Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Aralık 1983 PAZAR. Tüzük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Aralık 1983 PAZAR. Tüzük"

Transkript

1 c T. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 33/7395 Tüzük İlişik «Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük> ün yürürlüğe konulması; 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAYKARA Prof. Dr. I. ÖZTRAK Prof. Dr. I ÖZTRAK Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V Devlet Bakanı S. R. PASİN Devlet Bakanı K. AKDOĞAN Adalet Bakanı 0. H. BAYÜLKEN Millî Savunma Bakanı S. ÇETİNER İçişleri Sakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Milli Eğitim Bakanı Dr. T ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÜRK Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT F. İLKEL Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmi Gazete Fihristi 32. Sap Sayfadadır.

2 Sayfa :2 RESMI GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : I. EVLİYAOĞLU Prof. Dr. A. SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL Kültür ve Turtan Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Deyimler Amaç : Madde 1 Bu Tüzüğün amacı, rahim tahliyesinde acil müdahale hallerinin nelerden ibaret olduğunu ve yapılacak ihbarların şekil ve mahiyetini, rahim tahliyesini ve sterilizasyonu kabul edenlerden istenecek izin belgesinin şeklini ve doldurulma esaslarını, rahim tahliyesi ve sterilizasyonun yapılacağı yerleri, bu yerlerde bulunması gereken sağlık koşulları ve diğer koşullarla buraların denetim ve gözetim esaslarını belirlemektir. Deyimler : Madde 2 Bu Tüzükte geçen; a) Bakanlık deyimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını, b) Rahim tahliyesi deyimi, gebeliğin sonlandırılmasını, c) Sterillzasyon deyimi, kadınlarda tüp lıgasyonu, erkeklerde vazektomiyi, d) Menstrüel regülasyon (MR) deyimi, vakum aspirasyon yönteminin kullanıldığı küçük cerrahi müdahaleyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Rahim Tahliyesi On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesi : Madde 3 Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir. Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır. Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik, belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstruel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler. On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 4 On haftayı geçmeyen gebelikte, rahim tahliyesini, a) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları mesleklerim uyguladıkları yerlerde, b) Pratisyen hekimler menstruel regülasyon yöntemiyle resmi tedavi kurumlarında yaparlar. Anestezi gerektiren tahliyeler ise, anestezi uygulanabilen resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde, Tüzük'e ekli (1) sayılı listede yer alan araç ve gerecin bulunması zorunludur. On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesi : Madde 5 Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapılamaz. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 18 Aralık 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük'e ekli (2) sayılı listede sayılan hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin birlikte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli raporlarla saptanması zorunludur. Rahim tahliyesini yapan hekim, bu raporu, ameliyenin sonucuyla birlikte en geç bir hafta içinde, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine göndermek zorundadır. Bu raporlar il sağlık ve sosyal yardım müdürlü günde toplanır. On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 6 On haftayı geçen gebelikte, rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Buralarda, Tüzük'e ekli (3) sayılı listede yer alan araç, gereç ve personelin bulunması zorunludur. Acil hallerde rahim tahliyesi : Madde T Derhal müdahale edilmediği takdirde kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden acil hallerde rahim tahliye edilir. Bu durumda, rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır. Rahim tahliyesini gerektiren acil haller : Madde 8 Rahim tahliyesini gerektiren acil haller şunlardır : a) Servikal internal os kapalı olsa bile, kadının yaşamım tehlikeye sokacak ölçüde vajinal kanamalar, b) Servikal internal osun açık olduğu haller, c) Uterustaki gebelik ürününün bir bölümünün düştüğü ve kanamanın devam ettiği haller ya da enfeksiyon tehlikesi. Acil hallerde rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve bildirme zorunluluğu : Madde 9 Acil hallerde rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Ancak, kadının buralara taşınması olanaksızsa, ameliye, muayenehane, ev gibi hastanın bulunduğu yerlerde de yapılabilir. Hekim, müdahaleyi yapmadan önce, olanaksızsa, müdahaleden İtibaren en geç 24 saat içinde, kadının kimliğini, yapılan müdahaleyle müdahaleyi gerektiren nedenleri ve sonucunu, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu raporlar, il sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerinde toplanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sterülzasyon Sterilizasyon ameliyatı : Madde 10 Sterülzasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmaması koşuluyla ve reşit kişinin isteği üzerine yapılır. Kadınlara sterülzasyon ameliyatı, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarınca yapılır. Erkeklere sterilizasyon ameliyatı, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel cerrahi uzmanlarıyla bu konuda Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimlerce yapılır. Kadınlara sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 11 Kadınlara sterilizasyon ameliyatı, yalnızca, resmi tedavi kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır. Buralarda, Tüzük'e ekli (4) sayılı listede yer alan araç. gereç ve personelin bulunması zorunludur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Erkeklere sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken koşullar : Madde 12 Erkeklere sterilizasyon ameliyatını, uzman hekimler, mesleklerini uyguladıkları yerlerde, pratisyen hekimlerse, resmi tedavi kurumlarında yaparlar. Buralarda, Tüzük'e ekli (5) sayılı listede yer alan araç ve gereçlerin bulunması zorunludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler İzin belgesi : Madde 13 On haftayı geçmeyen gebeliklerde yapılacak rahim tahliyesinde, gebe kadın, a) Reşitse kendisinden, b) Küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden, c) Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse, kendisinden ve vasisinden (Bu halde ayrıca sulh hakiminden de izin alınması gerekir), d) Evliyse eşinden, örneği Tüzük'e ekli izin belgesinin alınması gerekir. Evli kimseye sterilizasyon ameliyatının uygulanması, eşinden, ayrıca, izin belgesi alınmasına bağlıdır. İzin belgesi aranmayacak haller : Madde 14 Akıl maluliyeti nedeniyle şuur serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Veli ya da sulh mahkemesinden İzin alınmasının zamana ihtiyaç gösterdiği ve derhal müdahale edilmemesinin hayatı ve hayati organlardan birini tehdit ettiği acil hallerde izin şartı aranmaz. İzin belgesinin alınma yöntemi : Madde 15 İzin belgeleri, 13 üncü maddede sözü edilenlere, rahim tahliyesi ve sterilizasyon için başvurduklarında imzalatılır. Eşin, ya da vasinin gelmemesi halinde, bunların sterilizasyon ya da rahim tahliyesine izin verdiklerine ilişkin yazılı ve imzalı belge yeterli sayılır. Belgeyi getiren, imzanın sahibine ait olduğunun hukuki sorumluluğunu kabul ettiğine ilişkin bir belgeyi de imzalamak zorundadır. Gözetim ve denetim : Madde 16 Millî Savunma Bakanlığına bağlı olanlar ayrık olmak üzere, rahim tahliyesi ve sterilizasyon ameliyatının yapıldığı resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere ait muayenehane ve tedavi yerlerini gözetim ve denetim altında bulundurmak ve yönlendirmekle Bakanlık yetkili ve görevlidir. Yürürlük : Madde 17 24/5/1983 günlü ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. Yürütme : Madde 18 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1) SAYILI LİSTE On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi kurumları, özel hastaneler ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayenehanelerinde bulunması zorunlu araç ve gereçler : 1 Menstruel regülasyon (MR) ve diğer kürtaj setleri 2 Otoklav ve elektrikli sterilizatör 3 Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör, steril eldiven Vb. diğer tıbbi araç ve gereç yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 4 Rahim tahliyesinden sonra hastaların dinleneceği yataklar 5 Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör. (2) SAYILI LİSTE On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlar : A Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler 1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları a) Sezeryan Ameliyatı b) Miyomektomi c) Uterus rüptürü d) Geniş perforasyon e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar 2) Rekürren preeklampsi - eklampsi 3) İzoimmünizasyon 4) Mole hidatidiform B Ortopedik nedenler 1) Osteogenezis imperfekta 2) Ağır kifoskolyoz 3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit 4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar C Kan hastalıklarına bağlı nedenler 1) Lösemi 2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar 3) Lenfamalar 4) Pıhtılaşma defektleri 5) Hemolitik sarılıklar 6) Agranülositozis 7) Tromboembolik hastalıklar 8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan) 9) Gamaglobulinopatiler D Kalb ve dolaşım sistemi hastalıkları 1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalb hastalıkları 2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları 3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları 4) Ağır bronşektaziler 5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları E Böbrek hastalıkları 1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları F Göz hastalıkları 1 ) Dekolman 2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler G Endokrin ve metabolik hastalıklar 1) Feokromositoma 2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği 3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi 4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği 5) Ağır hipofiz hastalıkları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : H Sindirim sistemine bağlı nedenler 1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları 1 İmmünolojik nedenler 1) İmmün yetmezliği hastalıkları 2) Kollajen doku hastalıkları J Bütün malign neoplastik hastalıkları K Nörolojik nedenler 1) Grand mal epilepsi 2) Multipl skleroz 3) Muskuler distrofi 4) Hemiplejı ve parapleji 5) Gebeliğin devamım engelleyen ağır nörolojik hastalıklar L Ruh hastalıklarına bağlı nedenler 1) Oligofreni 2) Kronik şizofreni 3) Psikoz manyak depresif (PMD) 4) Paranoya 5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm M Enfeksiyon hastalıkları 1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar a) Kızamıkçık b) Toksoplazmozis c) Sitomegalovirus d) Herpes virüs grubu hastalıklar 2) Cüzzam 3) Sıtma 4) Frengi 5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar N Konjenital nedenler 1) Marphan sendromu 2) Mesane ekstrofisi 3) Down sendromu 4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar 5) Gönadlara zararlı röntgen ışını ve İlaç 6) Teratogenik ilaçlar 7) Nörofibromatozis (3) SAYILI LİSTE Gebeliğin onuncu haftasından sonra, rahim tahliyesi yapılacak yerlerde bulunması zorunlu araç, gereç ve personel: 1 Ameliyathane ve anestezi araç ve gereçleri 2 Sezaryen yapmak için gerekli tıbbi ve cerrahi malzeme 3 intra-amniotik hipertonik solüsyon vermek için gerekli araç gereç 4 Kürtaj seti 5 Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör 6 Otoklav ve elektrikli sterilizatör 7 Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör, steril eldiven vb. diğer tıbbi araç ve gereç 8 Anestezi uzmanı ya da teknisyeni 9 Gerekli diğer ameliyathane personeli 10 Canlandırma araç ve gereçleri Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 6

7 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 (4) SAYILI LİSTE Kadınlara sterilizasyon ameliyatı yakılacak yerlerde bulunması zorunlu koşullar, araç, gereç ve personel: 1 Histeroktomi dahil kadın - doğum operasyonlarının yapılabileceği ameliyathane koşulları 2 Mini - laparotomi seti ya da Iaparoskop aygıtı 3 Genel anestezi verecek uzman hekim ya da teknisyen (5) SAYILI LİSTE Erkeklere sterilizasyon ameliyatı yapılacak yerlerde bulunması zorunlu araç ve gereçler : 1 Ameliyatın yapılacağı bir oda 2 Cerrahi masa ya da muayene masası 3 Vazektomi seti (steril eldiven, sütür malzemesi, örtü vb.) 4 Tansiyon aleti, stetoskop, lokal anestetik madde, cilt temizliği için antiseptik solüsyon ve ışık RAHİM TAHLİYESİ İÇİN İZİN BELGESİ KİMLİK Gebe Eş Veli Vasi Soyadı Adı Baba adı Doğum yeri, tarihi Nüfusa kayıtlı olduğu 11 ilçe Köy-mahalle Cilt Hane Adres HAKİMİN İZNİ: Esas ve (Kararın onaylı örneği eklenecek) Mahkemenin Adı: Karar Tarihi: Karar No : MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI : Rahim tahliyesi işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamayacağı, rızanın ve iznin kapsam ve konusunun tıbbi zorunluluk olmaksızın aşılmayacağı, gebe kadına, eşine, veli ve vasiye anlatıldı. Tarih : Görevli Doktor RIZA: Müdahaleden önce, görevli doktorun tüm açıklamalarım dinledik. Rahim tahliyesine rıza ve iznimiz olmadan girişilemeyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukların bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya da maddi ve manevi baskı altında olmaksızın rahim tahliyesini kabul ettiğimizi, gebeliğe son verme nedeniyle doğacak sonuçlan gerek birbirimiz ve gerek doktor ve hastane aleyhine kullan- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : rnayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve gebeliğe son verme işlemine rıza gösterdiğimizi beyan ederiz. Tarih : Gebe Eş Veli Vasi Getirdiğim belgedeki imzanın eşime, vasime alt olduğunu ve bundan doğacak hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim. Tarih : Gebe Gebeliğe son verme işlemiyle ilgili işbu izin belgesi huzurumda düzenlendi. Tarih : Görevli Doktor NOT : 1 Okur yazarlar imza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basacaklar. 2 Veli olarak ana-baba, anlaşmazlık halinde baba, baba ölmüş ya da yoksa ana. 3 Eş, veli ya da vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir. STERİLİZASYON İÇİN İZİN BELGESİ Sterilizasyon KİMLİK Yaptıracak Kişi Eş Vasi Soyadı : Adı : Baba adı Doğum yeri, tarihi : Nüfusa kayıtlı olduğu İl : İlçe : Köy - mahalle Cilt : Hane : Adres : MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI : Sterilizasyon işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamayacağı, rızanın ve iznin kapsamı ve konusu, sterilizasyon yaptıracak kişiye, eşine ya da vasiye anlatıldı. Tarih : Görevli Doktor R I Z A : Müdahaleden önce görevli doktorun tüm açıklamalarını dinledik. Sterilizasyon işlemine, rıza ve İznimiz olmadan girişilemeyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukların bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya da maddi ve manevi baskı altında olmaksızın sterilizasyonu kabul ettiğimizi, doğacak sonuçlan gerek birbirimiz ve gerek doktor ve hastane aleyhine kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve sterilizasyon işlemine rıza gösterdiğimizi beyan ederiz. Sterilizasyon Tarih: Yaptıracak Kişi Eş Vasi Yürütme ve idare Bolümü Sayfa: 6

9 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 Getirdiğim belgedeki İmzanın eşime ya da vasime ait olduğunu ve bundan doğacak hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim. Tarih : Sterilizasyon Taptıracak Kişi Sterilizasyon işlemiyle İlgili işbu İzin belgesi huzurumda düzenlendi. Tarih : Görevli Doktor NOT : 1 Okur yazarlar İmza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basacaklar. 2 Eş ve vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir. Karar Sayısı : 83/7460 Bakanlar Kurulu Karan 15/5/1980 tarihli ve 8/904 Sayılı Kararnameye ektir. Bu Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere; 15/5/1980 tarihli ve 8/904 sayılı Kararnameye bağlı (EK - A) işaretli cetvelden, ekli listelerde yeralan İl Özel İdarelerine ait görev unvanlarının çıkarılarak yerine ilişik listede yeralan görev unvanlarının eklenmesi: Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 7/11/1983 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 057 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 24/11/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı B ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. Prof Dr I ÖZTRAK Devlet Bakanı Prof Dr, I ÖZTRAK Devlet Bakanı V Prof. Dr M N ÖZDAS Devlet Bakanı S. R PASIN Devlet Bakan) K AKDOĞAN Adalet Bakanı 0. H. BAYOLKEN Milli Savunma Bakanı S. ÇETİNER içişleri Bakanı Ü H BAYULKEN Dışişleri Bakanı V A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÛRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K KILIÇTURGAY Prof. Dr. C T. SADIKLAR Sağ ve Sos Yardım Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof Dr S ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof Dr T. ESENER M. TURGUT F. İLKEL Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı Prof. Dr. A SAMSUNLU M. R. GÜNEY V. ÖZGÜL İmar ve Iskan Bakanı Köy İsleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı (EK - A) (Tesbit Edilen Görev Unvanları) İl özel İdare Müdürlüğü UNVAN Sınıf Derece Adet ADANA İl Özel İdare Müdürü G.i.H. 2 1 Toplam: 1 Yürütme ve Idare Bolumu Sayfa t

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Özel İdare Müdürlüğü UNVAN Sınıf Derece Adet AFYON AMASYA AYDIN BİNGÖL BİTLİS BURSA İl özel idare Müdürü Avukat İl Özel İdare Müdürü II özel idare Müdürü İl özel İdare Md. Yard. Mahalli İdareler Kontrolörü İl özel İdare Müdürü 11 Özel idare Md. Yard, İl özel İdare Müdürü İl özel İdare Müdürü II özel İdare Müdür Yard. Mahalli idareler Kontrolörü G. 1H. 4 1 Av.H. 2 1 Toplam: G.I.H. 3 1 Toplam.- G. I. H. 3 1 G.I.H. 4 1 G. t. H. 4 1 Toplam: G. 1. H. G. t. H. Toplam: G.Î.H. 4 1 Toplam: G.Î.H. 2 1 G. t. H. 3 1 G. I. H. 4 1 EDİRNE ERZURUM İl özel İdare Müdürü İl özel İdare Müdürü Matbaa Müdürü Toplam: G. I. H. 3 1 Toplam: G. t. H. 3 1 G. t. H. 4 1 ESKİŞEHİR İl özel İdare Müdürü Avukat Toplam: G. 1. H. Av.H İZMİR İl özel İdare Müdürü II özel idare Müdür Yard. Gelir Müdürü Kontrolör Avukat Şef Toplam: G. I. H. G. I. H. G.Î.H. G. I. H. Av.H. G. 1. H KIRKLARELİ İl özel İdare Müdürü Toplam: G. I. H. 2 1 MANİSA tl özel idare Müdürü İl özel İdare Müdür Yard. Toplam.- G. I. H. G. I. H KAHRAMANMARAŞ Il Özel İdare Müdürü Toplam: G. I. H. 4 1 SAMSUN İl Özel İdare Müdürü İl Özel idare Müd. Yard. Toplam: G. 1. H. j G. I. H Toplam: 2 Genel Toplam- 30 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 18 Aralık 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 YARGı BÖLÜMÜ YARGITAY KARARLARI Yargıtay 6. Hukuk Dairesinden : E. No : 6323 K. No : 9455 YARGITAY İLAMI Karar : Mahkemesi : Ankara 6. Sulh Hukuk Hâkimliği Tarihi : 22/6/1981 No. su : 1979/ /422 Taraflar : Davacı : Ertuğrul Yurdabakan - Eren Emel Yurdabakan Davalı : Ali Yurdabakan - Maliye Hazinesi Davacı Ertuğrul Yurdabakan ve Eren Emel Yurdabakan (Agustine) tarafından Ali Yurdabakan ve Hazine aleyhine acılan murisleri kızım Yurdabakan'ın Ziraat Bankasındaki kasasında mevcut tahvillerin ortaklığının giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda tahvillerin satılarak ortaklığının giderilmesine 22/6/1981 tarih 1979/1084 esas ve 1981/422 karar sayı ile hüküm verilmiş ve hükmü temyiz eden Eren Emel Yurdabakan vekilinin dilekçesi süre geçtikten sonra verildiğinden Yargıtay'ca 23/11/1981 tarih /15987 sayılı ilâmla red edilmiştir ve bu suretle hüküm temyiz edilmeden kesinleşmiş ve bu defa davacı Ertuğrul Yurdabakan'ın müracaatı üzerine yürürlükte hukuka aykırı bir sonuç ifade eden hükümler bulunduğundan Adalet Bakanlığı'nın gösterdiği lüzum üzerine C. Başsavcılığının 31/5/1982 tarih Hukuk-40 sayılı yazısı ile H.U.M.K. nun 427/6. maddesince yazılı emir yolu ile bozulması istenmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunarak gereği görüşülüp düşünüldü : 1 Davacı Ertuğrul Yurdabakan ve Eren Emel Yurdabakan dava dilekçelerinde murislerine ait Ziraat Bankası kasasında bulunan tahvillerin paydaslar arasındaki feragatta nazara alınarak taksimim istemişlerdir. Yapılan yargılama sırasında bu taleplerini değiştirerek satış isteminde bulunulmaması ve davada taraf olan davalıların da satış yapılması hakkında bir istekleri sepketmemiştir. Bu durumda tahvillerin kabili taksimi mümkün ise taksimine değilse davanın reddine karar verilmek gerekir bu cihet gözönünde tutulmadan satışa müncer olacak şekilde tahvillerin paraya çevrilmesine ve bedelin paylar oranında paydaşlara ödenmesine karar verilmesi yerinde değildir. 2 Davacılar, tahvillerde 3/8 pay sahibi olan Ali Yurdabakan'ın bu payını Noterlikçe tanzim olunan 22/12/1977 tarihli mirastan feragat sözleşmesi ile aldığı , TL. karşılığında davacıların murisin Zühtü Yurdabakan lehine feragat ettiğini ve bu hususun davada nazara alınmasını istediklerini bildirmişlerdir. Dosya arasında bulunan Ankara 20. Noterliğince tasdikli Noter senedi bu hususu teyid etmektedir. Yargılamaya gelen Ali Yurdabakan'da bu iddaya karşı herhangi bir savunmada bulunmamıştır. Yargılama devam ederken Eren Emel Yurdabakan New York Başkonsolosluğunca tasdikli beyanında tahvillerdeki hak ve alacağını kardeşi diğer davacı Ertuğrul Yurdabakan'a devrettiğini bildirmiştir. Görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında yazılı olan paydan feragat beyanlarının nazara alınması gerekir talebe rağmen bu hususun nazara alınmaması ve hükümde bu hususda bir karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. 3 Tahviller menkul niteliğindedir. Mahkemenin kabulüne göre 500, Tl. maktu harç alınması gerekirken satış bedeli üzerinden binde beş harç alınmasına karar verilmesi yerinde bulunmamaktadır. Yargı Bölümü Sayfa : 1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : Belirtilen sebeplerle hükmün bozulması zorunlu olduğundan yazılı emir talebinin kabulü ile hukuki sonuçlan aynen kalmak üzere hükmün bozulması gereklidir. SONU : Yargıtay C. Başsavcılığının 31/5/1982 tarih Hukuk-40 sayılı yazılı emir talebinin kabulü ile Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/6/1981 tarih ve 1979/ esas 1981/422 karar sayılı hükmünün H.U.M.K. nun 427. maddesi gereğince hükmün hukuki sonuçları baki kalmak üzere yukarıda belirtilen nedenlerle bozulmasına tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 4 Hukuk Dairesinden : E. No : 1983/8794 K. No YARGITAY İLAMI Karar ; Mahkemesi. Edirne Asliye 2. Hukuk Hâkimliği Tarihi : 22 /12/1982 No su: 98/ '470 Taraflar : Davacı. 1 Mehmet Ozdobaç, 2 Perihan özdobaç vekilleri Avukat Metin Kıray Davalı : Tarım Açık Cezaevi Müdürlüğü Taraflar arasındaki tazminat davası nedeniyle yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedimlerden dolayı 6.865, - liranın davalıdan alınarak davacılara ödenmesine ilişkin Edirne Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 22/12/1932 gün ve 1981/164, Esas 1982/470 karar sayılı ilâmının H.U.M K. nun 427. maddesi gereğince kanun yararına bozulması C. Başsavcılığının 19/10/1983 gün ve Hukuk-47 sayılı tebliğnamesiyle istenilmiş olmakla Tetkik Hakimi Ersay Taylan tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi gereği konuşuldu : Davacı vekili, davacı Mehmet ten aldığı bir vekâletnameyle onun adına açtığı davada, davalının koyunlarının, Mehmet'in eşi Perihan adına tapuda kayıtlı ve fakat kullanan hakkını aldığı tarlaya vekil edenin ektiği ayçiçeği bitkisine zarar verdiğini bildirerek zarar değeri 5.900, lirayla davalının sorumlu tutulmasını istemiştir. Davalı temsilcisinin davanın ancak tapu kayıt sahibi davacının eşi Perihan tarafından açılması gerektiğini savunması üzerine davacı vekili, ondan da bir vekâletname alarak davayı yürütmüş, sonuçta yerel mahkemece, davacı Mehmet'in ve Perihan'ın adı da karar başlığında gösterilerek istek tutarıyla davalı, Mehmet ve onun eşi Perihan'a karşı ödetmeyle yükümlü tutulmuştur. Karar, H.U.M.K. nun 427/6. maddesi uyarınca kanun yararına iki yönden temyiz edilmiştir. Bunlardan ilki, tarlanın davacının eşine ait olması nedeni ile davacının dava açmaya aktif husumeti bulunmaması yolundadır. Açıklandığı üzere, tarla, Perihan adına kayıtlıdır. Ne var ki, dosya içeriği ve olayların akışı, üstündeki üründen yararlanacak kişinin davacı olduğunu göstermektedir. O nedenle Dairemiz kurulu, bu açıdan yapılan temyizi benimseyememiştir. İkinci temyiz nedeni ise, Perihan yararına karar verilmesinin yanlışlığına yöneliktir. Gerçekten Perihan, davalı hakkında usulünce bir dava açmış değildir. Kendisi açısından üçüncü kişi durumunda bulunan davacı Mehmet vekiline bir vekâletname vererek, davada taraf niteliğini kazanamaz, öyleyse karar yalnız bu yönden bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın, H.U.M.K. nun 427/7. maddesi gereğince, hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmama koşuluyla karar başlığında adı yazılı Perihan özdobaç'a karşı davalının sorumluluğunu belirleyen bölümünün bozulmasına, dosyanın C. Başsavcılığına. HUMK. nun 427/8. maddesi uyarınca da kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine 18/11/1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

13 T.C. Resmi Gazete Kurulu* Tarihi : (7 Tasrlniavyel 1336). 7 Ekim 4«g 18 Aralık 1983 PAZAR Sayı: ILÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Ankara 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1983/10 Adresi meçhul davalı, Mehmet ünver : Davacı İsmet Gülsı y tarafından nirfa v: diğer davalılar Metin Akçelik, Osman Gönül, Aytekin Kurt aleyhlerinize açılmış bulunan, Çankaya - Hacılar Köyünde kâin 69 parsel sayılı taşınmazın satışının ve tapusunun iptali ile, satanlar adına tapuya tesciline dair davanın duruşmasının bırakıldığı 28/12/1983 günü saat da mahkemede hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz lüzumu davetiye ve dava arzuhali tebliği yerine kâim olmak üzere keyfiyet ilân olunur Rize Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Rize Merkez Topkaya Köyünden olup, adresi bilinmeyen Sadullah oğlu Resul Tuğcu tarafına : Davacı Ahmet Tunç vekili Av. Mustafa Kalyoncu tarafından aleyhinize açılan Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinin 1956/507 esas, 1957/987 karar sayılı verasetin iptali davasında adresiniz meçhul olduğundan davanın tarafınıza ilânen tebliğine karar verilmiştir. Tebligatın tarafınıza ilânen tebliği ile duruşmanın 20/1/1984 günü saat da yapılacağı, duruşma gününde H.U.M.K. nun maddeleri gereğince her türlü delillerinizi ibraz etmeniz veya duruşmaya gelmediğiniz takdirde kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz Tebligat yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Niksar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1983/331 Davacılar Nevrez Meriç ve Müzeyyen Çukacı 'tarafından davalılar Hacı Ahmet özcan, Ali özcan, Muttalip özcan ve Mehmet özcan aleyhine açılan Niksar Yolkonak Köyü 824, 895, 902, 912, 917, 996, 1474 ve 1522 parsellerde tapuya kayıtlı taşınmazların ortaklığının giderilmesi davasında davalılardan Muttalip özcan'm adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verildiğinden 18/1/1984 tarihinde saat 9.00 da Mahkememizde yapılacak duruşmada H.U.M.K. nun 509. ve 510. maddeleri gereğince ibraz etmek istediğiniz delillerle birlikte hazır bulunmanız, aksi takdirde gıyap kararı çıkarılmadan yokluğunuzda karar verileceği hususu ilânen tebliğ olunur

14 Zeytüıburnu 1. Asliye Ceza Hâkimliğinden -. Sıra Sanığın Adı, Soyadı ve Adresi Esas No Karar No. Uygulanan Kanun Maddesi ile Verilen Ceza 1 Yaşar Za?a, Mehmet ve Fatma'dan olma 1946 D. lu, Küçük Çekmece Cennet Mah. Hürriyet Sok No. 77'de. 977/ /90 TCK. 299/2 : Sa.. 4. Hapis yerine 540 lira ağır para cezası. 2 Fikret Hıdıroğlu, Mustafa ve Esmadan olma, 1962 D. lu, Z. Burnu Yeşiltepe Mah. 75/3 Sok. No. 49 da. «79/ /493 CK: 491/flk, Son, 522, , 40, 647 Sa: 6. Madde gere ğince 3 Ay 10 gün Hp. ve cezanın tecili. 3 Aydın Filiz, Muhyettin ve Zahire'den olma, 1962 D. lu, Gaziosmanpaşa Sarı Göl Mah. Melek Sokak No. 20 de, 981/ /426 1?18 Sa : 25/3, 33, 1177 Sa 88/1, 2, 647 Sa: 4: 6. Ck Sa: 58. gereğince 12J24 lira 16 Krş. Ag. P. cezası vc cezasının teciline. 4 Ahmet Baymaz, Abdullah ve Halime"- den olma, 1959 D. lu. Batman Bahçelievler Mah Sok. No. 12 r*e. 981/ /175 TCK. 503/1, 2248 Sa. 647 Sa.: Md. gereğince lira Ağ. P. C. ve Tecil. 5 îbrahim Sağlam, Mehmet ve Nuriye' den olma 944 D. lu, Eyüp Alibeyköy Namıkkenıal Cad. Funda Sok. No. 13 fi de. 981/ /270 CK. 493/1 : 62 : : 40. Mad. gereğince 8 ay Hp. 8 ay gözetim cezası ile Malı. Ahmet Baymaz, Abdullah ve Halime' den olma, 959 D. lu, Batman Bahçeli evler Mah Sok. 'No. 12'de, 981/ /189 TCK.- 503/1, 2248 Sa Sa: Mad. gereğince lira Ağ. Pr. cezası ite mahkumiyetine, Say ta : 14 RESMİ GAZETE 18 Aralık 1983 Sayı : 18255

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK 2757 RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/11/1983, No: 83/7395 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/5/1983, No: 2827

Detaylı

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510 Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük Tarihi:18.12.1983 Sayısı:510 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Deyimler Amaç: MADDE l.- Bu Tüzüğün amacı, rahim tahliyesinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 21 Ağustos 1987 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 21 Ağustos 1987 CUMA Sayı : 19551

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 3 Haziran 1986 SALI KANUNLAR T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 3 Haziran 1986 SALI Sayı : 19126

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: 18049 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı