FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Kuruma İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER... A. Kurum Amaç ve Hedefleri... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar... B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi* Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi* Diğer Hususlar*... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme... V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... EKLER... I

3 SUNUŞ Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Acımasız rekabet koşullarının her alanda hakim olduğu günümüz toplumlarında, bu rekabet ortamında üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Fırat Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir yılında eğitim öğretime başlayan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bugün 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı ve 11 Meslek Yüksekokulunda, toplam 1557 akademik ve 1252 idari personel ile lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencisine hizmet etmektedir. Tüm çabamız ve gayretimiz, güzel yurdumuzun geleceği olan genç arkadaşlarımızı, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim - öğretim ile sınırlı değildir. Fırat Üniversitesi öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmetini verirken; diğer taraftan, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, öğrencilerinin ilgi duyduğu ve bilgi sahibi olmaları gerektiği konularda panel, sempozyum, kongre, konferans, konser, sinema ve tiyatro gösterimi, gibi etkinler düzenleyerek boş zamanlarını değerlendirmeleri için ortam yaratmaktadır. Fırat Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, aklı hür, vicdanı hür yarınımızın teminatı gençleri Atatürk ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiştirmeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen ilk günkü azim ve şevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir ortamı sağlamanın heyecanını yaşamaktayız. Güvenli ve şirin Elazığ da, geniş ve yeşil kampüsü, teknik alt yapısını tamamlamış kaliteli eğitim kadrosu, modern laboratuarları, çok amaçlı sosyal ve sportif mekânları ile sizleri bünyesinde görmeyi ümit eden Fırat Üniversitesi, sadece diploma veren bir anlayıştan uzak çok yönlü bir insan profilinde öğrenci yetiştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başarılar diler sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ Fırat Üniversitesi Rektörü II

4 I-GENEL BİLGİLER I.A-Misyon ve Vizyon I.A-1 Misyon Fırat Üniversitesinin misyonu; Paydaşlarının eğitim, araştırma ve sosyo-kültürel beklentileri doğrultusunda özgün ve evrensel bilgi üreterek, çağdaş ve akademik bireyler yetiştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. I.A-2 Vizyon Fırat Üniversitesi vizyonu nun boyutları; Bir Dünya Üniversitesi Olmak tır. Evrensel gelişmeye katkısı yönünden bilim dünyasında disiplinlerarası sinerji yaratan, Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, Faaliyetleri ile çevresinde yol gösterici rol üstlenen, Kendi alanında lider olan küresel dünya ile iletişim ve etkileşim fırsatları oluşturan, Çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izleyerek faaliyetlerini yönlendiren, Öz güven ve sosyal sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, hür düşünebilen, bilgili, nitelikli, mükemmeli arayan, konusunda uzman, motivasyonu yüksek, aktif, gelişime açık, uyumlu ve dikkat çeken bireyler yetiştiren, Modern eğitim yöntemlerini uygulayan bir dünya üniversitesi olmaktır. I.B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar I.B-1 Yetki Fırat Üniversitesinin kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla gerçekleşmiştir. 2547, 2809, 3389 ve 3337 sayılı kanunlarla bugünkü yapısına kavuşmuştur. I.B-2 Görev ve Sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Üniversitelerin görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesinde; Bu görevler; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

5 Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir. denilmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri olarak; a.çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

6 Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. I.C-Kuruma İlişkin Bilgiler I.C.1-Fiziksel Yapı Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte on üniteden oluşmaktadır. Rektörlük kampusu; hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsisli m2 lik alan ile kamulaştırılarak, üniversitemiz adına tescil edilen m2 olmak üzere toplam m2, Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuşlardır. Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü de m2 ve Yurtbaşı nda m2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere de ise m2 lik Üniversitemiz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajı nda m2 yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi ne bağlı Su Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı Bingöl Meslek Yüksekokulu m2, Tunceli Meslek Yüksekokulu m2, Muş Meslek Yüksekokulu m2 ve Kemaliye H. Ali AKIN Meslek Yüksekokulu 1596 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, m2 lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ ın ve Doğu Anadolu Bölgesi ne sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz de akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluşan lojmanlarımız vardır. Mevcut lojmanların; 154 adedi Rektörlük, 150 adedi Mühendislik Kampüsündedir.

7 Taşıtın Cinsi Taşıtlar Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için). 4x2 Binek Otomobil(237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.) 4x2 Binek Otomobil 4x2 12 Station-Wagon 4x2 4 Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 4x4 2 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4x2 7 Kaptı Kaçtı (Arazi) 4x4 --- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 8 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x4 --- Panel 4x2 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4x2 7 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 4x2 4 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 4x2 1 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 4x2 2 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 6x2-6x4 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 4x2 3 Ambulans arazi hizmetleri için 4x4 Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere 4x2 Motorsiklet en az cc.lik - Motorsiklet en az 600 cc.lik - Bisiklet - Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Toplam 50

8 Birim Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Adet Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu 184 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 19 İnşaat Makineleri ve Aletleri 26 Atölye Makineleri ve Aletleri 446 İş Makineleri ve Aletleri 5 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 9 Posta Makineleri 1 Paketleme Makineleri 1 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 8 Cihazlar ve Aletler Grubu 227 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 21 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 33 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 64 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 178 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 87 Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri 450 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 57 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 242 Birim Demirbaş Listesi Adet Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları 1676 Temsil ve Tören Demirbaşları 494 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 28 Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular 1748 Bilgisayar Çevre Birimleri 391 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 101 Haberleşme Cihazları 1068 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 166 Aydınlatma Cihazları 18 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları 2875 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 69 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 563 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 32 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 132

9 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları 2073 Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları 1381 Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları 84 Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar 1 Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 2505 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 129 Derslik Süslemeleri 26 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 28 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 76 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 5 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 1 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 10 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 120 Yedek Parçalar Grubu Su Tesisatı Yedek Parçaları 10

10 I.C.2-Örgüt Yapısı FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI SENATO ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU REKTÖR REKTÖR FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEK ARAŞTIRMA BÖLÜMLER İDARİ REKTÖR YARDIMCISI (2) OKULLAR MERKEZLERİ ÖRGÜT YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FEN BİNGÖL SAĞ.ARŞ.UYG.MRK. ATATÜRK İLK. GENEL BİLİMLERİ MESLEK Y.O. TARIM HAY. İNK. TARİHİ SEKRETER VETERİNERLİK TUNCELİ ARŞ.UYG.MRK. TÜRK DİLİ STRATEJİ GEL. DAİ.. SOSYAL MESLEK Y.O. KEBAN YÖRESİ YABANCI BŞK. FEN EDEBİYAT BİLİMLERİ MUŞ ÇEVRE KİR.MRK. DİLLER YAPI İŞL. VE TEK. MESLEK Y.O. BİYOTEKNOLOJİ BEDEN EĞİTİMİ DAİ.BŞK. 6 Şb. TEKNİK EĞİTİM SAĞLIK SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.MRK. VE SPOR PERSONEL BİLİMLERİ KEBAN MESLEK Y.O. FIRAT HAVZASI GÜZEL DAİ.BŞK. 3 Şb. TIP SOSYAL BİL. ARŞ.MRK. SANATLAR İDA. MALİ İŞL. MESLEK Y.O. BİLGİSAYAR ENFORMATİK DAİ.BŞK. 7 Şb. SU ÜRÜNLERİ TEKNİK BİL. BİL. ARŞ.MRK. ÖĞR. İŞL. MESLEK Y.O. ÜNİV. SANAYİ DAİ.BŞK. 2 Şb. İLAHİYAT SAĞLIK HİZ. İŞBİRLİĞİ MRK. SAĞ.KÜL.SPOR MESLEK Y.O. ATATÜRK İLK. DAİ.BŞK. 5 Şb. BİNGÖL ZİRAAT SİVRİCE İNK. TARİHİ BİLGİ İŞLEM MESLEK Y.O. ÇEVRE SOR. DAİ.BŞK. TUNCELİ İKT. MADEN ARŞ.MRK. HUKUK VE İDARİ BİL. MESLEK Y.O. ORTADOĞU MÜŞAVİRLİĞİ ELAZIĞ ARŞ.MRK. ÜNİVERSİTE EĞİTİM SAĞLIK Y.O. KARDİYOLOJİ HAST. BAŞ. MÜD. BEDEN EĞİTİMİ ARŞ.MRK. SİVİL SAVUNMA MUŞ EĞİTİM VE SPOR Y.O. LEPRA UZMANLIĞI BİNGÖL ARŞ.MRK. DÖN. SER. İLETİŞİM SAĞLIK Y.O. SÜREKLİ İŞLETMELERİ MALAZGİRT EĞT. ARŞ.MRK. GÜVENLİK MÜD ALPARSLAN M.Y.O. DİL EĞİTİMİ DEVLET ARŞ.MRK. YAZI İŞL.MÜD. KONSERVATUVARI İLERİ TEKNO. ARŞ.MRK. DAP ARŞ.MRK. DOĞAL AFETLER ARŞ.MRK. İŞİTME ÖZ.ARŞ.MRK. UZAKTAN EĞT.MRKZ FÜBAP

11 I.C.3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz harcama birimlerinde bütçe hazırlık, ödenek, tahakkuk işlemlerinin yürütüldüğü online olarak hizmet veren e-bütçe otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında ki muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kullanılarak yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; mevcut altyapı bilişim sistemleri ile ilgili olarak 2006 yılı içerisinde görev ve yetkileri doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi nin başta ağ cihazları, sunucu bilgisayarları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Üniversitemizin dış internet bağlantısı Cisco 7206VXR yönlendirici cihazı ile 34 Mbps ATM üzerinden ULAKBIM tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, üniversitemize bağlı olarak diğer illerde bulunan Bingöl MYO, Tunceli MYO ve Muş MYO' larına 256 Kbps Frame Relay bağlantı ile üniversitemiz üzerinden ULAKBIM bağlantılı olarak internet hizmeti verilmektedir. Bu Meslek Yüksekokullarda yönlendirici cihaz olarak Cisco 2801 yönlendiricileri kullanılmaktadır. Bilgi işlem merkezinde 1 adet Cajun P880 ana omurga anahtarlama cihazı (switch) bulunmaktadır. Buna bağlı olarak mühendislik fakültesi, teknik eğitim fakültesi ve araştırma hastanesinde, kenar merkez olarak 3 adet Cajun P332G-ML cihazları mevcuttur. Bu cihazlara bağlı, ikinci seviye P133G2, P333T, P333R ve muhtelif cihazlar anahtarlama cihazları ile bağlantı sağlanmaktadır. Kullanıcı sayısındaki artışlara paralel olarak, mevcut bazı anahtarlama cihazlarına ek olarak hub veya basit ağ anahtarlama cihazları kullanılmaktadır. Ayrıca tüm üniversite yerleşkemizi kapsayan kablosuz ağ erişimi için, 39 adet erişim noktası kurulmuştur. Kampus ağı, ana bağlantı noktası ile kenar merkezler arasında 1 Gbps fiber bağlantısı sağlanmaktadır. Kullanıcı bazında ise, 10/100 Mbps hızlarında hizmet sunulmaktadır. Yaklaşık olarak hizmet verilen uç sayısı taşralar hariç 5000 civarındadır. Kullanıcı sayısının fazla olmasından dolayı doğal olarak oluşan ağ trafiği çok fazla olmakla beraber, özellikle ağ yayın (broadcast) trafiği ağırlıklı olarak sisteme yük bindirmektedir. Çözüm olarak; şu anda mevcut yönetilebilir ağ anahtarları üzerinden 18 adet VLAN uygulaması yapılmaktadır. Hastane Bilgi Sisteminde; Standby server olarak kullanılan iki adet Sun Fire V440 Server(SolarisOS) ve yaklaşık istemci (Client) yi kapsamaktadır. Fırat Tıp Merkezi ağ altyapısında internet bağlantıları da dahil olmak üzere yaklaşık adet 24 lük swich üzerinde toplam 1100 e yakın aktif uç vardır. Ağ altyapısı 4 ayrı noktadaki panelden oluşmaktadır. Sistem bağlantılarının ~% 70 i 100 Mbps hızında diğer uçlarsa 10 Mbps hızında veri iletişimini desteklemektedir. Hastane Bilgi Sistemi faaliyetlerin hızlı etkin ve etkili olarak sunulmasında büyü katkılar sağlamaktadır. Yaklaşık 1800 kişinin çalıştığı böyle büyük bir organizasyonda faaliyet kayıtlarının doğru tutulması ve bu kayıtlarının hızlı şekilde bilgiye dönüştürülmesi yönetimsel faaliyetlerde önem arzettiğinden Hastane Bilgi Sistemi yaşamsal olarak faaliyetlerin çekirdeğini oluşturmaktadır diyebiliriz. Son zamanlarda e-devlet kapsamında yürütülen projelerin uygulamaları sistemimizde sorunsuz olarak işletilebilmektedir. (Provizyon, Medula gibi) bu tür sistemlerin internet üzerinden sürdürülebilmesi ulusal düzeyde kimi zaman yaşanan bağlantı sorunlarının çözümüne kadar geçen sürede hizmetin aksamasına varabilecek sıkıntı yaşanabilmektedir. Diğer sistemlerle veri paylaşımının olabilmesi için ortak kod sistemlerinin e-devlet projesi kapsamında oluşturulması ve tüm birimlere ait sistemlerin ortak kod altında çalıştırılması ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında taşınır mal kod listesi oluşturulduğundan sistemlerin satınalma, depolama ve bütçe

12 işlemleri ile ilgili verilerinin gelecekte paylaşılabileceğini göstermektedir. Bunun gibi örneğin her kurumun hastasına farklı bir dosya numarası vermesi yerine MERNİS projesi kapsamında oluşturulan TC Kimlik Numarasının kullanılması da hasta verilerinin uyumlu olarak paylaşılabilmesine sebep olabilecektir. Hastanelerde faaliyetlerin 7/24 saat esasına sürekli ve kesintisiz olarak verilmesi hayati önem arzettiğinden sistemde teknik olarak oluşabilecek sorunlar işleyişin ciddi olarak durmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri alınmakla birlikte olası sorunların çözümü için geçen zamanda kısmi de olsa kesintilerin yaşanılması çok nadir de olsa kaçınılmaz olabilmektedir. I.C.4-İnsan Kaynakları Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 2 2 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 1 1 Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

13 Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Geldiği Ülke Azerbaycan Çalıştığı Bölüm Yabancı Diller Böl. Toplam 1 1 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğ. Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Elazığ Sağlık Yüksekokulu Dicle Üniversitesi 1 1

14 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 9,7 34,0 33,8 22,4 0,1 I.C.5-Sunulan Hizmetler I.C.5-1 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunun tarih ve sayılı kararı uyarınca kurulan Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) Münferit Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Tıpta Uzmanlık Tezleri Projelerine maddi destek sağlamıştır. Üniversitemizin Araştırma Fonu, 1986 yılında kurulmuş ve tarihinde aktif hale geçmiştir. Fondan yılları arasında Fen-Edebiyat, Mühendislik, Teknik Eğitim, Tıp ve Veterinerlik alanlarında toplam 402 adet araştırma projesine parasal destek verilmiştir yılından 2000 yılına kadar Fen Bilimlerinde 205, Sağlık Bilimlerinde 164, Sosyal Bilimlerde 12, proje desteklemiştir. Desteklenen münferit, altyapı ve güdümlü projelerinin toplamı ise 21 dir. Projelerin 246 adedi sonuçlanmıştır. Çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Bu zaman dilimi içinde 3 Temmuz 2001 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 15. Maddesi (E) bendinin birinci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesinin başlığında yer alan ve araştırma fonu ibaresi metinden çıkarılmış, (a) fıkrasının dördüncü bendinde yer alan araştırma fonu ibaresi bilimsel araştırma projeleri şeklinde değiştirilmiş ve (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunda yapılan bu yasal düzenlemeden sonra FÜNAF ın faaliyetleri durdurulmuştur. Yapılan değişikliğe dayanılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik i yayımlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 1. maddesi uyarınca hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunca 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi ne Proje Teklifi Hazırlama, Değerlendirme ve Yürütme Yönergesi ni görüşerek kabul etmiştir. Yönergenin kabulünden sonra Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi ismi ile faaliyetlerine yeniden başlamıştır.

15 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2006 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBİTAK A.B DİĞER DÖSE PAYINDAN TOPLAM I.C.5-2 Genel Sekreterlik Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, iş ve işlevlerini yerine getirmektedir. I.C.5-3 Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil savunma planlarını hazırlamak, ilgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, icabında uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak, gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek, sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek, iş ve işlemlerini yapmaktadır. I.C.5-4 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Evrak Kayıt Müdürlüğü:Üniversitemizin tüm iç ve dış evrak ulaşım hizmetlerini yürütmektedir gelen evraka, giden evraka kayıt numarası verilmiştir. İç Hizmetler Müdürlüğü:Üniversitemiz Rektörlük ve Mühendislik kampüsleri sirkülasyon alanlarının temizliği, ilaçlama hizmetleri yapılmaktadır. Milli Bayramlar, açılış, toplantı, sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde konferans salonları hazır hale getirilmektedir. Basımevi Müdürlüğü:2006 yılı içerisinde Matbaamızda; enstitülerimize ait dergilerin 27 adet basımı baskısı, aylık yayınlanan Fırat Haber Gazetesinin baskısı, Fırat Tıp Merkezinin matbu evrakının basımı yapılmıştır. Üniversitemiz genelinde baskısı yapılan matbu evrakların sayısı dir. Satınalma Müdürlüğü:4734 sayılı kanun hükümlerine göre Üniversitemiz genel mal ve hizmet satınalma işlemlerini yürütmektedir. Doğrudan temin yöntemi ve ihale yolu ile mal ve hizmet alımı yapılmaktadır. 18 Mal alımı ihalesi ve 1 hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

16 Ayniyat Saymanlığı:Her türlü demirbaş eşya demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin teslimatı, saklanması, dağıtılması ve takibi işleri yapılmaktadır. Tahakkuk Müdürlüğü:Rektörlük ve bağlı birimlerin maaşları, yollukları, tedavi yardımları ile tüm yatırım ve transfer tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. I.C.5-5 Personel Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Üniversite personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Üniversite personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Rektörlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak I.C.5-6 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Fırat Üniversitesi Kütüphanesi, bünyesinde bulunan Tunceli, Bingöl, Keban ve Muş Meslek Yüksekokullarına hizmet vermekte, merkezi bir durumda bulunarak bölge kütüphanesi olarak görev yapmaktadır. Merkez kütüphanemizde 2006 yılı sonu itibariyle demirbaşa kayıtlı kitap sayısı dır yılında; kitap bölümünden , süreli yayınlar bölümünden olmak üzere okuyucu faydalanmıştır. Kitaplar Dewey Decimal Classification a göre tasnif edilmekte Angola American II ye göre katalog işlemleri yapılmaktadır. Kütüphane otomasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Eğitim ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gerekli bilgi, belge ve dokümanları toplamakta bunları belli bir sisteme göre düzenleyip öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer araştırmacıların yararlanması için hazır hale getirmektedir. Teknik Hizmetler:Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, nadir eserler, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunuluşuna kadar geçirdiği işlemlerin tamamıdır. Okuyucu Hizmetleri:Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli ve etkin şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Kitap koleksiyonunun tamamı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kütüphanemiz yeterli bilgisayar ve internet ağına sahiptir. Kitap salonu ile süreli yayınlar salonlarında bulunan bilgisayarlar, kitap ve kaynak tarama amaçlı kullanılmaktadır. Kütüphanemiz aşağıdaki veri tabanlarına (elektronik kaynaklara) abone olmuştur. 1-Science Direct 2-Wiley Interscience 3-Web Of Science 4-American Chemical Society 5-Taylor and Francis 6-Springer Link 7-Blackwell Synergy 8-EBRARY- Elektronik Kitap Veri Tabanı 9-IEEE-IEL (ULAKBİM Ulusal lisans anlaşması ile) 10-ULAKBİM Veritabanları (Serbest erişim) 11-Engineering Village 2 (EVV 2)

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı... İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 4 A- MISYON VE VIZYON...4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...6 1. Fiziksel Yapı...6 2. Örgüt Yapısı... 10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Vizyon... 9 Misyon...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 Misyon:... 3 Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 C- Teşkilat

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz,

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ...: 3 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU...: 7 1- AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİMİZ...: 10 1.1- Akademik Birimler...: 10 1.2- İdari Birimler...: 19 2.GENEL BİLGİLER...: 24 2.1- Yetki, Görev

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2007 YILI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2008 SUNUŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992 yılındaki kuruluşundan bu yana 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde belirtilen amaçlar

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922)

(Gazi Mustafa Kemal, 1 Mart 1922) Milletimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede lâyık olduğu medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür. (Gazi Mustafa

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemiz kamu mali yönetiminin Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumu sürecinde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarıyla tanışmış ve bu süreçte

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı