HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Kurum Kimliði Klavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Kurum Kimliði Klavuzu"

Transkript

1 Kurum Kimliði Klavuzu

2 Bu kurumsal kimlik üzerinde bulunan görseller kesinlikle basýlý katolog üzerinden çizim yapýlmak sureti ile kullanýlmayacaktýr. Basýmý yapýlacak olan materyaller için mutlaka Genel Merkez, Medya Tanýtým ve Propaganda Baþkanlýðý ndan, çalýþmalar baskýya uygun þekilde bilgisayar ortamýnda istenecek ve bu þekilde uygulanacaktýr. Kurumsal Kimlikte bulunan materyallerin baskýsýný yapacak firmalarýn aþaðýdaki açýklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Kurumsal kimlikten baskýsý yapýlacak materyaller için kullanýlacak kýrmýzý renk, boya farkýndan dolayý farklýlýk göstereceðinden kurumsal kimliðimize zarar verecektir. Bu materyallerde kesinlikle direkt bayrak kýrmýzý boya kullanýlmayacak ve en basit anlatýmýyla trikromi baskýdan oluþan bayrak kýrmýzý renk örnek alýnacaktýr. Bu þekilde basýlmayan materyaller kabul edilmeyecek ve yenisi ile deðiþtirilecektir. Geniþ bilgi için aþaðýda bulunan telefon numarasýndan Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü ile irtibata geçiniz. Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta

3 AMBLEM VE LOGO YAZI KARAKTERÝ RENKLER Sayfa numaralarý 1.A Amblem 1.B Logo Yazýsý 1.C Logo 1.D Logo nun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 1.E Logo nun Siyah Beyaz Kullanýmý 1.F Logo Açýklama Yazýsý 1.G Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(Tek Satýr) 1.H Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(3 Satýr) 1.I Logo nun Oy Pusulasýnda Kullanýmý 1.Ý Logo nun Yanlýþ Kullanýmý 1.J Anadolu Kartalýnýn Kullaným Þekilleri 1.K Anadolu Kartalýnýn Diðer Kullaným Þekilleri Sayfa numaralarý 2.A Kurumsal Yazý Karakteri 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri Sayfa numaralarý 2.A Kurum Kimliði leri 2.B Örneði Skalasý 4- BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 22 4.A 4 23 Kartvizit 4.B Antetli Kaðýt 24 4.C 25 4.D 26 4.E 27 4.F 28 4.G 29 4.H 30 4.I 31 4.Ý 32 4.J 33 4.K 34 4.L 35 4.M 36 4.N 37 4.O 38 4.P 39 4.R Bloknot 40 4.O Konuþma Kartý 41 4.P Not Kartý R 4.P 4.R Pencereli Diplomat Zarf Diplomat Zarf Torba zarf Belgegeçer Mesajý Dosya Tüzük ve Program Klasörü Davetiye Kitap Kapaðý Kitap Kapaðý Seçim Klavuzu Doktrin Kapaðý Parti Rehberi Kapaðý Ýkiye Katlamalý Broþür Teþekkür Belgesi CD Üzeri ve CD Kutusu Klasör Sýrtý Çýkartma, Çek Yapýþtýr KAMPANYA MALZEMELERÝ Sayfa numaralarý 6.A Gönder Bayraðý 6.B Kýrlangýç Bayrak 6.C Masa Bayraðý 6.D Dikdörtgen ve Üçgen Bayrak 6.E Bez/Branda Afiþ 7- KURUM ÝÇÝ BELGELER Sayfa numaralarý A Üye Kayýt Defteri 7 7.B Karar Defteri 63 7.C Üye Kayýt Formu 64 7.D Gelir Makbuzu 65 7.E Ýzin Ýstek Formu 66 7.F Harcama Ýstek, Teslimat Ödeme Formu 67 7.G Görüþme Notu 68 7.H Gýda Deposu Teslimat Formu 69 7.I Kýrtasiye Malzemesi Ýstek Formu 70 7.Ý Demirbaþ Zimmet Formu 71 7.J Taþýt Görevlendirme Belgesi 72 7.K Ödenmez Hesap Adisyonu 73 7.L Reçete 8 5- AÇIKHAVA, BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 5.A Bilboard 5.B Raket 5.C Afiþ (Yatay) 5.D Afiþ (Dikey) 5.E El Ýlaný 5.F Genel Baþkan Posteri (Dikey) 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 5.G Basýn Ýlaný (Tam Sayfa) 5.G Basýn Ýlaný (Yarým Sayfa) 8- TABELA VE YÖNLENDÝRMELER Sayfa numaralarý 8.A Yatay Tabela 8.B Dikey Tabela 8.C Yatay Askýlý Tabela 8.D Dikey Askýlý Tabela 8.E Çatý Tabelasý 8.F Totem 8.G Yönlendirme Levhalarý KÝMLÝK ve ARAÇ KARTLARI PROMOSYONLAR Sayfa numaralarý 10.A Karton Çanta 10.B Bez Çanta 10.C Rozet 10.D Tshort 10.E Þapka 10.F Kaþkol 10.G Kupa, Kalemlik, Kalem 10.H Þemsiye 10.I Anahtarlýk, Çakmak 10.Ý Çelenk 11- ARAÇ GÝYDÝRME 102 Sayfa numaralarý 9.A Üye Kimlik Kartý 9.B Personel Tanýtým Kartý 9.C Ziyaretçi Kartý 9.D Araç Kartý 9.E Personel Araç Kartý 9.F Geçici Görev Kartý 9.G Bagaj Kartý Sayfa numaralarý 11.A Otobüs Giydirme ÝÇÝNDEKÝLER

4 1. BÖLÜM Amblem ve Logo 1- AMBLEM VE LOGO Sayfa numaralarý 1.A Amblem 1.B Logo Yazýsý 1.C Logo 1.D Logo nun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 1.E Logo nun Siyah Beyaz Kullanýmý 1.F Logo Açýklama Yazýsý 1.G Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(Tek Satýr) 1.H Logo nun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý(3 Satýr) 1.I Logo nun Oy Pusulasýnda Kullanýmý 1.Ý Logo nun Yanlýþ Kullanýmý 1.J Anadolu Kartalýnýn Kullaným Þekilleri 1.K Anadolu Kartalýnýn Diðer Kullaným Þekilleri

5 1 1.A Amblem 18 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 18 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

6 2 Logo Yazýsý 1.B 17 a 2 a 6 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

7 3 1.C Logo 18 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 17 a 21 a 2 a 0,8 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan logoya ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez. Logo, amblem ve logo yazýsý ile birlikte kullanýlýer.

8 4 1.D Logonun Zemin Ýçerisinde Kullanýmý 18 a 14,9 a 14,4 a 11,3 a 13,5 a 10,8 a 17 a 17,5 a 21 a 2 a 0,8 a 13 a Kurumsal kimliðin temelini oluþturan logoya ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez. Logo, amblem ve logo yazýsý ile birlikte kullanýlýer.

9 5 1.E Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Kurumsal kimliðin temelini oluþturan ambleme ait alanlar kesinlikle deforme edilemez, deðiþtirilemez.

10 6 1.F Logo Açýklama Yazýsý Logo ile açýklama yazýsý birlikte kullanýldýðýnda açýklama yazýsý, yazý karakteri Calibri olmalýdýr. Birlikte kullaným için gerekli ölçülendirme 10,11,12. sayfalardadýr.

11 7 1.G Logonun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 Logonun alt kýsmýnda teksatýr halinde açýklamasý ile birlikte kullanýlmasý durumunda açýklama yazýsýnýn büyüklüðü deðiþkenlik gösterebilir. Yazýnýn üst baþlangýç noktasý ile logonun alt bitiþ noktasý arasýndaki mesafenin logonun 1/20 si oranýnda olmasýna önem verilmelidir. Yazý siyah ya da kýrmýzý olarak kullanýlabilir.

12 1.H 8 Logonun Açýklamalý Yazý Ýle Kullanýmý 1/20 1/20 HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Logonun alt kýsmýnda üç satýr halinde açýklamasý ile birlikte kullanýlmasý durumunda açýklama yazýsýnýn büyüklüðü deðiþkenlik gösterebilir. Yazýnýn üst baþlangýç noktasý ile logonun alt bitiþ noktasý arasýndaki mesafenin logonun 1/20 si oranýnda olmasýna önem verilmelidir. Yazý siyah ya da kýrmýzý olarak kullanýlabilir.

13 9 1.I Logonun Oy Pusulasýnda Kullanýmý EVET Logonun altýnda bulunan Hak ve Eþitlik Partisi yazýsý Calibri yazý karakteri ve kurumsal oranlara sadýk kalýnarak uygulanacaktýr.

14 10 1.i Logonun Yanlýþ Kullanýmý Hak ve Eþitlik Partisi Logosu yanda gösterilen þekiller ve bu þekillerin baþka türevleri gibi yanlýþ kullanýlamaz. Bu klavuz içinde belirtilmemiþ dahi olsa logonun yanlýþ kullanýmý sözkonusu olamaz.

15 1.J 11 Anadolu Kartalý nýn Kullanýlýþ Þekli % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 Anadolu Kartalý, logo haricinde çalýþmanýn estetik görünebilmesi için farklýlaþtýrýlarak kullanýma sunulmuþtur. Farklýlaþtýrýlmýþ görsel dýþýnda orjinal hali ile de büyük ya da küçük olarak kullanýlabilir. Farklýlaþtýrýlmýþ görselin kullanýldýðý durumlarda dikkat edilecek nokta, zemin bitiþlerine ve veya kaðýt kesimlerinde kullanýlmasýdýr. Sola ya da saða dönük olarak kullanýlabilir. Yanda bulunan siyah renk geçiþlerinden herhangi birisi ya da ara deðerleri þeklinde tramlý olarak kullanýlabilir.

16 12 1.K Anadolu Kartalý nýn diðer kullaným þekilleri H E P A R H E P A R Anadolu Kartalý, logo haricinde çalýþmanýn estetik görünebilmesi için farklýlaþtýrýlarak kullanýma sunulmuþtur. Farklýlaþtýrýlmýþ görsel üst ve alt kuþakta, þekilde görüldüðü gibi kullanýlabilir. Slogan alaný yeterli olmasý durumlarýnda slogan þekilde görüldüðü gibi kullanýlabilir.

17 2. BÖLÜM Yazý Karakteri 2- YAZI KARAKTERÝ Sayfa numaralarý 2.A Kurumsal Yazý Karakteri 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri

18 14 2.A Kurumsal Yazý Karakteri Zurich Cn BT ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Cn BT Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Zurich Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Hak ve Eþitlik Partisi kurumsal yazý karakteri Zurich yazý tipidir. Kesinlikle deðiþtirilemez, deforme edilemez.

19 15 2.B Kurumsal Yardýmcý Yazý Karakteri Calibri ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Bold ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Calibri Bold Ýtalik ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVWXYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvwxyz !* ( ) / % Hak ve Eþitlik Partisi kurumsal yazý karakteri ne yardýmcý olarak Calibri yazý tipi kullanýlmaktadýr. Yazý tipi deðiþtirilemez, deforme edilemez.

20 3. BÖLÜM ler 3- RENKLER Sayfa numaralarý 2.A Kurum Kimliði leri 2.B Örneði Skalasý

21 17 3.A ler KIRMIZI GOLD Kýrmýzý renk baskýda spot olarak kullanýldýðýnda spot renk kodu 485 C H E P A R 4 renk CMYK baský gerektiren durumlarda CMYK renk kodu C 0 M 100 Y 100 K 0 Ekran görüntü modunda (web sitesi, diðer programlar) RGB renk kodu R 218 G 37 B 29 Yukarýda verilen renk kodlarý dýþýnda renklerin logo görünümü içerisinde farklý tonlarda kullanýlmasý deðiþtirilmesi mümkün deðildir. KIRMIZI RENK BU KATOLOG ÜZERÝNDEN BENZETÝLEREK UYGULANAMAZ. Hak ve Eþitlik Partisi nin kurumsal rengi olan kýrmýzý için gerekli açýklamalar yandaki alanda yapýlmýþtýr.

22 18 3.A ler SÝYAH GOLD Siyah renk baskýda spot olarak kullanýldýðýnda spot renk kodu PROCESS BLACK C H E P A R 4 renk CMYK baský gerektiren durumlarda CMYK renk kodu C 0 M 0 Y 0 K 100 Ekran görüntü modunda (web sitesi, diðer programlar) RGB renk kodu R 31 G 26 B 23 Yukarýda verilen renk kodlarý dýþýnda renklerin logo görünümü içerisinde farklý tonlarda kullanýlmasý deðiþtirilmesi mümkün deðildir. SÝYAHI RENK BU KATOLOG ÜZERÝNDEN BENZETÝLEREK UYGULANAMAZ. Hak ve Eþitlik Partisi nin kurumsal rengi olan siyah için gerekli açýklamalar yandaki alanda yapýlmýþtýr.

23 3.B 19 Örneði Skalasý % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 Yandaki alanda kurumsal kýrmýzý renk ve bu rengin geçiþleri belirtilmiþtir.

24 20 3.B Örneði Skalasý % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 Yandaki alanda kurumsal kýrmýzý renk ve bu rengin geçiþleri belirtilmiþtir.

25 4. BÖLÜM Basýlý Malzemeler 4- BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý A Kartvizit 4.B Antetli Kaðýt 24 4.C Pencereli Diplomat Zarf 25 4.D Diplomat Zarf 26 4.E Torba zarf 27 4.F Belgegeçer Mesajý 28 4.G Dosya 29 4.H Tüzük ve Program Klasörü 30 4.I Davetiye 31 4.Ý Kitap Kapaðý 32 4.J Kitap Kapaðý 33 4.K Seçim Klavuzu 34 4.L Doktrin Kapaðý 35 4.M Parti Rehberi Kapaðý 36 4.N Ýkiye Katlamalý Broþür 37 4.O Teþekkür Belgesi 38 4.P CD Üzeri ve CD Kutusu 39 4.R Bloknot 40 4.O Konuþma Kartý 41 4.P Not Kartý 42 4.R 4.P Klasör Sýrtý 43 4.R Çýkartma, Çek Yapýþtýr

26 22 Kartvizit 4.A 1,3 mm 5,6 mm 9,7 mm 1,3 mm 1,9 mm Baþlýk 11,5 pt Calibri Bold 18,8 mm 4 mm 11,5 mm H E P A R 14,5 mm 2,8 mm 4,6 mm 4 mm Osman PAMUKOÐLU Genel Baþkan Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta 7,5 pt Zurich CN BT 6,2 pt Zurich CN BT 6,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 7,7 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 80x50 mm. 350 gr., 320 gr. Mat Kuþe, Tuvale Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Kartvizit tek taraf kullanýmlýdýr. Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda kartvizit için hiçbir baský türü geçerli deðildir. tonlarýnýn kullanýlan kaðýda göre deðiþiklik gösterdiði gözönünde bulundurularak kurumsal kartondan kesinlikle taviz verilmez. Kartvizit için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

27 4.B 23 7 mm 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 97,473 mm 68,775 mm Antetli Kaðýt 25 mm 25,5 pt Calibri 241,821 mm %25 küçültülmüþ Kaðýt Kaðýt Özelliði 210X297 mm. 90 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda antetli kaðýt için hiçbir baský türü geçerli deðildir. tonlarýnýn kullanýlan kaðýda göre deðiþiklik gösterdiði gözönünde bulundurularak kurumsal kartondan kesinlikle taviz verilmez. Antetli Kaðýt için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 12,18 mm 11 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt

28 24 4.C Pencereli Diplomat Zarf 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 135,76 mm 40,5 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 66,5 mm gerçek ölçek 7,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 220x110 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda diplomat pencereli zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. diplomat pencereli zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

29 25 Diplomat Zarf 4.D 11,5 mm 2 mm 21,253 mm 2 mm 7 mm 135,76 mm 40,5 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 66,5 mm gerçek ölçek 7,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt Kaðýt Kaðýt Özelliði 220x110 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda diplomat zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. diplomat zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

30 26 4.E Torba Zarf 2 mm 2 mm 11,5 mm 21,253 mm 7 mm 164,66 mm 51,58 mm 25 mm 11 mm 25,5 pt Calibri 304 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 260x350 mm. 110 gr. 1. Hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Dil olarak sadece Türkçe kullanýlýr, baþka bir ülke dili kullanýlamaz. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda torba zarf için hiçbir baský türü geçerli deðildir. torba zarf için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 10 mm 13,5 mm 10,5 pt Zurich CN BT satýr aralýðý 12,3 pt

31 27 Belgegeçer Mesajý 4.F 200 mm 7 mm 17,102 mm 13,602 mm 16 mm 7 mm H E P A R Belgegeçer Mesajý Alýcý / To Tarih / Date Sayý No / Ref. No. Dikkatine / Attn. Bilgi Ýçin / C.C. Belgegeçer No / Fax No Gönderen / From Kapak dahil, adeti / Number of pages including cover page 140 mm Açýklama / Description Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x140 mm. 90 gr. 1. Hamur Ofset Baský Process Black C Diðer Yurtdýþý yazýþmalarda kullanýldýðý göz önünde bulundurularak Türkçe/Ýngilizce olarak hazýrlanmýþtýr. 1 renk olarak uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda belgegeçer mesajý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. belgegeçer mesajý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

32 28 4.G Dosya 106,5 mm 225 mm 5 mm 225 mm 34,5 mm 39 mm 34,5 mm 41,3 mm 60 mm 320 mm 66,6 mm 18,4 mm 81,2 mm 2 mm H E P A R Osman PAMUKOÐLU Genel Baþkan Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi No37 Beþevler - ANKARA Tel (pbx) Belgegeçer e-posta 130,5 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 225x320 mm. 300 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

33 4.H mm 305 mm 40 mm 38 mm 29 mm 66 mm Tüzük ve Program Klasörü 80 mm 235 mm 46 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 305x235 mm. 350 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C 38 mm 2 mm 43 mm 2 mm 38 mm Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Klasör için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr. Klasör tek yüz baskýlý olup iç yüzey beyazdýr. 32 mm 4 mm 32 mm

34 30 Davetiye 4.I 165 mm 165 mm 38,125 mm 60,78 mm 7,6 mm 11,415 mm 6 mm 6 mm 24,48 mm 115 mm 12,061 mm 17 mm 12,061 mm 15,415 mm Tarih Saat Yer Kaðýt Kaðýt Özelliði 165x115 mm. 300 gr. Parlak Kuþe Ofset Baský CMYK(Trikromi) Diðer Baský sonrasý selefon ve ortadan tek kýrým uygulanacaktýr.

35 4.i 31 Kitap Kapaðý 200 mm 200 mm 48,735 mm 101,12 mm HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ ÝKTÝDARINDA TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI 35 mm 21,173 mm 210,2 mm 52,5 mm 280 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x280 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 26 mm 18 mm 80,1 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda kitap kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 24 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Sýrt payý kitap kalýnlýðýna göre orta kýsýma eklenecektir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. Hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

36 32 4.J Kitap Kapaðý 115 mm 115 mm 48,735 mm 101,12 mm HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ ÝKTÝDARINDA TÜRK DIÞ POLÝTÝKASI Kaðýt Kaðýt Özelliði 115x215 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 24,5 mm 14,7 mm 18,15 mm 12,5 mm 55,4 mm 161,1 mm 40,89 mm 215 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda k tap kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 17 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

37 33 Seçim Klavuzu 4.K 200 mm 200 mm HALKÇIYIZ MÝLLÝYETÇÝYÝZ SOSYAL ADALETÇÝYÝZ SEÇÝM KLAVUZU 280 mm 35 mm 21,173 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 200x280 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský CMYK (trikromi) 26 mm 18 mm 80,1 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda klavuz kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Kitap adýný içeren yazý karakteri Calibri, büyüklüðü 24 puntodur. Kitap kapaðý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Sýrt payý kitap kalýnlýðýna göre orta kýsýma eklenecektir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. Hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon uygulanacaktýr.

38 34 4.L Doktrin Kapaðý 3,75 mm 125 mm HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Siyasal ve Toplumsal Ýlkelerimiz HALKÇIYIZ MÝLLÝYETÇÝYÝZ SOSYAL ADALETÇÝYÝZ 192 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 192x125 mm. 350 gr. Parlak kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C SÖZÜMÜZ SÖZ! Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda doktrin kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Doktrin adýný içeren yazý karakteri Calibridir. Kapak için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon ve Anadolu Kartalý için gofre uygulanacaktýr.

39 35 4.M Parti Rehberi Kapaðý 105 mm 155 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 105x155 mm. 230 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda rehber kapaðý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Rehber adýný içeren yazý karakteri Calibridir. Kapak için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Kapak arka yüzü beyaz ve boþ olacaktýr. hiçbir surette kapak arkasýnda baský bulunmayacaktýr. Baský sonrasý dýþ yüze parlak selefon ve Anadolu Kartalý için gofre uygulanacaktýr.

40 36 4.N Ýkiye Katlamalý Broþür 115 mm 115 mm 48,735 mm 101,12 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 115x215 mm. 170 gr. Parlak kuþe Ofset Baský CMYK (trikromi) 24,5 mm 14,7 mm 18,15 mm 12,5 mm 55,4 mm 161,1 mm 40,89 mm 215 mm Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda broþür için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Fotoðraf alaný kapaðýn ön yüzünde gösterilmiþtir. Bu alanda 1 ve daha fazla fotoðraf kullanýlabilir. Broþür için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Broþür iç yüzü için yazýlacak yazýlarýn farklýlýk gösterebileceði gözönünde bulundurulmuþ ve yapýlacak her broþür için iç yüz tasarýmý farklýlýk gösterebilecektir. Genel Merkez onayý sonrasý baský gerçekleþtirilebilir. Baský sonrasý dýþ yüze parlak UV lak uygulanacaktýr.

41 37 Teþekkür Belgesi 4.O 210 mm 31,114 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 210x297 mm. 170 gr. Mat kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda teþekkür belgesi için hiçbir baský türü geçerli deðildir. Belge için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Teþekkür Belgesi iç yüzüne yazýlacak metin sürekli deðiþkenlik arz edebilir.

42 38 4.P CD Üzeri, CD Kutusu Dýþ çap 119,5 mm Ýç çap 14,5 mm 15 mm 125 mm 125 mm 10,5 mm 125 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði (Yandaki alana bakýnýz) 350 gr. Bristol Kutu ofset baský, CD üzerine transfer, serifrafi, tampon baský 485 C, Process Black C Diðer CD kutusuna, baský sonrasý parlak selefon uygulanacaktýr.

43 4.R 39 Bloknot 140 mm 33,634 mm 21,205 mm 30 mm 21,205 mm 8,7 mm 19,034 mm 15,408 mm 3,32 mm 140 mm 7 mm 18,125 mm H E P A R HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ 30 mm 9,901 mm 72,784 mm 5 mm 210 mm 210 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 140x210 mm. Kapak 230 gr., sayfalar 90 gr. Kapak bristol, sayfalar 1. hamur Ofset Baský 485, Process Black C Diðer Ofset baský sonrasý kapak üzerine parlak selefon uygulanmalýdýr. Kapak sýrt kalýnlýðýný takiben beyaz bir zemin ile arka yüze devam eder. Bloknot yukarý doðru açýlýr þekilde ve tutkallý olacaktýr.

44 40 Konuþma Kartý 4.S 31,114 mm 75,44 mm 16,12 mm 26,906 mm 16,12 mm 10 mm 40,254 mm 220 mm 12,5 mm 27,104 mm 5 mm 22,103 mm 26 mm H E P A R HAK ve EÞÝTLÝK PARTÝSÝ Osman PAMUKOÐLU / Genel Baþkan 5 mm 145 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 145x220 mm. 350 gr. Mat kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Partimizi konuþmacý olarak temsil eden kimselerin tam olarak bir kurumsal koordinasyon saðlayabilmesi amacý ile konuþma kartý kullanmalarý gereklidir. Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda konuþma kartý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. konuþma kartý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

45 41 4.T Not Kartý 85 mm 5,165 11,302 mm 9,014 mm 5 mm 10,603 mm H E P A R 19,096 mm H E P A R 4 mm 150 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 150x85 mm 300 gr. Parlak Kuþe Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir.

46 42 Klasör Sýrtý 4.U Kaðýt Kaðýt Özelliði 32x190-75x190 mm. 250 gr. Bristol Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda klasör sýrtý için hiçbir baský türü geçerli deðildir. klasör sýrtý için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. 75x190 mm 32x190 mm

47 43 4.V Çýkartma, Çek Yapýþtýr 120 mm 100 mm Çýkartma 75 mm 50 mm 20 mm H E P A R H E P A R H E P A R 75 mm 75 mm 75 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði Çeþitli ebatlar çalýþma üzerinde bulunmaktadýr. 80 gr. 1. hamur Ofset Baský 485 C, Process Black C Diðer Zeminde flu olarak kullanýlan Anadolu Kartalý Pantone Process Black C nin %10 tramý þeklinde uygulanacaktýr. Amblem deformasyonu sözkonusu deðildir. Yazý karakterleri ve tüm görsellerde kabartma, fligran, görünmez boya, uçan mürekkep uygulanamaz. Ofset baský dýþýnda dosya için hiçbir baský türü geçerli deðildir. dosya için bu kýlavuzdan tarama yapýlmasý ya da kýlavuz üzerinden yapýlan taramanýn çizilerek uygulanmasý sözkonusu deðildir. Çek yapýþtýr

48 5. BÖLÜM Açýkhava, Basýlý Malzemeler 5- AÇIKHAVA, BASILI MALZEMELER Sayfa numaralarý 5.A Bilboard 5.B Raket 5.C Afiþ (Yatay) 5.D Afiþ (Dikey) 5.E El Ýlaný 5.F Genel Baþkan Posteri (Dikey) 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 5.G Basýn Ýlaný (Tam Sayfa) 5.G Basýn Ýlaný (Yarým Sayfa)

49 45 Bilboard 5.A 418 mm 545 mm 127 mm HAK VE EÞÝTLÝK PARTÝSÝ 315 mm 86 mm Vatandaþ böyle dinlenir. her zaman her yerde hak ve eþitlik Slogan ve metin alaný 545x315 mm Ofset Baský, Inkjet baský CMYK (Trikromi)

50 46 Raket 5.B 210 mm 310 mm Tam Vaktidir Türkiye Baþý dik devlet, onurlu millet! 71,2 mm 210x310 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 63 mm 27,235 mm 29,5 mm 27,235 mm

51 47 5.C Afiþ (Yatay) 700 mm 500 mm Slogan ve Görsel Alaný Vatandaþ Böyle Dinlenir Her zaman her yerde HAK ve EÞÝTLÝK 121,6 mm 55,7 mm 60 mm 55,7 mm 111,7 mm 700x500 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi)

52 48 Afiþ (Dikey) 5.D 500 mm 700 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 169,6 mm 500x700 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 150 mm 64,85 mm 70,237 mm 64,85 mm

53 49 El Ýlaný 5.E 145 mm 203 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 49,18 mm Kaðýt Kaðýt Özelliði 145x203 mm. 135 gr. Parlak kuþe Ofset Baský CMYK (Trikromi) 43,51 mm 18,805 mm 20,37 mm 18,805 mm Diðer Eli ilaný ön yüz standardý yandaki alanda görülmektedir. arka yüz için ilan içeriklerinin deðiþebileceði gözönünde bulundurularak buna göre Genel Merkez onayý alýnmýþ özgün bir çalýþma yapýlmasý gereklidir.

54 50 5.F 500 mm Genel Baþkan Posteri (Dikey) 700 mm Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 169,6 mm 500x700 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi) 150 mm 64,85 mm 70,237 mm 64,85 mm

55 51 5.G Genel Baþkan Posteri (Yatay) 700 mm 500 mm Slogan ve Görsel Alaný Tam Vaktidir Türkiye Kaybettiklerin için daha ne bekliyorsun 121,6 mm 55,7 mm 60 mm 55,7 mm 111,7 mm 700x500 mm Ofset Baský CMYK (Trikromi)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Sunum Temel İlkeler / Logotayp / Anlam Temel İlkeler / Logotayp

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Baský ve Tasarým Çözümleri 9YIL. garantisiyle. Ajans & Matbaalarýn ORTAK NOKTASINDA EN ÝYÝ BASKI. EN ÝYÝ FÝYAT.

Baský ve Tasarým Çözümleri 9YIL. garantisiyle. Ajans & Matbaalarýn ORTAK NOKTASINDA EN ÝYÝ BASKI. EN ÝYÝ FÝYAT. Baský ve Tasarým Çözümleri garantisiyle 9YIL Ajans & Matbaalarýn ORTAK NOKTASINDA EN ÝYÝ BASKI. EN ÝYÝ FÝYAT. 1 Kartvizit 84x52mm altýn gofreli gümüþ gofreli Kartvizitlerde kaðýt lensli kart ön yüz baskýlý

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 2016 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 2 Rahmet Eli Yetimler Derneği Kurumsal Kimlik Klavuzu RAHMETELİ

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

İÇİNDEKİLER LOGO TASARIMI ÖLÇÜLENDİRME MATBU EVRAKLAR TAŞIMA İRSALİYESİ

İÇİNDEKİLER LOGO TASARIMI ÖLÇÜLENDİRME MATBU EVRAKLAR TAŞIMA İRSALİYESİ LOGO TASARIMI ÖLÇÜLENDİRME 02 MATBU EVRAKLAR TAŞIMA İRSALİYESİ 23 UN LOGO TASARIMI KULLANIMI KURUMSAL RENKLER (TRİGROMİ) LOGONUN SİYAH BEYAZ KULLANIMI 03 04 05 MATBU EVRAKLAR GİDER PUSULASI MATBU EVRAKLAR

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi

High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD Kurumsal Kimlik Rehberi High-Tech Port by MÜSİAD kurumsal kimliğini oluşturan değiştirilemez kuralların tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır. Kurumsal kimlik rehberinden yola

Detaylı

İTK KURUMSAL KİMLİK

İTK KURUMSAL KİMLİK İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ İTK KURUMSAL KİMLİK 2014-2015 www.ozelturkkoleji.com İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI Bir kurumun kendisini ifade etme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. Misyon / Vizyon...3 2. Kılavuz Hakkında...4 3. Genel Tema...5 3.1 Amblem Logotype ve Rasyonel...5 3.2 Amblem Logotype Oranı...6 3.3 Amblem Logotype Dişi Kullanımı...8 3.4 Amblem

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU REV:01 / 2014 SUNUŞ Değerli vatandaşlarımız; Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi INDUSTRY & BUSINESS ASSOCIATION Kurumsal Kimlik Rehberi Institutional Identification Guide İSTANBUL Balıkesir İçindekiler 1.1. Kurumsal Kimlik 1.2. Terminoloji 1.3a. Amblem (Çizim Kuralları) 1.3b.Amblem

Detaylı

Enterprice Software Technologies

Enterprice Software Technologies Enterprice Software Technologies BAÞLANGIÇ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU 2016 ÝÇÝNDEKÝLER LOGO 1.1. Logo 1.2. Logonun Hikayesi 1.3. Logonun Renkli Kullanýmlarý 1.4. Logonun Siyah/Beyaz Kullanýmlarý 1.5. Logonun

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU KURUMSAL KİMLİK KULLANIM KLAVUZU Günümüzde firmalar, görsel ve basılı malzeme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla zaman zaman çeşitli çalışmalar yaptırmakta ve bu çalışmaların hazırlanması esnasında, çeşitli

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223

İNDEKS INDEX Logotayp 218 İngilizce Logotayp 219 Güvenlik Alanı 220 Renk 221 Kurumsal Yazı Karakteri 222 Kurumsal Materyaller 223 216 İNDEKS INDEX Logotayp Logotype İngilizce Logotayp English Logotype Güvenlik Alanı Safety Area Renk Color Kurumsal Yazı Karakteri Primary Typeface Kurumsal Materyaller Corporate Materials 218 219 220

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları

Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları Freelance Grafik Tasarım Fiyat Listesi & Çalışma Şartları 2016-2017 KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI Logo Tasarımı Kurumsal Kimlik Tasarımları (8 Parçaya kadar.) 500 TL - 2000 TL 1000 TL - 2000 TL Kartvizit

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2014 Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Kurumsal Kimlik ve Kılavuzu Orhun MUTLU tarafından hazırlanmıstır. içindekiler Misyonumuz Logo/Amblem

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA

TORBA ZARF FATURA DOSYA E-MAIL İMZA ARAÇ GİYDİRME KIRLANGIÇ BAYRAK MASA BAYRAĞI TORBA İÇİNDEKİLER 1 LOGO 12 TORBA ZARF 2 AMBLEM 13 CD STICKER VE CD ZARF 3 KURUMSAL RENK KODLARI 14 BLOKNOT KAPAK VE SAYFA 4 LOGO KULLANIMI 15 FATURA 5 TEK RENK LOGO KULLANIMI 16 DOSYA 6 YANLIŞ LOGO KULLANIMLARI

Detaylı

Müşteri için Doğru yazılım çözümüne giden yolda ilk adım isteklerin ve problemlerin iyi dinlenilmesi ve analiz edilmesidir.

Müşteri için Doğru yazılım çözümüne giden yolda ilk adım isteklerin ve problemlerin iyi dinlenilmesi ve analiz edilmesidir. 2010 yılında faaliyet gösteren şahıs şirketimiz, 2016 yılı içerisinde HH İnternet Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ. olarak 5 farklı marka ile yoluna devam etmektedir. Firma merkezi İstanbul Tekstilkent Ticaret

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI B2C & B2B PLATFORMS MARKA DOSYASI sürdürülebilirlik politikası chehobo.com chehobo.com chehobo.com u global seyahat sektörünün en akılda kalıcı, en etkileyici ve en basit çözümü olması için ürettik TAMER

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 1999 yılında Adana'da Yeni Metal Sanayi Bölgesi nde 25 m2 alanda 1 personel ve 1 universal torna tezgahı ile makina yedek parça imalatına başlayan ERGÜN MAKİNA, bugün 200

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 01 AMBLEM VE LOGOTYPE 02 YAZI KARAKTERLERİ 03 BASILI MATERYALLER 04 BAYRAKLAR 05 AÇIKHAVA / BASIN İLANLARI 06 TABELA / YÖNLENDİRME 07 SUNUM UYGULAMALARI 08 RESMİ EVRAKLAR 09

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU KİMLİĞİ Türkçe ve İngilizce Logolar 2 Rektörden Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Rektör Değerli Mesai Arkadaşlarım, Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüdür. Diğer bir ifadeyle kurumun kendini temsil ve ifade

Detaylı

Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi. www.baykal.com.tr

Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi. www.baykal.com.tr Baykal Makine A.Ş. Kurumsal Kimlik Rehberi www.baykal.com.tr 02 "Makine imal etmek o kadar zevkli birşey ki, hani geçinmek için para bir vasıta olmasa ona hiç önem vermezdim. Aslında sanatçı ustaların

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU BASILI MATERYAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU BASILI MATERYAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU BASILI MATERYAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde 1-GENEL ŞARTLAR 1.1-Kapsam ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, İhtiyaçlarına yönelik kullanılması için aşağıda açıklanan teknik özellikler

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hakkında Kurumsal kimlik, işletme felsefesinin görsel iletişim sanatlarının gücünden yararlanarak tanımlanması ve bu görsel tanımlamanın bütünlük içerisinde

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU BAŞKAN DAN MCN Holding olarak, büyüme ve başarma arzusuyla çıktığımız yolda, yatırımlarımız ve çalışmalarımız, bu arzunun gerçeğe dönüşmesi için devam ediyor. Bugün 23 ülke, 1milyar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KURUMSAL KİMLİK

Detaylı

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1.

5.0. Bayraklar... 73 1.2 5.1. Kırlangıç Bayraklar... 75 1.3 5.2. Roll - Up... 77 1.4. Afiș... 79 1.5 5.3. Billboard... 81 1.6 5.4. CLP/Raket... 83 1. MESKİ KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU 2016 T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ İÇİNDEKİLER AMBLEM VE LOGOTYPE 1.0 Amblem Tanımı... 5 AÇIK HAVA 1.1 Amblem... 7 5.0 Bayraklar...

Detaylı

BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ

BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ BASKI REKLAM MALZEMELERĐ FĐYAT LĐSTESĐ AFĐŞLER 35 x 50 cm 90 gr 1. Hamur 33 x 48 cm 115 gr Parlak Kuşe 500 432,00 TL 1000 603,00 TL 2000 684,00 TL 50 x 70 cm 90 gr 1. Hamur 48 x 68 cm 115 gr Parlak Kuşe

Detaylı

Kimlik Rehberi Identity Guidelines

Kimlik Rehberi Identity Guidelines Kimlik Rehberi Identity Guidelines ENTA olarak, endüstri ürünleri tasarımı sektöründe rekabetçi olmamızın da kuşkusuz en büyük etkenlerinden biri. Günümüzde, ENTA logotaypı (ENTA sembolü ve ENTA yazısı),

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU

KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU KURUMSAL KİMLİK KATALOĞU 2016 1.AMBLEM, LOGO, LOGOTYPE 1.1 AMBLEM ÖLÇEKLİ ÇİZİM 1.2 AMBLEMİN TEK RENK ZEMİNSİZ KULLANIM ŞEKLİ 1.3 AMBLEMİN TEK RENK ZEMINLI KULLANIM ŞEKLİ 1.4 AMBLEM VE LOGONUN BIRLIKTE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ rev.06.2017 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA 00.00 İTÜ nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 02 07 LOGOTYPE IN HİKAYESİ 03 - KEPSAŞ LOGOTYPE BÜTÜNLÜĞÜ 04 - ELEKTRİK DAMLASI 05 - BEŞLİ ELEKTRİK DAMLASI DÖNGÜSÜ 06 - BEŞLİ DÖNGÜ VE FİRMAMIZIN MOTTOSU LOGOTYPE

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Bir Kaplanlar Kuruluşudur içindekiler 1 Amblem / Logo type Kullanımı 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Amblem Logotype Amblem - Logotype Amblem - Logotype / Çizim Amblem

Detaylı

Özel Renkler. Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U

Özel Renkler. Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U Özel Renkler Pantone 548 C Pantone 548 U Pantone 871 C Pantone 871 U Cepli Dosya Kartvizit Fazilet AKSOY Genel Koordinatör Antetli Kağıt Fax +90 312 285 66 20 Fax +90 312 285 66 20 Penceresiz Diplomat

Detaylı

İNDEKS INDEX Logotayp 241 İngilizce Logotayp 242 Güvenlik Alanı 243 Logo Oranları 244 Renk 245 Kurumsal Yazı Karakteri 246 Kurumsal Materyaller 247

İNDEKS INDEX Logotayp 241 İngilizce Logotayp 242 Güvenlik Alanı 243 Logo Oranları 244 Renk 245 Kurumsal Yazı Karakteri 246 Kurumsal Materyaller 247 239 İNDEKS INDEX Logotayp Logotype İngilizce Logotayp English Logotype Güvenlik Alanı Safety Area Logo Oranları Logo Proportions Renk Color Kurumsal Yazı Karakteri Primary Typeface Kurumsal Materyaller

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ Memduh Boydak Mütevelli Heyet Başkanı Değerli Arkadaşlarım, Melikşah Üniversitesi olarak, geliştirdiğimiz eğitim stratejileriyle ve yaptığımız doğru hamlelerle bir dünya üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 8. TABELA / YÖNLENDİRME 34 1. GÖRSEL KİMLİK SORUNU 4 8.1. Işıklı ve Işıksız Tabela 35 2. SUNUŞ 5 8.2. Yönlendirme Tabelası 36 3. SAKARYA TİCARET BORSASI LOGOSU

Detaylı

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Renkli Kullanım Tek Renk Kullanım ANTETLİ ZARF Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. Soğanlık Yeni Mahalle,Şehit Erdem Kayaklı Sokak,No:17/3,Kartal,İSTANBUL

Detaylı

01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI

01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurumsal Kimlik Rehberi 2013 İçindekiler Sunuş 5 Önsöz 7 01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 1. HSYK logosu 10 2. HSYK Logosu Çizim Standartları ve Ölçüleri 12 3. HSYK Logosu

Detaylı

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2011 4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte

Detaylı

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk.

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk. Sunuş Çocuk ve Aile Fuar'ı, katılımcı firmaların hedef kitlesine ulaşmasında en etkin pazarlamaplatformu iddiası ile kurulmuştur. Goca Fuarcılık ve Messe Berlin işbilirliği ile gerçekleştirilen Çocuk ve

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERÝ BÝRÝNÝZ BÝN OLSUN! "Putech Eurasia & Eurasian Composites Show Sponsorluk Seçenekleri" Sponsorluk seçeneklerinin size sunduðu fýrsatlar sonucu fuar alanýnda marka tanýnýrlýðýnýzý

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013. özenilen üniversite

KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013. özenilen üniversite KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU SAMSUN - 2013 özenilen üniversite Temel Öğeler Logo 1.1 Renkler 1.2 Tipografi 1.3 Fotoğraf Kullanımı 1.4 OMÜ Kurumsal Kimlik Kılavuzu, artan ve çeşitlenen gereksinimlere çözüm oluşturmak

Detaylı

GASKİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GASKİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ I Genel Müdürden Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 1989 yılından bu yana gayret ve özveri ile kaliteli hizmetten ayrılmayan, Gazi şehrimizin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürüten, sizlerle birlikte yüksek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines

Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines Kurumsal Kimlik Rehberi Corporate Identity Guidelines Urgancı Group Logosu / The Urgancı Group Logo Amblem ve Loog'nun birlikte kullanımı aşağıdaki gibidir. CMYK C:0 M:0 Y:0 K:100 CMYK C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaylı

6. BAYRAK VE FLAMALAR

6. BAYRAK VE FLAMALAR o 0 M R e ı ü v / u 6. BAYRAK VE FLAMALAR M M # «M «M m M IM M H M M H M M M M # # M i M MM M MMMM4 M MM M M M M MM M # # #M M M M M M M M M M ««M W «« 6. Gönder Bayrağı o 5 v v ic c Ebat : 150 x 100 cm

Detaylı

M. Tevfik GÖKSU Esenler Belediye Başkanı

M. Tevfik GÖKSU Esenler Belediye Başkanı Değerli çalışma arkadaşlarım, Esenler Belediyesi, Esenler in, medeniyetlerin buluşma noktası ve kültür başkenti İstanbul ile bütünleşmiş, belediyecilik alanında tüm ihtiyaçları karşılanmış, insan-mekan

Detaylı