HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Kurum Kimliði Klavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Kurum Kimliði Klavuzu"

Transkript

1 Kurum Kimliði Klavuzu

2 Bu kurumsal kimlik üzerinde bulunan görseller kesinlikle basýlý katolog üzerinden çizim yapýlmak sureti ile kullanýlmayacaktýr. Basýmý yapýlacak olan materyaller için mutlaka Genel Merkez, Medya Tanýtým ve Propaganda Baþkanlýðý ndan, çalýþmalar baskýya uygun þekilde bilgisayar ortamýnda istenecek ve bu þekilde uygulanacaktýr. Kurumsal Kimlikte bulunan materyallerin baskýsýný yapacak firmalarýn aþaðýdaki açýklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurumsal kimlikten baskýsý yapýlacak materyaller için kullanýlacak kýrmýzý renk, boya farkýndan dolayý farklýlýk göstereceðinden kurumsal kimliðimize zarar verecektir. Bu materyallerde kesinlikle direkt bayrak kýrmýzý boya kullanýlmayacak ve en basit anlatýmýyla trikromi baskýdan oluþan bayrak kýrmýzý renk örnek alýnacaktýr. Bu þekilde basýlmayan materyaller kabul edilmeyecek ve yenisi ile deðiþtirilecektir. Geniþ bilgi için aþaðýda bulunan telefon numarasýndan Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ile irtibata geçiniz. Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta

3 AMBLEM VE LOGO YAZI KARAKTERÝ RENKLER Sayfa numaralarý 1.A Amblem 1.B Logo Yazýsý 1.C Logo 1.D Logo nun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 1.E Logo nun Siyah Beyaz Kullanýmý 1.F Logo Açýklama Yazýsý 1.G Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(Tek Satýr) 1.H Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(3 Satýr) 1.I Logo nun Oy Pusulasýnda Kullanýmý 1.Ý Logo nun Yanlýþ Kullanýmý 1.J Anadolu Kartalýnýn Kullaným Þekilleri 1.K Anadolu Kartalýnýn Diðer Kullaným Þekilleri Sayfa numaralarý 2.A Kurumsal Yazý Karakteri 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri Sayfa numaralarý 2.A Kurum Kimliði leri 2.B Örneði Skalasý 4- BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 22 4.A 4 23 Kartvizit 4.B Antetli Kaðýt 24 4.C 25 4.D 26 4.E 27 4.F 28 4.G 29 4.H 30 4.I 31 4.Ý 32 4.J 33 4.K 34 4.L 35 4.M 36 4.N 37 4.O 38 4.P 39 4.R Bloknot 40 4.O Konuþma Kartý 41 4.P Not Kartý R 4.P 4.R Pencereli Diplomat Zarf Diplomat Zarf Torba zarf Belgegeçer Mesajý Dosya Tüzük ve Program Klasörü Davetiye Kitap Kapaðý Kitap Kapaðý Seçim Klavuzu Doktrin Kapaðý Parti Rehberi Kapaðý Ýkiye Katlamalý Broþür Teþekkür Belgesi CD Üzeri ve CD Kutusu Klasör Sýrtý Çýkartma, Çek Yapýþtýr KAMPANYA MALZEMELERÝ Sayfa numaralarý 6.A Gönder Bayraðý 6.B Kýrlangýç Bayrak 6.C Masa Bayraðý 6.D Dikdörtgen ve Üçgen Bayrak 6.E Bez/Branda Afiþ 7- KURUM ÝÇÝ BELGELER Sayfa numaralarý A Üye Kayýt Defteri 7 7.B Karar Defteri 63 7.C Üye Kayýt Formu 64 7.D Gelir Makbuzu 65 7.E Ýzin Ýstek Formu 66 7.F Harcama Ýstek, Teslimat Ödeme Formu 67 7.G Görüþme Notu 68 7.H Gýda Deposu Teslimat Formu 69 7.I Kýrtasiye Malzemesi Ýstek Formu 70 7.Ý Demirbaþ Zimmet Formu 71 7.J Taþýt Görevlendirme Belgesi 72 7.K Ödenmez Hesap Adisyonu 73 7.L Reçete 8 5- AÇIKHAVA, BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 5.A Bilboard 5.B Raket 5.C Afiþ (Yatay) 5.D Afiþ (Dikey) 5.E El Ýlaný 5.F Genel Baþkan Posteri (Dikey) 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 5.G Basýn Ýlaný (Tam Sayfa) 5.G Basýn Ýlaný (Yarým Sayfa) 8- TABELA VE YÖNLENDÝRMELER Sayfa numaralarý 8.A Yatay Tabela 8.B Dikey Tabela 8.C Yatay Askýlý Tabela 8.D Dikey Askýlý Tabela 8.E Çatý Tabelasý 8.F Totem 8.G Yönlendirme Levhalarý KÝMLÝK ve ARAÇ KARTLARI PROMOSYONLAR Sayfa numaralarý 10.A Karton Çanta 10.B Bez Çanta 10.C Rozet 10.D Tshort 10.E Þapka 10.F Kaþkol 10.G Kupa, Kalemlik, Kalem 10.H Þemsiye 10.I Anahtarlýk, Çakmak 10.Ý Çelenk 11- ARAÇ GÝYDÝRME 102 Sayfa numaralarý 9.A Üye Kimlik Kartý 9.B Personel Tanýtým Kartý 9.C Ziyaretçi Kartý 9.D Araç Kartý 9.E Personel Araç Kartý 9.F Geçici Görev Kartý 9.G Bagaj Kartý Sayfa numaralarý 11.A Otobüs Giydirme ÝÇÝNDEKÝLER

4 1. BÖLÜM Amblem ve Logo 1- AMBLEM VE LOGO Sayfa numaralarý 1.A Amblem 1.B Logo Yazýsý 1.C Logo 1.D Logo nun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 1.E Logo nun Siyah Beyaz Kullanýmý 1.F Logo Açýklama Yazýsý 1.G Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(Tek Satýr) 1.H Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(3 Satýr) 1.I Logo nun Oy Pusulasýnda Kullanýmý 1.Ý Logo nun Yanlýþ Kullanýmý 1.J Anadolu Kartalýnýn Kullaným Þekilleri 1.K Anadolu Kartalýnýn Diðer Kullaným Þekilleri

5 1 1.A Amblem 18 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 18 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

6 2 Logo Yazýsý 1.B 17 a 2 a 6 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

7 3 1.C Logo 18 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 17 a 21 a 2 a 0,8 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan logoya ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez. Logo, amblem ve logo yazýsý ile birlikte kullanýlýer.

8 4 1.D Logonun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 18 a 14,9 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 17 a 17,5 a 21 a 2 a 0,8 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan logoya ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez. Logo, amblem ve logo yazýsý ile birlikte kullanýlýer.

9 5 1.E Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

10 6 1.F Logo Açýklama Yazýsý Logo ile açýklama yazýsý birlikte kullanýldýðýnda açýklama yazýsý, yazý karakteri Calibri olmalýdýr. Birlikte kullaným için gerekli ölçülendirme 10,11,12. sayfalardadýr.

11 7 1.G Logonun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Logonun alt kýsmýnda teksatýr halinde açýklamasý ile birlikte kullanýlmasý durumunda açýklama yazýsýnýn büyüklüðü deðiþkenlik gösterebilir. Yazýnýn üst baþlangýç noktasý ile logonun alt bitiþ noktasý arasýndaki mesafenin logonun 1/20 si oranýnda olmasýna önem verilmelidir. Yazý siyah ya da kýrmýzý olarak kullanýlabilir.

12 1.H 8 Logonun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý 1/20 1/20 HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Logonun alt kýsmýnda üç satýr halinde açýklamasý ile birlikte kullanýlmasý durumunda açýklama yazýsýnýn büyüklüðü deðiþkenlik gösterebilir. Yazýnýn üst baþlangýç noktasý ile logonun alt bitiþ noktasý arasýndaki mesafenin logonun 1/20 si oranýnda olmasýna önem verilmelidir. Yazý siyah ya da kýrmýzý olarak kullanýlabilir.

13 9 1.I Logonun Oy Pusulasýnda Kullanýmý EVET Logonun altýnda bulunan Hak ve Eþitlik Partisi yazýsý Calibri yazý karakteri ve kurumsal oranlara sadýk kalýnarak uygulanacaktýr.

14 10 1.i Logonun Yanlýþ Kullanýmý Hak ve Eþitlik Partisi Logosu yanda gösterilen þekiller ve bu þekillerin baþka türevleri gibi yanlýþ kullanýlamaz. Bu klavuz içinde belirtilmemiþ dahi olsa logonun yanlýþ kullanýmý sözkonusu olamaz.

15 1.J 11 Anadolu Kartalý nýn Kullanýlýþ Þekli % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 Anadolu Kartalý, logo haricinde çalýþmanýn estetik görünebilmesi için farklýlaþtýrýlarak kullanýma sunulmuþtur. Farklýlaþtýrýlmýþ görsel dýþýnda orjinal hali ile de büyük ya da küçük olarak kullanýlabilir. Farklýlaþtýrýlmýþ görselin kullanýldýðý durumlarda dikkat edilecek nokta, zemin bitiþlerine ve veya kaðýt kesimlerinde kullanýlmasýdýr. Sola ya da saða dönük olarak kullanýlabilir. Yanda bulunan siyah renk geçiþlerinden herhangi birisi ya da ara deðerleri þeklinde tramlý olarak kullanýlabilir.

16 12 1.K Anadolu Kartalý nýn diðer kullaným þekilleri H E P A R H E P A R Anadolu Kartalý, logo haricinde çalýþmanýn estetik görünebilmesi için farklýlaþtýrýlarak kullanýma sunulmuþtur. Farklýlaþtýrýlmýþ görsel üst ve alt kuþakta, þekilde görüldüðü gibi kullanýlabilir. Slogan alaný yeterli olmasý durumlarýnda slogan þekilde görüldüðü gibi kullanýlabilir.

17 2. BÖLÜM Yazý Karakteri 2- YAZI KARAKTERÝ Sayfa numaralarý 2.A Kurumsal Yazý Karakteri 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri

18 14 2.A Kurumsal Yazý Karakteri Zurich Cn BT ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Hak ve Eþitlik Partisi kurumsal yazý karakteri Zurich yazý tipidir. Kesinlikle deðiþtirilemez, deforme edilemez.

19 15 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri Calibri ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Hak ve Eþitlik Partisi kurumsal yazý karakteri ne yardýmcý olarak Calibri yazý tipi kullanýlmaktadýr. Yazý tipi deðiþtirilemez, deforme edilemez.

20 3. BÖLÜM ler 3- RENKLER Sayfa numaralarý 2.A Kurum Kimliði leri 2.B Örneði Skalasý

21 17 3.A ler KIRMIZI GOLD Kýrmýzý renk baskýda spot olarak kullanýldýðýnda spot renk kodu 485 C H E P A R 4 renk CMYK baský gerektiren durumlarda CMYK renk kodu C 0 M 100 Y 100 K 0 Ekran görüntü modunda (web sitesi, diðer programlar) RGB renk kodu R 218 G 37 B 29 Yukarýda verilen renk kodlarý dýþýnda renklerin logo görünümü içerisinde farklý tonlarda kullanýlmasý deðiþtirilmesi mümkün deðildir. KIRMIZI RENK BU KATOLOG ÜZERÝNDEN BENZETÝLEREK UYGULANAMAZ. Hak ve Eþitlik Partisi nin kurumsal rengi olan kýrmýzý için gerekli açýklamalar yandaki alanda yapýlmýþtýr.

22 18 3.A ler SÝYAH GOLD Siyah renk baskýda spot olarak kullanýldýðýnda spot renk kodu PROCESS BLACK C H E P A R 4 renk CMYK baský gerektiren durumlarda CMYK renk kodu C 0 M 0 Y 0 K 100 Ekran görüntü modunda (web sitesi, diðer programlar) RGB renk kodu R 31 G 26 B 23 Yukarýda verilen renk kodlarý dýþýnda renklerin logo görünümü içerisinde farklý tonlarda kullanýlmasý deðiþtirilmesi mümkün deðildir. SÝYAHI RENK BU KATOLOG ÜZERÝNDEN BENZETÝLEREK UYGULANAMAZ. Hak ve Eþitlik Partisi nin kurumsal rengi olan siyah için gerekli açýklamalar yandaki alanda yapýlmýþtýr.

23 3.B 19 Örneði Skalasý % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 Yandaki alanda kurumsal kýrmýzý renk ve bu rengin geçiþleri belirtilmiþtir.

24 20 3.B Örneði Skalasý % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 Yandaki alanda kurumsal kýrmýzý renk ve bu rengin geçiþleri belirtilmiþtir.

25 4. BÖLÜM Basýlý Malzemeler 4- BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý A Kartvizit 4.B Antetli Kaðýt 24 4.C Pencereli Diplomat Zarf 25 4.D Diplomat Zarf 26 4.E Torba zarf 27 4.F Belgegeçer Mesajý 28 4.G Dosya 29 4.H Tüzük ve Program Klasörü 30 4.I Davetiye 31 4.Ý Kitap Kapaðý 32 4.J Kitap Kapaðý 33 4.K Seçim Klavuzu 34 4.L Doktrin Kapaðý 35 4.M Parti Rehberi Kapaðý 36 4.N Ýkiye Katlamalý Broþür 37 4.O Teþekkür Belgesi 38 4.P CD Üzeri ve CD Kutusu 39 4.R Bloknot 40 4.O Konuþma Kartý 41 4.P Not Kartý 42 4.R 4.P Klasör Sýrtý 43 4.R Çýkartma, Çek Yapýþtýr

26 22 Kartvizit 4.A 1,3 mm 5,6 mm 9,7 mm 1,3 mm 1,9 mm Baþlýk 11,5 pt Calibri Bold 18,8 mm 4 mm 11,5 mm H E P A R 14,5 mm 2,8 mm 4,6 mm 4 mm Osman PAMUKOÐLU Genel Baþkan Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta 7,5 pt Zurich CN BT 6,2 pt Zurich CN BT 6,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 7,7 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 80x50 mm. 350 gr., 320 gr. Mat Kuþe, Tuvale Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Kartvizit tek taraf kullanýmlýdýr. Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda kartvizit için hiçbir baský türü geçerli deðildir. tonlarýnýn kullanýlan kaðýda göre deðiþiklik gösterdiði gözönünde bulundurularak kurumsal kartondan kesinlikle taviz verilmez. Kartvizit için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

27 4.B 23 7 mm 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 97,473 mm 68,775 mm Antetli Kaðýt 25 mm 25,5 pt Calibri 241,821 mm %25 küçültülmüþ Kaðýt Kaðýt Özelliði 210X297 mm. 90 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda antetli kaðýt için hiçbir baský türü geçerli deðildir. tonlarýnýn kullanýlan kaðýda göre deðiþiklik gösterdiði gözönünde bulundurularak kurumsal kartondan kesinlikle taviz verilmez. Antetli Kaðýt için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 12,18 mm 11 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt

28 24 4.C Pencereli Diplomat Zarf 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 135,76 mm 40,5 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 66,5 mm gerçek ölçek 7,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 220x110 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda diplomat pencereli zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. diplomat pencereli zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

29 25 Diplomat Zarf 4.D 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 135,76 mm 40,5 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 66,5 mm gerçek ölçek 7,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 220x110 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda diplomat zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. diplomat zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

30 26 4.E Torba Zarf 2 mm 2 mm 11,5 mm 21,253 mm 7 mm 164,66 mm 51,58 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 304 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 260x350 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda torba zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. torba zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 10 mm 13,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt

31 27 Belgegeçer Mesajý 4.F 200 mm 7 mm 17,102 mm 13,602 mm 16 mm 7 mm H E P A R Belgegeçer Mesajý Alýcý / To Tarih / Date Sayý No / Ref. No. Dikkatine / Attn. Bilgi Ýçin / C.C. Belgegeçer No / Fax No Gönderen / From Kapak dahil, adeti / Number of pages including cover page 140 mm Açýklama / Description Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x140 mm. 90 gr. 1. Hamur Ofset Baský Process Black C Diðer Yurtdýþý yazýþmalarda kullanýldýðý göz önünde bulundurularak Türkçe/Ýngilizce olarak hazýrlanmýþtýr. 1 renk olarak uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda belgegeçer mesajý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. belgegeçer mesajý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

32 28 4.G Dosya 106,5 mm 225 mm 5 mm 225 mm 34,5 mm 39 mm 34,5 mm 41,3 mm 60 mm 320 mm 66,6 mm 18,4 mm 81,2 mm 2 mm H E P A R Osman PAMUKOÐLU Genel Baþkan Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta 130,5 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 225x320 mm. 300 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

33 4.H mm 305 mm 40 mm 38 mm 29 mm 66 mm Tüzük ve Program Klasörü 80 mm 235 mm 46 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 305x235 mm. 350 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C 38 mm 2 mm 43 mm 2 mm 38 mm Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Klasör için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr. Klasör tek yüz baskýlý olup iç yüzey beyazdýr. 32 mm 4 mm 32 mm

34 30 Davetiye 4.I 165 mm 165 mm 38,125 mm 60,78 mm 7,6 mm 11,415 mm 6 mm 6 mm 24,48 mm 115 mm 12,061 mm 17 mm 12,061 mm 15,415 mm Tarih Saat Yer Kaðýt Kaðýt Özelliði 165x115 mm. 300 gr. Parlak Kuþe Ofset Baský CMYK(Trikromi) Diðer Baský sonrasý selefon ve ortadan tek kýrým uygulanacaktýr.

35 4.i 31 Kitap Kapaðý 200 mm 200 mm 48,735 mm 101,12 mm HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ ÝKTÝDARINDA TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI 35 mm 21,173 mm 210,2 mm 52,5 mm 280 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x280 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 26 mm 18 mm 80,1 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda kitap kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 24 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Sýrt payý kitap kalýnlýðýna göre orta kýsýma eklenecektir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. Hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

36 32 4.J Kitap Kapaðý 115 mm 115 mm 48,735 mm 101,12 mm HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ ÝKTÝDARINDA TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI Kaðýt Kaðýt Özelliði 115x215 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 24,5 mm 14,7 mm 18,15 mm 12,5 mm 55,4 mm 161,1 mm 40,89 mm 215 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda k tap kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 17 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

37 33 Seçim Klavuzu 4.K 200 mm 200 mm HALKÇIYIZ MÝLLÝYETÇÝYÝZ SOSYAL ADALETÇÝYÝZ SEÇÝM KLAVUZU 280 mm 35 mm 21,173 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x280 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 26 mm 18 mm 80,1 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda klavuz kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 24 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Sýrt payý kitap kalýnlýðýna göre orta kýsýma eklenecektir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. Hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

38 34 4.L Doktrin Kapaðý 3,75 mm 125 mm HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Siyasal ve Toplumsal Ýlkelerimiz HALKÇIYIZ MÝLLÝYETÇÝYÝZ SOSYAL ADALETÇÝYÝZ 192 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 192x125 mm. 350 gr. Parlak kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C SÖZÜMÜZ SÖZ! Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda doktrin kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Doktrin adýný içeren yazý karakteri Calibridir. Kapak için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon ve Anadolu Kartalý için gofre uygulanacaktýr.

39 35 4.M Parti Rehberi Kapaðý 105 mm 155 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 105x155 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda rehber kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Rehber adýný içeren yazý karakteri Calibridir. Kapak için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon ve Anadolu Kartalý için gofre uygulanacaktýr.

40 36 4.N Ýkiye Katlamalý Broþür 115 mm 115 mm 48,735 mm 101,12 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 115x215 mm. 170 gr. Parlak kuþe Ofset Baský CMYK (trikromi) 24,5 mm 14,7 mm 18,15 mm 12,5 mm 55,4 mm 161,1 mm 40,89 mm 215 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda broþür için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Broþür için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Broþür iç yüzü için yazýlacak yazýlarýn farklýlýk gösterebileceði gözönünde bulundurulmuþ ve yapýlacak her broþür için iç yüz tasarýmý farklýlýk gösterebilecektir. Genel Merkez onayý sonrasý baský gerçekleþtirilebilir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak UV lak uygulanacaktýr.

41 37 Teþekkür Belgesi 4.O 210 mm 31,114 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 210x297 mm. 170 gr. Mat kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda teþekkür belgesi için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Belge için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Teþekkür Belgesi iç yüzüne yazýlacak metin sürekli deðiþkenlik arz edebilir.

42 38 4.P CD Üzeri, CD Kutusu Dýþ çap 119,5 mm Ýç çap 14,5 mm 15 mm 125 mm 125 mm 10,5 mm 125 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði (Yandaki alana bakýnýz) 350 gr. Bristol Kutu ofset baský, CD üzerine transfer, serifrafi, tampon baský 485 C, Process Black C Diðer CD kutusuna, baský sonrasý parlak selefon uygulanacaktýr.

43 4.R 39 Bloknot 140 mm 33,634 mm 21,205 mm 30 mm 21,205 mm 8,7 mm 19,034 mm 15,408 mm 3,32 mm 140 mm 7 mm 18,125 mm H E P A R HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ 30 mm 9,901 mm 72,784 mm 5 mm 210 mm 210 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 140x210 mm. Kapak 230 gr., sayfalar 90 gr. Kapak bristol, sayfalar 1. hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Ofset baský sonrasý kapak üzerine parlak selefon uygulanmalýdýr. Kapak sýrt kalýnlýðýný takiben beyaz bir zemin ile arka yüze devam eder. Bloknot yukarý doðru açýlýr þekilde ve tutkallý olacaktýr.

44 40 Konuþma Kartý 4.S 31,114 mm 75,44 mm 16,12 mm 26,906 mm 16,12 mm 10 mm 40,254 mm 220 mm 12,5 mm 27,104 mm 5 mm 22,103 mm 26 mm H E P A R HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Osman PAMUKOÐLU / Genel Baþkan 5 mm 145 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 145x220 mm. 350 gr. Mat kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Partimizi konuþmacý olarak temsil eden kimselerin tam olarak bir kurumsal koordinasyon saðlayabilmesi amacý ile konuþma kartý kullanmalarý gereklidir. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda konuþma kartý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. konuþma kartý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

45 41 4.T Not Kartý 85 mm 5,165 11,302 mm 9,014 mm 5 mm 10,603 mm H E P A R 19,096 mm H E P A R 4 mm 150 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 150x85 mm 300 gr. Parlak Kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

46 42 Klasör Sýrtý 4.U Kaðýt Kaðýt Özelliði 32x190-75x190 mm. 250 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda klasör sýrtý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. klasör sýrtý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 75x190 mm 32x190 mm

47 43 4.V Çýkartma, Çek Yapýþtýr 120 mm 100 mm Çýkartma 75 mm 50 mm 20 mm H E P A R H E P A R H E P A R 75 mm 75 mm 75 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði Çeþitli ebatlar çalýþma üzerinde bulunmaktadýr. 80 gr. 1. hamur Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Çek yapýþtýr

48 5. BÖLÜM Açýkhava, Basýlý Malzemeler 5- AÇIKHAVA, BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 5.A Bilboard 5.B Raket 5.C Afiþ (Yatay) 5.D Afiþ (Dikey) 5.E El Ýlaný 5.F Genel Baþkan Posteri (Dikey) 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 5.G Basýn Ýlaný (Tam Sayfa) 5.G Basýn Ýlaný (Yarým Sayfa)

49 45 Bilboard 5.A 418 mm 545 mm 127 mm HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ 315 mm 86 mm Vatandaþ böyle dinlenir. her zaman her yerde hak ve eþitlik Slogan ve metin alaný 545x315 mm Ofset Baský, Inkjet baský CMYK (Trikromi)

50 46 Raket 5.B 210 mm 310 mm Tam Vaktidir Türkiye Baþý dik devlet, onurlu millet! 71,2 mm 210x310 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 63 mm 27,235 mm 29,5 mm 27,235 mm

51 47 5.C Afiþ (Yatay) 700 mm 500 mm Slogan ve Görsel Alaný Vatandaþ Böyle Dinlenir Her zaman her yerde HAK ve EÞÝTLÝK 121,6 mm 55,7 mm 60 mm 55,7 mm 111,7 mm 700x500 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi)

52 48 Afiþ (Dikey) 5.D 500 mm 700 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 169,6 mm 500x700 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 150 mm 64,85 mm 70,237 mm 64,85 mm

53 49 El Ýlaný 5.E 145 mm 203 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 49,18 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 145x203 mm. 135 gr. Parlak kuþe Ofset Baský CMYK (Trikromi) 43,51 mm 18,805 mm 20,37 mm 18,805 mm Diðer Eli ilaný ön yüz standardý yandaki alanda görülmektedir. arka yüz için ilan içeriklerinin deðiþebileceði gözönünde bulundurularak buna göre Genel Merkez onayý alýnmýþ özgün bir çalýþma yapýlmasý gereklidir.

54 50 5.F 500 mm Genel Baþkan Posteri (Dikey) 700 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 169,6 mm 500x700 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 150 mm 64,85 mm 70,237 mm 64,85 mm

55 51 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 700 mm 500 mm Slogan ve Görsel Alaný Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 121,6 mm 55,7 mm 60 mm 55,7 mm 111,7 mm 700x500 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi)

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. Misyon / Vizyon...3 2. Kılavuz Hakkında...4 3. Genel Tema...5 3.1 Amblem Logotype ve Rasyonel...5 3.2 Amblem Logotype Oranı...6 3.3 Amblem Logotype Dişi Kullanımı...8 3.4 Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2 T.C. KADİRLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. G R A F İ K TA S A R I M İÇİNDEKİLER Temel Unsurlar Amblem Amblem Oranları Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

DOĞAKA Kurumsal Kimlik

DOĞAKA Kurumsal Kimlik DOĞAKA Kurumsal Kimlik İÇİNDEKİLER Kurumsal Kimlik / Corporate Identity...4 Logo ve Amblem Ölçülendirilmesi ve Kullanım Şekli...5 Logo ve Amblem in Renk ve Skalası...6 Kurumsal Kimliği Yazı Karakteri ve

Detaylı

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU

AK PARTi KURUM K ML KILAVUZU 2006 çindekiler AMBLEM VE LOGO 1.0 Amblem...19 1.1 Logotype...20 1.2 Logo nun Dikey Kullan m...21 1.3 Logo nun Yatay Kullan m...22 1.4 Logo nun Dikey Renkli Kullan mlar...23 1.5 Logo nun Yatay Renkli Kullan

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 01 AMBLEM VE LOGOTYPE 02 YAZI KARAKTERLERİ 03 BASILI MATERYALLER 04 BAYRAKLAR 05 AÇIKHAVA / BASIN İLANLARI 06 TABELA / YÖNLENDİRME 07 SUNUM UYGULAMALARI 08 RESMİ EVRAKLAR 09

Detaylı

KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER TEMEL ÖGELER - Logonun Dikey Kullanýmý - Logonun Yatay Kullanýmý - Logo Renkleri - Görsel ve Zemin Üzerinde Logo Kullanýmý - Tipografi - Logonun Hatalý Kullanýmý KURUMSAL

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. G R A F İ K TA S A R I M T. C. O R T A K A R A D E N

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimliğin Önemi Her kurum kendi içerisinde bütünleşik bir yapıya sahiptir. Kurumun dış dünyada duruşu ise kurumsal kimliğiyle doğru orantılı olarak gelişir. Kurumsal kimlik,

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı