ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006"

Transkript

1 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU

2 GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken, üniversitemizin amblemindeki üçgen form üzerinden gidilerek kurumsal doku geliþtirilmiþ ve yine üniversitemiz için belirlenmiþ olan ana renk mavi rengin tonlarýyla dokunmuþtur. Bu dökümanda, üniversitemiz bünyesindeki akademik birimlerin kurumsal kimliðini ifade eden renkler *CMYK kodlarý biçiminde tespit edilerek kullanýma sunulmuþtur. * CMYKey, baskýda dört temel iþlem renginin kýsaltmasýdýr ( Cyan, Magenta, Yellow, Key (black). Bu renkler tram yöntemi ile baskýda kullanýlan renkleri oluþtururlar.

3 LOGO LOGO VE AMBLEMÝ Amblem ve Logo kurumlarýn kendilerini tanýtmada evrensel anlatýmýn en kestirme yoludur. Adýyaman Üniversitesi'nin amblemi, yýlýnda, inönü Üniversitesi Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Öðretim Elemaný Fehmi KOLÇAK tarafýndan tasarlanmýþtýr. Adýyaman Üniversitesinin amblem tasarýmýnda Adýyaman yazýsýnýn baþ harfinden yola çýkýlarak oluþturulan genel anatomik yapý A harfini çaðrýþtýrmaktadýr. Ortaya çýkan A görselinin üçgensi yapýsýndan yaralanýlarak Adýyaman ýn sembollerinden biri olan NEMRUT DAÐI üçgen görselinin içerisinde kendisini hissettirmektedir. Amblem görselinde hissettirilen NEMRUT daðýnýn tepe noktasý-sað tarafýnda doðan Güneþ herkes tarafýndan bilinen ve bir doða harikasý olan NEMRUT ta güneþin doðuþu mesajýný taþýmaktadýr. Amblem görselindeki ayný GÜNEÞ karanlýða doðan Bilimin Aydýnlýk Yüzü nü temsil etmektedir. Amblem görselinde yansýyan genel üçgensi izlenim ise üçgen biçiminin doðasýnda yansýyan kararlýlýðý ve yükseliþi temsil etmektedir. Çünkü üçgen yere basýþ biçimi açýsýndan yýkýlmaz ve iki kenarý yere saðlam basarken bir ucu daima yukarýya (gökyüzüne) bakar. Üçgenin yukarýya bakan OK þeklindeki duruþ biçimi yükseliþe, kararlýlýða ve istikrara iþarettir. Amblem içerisinde kullanýlan üçgen ve üzerindeki daire formu üniversitelerin temelini oluþturan bilimsel esaslýlýðýda ifade etmektedir. Amblem içerisinde Kurumsal-Yöresel-Ulusal-Evrensel birçok kavram ve ide barýndýrmasýna raðmen oldukça sadedir. Bu sadelik; yenilikçi modern bir çaðrýþýmý yansýtmaktadýr. Amblem ve Logo daki Koyu Mavi Renk ise; Üniversite nin kurulduðu bölgenin daha önceki kýraç topraklarýna Atatürk Barajýnýn taþýdýðý umudu temsil etmektedir.

4 LOGO LOGO VE AMBLEMÝ C:84 M:51 Y:9 K:18 C:84 M:51 Y:9 K:18 YAZI KARAKTERÝ Fujiyama ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ., abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz.,

5 KURUMSAL RENKLER FAKÜLTELER C:0 M:20 Y:98 K:0 C:0 M:89 Y:100 K:0 C:0 M:100 Y:42 K:0 C:82 M:100 Y:0 K:0 Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Eðitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi C:80 M:98 Y:0 K:0 C:72 M:0 Y:100 K:0 C:40 M:31 Y:31 K:15 C:0 M:69 Y:100 K:0 Güzel Sanatlar Fakültesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi C:74 M:72 Y:0 K:0 C:66 M:0 Y:1 K:0 C:5 M:67 Y:88 K:14 Týp Fakültesi Ýslami Ýlimler Fakültesi Devlet Konservatuarý

6 KURUMSAL RENKLER ENSTÝTÜLER C:2 M:0 Y:29 K:0 C:31 M:0 Y:13 K:0 C:12 M:9 Y:9 K:3 Fen Bilimleri Enst. Saðlýk bilimleri Enst. Sosyal Bilimler Enst. YÜKSEKOKULLAR C:92 M:100 Y:0 K:0 C:44 M:30 Y:86 K:52 C:0 M:50 Y:91 K:0 C:7 M:96 Y:100 K:32 Saðlýk Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði Y.O Beden Eðt. ve Spor Y.O. Yabancý Diller Y.O.

7 KURUMSAL RENKLER MESLEK YÜKSEKOKULLARI C:0 M:18 Y:39 K:0 C:27 M:39 Y:0 K:0 C:72 M:0 Y:100 K:0 C:2 M:83 Y:100 K:9 M.Y.O Besni M.Y.O Gölbaþý M.Y.O Kahta M.Y.O C:51 M:45 Y:0 K:0 Saðlýk Hizmetleri M.Y.O

8 KÝMLÝK KARTLARI ÖÐRENCÝ KÝMLÝK KARTLARI C:0 M:71 Y:66 K:0 Adý :Mehmet Soyadý :MEHMET Fakülte :Diþ Hekimliði Bölüm :Oral Ýmplantoloji Numara : Doðum Tar. :01/01/1990 ÖÐRENCÝ C:0 M:59 Y:69 K:0 T.C. Kimlik No Ýl / Ýlçe Mahalle / Köy Cilt / Aile S. no / S. No. Baba Adý Anne Adý Doðum Yeri Doðum Tarihi Kart Veriliþ Tarihi Kan Grubu : :Adýyaman / Merkez :Yenimahalle :001 / 001 / 01 :Ahmet :Ayþe :Adýyaman :01/01/1970 :01/01/2012 : A RH+

9 KÝMLÝK KARTLARI PERSONEL KÝMLÝK KARTLARI C:60 M:0 Y:20 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:0 Diþ Hekimliði Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Týp Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Ýslami Ýlimler Fakültesi Eðitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Devlet Konservatuarý Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Teknoloji Fakültesi

10 KÝMLÝK KARTLARI ÝDARÝ PERSONEL KÝMLÝK KARTLARI C:100 M:0 Y:0 K:0 ÝDARÝ C:83 M:33 Y:5 K:9 Adý :Mehmet Soyadý :MEHMET Görevi :Þube Müdürü Birimi :Rektörlük K.Sicil No :001 T.C. Kimlik No Ýl / Ýlçe Mahalle / Köy Cilt / Aile S. no / S. No. Baba Adý Anne Adý Doðum Yeri Doðum Tarihi Kart Veriliþ Tarihi Kan Grubu : :Adýyaman / Merkez :Yenimahalle :001 / 001 / 01 :Ahmet :Ayþe :Adýyaman :01/01/1970 :01/01/2012 : A RH+ Genel Sekreter

11 KÝMLÝK KARTLARI ENGELLÝ KÝMLÝK KARTLARI Diþ Hekimliði Fakültesi ÖÐRENCÝ Adý :Mehmet Soyadý :MEHMET Fakülte :Diþ Hekimliði Bölüm :Oral Ýmplantoloji Numara : Doðum Tar. :01/01/1990 ÝDARÝ Adý :Mehmet Soyadý :MEHMET Görevi :Þube Müdürü Birimi :Rektörlük K.Sicil No :001

12 KÝMLÝK KARTLARI MÝSAFÝR KÝMLÝK KARTLARI M Diþ Hekimliði Fakültesi ÖÐRENCÝ M:Mehmet Adý Soyadý :MEHMET Fakülte :Diþ Hekimliði Bölüm :Oral Ýmplantoloji Numara : Doðum Tar. :01/01/1990 ÝDARÝ Adý MSoyadý Görevi Birimi :Mehmet :MEHMET :Þube Müdürü :Rektörlük K.Sicil No :001

13 KÝMLÝK KARTLARI ZÝYARETÇÝ KÝMLÝK KARTI ZÝYARETÇÝ C:0 M:0 Y:100 K:0 C:0 M:0 Y:0 K:0 Kampüs alanýnda bulunduðunuz sürece bu kartý yakanýzda taþýyýnýz. Kartý kaybederseniz numaralý telefonu arayýnýz

14 KAPI ÝSÝMLÝKLERÝ 200 mm 40 mm Z mm ÝKTÝSADÝ ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ Yrd. Doç. Dr. 60 mm Kamu Yönetimi Bölümü 310 mm 60 mm Yrd. Doç. Dr. Kamu Yönetimi Bölümü 60 mm 25 mm 230 mm

15 BÝNA TABELALARI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

16 KARTVÝZÝT/ANTETLÝ KAÐIT - ZARF Yrd. Doç. Dr Adýyaman Üniversitesi, Altýnþehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel: Adýyaman Üniversitesi, Altýnþehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel:

17 DOSYA Adýyaman Üniversitesi, Altýnþehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel:

18 DEFTER/CEP BLOKNOT Adýyaman Üniversitesi, Altýnþehir Mh Sokak No: ADIYAMAN Tel:

19 KIRLANGIÇ BAYRAK

20 ANAHTARLIK

21 KARTON ÇANTA

22 TÝÞÖRT/KUPA/KALEM

23 Adýyaman Üniversitesi, Altýnþehir Mh Sokak No: ADIYAMAN

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır.

Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. 1 2 3 4 5 8 11 12 13 14 15 Bu dosyanın hazırlanış amacı, Namık Kemal Üniversitesi'nin kurumsal kimliğini belirli kurallar çerçevesinde bir standarda kavuşturmaktır. Üniversitenin kurumsal bütünlüğünü korumak

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz.

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. Araştıran, üreten, ürettiğini yorumlayan ve paylaşan, soran-sorgulayan

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ Memduh Boydak Mütevelli Heyet Başkanı Değerli Arkadaşlarım, Melikşah Üniversitesi olarak, geliştirdiğimiz eğitim stratejileriyle ve yaptığımız doğru hamlelerle bir dünya üniversitesi

Detaylı

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5**

20* 20** - 12* 3** 30 - Eğitim Fakültesi mezunu olmak. (Programa kesin kayıt yaptıran 12 SÖZ 5 SÖZ 20* 5** - Kontenjan ALES Puan TC UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında lisansüstü programlara alınacak öğrenci kabul koşulları, kontenjanları,

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

Ambalaj Ay Yýldýzlarý Yarýþmasý 2010 Sonuçlarý Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalajyarismasi.com www.ambalaj.org.tr ISBN: 978-975-00562-6-0 www.ambalajayyildizlari.com www.crescentandstarsforpackagings.com

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Ambalaj Sanayicileri Derneði Koþuyolu Katip Salih Sokak No.13, 34718 Kadýköy-ÝSTANBUL Tel: (0216) 545 49 48 Faks: (0216) 545 49 47 www.ambalaj.org.tr Türkiye "Ambalaj Ay Yýldýzlarýný" Seçti. www.ambalaj.org.tr

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI TANITIM YÖNERGESĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. Misyon / Vizyon...3 2. Kılavuz Hakkında...4 3. Genel Tema...5 3.1 Amblem Logotype ve Rasyonel...5 3.2 Amblem Logotype Oranı...6 3.3 Amblem Logotype Dişi Kullanımı...8 3.4 Amblem

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. G R A F İ K TA S A R I M T. C. O R T A K A R A D E N

Detaylı

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü

Eðitim A.Þ. Genel Müdürü. Eðitim A.Þ. Genel Müdürü J Janset Yeþilyurt Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Eðitim A.Þ. Genel Müdürü Haber Turu 2006 Yaz Okulu Avrupa Kültür Gezisi Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü 2006 yaz okulunu

Detaylı

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Kurumsal Kimlik Klavuzu Kurumsal Kimlik Klavuzu İçindekiler 01. GİRİŞ 01.1 Rektör Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA nın Mesajı 01.2 Kurumsal Kimlik Hakkında 01.3 Terminoloji 02. TEMEL UNSURLAR 02.1 Amblem / Amblem Kullanımı / Logotype

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 23/06/2015-30588 T.C. Sayı : 79508372-900/ Konu : Kampüs Kart Uygulaması ÇOK İVEDİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz ile T.C Ziraat Bankası A.Ş arasında imzalanan, 30/01/2013

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ KAYIT ÜCRETÝ 1. Kongre bilimsel programý SDE Yüksek Kurulu tarafýndan kredilendirilmiþtir. 2. Kongre kaydýnýn iptali 4 Ekim 2010 tarihine kadar yazýlý olarak Kongre Kayýt Merkezi'ne bildirilmelidir. Ýptal

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı