FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Kuruma İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... D- Diğer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER... A. Kurum Amaç ve Hedefleri... B. Temel Politikalar ve Öncelikler... C. Diğer Hususlar... III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar... B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi* Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi* Diğer Hususlar*... IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme... V- ÖNERİ VE TEDBİRLER... EKLER... I

3 SUNUŞ Üniversiteler eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek zorunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedir. Acımasız rekabet koşullarının her alanda hakim olduğu günümüz toplumlarında, bu rekabet ortamında üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknoloji ile ölçüldüğü bir yüzyılda, 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içerisindeki Fırat Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir yılında eğitim öğretime başlayan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bugün 10 fakülte, 2 yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı ve 11 Meslek Yüksekokulunda, toplam 1557 akademik ve 1252 idari personel ile lisans, ön lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencisine hizmet etmektedir. Tüm çabamız ve gayretimiz, güzel yurdumuzun geleceği olan genç arkadaşlarımızı, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim - öğretim ile sınırlı değildir. Fırat Üniversitesi öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmetini verirken; diğer taraftan, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi, öğrencilerinin ilgi duyduğu ve bilgi sahibi olmaları gerektiği konularda panel, sempozyum, kongre, konferans, konser, sinema ve tiyatro gösterimi, gibi etkinler düzenleyerek boş zamanlarını değerlendirmeleri için ortam yaratmaktadır. Fırat Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, aklı hür, vicdanı hür yarınımızın teminatı gençleri Atatürk ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiştirmeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen ilk günkü azim ve şevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir ortamı sağlamanın heyecanını yaşamaktayız. Güvenli ve şirin Elazığ da, geniş ve yeşil kampüsü, teknik alt yapısını tamamlamış kaliteli eğitim kadrosu, modern laboratuarları, çok amaçlı sosyal ve sportif mekânları ile sizleri bünyesinde görmeyi ümit eden Fırat Üniversitesi, sadece diploma veren bir anlayıştan uzak çok yönlü bir insan profilinde öğrenci yetiştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başarılar diler sevgi ve saygılarımı sunarım. Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ Fırat Üniversitesi Rektörü II

4 I-GENEL BİLGİLER I.A-Misyon ve Vizyon I.A-1 Misyon Fırat Üniversitesinin misyonu; Paydaşlarının eğitim, araştırma ve sosyo-kültürel beklentileri doğrultusunda özgün ve evrensel bilgi üreterek, çağdaş ve akademik bireyler yetiştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. I.A-2 Vizyon Fırat Üniversitesi vizyonu nun boyutları; Bir Dünya Üniversitesi Olmak tır. Evrensel gelişmeye katkısı yönünden bilim dünyasında disiplinlerarası sinerji yaratan, Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, Faaliyetleri ile çevresinde yol gösterici rol üstlenen, Kendi alanında lider olan küresel dünya ile iletişim ve etkileşim fırsatları oluşturan, Çağdaş bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini sürekli izleyerek faaliyetlerini yönlendiren, Öz güven ve sosyal sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, hür düşünebilen, bilgili, nitelikli, mükemmeli arayan, konusunda uzman, motivasyonu yüksek, aktif, gelişime açık, uyumlu ve dikkat çeken bireyler yetiştiren, Modern eğitim yöntemlerini uygulayan bir dünya üniversitesi olmaktır. I.B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar I.B-1 Yetki Fırat Üniversitesinin kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı kanunla gerçekleşmiştir. 2547, 2809, 3389 ve 3337 sayılı kanunlarla bugünkü yapısına kavuşmuştur. I.B-2 Görev ve Sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Üniversitelerin görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesinde; Bu görevler; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez. Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır. Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır. Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.

5 Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir. Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir. denilmektedir sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde Yükseköğretim Kurulunun görevleri olarak; a.çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

6 Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. I.C-Kuruma İlişkin Bilgiler I.C.1-Fiziksel Yapı Üniversitemiz, Rektörlük ve Mühendislik Fakültesi Kampüsleri ile birlikte on üniteden oluşmaktadır. Rektörlük kampusu; hazine adına tapulu ve üniversitemize tahsisli m2 lik alan ile kamulaştırılarak, üniversitemiz adına tescil edilen m2 olmak üzere toplam m2, Mühendislik Fakültesi Kampüsü ise hazine adına tapulu ve Üniversitemize tahsisli m2 yüzölçümündeki alanlar üzerine kurulmuşlardır. Üniversitemize bağlı Araştırma ve Uygulama Çiftliği iki ünite halinde; Kesik Köprü de m2 ve Yurtbaşı nda m2 yüzölçümündeki arazi üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Sivrice Cevizdere de ise m2 lik Üniversitemiz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri kurulmuştur. Harmantepe-Cip Barajı nda m2 yüzölçümündeki arazi üzerine, Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi ne bağlı Su Ürünleri Tesisleri bulunmaktadır. Üniversitemize bağlı Bingöl Meslek Yüksekokulu m2, Tunceli Meslek Yüksekokulu m2, Muş Meslek Yüksekokulu m2 ve Kemaliye H. Ali AKIN Meslek Yüksekokulu 1596 m2 yüzölçümündeki arazi üzerine kurulmuştur. Üniversitemiz Fırat Tıp Merkezi, m2 lik bir alan üzerine kurulu olup 1998 yılında hizmete sunularak Elazığ ın ve Doğu Anadolu Bölgesi ne sağlık hizmeti vermektedir. Üniversitemiz de akademik ve idari personelimiz için toplam 304 daireden oluşan lojmanlarımız vardır. Mevcut lojmanların; 154 adedi Rektörlük, 150 adedi Mühendislik Kampüsündedir.

7 Taşıtın Cinsi Taşıtlar Diferansiyeli Göreve Tahsis Edilmiş, Kuruma Ait Taşıtlar Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Adet Binek Otomobil (237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar ile Devlet Protokol Hizmetlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca satın alınacak taşıtlar için). 4x2 Binek Otomobil(237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan ilk üç sıradaki Makamlar için.) 4x2 Binek Otomobil 4x2 12 Station-Wagon 4x2 4 Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) 4x4 2 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) 4x2 7 Kaptı Kaçtı (Arazi) 4x4 --- Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x2 8 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 4x4 --- Panel 4x2 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 4x2 7 Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 4x2 4 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 4x2 1 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 4x2 2 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az kg 6x2-6x4 Ambulans (Tıbbi donanımlı) 4x2 3 Ambulans arazi hizmetleri için 4x4 Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere 4x2 Motorsiklet en az cc.lik - Motorsiklet en az 600 cc.lik - Bisiklet - Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) Toplam 50

8 Birim Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Adet Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu 184 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri 19 İnşaat Makineleri ve Aletleri 26 Atölye Makineleri ve Aletleri 446 İş Makineleri ve Aletleri 5 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri 9 Posta Makineleri 1 Paketleme Makineleri 1 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler 8 Cihazlar ve Aletler Grubu 227 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları 21 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 33 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 64 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 178 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler 87 Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri 450 Müzik Aletleri ve Aksesuarları 57 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 242 Birim Demirbaş Listesi Adet Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları 1676 Temsil ve Tören Demirbaşları 494 Koruyucu Giysi ve Malzemeler 28 Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular 1748 Bilgisayar Çevre Birimleri 391 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 101 Haberleşme Cihazları 1068 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 166 Aydınlatma Cihazları 18 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları 2875 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 69 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları 563 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 32 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler 132

9 Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları 2073 Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları 1381 Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları 84 Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar 1 Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları 2505 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar 129 Derslik Süslemeleri 26 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları 28 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 76 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar 5 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar 1 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 10 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları 120 Yedek Parçalar Grubu Su Tesisatı Yedek Parçaları 10

10 I.C.2-Örgüt Yapısı FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT ŞEMASI SENATO ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU REKTÖR REKTÖR FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEK ARAŞTIRMA BÖLÜMLER İDARİ REKTÖR YARDIMCISI (2) OKULLAR MERKEZLERİ ÖRGÜT YARDIMCISI MÜHENDİSLİK FEN BİNGÖL SAĞ.ARŞ.UYG.MRK. ATATÜRK İLK. GENEL BİLİMLERİ MESLEK Y.O. TARIM HAY. İNK. TARİHİ SEKRETER VETERİNERLİK TUNCELİ ARŞ.UYG.MRK. TÜRK DİLİ STRATEJİ GEL. DAİ.. SOSYAL MESLEK Y.O. KEBAN YÖRESİ YABANCI BŞK. FEN EDEBİYAT BİLİMLERİ MUŞ ÇEVRE KİR.MRK. DİLLER YAPI İŞL. VE TEK. MESLEK Y.O. BİYOTEKNOLOJİ BEDEN EĞİTİMİ DAİ.BŞK. 6 Şb. TEKNİK EĞİTİM SAĞLIK SÜLEYMAN DEMİREL ARŞ.MRK. VE SPOR PERSONEL BİLİMLERİ KEBAN MESLEK Y.O. FIRAT HAVZASI GÜZEL DAİ.BŞK. 3 Şb. TIP SOSYAL BİL. ARŞ.MRK. SANATLAR İDA. MALİ İŞL. MESLEK Y.O. BİLGİSAYAR ENFORMATİK DAİ.BŞK. 7 Şb. SU ÜRÜNLERİ TEKNİK BİL. BİL. ARŞ.MRK. ÖĞR. İŞL. MESLEK Y.O. ÜNİV. SANAYİ DAİ.BŞK. 2 Şb. İLAHİYAT SAĞLIK HİZ. İŞBİRLİĞİ MRK. SAĞ.KÜL.SPOR MESLEK Y.O. ATATÜRK İLK. DAİ.BŞK. 5 Şb. BİNGÖL ZİRAAT SİVRİCE İNK. TARİHİ BİLGİ İŞLEM MESLEK Y.O. ÇEVRE SOR. DAİ.BŞK. TUNCELİ İKT. MADEN ARŞ.MRK. HUKUK VE İDARİ BİL. MESLEK Y.O. ORTADOĞU MÜŞAVİRLİĞİ ELAZIĞ ARŞ.MRK. ÜNİVERSİTE EĞİTİM SAĞLIK Y.O. KARDİYOLOJİ HAST. BAŞ. MÜD. BEDEN EĞİTİMİ ARŞ.MRK. SİVİL SAVUNMA MUŞ EĞİTİM VE SPOR Y.O. LEPRA UZMANLIĞI BİNGÖL ARŞ.MRK. DÖN. SER. İLETİŞİM SAĞLIK Y.O. SÜREKLİ İŞLETMELERİ MALAZGİRT EĞT. ARŞ.MRK. GÜVENLİK MÜD ALPARSLAN M.Y.O. DİL EĞİTİMİ DEVLET ARŞ.MRK. YAZI İŞL.MÜD. KONSERVATUVARI İLERİ TEKNO. ARŞ.MRK. DAP ARŞ.MRK. DOĞAL AFETLER ARŞ.MRK. İŞİTME ÖZ.ARŞ.MRK. UZAKTAN EĞT.MRKZ FÜBAP

11 I.C.3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz harcama birimlerinde bütçe hazırlık, ödenek, tahakkuk işlemlerinin yürütüldüğü online olarak hizmet veren e-bütçe otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında ki muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kullanılarak yürütülmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; mevcut altyapı bilişim sistemleri ile ilgili olarak 2006 yılı içerisinde görev ve yetkileri doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi nin başta ağ cihazları, sunucu bilgisayarları ve fiber kablolama olmak üzere bilişim hizmetleri alanında hizmet vermeye yönelik alt yapı olanakları mevcuttur. Üniversitemizin dış internet bağlantısı Cisco 7206VXR yönlendirici cihazı ile 34 Mbps ATM üzerinden ULAKBIM tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, üniversitemize bağlı olarak diğer illerde bulunan Bingöl MYO, Tunceli MYO ve Muş MYO' larına 256 Kbps Frame Relay bağlantı ile üniversitemiz üzerinden ULAKBIM bağlantılı olarak internet hizmeti verilmektedir. Bu Meslek Yüksekokullarda yönlendirici cihaz olarak Cisco 2801 yönlendiricileri kullanılmaktadır. Bilgi işlem merkezinde 1 adet Cajun P880 ana omurga anahtarlama cihazı (switch) bulunmaktadır. Buna bağlı olarak mühendislik fakültesi, teknik eğitim fakültesi ve araştırma hastanesinde, kenar merkez olarak 3 adet Cajun P332G-ML cihazları mevcuttur. Bu cihazlara bağlı, ikinci seviye P133G2, P333T, P333R ve muhtelif cihazlar anahtarlama cihazları ile bağlantı sağlanmaktadır. Kullanıcı sayısındaki artışlara paralel olarak, mevcut bazı anahtarlama cihazlarına ek olarak hub veya basit ağ anahtarlama cihazları kullanılmaktadır. Ayrıca tüm üniversite yerleşkemizi kapsayan kablosuz ağ erişimi için, 39 adet erişim noktası kurulmuştur. Kampus ağı, ana bağlantı noktası ile kenar merkezler arasında 1 Gbps fiber bağlantısı sağlanmaktadır. Kullanıcı bazında ise, 10/100 Mbps hızlarında hizmet sunulmaktadır. Yaklaşık olarak hizmet verilen uç sayısı taşralar hariç 5000 civarındadır. Kullanıcı sayısının fazla olmasından dolayı doğal olarak oluşan ağ trafiği çok fazla olmakla beraber, özellikle ağ yayın (broadcast) trafiği ağırlıklı olarak sisteme yük bindirmektedir. Çözüm olarak; şu anda mevcut yönetilebilir ağ anahtarları üzerinden 18 adet VLAN uygulaması yapılmaktadır. Hastane Bilgi Sisteminde; Standby server olarak kullanılan iki adet Sun Fire V440 Server(SolarisOS) ve yaklaşık istemci (Client) yi kapsamaktadır. Fırat Tıp Merkezi ağ altyapısında internet bağlantıları da dahil olmak üzere yaklaşık adet 24 lük swich üzerinde toplam 1100 e yakın aktif uç vardır. Ağ altyapısı 4 ayrı noktadaki panelden oluşmaktadır. Sistem bağlantılarının ~% 70 i 100 Mbps hızında diğer uçlarsa 10 Mbps hızında veri iletişimini desteklemektedir. Hastane Bilgi Sistemi faaliyetlerin hızlı etkin ve etkili olarak sunulmasında büyü katkılar sağlamaktadır. Yaklaşık 1800 kişinin çalıştığı böyle büyük bir organizasyonda faaliyet kayıtlarının doğru tutulması ve bu kayıtlarının hızlı şekilde bilgiye dönüştürülmesi yönetimsel faaliyetlerde önem arzettiğinden Hastane Bilgi Sistemi yaşamsal olarak faaliyetlerin çekirdeğini oluşturmaktadır diyebiliriz. Son zamanlarda e-devlet kapsamında yürütülen projelerin uygulamaları sistemimizde sorunsuz olarak işletilebilmektedir. (Provizyon, Medula gibi) bu tür sistemlerin internet üzerinden sürdürülebilmesi ulusal düzeyde kimi zaman yaşanan bağlantı sorunlarının çözümüne kadar geçen sürede hizmetin aksamasına varabilecek sıkıntı yaşanabilmektedir. Diğer sistemlerle veri paylaşımının olabilmesi için ortak kod sistemlerinin e-devlet projesi kapsamında oluşturulması ve tüm birimlere ait sistemlerin ortak kod altında çalıştırılması ile mümkün olabilecektir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında taşınır mal kod listesi oluşturulduğundan sistemlerin satınalma, depolama ve bütçe

12 işlemleri ile ilgili verilerinin gelecekte paylaşılabileceğini göstermektedir. Bunun gibi örneğin her kurumun hastasına farklı bir dosya numarası vermesi yerine MERNİS projesi kapsamında oluşturulan TC Kimlik Numarasının kullanılması da hasta verilerinin uyumlu olarak paylaşılabilmesine sebep olabilecektir. Hastanelerde faaliyetlerin 7/24 saat esasına sürekli ve kesintisiz olarak verilmesi hayati önem arzettiğinden sistemde teknik olarak oluşabilecek sorunlar işleyişin ciddi olarak durmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri alınmakla birlikte olası sorunların çözümü için geçen zamanda kısmi de olsa kesintilerin yaşanılması çok nadir de olsa kaçınılmaz olabilmektedir. I.C.4-İnsan Kaynakları Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 2 2 Eğitim- Öğretim Planlamacısı 1 1 Araştırma Görevlisi Uzman Toplam

13 Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Geldiği Ülke Azerbaycan Çalıştığı Bölüm Yabancı Diller Böl. Toplam 1 1 Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğ. Öğr. Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Elazığ Sağlık Yüksekokulu Dicle Üniversitesi 1 1

14 İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hiz. Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 9,7 34,0 33,8 22,4 0,1 I.C.5-Sunulan Hizmetler I.C.5-1 Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunun tarih ve sayılı kararı uyarınca kurulan Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) Münferit Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Tıpta Uzmanlık Tezleri Projelerine maddi destek sağlamıştır. Üniversitemizin Araştırma Fonu, 1986 yılında kurulmuş ve tarihinde aktif hale geçmiştir. Fondan yılları arasında Fen-Edebiyat, Mühendislik, Teknik Eğitim, Tıp ve Veterinerlik alanlarında toplam 402 adet araştırma projesine parasal destek verilmiştir yılından 2000 yılına kadar Fen Bilimlerinde 205, Sağlık Bilimlerinde 164, Sosyal Bilimlerde 12, proje desteklemiştir. Desteklenen münferit, altyapı ve güdümlü projelerinin toplamı ise 21 dir. Projelerin 246 adedi sonuçlanmıştır. Çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Bu zaman dilimi içinde 3 Temmuz 2001 gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4684 sayılı Kanunun 15. Maddesi (E) bendinin birinci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesinin başlığında yer alan ve araştırma fonu ibaresi metinden çıkarılmış, (a) fıkrasının dördüncü bendinde yer alan araştırma fonu ibaresi bilimsel araştırma projeleri şeklinde değiştirilmiş ve (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kanunda yapılan bu yasal düzenlemeden sonra FÜNAF ın faaliyetleri durdurulmuştur. Yapılan değişikliğe dayanılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 10 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazetede Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik i yayımlayarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 1. maddesi uyarınca hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunca 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi ne Proje Teklifi Hazırlama, Değerlendirme ve Yürütme Yönergesi ni görüşerek kabul etmiştir. Yönergenin kabulünden sonra Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP) Yönetim Birimi ismi ile faaliyetlerine yeniden başlamıştır.

15 Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2006 PROJELER Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek YTL DPT TÜBİTAK A.B DİĞER DÖSE PAYINDAN TOPLAM I.C.5-2 Genel Sekreterlik Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak, iş ve işlevlerini yerine getirmektedir. I.C.5-3 Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil savunma planlarını hazırlamak, ilgililerle de işbirliği halinde planlanan işlerin gerçekleştirilmesini, değişiklik ve yeniliklerinin işlenmesini, icabında uygulanmasını takip ve tedvirini sağlamak, gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek, sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak, sivil savunma hizmetleri için lüzumlu ödeneklerin bütçeye konulmasını; konulanların sarf yerlerini teklif, tespit ve takip etmek, sivil savunma mevzuat, yayın ve emirlerini devamlı surette izlemek, incelemek ve bunların gereklerinin bulundukları daire, müessese ve fabrikalarda uygulanmasını teklif, tavsiye ve takip etmek, iş ve işlemlerini yapmaktadır. I.C.5-4 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Evrak Kayıt Müdürlüğü:Üniversitemizin tüm iç ve dış evrak ulaşım hizmetlerini yürütmektedir gelen evraka, giden evraka kayıt numarası verilmiştir. İç Hizmetler Müdürlüğü:Üniversitemiz Rektörlük ve Mühendislik kampüsleri sirkülasyon alanlarının temizliği, ilaçlama hizmetleri yapılmaktadır. Milli Bayramlar, açılış, toplantı, sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde konferans salonları hazır hale getirilmektedir. Basımevi Müdürlüğü:2006 yılı içerisinde Matbaamızda; enstitülerimize ait dergilerin 27 adet basımı baskısı, aylık yayınlanan Fırat Haber Gazetesinin baskısı, Fırat Tıp Merkezinin matbu evrakının basımı yapılmıştır. Üniversitemiz genelinde baskısı yapılan matbu evrakların sayısı dir. Satınalma Müdürlüğü:4734 sayılı kanun hükümlerine göre Üniversitemiz genel mal ve hizmet satınalma işlemlerini yürütmektedir. Doğrudan temin yöntemi ve ihale yolu ile mal ve hizmet alımı yapılmaktadır. 18 Mal alımı ihalesi ve 1 hizmet alımı ihalesi yapılmıştır.

16 Ayniyat Saymanlığı:Her türlü demirbaş eşya demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin teslimatı, saklanması, dağıtılması ve takibi işleri yapılmaktadır. Tahakkuk Müdürlüğü:Rektörlük ve bağlı birimlerin maaşları, yollukları, tedavi yardımları ile tüm yatırım ve transfer tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. I.C.5-5 Personel Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır : Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, Üniversite personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, Üniversite personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak, Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek, Rektörlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak I.C.5-6 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Fırat Üniversitesi Kütüphanesi, bünyesinde bulunan Tunceli, Bingöl, Keban ve Muş Meslek Yüksekokullarına hizmet vermekte, merkezi bir durumda bulunarak bölge kütüphanesi olarak görev yapmaktadır. Merkez kütüphanemizde 2006 yılı sonu itibariyle demirbaşa kayıtlı kitap sayısı dır yılında; kitap bölümünden , süreli yayınlar bölümünden olmak üzere okuyucu faydalanmıştır. Kitaplar Dewey Decimal Classification a göre tasnif edilmekte Angola American II ye göre katalog işlemleri yapılmaktadır. Kütüphane otomasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Eğitim ve araştırma çalışmalarına yardımcı olmak üzere gerekli bilgi, belge ve dokümanları toplamakta bunları belli bir sisteme göre düzenleyip öğrenciler, öğretim elemanları ve diğer araştırmacıların yararlanması için hazır hale getirmektedir. Teknik Hizmetler:Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, nadir eserler, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunuluşuna kadar geçirdiği işlemlerin tamamıdır. Okuyucu Hizmetleri:Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli ve etkin şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir. Kitap koleksiyonunun tamamı bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kütüphanemiz yeterli bilgisayar ve internet ağına sahiptir. Kitap salonu ile süreli yayınlar salonlarında bulunan bilgisayarlar, kitap ve kaynak tarama amaçlı kullanılmaktadır. Kütüphanemiz aşağıdaki veri tabanlarına (elektronik kaynaklara) abone olmuştur. 1-Science Direct 2-Wiley Interscience 3-Web Of Science 4-American Chemical Society 5-Taylor and Francis 6-Springer Link 7-Blackwell Synergy 8-EBRARY- Elektronik Kitap Veri Tabanı 9-IEEE-IEL (ULAKBİM Ulusal lisans anlaşması ile) 10-ULAKBİM Veritabanları (Serbest erişim) 11-Engineering Village 2 (EVV 2)

17 Fen-Edebiyat Fakültesi ve Fırat Tıp Merkezinde okuyucuların faydalandığı birim kütüphaneleri bulunmaktadır. I.C.5-7 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal faaliyetlerden doğan ihtiyaçlarının karşılanması birimin genel amacını teşkil etmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir. Dairemiz sağlık hizmetlerinden üniversitede çalışanlar ile, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmakta ve üniversitemizde çalışanların Daire Hekimliği görevleri de yürütülmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız da iki depo, bir fotokopi odası, bir pansuman odası, bir (iki oda genişliğinde) diş çekim odası, iki poliklinik ve idari bürolar olmak üzere 30 büro bulunmakta ve 687 m2 alanda hizmet vermektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın binası haricinde başkanlığımıza bağlı olarak Üniversite evi, Sosyal Merkez, Misafirhane, kültür merkezi, konferans salonları ve iki adet eğitim tesisimiz değişik yer ve binalarda hizmet vermektedir. Ayrıca birimimize bağlı olarak kapalı spor salonu, Step Aerobik Salonu, Fitness Salonu, Açık Spor Sahaları, Çim Futbol Sahası da bulunmaktadır. Üniversite evi bodrum kat da dahil olmak üzere toplam üç katlıdır. Bodrumda mutfak; zemin katta dört yemek salonu, bir müdür odası; birinci katta 3 yemek salonu ve salonun bölünmesi ile oluşan bir derslik bulunmaktadır. Mutfak kısmında ise dokuz ambar, dört soğutma motor odası, iki elektrik pano odası, oniki soğuk hava deposu, bir aşçı odası, bir işletme şefi odası, bir ambar memuru odası, iki fiş memuru odası, bir personel yemek yeme odası, iki bulaşıkhane bulunmaktadır. Misafirhane iki ayrı bloktan meydana gelmektedir. A Blok : 21 odadan müteşekkildir. Toplam 35 yatak vardır. B Blok : Lojman olarak kullanılan 4 dairenin 1999 yılında yeniden düzenlenmesi şekliyle misafirhane olarak kullanıma başlanılan kısımdır. Her dairede üç oda vardır.toplam 28 yatak vardır. Kapalı Spor salonumuz Mühendislik kampüsünde olup 500 seyirci kapasitelidir. Ölçüleri 31.08x19.55 m olup yüksekliği 8.50 m dir. Salonumuzda 3 soyunma odası, 1 depo, 1 tesis amiri odası, 1 danışma, 1 personel odası bulunmaktadır. Step Aerobik Salonumuz eski veteriner fakültesinin hayvan barınağı olarak kullandığı ve atıl durumda bulunan bina komple elden geçirilmiş 1 idari oda, 1 step aerobik salonu, 1 adet kondisyon merkezi, 1 adet çay odası oluşturulmuştur. Kültür Merkezimiz Mühendislik kampüsünde olup bir salon, bir fuaye, bir protokol odası, iki makyaj odası, iki büro, üç büro ve bir eşanjör odası olmak üzere inşa edilmiş olup m2 kullanım alanına sahiptir. SAĞLIK HİZMETLERİ Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm akademik ve idari personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavileri dairemizde yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız Sağlık Birimi, Öğretim Yılında 2 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 1 hemşire, 1 memur, 1 geçici işçi statüsünde memur ile hizmetlerini sürdürmüştür. Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına İlişkin Uygulama Esasları na uyulmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise, ailesi öğrenciye 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğu için, tedavi giderleri; bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanmaktadır.

18 Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler ile 25 yaşını geçmiş öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemizce bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır Mali Yılı için Üniversitemiz öğrencilerinden muayene ücreti olarak 0,80 (Seksen) Ykr. alınmaktadır Tarihleri Arasında Muayene ve Tedavi Edilen Öğrenci Sayısı AYLAR MUAYENE SEVK DİŞ ENJEKSİYON PANSUMAN TOPLAM MUAYENE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM SOSYAL HİZMETLER : Kuruluşu: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 7. maddesi ve katma bütçe kanununun ilgili maddesi ile kurulmuştur. Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. Amaç ve Kapsam: Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, beden ve ruh sağlığının korunması boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sosyal faaliyetlerinin karşılanmasını sağlamaktır. Öğrencilere Verilen Beslenme Yardımı Üniversitemizde okumakta olan öğrencilerden maddi geliri düşük toplam 450 öğrenciye ücretsiz yemek verilmektedir. Ortaya çıkan bu maliyet yıl sonu itibariyle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yıl sonunda mahsubu yapılarak özel ödenek olarak kayıt edilmektedir. Üniversite Evi Üniversitemizde tüm akademik ve idari personele, öğrencilerimize yemek ve kafeterya hizmeti veren üniversite evi yaklaşık olarak on bin kişi kapasitelidir. Günlük 4 çeşit yemek verilmektedir. Yemek ücreti Öğrenciler için YTL., İdari Personel için YTL. Akademik Personel için de YTL.dir. Günde 4500 kişiye yemek hizmeti verilmektedir. Üniversite Evi nin boya ve badana işleri yaptırılmış, ayrıca tuvalet ve lavabolara tadilat işlemi yapılarak daha temiz ve hijyenik hale getirilmiştir.mutfak kısmında bulunan soğuk hava depolarının alt kısımları mermer yaptırılmıştır. Ayrıca mutfak kısmı ve salonlar periyodik olarak ayda iki kez kemirgenlere ve haşerelere karşı ilaçlama işlemi yapılmaktadır. Sosyal Merkez Üniversitemiz Sosyal Merkezinde 4 bine yakın tüm akademik-idari personele günün her saatinde yemek hizmeti, boş zamanlarında oyun ve dinlenme ile ilgili hizmet verilmektedir.

19 Atatürk Kültür Merkezi Sosyal, Kültürel ve Bilimsel faaliyetlerin % 90 nı Mühendislik Fakültesi kampusunda bulunan Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleşmektedir. Salonun oturma kapasitesi sekiz yüz otuz bir(831) kişiliktir. Üniversitemizde konferans, panel, sempozyum, konser, tiyatro, açılışkapanış ve mezuniyet geceleri gibi etkinlikler artarak devam etmektedir. Öğrencilerin birlik ve beraberliğini artırıcı faaliyetler sürekli teşvik edilmektedir. Fuaye kısmı beş yüz yirmi(520) metre kare olup bu alanda ayrıca bir protokol VIP salonu mevcuttur. Salon ofisleri( Proje Ofisi ve Tiyatro Birimi, AKM Müdürü ofisi, bay makyaj odası, bayan makyaj odası, mezuniyet odası, dekor-kostümışık-ses malzeme deposu), hizmet bölümleri ve fuayesi ile tüm etkinliklere cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Prof. Dr. Bahaeddin ÖĞEL Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi binasında hizmete konulan Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL konferans salonu iki yüz elli (250) kişilik oturum kapasitesine sahiptir. Üniversitemizce konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel etkinliklerin birçoğu bu salonda yapılmaktadır. Sahne, koltuk ve masaları ile ses düzeni yenilenmiş, salon klimalı hale getirilmiştir. Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonu Veteriner Fakültesi binasında bulunan bu salon dört yüz bir (401) kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Anma günleri, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yapılması için uygundur. Salona sabit ses sistemi yerleştirilmiş, koltukları kaplanmış ve klimalı hale getirilmiştir. Mavi Salon Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasında bulunan mavi salon seksen beş (85) kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Anma günleri, toplantılar, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel faaliyetlerin yapılmasına müsaittir. Ayrıca, bazı sempozyum ve kongrelerde Atatürk Kültür Merkezi ile ortaklaşa kullanılmaktadır. Misafirhane Yatak ücretleri Üniversite elemanları için ( kahvaltı dahil ) kişi başı üç kişilik odalar da 10,00 YTL., 2 kişilik odalarda 15 YTL tek kişilik odalarda 20 YTL., diğer kişiler için ise kişi başı üç kişilik odalar da 15,00 YTL., 2 kişilik odalarda 20 YTL tek kişilik odalarda 25 YTL. dir Misafirler Yönergede belirtilen esaslar dahilinde kabul edilmektedirler. Haftanın her günü 24 saat hizmet verilmektedir. MİSAFİRHANE NİN DOLULUK ORANI ( Eylül ) BLOKLAR YATAK KAPASİTE KALAN SAYISI DOLULUK ORANI % A Blok 35*365: B Blok 24*365:

20 KÜLTÜR HİZMETLERİ 124 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kararnamenin 32. Maddesinde Öğrencilerin ve Personelin Kültürel ve Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Faaliyetleri Düzenlemek Görevi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan beden ve ruh bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının en iyi düzeyde karşılanması gerekmektedir.bu amaçla Üniversitemizde her öğretim yılında bir çok kültürel faaliyet düzenlenmekte bu kültürel faaliyetler çerçevesinde konser, tiyatro vb. organizasyonlar yapılarak öğrencilerimizin hem ilgisini çekmek hem de katılımını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda her yıl Üniversitemiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirilmektedir. SPOR HİZMETLERİ Öğrencilerimizin beden ve ruh yapılarının sağlıklı olabilmesi, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış bir toplum olarak teşekkülünde önemli bir unsur olan spor faaliyetleri, Üniversitemizde bu öğretim yılında da yaygın bir şeklide devam ettirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor Kolları Genel Koordinatörlüğüne bağlı kulüpler tarafından Daire başkanlığımız kontrolünde yerine getirilmiştir. Kapalı Spor Salonu: Salonumuzda Basketbol ve Voleybol müsabakalarının oynanması için gerekli standartlara sahiptir. Üniversitemiz spor salonunda A ve B seyirci girişindeki kapılar tadilat yaptırılarak her iki girişe fotosel kapı yaptırılmıştır. Üniversitemiz federasyon faaliyetlerini rahatlıkla salonumuzda organize edebilmektedir. Kapalı Spor Salonunun elektrik tesisatındaki arızalar giderilmiştir. Kapalı spor salonu arka giriş kapısında bulunan kantin kapı boşluğundan taşınarak içeriye daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmuştur. Step Aerobik Salonu: Step-Aerobik salonu olarak belirlenen salon boya yaptırılmış, zemin halı ile döşenmiş, duvarlara flotal aynalar taktırılmış vcd, çay makinesi ve elektrik süpürgesi alınarak Akademik ve İdari personelimizin yanı sıra öğrencilerimizin hizmetine çağdaş bir mekan sunulmuştur. Fitness Salonu: Fitness salonu olarak belirlenen salonda zemin laminat parke yaptırılmış bina boyanmış ve Ağırlık merkezi salonunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca salona Elazığ da hiçbir salonda bulunmayan spor makineleri alımı yapılarak Üniversitemize yakışır çağdaş bir merkez haline getirilmiştir. Açık Spor Sahaları: Açık spor sahalarında bulunan basketbol potaları sponsor vasıtası ile mika çarpma levhaları haline getirilmiştir. Çim Futbol Sahası: Çim sahamız mühendislik kampus ünde olup nizami ölçülerdedir. Ayrıca sahamızda atletizm pisti mevcuttur. Çim sahamızda gerek amatör müsabakalar, gerek üniversitemizin organize ettiği müsabakalar gerekse zaman zaman milli takım seçmeleri için çok amaçlı kullanılmaktadır. 6 Adet Açık Basketbol Sahası. Halı Saha. 3 Adet toprak Futbol Sahası. Tıp Fakültesinin önünde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan spor kompleksi. Paintball Tesisleri.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme 29 Nisan 2015 yayımlanan Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme merkezi yazılı sınav duyurusuna

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÜST KURULU ÜYELERİ Öğrenci Kulüpleri Üst Kurulu, Rektör Yardımcısı başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç:

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı