MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31"

Transkript

1 Sayfa: 1/8 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas MOB LYA SANAY Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi A.. G.O.S.B. Tembelova Alan 3200 Sokak No: Gebze/ Kocaeli/ Türkiye Tel: Fax: Güvenlik hakk nda bilgiler veren kesim: AR-GE BÖLÜMÜ Acil hallerde dan ma: Muhtemel tehlikeler Tehlike tan m : Xn Sa l a zararl d r nsan ve çevre için özel tehlike uyar lar : Üründe en son yay mlanm "Avrupa Birli inde Haz rlama Malzemeleri Genel S raland rma Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine ba l olarak tan t c etiket olmas zorunludur. R 10 Tutu abilir R 36/38 Gözleri ve cildi tahri eder. R 48/20 Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme tehlikesi mevcuttur R 63 Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir R 65 Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir R 67 Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir Klasifikasyon sistemi: S n fland rma güncel Avrupa Toplulu u listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen al nan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmi tir. GHS etiket elemanlar Alev Tehlike H225 - Çok yan c s v veya buhar. Sa l k tehlikesi Tehlike H304 - Yutulursa veya soluk yollar na girerse ölüme sebep olabilir. H361d - Suspected of damaging the unborn child. H373 - Uzun süre ve tekrarlanan maruz kalmalar organlara hasar verebilir. Korozyon Tehlike H318 - Ciddi göz hasar na sebep olur. Ünlem i areti Uyar H336 - Uyu ukluk ve ba dönmesine sebep olabilir. Uyar H315 - Deri thri ine sebep olur. Tepki: P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEH R TEDAV MERKEZ veya doktora/hekime ba vurun. P303+P361+P353 C LDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal ç kart n. Cildi su/du ile y kay n. P305+P351+P338 GÖZE TEMAS EDERSE: Birkaç dakika suyla dikkatle y kay n. Kontak lemsiniz varsa ve ç karmak kolaysa, kontak lensleri ç kart n. Y kamaya devam edin. P310 Derhal bir ZEH R TEDAV MERKEZ veya doktora/hekime ba vurun. (Devam sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/8 Depolama: P405 Kilitli bir yerde saklay n. Elden ç karma: P501 çeri i/kab yerel/gölgesel/ulusal/uluslararas mevzuata uygun ekilde bertaraf edin. (Sayfa 1 'n n devam ) 3 Bile im / Bile enleri hakk nda bilgiler Kimyevi tan mlama Tarifi: Mixture of substances listed below with nonhazardous additions. htiva etti i tehlikeli maddeler: cosolvent Xn, Xi; R 20/21/22-36/38 Uyar : Ünlem i areti 3.1.O/4, 3.1.D/4, 3.1.I/4, 3.2/2, 3.3/2 CAS: EINECS: CAS: EINECS: CAS: EINECS: toluen Repr. Cat. 3; Xn, Xi, F; R / Tehlike: Alev 2.6/2; Sa l k tehlikesi 3.10/1, 3.7/2, 3.9/2 Uyar : Ünlem i areti 3.2/2, 3.8/3 aseton Xi, F; R Tehlike: Alev 2.6/2 Uyar : Ünlem i areti 3.3/2, 3.8/3 bütan-1-ol Xn, Xi; R / Tehlike: Korozyon 3.3/1 Uyar : Alev 2.6/3; Ünlem i areti 3.1.O/4, 3.8/3; 3.2/2 Ek uyar lar: belirtilmi olan tehlike i aretlerinin metnini Bölüm 16'dan al n z % 2,5 % %10-25 %2, lk yard m önlemleri Genel uyar lar: Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra ba gösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolu bir kazadan en az 48 saat sonras na kadar sürdürülmelidir. Teneffüs ettikten sonra: Bayg nl k halinde yat r lmas ve ta nmas sabit yan pozisyonda olmal d r. Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla y kayarak iyice durulay n z. Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapaklar aç k bir ekilde birkaç dakika süreyle akan suyun alt na tutunuz. Sikâyetlerin devam etmesi halinde doktora ba vurunuz. Yuttuktan sonra: ikâyetlerin devam halinde doktora ba vurunuz. 5 Yang n söndürme önlemleri Elveri li söndürücü maddeler: CO2, kum, söndürme tozu. Su kullanmay n z. Güvenlik aç s ndan elveri li olmayan söndürücü maddeler: S kma su Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin al nmas gerekmez. 6 stenmeden çözülerek yay lmalarda al nacak önlemler Ki isel güvenlik önlemleri: Koruyucu teçhizat tak n z. Korunmam ah slar yakla t rmay n z. Çevreyi koruyucu önlemler: Kanalizasyona/Yüzeysel suya/yeralt suyuna kar mas n önleyiniz. (Devam sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/8 (Sayfa 2 'n n devam ) Temizleme/Toplama yöntemleri: S v ba lay c malzemeyle (Kum, diyatomit, asit ba lay c, genel ba lay c, un halinde testere tala ) ile eminiz. Zararl madde kar m malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz. Yeterli havaland rma sa lay n z. Su ya da sulu temizlik maddeleriyle y kamay n z. 7 Kullan m ve depolama Kullan m: Güvenli çal ma için uyar lar: Çal lan yerin iyi havalanmas n / havan n iyi emilmesini sa lay n z. Aerosol (bir gaz n içinde sis eklinde da lm s v ) olu umunu önleyiniz. Yang n ve patlamadan korunmak için uyar lar: Tutu turucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz. Elektrostatik dolmaya kar önlemler al n z. Depolama: Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Etiket üzerindeki bilgileri inceleyip, C deki kuru, iyi havaland rmal, do rudan güne yerlerde depolay n. Birarada depolama ile ilgili uyar lar: Özel artlar aranmaz. Depolama artlar ile ilgili di er bilgiler: Kab s zd rmayacak ekilde kapal tutunuz. almayan 8 Kimyevi madde buharlar tesiri alt nda kal nmas n n s n rland r lmas ve ki isel koruyucu teçhizat Teknik tesisatlar n ekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Ba ka bilgi yoktur, madde 7 'den bak n z. Çal ma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken s n r de erleri olan bile enler: toluen PEL (USA) K sa zaman de eri: C 300; 500* ppm Uzun zaman de eri: 200 ppm *10-min peak per 8-hr shift REL (USA) K sa zaman de eri: 560 mg/m³, 150 ppm Uzun zaman de eri: 375 mg/m³, 100 ppm TLV (USA) 75 mg/m³, 20 ppm NIC-BEI aseton IOELV (EU) PEL (USA) REL (USA) TLV (USA) bütan-1-ol PEL (USA) REL (USA) TLV (USA) 1210 mg/m³, 500 ppm 2400 mg/m³, 1000 ppm 590 mg/m³, 250 ppm K sa zaman de eri: 1782 mg/m³, 750 ppm Uzun zaman de eri: 1188 mg/m³, 500 ppm BEI 300 mg/m³, 100 ppm K sa zaman de eri: C 150 mg/m³, C 50 ppm Skin 61 mg/m³, 20 ppm (Devam sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/ bütoksietanol PEL (USA) 240 mg/m³, 50 ppm Skin REL (USA) 24 mg/m³, 5 ppm Skin TLV (USA) 97 mg/m³, 20 ppm BEI Ek uyar lar: Düzenlendi i tarihte geçerli listeler esas al nm t r. (Sayfa 3 'n n devam ) Ki isel koruyucu teçhizat: Genel koruyucu ve s hhi önlemler: G da maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. Kirlenmi, s v bula m giyim e yalar n derhal ç kart n z. Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi y kay n z. Gözlerinize ve cildinize de mesinden kaç n n z. Nefes koruyucu önlemler: K sa süreli ya da dü ük ölçüde olumsuz tesir alt nda kal nd nda nefes filtre aleti, yo un bir ekilde ya da uzun süre etkisi alt nda kal nd nda çevredeki havadan ba ms z olan nefes koruyucu cihaz kullan n z. Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler Eldiven malzemesi ürün / malzeme / haz rlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayan kl olmal d r. Testlerin yap lmam olmas nedeni ile ürün / haz rlanm madde / kimyasal kar m için lâz m olan eldiven imalat nda kullan lmas gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yap lamamaktad r. Eldiven imalat için kullan lan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlar n n ve bozulman n göz önüne al nmas gereklidir. Eldiven malzemesi Uygun eldivenin seçiminde yaln z imalat malzemesi de il, ayn zamanda di er kalite özellikleri de dikkate al nmal d r ve bunlar imalatç dan imalatç ya de i iklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birle iminden meydana geldi i için eldivenlerin dayan kl l önceden hesaplanamamaktad r ve dolay s ile her eldiven kullan lmadan önce kontrole tabi tutulmal d r. Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (a nma) süresi eldiven imalatç s ndan ö renilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir. Gözleri koruyucu: Kenarlar tam kapatan koruyucu gözlük 9 Fiziksel ve kimyevi özellikler Genel bilgiler Biçim: S v ekilde Renk: Ürün ad na göre Koku: Karakteristik Durum de i ikli i Erime s s / Erime s alan : Belirlenmemi tir. Kaynama s s / Kaynama s alan : Belirlenmemi tir. (Devam sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/8 Alev alma s s : < 23 C Tutu ma s s : 340 C Kendili inden tutu abilme özelli i: Ürün kendili inden tutu maz niteliktedir. (Sayfa 4 'n n devam ) Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama tehlikesi olan Buhar/ Hava kar mlar n n olu mas mümkündür. Patlama s n rlar : Alt: 1,2 Vol % Üst: 13,0 Vol % Buhar bas nc 20 C'de: 233 hpa Yo unluk 20 C'de: 0,85 g/cm³ Çözülme kabiliyeti / kar ma kabiliyeti suyla: Tamamen kar t r labilir niteliktedir. Çözücü madde oran : Organik çözücü madde: %98.0 VOC (CE) 100,00 % 10 Stabilite ve reaktivite Termik ayr ma / kaç n lmas gereken artlar: Usulüne uygun ekilde kullan ld nda ayr ma olmaz. Kaç n lmas gereken maddeler: Tehlikeli reaksiyonlar Tehlikeli reaksiyonlar duyulmam t r. Tehlikeli ayr m maddeleri: Ayr mda olu an tehlikeli ürünler duyulmam t r. 11 Toksikoloji ile ilgili bilgiler Akut toksisite: S n fland rma için önemli olan LD/LC50 - de erleri (toksikolojik deney de erleri) toluen A zdan LD mg/kg (rat) Ciltten LD mg/kg (rabbit) Nefesle LC50/4 h 5320 mg/l (mouse) Asli tahri edici etkisi: ciltte: Cildi ve sümüksel zar tahri edici tesiri vard r. gözde: Tahri edici tesiri vard r. Duyarl l k yaratma: Duyarl l artt r c tesiri duyulmam t r. Ek toksikolojik uyar lar: Ürün, AT 'nin haz rlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre a a da belirtilen tehlikelere haizdir: Tahri edicidir 12 PBT-özellikleri Di er ökolojik uyar lar: Genel uyar lar: Suyu tehdit s n f 2 (): suyu tehdit edicidir (Devam sayfa 6 'da)

6 Sayfa: 6/8 Yeralt suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ula mas n önleyiniz. Cüzi miktarlar n bile yeralt na akmas halinde içme suyunu tehdit eder. (Sayfa 5 'n n devam ) 13 Tasfiyesi ile ilgili uyar lar Ürün: Tavsiye: Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasakt r. Kanalizasyona ula mas n önleyiniz. Temizlenmemi ambalajlar: Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamlar n yönetmeliklerine göre yap l r. 14 Nakliye ile ilgili bilgiler Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle ta nmas ile ilgili uluslararas anla ma - s n r ötesi / yurtiçi): ADR/RID - s n f : 3 (F1) Tutu abilir s v maddeler Kemler (tehlike) say s : 33 BM - numaras : 1263 Ambalaj gurubu: II Tehlike pusulas : 3 Mal n tan m : 1263 PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (TOLUENE, ACETONE) Denizde gemi nakliyat MDG: MDG - s n f : 3 BM - numaras : 1263 Label 3 Ambalaj gurubu: II EMS - numaras : F-E,S-E Marine pollutant: Hay r Do ru teknik ismi: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (TOLUENE, ACETONE) Hava nakliyat CAO-T ve ATA-DGR: CAO/ ATA - s n f : 3 BM/ID numaras : 1263 Label 3 Ambalaj gurubu: II Do ru teknik ismi: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL (TOLUENE, ACETONE) (Devam sayfa 7 'da)

7 Sayfa: 7/8 UN "Model Düzenleme": UN1263 ; PAINT RELATED MATERIAL; 3; II (Sayfa 6 'n n devam ) 15 Hükümler AET direktiflerine göre i aretlendirme: Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeli ine göre s n fland r lm Ürünün ifre harfi ve tehlike tan m : Xn Sa l a zararl d r Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bile enler: toluen ve i aretlenmi tir. Riziko uyar lar : 10 Tutu abilir 36/38 Gözleri ve cildi tahri eder. 48/20 Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme tehlikesi mevcuttur 63 Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir 65 Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir 67 Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir Güvenlik uyar lar : 2 Çocuklar n eline geçmemelidir 7/9 Kaplar s zd rmayacak ekilde kapal tutunuz ve iyi havaland r lan bir yerde muhafaza ediniz 13 G da maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz 36/37/39 Çal rken uygun koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullan n z 46 Yutulmas halinde derhal doktora ba vurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz) 56 Bu maddeyi ve kab n bunun için ruhsatl özel at k deposuna teslim ediniz Ulusal hükümler: S n f % olarak oran NK 98,0 16 Di er bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat te kil etmezler ve akdî bir hukuki ili ki tesis etmezler. Bölüm 2'de belirtilen önemli R cümlecikleri 10 Tutu abilir 11 Kolay tutu abilir 20/21/22 Teneffüs edildi inde, yutuldu unda ve cilde temas etti inde sa l a zararl d r 22 Yutuldu unda sa l a zararl d r 36 Gözleri tahri eder 36/38 Gözleri ve cildi tahri eder. 37/38 Solunum organlar n ve cildi tahri eder. 38 Cildi tahri eder 41 Gözlerde ciddi zararlar n olu ma tehlikesi 48/20 Sa l a zararl d r: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri alt nda kal nd nda sa l a ciddi zararlar ba gösterme tehlikesi mevcuttur 63 Ana karn ndaki çocu a muhtemelen zarar verebilir 65 Sa l a zararl d r: Yutuldu u zaman akci er hasarlar na sebebiyet verebilir 66 Tekrar tekrar temas ciltte çatlama ya da yar lmalara yol açabilir 67 Buharlar uyku basmas na ve uyu uklu a yol açabilir (Devam sayfa 8 'da)

8 Sayfa: 8/8 (Sayfa 7 'n n devam ) Bilgi formunu düzenleyen bölüm: AR-GE BÖLÜMÜ Ba vurulacak ki i ya da yer: AR-GE BÖLÜMÜ K saltmalar ve: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: International Civil Aviation Organization ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent

9 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı