Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi"

Transkript

1 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Müşteri Ürün Kılavuzu - Turkish - 02/4 tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için adresine bakınız. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 İletişim Nordson Corporation ürünleri hakkındaki bilgi istekleri, yorumlar ve soruları memnuniyetle karşılar. Nordson hakkındaki genel bilgilere internetten aşağıdaki adresten ulaşılabilir: Bildirim Bu telif hakkıyla korunan bir Nordson Corporation yayınıdır. Orijinal telif hakkı tarihi 204. Bu belgenin hiçbir kısmının fotokopisi çekilemez, çoğaltılamaz ya da NordsonCorporation'ın yazılı onayı olmadan başka bir dile çevrilemez. Bu yayındaki bilgiler bildirim yapmaksızın değiştirilebilir. - Orijinal Çeviri - Ticari markalar Nordson ve Nordson logosu tescilli ticari markalarıdır Nordson Corporation. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 204 Nordson Corporation

3 Íçindekiler I Íçindekiler Nordson International... O Europe... O Distributors in Eastern & Southern Europe... O Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Emniyet... Kalifiye personel... Kullaným amacý... Yönetmelikler ve Onaylar... Kiþisel Emniyet... 2 Yangýn Emniyeti... 2 Topraklama... 3 Bir Fonksiyon Bozukluðu Durumunda Yapýlmasý Gerekenler... 3 Elden Çýkarma... 3 Tanım... 4 Sistem Şeması... 6 Sistem Özellikleri... 6 HDLV Pompa Kabini... 7 Pompa Kabin Bileşenleri... 8 Kurulum... 9 Pompa Paneli Pnömatik Şeması... 9 Pompa Paneli Kablolama Şeması... 0 Çalışma... Bakım... Sorun giderme... Onarım... Parçalar... 2 Gösterilen Parça Listesinin Kullanılması... 2 Sistem Parçaları... 3 Standsız Tekli Pompa Sistemi... 3 Standsız İkili Pompa Sistemi... 3 Standlı Tekli Pompa Sistemi... 3 Standlı İkili Pompa Sistemi... 3 Pompa Paneli Yedek Parçaları Nordson Corporation

4 II Íçindekiler 204 Nordson Corporation

5 Introduction O Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-2-MX

6 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-2-MX 202Nordson Corporation All rights reserved

7 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Emniyet Kalifiye personel Bu emniyet talimatlarýný okuyun ve bunlara uyun. Ekipman dokümanlarý içerisinde gerekli olan her yerde görev ve ekipman ile ilgili özel uyarýlar, dikkat notlarý ve talimatlar bulunmaktadýr. Tüm ekipman dokümanlarýnýn, bu talimat açýklamalarý da dahil olmak üzere, iþletme ve servis ekipmanlarý kapsamýndaki herkese açýk olduðuna emin olun. Ekipman sahipleri, Nordson firmasý ekipmanlarýnýn kalifiye personel tarafýndan monte edilmesinden, iþletilmesinden ve servise konulmasýndan emin olmakla sorumlu bulunmaktadýrlar. Kalifiye personel, onlara verilmiþ olan iþleri güvenli bir þekilde yerine getirmekle eðitilmiþ personel veya sözleþmeli çalýþanlardýr. Bu kiþiler emniyetle ilgili tüm kural ve talimatlara aþina olup onlara verilmiþ olan iþleri bedensel olarak yerine getirebilme kapasitesine sahip olmalýdýrlar. Kullaným amacý Nordson firmasý ekipmanlarýnýn bu dokümanlarda anlatýlanlarýnýn haricinde, baþka þekilde kullanýmý, ekipmanlarý kullanan kiþilerin yaralanmasýna veya teçhizat donanýmlarýnýn hasar görmesine sebep olur. Ekipmanlarýn kullaným amacýna uygun olmayan uygulamalara dair bazý örnekler Yönetmelikler ve Onaylar Birbirine uyum saðlamayan materyallerin kullanýlmasý Ýzin alýnmadan bazý deðiþikliklerin yapýlmasý Emniyet donanýmlarýnýn veya sürgü tertibatlarýnýn çýkarýlmasý veya atlanýlmasý Birbirine uyum saðlamayan parçalarýn kullanýlmasý Onay alýnmadan yardýmcý ekipmanlarýn kullanýlmasý Ekipmanlarýn maksimum oran üzerinde iþletilmesi Tüm ekipmanlarýn kullanýldýðý çevrede kabul gördüðünden ve onaylandýðýndan emin olunuz. Montaj, iþletme ve servis talimatlarý yerine getirilmediði müddetçe Nordson firmasý ekipmanlarý için olan her onay geçersiz sayýlacaktýr. Ekipman montajýnýn tüm safhalarý tüm federal, eyalet ve yerel kodlarla uyumlu olmak zorundadýr. 204 Nordson Corporation

8 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Kiþisel Emniyet Yangýn Emniyeti Yaralanmayý önlemek için bu talimatlara uyulmalýdýr. Kalifiye eleman olmadýkça ekipmanlarý iþletmeyin veya servise koymayýn. Emniyet tertibatlarý, kapýlarý veya kapaklarý tam yerinde olmadýkça ve otomatik sürgüler mükemmel þekilde çalýþmadýkça ekipmaný iþletmeyin. Her hangi bir emniyet donanýmýný atlamayýn veya etkisiz hale getirmeyin. Hareketli ekipmanlarý temiz tutun. Her hangi bir hareketli ekipmanýn ayarýný yapmadan veya servise koymadan önce güç kaynaðýný kapatýn ve ekipman tamamen duruncaya kadar bekleyin. Beklenmedik durumlarý önlemek için güç kaynaðýný kapatýn ve ekipmaný emniyet altýna alýn. Basýnçlý sistemlerin veya parçalarýn ayarýný yapmadan veya servise koymadan önce içerdeki hidrolik ve pnömatik basýncý çýkarýn (tamamen boþaltýn). Elektrikli ekipmanlarý servise koymadan önce devreden çýkarýn, kilitleyin ve þalteri kapatýn. Kullanýlan tüm materyaller için Materyal Emniyeti Data Sayfasýný (MEDS) bulun ve okuyun. Güvenli þekilde iþletme konusunda ve materyallerin kullanýmýnda ve tavsiye edilen personel koruma donanýmlarýnýn kullanýmý konusunda üretici firmanýn talimatlarýna uyunuz. Yaralanmalarý önlemek için iþyerinde sýcak yüzeyler, keskin kenarlar, enerji yüklü elektrik devreleri ve pratik sebeplerden dolayý kapatýlamayan veya koruma altýna alýnamayan hareketli parçalar gibi sýkça tamamen ortadan kaldýrýlamayan, tam belirgin olmayan tehlikeler karþýsýnda dikkatli olun. Bir yangýn veya patlamadan kaçýnmak için aþaðýdaki talimatlara uyun. Tutuþabilir materyallerin kullanýldýðý veya depolandýðý yerlerde sigara içmeyin, kaynak, perdahlama iþlemi yapmayýn veya açýk ateþ kullanmayýn. Uçucu materyallerin veya buharlarýn tehlikeli þekilde yoðunlaþmasýný önlemek için uygun þekilde havalandýrýlmasýný saðlayýn. Kýlavuzluk için yerel kurallara veya materyalinizin MEDS kýsmýna baþvurun. Tutuþabilir materyallerle çalýþýrken açýk elektrik devrelerini devreden çýkarmayýn. Kývýlcým oluþmasýný önlemek için bir kapatma þalterinde önce gerilimi kapatýn. Acil kapatma butonlarýnýn, kapatma valflarýnýn ve yangýn söndürme aletlerinin nerede olduðunu bilin. Püskürtme kabininde bir yangýn baþlarsa, püskürtme sistemini ve egzoz fanlarýný hemen kapatýn. Ekipmanýnýzýn temizliðini, bakýmýný, kontrolünü ve tamiratýný ekipman dokümanlarýnda belirtilen talimatlara göre yapýn. Sadece orijinal ekipmanda kullaným için dizayn edilmiþ yedek parçalarý kullanýn. Parça konusunda bilgi ve tavsiye almak için Nordson firmasý temsilciliði ile irtibata girin. 204 Nordson Corporation

9 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 3 Topraklama UYARI: Elektrostatik ekipmanýn hatalý çalýþmasý tehlikelidir ve elektrik þokuna, yangýna veya patlamaya neden olabilir. Periyodik bakým programýnýzda rezistanslarý kontrol edin. Hatta biraz elektrik þoku alýrsanýz veya statik kývýlcým veya ark fark ederseniz, tüm elektrikli veya elektrostatik ekipmaný hemen kapatýn. Problemi teþhis edinceye ve ortadan kaldýrýncaya kadar ekipmaný tekrar çalýþtýrmayýn. Püskürtme kabininde veya kabin açýklýðýnýn m (3 ft) dahilinde yürütülen tüm çalýþmalar Sýnýf 2, Bölüm veya 2 Tehlikeli konum içinde olduðu dikkate alýnmakta ve NFPA 33, NFPA 70 (NEC kurallarý 500, 502 ve 56) ve NFPA 77, en son þartlarla uyumlu olmak zorundadýr. Püskürtme alanlarýndaki tüm elektriksel olarak iletken cisimler, deðerlendirilmekte olan devreye en az 500volt uygulayan bir aletle ölçüldüðü gibi megaohm'dan daha fazla olmayan bir rezistansla elektriksel olarak topraklanmalýdýr. Topraklanacak ekipman, püskürtme alanýnýn zemini, operatör platformlarýný, doldurma hunilerini, ýþýklý bariyer desteklerini ve üfleme kapama memelerini içermekte olup ancak bunlarla sýnýrlandýrýlmamýþtýr. Püskürtme alanýnda çalýþan personel topraklanmak zorundadýr. Elektrik yüklü insan vücudundan ateþleme potansiyelinin oluþma ihtimali vardýr. Bir operatör platformu gibi boyalý bir yüzeyde duran veya iletken olmayan ayakkabýlar giyen personel topraklanmaz. Personel, elektrostatik ekipman ile veya etrafýnda çalýþýrken iletken tabanlý ayakkabýlar giymeli veya bir toprak baðlantýsý saðlamak için bir topraklama þeridi kullanmalýdýr. Elektrostatik püskürtme tabancalarýný manüel çalýþtýrýrken elektrik þoklarýný önlemek için operatörler, elleri ile tabanca tutamaðý arasýnda deri ile tutamaðýn temas etmesini saðlamak zorundadýr. Eldivenler giyilmek zorunda ise, avuç içini veya parmak kýsýmlarýný kesin, elektriksel olarak iletken eldivenler giyin veya tabanca tutamaðýna veya baþka gerçek topraða baðlanmýþ bir topraklama bandý takýn. Pudra püskürtme tabancalarýnda ayarlamalar veya temizlik yapmadan önce elektrostatik güç beslemelerini kapatýn ve tabanca elektrotlarýný topraklayýn. Ekipmana servis verdikten sonra ayrýlmýþ olan tüm ekipmaný, topraklama kablolarýný ve telleri baðlayýn. Bir Fonksiyon Bozukluðu Durumunda Yapýlmasý Gerekenler Elden Çýkarma Bir sistemde veya bir sistem içersindeki her hangi bir ekipmanda fonksiyon bozukluðu varsa derhal sistemi kapatýn ve aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: Elektrik güç kaynaðý baðlantýsýný kesin ve kapatýn. Pnömatik kapatma valflerini ve bunlara baðlý basýnçlarý kapatýn. Fonksiyon bozukluðunun sebebini teþhis edin ve ekipmaný tekrar çalýþtýrmaya baþlamadan önce bu arýzayý ortadan kaldýrýn. Ýþletme ve servis esnasýnda kullanýlan ekipman ve materyalleri yerel kurallara göre elden çýkarýn. 204 Nordson Corporation

10 4 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Tanım Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Manuel Püskürtme Sistemi, gelişmiş Encore HD Manuel Püskürtme Tabancası dizaynını ve ispatlanmış Prodigy pompa kabinli Encore HD Manuel Kumandayı içerir. Encore HD Kumanda Encore HD Toz Püskürtme Tabancası Prodigy Tekli veya İkili Pompa Kabini Şekil Prodigy Pompa Kabini Bileşenleriyle Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Sistem seçenekleri şunlardan oluşur: Standlı tekli pompa sistemi Standlı ikili pompa sistemi Tekli pompa sistemi, duvara montaj İkili pompa sistemi, duvara montaj 204 Nordson Corporation

11 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 5 Şekil 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi (Standlı Tekli Pompa Sistemi Gösterilmiştir) Sistem bilgilerine ilaveten bu kılavuz aşağıdaki bileşen kılavuzlarını içerir: Encore HD Manuel Toz Püskürtme Kumandası Encore HD Manuel Toz Püskürtme Tabancası Prodigy HDLV III. Nesil Pompa, Pompa Manifoldu ve Devre Kartı Prodigy Pompa Kabinli Operatör Kartlı Encore HD Manuel Toz Püskürtme Sistemi 204 Nordson Corporation

12 6 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Sistem Şeması Tabanca 2 Tabanca Tabanca 2 Kumanda Tabanca Kumanda Pompa 2 Pompa Kumanda Paneli Pompa Pompa Adaptörleri Güç Düğmesi Sistem Gücü Sistem Havası Akışkanlaştırma Havası Regülatör Toz Hunisi Akışkanlaştırma Havası Şekil 3 Tipik Sistem Şeması (İkili Pompa HDLV Manuel Sistemi Gösterilmiştir) Sistem Özellikleri Giriş gücü VAC, 275 VA Hz Giriş havası 90-0 psi ( bar) Renk Değişimli ikili sistem için 3-20 cfm ( l/m) maksimum 204 Nordson Corporation

13 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 7 HDLV Pompa Kabini Pompa paneli, sistemin merkezi elektrik ve pnömatik mahfazasıdır. Pompa paneli; Prodigy HDLV pompalar, pompa manifoldları ve pompa kontrol panosu, hava filtresi ve pnömatik kumandaları ve DC güç kaynağını bulundurur. Panel raya, duvara veya standa montaj için braketler ve bağlantı elemanlarıyla birlikte nakledilir. UYARI: Yalnızca nitelikli personelin bu panelin bakımını yapmasına izin verin. Herhangi bir elektrik onarımı gerçekleştirmeden önce harici bağlantı kesmedeki gücü kapatın. Pnömatik boru tesisatının veya bileşenlerinin bağlantısını kesmeden önce bilyalı valfteki hava beslemesini kesin ve sistem hava basıncını boşaltın. 204 Nordson Corporation

14 8 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Kabin Bileşenleri s Şekil 4 Pompa Kabin Bileşenleri (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir). Pomp 2 boşaltma valfi 9. Boşaltım pilot 2. Pompa kontrol manifoldu manifoldu/selenoidleri 3. Pompa 0. Sıkıştırma seçmeli manifoldu/selenoidleri VDC güç kaynağı. Pompa kumanda panosu 5. Hat filtresi 2. Vakum jeneratör susturucuları 6. Güç düğmesi 3. Hava filtresi 7. Temas bloğu 4. Hava beslemesi bilyalı valfi 8. Sigorta, zaman gecikmesi, 3.5 A 5. Esnekliği düşük regülatör/ölçer 6. Esnekliği yüksek regülatör/ölçer 7. Akış kontrol regülatörü/ölçer 8. Vakum regülatörü/ölçer 9. Boşaltım regülatörü/ölçer 20. Pompa 2 2. Pompa 2 kontrol manifoldu 22. Pomp boşaltma valfi 23. Elektrotlu havayla yıkama manifold tertibatı 24. Basınç düğmesi 25. Akış kontrol valfi 204 Nordson Corporation

15 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 9 Kurulum Pompa Paneli Pnömatik Şeması ~ ~ ~ ~ ~ ~ REGÜLATÖR TERT 0BATI AUX 2 AUX TABANCA 2 HAVA TABANCA HAVA Şekil 5 Pnömatik Şematiği (İki Pompalı Sistem Gösterilmiştir) 204 Nordson Corporation

16 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Paneli Kablolama Şeması +24VDC 8 P2 POMPA B J4 POMPA B SOL J5 J3 DES B SOL J2 POMPA A SOL J 8 DES A SOL P POMPA A SW S 0YAH 2 3 P4 P5 CAN DI eari BEYAZ MAV 0 P6 CAN 0ÇER 0 BEYAZ MAV 0 W CAN VER 0YOLU P3 KO eul DC GÜÇ S 0YAH GR 0 TURUNCU 234 AÇIK SW2 4 GR 0 S 0YAH TURUNCU SK L (3) N () SK KAHVERENG 0 MAV 0 S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH S 0YAH BO ealtma BO ealtma 7 TEKL 0 TABANCA 0K 0L 0 TABANCA 9 0 Şekil 6 Kablolama Şeması (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir). Pompa kontrol demeti (300 mm) 5. Bağlantı kutusu 2. İkili pompa kumandası 6. Basınç düğmesi (tekli tabanca 3. 60W güç kaynağı üniteleri) 4. Güç kaynağı demeti 7. Basınç düğmesi (ikili tabanca üniteleri) 8. Kablolama demeti 9. Toprak (mahfaza tabanının içi) 0. Ağ ve güç kabloları. Elektrotlu havayla yıkama manifold tertibatı 204 Nordson Corporation

17 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Çalışma Beraberindeki bileşen kılavuzları için Çalışma bölümlerine bakın. Bakım Beraberindeki bileşen kılavuzları için Bakım bölümlerine bakın. Sorun giderme Beraberindeki bileşen kılavuzları için Sorun Giderme bölümlerine bakın. Onarım Beraberindeki bileşen kılavuzları için Onarım bölümlerine bakın. 204 Nordson Corporation

18 2 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Parçalar Parça sipariş etmek için Nordson Endüstriyel Kaplama Sistemleri Müşteri Destek Merkezini (800) numaralı telefondan ya da yerel Nordson temsilcinizi arayın. Gösterilen Parça Listesinin Kullanılması Öğe sütunundaki numaralar, her bir parça listesini izleyen resimleri tanımlayan numaralara karşılık gelmektedir. NS kodu (gösterildiği gibi), resmedilmemiş olan listelenmiş bir parçayı belirtir. Parça numarası resimdeki tüm parçalar için geçerliyse kısa bir çizgi ( ) kullanılır. Parça sütunundaki sayı Nordson Corporation parça numarasıdır. Bu sütundaki kısa çizgi serisi ( -----) parçanın ayrı olarak sipariş edilemeyeceği anlamını taşır. Tanım sütunu, parça adını ve uygunsa boyutlarını ve diğer özelliklerini gösterir. Satır başları; montajlar, alt montajlar ve parçalar arasındaki ilişkiyi gösterir. Montajı sipariş ederseniz,. ve 2. öğeler dahil edilir.. öğeyi sipariş ederseniz, 2. öğe dahil edilir. 2. öğeyi sipariş ederseniz, yalnızca 2. öğeyi alırsınız. Miktar sütunundaki sayı; birim başına gerekli miktar, montaj ve alt montajdır. AR kodu (Gerektiği gibi); parça numarası miktar olarak sipariş edilen bir toplu öğe ise ya da montaj başına miktar ürün versiyonuna ya da modeline göre değişiyorsa kullanılır. Not sütunundaki harfler, her parça listesinin sonundaki notlara karşılık gelir. Notlar, kullanım ve sipariş hakkındaki önemli bilgileri içerir. Notlara özel dikkat gösterilmelidir. Öğe Parça Açıklama Miktar Not Montaj Alt Montaj 2 A Parça 204 Nordson Corporation

19 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 3 Sistem Parçaları Standsız Tekli Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, single pump, Prodigy/Encore HD, without stand CONTROLLER, single pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD Standsız İkili Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, dual pump, Prodigy/Encore HD, without stand CONTROLLER, dual pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD 2 Standlı Tekli Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, single pump, Prodigy/Encore HD, with stand CONTROLLER, single pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD STAND, Prodigy HDLV manual system Standlı İkili Pompa Sistemi Parça No. Açıklama Miktar SYSTEM, dual pump, Prodigy/Encore HD, with stand CONTROLLER, dual pump, Prodigy/Encore HD CONTROL UNIT, interface, Encore XT HANDGUN ASSY, Encore XT KIT, ship with, int controller, Encore HD STAND, Prodigy HDLV manual system 204 Nordson Corporation

20 4 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Pompa Paneli Yedek Parçaları Bkz. Şekil 7. Öğe Parça Açıklama Miktar Not VALVE, 3 / 4 in. I/O, air operated AR A MANIFOLD ASSEMBLY, HDLV pump control AR A, B, D PUMP ASSEMBLY, HDLV AR A POWER SUPPLY, 24, 5, 2 VDC, 60 W FILTER, line, RFI, power, 0A SWITCH, round, 2 position, 90 degree CONTACT BLOCK, 2 N.O. contacts FUSE, time delay, 25 series, 3.5 A, 5 x 20 mm VALVE, solenoid, 3 port, 24 V, with adapter AR A, E KIT, PCA replacement, Prodigy pump control, B Generation III MUFFLER, exhaust, / 4 in. NPT male AR C FILTER, air, / 2 in. NPT NS FILTER ELEMENT, air, 5 micron, AF VALVE, ball, / 2 in. NPT SWITCH, pressure AR VALVE, flow control, 4mm x /8 UNI AR NS HARNESS SET, single air wash AR NS HARNESS SET, dual air wash AR NOT A: AR öğelerinin miktarları, sistemdeki tabancaların sayısına göre değişir. B: Manifoldu değiştirirken Manuel Tabanca Kumandası kılavuzunda açıklandığı şekilde kalibrasyon prosedürünü uygulayın. C: Panoyu değiştirirken düğme ayarları kitiyle nakledilen talimat sayfasına bakınız. Manuel Tabanca Kumandası kılavuzunda açıklandığı şekilde kalibrasyon prosedürünü de uygulayın. D: Manifold tertibatı parça numaraları için kılavuz 'e bakınız. E: 3 konumlu eski bir demetle kullanılıyorsa, sağlanan adaptörü kullanın. 2 konumlu yeni bir demet kullanılması durumunda sağlanan adaptör atılabilir. AR: Gerektiği Gibi NS: Gösterilmiyor 204 Nordson Corporation

21 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi Şekil 7 Pompa Kabini Yedek Parçaları (İkili Pompa Sistemi Gösterilmiştir) 204 Nordson Corporation

22 6 Prodigy Pompa Kabinli Encore HD Toz Püskürtme Sistemi 204 Nordson Corporation

Pro Meter S Serisi Dağıtıcıları

Pro Meter S Serisi Dağıtıcıları Pro Meter S Serisi Dağıtıcıları Müşteri Ürün Kılavuzu Bölüm 7796_06 - Turkish - 0/ tarihinde yayınlanmıştır Bu belge bildirim yapmaksızın değişikliğe tabidir. En güncel sürüm için http://emanuals.nordson.com/finishing

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

XM Çoklu Bileşenli Boya Tabancaları

XM Çoklu Bileşenli Boya Tabancaları İşletme XM Çoklu Bileşenli Boya Tabancaları 3A1446J TR İki bileşenli epoksi ve üretan koruyucu kaplamaları, tehlikeli ve tehlikesiz konumlarda püskürtmek içindir. Önemli Güvenlik Talimatları Bu kılavuzdaki

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 27-100 RD 27-120 0171754tr 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 T R RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler

Detaylı

NHR 18 150 Toz Besleme Hunisi

NHR 18 150 Toz Besleme Hunisi Talimat Sayfası P/N 71960A0 - Turkish - - Orijinal Çeviri - Tanım Bu talimat sayfası özellikleri, kurulumu ve çalışma talimatları ve NHR 18 150 toz besleme hunisi için parça listeleri sunar. Huni tam montajlı

Detaylı

Önemli Güvenlik Bilgileri

Önemli Güvenlik Bilgileri Türkçe 31-1 Önemli Güvenlik Bilgileri Sunucu, Saklama, Güç, Að ve Raf Ürünleri için Ürünü Kurmadan Önce Okuyun Tüm ürün güvenlik ve kullanma talimatlarýný izleyin ve uygulayýn. Daima ekipmanla birlikte

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Havayla çalışan Diyafram Pompalar

Havayla çalışan Diyafram Pompalar Talimatlar Havayla çalışan Diyafram Pompalar 3A956Z TUR Sıvı aktarım uygulamaları içindir. Sadece profesyonel kullanım içindir. Yalnızca (*) ile işaretli modeller Avrupa patlayıcı ortam konumlarında kullanım

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

MET ONE 3400 Serisi Partikül Sayım Cihazı

MET ONE 3400 Serisi Partikül Sayım Cihazı HACH Katalog Numarası 701241 MET ONE 3400 Serisi Partikül Sayım Cihazı Kullanıcı Kılavuzu Ekim 2009, 7. Basım Hach Company 2009. Tüm hakları saklıdır. ABD de basılmıştır. 1 İçindekiler Bölüm 1 Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz. 0171883tr 007 1110

Kullanım Kılavuzu. Işık Kulesi LTN 6L. 60 Hz. 0171883tr 007 1110 Kullanım Kılavuzu Işık Kulesi LTN 6L 60 Hz 0171883tr 007 1110 Telif hakký bildirimi Telif Hakký, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr. Bu yayýn, makinenin

Detaylı

Manuel Elektrostatik PRO Xs3 ve PRO Xs4 Havalı Boya Tabancaları. Sınıf I Grup D püskürtme malzemeleri ile kullanım için.

Manuel Elektrostatik PRO Xs3 ve PRO Xs4 Havalı Boya Tabancaları. Sınıf I Grup D püskürtme malzemeleri ile kullanım için. Talimatlar Manuel Elektrostatik PRO Xs3 ve PRO Xs4 Havalı Boya Tabancaları Sınıf I Grup D püskürtme malzemeleri ile kullanım için. 309292TR rev.j Sınıf II 2 G püskürtme malzemeleri ile kullanım için. 0.24

Detaylı

PT-36 Mekanik Plazma Kesim Torçu

PT-36 Mekanik Plazma Kesim Torçu PT-36 Mekanik Plazma Kesim Torçu Kullanım Kılavuzu (TR) 0558007998 03/2009 Bu bilgileri muhakkak operatöre ulaştırınız. Ek kopyaları satıcınızdan temin edebilirsiniz. dikkat Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı

Valley Pro2 Kontrol Paneli Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Sürümü 8.40 İçin 0999109_0 Turkish

Valley Pro2 Kontrol Paneli Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Sürümü 8.40 İçin 0999109_0 Turkish Valley Pro2 Kontrol Paneli Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Sürümü 8.40 İçin 0999109_0 Turkish Valmont Industries, Inc. 2013 Tüm hakları saklıdır. www.valleyirrigation.com 2 HIZLI REFERANS KILAVUZU MAKİNEYİ

Detaylı

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314

Kullanim Kilavuzu VEGACAP 67. Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası. - Kontaksız şalter. Document ID: 31314 Kullanim Kilavuzu Sınır seviyesi ölçümü için kapasitif yüksek sıcaklık ölçüm sondası VEGACAP 67 - Kontaksız şalter Document ID: 334 2 İçindekiler İçindekiler Bu belge hakkında. Fonksiyon... 4.2 Hedef grup...

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

YÜKSEK VERİMLİ YANSITICILI MANGAL HEEGM24CE HEEGM48CE HEEGM36CE HEEGM60CE

YÜKSEK VERİMLİ YANSITICILI MANGAL HEEGM24CE HEEGM48CE HEEGM36CE HEEGM60CE YÜKSEK VERİMLİ YANSITICILI MANGAL HEEGM24CE HEEGM48CE HEEGM36CE HEEGM60CE Kurulum, Kullanma ve Bakım Kılavuzu Yeni bilgiler ve modeller piyasaya sürüldükçe, bu kılavuz güncellenmiştir. En son kılavuz için

Detaylı

Hacimsel Akışkan Debi Ölçer

Hacimsel Akışkan Debi Ölçer Talimatlar - Parça Listesi Hacimsel Akışkan ebi Ölçer 4000 psi (28 MPa, 276 bar) Maksimum Çalışma Akışkan Basıncı 308778-TR REV. F G3000 Ölçüm Cihazı, Parça 239716 0.02 ila 1.0 gpm (75 ila 3800 cc/dak.)

Detaylı

Havayla Çalışan Diyafram Pompalar. Huskyt 515. Huskyt 716. Talimatlar 308981TR. Rev. K ASETAL, POLIPROPILEN VE KYNARR ALÜMINYUM VE PASLANMAZ ÇELIK

Havayla Çalışan Diyafram Pompalar. Huskyt 515. Huskyt 716. Talimatlar 308981TR. Rev. K ASETAL, POLIPROPILEN VE KYNARR ALÜMINYUM VE PASLANMAZ ÇELIK Talimatlar Havayla Çalışan iyafram Pompalar 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) Maksimum Akışkan Çalışma Basıncı 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) Maksimum Hava Giriş Basıncı ASETAL, POLIPROPILEN VE KYNARR Huskyt 515 ModelNo.51

Detaylı

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri Gazlı Fritözler Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Super Marathon Serisi Dean, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

COROB BANCO. Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu. 207105 - TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014)

COROB BANCO. Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu. 207105 - TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014) Otomatik renklendirme makinesi Kullanım kılavuzu 207105 - TÜRKÇE - TURKISH Sürüm 5.0 R1 (04/2014) 2014 COROB S.p.A. Kullanım kılavuzu Otomatik Renklendirme Makinesi Sürüm 5.0 - R1 (04/2014) COPYRIGHT 2014,

Detaylı

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi

Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Powermax30 XP Plazma Arkı Kesme Sistemi Operatör Kullanma Kılavuzu 80816N Revizyon 2 Türkçe Turkish Yeni Hypertherm sisteminizi kaydettirin Daha kolay teknik destek ve garanti desteği için ürününüzü www.hypertherm.com/registration

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Reactor2E-30veE-XP2 Oranlama Sistemi

Reactor2E-30veE-XP2 Oranlama Sistemi Onarım - Parçalar Reactor2E-30veE-XP2 Oranlama Sistemi 333484C TR Elektrikli, Isıtmalı, Çoğul Bileşenli Oranlama Sistemi. Poliüretan köpük ve poliüre kaplamaların püskürtülmesi için. Sadece profesyonel

Detaylı

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841

ViewSonic. VX2439wm LCD Display. Model No. : VS12841 ViewSonic VX2439wm LCD Display Model No. : VS12841 İçindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Başlangıç Paket Muhteviyatı...

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

I-768-TUR FireLock NXT Kuru Tip Vana

I-768-TUR FireLock NXT Kuru Tip Vana DAHA SONRA KOLAYCA BAŞVURABİLMEK İÇİN BU TALİMATLARI MONTAJI YAPILAN VANA ÜZERİNE ASIN UYARI UYARI Bu talimatlara ve uyarılara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve/ veya maddi hasar ile sonuçlanabilecek ürün

Detaylı