferik retina dejenerasyonları Retina periferinde ora serrataya

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý

Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý Katarakt Cerrahisi Esnasýnda Vitreusa Lens Parçacýklarý Düþen Olgularýn Medikal Tedavi Sonuçlarý Outcomes of Medical Treatment of Retained Intravitreal Lens Fragments After Cataract Surgery Nagihan ORHAN

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ

SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Araştırma Yazısı SKLERAL FİKSASYONLU GÖZ İÇİ LENSİ İMPLANTASYONU SONUÇLARIMIZ Alparslan ŞAHİN 1, Ümit KAMIŞ 2, Refik OLTULU 2,Şaban GÖNÜL 3 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 9 (1):6-11, 2002 Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş**** Özet: Amaç: Göz travmalarında

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi*

Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* Ret - Vit 2003; 11 : 77-82 77 Vogt Koyanagi Harada Sendromlu Bir Olguda Tedavi Yanýtýnýn Optik Koherens Tomografi ile Ýzlenmesi* F. Nilüfer YALÇINDAÐ 1, Figen BATIOÐLU 2, Ýlhan GÜNALP 3 ÖZET Her iki gözde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon Proliferatif Diyabetik Retinopatili Olgularda Vitrektomi Sonrasý Ön Hyaloidal Fibrovasküler Proliferasyon Anterior Hyaloidal Fibrovascular Proliferation After Vitrectomy in Cases with Proliferative Diabetic

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Çocuklarda Skleral Fiksasyonlu Göz İçi Mercek İmplantasyonu Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun Kullanımı

Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun Kullanımı ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(3):168-73. Vitreusa Disloke Nükleus ve Göziçi Lensinin Çıkarılmasında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte Ön Kamara Koruyucunun

Detaylı

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi *

Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Ret - Vit 2003; 11 : 135-141 135 Retina Ven Týkanýklýklarýnda Makula Ödeminin Optik Koherens Tomografi ile Takibi * Arzu AYDIN 1, Figen BATIOÐLU 2, Leyla ATMACA 3 ÖZET Amaç : Retina ven kök týkanýklýðý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Dr. Gülipek Tigrel Retina ven dal tıkanıklıgı 60-70 yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Risk faktörleri Kardiovasküler hast. Hipertansiyon(%70)

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı

EVİSSERASYON AMELİYATLARINDA YÖNTEM SEÇİMİMİZ VE UYGULADIĞIMIZ KÜRE ÇEŞİTLERİ

EVİSSERASYON AMELİYATLARINDA YÖNTEM SEÇİMİMİZ VE UYGULADIĞIMIZ KÜRE ÇEŞİTLERİ EVİSSERASYON AMELİYATLARINDA YÖNTEM SEÇİMİMİZ VE UYGULADIĞIMIZ KÜRE ÇEŞİTLERİ (Evisceration Techniques We Performed and Types of Spheres We Implanted) Ertuğrul Tan Yassa *, Savaş Özay **, Selçuk Haşim

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi

Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi Surgical Treatment of Traumatic Macular Hole Tunç OVALI 1, Çolpan OVALI 2, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL 2, Barış YENİAD 3, Koray AKARÇAY 1 Klinik Çalışma Original Article

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı