BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı ?? : ;..;:'., -...:-.» I.-..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-.."

Transkript

1 ;., / -... ; ; :..... >,. ". n -. I BAŞKAN İDARE KURULU 1 6 BAKANLAR KURULU 8 I SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ... " " ". ".. " , :.. 7 I j! -?? :;..;:., :-.» I.-.. vı v ^ V -. ::.. -v.; - M.. : : ;.. :-. :. > V :.:... ;.. :- -.,tv , V ;. ; >. -,

2 DEVLET * İ1/AĞUST0S/19M * SAYFA: t Kiralık Olan Kim? paftanın yazısı Sovyetlerin Türkiyeyi parçalayıp yutma konusunda iyi bir propaganda vasıtaları vardır, bilirsiniz; BİZİM RADYO! Doğu Almanyadan cır cır öten bu korsan radyosunu Sovyet katillerinin kiralık uşakları idare ederler; Türkiye üzerine olmadık yalanlar uydurur, iftiralar atarlar. Bizim Radyo, millî olan her harekete karsıdır, milliyetçilere düşmandır. Ve bu vasıflarının tabii neticesi olarak; komandoları bu tâbiri de hiç tutmuyorunv kendi namı hesaplarına birer umacı gibi görmektedir. Meselâ 30 Temmuz günü; bu baykuş yuvasından seslenen, satılmn uşak şöyle diyordu : «Komandolar ellerinde bıçak ve sopalarla eşler halinde yakın dövüşüyorlar. Amerikalılar, Fahri Tanman, ağalar bu kiralık katil yamaklarını balla, tereyağ ve süt ile besliyorlar...» Ben hemen notumu aldım, bekledim. Nitekim, ANT dergisinin 5 Ağustos tarihli 136 numaralı sayısında hemen bu mevzua temas edildi. Türkesin komando kamplarını finanse e- derilerin başında Fahri Tanman gelmektedir.» Bu işe en çok güleceklerin başında Fahri Tanman gelir sanırım; çünkü bu zat Demokrat Partili idi, şimdi de Adalet Partisini desteklemekte ve MHPye karşı hiç mi hiç sempati duymamaktadır. Yoksa duysaydı da, gerçekten maddî sıkıntı içinde bulunan kampları destekleseydi, fena olmazdı doğrusu! Çünkü duyduğumuza göre bir hayli varlıklı imiş kendisi. Ama ne yapalım ki refahını, «refah» kelimesini dilinden düşürmeyen fakat iktidarı da ~ne hikmetse! solcuların en azıttığı devreye raslayan Demirelin partisinde sağlama bağlıyormuş Amerika mamarika meselesine gelince, dünya yüzünde hiç t>ir devlet, karşısındakinin güçlenip millîleşmesine dayanamaz. Bu yüzden Ameri- kan dostlarımızın (!) MHPyi desteklemlyecekleri gün gibi aşikârdır. Herneyse, biz yine Bizim Radyoya dönelim; aynı gün, aynı zat diyordu ki; «Onlar komandolar özel kamplarda silâhlı talimler görüyor; toplum polisi, bu faşist örgüt boyuna artırılıyor..» 5 Ağustos tarihli ANTda, «Ve toplum polisinin ordusunun mevcudu her gecen gün biraz daha artırılırken, böyle bir bozkurtlar ordusu kurmaya neden lüzum duyulmuştur.» Görüyorsunuz ya, adamlar bazan kelimeleri bile değiştirmeye üşeniyor, bizim radyonun ağzından çıkanı olduğu gibi aktarıveriyorlar. Ama sade ANT dergisi mi, yok efendim, bütün tanıdık bildik solcu Bilmem sizler hiç dinler misiniz Bizim Radyoyu ve dinledikten sonra, bir kaç gün sonra bizim yerli solcu neşriyata, pek kahraman (!) solcu yazarların ucundan lar aynı şeyi yapıyorlar. kan damlayan kalemlerinden çıkan yazılarına bir göz atar mısınız? Ben yaparım o işi; bazı bazı not da tutarım. Hele zırvaladıkları şeyler, bizim milliyetçi gençlerle ilgili olursa. SAYIN DEVLET Milliyetçi ve mukaddesatçı bir dergi olarak basın hayatına girdiğiniz İlk sayınızdan illetfen itibaren takip etmekteyim. Gerek muhteva gerekse teknik yönden sol neşriyatın karcısına dikilen Oev İttin mevcudiyeti en büyük se- Vlncimizdlr. Türk milliyetçiliğini çeşitli yönden İşleyen İlim adamlarının ve yetişkin gazeteciler Us fikir adamlarımızın yazı kadrosunda bulunması dergimizin değerini kir kat daha artırmaktadır. Bizim temennimiz henüz yazı kadronuza katılmamış üniversite mensupları ile diğer milliyetçi yazarların da yazılarını sayfalarınızda görmektir. Bilhassa üniversitelere yeni İntisap eöen fenç ve idealist asistan kardeş terimizin Devlete yardımcı olmaları çok Önemlidir. Zira, dâvanın yeni yetişecek vs gelecek nssülere faydalı olacak eleman Böylece kimin «Kiralık yamak» olduğunu, kendi elleri ile pek güze! ispatlayıveriyorlar. Sonra bizim ağzı açık ayran budalaları da, «Aman, diyorlar, falanca filânca bugün ne yazmış, ne yazmış.. Doğrusu bir oturtmuş ki, şaştım kaldım!» Malûm gazetelerin, malûm yazarları da Moda koylarından, Çankaya tepelerinden seyredip memleketi, şişinip duruyorlar. Hani bunları Türk saymak yerinde değil amma, yi- i ne de ben bazan Türk yazarları adına bo- \ zııluyorum, «Bari, diyorum fikri alsalar da, kelimeleri kendileri bulsalar I» Mamafih \ öyle yapsalar: viskili, mezeli sofralarda Oturup, Marksizm münakaşası yapmaya vakitleri kalmıyacak, değil mi efendim? İ Ama Bizim Radyo istediği gibi saç- j malasın, Rus uşakları efendilerine yaran- jj mak için -türlü çeşitli» yalanlar uydur- 1 şunlar, bizim papağanlar onları tekrarla- I sınlar, hükümeti BozkurtJara karşı tedbir almaya davet etsinler; ellerinden geleni ardlarına koymasınlar... Milliyetçi gençlik bir çığ gibi büyümekte.. Hem de nasıl, Türk-İslâm medeniyetinden aldıkları kültür, terbiye, olgunluk, cesaret, millet severlik, hak tamrlık ve güçle yeniden Türk-İslâm medeniyetinin meşalesini parlatma yolunda.. Türkün değerini, milli gururunu, üstünlüğünü bütün dünyaya bir kere daha ispat etme yolunda... Ve komünizmin başını, bir daha hiç dirilemiyecek şekilde ezmek üzere... **Bmmmmmmi&m devlete (ara ihtiyacı vardır. Aksi halde gelecek nesiller dâvalarını anlamakta ve kendilerine düşen görevi yapmakta yetersiz kalırlar. Hiçbir millet hayatiyetini devam ettiren gençliğini ihmal etmez. Fakat sebebini bir türlü izah e- demediğimiz bir gerçek vardır, Türkiyede milletin geleceği olan gençlik üzerine eğilinmemekledir. Milliyetçi Hareket Partisinin bu konuda gösterdiği gayreti takdirle karşılıyor, bütün gönlümüzle destekliyoruz. Sizlerin neşriyatı ^a bu gençlik için ö- nemti bir kaynak teşkil etmektedir. Kalkınmış milletler seviyesine ulaşabilmek için nesillerin, maddî ve manevî yönden yetiştirilmesi çok önemlidir. Yalnız. maddi veya sadece manevî yönden tamam olan insanların mey dana getirdiği bir millet yarım sayılır. Kendi karakter ve hasletlerini ortaya koyamaz. Koysa bile. yeterli olmaz. İşte. nesillerin millet ve memleket hizmetine hazırlanmasında bu konu üzerinde önemle durulmalı, Türkün tarih ve geçmişine uygun bir nesil yetiştirmelidir. Şahsen, Milliyetçi Hareket Partisini ve Türk basınında millî konulara önem vererek neşriyat yapanları bu yönde hizmetlerinden ötürü takdirle karşılıyorum. Sizleri rahatsız etmenin flzün tüsünü gönlümde taşıyarak huzurlarınızdan ayrılmak İsterim. Memleket kültürüne ve milliyetçilik dâvasına yaptığınız bu hizmetin devamlı olmasın» temenni eder çalışmalarınızda başarılar diler Oevletimlzin daim olmasını niyaz ederim. Hürmetlerimle. MUSTAFA BOZOKLAR İzmir KARABEKİR PAŞA VE «KOMANDOLAR Ahmet Kdbaklı Lord Kinrossun «Atatürk* kitabını okuyunuz. Orada gerçi bizim don-gömlek devrimcilerimiz gibi, Mustafa Kemalin «Mil iî köklerden kopma» olduğu iddia edilen tarafları fazlaca övülmüştür. Fakat, adam ne de olsa Batılıdır. Yakın tarihimizin ve bizzat Atatürkün, bize unutturulmak istenen gerçeklerini de yazmıştır. Bilhassa Kâzım Karabekir Paşaya hayranlığı görülmektedir. İşte o kitabın ilk cildinde sayfalardan iki paragraf : «Kurtuluşu hazırlayanlardan Kâzım Karabekir, Erzurumda, güçlü bir askerî kuvveti kurtarıp ayakta tutmayı abşarmıştı. Halkın «Büyük Ermenistan» tehdidi altında şahlanan hürriyet duygularını besleyerek, bölgeyi tatlılıkla idare eden Karabekir Doğuda bir baba gibi sevilir ve sayılırdı. Karabekir Paşa, babalık şefkatiyle binden fazla öksüz çocuğu evlât edinmişti.dörtle ondört yaş arasındaki bu çocuklara üniformaya benzer elbiseler giydirmiş, subayları da onlara bir çeşit asker eğitimi vermekle görevlendirmişti. Paşa, açtığı mekteplerde, bunlara gerekli bilgilerle beraber, müzik sanat terbiyesi de verdiriyordu. Küçükler ona «Paşa baba» derler ve kendisini o kadar sever ve sayarlardı ki, Karabekir hemen hiç ceza vermeksizin onlara sözünü dinletir, «hür» birer insan olarak yetişmelerini teşvik ederdi.* Müttefiklerin, Türklerden silâhları teslim almak ve «Büyük Ermenistanın* plânlarını hazırlamak üzere Erzuruma gönderdikleri Albay Ravvlinson, bu eğitim faaliyetinin o derece tesiri altında kaldı ki: Bu iş, bütün memlekette böyle devam edecek olursa, aslen doğuştan cesur ve dayanıklı olan Türkler, yalnız Doğuda değil belki Babds d» büyük kuvvet haline geleceklerdir. Bu, Müttefiklerin Barış Konferanslarında önemle gözönünde bulundurmaları gereken bir husustur* diye rapor cönderdi. Rawlinsonun bu raporu, şüphesiz ki, gözönüne alındı. Lozanda bu yeni «Türk tehlikesi, görüşüldü ten beri Alla hım unutmuş, köklerinden koparılmış, kendi tarih ve toprağına yabancılaştırılmış, Irsde ve disiplini alınmış... Tam «Müttefiklerin» arzuladığı nesiller yetiştirildi. Fakat milletin cevheri kolay kolay bozulamıyor. Ankara, İstanbul ve İzmirin dejenere edilmiş birkaç «mabetsiz semti» dışında TÜRKLER VAR. Ve onlar hâlâ, Karabekir Paşanın kendilerine vaktiyle vermek istediği Allatıl», sanatlı, disiplinli kıvamı almaya hazır, bekliyorlar. Şimdi sayın Türkeş, Türk Ordusunda Kâzım Karabekir ve Fevzi Çakmakların, hiç tükenmeyen (ve inşallah eksilmeyecek) bir benzeri olarak, (siyasî hayata geçtiğinden beri) temiz mayalı yüksek tahsil gençliğimizi Türk-jslâm geleneğinde yetiştirmek rehberliğini omuzuna almış bulunuyor. Millet hizmetine hazır, bilgili ve nefse hâkimiyet sahibi İnsanlar olmaya içleri tutuşarak bekleyen, fakat ekserisi, bir takım kızıl ve hazin şebekelerin tuzağına düşürülüp harcanan Türk gençliğini, yurdun her yanında kurtarıcı teşkilâtlara bağlayan Alpaslan Türkeşin yalnız bu himmeti bile sonsuz teşekküre lâyıktır. Solcu ve anaforcu basının «Komando» adını takarak, umacı gibi gösterdiği bu gençler, üniversite tatilleri dolayısiyte, yurdun birçok yerlerinde kamplara toplandılar. Oralarda «Beş vakit namaz» (s birlikte, eski Türk terbiyesinin icaplarını yerine getiriyorlar. Çatakla kalkıyor, «yatsı» da yataklarına çekiliyorlar. Osman Gazinin Söğütlü yiğitleri gibi... KAFA- RUH - VÜCUT eğitimini birlikte görüyorlar. Kitaplar okunup tartışılıyor... Halaylar, zeybekler, barlar, türküler şarkılar ile «daha Türk» olunuyor. Pazuları düşman beli bükecek erslanlar yetişiyor. Aydın İhanetlerinden bıkan vs kendi evlâtlarım özleyen halkımız, e gençleri bağrına basmalı, kamplarına her türlü yardım yapılmalıdır Komünizmi göğüslemeye hazırlanan bu gençlerin, yarın öğretmen, dm edan», doktor, ziraatçı mühendis, hukukçu vs. olarak yurdun kaderini değiştirecekleri unutulmamalıdır. (Tercümandan)

3 DEVİET * I l/ağustob litt * «AYf A: 3 - OÖİ İMIÜÜ JMMMP «s»eje* KOYMUŞfUB.. $EBB, İBUİNİ TEMNdMUl «Betoe KOYMUfTUB... U&BASMA, ERBMLEB 08 HrOAVET VOtCMtt Mft tioha Kt HU». HACİZ KOYUUSTUS! Arif Nihat Asya Cİevletten millete AP NEDİR? İstanbulda yayınlanan muhafazakâr bir gazeteye «bre; AP. Milliyetçi Mukaddesatçı bir partidir! Adalet Partisinin diğer yayın organları da aynı hükmü paylaşır lar; hiç değilse, özellikle seçimlerden önce. itiraz etmezler. Bazı okuyucularımızın, sayıları pek az olmakla birlik te, bu görüşü yadırgamadıklarını sanıyoruz.. 1 İşin aslı nedir, AP* nasıl bir partidir, belli bir mefkû» reye ballanması mümkün müdür? Siyasi Ur parualo MM" vl y W ^ ü8 yww e^e^sjejb^p epaeeeeb^sj *y*h ^v^ııwaı e^a>e ^a»»*a# t yüçlmt eeesiarma gere yaşatması, t Partiye halcuu ftdrontm milufetçiltk mefkuresine bafilı t. İkinci şart birincisinde* daha önemlidir. ÇOn* M program itapla, yöneticilerin hüviyeti hayatla ilgili* dlr. Hayata uymayan kitabın, hele siyaset sahasında, faz» I» bir deleri yoktur. Adalet Pertlsinu» yönetici kadrosunu NflftyatgM eçısında* tooetediilnm! «aidi nasıl bir so nuçla karşdaşıriz. Basit bir deneme gü> demlidir. Birin*)! sırada. AP Genel Başkam Sayın Süleyman Demire!i bu» tuyoruz. Oemirel. hiç değilse şimdilik. APnin en kuvvet* II adamıdır. Sayın setjataaea en e*4ûu taejhftt elyooot«çimftir. Çek İyimser görüşle «meuüeketçu oldu ww efty temek betlrf de mümkündür. Fakat bugüne kadar. **«! yetci Mr d&nya görüşüne baghtt*mının hiçbir işaretini vermemiştir. Buna karşılık, milliyet aleyhten bir cemiye* «e «iyesi eldugu bilinmektedir. AP yöneticilerinin ikinci sırasında Genel İdare Kurulu verdir. AP Genel idare Ku* rulunun mutluluk çoğunluğu ve ve Başkanlık Divanının tamamı, bilindiği gibi. «Yeminliler» edı verileo bir ıtiaı< renin «İmdedir. Yeminlilerin ortak bir mefkureleri yoktur, herhangi bir fikri temsil etmemektedirler. İhtimallerin en kuvvetlisi müşterek bir menfaat etrafında birleşmiş olduklarıdır. APnin dizginlerini elden kaçırmamak ve birbirlerini daima desteklemek için yemin etmişlerdir. Ancak «yeminliler» zümresinin, parti içinde ve dışında, milliyetçilik mefkuresinin güçlenmesinden gocunduklarını da, kendileri dahil, kimse İnkâr etmiyor! 25 kişilik AP hükümetinde, bilinen ölçülere uyacak vasıfta, sadece üç Bakan milliyetçidir. Dr. Sadettin Bilgiç, Mehmet Tur- «ut ve Bahri Dağdaş. Diğerleri, hiçbirinin vatanperverliğinden elbette şüphe etmek istemeyiz ama, değişik eli* liyette birer siyasetçidirler. Rüzgâr hangi yönden kuvvet* li eserse yelkenlerini o tarafa açarlar. Nihayet dördüncü straya. milletvekilleri ve senatörlere geçebiliri*. AP li senatör ve aitlerinin sayısı 350 yi aşmaktadır. Bu rakamın içince, o iler son derece geniş, tutulsa bile. elli milliyetçi ya çıkar ya çtkmarf Böylece, yaptırımız incelemenin sonucunu tesbit edebiliriz:gcıurf Beeksr» eşkenhk Divemnm temamı. Genel idare Kumrunu» S/6 i. Bakanlar Kurulunun 7/Ssi ve imrlaınantarlerlnin B/7sı mimyetçilik mefkuresinin dışmde kaldığı için, Adalet Partisinin yönetimi milliyetçilerin ehnde delildir. Yine aynı sebeple, APnin milliyetçi ve mukaddesatçı bir parti olduğu hükmü gerçeğe aykırıdır. AP ni belli bir dünya görüşüne dayamak şart say ılıyorsa, aslına eh uygun döşe* cek ifade «UkecaU bir parti Olduğudur. Yanlış bir anla* maya ve gereksiz münakaşalara meydan bırakmamak yönünden. «Milliyetçilik» sözünü milleti sevmekten daha.geniş bir mânâda kullandığımızı, bir kere daha. belirtmek isteriz. Şunu ĞM hatırlatalım; APnin milliyetçi - mukad* desetçı olduğu hükmü ne kadar yanlışsa. ÂP İçinde milliyetçilerin bulunmadığı da yanlıştır. Bakan, senatör ve milletvekili olarak AP eaharmde dafteru «Ufiyetçiler var* dır. Paket çek acıdıktadırlar. Ve partinin yönetimine hekim değildirler. Milliyetçilerin AP sine hâkim olmalarım İsteriz. Ancak böyle bir durum gerçekleşmediği sürece, APetoln miffiretoi«, mtılradasısroı bir oar* ıldajuıaı ftta > etmek yalnız hakflcatı etelemek değ», aynı zamanda, yakında aandrk basma «fdocek ınflliyetşt eaeumdarl de V..,, DEVLET D V*Îİ$:T ; < Fiirl f"! 1! m AZABTESÎ m*** CBCAB * İSİ KUBUS BİR İNCİ YBİ HlfULÛf Sahibi vo Mesul Md... Halil ÖZYIUMZ MlulYCTÇİ Teknik Sorumlusu... Yılmaz YAIÇIMEB SIVASI hân. Abone İşleri... Şevket B. YAHNİCİ GAZETE Almanya Temsilcisi.. tüyeri ÖZDEMİB Adres; P.K. 284 Bakanlıklar. AHKABA Tel: 125i 10 il ANI AB t Arto sayfa renkü. İS».!*** renk. 2*00.- TU»0 sayfalar, sentimi. «&.- 1U AaoNE ı Yittık ıa>- a, AJ» sştavsav- R~ Ot» eamlakatisr IDJOfleretfltf «Hat alınır. Yeri lal Beşnun» ÛAttrtlA. Bu* te Basta s Otnet Matbaan.* T.A.f> AMKABA -,

4 DtVLET * H/AĞUSTOS/1969 * SAYFA i 4 İÇ OLAYLAR DÜŞİCELER-İÇ OLAYLAR DÜŞÜNCELER İÇ OLAYLAR ine Bilindiği gibi normal yapılan bir kongre sonunda, Odalar Bir ligi Başkanlığına Prof. Necmettin Erbakan seçilmişti. Kuruluşundan itibaren Türkiyenin ticarî ve iktisadî hayatında önemli bir yeri olan bu Birliği Masonlar ellerinde tutmuşlardır. Son kongrede Anadolu tüccarlarının ağır basması sonucu senelerdir yemlik olarak kullandıkları önemli bir yeri ellerinden kaçırmış oluyorlardı. Fakat, Birliğin normal çalışması için bu yeterli bir şart değildi. Nitekim Erbakanın seçildiğini öğrenen bütün üstadlar seferber oldular, aklımıza gelebilecek bütün imkânlarını bu işe seferber ettiler. Hattg bunu o kadar ileri götürdüler ki, Hükümet içinde bulunan elemanlarını başta Başvekil olmak üzere bu mesele İle ilgilenmelerini temin ettiler. Bir taraftan teşkilâtın alt kademesinde bulunan ve kendilerine ram ettikleri mcnfaatçı tüccarları Birlik Başkanı aleyhine teşkilâtlandırırken, diğer taraftan Hükümet yetkililerinin elinden gelen ve kanunun verdiği yetkileri kullanmaları için ne lazımsa yaptılar. Devletin bundan önceki sayılarında sıraladığımız olaylara ilâve olarak Seçtiğimiz hafta Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkelln verdiği bir belgeye dayanarak eski Başkan Sırrı Enver Batur. korsanlık Bu manzaradan ancak düşmanlar zevk duyar. Odalar Birliğine Baskın ıı QM ı«mınmıntı erimizle oynamayınız Türkeş esnaflarla görüştü Komandolar çalışıyorlar. L ERBAKAN AP nin büyük harb gemisi (!) Mücadeleye devam? «ıetoduyia koltuk kapmak sevdasına kapıldı, basını da haberdar ederek Birliğe baskın yape. Aslında Batur; mücadelenin meşru ölân kısmını kaybetmiş elmanın telâşı içinde ne yapacağını şaşırmış bir halde bulunuyordu. Yetkili Bakanlığın tanıdığı bazı imkanların kısılmasına ve kanun yollarının zorlanmasına rağmen. Erbakan, kongrenin seçtiği meşru başken olarak makamını işgal etmektedir. Geçen haftaki korsan baskınını aklıselim ile atlatan Sayın Erbakan, elayı efkârı umumiyeye eçıklapwk için bir basın bülteni dağıtarak olanlar» ev şekilce tıra- I.1 5 Ağustos 1969 Salı günü aaat de Birlikteki görevime dnödüğüm zaman, Bir liıte bulunmadığım sırada eski İdare Heyeti üyelerinden Sim Enver Batur un Birliğe gelerek, Ticaret Bakanlığından aldığı bir yatıya İstinaden çalışmaya başlamak istediğini bildirdiğine muttali oldum. t Ticaret Bakanlığı eaasen benzeri mealdeki bir yazıyı 31 Temmuz tarihi ile Birliğimize de göndermiş olup, Başkanlığımızı:! 8 Ağustos tarihli yazısı İle hukuki durumu belirten gerekti cevap Bakanlığa bildirilmiştir. 3 Bakanlığa bildirilen yazıda açıklandığı gibi: a) Odalar Birliği Genel Kurulu 25 Mayı»ta kanunî hakkım kullanarak, süresi taratılan eski İdare Heyetini iakat ederek, yeni İdare Heyetini seçmiştir. Diğer yandan bilindiği gibi eski İdan Heyetinin görev süresini ur.ttmaya matuf.kararnamenin yürütülmesi de Danıştayca durdurulmuştur. Be sebeplerden detayı görev süresi bitmiş elen eski İdare Heyetinden bir kimsenin bugünkü Birlik İdaresinde görev istemesi hiç bir hukuk anlayışı ile bağdaşamaz. b) Danıştaya Odalar Birliğinin seçimleri hakkında herhangi bir dâva açılmamıştır. Danıştayın kotalar hakkında seçimle hiç bir İlgisi olmayan bir müracaat üzerine almış olduğu kararın hükmi» sadece müracaatın u- eul bakımından reddinden ibarettir. Hâl böyle iken, karardaki gerekçenin bir takım cümlelerine İstinaden Odalar Birliğinin seçimleri hakkında hüküm çıkart maya ve bununla amel etmeye kimsenin yetkisi yoktur. Zira malum olduğu Özere, kararların gerekçeleri ile değil, sadece hükmüyle emel olunur. ç) Esasen carî mevzuatımıza göre. Odalar.Birliği seçimleri hakkında herhangi bir hüküm Ticaret Bakanlığından değil, ancak Umumî Mahkemelerden alınabilir. Bu mahkemelere kanuni süresi içersinde yapılmış bir müracaat olmadığı için, seçim kesinleşmiştir. 4 Danıştayın eski İdare Heyetinin görev süresini uzatmatuf İstemle yürütülmesini durdurması kararından sonra artık bugünkü Birlik İdaresi İle ilişki kurmalarına hukuken hiç bir imkân kalmayan bir eski idare Heyeti üyesine, Bakanlığına bağlı bir servise bir memur tayin etme edasiyle yazı yaşmış olması, Ticaret Bakanının, Odalar Birliğinin içişlerine müdahaleye başladığı tarihten bert Genel Kurulumuzda yaptığı konuşmaları dahil bugüne kadarki hak aız, hukuksuz ve yanlış tutumuna yeni bir hukuksuz rakamın ilâvesinden ibarettir.. 5 Seçimle işbaşına gelmiş olan İdare Heyetimiz görevinin başındadır, idare Heyetimiz bu açıklamalardan sonra memleketimizin yüksek menfaatlerinin gerektirdiği İyi münasebetlerin biran evvel teessüsü için her türlü gayret ve iyi niyeti elden bırakmıyacaktır.n>:. Erbakan konusunda özellikle Af* nin tutumu kendisino oy veren vatandaşları^ bijhassa Anadolu tüccarını ziyadesiyle üzmüş bulunmaktadır. Sayın yetkililerin kanunsuz davranışlarının affedilir tarafı bulunmamaktadır. Pofis Geliyor Nitekim, birinci teşebbüs* akamete uğrayan korsanbaşı Sırrı Enver Batur yetkisiz olarak verilmiş bulunan ve Ticaret Bakanlığının imzasını taşıyan belge ile Ankara Valiliği kanalını ". BATUR Zorba birader.

5 !> DEVLET * 4/AĞUSTOS/1969 * SAYFA: 5 EKTUPIAR Galip ERDEM «... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, sırtlarına basarak devleti ele geçirme hayalleri içerisinde, yüzbin kişilik bir komando ordusu kurmuştur! Türkeş komandolarının «Komünizme karşı savaş» adı altında asıl amacı, büyük sermayenin ve toprak ağalarının çıkarlarını korumaktır. Genç insanlar, «Dokur Işık» adı altında bir yutturma programla aldatılmakta, büyük servet sahiplerinin ve emperyalizmin çıkarlarını savunmak üzere «Kaba kuvvet» olarak angaje edilmektedir. Türkeşin komando kamplarını finanse edenlerin başında, Egenin en namlı toprak ağalarından, köylüye zulmü ile tanınan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Fahri Tanman gelmektedir. Daha birçok toprak ağazından ve kapitalistten de, komando kampları için yardım alınmaktadır. TİP hariç, bütün partiler Türkeşin komandolarını destekliyor. AP iktidarı, CHP, GP, MP, YTP zomandoların yanında yer alıyorlar...» Yukarıda okuduğunuz cümleler Bakırköyden seçme «Kaçıklar» la yapılmış bir konuşmadan alınmışa ne kadar benziyor değil mi? Yazık ki, başka bir yerden, aşırı solcu bir dergiden, hem de en ciddî geçineninden derlenmiştir. «Cevap vermeğe bile değmez, saçmalamanın böylesine ancak gülünür ve geçilir!» diyeceksiniz. Doğru! Eğer görünmek istedikleri gibi akılsız olduklarına inansa idim, ben de sizin ölçülerinizle düşünürdüm. Yaşadıkları memleketin şartlarından tamamen habersiz, dağ başındaki çobandan daha cahil kimselerin düşmanlığından zarar yerine fayda geleceğini hesaplar, bütün endişelerden sıyrılır, rahat bîr uykuya dalardım. Fakat sayısız tecrübleer sol propagandanın aldatıcı bir akılsızlık içinde yürüdüğünü, cahil görünmeyi, yalan ve iftirayı kolaylaştırdığından ötürü seçtiklerini göstermiştir. Türkiyede kimin kimi desteklediğini, hangi kuvvetlerin kimler tarafından beslendiğini öğrenmek asla güç bir iş değildir. Ancak aşırı solun kurnazlığı, hiç bir şeyden haberi yokmuşçasına davranmanın faydalarım keşfetmekte gecikmemiştir. Zaten göründükleri kadar bilgisiz olmalarına da im- İYİ BİLGİLER kân yoktur. Kendilerinin gücü yetmese bile, efendilerinin parası ve ustalığı sayesinde olup bitenlerin aslını öğrenirler. Ve hiç şüphe etmeyiniz, mutlaka bilirler, komandoların kim olduğunu ve nasıl meydana geldiğini gayet iyi bilirler! Aşırı sol, gençlik arasında yıllarca çalışmış, eğitim dâvasının askıda bırakılmasından faydalanmış, emrettiği vakit sokağa süreceği bir kuvveti böylece hazırlamıştır. Türkeşin komandoları, daha doğru bir ifade ile milliyetçi gençlerin teşkiltlanması, sol azgınlığın davet ettiği bir mecburiyettir. Türk milliyetçilerinin, tehlikesi hızla artan sol gelişmeyi seyredeceklerini ummak budalalığın ta kendisi olurdu. Milliyetçi gençlik, saldırgan bir sürü değil, Türklük değerlerini savunmağa yeminli bir güçtür. Sol propagandanın ustabaşıları, komandoların gerçek hüviyetini ve imkânlarını da gayet iyi bilirler. Genç bozkurtların, Adalılarına îmanları ve milletlerine sevgilerinin dışında, hiçbir şeye güvenmediklerini, yabancı hiçbir kuvvet tarafından desteklenmediklerini de bilirler. Genç bozkurtlara, Milliyetçi Hareket Partisinden başka hiçbir partinin sahip çıkmadığını, //alet Partisine mensup birkaç milliyetçinin duydukları sevgiyi ancak yüreklerinde saklayabildiklerini ve gençlerin başarılarını gizlice alkışlamakla yetindiklerini de bilirler. Demirel, Hükümetinin, küçük siyaset hesapları yüzünden, «Komando» faaliyetlerinden gocunduğunu, gençleri desteklemek şöyle dursun, daima kösteklediğini de bilirler. Gençlik Eğitim Kamplarının maddî imkânsızlıklar içinde çırpındığını, büyük kapitalistlerin ve büyük toprak sahiplerinin milliyetçi gençleri para bakımından beslediği iddiasının kuyruğu boyundan daha uzun bir tilki yalanı olduğunu, Fahri Tanman adındaki kimsenin Millî Mefkure etrafında teşkilâtlanan genç yiğitlerden hiç hoşlanmadığını ve Milliyetçi Hareket Partisini tehlikeli bir düşman saydığını diğerlerinden daha iyi bilirler. Evet, sayın solcularımız komandolar konusunda yazdıklarının yüzde yüz yalan olduğunu herkesten daha iyi bilirler! Bilmemezlikten gelmeleri, kandırmak içindir. bilmeyen vatandaşları İÇ OLAYLAR DÜŞÜNCELER İC OLAYLAR DÜŞÜNCELER İC OLAYLAR * > * *?rlamış, her nasılsa Vali Bozkurt, böyle Cemiyetler Kanununun şümulünde bulunan derneklerin ancak mahkeme kanalı İle alınacak kararlarla bağlı olacaklarım eğer, mahkeme kararı yok a Genel Kurul tarafından alınacak kararlara tâbi olacağını çok yi bilmesine rağmen, Ticaret Bakanlığının yazısını mesnet tutarak 8 Ağustos 1989 günü ER- BAKANı polis marifetiyle çıkarmağa karar vermiş ve kapısı, Penceresi devamlı açık bulunan dalar Birliğinde özel Kalem v e Başkandan mâda kimse yok *ken tıpkı İzmir müze soyguncularını kıstırmışlar gibi sivil ve resmî polislerle Birlik binasını ardırmış. ERBAKANa, Ticaret Bakanlığından Birliği tahliyesi Çin aldığı yazıyı tebliğ etmek istemiş, daha sonra da kanunsuz Başkan Baturu Birliğin reis okltuğuna oturtturmuştur. Milliyetçi ve mukaddesatçı Türk milletine, Anayasa ve kanunlar muvacehesinde iradelerini kullanan Türk tüccarlarına "ağmen kanunsuz işlem yapmaya devam eden AP iktidarının bu olayı millete nasıl izah edeceği ve hangi düzmecelerle oy avcılığı yapacağı merak etmeğe ^eğer bir durumdur. Sürmen Konuştu Milliyetçi Hareket Partisi Genel sekreter yardımcı Süleyman Sürmen. Odalar Birliğinde yapılan mücadele il ilgili olarak basına şu demeci vermiştir. «Odalar Birliğinde yapılan mücadele iktidarın başının tabana ihanet ettiğinin yeni bir delilidir Osman Turan ve Osman Yüksel Serdengeçtiyi ihraç etmeleri ile durum ve tutumlarını ortaya koymuştur. Diyanet İşleri ile ilgilenen devlet Bakanının, muhterem Diyanet işleri Başkanı Elmalıya karşı da aynı saygısızlığı göstermiş ve Onu bir kadostra memuruna benzeterek zihniyetlerini bir başka örnekle tescil etmişlerdir. Din adamları ve maneviyatçılara karşı bir cidal açmiş olan iktidar bir kısım meselelerde İnönünün dahi fikrini almayı lüzumlu görmüştür, laikliği C.H.P. gibi anladığını da söyleyen hükümet sözcüsünün fikirleri ile de anlaşılmıştır ki iktidar sağ gösterip sol vurmak- Erbakan olayı da bu zincir» İlâve edilen halkalardan biridir. Bu çarpışma Masonluk düşünce sahipleri ile milliyetçi ve maneviyatçıların çarpışmalıdır. Bu çarpışma ekalliyet Tüccarı ile Anadolu tüccarının çarpışma- "... sidir. Bu çarpışma hukuk ciddiyetine sahip olanlarla hukuk dışı hareketlere dayanarak felekten gün kazanmak İsteyen görüş ve düşünüşe sahip olan zihniyetin çarpışmasıdırl,. Türkeş makamında. Eski idare heyetinin Danıştayca reddedilen isteği işin hukuk yönünü belirtici mahiyettedir. Seçimler hakkında hükmü mahkemenin vereceği iae açık bir hakikat iken. Ticaret Bakan*

6 Türklük urur Veiru, İslâm Ahlâk Ve Fazileti 2. Dokuz Işık İlkesi. Oysa ki Türkeş. tıpkı Gökalpde görüldüğü gibi, «insaniyet» en son aşama olarak ka bul etmektedir. Türkeşde birbirleriyle İç ten bağlı olan bu oluşum : a) milletini sevmek; b) insanlığa hizmet duygularının bir sonucu olarak dış Türkleri de aynı ka tegori içine ithal etmektir: «Türk adı taşı yan herkes bizim sevgi ve ilgimizin çev resi içindedir. Bundan vazgeçemeyiz. Bu, her milletin tabiî hakkı olduğu gibi, Türk milletinin de tabiî hakkıdır. Birleşmiş Mil letler Anayasası yeryüzünde yaşayan her millet «kendi mukadderatına hâkim olma» (şelf-detemination) dedikleri prensibi kutsal bir prensip olarak ilân etmişti. Bu gün Afrikada yaşayan ve bugüne kadar hiçbir bağımsız devlet kuramamış olan zencilere dahi kendi mukadderatına hâkim olma hakkı kutsal bir hak olarak tanınır ve bunların herbirî yabancı boyunduruğun dan, sömürgecilerin elinden kurtulup ba ğımsızlığını alırken, başkalarının boyun duruğu altında tutsak bulunan Türklerin, tutsaklıktan kurtulmasını istemek, dile mek, bunun için iyi niyetler taşımak Türk olan herkes için en tabiî ve kutsal bir haktır» (55). MHPnin temel doktrini dokuz ışık ilkesine dayanır. Bilindiği gibi dokuz rakamı Türklerde kutsaldır. Dokuz kavramı en yeni bilgilere gö re, Dokuz Oğuzlar veya Uy gurların dokuz kabileye bö lünmeleri veya sınıflandırılmalariyle yakından ilgilidir. Hattâ, Çin kaynakları bunun on lâkabtan ibaret olduğunu iddia etmektedir. Pulleyblank Uygur Türklerinde, do kuza bölünme olayını, etnik olmaktan ziyade siyasî nite lik kazandığı kanaatindedir (46). İşte, MHP nin dokuz ışık ilkesi, aslın da geleneksel Türk kültürünün bir deva mını teşkil eder. Böyle belirli rakamlara göre parti görüşlerini sınıflandırma sade ce MHP ye ait değildir. CHP nin altı oku da, bu partinin temel görüşlerini yansıtır. Başlangıçta partinin bu umdelerinin do kuz olduğu, daha sonraları altıya indirildi ği bilinmektedir. Dokuz ışık ilkesi.milliyetçi cephenin yıllardan beri ortaklaşa olgunlaştırdığı ve Türkeş tarafından da partiye işlenerek mal edilmiş olan bir doktrindir. Bu dokt rin önem sırasına göre, Türkeş tarafından su şekilde sıralanmaktadır: ; 1. Ahlâkçılık (47) 2. Milliyetçilik 3. Ülkücülük 4. Toplumculuk 5. İlimcilik 6. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik 7. Köycülük 8. Gelişmecilik ve halkçılık 9. Endüstricilik ve teknikçllik. Bu sınıflamada CHP nin altı oku ile aynîleşen ilkeleri bulmak mümkündür: 1) Milliyetçilik; 2) Gelişmecilik (belki CHP nin devrimcilik ilkesine uyabilir); 3) Halk çılık; 4) Toplumculuk (dar anlamda CHP devletçiliği).. MHP de eksik olanlar: 1) Lâiklik ve 2) Cumhuriyetçilik ilkeleridir. Türk Anayasasının ilk maddesi (Türkiye devleti bir cumhuriyettir) şeklinde olduğu na ve buna zıt bir devlet şekli de kurulamıyacağına göre, cumhuriyetçilik ilkesi ni tekrar etmek parti için lüzumsuzdur. Ayrıca, hürriyetçilik ilkesi bir bakıma dev let şeklinin belirmesinde ağırlık koyabi lir. Lâikliğe gelince. MHP, Cumhuriyet Halk Partisinin din düşmanlığı şeklindeki lâiklik anlayışı karşısında, Türk toplumu nun % 99.2 sini kapsayan müslüman di ninin önemini Dokuz Işık ilksi içinde de ğerlendirmeliydi. Meselâ, ilk ilkeyi teş kil eden ahlâkçılık kavramı, «Ahlâkçılık Mukaddesatçılık» şeklind ifade edilebilinirdi. Çünkü, iki bin yıllık Türk tarihinin bin yılı İslâmiyetten önceki dönemi teşkil ediyorsa, geriye.kalan bin yılı da müslümanlık dönemini kapsamaktadır. Ayrıca, Türklerin islâmiyeti kabulden sonra, bu yüce dine kazandırdıkları «Cihad-ı Ekber» duygusu tarihimizde yeni bir zihniyetin de başlangıcı sayılır. Gerçi, parti lider kadrosunun, özellikle, Türkeşin islâm di nine vermiş olduğu müstesna değer, bu dini istismar eden hiçbir parti liderinde raslanmayacak şekilde, kalın çizgilerle belirtilmiştir: «... Partinin en yetkili ve sorumlu mevkiine lâyık gördüğünüz bir insan olarak, bir kere daha, açıkça ilân ediyorum : Milliyetçiliği reddeden bir din cilik anlayışı ve islâmiyete düşman bir milliyetçilik anlayışı bize yabancıdır; bi zim dışımızdadır. Türk milleti müslüman olmakla, içtimaî nizamın ve dinî hayatın en yüce değerlerini kazanmış ve müslümanlık, Türk milleti ile, emsalsiz yiğitlik ve îman aşkına sahip bir mücahit bulmuş tur- (48). Bu ifadeler, çoğu defa, tahrik çi cephenin milliyetçilerle mukaddesat çıları karşı karşıya getirmek için giriştik leri çirkin v yıkıcı propagandanın da de ğersizliğini ortaya koymaktadır. Türkeş, kalkınmanın maddî ve mane- AHP MİLLİYETÇİ AREKET PATISININ vî olmak üzere iki temele dayanacağını açıklarken, manevî temelleri; «Milliyet çilik, îman ve ahlâk» ilkelerine istinat et tirmektedir. Ona göre : «Türklük gurur ve şuuru ile İslâm ahlâk ve faziletine, oy top lama endişesi ve siyaset riyakârlığının üs tünde kr/arak, samimiyetle bağlıyız. Türk lük gurur şuuru ile İslâm ahlâk ve afzileti, milletimizi meydana getiren manevî unsurların tam bir ahenk içinde birleşmesidir. Maddî kalkınmamız ancak böyle bir yüce temel üzerinde yükselirse bir mâna taşır, bir değer kazanır. Milliyetsiz bir yükselmenin, ahlâksız bir kalkınmanın hem imkânı yoktur, imkânı olacağı söylen se bile kıymeti yoktur» (49).. Ülkemiz, 1950 ylıından beri sürekli bir kalkınma edebiyatı içindedir. İktidar kadar muhalefet liderleri de bu kalkınma nın sadece bir yüzünü yani «maddî temel lerini» işlemek suretiyle: Şantiye, baraj, köprü, çimento, yol, silindir ve makina gh bi ruhsuz kalıplara önem vermişler; fakat hiçbir zaman bu ülkenin kalkınmasının manevî yönünü ortaya koymamışlardır. Bugün batı toplumlarında, hattâ İsraelde toplum kalkınmasının ilk prensibi veya ideolojisi toplum maneviyatıdır. Tanınmış sosyolog, İ. Saunders, toplum kalkınması nı 1) maddî; 2) manevî kalkınma olarak ikiye ayırmaktadır. Türk plânında manevî kalkınmanın adı bile geçmez. Oysa ki, bu gün toplum kalkınması, bir toplumun maddî ve manevî gücünün seferber edil mesi olarak tanımlanır. Bu anlamda olmak üzere toplum kalkınması bir bütüncül (holistik) yapı arzeder. - CHP nin lâiklik anlayışı, «Batının ol duğu gibi kopyasına» dayanıyordu. Bu bakımdan dinde de bir batılılaşmaya gidil di. Dini seremoniler (fatiha gibi) yerle rini saygı duruşlarına ve çelenklere terketti. Oysa ki, batılılaşmak, özünü kaybet memek demektir. Aynı CHP, aradan kırk altı yıl geçtikten sonra bu defa, İmran Öktem olayından ötürü fatiha yüzünden bir bardak suda fırtına kopardı. Aynı şekilde DP de iktidarı süresince, kurtuluş savaşı veren Cezayirlileri destekleyeceği yerde, Fransız emperyalistlerini şaşırtacak şekil de savunmaları, en az CHP kadar, islâm âlemine saygısızlık olmuştur. Bütün bu iktidar partilerinin yanında, MHP nin re alist temellere dayanan islâm ve Türk birliği fikri, cidden, kuşatıcı ve anlamlı dır. Dokuz Işık ilkesinin önemli bir yeni liği de kalkınmada «Üçüncü Yolu» teşkil etmesindedir. Türkeşe göre : 1) Kapitalist kalkınma yolu, Avrupa medeniyetinin ya pısına ve Ayrupalı muitlerin şartlarına gö re düşünülmüş bir sistemdir. O Avrupa ki, içtima geleceği sınıf düşmanlıklarına dayanır. Türk milletinin tarihinde sınıf düşmanlığı yoktur. Bütün bir milletin tek bir gaye etrafında kenetlenmesi vardır. O Avrupa ki, zenginliğin büyük payını baş kalarını insafsızca sömürmesine borçlu dur. Biz, sömürülmemizi kolaylaştırmak için telkin edilen bir sistemle nasıl k a l ı nabiliriz? İşte bu yüzden sadece fertleri mizi değil, milletimizi de fakirliğe mah kûm etmek isteyen kapitalizmi reddediyo ruz. 2) Komünist kalkınma yolu. Türkeş bu sistemi de.kapitalizm gibi. milletimi- Türkeşi, Turancılık ve ırkçılıkla suçlandıranlar bazı kasıtlı çevreler ile Türk düşmanlarıdır. Vietnama, Biafraya ve Çe koslovakyaya ıstırap duyan her Türk va tandaşının dış Türklere de duygulu olma sı onun insanlığı icabıdır. Hruşçev, 1956 Stalini suçlama kampanyasını açarken, II. dünya savaşında Stalinin Kırım Türkle rini Nazilerle İşbirliğinde bulunduğu yargısiyle suçlaması ve halkını Sibiryaya sürmesi, katletmesi olayına temas eder ken: «Hiçbir aklı başında kimse, kadın, çocuk ve ihtiyar, bir halkın hepsinin nasıl olup da ihanetle suçlanabileceğine akıl erdiremez» demiştir (56). Bu tarz bir sa vunmayı, kendi milletimizin çilesi üzerin de, belirtmek bir Türk olarak hakkımız de ğil midir? Bunun adı Turancılık veya ırk çılık ise hiç çekinmeden söylenebilir ki evet Turancıyız ve ırkçıyız. ANTOMıSı 0 ze yabancı bulmaktadır. Bunu. RusyÎJ elli yıllık uygulanmasından sonra. *J İslâm kitlesine yaptığı fenalıklardan j rabiliriz. Türkeşe göre : «Ülkemiz Wj münizm bir iktisat dâvası olmaktan de bir istiklâl davasıdır. (50). Yan politik şartlarımızla ilgilidir. Türkle^ kalası olan Anadoluyu da Ruslara y mak için komünist olamayız. 3) M». kınma yolu. Türkeş, kapitalizm ve j nizm gibi yabancı sistemler dış<n.jf iî bir kalkınma yolunu öngörmekte^ yol ona göre : Çalınma doktrinler^ ğil, millî yapımızın ve başkalarına D an sosyal yön bu suretle desteklenmiş olmaktadır. Vatandaşı, devlet ve kapitalist baskısından kurtarmak «temini» yürüten u sistemde hem kapitalizmin hem de komünizmin aşırı ve sert noktaları tasfiye e dilerek, âdil, hürriyteçi, mülkiyetçl bir Espriye yönelmiş olunuyor.,, Doc. Dt. Orhan TÜRKD 0 Türk milletini bütün sınıflariyle bir likte içine alacak bir sosyal yardımlaşma ^ e güvenlik teşkilâtı meydana getirmek. ir vakitler lonca ve vakıfların oynadığı r lü, modern devlette sosyal yardımlaş ma ve güvenlik kurumlan yolu ile sağla mak. Böylece, Türkiyede hiç kimse sahipj 2. yardımsız, himayesiz, desteksiz, işsiz Çalmamalı; kalmak korkusuna düşmemedir. Ayrıca, adalet ve sağlığın sosyalize e dilmesi de önemli bir aşamayı teşkil et mektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ougün Batı toplumlarında görülen «refah devleti» fikrine bir yöneliş vardır. Sınıf Ca t»şması yerine, bu sistemde, sınıflar a fası uzlaşmayı tesis etmek temel prens Ptir» (54). meyen şartlarımızın incelenmesin^ J muştur. Buna «üçüncü yol», «Doku* yolu diyoruz. Dokuz Işık denilen üçüncü yol y mada önemli bir ilke de t o p l u m ^ Türkeşin toplumculuktan anladığı *j lizmin türkçe karşılığı veya eşdeğer, dir. Aynı şekilde, batıdaki fikir 8*JJJ rak bir vakitler destek bulmuş o?% miyetçilik» de değildir. Gökalp, D,r? te Durkheimin sosyalizm anlayış1*11^ si altında bir solidarizmi ( d a y a d ı hk) (11) savunmuştu. Gökalpin *y culuğu veya solidarizmi: Fert y ^$ı yet var» şeklinde özetlenebilir. #~Lı Türkeşte toplumculuk üç önemli ^ s kapsar: 1) Özel teşebbüs, 2) KÖPjJJ mayelerin birleşmesi; 3) Sosyal J^J ve güvenlik (52). 1) Ülkenin kalk% da özel teşebbüs desteklenecek vc. ^ ye edilecektir. Fakat, bunu yapar ^ verenle işçi ilişkileri milletin zarflr»v mayacak şekilde korunacaktır. D-gil nezaret görevî esastır. Türkeş de P*\ gibi, millî ekonomi formülünün ar*^ ra daima devleti de beraber dflş^jj-jj dir (53). Günkü, devletsiz pir eko, sistemin mîllî niteliğini kabul etmek kün değildir. (2) Küçük sermaye, e y leşmesi ilkesine gelince, bu da J elindeki küçük tasarrufların teşv^ j rek devlet tarafından tanzim ve &ZA yolu ile birleştirilip halkın serfl10 olacağı büyük ekonomik teşebbüs1 rişmek. Bu gelişim şekli, demokrasi çeşit kol>3ktivize edilmesi sürecin11 latır ki bütün klâsik demokrasileri. 3. Sosyal Yardım ve > 1 Güvenlik Türkeşin toplumculuk anlayışında «eylet, milletin tümünün mutluluk ve reta nını hedef almalıdır. Devlet eliyle ve oto "^esiyle milleti soyma, ezme, akraba, OŞ dost kayırma, yârânı zengin kılma anjamını taşıyan tutumlar yakın zamana kaoar tarihimizde olaglmiş ve kabileler aras, nda zıddiyet ve gerginliklerin artmasın a sebep olmuştur. Bu bakımdan, devlet, î11!! bir ekonominin gerçekleşmesini sağimalıdır. Bunun gibi, gayrî millî ekono miler yanında, fakirliğin, sefaletin at oy nattığı yerde servet sahipleri, servetleri n keyif yolunda ve israf yolunda kullana mazlar. Bütün bu aksaklıklar ve anarşiler Savlet kontrolü ile düzenlenecektir. Bu fakımdan, Türkeşin Devlet anlayışında, Jju kavram millî hedefleri gerçekleştirmej e gaye değil bir vasıtadır. Amaç, millî Jodeflere ulaşmaktır. Bu yönden de TürJ*$i Hitlerle kıyaslayanlar hatadadır. Çünkü, Hitlere göre önemli olan : «Her,r kın üstünde Alman ırkı» teorisine inan maktır. Bu yüzden Hitlerin ideolojisi emder Yalist amaçlar taşır, anti hümanisttir. Türkeş, ülkücü arkadaşları içinde, yi ne de en gerçekçi olanıdır. Çünkü, ona göre : «... Girişilecek faaliyetlerde, Türkiyeyi hiçbir zaman tehlikelere, risk lere.maceralara sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmayı» esas kabul etmekte dir. İşte, Türkeşin ülkücülüğü budur. Bu gün, Doğu-Almanya ile aynı masaya otur mayı, yalnız «tek Almanya» vardır iddiası ile reddeden Batı Almanya, bu tutumu yü zünden maceracı ise, Türkeş, aynı espri içinde, Türkiyeyi maceraya sevketmemek tavsiyesiyle Batı Almanyaya nazaran da ha realist görünmektedir. Türkiye siyasî tarihinde hiçbir parti, MHP si kadar Türk tarihinin derinliğine ve bilincine bu kadar haklı nedenlerle katıl mış değildir. Dokuz Işık ilkesinin bir diğer önemli teorisi de köycülüktür. CHPnin altı okun da bulunmayan bir ilkedir bu.. İlimcilik, endüstricilik ve ülkücülük de bunlar ara sındadır. Bu bakımdan, MHPnin Dokuz Işık ilkesi, CHP nin altı oklu sistemine nazaran daha modern ve daha kapsayıcı dır. Köycülük, MHP nin toprak veya ta rım reformu ile gerçek bir kalkınma mo delini içine alır. Bu kalkınmanın hareket noktası, köylerin somut (müşahhas) ola rak kalkınmasıdır. Bugün ülkemizde, köy ve köycük (hamlet) diye ifade ettiğimiz 63 bin kadar kuruluş vardır. Bunlar, coğ rafî, siyasî, ekonomik, sosyal ve savun ma nedenlerine göre kurulmuşlardır. Türk köylerinin çoğunluğu küçük köy lerdir. Takriben 2/3 ü (% 62.2si) 500 den; % 90 ı da binden az nüfusludur. Bu bakımdan, 6 milyon nüfusun yaşadığı da ğınık köylere sosyal hizmetlerin götürül mesi için belirli köylerin merkez kasaba lar etrafında toplanmaları (Koncolidasyonu) şarttır. İşte, MHP nin köy kalkınma yolu, bu gerçekçi durumdan hareket et mektedir. Bir bakıma, konsolidasyon ül kemizin şartlarının sonucudur. Bugün ay nı gelişme Hindistan, Pakistan ve Lâtin Amerika ülkeleri tarafından yürütülmek tedir. Daha önceleri Birleşik Devletlerde de bu sistem uygulanmıştır (57). Bu ül kede, köylerin nüfus birimine göre konsolidasyonu yanında, ayrıca okul ve kilise lerin de aynı sistem içinde ele alındığını bilmekteyiz (58). Israel, bu tip bîr köy kuruluşunu kalkınmanın en önemli yönü olarak kabul etmiştir. Köylerin konsolidasyonu modelinde, hareket noktası olarak bir kasaba veya uygun bir köy «merkez» olarak seçilir. Bu merkezde, din ve eğitim kurumları, ko operatifler, ticarî kuruluşlar, hastahane, sosyal tesisler, sanayi kolları yoğunlaştırılır. Ayrıca, belirli miktarda köyler bu «cazibe merkezi» terafında geliştirilir. Ni tekim, Yavuzun dağınık köylerin sakınca larını önlemek için teklif ettiği çözüm yolları arasında biri d i : «köylerin birleş tirilmek suretiyle yerleşme ve idarî birim sayısını azaltması» (59) hususudur. Türkiyenin hali hazır şartları içinde, köy kalkınmamız için en gerçekçi çözüm yolu bu tip bir konsolidasyona gidiş ol malıdır. Bunun zıddı bir kalkınma tarzının ülkemiz gerçeklerine ters düşeceği mey dandadır. Bu bakımdan partiler yelpazesi içinde, Türkiyenin biricik dâvası olan köy kalkınması ile ilgili en isabetli yolu MHP görmüştür. Bu açıdan olmak üzere Türkeş belirli sayıda köyleri ünite haline getir meye (tarım kenti) adını veriyordu. Onun örnek tahminine göre : « bin köye 43 bin okul; 43 bin doktor; 43 bin ebe; 43 bin öğretmen temini mümkün değildir. Bunun için - şematik olarak açıklamak üzere söylüyorum - on köyü bir köy ünitesi kabul edip bu ihtiyacı küçültmeyi tasarla dık. O zaman ortalama ev sayısı da 50 ka bul edersek, 500 evli bir ûnlte (tarım kentleri) meydana gelir ve 43 bin raka mını da 10 defa küçültmüş oluruz. Yani (4300 ünite) tarım kenti sağlamış oluruz. Şu halde 4300 köy ünitesine 4300 okul; 4300 doktor, ebe; 4300 tarım uzmanı; 4300 kooperatif ve 4300 makine merkezi temin etmek nisbten çok kolaylaşmış olur» (6). (46) Edvvin G. Pulleyblank, Tokuzöğtiz mese lesi hakkında bazı mülâhazalar,, Atatürk Üniver sitesi 1961 yılığı. Çev. Orhan Türkdoğan. (47) Türkeş. 7 Şubat 1969 Parti Kongresinde ki konuşmaarı, Nifak zamanı değil, bu kitapta milliyetçilik ilkesi ilk sırayı işgal etmektedir. (48) A. Türkeş, Nifak zamanı değil, s. 16, 1969, Ankara. (49) A. Türkeş, a.g.e., s. 16 (50) A. Türkeş, a.g.e., s. 15 (51) Ziyaettin Fahri Fındıkoülu, Sosyalistler, XIII, Ziya Gökalp, «. 14, Türkiye Harsî ve içtimaî Araştırmalar Derneği, Sayı: 74, (52) A. Türkeş, Dokuz Işık, s (53) Z. F. Fındıkoğlu, a.g.e., a. 19. (54) Müreffeh ve kuvvetli Türkiye için CKMP orogramı, s. 13, tarih yok. (55) A. Türkeş, a.g.e., s (56) Victor Zorza, Kırım Türkleri müdafiilen ni kaybettiler, Devlet mecmuası, sayı: 12, (57) Charles P. Loomis and J. Ailen Beefle, Rııral Sacial Systems, pp , (58) Alvin L. Bertrant, Rııral Socioîoyy. pp (59) Fehmi Yavuz. Türk mahallî idarelerinin yeniden düzenlenmesi, s. 50, (60) A. Türekş, Dokuz Işık. s

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

Usulle Yönelilemeı!»

Usulle Yönelilemeı!» EY TÜRK KENDİNE DÖN MÎLLÎYBTÇÎ SİYASI HAF TALIK GAZETE PAZAR TESt GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı: 250 Kuruş 19 MART 1973 TÜRKEŞ : ÇAĞIMIZ "MİLLİYETÇİLİK ÇAĞM'DIR «Millî Eğitim Usulle Yönelilemeı!» > Kudretli ve Müreffeh

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m DEVLET * 7/TEMMUZ/1969 * SAYFA: 2 BİR BESLEME paftanın yazısı Genellikle, memlekette yaratılan karışıklığın «baş sorumlusu» olarak iktidar suçlanırken;

Detaylı

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 491 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu. Güneri Cıvaoğlu.

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr.

MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR 22. Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2. Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Fikir Sistemi Nedir? AYHAN TUĞCUGİL 2 Yeni Devletlerde Milliyetçilik ve İktisadi Politika II Doç. Dr. EROL GÜNGÖR 12 Güneşi Seyreden Adam NEVZAT YALÇIN 17 Her türlü haberleşme

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. N o : 15 ANKARA -TEL : 11 89 92 P. K. 58 2 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kendi Aramızda RÜZGÂRLI SOK. N o : 15 ANKARA -TEL : 11 89 92 P. K. 58 2 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614 Cilt : XXXV Yıl : 12 Sayı : 614 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Nizamettin Durgun MÜESSESE Tacettin Tezer MÜDÜRÜ BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel,

Detaylı

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER Gençlik DÜNDAR TAŞER Havale: 10071978

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TÜRK SİYASİ HAYATINDA TARİHİ DÖNEMLER İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN

Detaylı

Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969

Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969 1 f?omtr b. V. M 5 A. DDC: YE*: 76-196 _ YIL: 1969 7^ CLT; KSM: KOP: a E «: 76-373 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SEÇİM BİLDİRİSİ GİRİŞ 12/EKİM/1969

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

pecya Kendi Aramızda. İçindekiler Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ

pecya Kendi Aramızda. İçindekiler Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ AKİS Sayı: 460 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Attila Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu,

Detaylı

pecya İçindekiler Kendi Aramızda

pecya İçindekiler Kendi Aramızda AKİS Sayı: 455 Cilt: XXVII Yıl: 9 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı işleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurallı İç Haberler Kısmı: Metin Toker, Atilla Bartınlıoğlu, Güneri Cıva

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K.

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE DERGİSİ Kurtul Altuğ Kendi Aramızda Saygılarımızla RÜZGARLI SOK. NO:15 ANKARA-TEL : 11 89 92 P.K. Cilt: XXXIVYıl: 12 Sayı: 596 SAHİBİ VE BAŞYAZARI: Metin Toker YAZI İŞLERİ VE MÜESSESE MÜDÜRÜ Tacettin Tezer BU SAYIDA YAZI KURULU : İÇ HABERLER KISMI: Kurtul Altuğ, Teoman Erel, Okay Göçer, Egemen Bostancı

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Üniversitelerde Türban Yasağı Kalkarken İslam İnkilâbını Yeniden Anımsatmak

Üniversitelerde Türban Yasağı Kalkarken İslam İnkilâbını Yeniden Anımsatmak Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarşik Mücadelede KURTULUŞ CEPHESİ Zafer Bizim Olacaktır! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 18 SAYI: 101 Ocak-Şubat 2008 Üniversitelerde Türban Yasağı Kalkarken İslam İnkilâbını

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658

pecya AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P. K. 582 Kendi Aramızda Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Cilt:XXXVII Yıl:13 Sayı: 658 Metin Toker YAZI İŞLERİNDEN SORUMLU : GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: Kurtul Altuğ MÜESSESE MÜDÜRÜ : AKİS HAFTALIK AKTÜALİTE D E R G İ S İ RÜZGÂRLI SOK. No : 15 ANKARA-TEL: 11 89 92 P.

Detaylı

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI. Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya AKİS Sayı: 496 Cilt: XXVIIİ Yıl:. 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker, Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Civaoğlu,

Detaylı

Sevgili AKİS Okuyucuları o

Sevgili AKİS Okuyucuları o AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Konya Sk. Bursa Han No 28-Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yan itlerini fiilen idare eden: Bu Metin TOKER * nüshaya yazı

Detaylı

AMERİKAN MİLLî ARŞİVLERİ BELGELERİNE GÖRE ALTMIŞLI YILLARDA TÜRK BASINI

AMERİKAN MİLLî ARŞİVLERİ BELGELERİNE GÖRE ALTMIŞLI YILLARDA TÜRK BASINI AMERİKAN MİLLî ARŞİVLERİ BELGELERİNE GÖRE ALTMIŞLI YILLARDA TÜRK BASINI Ülkelerini Türkiye de temsil eden yabancı diplomatik misyonların birinci görevleri Türk siyasetindeki gelişmeleri an be an merkezlerine

Detaylı

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla

pecya Kendi Aramızda Köy Enstitüleri Sevgili AKİS Okuyucuları, Haftalık Aktüalite Mecmuası Başyazar Metin Toker Kapak Resmimiz AKİS Saygılarımızla AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl: 8, Cilt: XXIII, Sayı: 395 Yazı İşleri : Rüzgârlı Sokak No: 15 Tel: 11 89 99 P. K. 582 Ankara İdare : Rüzgârlı sokak No: 15 Rüzgarlı Matbaa Tel: 10 61 96 Başyazar Metin

Detaylı

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları

pecya AKİS içindekiler Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 HAFTALIK AKTÜALİTE M E C M U A S I Kendi Aramızda Yazı İşleri Müdürü Sevgili AKİS Okuyucuları Sayı : 483 Cilt: XXVIII Yıl: 10 Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu. Egemen Bostancı ve Vedat Zeydanlı

Detaylı