( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE )"

Transkript

1 DIŞ ÇAPI Ø 400 MM ÇAPTA HDPE PN25 ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması ( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-1) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için TSE ye uygun İSO belgeli PE-100 yoğunlukta, projesinde belirtilen çap, basınç sınıfında ve et kalınlığında ve tesliminden önce fabrikada her türlü deneyleri yapılmış HDPE boruların, boru malzemesiyle uyumlu her çeşit HDPE özel parçalarının, TSE ye uygun İSO belgeli her türlü armatürlerinin ve özel parçalarının, imalatın bünyesine giren çimentonun, B.A demirinin, dolguya ve imalata uygun kum-çakılın, stabilize ve diğer her türlü gerekli malzemelerin temin edilmesi veya satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, imalata hazır duruma getirilmesi, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, farklılık olması halinde şematik profilinin yeniden hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca hendek profilinde belirtilen kazı derinliklerine ve borunun hendek tabanı dolgu seviyesindeki D boru dış çapına, Özel Teknik Şartnamesine göre her hendek çalışma hacmi ile şevli veya iksalı yapılmasına ait ilavelerle tespit edilecek hendek taban ve üst genişliklerine göre belirlenecek hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins zeminde ve her derinlikte elle ve her cins makineyle hendek kazısının yapılması, kazının ve imalatın bünyesine giren malzemelerin hendek kenarından 0,60 m koruma şeridi dışına konulması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip boşaltılması, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidişgelişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması,kazı tabanının üniform olarak düzetilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Sıkıştırılmış kazı tabanına D= boru dış çapı olmak üzere [(D/10)+ 10] cm formülü ile hesaplanacak veya bu miktar en az 15 cm olacak kalınlıkta, 20 cm tabakalar halinde tokmak veya silindirle sıkıştırılmış dane çapı en fazla 20 mm olan Ariyet veya kendi malzemesi ile boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması, Boruların, şantiye deposunda taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması ve boşaltılması, Elektronik ısıtıcı kontrollü, santigrat sıcaklığa sahip teflon kaplı ütülü, en az 4 KW gücünde voltaj regülatörü ve ısıtıcı çalışma sıcaklığını gösteren ekranı olan jeneratörlü, 0.18 ile 0.22 Mpa basınç uygulayabilecek hidrolik sistemli, tıraşlayıcı aparatlı, kaynak yapılacak boru ve özel parçasını birbirine yaklaştırma veya uzaklaştırma hareketine sahip komple kaynak makinesinin hendek kenarına taşınması ve hazırlanması, kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek ehliyete sahip ustaların çalıştırılması, Hendek kenarında kaynak yapılacak boru uç alınları gerekirse testere ile düzgün şekilde kesilmesi, kaynaklanacak boru ucunun 15 cm lik kısmının dış yüzeylerindeki oksitlenmiş tabakanın ve boru alınlarının tıraşlama aparatı tıraşlanması, tıraşlanan ve kirli olan boru dış kısmı ile iç yüzeylerinin ve alın yüzeylerinin alkolle temizlenmesi, alın yüzeylerinin eksen kontrolünün yapılması, dış, iç ve alın yüzeyleri temizlenmiş ve tıraşlanmış ve alın yüzeyi eksen kontrolü yapılmış her iki boru başlarının uç kısmı ovalleşmeyecek şekilde veya ovalleşmiş olanların ovallikleri ovallik alıcı pense ile düzeltilmesi, boru uçlarının alın alına getirilerek eksen uygunluğu sağlandıktan sonra iki boru arasına derece sıcaklıkta teflon kaplı ütüye, aşağıdaki cetvelde gösterilen dudak yüksekliği oluşuncaya kadar boru başları yapıştırılarak hidrolik sıkıştırıcı ile basınç altında bekletilmesi, istenen dudak yüksekliği oluştuktan sonra basıncın kaldırılması, serbest ısıtma süresince bekletilen ütü alınarak basıncın tedricen artırılarak boru uçlarının sıkıştırılması ve soğuma süresince bekletilmesi ve soğuma süresi dolduktan sonra borunun makineden çıkartılması ile tamamlanan kaynaklama işlemi ile HDPE boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi, (Rüzgarlı, yağışlı ve soğuk ortamlarda hava sıcaklığına göre ısıtma ve soğuma sürelerinin ayarlanması için gerekli tedbirin alınması, soğuma süresini kısaltmak amacıyla boru başlarına su veya benzeri şeyler dökülerek soğutma yapılmaması ve kaliteli kaynak elde edebilmek için kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametrelerine titizlikle mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.) Başları eklenmiş idarenin uygun göreceği uzunlukta ano haline getirilmiş boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlarla hendek tabanına indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan bütün boru boyunca oturacak şekilde hendek tabanına döşenmesi, Kanalizasyon ve lağım mecraları ile kesişen veya paralel döşenen boru hatlarında Özel ve Teknik Şartnamede belirtilen tedbirlerin alınması, Boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktalarının (düğüm noktasının veya hat ayırım noktasının vana ayırım odası dışında hat üzerine teşkil edilmesi halinde) teşkil edilmesi, armatürlerinin

2 (armatürlerin vana odası dışında hat üzerine yerleştirilmesi halinde), dirseklerinin ve özel parçalarının yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması, Boru hattı üzerine yerleştirilen armatürlerin, HDPE boru özel parçaların, borulara gelecek kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz betonla tespit kitlelerinin ve gerekiyorsa ankrajlarının yapılması Döşenen boru hattının, boru anma basıncının 1,50 katı basınç altında, 1 saat süre ile tecrübe basınç deneyine tabi tutulması, Basınç tecrübesi tamamlanan boru hattının, boru üstü 15 cm yüksekliğine kadar ariyet veya kendi malzemesi ile gömlek içine alınması, Ariyet veya kendi malzemesi gömlekleme dolgusu üzerinde, hendeğin kalan kısmının tamamı, ot, kesek, taş ve istenmeyen zararlı maddelerden temizlenmiş kazıdan çıkan toprak malzeme ile dolgu yapılması, Gerekmesi halinde, hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması için varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Kazının ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, İşin yapımı ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile İdarenin isteyebileceği diğer çizimlerin hazırlanması ve öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, zarar gören alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi veya tamir edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar ile İdarenin istemesi halinde tüm kaynak muayenesinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için bağımsız kaynak denetim firmasının masrafları dahil) amortisman, faiz, bakım enerji ve onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre döşenmiş dolgusu tamamlanmış Ø400 mm PE100,PN25 boru ile isale veya terfi hattı döşenmesinin 1 metre tul fiyatı; ÖLÇÜ: İdarece uygun görülmüş ve döşenmiş boru hattının metre tul cinsinden miktarıdır. NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE ye ve İSO ya, ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır. 3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup bu birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 5) Bu birim fiyata, her türlü malzemenin ( kil.taş. stabilize, ariyet dolgu malzemesi, dolgu kum-çakılı, imalata giren kum-çakıl, çimento, kalıp, B.A. demiri, HDPE boru özel parçaları, armatür ve vana ile çelik ve AÇB Font parçası vb.) temin bedelleri ile boru döşeme, boru ve özel parça ile vana başlarının bağlanması, her türlü taşıma, bunlara ait yükleme, boşaltma ve işin yapımına ilişkin ter türlü işçilik bedelleri dahildir. 6)İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, boru, vanalar, armatürler ve pompalar iş mahalline getirilmeden önce İSO ve TSE belgeleri yüklenici firma tarafından temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunluğu ve onayını müteakip üretici firma tarafından imalatına başlatılacaktır. Yüklenici firmanın malzeme üretiminin tamamlandığını ve malzemenin kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirmesi üzerine söz konusu malzemelerden, boruların, yangın musluklarının, vanaların, armatürlerin ve pompaların idarece fabrikada gerekli test ve muayenesinin yapılması neticesinde, malzeme kabulünün yapılmasından ve iş yerine sevkine izin verilmesinden sonra imalatta kullanılacaktır. 7) HDPE boruların üretim boyu 12 m. olacaktır. EK: CETVEL-1 HDPE Boru ağırlıkları ve alın kaynağına ait parametreler [ PE100 ]

3 DIŞ ÇAPI Ø 400 MM ÇAPTA HDPE PN 20 ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması (BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-2) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için TSE ye uygun İSO belgeli PE-100 yoğunlukta, projesinde belirtilen çap, basınç sınıfında ve et kalınlığında ve tesliminden önce fabrikada her türlü deneyleri yapılmış HDPE boruların, boru malzemesiyle uyumlu her çeşit HDPE özel parçalarının, TSE ye uygun İSO belgeli her türlü armatürlerinin ve özel parçalarının, imalatın bünyesine giren çimentonun, B.A demirinin, dolguya ve imalata uygun kum-çakılın, stabilize ve diğer her türlü gerekli malzemelerin temin edilmesi veya satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, imalata hazır duruma getirilmesi, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, farklılık olması halinde şematik profilinin yeniden hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca hendek profilinde belirtilen kazı derinliklerine ve borunun hendek tabanı dolgu seviyesindeki D boru dış çapına, Özel Teknik Şartnamesine göre her hendek çalışma hacmi ile şevli veya iksalı yapılmasına ait ilavelerle tespit edilecek hendek taban ve üst genişliklerine göre belirlenecek hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins zeminde ve her derinlikte elle ve her cins makineyle hendek kazısının yapılması, kazının ve imalatın bünyesine giren malzemelerin hendek kenarından 0,60 m koruma şeridi dışına konulması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip boşaltılması, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, Kazı tabanınınüniform olarak düzetilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Sıkıştırılmış kazı tabanına D= boru dış çapı olmak üzere [(D/10)+ 10] cm formülü ile hesaplanacak veya bu miktar en az 15 cm olacak kalınlıkta, 20 cm tabakalar halinde tokmak veya silindirle sıkıştırılmış dane çapı en fazla 20 mm olan Ariyet veya kendi malzemesi ile boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması, Boruların, şantiye deposunda taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması ve boşaltılması, Elektronik ısıtıcı kontrollü, santigrat sıcaklığa sahip teflon kaplı ütülü, en az 4 KW gücünde voltaj regülatörü ve ısıtıcı çalışma sıcaklığını gösteren ekranı olan jeneratörlü, 0.18 ile 0.22 Mpa basınç uygulayabilecek hidrolik sistemli, tıraşlayıcı aparatlı, kaynak yapılacak boru ve özel parçasını birbirine yaklaştırma veya uzaklaştırma hareketine sahip komple kaynak makinesinin hendek kenarına taşınması ve hazırlanması, kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek ehliyete sahip ustaların çalıştırılması, Hendek kenarında kaynak yapılacak boru uç alınları gerekirse testere ile düzgün şekilde kesilmesi, kaynaklanacak boru ucunun 15 cm lik kısmının dış yüzeylerindeki oksitlenmiş tabakanın ve boru alınlarının tıraşlama aparatı tıraşlanması, tıraşlanan ve kirli olan boru dış kısmı ile iç yüzeylerinin ve alın yüzeylerinin alkolle temizlenmesi, alın yüzeylerinin eksen kontrolünün yapılması, dış, iç ve alın yüzeyleri temizlenmiş ve tıraşlanmış ve alın yüzeyi eksen kontrolü yapılmış her iki boru başlarının uç kısmı ovalleşmeyecek şekilde veya ovalleşmiş olanların ovallikleri ovallik alıcı pense ile düzeltilmesi, boru uçlarının alın alına getirilerek eksen uygunluğu sağlandıktan sonra iki boru arasına derece sıcaklıkta teflon kaplı ütüye, aşağıdaki cetvelde gösterilen dudak yüksekliği oluşuncaya kadar boru başları yapıştırılarak hidrolik sıkıştırıcı ile basınç altında bekletilmesi, istenen dudak yüksekliği oluştuktan sonra basıncın kaldırılması, serbest ısıtma süresince bekletilen ütü alınarak basıncın tedricen artırılarak boru uçlarının sıkıştırılması ve soğuma süresince bekletilmesi ve soğuma süresi dolduktan sonra borunun makineden çıkartılması ile tamamlanan kaynaklama işlemi ile HDPE boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi, (Rüzgarlı, yağışlı ve soğuk ortamlarda hava sıcaklığına göre ısıtma ve soğuma sürelerinin ayarlanması için gerekli tedbirin alınması, soğuma süresini kısaltmak amacıyla boru başlarına su veya benzeri şeyler dökülerek soğutma yapılmaması ve kaliteli kaynak elde edebilmek için kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametrelerine titizlikle mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.) Başları eklenmiş idarenin uygun göreceği uzunlukta ano haline getirilmiş boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlarla hendek tabanına indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan bütün boru boyunca oturacak şekilde hendek tabanına döşenmesi,

4 Kanalizasyon ve lağım mecraları ile kesişen veya paralel döşenen boru hatlarında Özel ve Teknik Şartnamede belirtilen tedbirlerin alınması, Boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktalarının (düğüm noktasının veya hat ayırım noktasının vana ayırım odası dışında hat üzerine teşkil edilmesi halinde) teşkil edilmesi, armatürlerinin (armatürlerin vana odası dışında hat üzerine yerleştirilmesi halinde), dirseklerinin ve özel parçalarının yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması, Boru hattı üzerine yerleştirilen armatürlerin, HDPE boru özel parçaların, borulara gelecek kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz betonla tespit kitlelerinin ve gerekiyorsa ankrajlarının yapılması Döşenen boru hattının, boru anma basıncının 1,50 katı basınç altında, 1 saat süre ile tecrübe basınç deneyine tabi tutulması, Basınç tecrübesi tamamlanan boru hattının, boru üstü 15 cm yüksekliğine kadar ariyet veya kendi malzemesi ile gömlek içine alınması, Ariyet veya kendi malzemesi gömlekleme dolgusu üzerinde, hendeğin kalan kısmının tamamı, ot, kesek, taş ve istenmeyen zararlı maddelerden temizlenmiş kazıdan çıkan toprak malzeme ile dolgu yapılması, Gerekmesi halinde, hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması için varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Kazının ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, İşin yapımı ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile İdarenin isteyebileceği diğer çizimlerin hazırlanması ve öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, zarar gören alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi veya tamir edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar ile İdarenin istemesi halinde tüm kaynak muayenesinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için bağımsız kaynak denetim firmasının masrafları dahil) amortisman, faiz, bakım enerji ve onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre döşenmiş dolgusu tamamlanmış Ø400 mm PE100,PN20 boru ile isale veya terfi hattı döşenmesinin 1 metre tul fiyatı; ÖLÇÜ: İdarece uygun görülmüş ve döşenmiş boru hattının metre tul cinsinden miktarıdır. NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE ye ve İSO ya, ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır. 3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup bu birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 5) Bu birim fiyata, her türlü malzemenin ( kil.taş. stabilize, ariyet dolgu malzemesi, dolgu kum-çakılı, imalata giren kum-çakıl, çimento, kalıp, B.A. demiri, HDPE boru özel parçaları, armatür ve vana ile çelik ve AÇB Font parçası vb.) temin bedelleri ile boru döşeme, boru ve özel parça ile vana başlarının bağlanması, her türlü taşıma, bunlara ait yükleme, boşaltma ve işin yapımına ilişkin ter türlü işçilik bedelleri dahildir. 6)İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, boru, vanalar, armatürler ve pompalar iş mahalline getirilmeden önce İSO ve TSE belgeleri yüklenici firma tarafından temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunluğu ve onayını müteakip üretici firma tarafından imalatına başlatılacaktır. Yüklenici firmanın malzeme üretiminin tamamlandığını ve malzemenin kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirmesi üzerine söz konusu malzemelerden, boruların, yangın musluklarının, vanaların, armatürlerin ve pompaların idarece fabrikada gerekli test ve muayenesinin yapılması neticesinde, malzeme kabulünün yapılmasından ve iş yerine sevkine izin verilmesinden sonra imalatta kullanılacaktır. 7) HDPE boruların üretim boyu 12 m. olacaktır. EK: CETVEL-1 HDPE Boru ağırlıkları ve alın kaynağına ait parametreler [ PE100 ]

5 DIŞ ÇAPI Ø 400 MM ÇAPTA HDPE PN16ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması ( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-3) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için TSE ye uygun İSO belgeli PE-100 yoğunlukta, projesinde belirtilen çap, basınç sınıfında ve et kalınlığında ve tesliminden önce fabrikada her türlü deneyleri yapılmış HDPE boruların, boru malzemesiyle uyumlu her çeşit HDPE özel parçalarının, TSE ye uygun İSO belgeli her türlü armatürlerinin ve özel parçalarının, imalatın bünyesine giren çimentonun, B.A demirinin, dolguya ve imalata uygun kum-çakılın, stabilize ve diğer her türlü gerekli malzemelerin temin edilmesi veya satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, imalata hazır duruma getirilmesi, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, farklılık olması halinde şematik profilinin yeniden hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca hendek profilinde belirtilen kazı derinliklerine ve borunun hendek tabanı dolgu seviyesindeki D boru dış çapına, Özel Teknik Şartnamesine göre her hendek çalışma hacmi ile şevli veya iksalı yapılmasına ait ilavelerle tespit edilecek hendek taban ve üst genişliklerine göre belirlenecek hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins zeminde ve her derinlikte elle ve her cins makineyle hendek kazısının yapılması, kazının ve imalatın bünyesine giren malzemelerin hendek kenarından 0,60 m koruma şeridi dışına konulması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip boşaltılması, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, Kazı tabanınınüniform olarak düzetilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Sıkıştırılmış kazı tabanına D= boru dış çapı olmak üzere [(D/10)+ 10] cm formülü ile hesaplanacak veya bu miktar en az 15 cm olacak kalınlıkta, 20 cm tabakalar halinde tokmak veya silindirle sıkıştırılmış dane çapı en fazla 20 mm olan Ariyet veya kendi malzemesi ile boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması, Boruların, şantiye deposunda taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması ve boşaltılması, Elektronik ısıtıcı kontrollü, santigrat sıcaklığa sahip teflon kaplı ütülü, en az 4 KW gücünde voltaj regülatörü ve ısıtıcı çalışma sıcaklığını gösteren ekranı olan jeneratörlü, 0.18 ile 0.22 Mpa basınç uygulayabilecek hidrolik sistemli, tıraşlayıcı aparatlı, kaynak yapılacak boru ve özel parçasını birbirine yaklaştırma veya uzaklaştırma hareketine sahip komple kaynak makinesinin hendek kenarına taşınması ve hazırlanması, kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek ehliyete sahip ustaların çalıştırılması, Hendek kenarında kaynak yapılacak boru uç alınları gerekirse testere ile düzgün şekilde kesilmesi, kaynaklanacak boru ucunun 15 cm lik kısmının dış yüzeylerindeki oksitlenmiş tabakanın ve boru alınlarının tıraşlama aparatı tıraşlanması, tıraşlanan ve kirli olan boru dış kısmı ile iç yüzeylerinin ve alın yüzeylerinin alkolle temizlenmesi, alın yüzeylerinin eksen kontrolünün yapılması, dış, iç ve alın yüzeyleri temizlenmiş ve tıraşlanmış ve alın yüzeyi eksen kontrolü yapılmış her iki boru başlarının uç kısmı ovalleşmeyecek şekilde veya ovalleşmiş olanların ovallikleri ovallik alıcı pense ile düzeltilmesi, boru uçlarının alın alına getirilerek eksen uygunluğu sağlandıktan sonra iki boru arasına derece sıcaklıkta teflon kaplı ütüye, aşağıdaki cetvelde gösterilen dudak yüksekliği oluşuncaya kadar boru başları yapıştırılarak hidrolik sıkıştırıcı ile basınç altında bekletilmesi, istenen dudak yüksekliği oluştuktan sonra basıncın kaldırılması, serbest ısıtma süresince bekletilen ütü alınarak basıncın tedricen artırılarak boru uçlarının sıkıştırılması ve soğuma süresince bekletilmesi ve soğuma süresi dolduktan sonra borunun makineden çıkartılması ile tamamlanan kaynaklama işlemi ile HDPE boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi, (Rüzgarlı, yağışlı ve soğuk ortamlarda hava sıcaklığına göre ısıtma ve soğuma sürelerinin ayarlanması için gerekli tedbirin alınması, soğuma süresini kısaltmak amacıyla boru başlarına su veya benzeri şeyler dökülerek soğutma yapılmaması ve kaliteli kaynak elde edebilmek için kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametrelerine titizlikle mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.) Başları eklenmiş idarenin uygun göreceği uzunlukta ano haline getirilmiş boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlarla hendek tabanına indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan bütün boru boyunca oturacak şekilde hendek tabanına döşenmesi,

6 Kanalizasyon ve lağım mecraları ile kesişen veya paralel döşenen boru hatlarında Özel ve Teknik Şartnamede belirtilen tedbirlerin alınması, Boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktalarının (düğüm noktasının veya hat ayırım noktasının vana ayırım odası dışında hat üzerine teşkil edilmesi halinde) teşkil edilmesi, armatürlerinin (armatürlerin vana odası dışında hat üzerine yerleştirilmesi halinde), dirseklerinin ve özel parçalarının yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması, Boru hattı üzerine yerleştirilen armatürlerin, HDPE boru özel parçaların, borulara gelecek kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz betonla tespit kitlelerinin ve gerekiyorsa ankrajlarının yapılması Döşenen boru hattının, boru anma basıncının 1,50 katı basınç altında, 1 saat süre ile tecrübe basınç deneyine tabi tutulması, Basınç tecrübesi tamamlanan boru hattının, boru üstü 15 cm yüksekliğine kadar ariyet veya kendi malzemesi ile gömlek içine alınması, Ariyet veya kendi malzemesi gömlekleme dolgusu üzerinde, hendeğin kalan kısmının tamamı, ot, kesek, taş ve istenmeyen zararlı maddelerden temizlenmiş kazıdan çıkan toprak malzeme ile dolgu yapılması, Gerekmesi halinde, hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması için varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Kazının ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, İşin yapımı ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile İdarenin isteyebileceği diğer çizimlerin hazırlanması ve öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, zarar gören alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi veya tamir edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar ile İdarenin istemesi halinde tüm kaynak muayenesinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için bağımsız kaynak denetim firmasının masrafları dahil) amortisman, faiz, bakım enerji ve onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre döşenmiş dolgusu tamamlanmış Ø400 mm PE100,PN16 boru ile isale veya terfi hattı döşenmesinin 1 metre tul fiyatı; ÖLÇÜ: İdarece uygun görülmüş ve döşenmiş boru hattının metre tul cinsinden miktarıdır. NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE ye ve İSO ya, ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır. 3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup bu birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 5) Bu birim fiyata, her türlü malzemenin ( kil.taş. stabilize, ariyet dolgu malzemesi, dolgu kum-çakılı, imalata giren kum-çakıl, çimento, kalıp, B.A. demiri, HDPE boru özel parçaları, armatür ve vana ile çelik ve AÇB Font parçası vb.) temin bedelleri ile boru döşeme, boru ve özel parça ile vana başlarının bağlanması, her türlü taşıma, bunlara ait yükleme, boşaltma ve işin yapımına ilişkin ter türlü işçilik bedelleri dahildir. 6)İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, boru, vanalar, armatürler ve pompalar iş mahalline getirilmeden önce İSO ve TSE belgeleri yüklenici firma tarafından temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunluğu ve onayını müteakip üretici firma tarafından imalatına başlatılacaktır. Yüklenici firmanın malzeme üretiminin tamamlandığını ve malzemenin kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirmesi üzerine söz konusu malzemelerden, boruların, yangın musluklarının, vanaların, armatürlerin ve pompaların idarece fabrikada gerekli test ve muayenesinin yapılması neticesinde, malzeme kabulünün yapılmasından ve iş yerine sevkine izin verilmesinden sonra imalatta kullanılacaktır. 7) HDPE boruların üretim boyu 12 m. olacaktır. EK: CETVEL-1 HDPE Boru ağırlıkları ve alın kaynağına ait parametreler [ PE100 ]

7 DIŞ ÇAPI Ø 400 MM ÇAPTA HDPE PN10 ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması ( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-4) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için TSE ye uygun İSO belgeli PE-100 yoğunlukta, projesinde belirtilen çap, basınç sınıfında ve et kalınlığında ve tesliminden önce fabrikada her türlü deneyleri yapılmış HDPE boruların, boru malzemesiyle uyumlu her çeşit HDPE özel parçalarının, TSE ye uygun İSO belgeli her türlü armatürlerinin ve özel parçalarının, imalatın bünyesine giren çimentonun, B.A demirinin, dolguya ve imalata uygun kum-çakılın, stabilize ve diğer her türlü gerekli malzemelerin temin edilmesi veya satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, imalata hazır duruma getirilmesi, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, farklılık olması halinde şematik profilinin yeniden hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca hendek profilinde belirtilen kazı derinliklerine ve borunun hendek tabanı dolgu seviyesindeki D boru dış çapına, Özel Teknik Şartnamesine göre her hendek çalışma hacmi ile şevli veya iksalı yapılmasına ait ilavelerle tespit edilecek hendek taban ve üst genişliklerine göre belirlenecek hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins zeminde ve her derinlikte elle ve her cins makineyle hendek kazısının yapılması, kazının ve imalatın bünyesine giren malzemelerin hendek kenarından 0,60 m koruma şeridi dışına konulması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip boşaltılması, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, Kazı tabanınınüniform olarak düzetilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Sıkıştırılmış kazı tabanına D= boru dış çapı olmak üzere [(D/10)+ 10] cm formülü ile hesaplanacak veya bu miktar en az 15 cm olacak kalınlıkta, 20 cm tabakalar halinde tokmak veya silindirle sıkıştırılmış dane çapı en fazla 20 mm olan Ariyet veya kendi malzemesi ile boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması, Boruların, şantiye deposunda taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması ve boşaltılması, Elektronik ısıtıcı kontrollü, santigrat sıcaklığa sahip teflon kaplı ütülü, en az 4 KW gücünde voltaj regülatörü ve ısıtıcı çalışma sıcaklığını gösteren ekranı olan jeneratörlü, 0.18 ile 0.22 Mpa basınç uygulayabilecek hidrolik sistemli, tıraşlayıcı aparatlı, kaynak yapılacak boru ve özel parçasını birbirine yaklaştırma veya uzaklaştırma hareketine sahip komple kaynak makinesinin hendek kenarına taşınması ve hazırlanması, kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek ehliyete sahip ustaların çalıştırılması, Hendek kenarında kaynak yapılacak boru uç alınları gerekirse testere ile düzgün şekilde kesilmesi, kaynaklanacak boru ucunun 15 cm lik kısmının dış yüzeylerindeki oksitlenmiş tabakanın ve boru alınlarının tıraşlama aparatı tıraşlanması, tıraşlanan ve kirli olan boru dış kısmı ile iç yüzeylerinin ve alın yüzeylerinin alkolle temizlenmesi, alın yüzeylerinin eksen kontrolünün yapılması, dış, iç ve alın yüzeyleri temizlenmiş ve tıraşlanmış ve alın yüzeyi eksen kontrolü yapılmış her iki boru başlarının uç kısmı ovalleşmeyecek şekilde veya ovalleşmiş olanların ovallikleri ovallik alıcı pense ile düzeltilmesi, boru uçlarının alın alına getirilerek eksen uygunluğu sağlandıktan sonra iki boru arasına derece sıcaklıkta teflon kaplı ütüye, aşağıdaki cetvelde gösterilen dudak yüksekliği oluşuncaya kadar boru başları yapıştırılarak hidrolik sıkıştırıcı ile basınç altında bekletilmesi, istenen dudak yüksekliği oluştuktan sonra basıncın kaldırılması, serbest ısıtma süresince bekletilen ütü alınarak basıncın tedricen artırılarak boru uçlarının sıkıştırılması ve soğuma süresince bekletilmesi ve soğuma süresi dolduktan sonra borunun makineden çıkartılması ile tamamlanan kaynaklama işlemi ile HDPE boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi, (Rüzgarlı, yağışlı ve soğuk ortamlarda hava sıcaklığına göre ısıtma ve soğuma sürelerinin ayarlanması için gerekli tedbirin alınması, soğuma süresini kısaltmak amacıyla boru başlarına su veya benzeri şeyler dökülerek soğutma yapılmaması ve kaliteli kaynak elde edebilmek için kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametrelerine titizlikle mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.) Başları eklenmiş idarenin uygun göreceği uzunlukta ano haline getirilmiş boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlarla hendek tabanına indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan bütün boru boyunca oturacak şekilde hendek tabanına döşenmesi,

8 Kanalizasyon ve lağım mecraları ile kesişen veya paralel döşenen boru hatlarında Özel ve Teknik Şartnamede belirtilen tedbirlerin alınması, Boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktalarının (düğüm noktasının veya hat ayırım noktasının vana ayırım odası dışında hat üzerine teşkil edilmesi halinde) teşkil edilmesi, armatürlerinin (armatürlerin vana odası dışında hat üzerine yerleştirilmesi halinde), dirseklerinin ve özel parçalarının yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması, Boru hattı üzerine yerleştirilen armatürlerin, HDPE boru özel parçaların, borulara gelecek kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz betonla tespit kitlelerinin ve gerekiyorsa ankrajlarının yapılması Döşenen boru hattının, boru anma basıncının 1,50 katı basınç altında, 1 saat süre ile tecrübe basınç deneyine tabi tutulması, Basınç tecrübesi tamamlanan boru hattının, boru üstü 15 cm yüksekliğine kadar ariyet veya kendi malzemesi ile gömlek içine alınması, Ariyet veya kendi malzemesi gömlekleme dolgusu üzerinde, hendeğin kalan kısmının tamamı, ot, kesek, taş ve istenmeyen zararlı maddelerden temizlenmiş kazıdan çıkan toprak malzeme ile dolgu yapılması, Gerekmesi halinde, hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması için varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Kazının ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, İşin yapımı ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile İdarenin isteyebileceği diğer çizimlerin hazırlanması ve öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, zarar gören alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi veya tamir edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar ile İdarenin istemesi halinde tüm kaynak muayenesinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için bağımsız kaynak denetim firmasının masrafları dahil) amortisman, faiz, bakım enerji ve onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre döşenmiş dolgusu tamamlanmış Ø400 mm PE100,PN10 boru ile isale veya terfi hattı döşenmesinin 1 metre tul fiyatı; ÖLÇÜ: İdarece uygun görülmüş ve döşenmiş boru hattının metre tul cinsinden miktarıdır. NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE ye ve İSO ya, ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır. 3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup bu birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 5) Bu birim fiyata, her türlü malzemenin ( kil.taş. stabilize, ariyet dolgu malzemesi, dolgu kum-çakılı, imalata giren kum-çakıl, çimento, kalıp, B.A. demiri, HDPE boru özel parçaları, armatür ve vana ile çelik ve AÇB Font parçası vb.) temin bedelleri ile boru döşeme, boru ve özel parça ile vana başlarının bağlanması, her türlü taşıma, bunlara ait yükleme, boşaltma ve işin yapımına ilişkin ter türlü işçilik bedelleri dahildir. 6)İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, boru, vanalar, armatürler ve pompalar iş mahalline getirilmeden önce İSO ve TSE belgeleri yüklenici firma tarafından temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunluğu ve onayını müteakip üretici firma tarafından imalatına başlatılacaktır. Yüklenici firmanın malzeme üretiminin tamamlandığını ve malzemenin kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirmesi üzerine söz konusu malzemelerden, boruların, yangın musluklarının, vanaların, armatürlerin ve pompaların idarece fabrikada gerekli test ve muayenesinin yapılması neticesinde, malzeme kabulünün yapılmasından ve iş yerine sevkine izin verilmesinden sonra imalatta kullanılacaktır. 7) HDPE boruların üretim boyu 12 m. olacaktır. EK: CETVEL-1 HDPE Boru ağırlıkları ve alın kaynağına ait parametreler [ PE100 ]

9 DIŞ ÇAPI Ø 280 MM ÇAPTA HDPE PN10 ATÜ PE boru ile iletim hattı yapılması ( BAŞ BAĞLAMA ALIN KAYNAĞI İLE ) (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-5) Projesine, ilgili standartlara ve şartnamelere göre İşin yapımı için TSE ye uygun İSO belgeli PE-100 yoğunlukta, projesinde belirtilen çap, basınç sınıfında ve et kalınlığında ve tesliminden önce fabrikada her türlü deneyleri yapılmış HDPE boruların, boru malzemesiyle uyumlu her çeşit HDPE özel parçalarının, TSE ye uygun İSO belgeli her türlü armatürlerinin ve özel parçalarının, imalatın bünyesine giren çimentonun, B.A demirinin, dolguya ve imalata uygun kum-çakılın, stabilize ve diğer her türlü gerekli malzemelerin temin edilmesi veya satın alınması, iş yerine kadar taşınması, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması, imalata hazır duruma getirilmesi, Projesine göre boru hattı güzergahının belirlenmesi, aplikasyonunun ve gidiş-dönüş nivelmanının yapılması, farklılık olması halinde şematik profilinin yeniden hazırlanarak idareye tasdik ettirilmesi, güzergah boyunca hendek profilinde belirtilen kazı derinliklerine ve borunun hendek tabanı dolgu seviyesindeki D boru dış çapına, Özel Teknik Şartnamesine göre her hendek çalışma hacmi ile şevli veya iksalı yapılmasına ait ilavelerle tespit edilecek hendek taban ve üst genişliklerine göre belirlenecek hendek kazı kesiti esas alınarak, her cins zeminde ve her derinlikte elle ve her cins makineyle hendek kazısının yapılması, kazının ve imalatın bünyesine giren malzemelerin hendek kenarından 0,60 m koruma şeridi dışına konulması, şartnamesine ve projesine uygun olarak kazı çukuru tabanı ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının tesviye edilmesi ve sıkıştırılması, kazıdan çıkan malzemenin taşıtlara yüklenip boşaltılması, idarenin göstereceği yere kadar taşınması, depo yerinde tesviye ve tanzimi, hendek kenarında, hendek içinde, iş mahallinde imalat, malzeme, can ve iş güvenliğinin ve varsa trafik ve yaya gidiş-gelişinin sağlanması için her türlü tedbirin alınması ve her türlü uyarı işaretinin konulması, Kazı tabanınınüniform olarak düzetilmesi, tesviye edilmesi ve tesviye edildikten sonra kazı tabanının sıkıştırılması, Sıkıştırılmış kazı tabanına D= boru dış çapı olmak üzere [(D/10)+ 10] cm formülü ile hesaplanacak veya bu miktar en az 15 cm olacak kalınlıkta, 20 cm tabakalar halinde tokmak veya silindirle sıkıştırılmış dane çapı en fazla 20 mm olan Ariyet veya kendi malzemesi ile boru tabanına yataklama dolgusunun yapılması, Boruların, şantiye deposunda taşıtlara yüklenerek hendek kenarına kadar taşınması ve boşaltılması, Elektronik ısıtıcı kontrollü, santigrat sıcaklığa sahip teflon kaplı ütülü, en az 4 KW gücünde voltaj regülatörü ve ısıtıcı çalışma sıcaklığını gösteren ekranı olan jeneratörlü, 0.18 ile 0.22 Mpa basınç uygulayabilecek hidrolik sistemli, tıraşlayıcı aparatlı, kaynak yapılacak boru ve özel parçasını birbirine yaklaştırma veya uzaklaştırma hareketine sahip komple kaynak makinesinin hendek kenarına taşınması ve hazırlanması, kaynak işlerinde idare tarafından istenildiğinde ibraz edebilecek ehliyete sahip ustaların çalıştırılması, Hendek kenarında kaynak yapılacak boru uç alınları gerekirse testere ile düzgün şekilde kesilmesi, kaynaklanacak boru ucunun 15 cm lik kısmının dış yüzeylerindeki oksitlenmiş tabakanın ve boru alınlarının tıraşlama aparatı tıraşlanması, tıraşlanan ve kirli olan boru dış kısmı ile iç yüzeylerinin ve alın yüzeylerinin alkolle temizlenmesi, alın yüzeylerinin eksen kontrolünün yapılması, dış, iç ve alın yüzeyleri temizlenmiş ve tıraşlanmış ve alın yüzeyi eksen kontrolü yapılmış her iki boru başlarının uç kısmı ovalleşmeyecek şekilde veya ovalleşmiş olanların ovallikleri ovallik alıcı pense ile düzeltilmesi, boru uçlarının alın alına getirilerek eksen uygunluğu sağlandıktan sonra iki boru arasına derece sıcaklıkta teflon kaplı ütüye, aşağıdaki cetvelde gösterilen dudak yüksekliği oluşuncaya kadar boru başları yapıştırılarak hidrolik sıkıştırıcı ile basınç altında bekletilmesi, istenen dudak yüksekliği oluştuktan sonra basıncın kaldırılması, serbest ısıtma süresince bekletilen ütü alınarak basıncın tedricen artırılarak boru uçlarının sıkıştırılması ve soğuma süresince bekletilmesi ve soğuma süresi dolduktan sonra borunun makineden çıkartılması ile tamamlanan kaynaklama işlemi ile HDPE boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi, (Rüzgarlı, yağışlı ve soğuk ortamlarda hava sıcaklığına göre ısıtma ve soğuma sürelerinin ayarlanması için gerekli tedbirin alınması, soğuma süresini kısaltmak amacıyla boru başlarına su veya benzeri şeyler dökülerek soğutma yapılmaması ve kaliteli kaynak elde edebilmek için kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametrelerine titizlikle mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.) Başları eklenmiş idarenin uygun göreceği uzunlukta ano haline getirilmiş boruların, zayiat ve zarar verilmeyecek şekilde düzenli ve darbesiz olarak uygun araçlarla hendek tabanına indirilmesi, proje verileri dışında eğim ve yön değişikliği yapılmadan bütün boru boyunca oturacak şekilde hendek tabanına döşenmesi, Kanalizasyon ve lağım mecraları ile kesişen veya paralel döşenen boru hatlarında Özel ve Teknik Şartnamede belirtilen tedbirlerin alınması, Boru hattı üzerine projesine uygun olarak düğüm noktalarının (düğüm noktasının veya hat ayırım noktasının vana ayırım odası dışında hat üzerine teşkil edilmesi halinde) teşkil edilmesi, armatürlerinin

10 (armatürlerin vana odası dışında hat üzerine yerleştirilmesi halinde), dirseklerinin ve özel parçalarının yerleştirilmesi ve montajının yapılması, flanşlı başların kauçuk veya klingerit conta ile bağlanması, Boru hattı üzerine yerleştirilen armatürlerin, HDPE boru özel parçaların, borulara gelecek kuvvetler ve kendi ağırlıkları dikkate alınarak 250 Dz betonla tespit kitlelerinin ve gerekiyorsa ankrajlarının yapılması Döşenen boru hattının, boru anma basıncının 1,50 katı basınç altında, 1 saat süre ile tecrübe basınç deneyine tabi tutulması, Basınç tecrübesi tamamlanan boru hattının, boru üstü 15 cm yüksekliğine kadar ariyet veya kendi malzemesi ile gömlek içine alınması, Ariyet veya kendi malzemesi gömlekleme dolgusu üzerinde, hendeğin kalan kısmının tamamı, ot, kesek, taş ve istenmeyen zararlı maddelerden temizlenmiş kazıdan çıkan toprak malzeme ile dolgu yapılması, Gerekmesi halinde, hendek kenarında yaya ve taşıt trafiğinin geliş-gidişinin sağlanması için varsa mevcut binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Kazının ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, İşin yapımı ile ilgili tatbikat ve tadilat projeleri ile İdarenin isteyebileceği diğer çizimlerin hazırlanması ve öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İşin yapımı sırasında zarar gören mevcut alt yapı tesislerinden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması, zarar gören alt yapı tesislerinin ve yol kaplamalarının onarılması veya eski durumuna getirilmesi veya tamir edilmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gereç, diğer her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma, her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar ile İdarenin istemesi halinde tüm kaynak muayenesinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve belgelenmesi için bağımsız kaynak denetim firmasının masrafları dahil) amortisman, faiz, bakım enerji ve onarım ve sigorta giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre döşenmiş dolgusu tamamlanmış Ø280 mm PE100,PN10 boru ile isale veya terfi hattı döşenmesinin 1 metre tul fiyatı; ÖLÇÜ: İdarece uygun görülmüş ve döşenmiş boru hattının metre tul cinsinden miktarıdır. NOT: 1)İdare, her türlü malzemenin ve imalatın TSE ye ve İSO ya, ilgili Standartlara, Normlara ve Şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Proje dışında boru hattı yapılması halinde, bu birim fiyat uygulanacaktır. 3) Birim fiyatta yer almadığı veya başka gerekçe ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz. 4) İşin yapımına ait imalat, boru ve donanımı ve özel parça miktarlarında proje miktarı esas olup bu birim fiyatta yer almadığı ileri sürülerek projedeki miktardan farklı uygulama yapılamaz. 5) Bu birim fiyata, her türlü malzemenin ( kil.taş. stabilize, ariyet dolgu malzemesi, dolgu kum-çakılı, imalata giren kum-çakıl, çimento, kalıp, B.A. demiri, HDPE boru özel parçaları, armatür ve vana ile çelik ve AÇB Font parçası vb.) temin bedelleri ile boru döşeme, boru ve özel parça ile vana başlarının bağlanması, her türlü taşıma, bunlara ait yükleme, boşaltma ve işin yapımına ilişkin ter türlü işçilik bedelleri dahildir. 6)İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, boru, vanalar, armatürler ve pompalar iş mahalline getirilmeden önce İSO ve TSE belgeleri yüklenici firma tarafından temin edilerek idareye ibraz edilecek, ibraz edilen belgelerin idarece uygunluğu ve onayını müteakip üretici firma tarafından imalatına başlatılacaktır. Yüklenici firmanın malzeme üretiminin tamamlandığını ve malzemenin kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirmesi üzerine söz konusu malzemelerden, boruların, yangın musluklarının, vanaların, armatürlerin ve pompaların idarece fabrikada gerekli test ve muayenesinin yapılması neticesinde, malzeme kabulünün yapılmasından ve iş yerine sevkine izin verilmesinden sonra imalatta kullanılacaktır. 7) HDPE boruların üretim boyu 12 m. olacaktır. EK: CETVEL-1 HDPE Boru ağırlıkları ve alın kaynağına ait parametreler [ PE100 ]

11 TM1 TERFİ MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-6A) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesinde, Terfi Merkezi Binasının yapılacağı sahanın sınırlarının belirlenmesi, belirlenen tesis alanı üzerinde varsa mevcut yapının yıkılmasından sonra sahanın tesviyesinin yapılarak projesine uygun şekilde binanın saha üzerinde aplikasyonunun yapılması, Sözleşme eki İçme-Kullanma Terfi Merkezi Binasının Projelendirilmesi, ve yüklenici firmaca önerilen ve İdarece onaylanan projeye göre ebatları belirlenecek olan, temel kazı çukuru alanı sınırının, tabi zemin ile kesiştiği endüşük noktanın serbest kazı taban kotu olarak kabul edilmesinden sonra, her cins zeminde patlayıcı madde kullanarak veya kullanılmayarak el ve her çeşit makine ile serbest kazı yapılması,temel kazı çukuru genişliğinde, derinliğinde ve ebadında, her zeminde temel üst seviyesi altında her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak el ve her çeşit makine ile temel kazının yapılması, Kazı malzemesinin kazı çukuru dışına atılması, kazı çukurunda can ve mal güvenliğinin sağlanması, her türlü çamur müşkülat ve derinlik zammı, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması, inşaat tamamlandıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, Kazıdan çıkan malzemenin ve yıkılan mevcut yapı enkazının İdare ve Belediye ile mutabık kalınan ve mahallere (geçici veya kesin depo yerine) taşınması, bu taşıma ile ilgili, yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma giderleri ile sulama ve sıkıştırması, Projesine göre Terfi Merkezi binasının yapımı için gerekli her türlü inşaat malzemesinin; (Granülometrik kum-çakılın, stabilizenin, 0-70 mm dane çapında kırma taşın, blokaj, dolgu ve duvar taşının, tuğlanın, her çap ve cins B.A. demirinin, projede öngörülen dayanımı sağlayacak şekilde hazırlanmış veya hazır beton harcını, PVC veya ahşap ve demir kapı, PVC pencere, her türlü boya ile burada sayılamayan diğer her türlü malzemenin) ilgili Ulusal ve/veya Uluslar arası standartlara, normlara ve şartnamelere uygun,gerektiğinde ISO belgeli olarak, temin edilmesi veya satın alınması; temin edildiği veya satınalındığı yerden iş yerine kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma giderleri,taşıma gücü zayıf kazı tabanında projede önerildiği kalınlıkta, 20 cm. tabakalar halinde proktor yoğunluğu %90 sıklıkta tokmakla veya kompaktörle veya benzer araçlarla sıkıştırılmış konkasörle kırılmış ve elenmiş(30-70) mm. kırma taşla temel taban ıslahının yapılması, İnşaatın ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, Temel tabanına ve bina çevresine drenfleks ile drenaj yapılması, (birleşim ve tahliye rögarlarının teşkili dahil)sıkıştırılmış kazı tabanına ön görülen projede yer alan kalınlıkta kum-çakıl ile dolgunun ve ocaktaşı ile blokajının üzerine yine projede önerilen dozda grobeton imalatının yapılması, Ahşap ve çelikten beton ve B.A. kalıplarının, kalıp iskelesinin ve iş iskelesinin hazırlanarak kurulması veya yerine konulması ve kalıp ile kalıp iskelesinin TS 500 de belirtilen beton kalıp almasürelerinin sonunda sökülmesi, Projesine uygun olarak, her çapta ve her cinste B.A. demirinin kesilip bükülerek hazırlanması, yerine yerleştirilmesi ve ön görülen dayanımı sağlayacak şekilde elemanlarla bağlantısının yapılması, TS500 e uygun olarak şantiyede kurulan beton santralinde hazırlanan veya hazır temin edilen yüklenici tarafından hazırlanan projede önerilen ve İdarece uygun görülen dozda betonunun transmikserler ile nakli, beton pompası ile kalıp içine doldurulması, gerekmesi halinde beton katkı maddelerinin (priz hızlandırıcı, priz geciktirici, sızdırmazlık temin edici) ilave edilmesi, uygun özellikteki vibrasyon ile sıkıştırılması, Beton imalatın sıcaktan, soğuktan ve diğer dış etkilerden korunması, sulanması, gerekli ve yeterli sayıda beton numunesi alınarak basınç mukavemet deneylerinin yapılması, sonuç raporlarının İdareye verilmesi, Detay projesine uygun genleşme ve daralma derzlerinin teşkil edilmesi ve derzlerin uygun malzeme ile dolgularının yapılması, Projesinde belirtildiği şekilde tuğla duvarların yapılması, dış cephelerde ses izolasyonu ve yöre şartlarına uygun olarak ısı yalıtımı sağlayacak şekilde sandviç duvar yapılması, İç cephelerde kaba ve ince sıva ile tavan sıvalarının yapılması ve 1 kat astar 2 kat (her renkte) plastik boya ile boyanması, Dış cephede kaba ve ince sıva yapılması, 1 kat astar 3 kat akrilik esaslı boya ile dış cephe kaplaması yapılması, Elektrik tesisat projesine uygun olarak aydınlatma tesisatının yapılması, Sıhhi tesisat projesine uygun olarak pissu ve içmesuyu tesisatının yapılması, Taban eğimi betonlarının, yer süzgeçlerinin, elektrik ve mekanik tesisat projelerine göre kablo ve boru kanallarının, bu kanallara ait pik ızgara ve/veya baklavalı saç kapakları ile çerçevelerinin yapılması, Terfi Merkezi ünite alanları yer döşemelerinin kaymaz cinsten, duvarların ise 2 mt. yüksekliğe kadar seramik kaplama yapılması,

12 Islak alanların da yer ve duvarlarında bu mahale uygun seramik kaplama yapılması, Hazırlanan projede yer alan demir işlerinin (korkuluklar, merdivenler vb.) paslanmaz çelikten imal edilmesi, Projesinde belirtildiği şekilde kapı ve pencerelerin imalatının yapılması ve camlarının (içmekanlarda en az 3 mm, dış mekanlarda en az 4+4 mm) takılması, denizlik, parapet ve döşeme kaplamalarının yapılması, Projesindeki detaylara göre, her çeşit profil demirinden her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, mevcut çelik çatı aşığı üzerine 4 cm polistren dolgulu (üst 0.70 mm trapezoidal alt 0.50mm düz) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması, Çatıda Ø 150 mm lik yağmur oluğu, Ø 100 mm lik yağmur borusu ve pikdofen yapılıp yerine konması, Bina çevresine, bitmiş kot esas alınarak blokaj, 10 cm beton ve üzerine taş parke döşemek suretiyle tretuar teşkil edilmesi, Gerekmesi halinde, temel çukurunda ve iş yerinde, iş ve işçi güvenliği, çevresinde varsa binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Tesis ünitelerinin inşa ve tesis edilmesi sırasında zorunlu olabilecek tadilatları içeren projelerin ve idarenin isteyebileceği her çeşit detay çizimlerinin hazırlanarak idarenin öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İnşaat sırasında zarar gören mevcut tesislerden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması ve zarar gören tesislerin onarılması ve tamir edilerek eski haline getirilmesi, malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gerecin temin edilmesi,her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma dahil yapılması,her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar masrafları) amortisman, sigorta, faiz,bakım ve onarım giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş, 1 adet TM1 Terfi Merkezi ve Diğer Müştemilatları Terfi Merkezi Binası Yapılması (Kazı-Dolgu ve nakliyesi dahil) fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi binasının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

13 TM1 TERFİ MERKEZİ MEKANİK İŞLERİ (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-6B) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesine ve P&I diyagramına, göre idare tarafından verilecek 3 adet terfi pompasının yerine yerleştirilmesi, depo- terfi merkezi arası borulamanın yapılması, terfi merkezi dahili borulamasının yapılması, terfi merkezi çıkışında terfi hattına, kollektör hattının bağlanması, kelebek vana, demontaj, çekvalf ve diğer gerekli tüm fittingslerin temin edilerek montajının yapılması. Terfi pompalarını kaldıracak kapasitede monoray vincin (3.2 ton) temin edilerek montajının yapılması, 1 adet TM1 Terfi Merkezi mekanik ekipman temin ve montajı Yapılması fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi mekanik aksamının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Montajda kullanılacak kelebek vanalar ileride motor kumandalı hale getirilebilecek tipte olacaktır. 6) Pompa kaideleri 4 adet pompa için yapılacak olup 3 adet pompanın montajı yapılacaktır. 7) 4. Pompanın vana,çekvalf ve demontaj parçaları, temin edilmeyecek olup vana montajı yapılacak kısımlar kör flanş ile kapatılacaktır. 8) Motor kontrollü kelebek vanalar on-off sisteminde çalışacaktır.

14 TM1 TERFİ MERKEZİ ELEKTRİK İŞLERİ (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-6C) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesine ve P&I diyagramına, göre idare tarafından verilecek 3 adet terfi pompasının, elektrik kontrollü vanaların, monoray vincin diğer gerekli elektrikli ekipmanların elektrik montajının yapılması, 1 adet TM1 Terfi Merkezi elektrik ekipman temin ve montajı Yapılması fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi elektrik aksamının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Her pompa için invertör kullanılacaktır. Temini yükleniciye ait olup min 132 kw kapasitede olacaktır. 6) Her pompa için ayrı MCC panosu yapılacaktır. 7) Bir adet Terfi merkezi ana dağıtım panosu yapılacak ve içerisine ana kesici şalter, RST ampermetre, RST voltmetre ve her pompa için ayrı kesici şalter montajı yapılacaktır. 8) 4. Pompa için panolarda enstrüman yerleri ayrılacak olup montajı ve temini yapılmayacaktır. 9) Enerji temini MKPOSB tarafından yapılacak olup pano bağlantısı yüklenici tarafından yapılacaktır. 10)Sistemin kompanzasyonu sağlanacaktır.

15 TM2 TERFİ MERKEZİ İNŞAAT İŞLERİ (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-7A) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesinde, Terfi Merkezi Binasının yapılacağı sahanın sınırlarının belirlenmesi, belirlenen tesis alanı üzerinde varsa mevcut yapının yıkılmasından sonra sahanın tesviyesinin yapılarak projesine uygun şekilde binanın saha üzerinde aplikasyonunun yapılması, Sözleşme eki İçme-Kullanma Terfi Merkezi Binasının Projelendirilmesi, ve yüklenici firmaca önerilen ve İdarece onaylanan projeye göre ebatları belirlenecek olan, temel kazı çukuru alanı sınırının, tabi zemin ile kesiştiği endüşük noktanın serbest kazı taban kotu olarak kabul edilmesinden sonra, her cins zeminde patlayıcı madde kullanarak veya kullanılmayarak el ve her çeşit makine ile serbest kazı yapılması,temel kazı çukuru genişliğinde, derinliğinde ve ebadında, her zeminde temel üst seviyesi altında her derinlikte patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak el ve her çeşit makine ile temel kazının yapılması, Kazı malzemesinin kazı çukuru dışına atılması, kazı çukurunda can ve mal güvenliğinin sağlanması, her türlü çamur müşkülat ve derinlik zammı, kazı çukuru tabanının ve yan yüzeylerinin düzeltilmesi, kazı tabanının sıkıştırılması, inşaat tamamlandıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, Kazıdan çıkan malzemenin ve yıkılan mevcut yapı enkazının İdare ve Belediye ile mutabık kalınan ve mahallere (geçici veya kesin depo yerine) taşınması, bu taşıma ile ilgili, yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma giderleri ile sulama ve sıkıştırması, Projesine göre Terfi Merkezi binasının yapımı için gerekli her türlü inşaat malzemesinin; (Granülometrik kum-çakılın, stabilizenin, 0-70 mm daneçapında kırma taşın, blokaj, dolgu ve duvar taşının, tuğlanın, her çap ve cins B.A. demirinin,projede öngörülen dayanımı sağlayacak şekilde hazırlanmış veya hazır beton harcını, PVC veya ahşap ve demir kapı, PVC pencere, her türlü boya ile burada sayılamayan diğer her türlü malzemenin) ilgili Ulusal ve/veya Uluslar arası standartlara, normlara ve şartnamelere uygun,gerektiğinde ISO belgeli olarak, temin edilmesi veya satın alınması; temin edildiği veya satınalındığı yerden iş yerine kadar taşınması ve bu taşımaya ait yükleme ve boşaltma giderleri,taşıma gücü zayıf kazı tabanında projede önerildiği kalınlıkta, 20 cm. tabakalar halinde proktoryoğunluğu %90 sıklıkta tokmakla veya kompaktörle veya benzer araçlarla sıkıştırılmış konkasörle kırılmış ve elenmiş(30-70) mm. kırma taşla temel taban ıslahının yapılması, İnşaatın ve imalatın kuruda yapılması için her türlü su boşaltma, çamur müşkülatı ve derinlik zammı, Temel tabanına ve bina çevresine drenfleks ile drenaj yapılması, (birleşim ve tahliye rögarlarının teşkili dahil)sıkıştırılmış kazı tabanına ön görülen projede yer alan kalınlıkta kum-çakıl ile dolgunun ve ocaktaşı ile blokajının üzerine yine projede önerilen dozda grobeton imalatının yapılması, Ahşap ve çelikten beton ve B.A. kalıplarının, kalıp iskelesinin ve iş iskelesinin hazırlanarak kurulması veya yerine konulması ve kalıp ile kalıp iskelesinin TS 500 de belirtilen beton kalıp almasürelerinin sonunda sökülmesi, Projesine uygun olarak, her çapta ve her cinste B.A. demirinin kesilip bükülerek hazırlanması, yerine yerleştirilmesi ve ön görülen dayanımı sağlayacak şekilde elemanlarla bağlantısının yapılması, TS500 e uygun olarak şantiyede kurulan beton santralinde hazırlanan veya hazır temin edilen yüklenici tarafından hazırlanan projede önerilen ve İdarece uygun görülen dozda betonunun transmikserler ile nakli, beton pompası ile kalıp içine doldurulması, gerekmesi halinde beton katkı maddelerinin (priz hızlandırıcı, priz geciktirici, sızdırmazlık temin edici) ilave edilmesi, uygun özellikteki vibrasyon ile sıkıştırılması, Beton imalatın sıcaktan, soğuktan ve diğer dış etkilerden korunması, sulanması, gerekli ve yeterli sayıda beton numunesi alınarak basınç mukavemet deneylerinin yapılması, sonuç raporlarının İdareye verilmesi, Detay projesine uygun genleşme ve daralma derzlerinin teşkil edilmesi ve derzlerin uygun malzeme ile dolgularının yapılması, Projesinde belirtildiği şekilde tuğla duvarların yapılması, dış cephelerde ses izolasyonu ve yöre şartlarına uygun olarak ısı yalıtımı sağlayacak şekilde sandviç duvar yapılması, İç cephelerde kaba ve ince sıva ile tavan sıvalarının yapılması ve 1 kat astar 2 kat (her renkte) plastik boya ile boyanması, Dış cephede kaba ve ince sıva yapılması, 1 kat astar 3 kat akrilik esaslı boya ile dış cephe kaplaması yapılması, Elektrik tesisat projesine uygun olarak aydınlatma tesisatının yapılması, Sıhhi tesisat projesine uygun olarak pissu ve içmesuyu tesisatının yapılması, Taban eğimi betonlarının, yer süzgeçlerinin, elektrik ve mekanik tesisat projelerine göre kablo ve boru kanallarının, bu kanallara ait pik ızgara ve/veya baklavalı saç kapakları ile çerçevelerinin yapılması, Terfi Merkezi ünite alanları yer döşemelerinin kaymaz cinsten, duvarların ise 2 mt. yüksekliğe kadar seramik kaplama yapılması,

16 Islak alanların da yer ve duvarlarında bu mahale uygun seramik kaplama yapılması, Hazırlanan projede yer alan demir işlerinin (korkuluklar, merdivenler vb.) paslanmaz çelikten imal edilmesi, Projesinde belirtildiği şekilde kapı ve pencerelerin imalatının yapılması ve camlarının (içmekanlarda en az 3 mm, dış mekanlarda en az 4+4 mm) takılması, denizlik, parapet ve döşeme kaplamalarının yapılması, Projesindeki detaylara göre, her çeşit profil demirinden her açıklıkta kafes kirişli çatı makası yapılması, mevcut çelik çatı aşığı üzerine 4 cm polistren dolgulu (üst 0.70 mm trapezoidal alt 0.50mm düz) alüminyum levhalar ile ısı yalıtımlı çatı örtüsü yapılması, Çatıda Ø 150 mm lik yağmur oluğu, Ø 100 mm lik yağmur borusu ve pikdofen yapılıp yerine konması, Bina çevresine, bitmiş kot esas alınarak blokaj, 10 cm beton ve üzerine taş parke döşemek suretiyle tretuar teşkil edilmesi, Gerekmesi halinde, temel çukurunda ve iş yerinde, iş ve işçi güvenliği, çevresinde varsa binaların emniyeti için gerekli her türlü tedbirin alınması, Tesis ünitelerinin inşa ve tesis edilmesi sırasında zorunlu olabilecek tadilatları içeren projelerin ve idarenin isteyebileceği her çeşit detay çizimlerinin hazırlanarak idarenin öngördüğü sayılarda çoğaltılması, İnşaat sırasında zarar gören mevcut tesislerden dolayı üçüncü şahısların maddi ve manevi zararlarının karşılanması ve zarar gören tesislerin onarılması ve tamir edilerek eski haline getirilmesi, malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, alet edevat, makine, araç, gerecin temin edilmesi,her türlü malzemenin temin edildiği ocak veya yerden taşınması, bu taşıma ile ilgili yükleme ve boşaltma, iş başında her türlü yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltma dahil yapılması,her türlü deney ve laboratuar, (imalata ait test ve laboratuar masrafları) amortisman, sigorta, faiz,bakım ve onarım giderleri ile yüklenici karı ve genel giderleri dahil projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş, 1 adet TM2 Terfi Merkezi ve Diğer Müştemilatları Terfi Merkezi Binası Yapılması (Kazı-Dolgu ve nakliyesi dahil) fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi binasının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır.

17 TM2 TERFİ MERKEZİ MEKANİK İŞLERİ (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-7B) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesine ve P&I diyagramına, göre yüklenici tarafından temin edilecek 3 adet terfi pompasının yerine yerleştirilmesi, depo- terfi merkezi arası borulamanın yapılması, terfi merkezi dahili borulamasının yapılması, terfi merkezi çıkışında terfi hattına, kollektör hattının bağlanması, kelebek vana, demontaj, çekvalf ve diğer gerekli tüm fittingslerin temin edilerek montajının yapılması. Terfi pompalarını kaldıracak kapasitede monoray vincin (3.2 ton) temin edilerek montajının yapılması, 1 adet TM2 Terfi Merkezi mekanik ekipman temin ve montajı Yapılması fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi mekanik aksamının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Montajda kullanılacak kelebek vanalar ileride motor kumandalı hale getirilebilecek tipte olacaktır. 6) Motor kontrollü kelebek vanalar on-off sisteminde çalışacaktır.

18 TM2 TERFİ MERKEZİ ELEKTRİK İŞLERİ (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-7C) Yüklenici firmaca önerilecek ve İdarece onaylanacak projesine ve P&I diyagramına göre, yüklenici tarafından temin edilecek verilecek 3 adet terfi pompasının, elektrik kontrollü vanaların, monoray vincin diğer gerekli elektrikli ekipmanların elektrik montajının yapılması, 1 adet TM2 Terfi Merkezi elektrik ekipman temin ve montajı Yapılması fiyatı, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen bedeldir. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre inşaatı tamamlanmış ve teslim edilmiş terfi merkezi elektrik aksamının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Her pompa için invertör kullanılacaktır. Temini yükleniciye ait olup satın alınacak pompaya uygun kapasitede olacaktır. 6) Her pompa için ayrı MCC panosu yapılacaktır. 7) Bir adet Terfi merkezi ana dağıtım panosu yapılacak ve içerisine ana kesici şalter, RST ampermetre, RST voltmetre ve her pompa için ayrı kesici şalter montajı yapılacaktır. 9) Enerji temini MKPOSB tarafından yapılacak olup pano bağlantısı yüklenici tarafından yapılacaktır. 10) Sistemin kompanzasyonu sağlanacaktır.

19 DM1 DEPOSU TADİLATI (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-8) Depoda mevcut boruların P&I diyagramına belirtilen çap ve özelliklere uygun olarak SS304 kalite paslanmaz çelik borular ile değiştirilmesi ve çalışır hale getirilmesi. Depoda mevcut bütün vana ve diğer ekipmanların P&I diyagramına ve Mekanik Ekipman Özel Teknik Şartnamesine göre temini ve montajının yapılması, Depo çıkışına konulacak Elektromanyetik debimetrenin temini ve montajı. Depoda yapılacak imalattan kaynaklanabilecek her türlü sızıntının giderilmesi. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre tamamlanmış su sızdırmayan depo tadilatının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Montajda kullanılacak kelebek vanalar ileride motor kumandalı hale getirilebilecek tipte olacaktır.

20 DM2 DEPOSU TADİLATI (İş Kalem No: MKPOSB_İLTM-9) Depoda mevcut boruların P&I diyagramına belirtilen çap ve özelliklere uygun olarak SS304 kalite paslanmaz çelik borular ile değiştirilmesi ve çalışır hale getirilmesi. Depoda mevcut bütün vana ve diğer ekipmanların P&I diyagramına ve Mekanik Ekipman Özel Teknik Şartnamesine göre temini ve montajının yapılması, Depo çıkışına konulacak Elektromanyetik debimetrenin temini ve montajı. Depoda yapılacak imalattan kaynaklanabilecek her türlü sızıntının giderilmesi. ÖLÇÜ: İdarece uygun görülen projesine göre tamamlanmış su sızdırmayan depo tadilatının adet olarak miktarıdır. NOT: 1) İdare, her türlü malzemenin ve imalatın ulusal ve/veya uluslar arası ilgili standartlara, normlara ve şartnamelere uygunluğunu belirlemek için yükleniciye her türlü deney ve laboratuar araştırması yaptırabilir. 2) Birim fiyat tarifinde belirtilmeyen ancak projesine göre yapılması gerekli diğer imalatlar, projesinde belirtilen detaylara göre yapılacağı ve bu imalatların bedelinin birim fiyata dahil olduğu kabul edilecektir. 3) Birim Fiyat tarifinde yer almadığı veya başka gerekçeler ileri sürülerek yeni birim fiyat yapılması veya birim fiyat değişikliği talebinde bulunulamaz, 4) Bu Birim Fiyat Kapsamında tarifinde olsun veya olmasın, kısmen eksik veya hatalı olarak belirtilmiş veya açık bir şekilde tarif edilmemiş, sadece ima edilmiş olsa dahi tüm işlerin projesine göre tamamlanması için gerekli işlemlerin dahil olduğu kabul edilecektir. Bu durumda hiçbir fiyat değişikliği ve hak talebinde bulunulmayacaktır. 5) Montajda kullanılacak kelebek vanalar ileride motor kumandalı hale getirilebilecek tipte olacaktır.

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1

İhale Makamı. TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri) İşin Adı : KIZILAY BİNASI YAPIM İŞİ İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 İş Grubu: Ana Grup>İNŞAAT İMALATLARI Sayfa: 1 1 15.140/2 Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması m³ Teknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi.

İNŞAAT İŞLERİ. Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı. Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü. Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi. İNŞAAT İŞLERİ 0 Yeni Şartname Omv Petrol Ofisi Aş Mühendislik Departmanı Ersin GÜLCAN İstasyon Mühendisi Burak AŞLAMACI Mühendislik Müdürü REV. AÇIKLAMA HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 01.10.2013 00

Detaylı

BİRİM FİYAT TARİFLERİ

BİRİM FİYAT TARİFLERİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MASLAK YERLEŞKESİ ANA GİRİŞ BÖLÜMÜ TADİLAT İŞLERİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ 1- İşin Tanımı Bu Teknik Şartname, " DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ Maslak Yerleşkesi Ana Giriş Bölümü Tadilat İşleri"

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ

2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI ATIKSU TESİSLERİ BİRİM FİYAT CETVELİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI

T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI T.C. MANİSA VALİLİĞİ MANİSA İL ÖZEL İDARESİ MANİSA İLİ GÖRDES İLÇESİ HUZUREVİ BİNASI UYGULAMA PROJESİ,ZEMİN ETÜDÜ VE İHALE DÖKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı