Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi"

Transkript

1 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 02/4 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için adresine bakınız. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 İletişim Nordson Corporation ürünleri hakkındaki bilgi istekleri, yorumlar ve soruları memnuniyetle karşılar. Nordson hakkındaki genel bilgilere internetten aşağıdaki adresten ulaşılabilir: Bildirim Bu telif hakkıyla korunan bir Nordson Corporation yayınıdır. Orijinal telif hakkı tarihi 204. Bu belgenin hiçbir kısmının fotokopisi çekilemez, çoğaltılamaz ya da NordsonCorporation'ın yazılı onayı olmadan başka bir dile çevrilemez. Bu yayındaki bilgiler bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. - Orijinal Çeviri - Ticari markalar Nordson ve Nordson logosu tescilli ticari markalarıdır Nordson Corporation. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 204 Nordson Corporation

3 Íçindekiler I Íçindekiler Nordson International... O Europe... O Distributors in Eastern & Southern Europe... O Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Emniyet... Kalifiye personel... Kullaným amacý... Yönetmelikler ve Onaylar... Kiþisel Emniyet... 2 Yangýn Emniyeti... 2 Topraklama... 3 Bir Fonksiyon Bozukluðu Durumunda Yapýlmasý Gerekenler... 3 Elden Çýkarma... 3 Tanım... 4 Sistem Şeması... 6 Sistem Özellikleri... 6 HDLV Pompa Kabini... 7 Pompa Kabin Bileşenleri... 8 Kurulum... 9 Pompa Paneli Pnömatik Şeması... 9 Pompa Paneli Kablolama Şeması... 0 Çalışma... Bakım... Sorun giderme... Onarım... Parçalar... 2 Gösterilen Parça Listesinin Kullanılması... 2 Sistem Parçaları... 3 Standsız Tekli Pompa Sistemi... 3 Standsız İkili Pompa Sistemi... 3 Standlı Tekli Pompa Sistemi... 3 Standlı İkili Pompa Sistemi... 3 Pompa Paneli Yedek Parçaları Nordson Corporation

4 II Íçindekiler 204 Nordson Corporation

5 Introduction O Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-2-MX

6 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-2-MX 202Nordson Corporation All rights reserved

7 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Emniyet Kalifiye personel Bu emniyet talimatlarýný okuyun ve bunlara uyun. Ekipman dokümanlarý içerisinde gerekli olan her yerde görev ve ekipman ile ilgili özel uyarýlar, dikkat notlarý ve talimatlar bulunmaktadýr. Tüm ekipman dokümanlarýnýn, bu talimat açýklamalarý da dahil olmak üzere, iþletme ve servis ekipmanlarý kapsamýndaki herkese açýk olduðuna emin olun. Ekipman sahipleri, Nordson firmasý ekipmanlarýnýn kalifiye personel tarafýndan monte edilmesinden, iþletilmesinden ve servise konulmasýndan emin olmakla sorumlu bulunmaktadýrlar. Kalifiye personel, onlara verilmiþ olan iþleri güvenli bir þekilde yerine getirmekle eðitilmiþ personel veya sözleþmeli çalýþanlardýr. Bu kiþiler emniyetle ilgili tüm kural ve talimatlara aþina olup onlara verilmiþ olan iþleri bedensel olarak yerine getirebilme kapasitesine sahip olmalýdýrlar. Kullaným amacý Nordson firmasý ekipmanlarýnýn bu dokümanlarda anlatýlanlarýnýn haricinde, baþka þekilde kullanýmý, ekipmanlarý kullanan kiþilerin yaralanmasýna veya teçhizat donanýmlarýnýn hasar görmesine sebep olur. Ekipmanlarýn kullaným amacýna uygun olmayan uygulamalara dair bazý örnekler Yönetmelikler ve Onaylar Birbirine uyum saðlamayan materyallerin kullanýlmasý Ýzin alýnmadan bazý deðiþikliklerin yapýlmasý Emniyet donanýmlarýnýn veya sürgü tertibatlarýnýn çýkarýlmasý veya atlanýlmasý Birbirine uyum saðlamayan parçalarýn kullanýlmasý Onay alýnmadan yardýmcý ekipmanlarýn kullanýlmasý Ekipmanlarýn maksimum oran üzerinde iþletilmesi Tüm ekipmanlarýn kullanýldýðý çevrede kabul gördüðünden ve onaylandýðýndan emin olunuz. Montaj, iþletme ve servis talimatlarý yerine getirilmediði müddetçe Nordson firmasý ekipmanlarý için olan her onay geçersiz sayýlacaktýr. Ekipman montajýnýn tüm safhalarý tüm federal, eyalet ve yerel kodlarla uyumlu olmak zorundadýr. 204 Nordson Corporation

8 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Kiþisel Emniyet Yangýn Emniyeti Yaralanmayý önlemek için bu talimatlara uyulmalýdýr. Kalifiye eleman olmadýkça ekipmanlarý iþletmeyin veya servise koymayýn. Emniyet tertibatlarý, kapýlarý veya kapaklarý tam yerinde olmadýkça ve otomatik sürgüler mükemmel þekilde çalýþmadýkça ekipmaný iþletmeyin. Her hangi bir emniyet donanýmýný atlamayýn veya etkisiz hale getirmeyin. Hareketli ekipmanlarý temiz tutun. Her hangi bir hareketli ekipmanýn ayarýný yapmadan veya servise koymadan önce güç kaynaðýný kapatýn ve ekipman tamamen duruncaya kadar bekleyin. Beklenmedik durumlarý önlemek için güç kaynaðýný kapatýn ve ekipmaný emniyet altýna alýn. Basýnçlý sistemlerin veya parçalarýn ayarýný yapmadan veya servise koymadan önce içerdeki hidrolik ve pnömatik basýncý çýkarýn (tamamen boþaltýn). Elektrikli ekipmanlarý servise koymadan önce devreden çýkarýn, kilitleyin ve þalteri kapatýn. Kullanýlan tüm materyaller için Materyal Emniyeti Data Sayfasýný (MEDS) bulun ve okuyun. Güvenli þekilde iþletme konusunda ve materyallerin kullanýmýnda ve tavsiye edilen personel koruma donanýmlarýnýn kullanýmý konusunda üretici firmanýn talimatlarýna uyunuz. Yaralanmalarý önlemek için iþyerinde sýcak yüzeyler, keskin kenarlar, enerji yüklü elektrik devreleri ve pratik sebeplerden dolayý kapatýlamayan veya koruma altýna alýnamayan hareketli parçalar gibi sýkça tamamen ortadan kaldýrýlamayan, tam belirgin olmayan tehlikeler karþýsýnda dikkatli olun. Bir yangýn veya patlamadan kaçýnmak için aþaðýdaki talimatlara uyun. Tutuþabilir materyallerin kullanýldýðý veya depolandýðý yerlerde sigara içmeyin, kaynak, perdahlama iþlemi yapmayýn veya açýk ateþ kullanmayýn. Uçucu materyallerin veya buharlarýn tehlikeli þekilde yoðunlaþmasýný önlemek için uygun þekilde havalandýrýlmasýný saðlayýn. Kýlavuzluk için yerel kurallara veya materyalinizin MEDS kýsmýna baþvurun. Tutuþabilir materyallerle çalýþýrken açýk elektrik devrelerini devreden çýkarmayýn. Kývýlcým oluþmasýný önlemek için bir kapatma þalterinde önce gerilimi kapatýn. Acil kapatma butonlarýnýn, kapatma valflarýnýn ve yangýn söndürme aletlerinin nerede olduðunu bilin. Püskürtme kabininde bir yangýn baþlarsa, püskürtme sistemini ve egzoz fanlarýný hemen kapatýn. Ekipmanýnýzýn temizliðini, bakýmýný, kontrolünü ve tamiratýný ekipman dokümanlarýnda belirtilen talimatlara göre yapýn. Sadece orijinal ekipmanda kullaným için dizayn edilmiþ yedek parçalarý kullanýn. Parça konusunda bilgi ve tavsiye almak için Nordson firmasý temsilciliði ile irtibata girin. 204 Nordson Corporation

9 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 3 Topraklama UYARI: Elektrostatik ekipmanýn hatalý çalýþmasý tehlikelidir ve elektrik þokuna, yangýna veya patlamaya neden olabilir. Periyodik bakým programýnýzda rezistanslarý kontrol edin. Hatta biraz elektrik þoku alýrsanýz veya statik kývýlcým veya ark fark ederseniz, tüm elektrikli veya elektrostatik ekipmaný hemen kapatýn. Problemi teþhis edinceye ve ortadan kaldýrýncaya kadar ekipmaný tekrar çalýþtýrmayýn. Püskürtme kabininde veya kabin açýklýðýnýn m (3 ft) dahilinde yürütülen tüm çalýþmalar Sýnýf 2, Bölüm veya 2 Tehlikeli konum içinde olduðu dikkate alýnmakta ve NFPA 33, NFPA 70 (NEC kurallarý 500, 502 ve 56) ve NFPA 77, en son þartlarla uyumlu olmak zorundadýr. Püskürtme alanlarýndaki tüm elektriksel olarak iletken cisimler, deðerlendirilmekte olan devreye en az 500volt uygulayan bir aletle ölçüldüðü gibi megaohm'dan daha fazla olmayan bir rezistansla elektriksel olarak topraklanmalýdýr. Topraklanacak ekipman, püskürtme alanýnýn zemini, operatör platformlarýný, doldurma hunilerini, ýþýklý bariyer desteklerini ve üfleme kapama memelerini içermekte olup ancak bunlarla sýnýrlandýrýlmamýþtýr. Püskürtme alanýnda çalýþan personel topraklanmak zorundadýr. Elektrik yüklü insan vücudundan ateþleme potansiyelinin oluþma ihtimali vardýr. Bir operatör platformu gibi boyalý bir yüzeyde duran veya iletken olmayan ayakkabýlar giyen personel topraklanmaz. Personel, elektrostatik ekipman ile veya etrafýnda çalýþýrken iletken tabanlý ayakkabýlar giymeli veya bir toprak baðlantýsý saðlamak için bir topraklama þeridi kullanmalýdýr. Elektrostatik püskürtme tabancalarýný manüel çalýþtýrýrken elektrik þoklarýný önlemek için operatörler, elleri ile tabanca tutamaðý arasýnda deri ile tutamaðýn temas etmesini saðlamak zorundadýr. Eldivenler giyilmek zorunda ise, avuç içini veya parmak kýsýmlarýný kesin, elektriksel olarak iletken eldivenler giyin veya tabanca tutamaðýna veya baþka gerçek topraða baðlanmýþ bir topraklama bandý takýn. Pudra püskürtme tabancalarýnda ayarlamalar veya temizlik yapmadan önce elektrostatik güç beslemelerini kapatýn ve tabanca elektrotlarýný topraklayýn. Ekipmana servis verdikten sonra ayrýlmýþ olan tüm ekipmaný, topraklama kablolarýný ve telleri baðlayýn. Bir Fonksiyon Bozukluðu Durumunda Yapýlmasý Gerekenler Elden Çýkarma Bir sistemde veya bir sistem içersindeki her hangi bir ekipmanda fonksiyon bozukluðu varsa derhal sistemi kapatýn ve aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: Elektrik güç kaynaðý baðlantýsýný kesin ve kapatýn. Pnömatik kapatma valflerini ve bunlara baðlý basýnçlarý kapatýn. Fonksiyon bozukluðunun sebebini teþhis edin ve ekipmaný tekrar çalýþtýrmaya baþlamadan önce bu arýzayý ortadan kaldýrýn. Ýþletme ve servis esnasýnda kullanýlan ekipman ve materyalleri yerel kurallara göre elden çýkarýn. 204 Nordson Corporation

10 4 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Tanım Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Manuel Püskürtme Sistemi, gelişmiş Encore HD Manuel Püskürtme Tabancası dizaynını ve ispatlanmış Prodigy pompa kabinli Encore HD Manuel Kumandayı içerir. Encore HD Kumanda Encore HD Toz Püskürtme Tabancası Prodigy Tekli veya İkili Pompa Kabini Şekil Prodigy Pompa Kabini Bileşenleriyle Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Sistem seçenekleri şunlardan oluşur: Standlı tekli pompa sistemi Standlı ikili pompa sistemi Tekli pompa sistemi, duvara montaj İkili pompa sistemi, duvara montaj 204 Nordson Corporation

11 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 5 Şekil 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi (Standlı Tekli Pompa Sistemi Gösterilmiştir) Sistem bilgilerine ilaveten bu kılavuz aşağıdaki bileşen kılavuzlarını içerir: Encore HD Manuel Toz Püskürtme Kumandası Encore HD Manuel Toz Püskürtme Tabancası Prodigy HDLV III. Nesil Pompa, Pompa Manifoldu ve Devre Kartı Prodigy Pompa Kabinli Operatör Kartlı Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi 204 Nordson Corporation

12 6 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Sistem Şeması Tabanca 2 Tabanca Tabanca 2 Kumanda Tabanca Kumanda Pompa 2 Pompa Kumanda Paneli Pompa Pompa Adaptörleri Güç Düğmesi Sistem Gücü Sistem Havası Akışkanlaştırma Havası Regülatör Toz Hunisi Akışkanlaştırma Havası Şekil 3 Tipik Sistem Şeması (İkili Pompa HDLV Manuel Sistemi Gösterilmiştir) Sistem Özellikleri Giriş gücü VAC, 275 VA Hz Giriş havası 90-0 psi ( bar) Renk Değişimli ikili sistem için 3-20 cfm ( l/m) maksimum 204 Nordson Corporation

13 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 7 HDLV Pompa Kabini Pompa paneli, sistemin merkezi elektrik ve pnömatik mahfazasıdır. Pompa paneli; Prodigy HDLV pompalar, pompa manifoldları ve pompa kontrol panosu, hava filtresi ve pnömatik kumandaları ve DC güç kaynağını bulundurur. Panel raya, duvara veya standa montaj için braketler ve bağlantı elemanlarıyla birlikte nakledilir. UYARI: Yalnızca nitelikli personelin bu panelin bakımını yapmasına izin verin. Herhangi bir elektrik onarımı gerçekleştirmeden önce harici bağlantı kesmedeki gücü kapatın. Pnömatik boru tesisatının veya bileşenlerinin bağlantısını kesmeden önce bilyalı valfteki hava beslemesini kesin ve sistem hava basıncını boşaltın. 204 Nordson Corporation

14 8 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Kabin Bileşenleri s Şekil 4 Pompa Kabin Bileşenleri (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir). Pomp 2 boşaltma valfi 9. Boşaltım pilot 2. Pompa kontrol manifoldu manifoldu/selenoidleri 3. Pompa 0. Sıkıştırma seçmeli manifoldu/selenoidleri VDC güç kaynağı. Pompa kumanda panosu 5. Hat filtresi 2. Vakum jeneratör susturucuları 6. Güç düğmesi 3. Hava filtresi 7. Temas bloğu 4. Hava beslemesi bilyalı valfi 8. Sigorta, zaman gecikmesi, 3.5 A 5. Esnekliği düşük regülatör/ölçer 6. Esnekliği yüksek regülatör/ölçer 7. Akış kontrol regülatörü/ölçer 8. Vakum regülatörü/ölçer 9. Boşaltım regülatörü/ölçer 20. Pompa 2 2. Pompa 2 kontrol manifoldu 22. Pomp boşaltma valfi 23. Elektrotlu havayla yıkama manifold tertibatı 24. Basınç düğmesi 25. Akış kontrol valfi 204 Nordson Corporation

15 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 9 Kurulum Pompa Paneli Pnömatik Şeması ~ ~ ~ ~ ~ ~ REGÜLATÖR TERT 0BATI AUX 2 AUX TABANCA 2 HAVA TABANCA HAVA Şekil 5 Pnömatik Şematiği (İki Pompalı Sistem Gösterilmiştir) 204 Nordson Corporation

16 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Paneli Kablolama Şeması +24VDC 8 P2 POMPA B J4 POMPA B SOL J5 J3 DES B SOL J2 POMPA A SOL J 8 DES A SOL P POMPA A SW S 0YAH 2 3 P4 P5 CAN DI eari BEYAZ MAV 0 P6 CAN 0ÇER 0 BEYAZ MAV 0 W CAN VER 0YOLU P3 KO eul DC GÜÇ S 0YAH GR 0 TURUNCU 234 AÇIK SW2 4 GR 0 S 0YAH TURUNCU SK L (3) N () SK KAHVERENG 0 MAV 0 S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH BO ealtma BO ealtma 7 TEKL 0 TABANCA 0K 0L 0 TABANCA 9 0 Şekil 6 Kablolama Şeması (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir). Pompa kontrol demeti (300 mm) 5. Bağlantı kutusu 2. İkili pompa kumandası 6. Basınç düğmesi (tekli tabanca 3. 60W güç kaynağı üniteleri) 4. Güç kaynağı demeti 7. Basınç düğmesi (ikili tabanca üniteleri) 8. Kablolama demeti 9. Toprak (mahfaza tabanının içi) 0. Ağ ve güç kabloları. Elektrotlu havayla yıkama manifold tertibatı 204 Nordson Corporation

17 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Çalışma Beraberindeki bileşen kılavuzları için Çalışma bölümlerine bakın. Bakım Beraberindeki bileşen kılavuzları için Bakım bölümlerine bakın. Sorun giderme Beraberindeki bileşen kılavuzları için Sorun Giderme bölümlerine bakın. Onarım Beraberindeki bileşen kılavuzları için Onarım bölümlerine bakın. 204 Nordson Corporation

18 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Parçalar Parça sipariş etmek için Nordson Endüstriyel Kaplama Sistemleri Müşteri Destek Merkezini (800) numaralı telefondan ya da yerel Nordson temsilcinizi arayın. Gösterilen Parça Listesinin Kullanılması Öğe sütunundaki numaralar, her bir parça listesini izleyen resimleri tanımlayan numaralara karşılık gelmektedir. NS kodu (gösterildiği gibi), resmedilmemiş olan listelenmiş bir parçayı belirtir. Parça numarası resimdeki tüm parçalar için geçerliyse kısa bir çizgi ( ) kullanılır. Parça sütunundaki sayı Nordson Corporation parça numarasıdır. Bu sütundaki kısa çizgi serisi ( -----) parçanın ayrı olarak sipariş edilemeyeceği anlamını taşır. Tanım sütunu, parça adını ve uygunsa boyutlarını ve diğer özelliklerini gösterir. Satır başları; montajlar, alt montajlar ve parçalar arasındaki ilişkiyi gösterir. Montajı sipariş ederseniz,. ve 2. öğeler dahil edilir.. öğeyi sipariş ederseniz, 2. öğe dahil edilir. 2. öğeyi sipariş ederseniz, yalnızca 2. öğeyi alırsınız. Miktar sütunundaki sayı; birim başına gerekli miktar, montaj ve alt montajdır. AR kodu (Gerektiği gibi); parça numarası miktar olarak sipariş edilen bir toplu öğe ise ya da montaj başına miktar ürün versiyonuna ya da modeline göre değişiyorsa kullanılır. Not sütunundaki harfler, her parça listesinin sonundaki notlara karşılık gelir. Notlar, kullanım ve sipariş hakkındaki önemli bilgileri içerir. Notlara özel dikkat gösterilmelidir. Öğe Parça Açıklama Miktar Not Montaj Alt Montaj 2 A Parça 204 Nordson Corporation

19 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 3 Sistem Parçaları Standsız Tekli Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, single pump, Prodigy/Encore HD, without stand CONTROLLER, single pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD Standsız İkili Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, dual pump, Prodigy/Encore HD, without stand CONTROLLER, dual pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD 2 Standlı Tekli Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, single pump, Prodigy/Encore HD, with stand CONTROLLER, single pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD STAND, Prodigy HDLV manual system Standlı İkili Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, dual pump, Prodigy/Encore HD, with stand CONTROLLER, dual pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD STAND, Prodigy HDLV manual system 204 Nordson Corporation

20 4 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Paneli Yedek Parçaları Bkz. Şekil 7. Öğe Parça Açıklama Miktar Not VALVE, 3 / 4 in. I/O, air operated AR A MANIFOLD ASSEMBLY, HDLV pump control AR A, B, D PUMP ASSEMBLY, HDLV AR A POWER SUPPLY, 24, 5, 2 VDC, 60 W FILTER, line, RFI, power, 0A SWITCH, round, 2 position, 90 degree CONTACT BLOCK, 2 N.O. contacts FUSE, time delay, 25 series, 3.5 A, 5 x 20 mm VALVE, solenoid, 3 port, 24 V, with adapter AR A, E KIT, PCA replacement, Prodigy pump control, B Generation III MUFFLER, exhaust, / 4 in. NPT male AR C FILTER, air, / 2 in. NPT NS FILTER ELEMENT, air, 5 micron, AF VALVE, ball, / 2 in. NPT SWITCH, pressure AR VALVE, flow control, 4mm x /8 UNI AR NS HARNESS SET, single air wash AR NS HARNESS SET, dual air wash AR NOT A: AR öğelerinin miktarları, sistemdeki tabancaların sayısına göre değişir. B: Manifoldu değiştirirken Manuel Tabanca Kumandası kılavuzunda açıklandığı şekilde kalibrasyon prosedürünü uygulayın. C: Panoyu değiştirirken düğme ayarları kitiyle nakledilen talimat sayfasına bakınız. Manuel Tabanca Kumandası kılavuzunda açıklandığı şekilde kalibrasyon prosedürünü de uygulayın. D: Manifold tertibatı parça numaraları için kılavuz 'e bakınız. E: 3 konumlu eski bir demetle kullanılıyorsa, sağlanan adaptörü kullanın. 2 konumlu yeni bir demet kullanılması durumunda sağlanan adaptör atılabilir. AR: Gerektiği Gibi NS: Gösterilmiyor 204 Nordson Corporation

21 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Şekil 7 Pompa Kabini Yedek Parçaları (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir) 204 Nordson Corporation

22 6 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 204 Nordson Corporation

Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti

Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti Talimat Sayfası P/N 798_0 - Turkish - Prodigy - Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Yükseltme Kiti UYARI: Yalnızca nitelikli personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine izin veriniz. Bu belgedeki

Detaylı

Prodigy Otomatik Sistem HDLV Pompa Paneli III. Nesil

Prodigy Otomatik Sistem HDLV Pompa Paneli III. Nesil Prodigy Otomatik Sistem HDLV Pompa Paneli III. Nesil Müşteri Ürün Kılavuzu Parça 79224A - Turkish - /0 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge haber verilmeksizin değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Talimat Sayfası P/N 798A04 - Turkish - HDLV Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Tanım Bkz. Şekil. HDLV galon toz tamburlu boşaltıcı, toz kaplama sistemine işlenmemiş toz göndermek için bir Prodigy HDLV Yüksek

Detaylı

Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Kumandası

Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Kumandası Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi Kumandası Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - Yayınlanma tarihi 1/14 Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

Encore XT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri

Encore XT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri Encore XT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 01/14 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Denetleyicileri

Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Denetleyicileri Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Denetleyicileri Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - Yayınlanma tarihi 04/1 Bu belge duyuru yapılmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel versiyonu için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

NHR 18 150 Toz Besleme Hunisi

NHR 18 150 Toz Besleme Hunisi Talimat Sayfası P/N 71960A0 - Turkish - - Orijinal Çeviri - Tanım Bu talimat sayfası özellikleri, kurulumu ve çalışma talimatları ve NHR 18 150 toz besleme hunisi için parça listeleri sunar. Huni tam montajlı

Detaylı

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer.

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülü Tanım NOT: Bu döküman boyunca Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Şekile bakın 1. Kontrol Modülü () Rhino Isıtılmış XDH yük boşaltıcılar

Detaylı

Encore Generation II Toz Besleme Pompaları

Encore Generation II Toz Besleme Pompaları Talimat Sayfası P/N 792598_02 - Turkish - - Orijinal Çeviri - Encore Generation II Toz Besleme Pompaları UYARI: Yalnızca nitelikli personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine izin veriniz. Bu belgedeki

Detaylı

Dış Tabanca Boşaltma Kiti

Dış Tabanca Boşaltma Kiti Talimat Sayfası P/N 760788 0 - Turkish - Tanım Dış tabanca boşaltma sistemi, Encore veya Prodigy otomatik toz püskürtme tabancaları, tabanca hareket elemanı tarafından bir renk değişimi işlemi esnasında

Detaylı

Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý

Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý Talimat Sayfasý P/N 7135714E Turkish Paslanmaz Çelik Tüp Adaptörlü Porselen Sýr Pudrasý Aktarým Pompasý Tanýmý Porselen sýr pudrasý aktarým pompasý, aþýndýrýcý özelliði yüksek porselen sýr pudralarýný

Detaylı

Encore HD Manuel Toz Püskürtme Tabancası

Encore HD Manuel Toz Püskürtme Tabancası Encore HD Manuel Toz Püskürtme Tabancası Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 01/2014 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

Prodigy Color on Demand ile Encore HD Toz Püskürtme Sistemi

Prodigy Color on Demand ile Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Prodigy Color on Demand ile Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Müşteri Ürün Kılavuzu P/N 79656_0 - Turkish - 0/ tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

ColorMax 3. Müşteri Ürün Kılavuzu -Turkish - P/N C. 09/12 tarihinde yayımlanmıştır

ColorMax 3. Müşteri Ürün Kılavuzu -Turkish - P/N C. 09/12 tarihinde yayımlanmıştır ColorMax 3 Müşteri Ürün Kılavuzu -Turkish - 09/12 tarihinde yayımlanmıştır Parçalar ve teknik destek için en yakın Finisaj Müşteri Destek Merkezini arayın. En yakın merkez için bkz. www.nordson.com/directory

Detaylı

Prodigy HDLV Pompa III. Nesil, Pompa Manifoldu ve Devre Kartı

Prodigy HDLV Pompa III. Nesil, Pompa Manifoldu ve Devre Kartı Prodigy HDLV Pompa III. Nesil, Pompa Manifoldu ve Devre Kartı Müşteri Ürün Kılavuzu Parça 792482_08 - Turkish - 06/4 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları. Yeni ürünler Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO) Kılavuzları Yeni ürünler 2016.2 BAKIM, ONARIM VE YENILEME (MRO) KILAVUZLARI Dormer in mevcut geniş ürün yelpazesi Bakım,Onarım ve Yenileme sektörü için geliştirilen kaliteli

Detaylı

OPERATÖR KARTI. Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi. Sistem Şeması. Nordson Corporation. P/N _01 - Turkish -

OPERATÖR KARTI. Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi. Sistem Şeması. Nordson Corporation. P/N _01 - Turkish - Nordson Corporation OPERATÖR KARTI P/N 7192480_01 - Turkish - Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi UYARI: Yalnızca nitelikli personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesine izin

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Encore LT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri

Encore LT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri Encore LT Manuel Toz Püskürtme Sistemleri Müşteri Ürün Kılavuzu P/N 7192601_02 - Turkish - 03/14 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Prodigy II. Nesil Yüksek Kapasiteli HDLV Toz Aktarım Pompası

Prodigy II. Nesil Yüksek Kapasiteli HDLV Toz Aktarım Pompası Prodigy II. Nesil Yüksek Kapasiteli HDLV Toz ktarım Pompası Müşteri Ürün Kılavuzu Parça 79267204 - Turkish - 0/0 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge haber verilmeksizin değişikliğe tabidir. En güncel sürüm

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin)

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin) Montaj Kılavuzu Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ve Kiti İçin) BAŞLAMADAN ÖNCE Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun. ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ Her türlü inceleme, montaj

Detaylı

VUVG solenoid valfler

VUVG solenoid valfler VUVG solenoid valfler Üniversal valf Anavalfileelektrikbağlantı pleytin kombinasyonu ile Genișlik10mmve14mm VUVG-L ve VUVG-S hat tipi valfler VUVG-B bağlantı pleytli valfler VUVG-L ve VUVG-S de dahili

Detaylı

Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu

Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu Teknotes Ltd. Şti. Ürün Kodu: 95014 Kuru N 2 Gazı Doldurma ve Kanat Test Kiti Kullanım Kılavuzu 1/12 1. GENEL ÜRÜN TANITIMI 1.1 Ünite Tanımı: Bu ünite uçak helikopter kanatlarının sızdırmazlık ve çatlak

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Encore HD Pompa Kontrol Ünitesi ve Güç Kaynağı

Encore HD Pompa Kontrol Ünitesi ve Güç Kaynağı Encore HD Pompa Kontrol Ünitesi ve Güç Kaynağı Müşteri Ürün Kılavuzu P/N 7560581_01 - Turkish - Yayımlama tarihi:10/15 Bu belge haber verilmeksizin değişikliğe tabidir. En güncel sürüm ve mevcut yerel

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ

SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi Nedir? YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 211 SAĞLIK EKONOMİSİ - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN Sağlık Ekonomisinin Tanımı Sağlık ekonomisi, ekonomi biliminin (özelde

Detaylı

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu PW1100 Kullanım ve Bakım Kılavuzu 0 1 Değerli müşterimiz; Büyük titizlikle hazırladığımız ve en kaliteli malzemeler kullanarak ürettiğimiz cihazımızı, uzun süre ve en iyi verimlilikle kullanmanızı istiyoruz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Solenoid valfler VOVG

Solenoid valfler VOVG Debimiktarı 200 l/dk Basınç aralığı 0.9ila8bar Dahili veya harici pilot hava beslemeli Valfgenișliği10ve12mm Valf manifoldlarının esnekșekilde olușturulması Tekli veya manifold montajı Ek bilgi Internet:.../vovg

Detaylı

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C)

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Kurulum Kılavuzu DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Elektronik Termostat www.devi.com DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları.......

Detaylı

2-8 CC İtici Tabanca

2-8 CC İtici Tabanca 2-8 CC İtici Tabanca Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 5/10 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing adresine

Detaylı

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Kurulum Kılavuzu

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Kurulum Kılavuzu DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 tr Kurulum Kılavuzu DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Içindekiler tr 3 Içindekiler 1 Giriş 4 2 Güvenlik notları 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos yükseltmesi 5 4.1 Hazırlıklar

Detaylı

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB için otomatik Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik

Detaylı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı MET ONE 6000 P Serisi Uzaktan Kumandalı Havada Partikül Sayım Cihazı Yüksek performanslı, güvenilir, 0.5 μm hassasiyetli, uzaktan kumandalı. MET ONE 6000P 0.5 μm sensörlü uzaktan kumanda hava kaynaklı

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

Premium Raf Altı Aydınlatma

Premium Raf Altı Aydınlatma GE Lighting AEEE Yönetmeliğine Uygundur Yenileme ve OEM Montaj Kılavuzu IMMERSION TM LED Vitrin Aydınlatması Soğutmalı Yatay Dolaplar RH30 Serisi Kanopi Aydınlatması GEMT301250CAN-SY (84050) GEMT301240CAN-SY

Detaylı

SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ

SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ 1 SYSTEM X-BLOCK ADIM ADIM KURULUM REHBERİ GİRİŞ SYSTEM X-BLOCK kendisi arasındaki küçük bir hava tankı ve buna bağlı aynı basınçta çalışan çok sayıda pnömatik silindir devreleri kapalı bir devre içinde

Detaylı

Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Kumandaları

Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Kumandaları Encore LT Otomatik Toz Püskürtme Kumandaları Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - Yayınlanma tarihi 11/13 Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu

TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu P/N 1072843A-TR REV 1.0 ISS 25SEP14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation'ın bir birimi olan

Detaylı

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com

RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com RADYAL YAKLAŞIM THINK RADIAL. DISCOVER MERIT. www.meritemea.com Müşterilerinin sesine kulak veren Merit Medical, müşterilerine etkili, hasta odaklı ve maliyet etkin BAKIM sunmak için ihtiyaç duydukları

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Gazlı Kaynatma Kazanları

Gazlı Kaynatma Kazanları Krom Mutfak San. Tic. Ltd. Sti. 700XP 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla

Detaylı

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu EATON FDJ Serisi için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Talimat Kitapçığı Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin: www.chfire.com Talimat Kitapçığı FDJP / FDJY Sayfa 2 Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. Kontrol

Detaylı

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi)

Pnömatik sistemi ile ilgili genel bilgiler. Pnömatik sistemin tasarımı. Tanımlamalar PGRT. Basınçlı hava deposu. APS (Hava İşlem Sistemi) Tanımlamalar Aracın pnömatik sistemine ilişkin aşağıdaki tanımları ve konseptleri bilmek çok önemlidir: Basınçlı hava deposu Basınçlı hava içeren basınçlı depo. Basınçlı hava gerektiren diğer sistemlerde

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 130. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 130 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

t ü m t o z b o y a u y g u l a m a l a r ı n d a

t ü m t o z b o y a u y g u l a m a l a r ı n d a OptiFlex 2 Yeni OptiFlex 2, dünyanın en gelişmiş manuel toz boya teknolojisini avuçlarınızın içine sunmaktadır. Tüm boyaları kolayca püskürtün, en zorlu geometrik şekillerde yüksek üretkenlik ve kaliteyle

Detaylı

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti ünitesi. IP sınıflandırması PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Genel Genel Şasi ve üstyapı arasındaki iletişim, C259 konnektöründeki yapılandırılabilir giriş ve çıkışlar aracılığıyla yürütülür.

Detaylı

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 (CAR EP MODELLER) ÜNİTENİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR ENDÜSTRİYEL TOZ EMME CİHAZI VE OTOMATİK BİR SİVİÇTEN

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 Seviye Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SKV 3400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. SKA 3200 Oransal Seviye Kontrol Vanası

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

_PW1010. Kullanım ve Bakım Kılavuzu

_PW1010. Kullanım ve Bakım Kılavuzu _PW1010 Kullanım ve Bakım Kılavuzu 0 1 Değerli müşterimiz; Büyük titizlikle hazırladığımız ve en kaliteli malzemeler kullanarak ürettiğimiz cihazımızı, uzun süre ve en iyi verimlilikle kullanmanızı istiyoruz.

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 132. Elektronik Termostat. www.devi.com Kurulum Kılavuzu DEVIreg 132 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Duvar tipi ünite EEDTR13-100 FAQ-C Klima Teknik Bilgiler Duvar tipi ünite EEDTR3-00 FAQ-C İç Ünite Duvar tipi ünite FAQ-C İÇİNDEKİLER FAQ-C Özellikler................................................2 2 Teknik Özellikler........................................3

Detaylı

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler

Solenoid valfler MHJ, hızlı valfler Valfgenișliği 9/10 mm, debi miktarı 100 l/dk ya kadar Anahtarlama süreleri < 1 ms Hassastetikleme Doğrudan uyarılı valfler 7milyaranahtarlama çevriminekadaruzunçalıșma ömrü MHJ10 ile entegre elektronik

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

Pro Xpc Auto. Otomatik Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancaları İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

Pro Xpc Auto. Otomatik Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancaları İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ. Pro Xpc Auto Otomatik Elektrostatik Havalı Püskürtme Tabancaları İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ. Sipariş Bilgileri Yeni Standartları Belirliyor Pro Xpc Auto elektrostatik püskürtme tabancası, mükemmel

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Auto-Flo II Dağıtım Valfleri Pro Meter S ve S2K Uygulamaları için

Auto-Flo II Dağıtım Valfleri Pro Meter S ve S2K Uygulamaları için Auto-Flo II Dağıtım Valfleri Pro Meter S ve S2K Uygulamaları için Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - Yayınlanma tarihi / Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

esafe The new Generation

esafe The new Generation esafe The new Generation esafe The New Generation www.cejn.com/esafe esafe Yeni nesil Bir kavramadaki -randıman ve güvenlik Mükemmel! CEJN esafe, 2015 ENER-CON. EUROPE AWARDS da enerjide en etkin ve en

Detaylı

Tanım. Rhino SD2/XD2 Takipçi Modüller

Tanım. Rhino SD2/XD2 Takipçi Modüller Rhino SD/XD Takipçi Modüller Tanım Şekile bakın. Takipçi modül pompanın () hidrolik bölmesinin üzerine eklenir. Malzemeyi düzgün profilli konteynırların dışına itmek için tasarlanmıştır. Standart ve PTFE

Detaylı

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H

SPINTEC 343 SPINTEC 343 H english Operating Instructions...1-11 deutsch Betriebsanleitung...12-22 français Notice d utilisation...23-33 nederlands Gebruiksaanwijzing...34-44 italiano Istruzioni sull uso...45-55 norsk Driftsinstruks...56-66

Detaylı

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri

Eklenti ünitelerinin montajı. Genel. BCI eklenti üniteleri Genel 493 2 190 281 2 204 973 Genel BWE sistemi (ÜStyapı Elektrik Sistemi) BI (Üstyapı İletişim Arabirimi) kontrol ünitesinin ilk olarak sunduklarından daha fazla giriş ve çıkışa ihtiyaç duyulması durumunda

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31330748 Sürüm 1.0 Parça No. 31330744 Park yardımı, pilot Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot- 31330748 - V1.0 Sayfa 1 / 65 Özel aletler 999 5919

Detaylı

Klima. Teknik Bilgiler. Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C

Klima. Teknik Bilgiler. Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C Klima Teknik Bilgiler Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C İÇİNDEKİLER AHQ-C 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................

Detaylı

Vites kolu düğmesi, ışıklı

Vites kolu düğmesi, ışıklı Installation instructions, accessories Talimat No 31363551 Sürüm 1.1 Parça No. 31367032 Vites kolu düğmesi, ışıklı IMG-367867 Volvo Car Corporation Vites kolu düğmesi, ışıklı- 31363551 - V1.1 Sayfa 1 /

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

Encore HD Otomatik Toz Püskürtme Tabancaları

Encore HD Otomatik Toz Püskürtme Tabancaları Encore HD Otomatik Toz Püskürtme Tabancaları Müşteri Ürün Kılavuzu Parça 7192476_02 - Turkish - Yayınlanma tarihi 8/13 Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çıkartılabilir çekme kancası bağlantısı. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden.

Installation instructions, accessories. Çıkartılabilir çekme kancası bağlantısı. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Installation instructions, accessories Talimat No 31439131 Sürüm 1.4 Parça No. 31439129 Çıkartılabilir çekme kancası bağlantısı Volvo Car Corporation Çıkartılabilir çekme kancası bağlantısı- 31439131 -

Detaylı

DEGAZÖRLER (GAZ ALMA CİHAZLARI) VASA VASATRE SERİSİ

DEGAZÖRLER (GAZ ALMA CİHAZLARI) VASA VASATRE SERİSİ ÜRÜN YELPAZESİ KAFA KORUMA KAPAKLI DEGAZÖRLER VASA SERİSİ Kod Tanım Ölçü Bağlantı Tip 37.03.60 Degazör 3/8 M UNI-EN-ISO 228 Vasa 37.04.60 Degazör 1/2 M UNI-EN-ISO 228 Vasa 37.05.60 Degazör 3/4 M UNI-EN-ISO

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı

Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı Dräger RZ 7000 Dalış Test Ekipmanı Kolay kullanım: Dräger RZ 7000 ile Dräger PSS BG 4 plus'ta çalışma ve sızıntı testlerini her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Lityum ion pil

Detaylı