YASADIŞI KENEVİR EKİMİYLE MÜCADELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASADIŞI KENEVİR EKİMİYLE MÜCADELE"

Transkript

1 Yasadışı kenevir ekimi ve buna bağlı olarak esrar kullanımı gün geçtikçe artan oranda ülkemizi tehdit eden bir sorun haline gelmektedir. Kolluk birimleri tarafından yakalanan kenevir bitkisi ve esrar miktarının her geçen yıl hızla artması sorunun büyüklüğü YASADIŞI KENEVİR EKİMİYLE MÜCADELE hususunda önemli bir göstergedir yılında Türkiye de yaklaşık olarak 150 ton esrar maddesi yakalanmıştır. Yakalanamayan esrar maddesinin ise ülke içerisinde tüketime sunulduğu bilinmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar esrarın tehlikeli uyuşturuculara geçişte önemli bir basamak olduğunu belirtmektedir. Ülkemizden transit olarak geçen uyuşturucuların (eroin, sentetik maddeler gibi) aksine ülke içindeki yasadışı kenevir ekimi ve esrar kullanımı doğrudan kendi insanımıza karşı ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu rapor, dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisinin yasadışı ekimiyle ilgili olarak mevcut durum konusunda tespitler yapmakta ve mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunmaktadır. UTSAM Raporlar Serisi: 28 Temmuz 2013

2 UTSAM Tarafından Yayınlanan Kitaplardan Bazıları Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı bünyesinde bulunan UTSAM, terörizm ve sınıraşan suçlarla mücadele Araşt rma konusundamerkezleri bilimsel araştırmalar analizler yaparak önerileri üretmeyi; ulusal Polis Akademisi Başkanl ğ ve bünyesinde bulunançözüm UTSAM, terörizm ve s n raşan va uluslararası alanda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilimsel faaliyetlerde suçlarla mücadele konusunda bilimsel araşt rmalar ve analizler yaparak çözüm önerileri üretmeyi; ulusal UTSAM Tarafından Yayınlanan Kitaplardan Bazıları: 2UWD 'RõX GDNL 6L\DVDO *HOLöPHOHU YH * YHQOLN 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ 0XOWL )DFHWHG $SSURDFK WR 5DGLFDOL]DWLRQ LQ 7HUURULVW 2UJDQL]DWLRQV,26 guj WO 6XoODU YH <HQL 7UHQGOHU 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ bulunan aktörleralanda arasında güvenlik sinerjisinin oluşturulamasına güven toplumunun inşasına katkıda ve uluslararas kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlar,veüniversiteler ve bilimsel faaliyetlerde g]j UO NWHQ $UDoVDOOÖõD 3.. GD.DGÖQODU 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ bulunmayı hedeflemektedir. bulunan aktörler aras nda güvenlik sinerjisinin oluşturulmas na ve güven toplumunun inşas na katk da 7HU UOH 0 FDGHOHGH 0DNUR YH 0LNUR 3HUVSHNWLIOHU 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ bulunmay hedeflemektedir. UTSAM RAPOR NO : 28 &RXQWHU 7HUURULVP ([SHULHQFHV RI 6(&, 0HPEHU &RXQWULHV 6(&, RAPOR TARİHİ UTSAM RAPOR NO : Temmuz 2013 : 23 <HUHOGHQ. UHVHOH 6ÖQÖUDöDQ 6XoODU 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ RAPOR TARİHİ Polis Akademisi 2013 : Şubat 2013 Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi 2013ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) Uluslararası Terörizm Anıttepe / ANKARA Başkanl ğ Polis Akademisi Uluslararas Terörizm ve S n raşan Suçlar Araşt rma Merkezi (UTSAM) Tel : (312) An ttepe/ankara Faks : (312) Tel : (312) Raporun tavsiye edilen referans şekli: Faks : (312) UTSAM (2013). Yasadışı Kenevir Ekimiyle Mücadele Raporu, Ankara: Polis Akademisi. Tüm yayın hakları Polis Akademisine aittir. İzin alınmadan tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik, fotokopi veya başkapolis herhangi bir yöntem ileizin izinsiz basımı, tümünün yayını çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz. Tüm yay n haklar Akademisine aittir. al nmadan veya bir k sm n n elektronik, mekanik, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir yöntem ile izinsiz bas m, yay n, çoğalt lmas ve dağ t m yap lamaz. Katkılarından dolayı ve ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Daire Katk lar ndan dolay EGM-Kaçakçılık EGM-Kaçakç l k Organize Suçlarla Mücadele Başkanl ğ na şükranlar m z sunarız. sunar z. Başkanlığı na şükranlarımızı 7HU U Q 6RV\DO 3VLNRORMLVL 3ROLV $NDGHPLVL <D\ÖQODUÖ UTSAM Tarafından Yayınlanan Raporlardan Bazıları UTSAM Tarafından Yayınlanan Raporlardan Bazıları: 1RUYHo WH 7HU U YH %UHLYLN 0DQLIHVWRVX.DVÖP 7 UNL\H GH óqvdq 7LFDUHWL 0DõGXUX 7HVSLW 6 UHoOHULQLQ 'HõHUOHQGLULOPHVL (NLP 7HU U guj WOHULQGH 0LOLWDQ.LPOLN óqödvö YH (OHPDQ 3URILOL 3...&. guqhõl (NLP.DoDNoÖOÖNOD 0 FDGHOHGH % W QF O <DNODöÖP +D]LUDQ. UHVHO * o YH )ÖUVDWoÖODUÖ 7 UNL\H GH <DVDGÖöÖ * ophqohu YH * ophq.dodnoöoduö 0D\ÖV =DSDWLVWD +DUHNHWL YH (=/1 +D]LUDQ 'RõX YH * QH\GRõX $QDGROX GD 7HU U %HVOH\HQ 6RUXQODU +DNNkUL < NVHNRYD YH 9DQ guqhõl +D]LUDQ

3 02 YÖNETİCİ ÖZETİ 06 GİRİŞ 10 METODOLOJİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 KENEVİR BİTKİSİ VE ESRAR 13 Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması 14 Kenevir Bitkisi ve Esrar: Yapısı, Fonksiyonları ve Yaygınlığı 15 Dünyada Esrar Piyasası ve Yakalama İstatistikleri 15 Kenevir Ekimi ve Esrar Üretimi 17 Esrar Piyasası İKİNCİ BÖLÜM 20 TÜRKİYE DE YASADIŞI KENEVİR EKİMİ, FİNANSAL BOYUTU VE YASAL DÜZENLEMELER 21 Yasal Kenevir Yetiştiriciliği ve Endüstrisi 22 Türkiyede Yasadışı Kenevir Ekimi ve Kaçakçılığı 28 Yasadışı Kenevirin Türkiye deki Finansal Boyutu 29 Kenevir Ekimi ile İlgili Yasal Düzenlemeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 32 YASADIŞI KENEVİR EKİMİYLE MÜCADELEYE İLİŞKİN TESPİTLER 33 Politika Oluşturma 33 Yasal ve İdari Altyapının Oluşturulması 35 Suç Gelirleri ile Mücadele 35 Mücadeleye İlişkin Teknik ve Bilimsel Çalışmalar 35 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 37 Kenevirin İmhası için Yapılacak İlaçlama Çalışmaları 38 Kadastro Çalışmaları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 40 SONUÇ ve ÖNERİLER 41 Teknik Alana İlişkin Öneriler 42 Yasal Alana İlişkin Öneriler 43 Toplumsal ve Kurumsal Farkındalığa İlişkin Öneriler 44 KAYNAKÇA

4 YÖNETİCİ ÖZETİ Esrar, ülkemizde sık olarak kullanılan adıyla kenevir, latince adıyla cannabis sativa bitkisinin kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden oluşur. Kenevir bitkisinin psikoaktif (etken) olan esrarı dişi bitkilerden elde edilir. Erkek bitkilerde psikoaktif olan etken madde oluşmaz. Çiçeklenme ve dallanma bitkilerin tepe kısımlarında meydana gelir ve çiçek bölgesinde bulunan kısım esrar maddesini oluşturur. ABD ve Avrupa ülkelerinde uyuşturucu madde kullanımının ülkemize göre daha yüksek olduğu ve bunlar arasında esrar maddesinin başı çektiği bilinmektedir. Uyuşturucu kullanımının ülkemiz gençleri arasında da hızla yaygınlaştığı bilinmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da yasadışı uyuşturucu madde kullanımında esrarın birinci sırada olduğu uzmanlarca önemle vurgulanmaktadır. Nitekim TUBİM tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmada, esrarın ülkemizde en çok kullanılan yasadışı madde olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası boyutu ele alındığında, ilk etapta yasadışı kenevir ekim alanı olan Afganistan ile Güneydoğu ve Güneybatı Asya Bölgeleri (Nepal, Hindistan), Afrika da Fas ve Tunus, ABD ve Meksika gibi ülkeler ön plana çıkmaktadır. Özellikle, Fas daki esrar üretimi Avrupa esrar piyasasında önemli bir paya sahiptir. Toz esrarın Avrupa ülkelerindeki değeri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak, bir gram esrarın birçok Avrupa ülkesinde ortalama 6 ila 8 arasındadır. Ülkemizde ise 2 ile 50 arasında değişmekle birlikte ortalama fiyat 5 dir. Esrar piyasasında harcanan para aslında üretim ve hasattan kaynaklanmamakta bilakis bunun kullanıcılara ulaşmasındaki aracılardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kaçakçılar bu piyasadan büyük pay almaktadır. Diğer bir ifadeyle, esrar piyasasında aracılık yapan organize suç grupları ve kaçakçılar bu piyasadan büyük kârlar elde etmektedirler. Türkiye kenevir ekiminde geleneksel bir üreticidir. Yasal üretim, ruhsat ve izinle gerçekleştirilmektedir. Türkiye de yasal kenevir ekimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolünde izinli olarak gerçekleştirilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre 1988 de dekar alanda tonluk yasal bir üretim yapılmışken, 2000 yılında 8800 dekarlık alanda 1440 ton, 2012 yılında 63 dekar alanda 6 tonluk bir üretim söz konusudur. Bu verilere göre yasal üretimin her geçen gün azaldığı ve üretimin büyük bir bölümünün yasadışı alana kaydığı görülmektedir. 2

5 Uzmanlara göre, ülkede üretilen kenevir bitkisinin ve nihayetinde esrar maddesinin tamamı ülke içi kullanıma arz edilmektedir. Ülkemizde diğer uyuşturucu maddeler ile karşılaştırıldığında esrar kullanımının daha fazla ve daha yaygın olduğu bilinmektedir. Uzmanlar diğer uyuşturuculara karşı var olan farkındalığın, tepki ve karşıtlık düzeyinin esrar için söz konusu olmadığını vurgulamaktadırlar. Yasadışı kenevir ekimi ve buna bağlı olarak esrar kullanımı gün geçtikçe artan oranda ülkemizi tehdit eden bir sorun haline gelmektedir. Kolluk birimleri tarafından yakalanan kenevir bitkisi ve esrar miktarının her geçen yıl hızla artması sorunun büyüklüğü hususunda önemli bir göstergedir yılında Türkiye de yaklaşık olarak 150 ton esrar maddesi yakalanmıştır. Yakalanamayan esrar maddesinin ise ülke içerisinde tüketime sunulduğu bilinmektedir. Yakalamalardaki başarıda kolluk birimlerinin çalışmaları oldukça önemlidir ancak burada kolluk uygulamalarından çok üzerinde durulması gereken asıl konu kenevir ekim alanlarının her geçen gün genişlemekte olmasıdır. Türkiye de yakalanan kök kenevir rakamları incelendiğinde toplam yakalamaların 2012 yılında yaklaşık 24 milyon kök olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diyarbakır, yasadışı kenevir ekimi konusunda başı çekmektedir. Türkiye genelinde yapılan yasadışı kenevir ekiminin yaklaşık üçte ikisinin Diyarbakır da ve özellikle de Lice ilçesi ve çevresinde gerçekleştiği uzmanlarca vurgulanmaktadır. Başta Bingöl olmak üzere çevre illerde yakalanan esrarın büyük bir kısmının kaynağı olarak da Diyarbakır ili Lice ilçesi gösterilmektedir. Van da da ekim alanlarının yanı sıra, bazı kişiler İran da büyük araziler ve tarlalar kiralamakta ve bu bölgelerde yetiştirdikleri esrarı Türkiye ye getirmektedirler. Türkiye de yakalanan yasadışı kenevirin finansal boyutuna ilişkin EGM-KOM Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye göre son iki yıllık sürede ( ) Türkiye genelinde yakalanan yaklaşık 37,5 milyon kök kenevirinin yaklaşık piyasa değeri 2,250 milyar dir. Kullanıcılara ulaşan ve piyasaya arz edilen miktar yani yakalanamayan kenevir bitkisinin boyutları bilinememektedir. Dolayısıyla, esrarın yeraltı ekonomisi çok büyüktür. Yasadışı kenevir ekimini yapan kişilerin aldıkları cezaların caydırıcılıktan uzak olduğu uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır sayılı kanunda esrar üretmek amacıyla kenevir bitkisinin yetiştirilmesi suçu için ön- 3

6 görülen cezai müeyyide 1 ila 7 yıl arasındadır. Uygulamada bu kanun kapsamında yasadışı kenevir ekimi suçundan hakkında işlem yapılan kişilerin %65 inin 1 yıldan daha az hapis cezasına çarptırıldığı görülmektedir. Yasadışı kenevir ekimi suçuna öngörülen ceza ile bu kenevirden elde edilen uyuşturucuyu satma suçu arasında bir orantısızlık söz konusudur. Örneğin, tarlada binlerce kök kenevir eken bir kişiye 2313 sayılı kanun hükmünce genellikle 1 yıl veya daha az hapis ceza verilirken, aynı bitkinin yalnızca 1 kilogramını kurutup, kırılmasından sonra satışa sunan kişiye TCK 188/3 madde hükmünce en az 5 yıl hapis cezası öngörülmektedir. Öte yandan 1 gr eroin imal eden kişiye en az 10 yıl ceza öngörülmektedir yılında oldukça kapsamlı hazırlanan TBMM Raporunda yasadışı kenevir ekimi ile mücadele konusunda birçok husus dile getirilmiştir. Söz konusu raporun ilgili bölümlerinde özellikle hukuki ve teknik konularda dikkat çekici tespitler bulunmaktadır. Yasal alandaki bir takım eksikliklerden dolayı kenevir yetiştirenler ve uyuşturucu ticareti yapanlar hürriyeti bağlayıcı cezalarını tamamladıktan sonra suç kaynaklı servetlerine geri dönebilmekte, suç faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edebilmektedirler. Bu durum, mücadelenin etkinliğini azaltmakta, yapanın yanına kar kalıyor algısını toplumda yaygınlaştırmakta ve kamu vicdanında rahatsızlıklara neden olmaktadır. Kazanç müsaderesi çeşitli idari, yasal ve altyapısal problemler nedeniyle ancak çok sınırlı hallerde işletilebilmektedir. Yasadışı ekimi gerçekleştirenlerin az ceza almaları, bu bitkinin ekimiyle mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hatta yasadışı ekime yönelik cezanın caydırıcılığının az hatta hiç olmaması bu bitkinin yasadışı ekimi hususunda teşvik edici bir unsura dönüşmektedir. Yakalanan yasadışı kenevir bitkisinin imhasıyla ilgili olarak imhanın yeri, yöntemi ve imha işlemini gerçekleştirecek kişilerle ilgili bir takım sorunlar mevcuttur. Örneğin, kenevir bitkisinin yakalandığı yerin ormanlık, bahçe ya da yerleşim yeri olması sebebiyle kimi zaman kenevirin yakılarak imha edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda, kenevirin ilaçlama yöntemiyle imha edilmesi üzerinde çalışmaların yapılabileceği son yıllarda üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. İnsan gücü ile imha edilmesi mümkün olmayan, çok büyük alanlarda yapılan kenevir ekimi ile mücadelede, sadece bu bitkiye etki edebilecek, diğer bitkilere zarar vermeyecek spesifik bir ilaç geliştirilmesi gerekmektedir. Tapu ve kadastro konusunda yapılacak çalışmalar yasadışı kenevir ekimiyle mücadelede oldukça önemlidir. Nitekim ekim yapılan bölgenin ve arazinin kime ait olduğunun tespit edilmesi yargılama sürecinde büyük önem arz etmektedir. 4

7 Kenevir ekimiyle mücadele sadece kolluk birimlerinin altından kalkabileceği ve salt güvenlik boyutlu düşünülebilecek bir konu değildir. Mücadele içindeki tüm kurumların bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve soruna ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli politikalar geliştirilmeleri gerekmektedir. Zira sorunun çözümüne yönelik olarak yapılacak tüm çalışmalar, atılacak tüm adımlar, ortaya konacak tüm çabalar toplumun geleceğine ve genç kuşaklara yapılacak önemli bir yatırım niteliğindedir. Bu bağlamda elinizdeki raporda yasadışı kenevir ekimiyle daha etkin mücadeleye ilişkin somut öneriler sunulmuştur. 5

8 GİRİŞ

9 Uyuşturucuların tarihine bakıldığında üretimi ve kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu görmekteyiz. Tedavi ve ilaç amacıyla birçok doğal ve yapay maddenin tarihin ilk devirlerinden beri kullanıldığı bilinmektedir (Babanoğlu, 1997; Escohotado, 1999; Inciardi & McElrath, 2001; Abadinsky, 2007). İnsanlar çeşitli bitkilerden yatıştırıcı ve ağrı kesici olarak yararlanmış, kimi zaman da farklı tören ve kutlamalarda uyuşturucu nevinden maddeleri kullanmışlardır. Çinlilerin yaklaşık yıl önce uzun çubuklarla esrar içtikleri, eski Mısırlılar ve Romalıların afyonu ağrı kesici olarak kullandıkları, Ortadoğu da, özellikle Mısır ve Mezopotamya da haşhaş ve kenevir bitkisinin yetiştirilerek hap, toz ve ilaç olarak kullanıldığı birçok tablet ve tarihi vesikada ifade edilmektedir (Escohotado, 1999). Daha sonraki yıllarda uzakdoğu ülkelerinde özellikle Çin, Hindistan ve Tayland da esrara kutsal bir değer atfedildiği ve birçok düşünüre ve sanatçıya ilham kaynağı olduğu ve önemli bir değer yargısı oluşturduğuna ilişkin bilgiler bulunmaktadır (Babanoğlu, 1997; Sevil, 1998). Güney Amerika, Afrika ve Batı Avrupa bölgelerinde farklı türde uyuşturucu maddelerin (kokain, esrar, iboga) yetiştirildiği, tedavi ve ağrı kesici özelliklerinin yanında, keyif amacıyla da kullanıldığı birçok yazında dile getirilmektedir (Escohotado, 1999; Abadinsky, 2007). Dolayısıyla, tarihin her devrinde, her kültürde ve toplumda günümüzde yasaklanmış uyuşturucu maddelerin kullanımına rastlamak mümkündür. Ne var ki, geçtiğimiz yaklaşık 150 yıllık süre zarfında uyuşturucu konusu çok farklı boyutlara ulaşmış ve 20. yüzyılın başlarında uluslararası düzeyde düzenleyici kontrol mekanizmaları kurulmaya başlamıştır. Günümüzde dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerin yasalarında uyuşturucu maddelerin ticaretini yasaklayan hükümler mevcuttur. Bu maddelerin ticaretini ya da kaçakçılığını yapanlar hakkında farklı nitelikte cezalar öngörülmüştür. Ancak öngörülen cezaların oranları, devletlerin yönetim biçimlerine, kültürüne ve dini inançlarına göre değişebilmektedir (Akgül ve Akyay, 2011). Uyuşturucuların tarihine bakıldığında üretimi ve kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu görmekteyiz. Tedavi ve ilaç amacıyla birçok doğal ve yapay maddenin tarihin ilk devirlerinden beri kullanıldığı bilinmektedir. İnsanlar çeşitli bitkilerden yatıştırıcı ve ağrı kesici olarak yararlanmış, kimi zaman da farklı tören ve kutlamalarda uyuşturucu nevinden maddeleri kullanmışlardır. 7

10 ABD ve Avrupa ülkelerinde uyuşturucu madde kullanımının ülkemize göre daha yüksek olduğu ve bunlar arasında esrar maddesinin başı çektiği bilinmektedir. Esrar, en sık sigara şeklinde içe çekme yoluyla kullanılmaktadır. Amerikalıların yaklaşık % 50 sinin hayatlarında en az bir defa esrar kullandığı saptanmıştır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporlarında, dünyada kullanımı en yaygın olan uyuşturucunun esrar olduğu vurgusu her yıl yapılmaktadır. Son veriler ışığında, dünyada yaklaşık milyona yakın kişinin son bir yıl içerisinde en az bir defa esrar kullandığı tahminleri yapılmaktadır. Uyuşturucu kullanımının ülkemiz gençleri arasında da hızla yaygınlaştığı bilinmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da yasadışı uyuşturucu madde kullanımında esrarın birinci sırada olduğu uzmanlarca önemle vurgulanmaktadır. Nitekim TUBİM tarafından 2011 yılında yapılan en son araştırmada, esrarın ülkemizde en çok kullanılan yasadışı madde olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu kullanımının ülkemiz gençleri arasında da hızla yaygınlaştığı bilinmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da yasadışı uyuşturucu madde kullanımında esrarın birinci sırada olduğu uzmanlarca önemle vurgulanmaktadır. Nitekim TUBİM tarafından 2011 yılında yapılan en son araştırmada, esrarın ülkemizde en çok kullanılan yasadışı madde olduğu tespit edilmiştir. Uzmanlar, gençler arasında esrar kullanımının arttığı yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Esrar, ülkemizde sık olarak kullanılan adıyla kenevir, latince adıyla cannabis sativa bitkisinin kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden oluşur. Türkiye nin de taraf olduğu 1961 Birleşmiş Milletler Tek sözleşmesiyle esrarın hemen hemen tüm dünyada yasadışı yetiştirilmesi, satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Yasadışı kenevir ekimi ve buna bağlı olarak esrar kullanımı gün geçtikçe artan oranda ülkemizi tehdit eden bir sorun haline gelmektedir. Kolluk birimleri tarafından yakalanan kenevir bitkisi ve esrar miktarının her geçen yıl hızla artması sorunun büyüklüğü hususunda önemli bir göstergedir yılında Türkiye de yaklaşık olarak 150 tona yakın esrar maddesi yakalanmıştır. Yakalanamayan esrar maddesinin ise ülke içerisinde tüketime sunulduğu bilinmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar esrarın tehlikeli uyuşturuculara geçişte önemli bir basamak olduğunu göstermektedir. Türkiye den transit olarak geçen uyuşturucuların (eroin, sentetik maddeler gibi) aksine ülke içindeki yasadışı kenevir ekimi ve buna bağlı olarak esrar kullanımı doğrudan kendi insanımıza karşı ciddi bir risk oluşturmaktadır. 8

11 Bu rapor, dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisinin ülke içinde yasadışı ekimiyle ilgili olarak mevcut durum konusunda tespitler yapmakta ve mücadeleye yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. 9

12 METODOLOJİ 10

13 Bu rapor Polis Akademisi bünyesinde bulunan Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa olarak 2-3 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Yasadışı Kenevir Ekimiyle Mücadele çalıştayında dile getirilen konulardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında uyuşturucu literatüründe yer alan farklı kaynaklara atıflarda bulunulmuştur. Bunlara ek olarak ulusal ve uluslararası kurumların geçmiş yıllara yönelik verilerinden de yararlanılmıştır. Çalıştaya, yasadışı kenevir ekimiyle mücadele alanında doğrudan ya da dolaylı görevleri olan farklı kurumlardan temsilciler katılmıştır. Adalet Bakanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü; Genelkurmay Başkanlığı, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü; Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı; Diyarbakır, Hatay ve Van İl Jandarma Komutanlıkları; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı; Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı, Van, Hatay, Mardin, Kırklareli, Bingöl, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlükleri ile UTSAM bu çalıştaya katkı sunan kurumlardır. İki gün süren çalıştaydaki oturumlarda; Türkiye de Yasadışı Kenevir Ekimi Durumu, Yasal ve Yasadışı Kenevir Ekimi ile İlgili Hukuki Düzenlemeler, Yasadışı Kenevir Ekimi ve Esrar Kaçakçılığı ile Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar, Yasadışı Kenevir Ekimiyle Mücadeleye İlişkin Öneriler üzerinde durulmuştur. Odak grubu çalışması niteliğinde olan çalıştayda ele alınan konular, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve dört (4) ana başlık altında tasnif edilmiştir. Birinci bölümde, kenevir bitkisi hakkında genel bilgiler sunulmuş, bitkinin yetiştiriciliği, yasal ve yasadışı üretimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, yasadışı kenevir ekiminde dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut durum, farklı illerdeki uygulamalar ele alınmıştır. Yasadışı kenevir ekimiyle mücadele konusunda yaşanan sorunlar ise üçüncü bölümde detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise kamu kurum ve kuruluşlarına düşen görevler ile hukuki, teknik ve idari açıdan yapılması gerekenler uygulayıcılar ve politika yapıcılar açısından değerlendirilerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 11

14 BİRİNCİ BÖLÜM Kenevir Bitkisi ve Esrar

15 Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması Yasadışı uyuşturucu maddeler, literatürde çok farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Söz konusu tasnifler, uyuşturucunun kaynağına (doğal, sentetik), etkisine ve verdiği zarara ya da hukuki düzenlemelerine göre değişebilmektedir. Yasadışı uyuşturucu maddelerin sınıflandırmasında temel olarak üç sözleşmeye dayalı bir çerçeve çizilmektedir. Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi bu anlamda en kapsamlı sözleşmedir Tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi nde özellikle sentetik uyuşturucular ve ilaçlar konusuna yer verilerek yeni ortaya çıkan sentetiklerin iç hukukta yasa kapsamına alınması ve ilgili cetvele eklenmesi kararlaştırılmıştır. Son olarak, 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesiyle uyuşturucu üretiminde kullanılan ara kimyasalların kontrol altına alınması karara bağlanmıştır. Söz konusu üç anlaşma, dünyada hemen hemen tüm ülkelerce imza altına alınmış evrensel uygulamalardır. UNODC (2013) tarafından en genel sınıflandırma aşağıdaki şekilde yapılmıştır: Opiatlar: Haşhaş bitkisinden elde edilen doğal (opium, morfin, kodein gibi) ya da yarı sentetik (eroin gibi) maddelerdir. Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar sınıfında yer almaktadırlar. Sakinleştiriciler: Bu kategorideki uyuşturucular; barbitüratlar, barbitürat olmayan depresanlar ve benzodiazepinleri kapsamaktadır. Bunlar da merkezi sinir sistemini yavaşlatıcı etki göstermektedir. Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar: Doğal olarak koka bitkisinden elde edilen kokain ve crack kokain ile sentetik olan amfetamin türü uyarıcılar (ATS) bu sınıfta yer almaktadır. Halüsinojenler: Doğal olarak bulunan meskalin ile yarı sentetik olan LSD ve sentetik madde olarak sınıflandırılan PCP (fencilidin phencyclidine) maddesi bu kategoride yer almaktadır. Esrar: Dünyada en yaygın olarak kullanılan maddedir. Ülkemizdeki sınıflandırma (toz, takoz, likit, plaka, kubar, gonca gibi) uluslararası sınıflandırmadan biraz farklıdır. Uluslararası literatürde üç tür esrar maddesinden bahsedilir. Bunlar kurutulmuş toz esrar (marijuana- bitkinin tepesindeki çiçek ve yaprağın kurutulması neticesi elde edilen kısım) reçine esrar (hashish resin cannabis) ve likit esrar. Esrar sakinleştirici olarak değerlendirilebildiği gibi halüsinojen etkisinden dolayı farklı bir sınıflandırmaya da tabi tutulabilmektedir. Aktif içeriği THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) olan esrar maddesinin etken değeri farklılık gösterebilmektedir. Genellikle, sigara şeklinde sarılarak ya da tütünle karıştırılarak kullanılmaktadır. Kullanımı neticesinde kişiye ve doza göre oldukça farklı etkileri ortaya çıkabilmektedir. Kullanımı birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Sınırlı da olsa, kimi ülkelerde tıbbi amaçlı kullanımı söz konusudur. 13

16 Kenevir Bitkisi ve Esrar: Yapısı, Fonksiyonları ve Yaygınlığı Kenevir, mahalli olarak bazı yörelerde kendir, hint keneviri, çedene veya çetene olarak isimlendirilen; başta cannabis sativa ssp sativa ve cannabis sativa ssp indica olmak üzere cannabis cinsine bağlı kültürü yapılan bütün tür ve alt türlere ait bitkileri ifade etmektedir. Kenevir bitkisinin botanikteki adı Cannabis Sativa dır. Endüstriyel bir bitki olarak yetiştirilebilen kenevir, aynı zamanda doğada kendiliğinden de yetişebilmektedir. Dünyada hemen hemen tüm coğrafyalarda (Antartika hariç) ve iklim bölgelerinde yetişebilen kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilmektedir. Kenevir bitkisinin dünyanın hemen hemen her yerinde yetişme özelliği, esrarın üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmakta ve kolaylaştırmaktadır. Kenevir önemli bir bitkisel hammadde kaynağıdır. Saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş sanayiinde, yaprak kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Anavatanın Orta Asya olduğu ancak dünyanın birçok bölgesine yayıldığı ifade edilmektedir. Lifleri oldukça dayanıklı ve uzundur. Lifleri aynı zamanda dokumacılıkta (çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi) tohumu ise gıda ve kimya sanayiinde kullanılabilmektedir. Kenevir bitkisinin temel özellikleri aşağıdaki şekilde ifade edilebilir (UNODC, 2009; EMCDDA, 2011): Kutuplar hariç dünyanın her bölgesinde ve ikliminde yetişebilmektedir. Dişi ve erkek olmak üzere iki ayrı türü vardır. Bitkinin boyu 20 cm ila 6 m arasında değişmekle birlikte genellikle 1-3 m uzunluğunda olmaktadır. Su ve elektriğin temin edilebildiği kapalı ortamlarda da yetiştirilebilmektedir. Yaprakları yeşil renkli ve palmiye biçimindedir. Yıllık bir bitki olup, genellikle toprak ısısı uygun bir sıcaklığa geldiğinde ilkbaharda ekilir (Mart ve Nisan ayları). Hasat mevsimi de sonbahardır sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun a dayanılarak hazırlanan 1990 tarihli Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe göre, kenevir, saplarından lif ile kâğıt ve yakacak hammaddesi, tohumlarından yağ ve dişi bitkilerin çiçekli veya meyveli dal uçlarından esrar elde edilebilen, mahalli olarak bazı yörelerde kendir, hint keneviri, çedene veya çetene olarak isimlendirilen; başta cannabis sativa ssp sativa ve cannabis sativa ssp indica olmak üzere cannabis cinsine bağlı kültürü yapılan bütün tür ve alt türlere ait bitkileri ifade etmektedir. 14

17 Kenevir bitkisinin psikoaktif (etken) olan esrarı, dişi bitkilerden elde edilir. Erkek bitkilerde psikoaktif olan etken madde oluşmaz. Dişi kenevir, erkek Esrar tüm dünyada bitkilere oranla daha kısa boyludur. Çiçeklenme ve dallanma bitkilerin tepe en fazla kullanılan kısımlarında meydana gelir ve çiçek bölgesinde bulunan kısım esrar maddesini yasadışı uyuşturucu oluşturur. madde olmasından dolayı kenevir bitkisinin Esrarın psikoaktif etkileri, kullanılan esrarın etken değerine (THC), doza ve kullanıcının kannabioidlerin etkilerine olan fizyolojik yatkınlığına göre değişiklik üretimi de buna paralel olarak yaygınlık gösterebilmektedir. göstermektedir. BM raporları Yukarıda da belirtildiği üzere, esrar tüm dünyada en fazla kullanılan yasadışı dünya üzerinde uyuşturucu madde olmasından dolayı kenevir bitkisinin üretimi de buna paralel olarak yaygınlık göstermektedir. BM raporları dünya üzerinde 172 ülkede 172 ülkede esrar üretiminin olduğunu esrar üretiminin olduğunu vurgulamaktadır. Esrarın kullanım yaygınlığına baktığımızda, çok farklı tablolarla karşılaşmaktayız. Nitekim kullanım yaygınlığını vurgulamaktadır. bilimsel olarak hesaplamak oldukça zordur. Ancak, dünyada yıllarında yaş nüfusun yaklaşık %3.8 inin esrar kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir (EMCDDA, 2008). BM raporlarında ise 2009 yılı için esrar kullanıcısı yaklaşık olarak %2,8-4,5 arasında hesaplanmaktadır. Bu oranlar bir yıl içerisinde en az bir kullanım değerlerini kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle yaş aralığında dünyada yaklaşık milyon arasında esrar kullanıcısı olduğu değerlendirilmektedir. Dünyada Esrar Piyasası ve Yakalama İstatistikleri Kenevir Ekimi ve Esrar Üretimi Günümüzde yasadışı kenevir bitkisinin ekildiği ve esrar üretiminin yapıldığı alanları tespit edebilmek pek kolay değildir. Hemen her ülkede, en azından ülkedeki talebin bir kısmını karşılayabilmek için kenevir ekimi ve esrar üretimi yapılmaktadır. Ticari boyutları olan esrar üretiminin uluslararası boyutu ele alındığında, ilk etapta yasadışı kenevir ekim alanı olan Afganistan ile Güneydoğu ve Güneybatı Asya Bölgeleri (Nepal, Hindistan) Afrika da, Fas ve Tunus, ABD ve Meksika gibi ülkeler ön plana çıkmaktadır. Özellikle, Fas daki esrar üretiminin, Avrupa esrar piyasasında önemli bir paya sahip olduğu birçok raporda vurgulanmaktadır. Yasadışı kenevir ekimiyle mücadele kendine özgü zorluklar içermektedir. Dünyada esrara olan talep miktarı yüksek olduğundan kenevir üretimi günümüzde oldukça kârlı bir faaliyet alanıdır. Birçok ülke kenevir ekimiyle mücadele amacıyla değişik önlemler almaktadır. Bunlar arasında, ekim alanlarının yok edilmesi, yüksek cezaların uygulanması, sert polisiye uygulamalar (sıfır tolerans yaklaşımı) ve alternatif tarım ürünlerinin teşvik 15

18 edilmesi gösterilebilir. Ne yazık ki, tüm bu politikalar ve uygulamalar yasadışı kenevir ekimini azaltmadığı gibi psikoaktif özelliği daha yüksek kenevirin kapalı alanlarda üretimine dönük yasadışı faaliyetler özellikle Avrupa ülkelerinde UNODC nin raporlarına göre her geçen gün artış göstermektedir. toz esrarın Esrarın dünyanın her bölgesinde üretiliyor olması, esrarın üretildiği yerden yakın bölgesel pazarlara sevk edildiğini göstermektedir. Buna karşılık reçine es- ton, reçine esrarın ton, rarın üretildiği bölgeden çok farklı bölgelere kaçakçılığı yapılmaktadır. UNODC tüm kenevir üretiminin raporlarına göre dünyada en fazla reçine esrar üreten ülkeler, Afganistan, Fas, ise yaklaşık Lübnan, Nepal ve Hindistan olarak gösterilmektedir hektar olduğu tahmin Esrarın tüm dünyada ne kadar üretildiğine ilişkin tahminler yapılmakla birlikte bu konuda çok sağlıklı bilgilere ulaşılabildiği söylenemez. Tüm dünyadaki edilmektedir (UNODC, 2009). verileri toplama ve hesaplama konusunda en yetkin kuruluş olan UNODC nin raporlarına göre toz esrarın ton, reçine esrarın ton, tüm kenevir üretiminin ise yaklaşık (ha.) hektar olduğu tahmin edilmektedir (UNODC, 2009). Söz konusu hesaplama, hasat, üretim, yakalama ve yaygınlık konusunda ülkelerin verdiği istatistiki verilere dayanmaktadır ve son yıllarda uluslararası boyutta anlamlı bir artışın söz konusu olmadığı ifade edilmektedir. UNODC (2012) raporunda, küresel anlamda toz esrarın yaklaşık %25 inin Afrika da üretildiği, özellikle Fas, Güney Afrika, Nijerya, Senegal, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı vurgulanmaktadır. Toz esrar, miktar ve coğrafi yaygınlık açısından kaçakçılığı en fazla yapılan maddeler sıralamasında başlarda gelmektedir (UNODC, 2012; EMCDDA, 2008). Kuzey Amerika (Meksika ve ABD) küresel toz esrar yakalamalarının yaklaşık %70 lik kısmını gerçekleştirmektedir. Yakalamalarda Afrika %11, Güney Amerika ise %10 luk bir paya sahiptir (UNODC, 2012). Diğer taraftan, reçine esrar yakalamalarının neredeyse %95 i Avrupa kıtası, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika da gerçekleştirilmektedir EMCDDA raporlarında Avrupa daki esrar üretiminin yükseldiği, özellikle kapalı alanlardaki üretimin arttığı ve üretimin genellikle organize suç gruplarının kontrolünde olduğu değerlendirmesi yapılmaktadır (EMCDDA, 2010). Nitekim 29 Avrupa ülkesi esrar üretiminin kendi ülkelerinde geçekleştiğine ilişkin bildirimde bulunmuşlardır. Son on yılda, birçok Avrupa ülkesi (Hollanda, Belçika, İngiltere, Finlandiya) esrar konusunda ithal ikamesi (import substitution) gerçekleştirmeye başladıklarını ve esrarın kendi ülkelerinde üretildiğini ve iç talebin bu şekilde karşılandığını vurgulamışlardır (EMCDDA, 2012). 16

19 Esrar Piyasası Esrar fiyatları, perakende (sokak düzeyi) ve toptan olmak üzere iki farklı kategoride incelenebilmektedir. Söz konusu fiyatlar UNODC ve EMCDDA tarafından yıllık olarak ülke temsilcilerinden temin edilmektedir. Dünyadaki trendi yansıtması bakımından fiyat çalışmaları oldukça önemlidir. Esrarın cinsi, kalitesi ve üretildiği coğrafyaya bağlı olarak farklı fiyatlar söz konusudur. Toz esrarın Avrupa ülkelerindeki değeri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ancak, bir gram esrarın birçok Avrupa ülkesinde ortalama 6 ila 8 arasındadır (EMCDDA, 2012). Bazı ülkeler (İngiltere, İspanya, Bulgaristan) bir gram toz esrar için 5 nun altında bildirimde bulunmuşlardır. TUBİM tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye de iller arasında esrarın sokak düzeyi fiyatı 2 ile 50 arasında değişmektedir. Aynı raporda, esrar için en yaygın fiyatın 5 olduğu görülmektedir (TUBİM, 2013). Grafik 1. Bazı Avrupa Ülkelerindeki Perakende Esrar Fiyatları (2,12 ) İngiltere Bulgaristan İspanya Fransa Almanya Belçika Hollanda Polonya İtalya Avusturya Portekiz Çek Cumhuriyeti Macaristan İsveç Litvanya Finlandiya Estonya Slovakya Romanya Türkiye 17

20 Esrar piyasasında harcanan paranın aslında üretim ve hasattan kaynaklanmadığı, fiyat farkının esrarı kullanıcılara ulaştıran aracılardan kaynaklandığı, dolayısıyla kaçakçıların bu piyasadan büyük pay aldıkları uzmanlarca vurgulanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, esrar piyasasında aracılık yapan organize suç grupları ve kaçakçılar bu piyasadan büyük kârlar elde etmektedirler. UNODC ve EMCDDA esrarın perakende ve toptan fiyatlarını ülkelerden derleyerek yıllık raporlarda kamuoyuna sunmaktadır. Bu çerçevede, Afrika ülkelerindeki toz esrarın satış fiyatı ile Avrupa ülkelerinde fiyat arasındaki ciddi farklılıkların olduğu, Afrika ülkelerindeki esrar fiyatının Avrupa ya göre çok daha düşük olduğu EMCDDA ve UNDOC raporunda göze çarpmaktadır (EMCDDA, 2012; UNODC, 2012). Grafik 2. Dünya Toz Esrar Yakalamaları (UNODC, 2011) Meksika % 35 ABD % 34 Fas % 4 Kolombiya % 3 Hindistan % 3 Brezilya % 2 G. Afrika % 2 Nijerya % 2 Endonezya % 2 Arjantin % 2 Paraguay % 1 Mısır % 1 Tarzanya % 0,9 Hollanda % 0,7 Türkiye % 0,7 Zambiya % 0,6 Kanada % 0,6 Rusya % 0,6 Venezuella % 0,5 Bolivya % 0,4 Kazakistan % 0,4 İngiltre % 0,3 Tayland % 0,3 Nepal % 0, Toz Esrar (kg) Toplam:

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı