PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI DESIGN AND APPLICATION OF CONTROLLER AREA NETWORK BASED MONITORING INTERFACE FOR PV SYSTEMS Aydın Çetin a* ve Bedri Bahtiyar b a Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: b Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, E-posta: Özet Bu çalışmada, fotovoltaik (PV) sistem verilerinin denetleyici alan ağı (DAA) tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Ölçülen büyüklüklere ilişkin olarak elde edilen sayısal veriler, veri güvenliği dikkate alınarak DAA üzerinden bilgisayara iletilmektedir. Sistemde kullanılan algılayıcılar ve dönüştürücülerin her biri MODBUS, 1-wire ve seri çevresel ara yüz (SPI) gibi farklı iletişim kuralları farklı iletişim protokollerinden birini kullanacak şekilde imal edilmiştir. Çalışmada bu yönüyle farklı iletişim kuralları kullanan algılayıcılar ve dönüştürücüler DAA altında toplanmıştır. Anahtar kelimeler: Fotovoltaik sistem, DAA, MODBUS, SPI, 1-WIRE, veri toplama Abstract In this paper, a controller area network (CAN) based interface card designed for measurement and monitoring of photovoltaic (PV) system s data. In designed system; irradiation, humidity, temperature, wind speed, wind direction, total energy produced by PVs and total energy consumed by the load can be measured. All measured data transmitted to a computer via CAN by taking data reliability into consideration. The sensors and transducers and measurement units in system use different communication protocols such as MODBUS, 1-wire and serial peripheral interface (SPI). All these sensors and transducers that use different communication protocols are gathered under CAN. Keywords: Photovoltaic system, CAN, MODBUS, 1-Wire, data acquisition 1. Giriş Fotovoltaik (PV) sistemi oluşturan her birimin ve sistemin tümden veriminin arttırılması çalışmalarında sistemin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Sistemin başarımında birincil etken olan güneş ışınımı günlük, mevsimlik ve yıllık tabanda çok farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle olağan güneş ışınımı değerlerine verdikleri tepkiyi görmek amacıyla, sistemdeki her birimin en az birkaç yıl izlenmesi gerektiği söylenebilir. Böylece yaklaşık olarak aynı şartlarda çalışan farklı özelliklere sahip birimlerin birbirlerine göre üstünlükleri bu şekilde tespit edilebilir. Ayrıca izlemenin yapıldığı şartlar için en uygun sistem modeli bu sayede geliştirilebilir. Bir fotovoltaik (PV) sistemin izlenmesinde ve denetiminde sisteme ait meteorolojik ve elektriksel parametrelerin ölçümü ve güvenli bir şekilde iletimi gerekmektedir. Fotovoltaik enerji sistemlerinin başarım ve durum analizlerini gerçekleştirmek için sisteme ilişkin parametrelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde izlenecek parametrelerin başlıcaları olarak ışınım, ortam sıcaklığı ve nemi, panel sıcaklığı, fotovoltaik panellerin akım ve gerilim değerleri, sistemin yapısına bağlı olarak evirici (invertör) çıkışındaki AA akım ve gerilim değerleri sayılabilir. Ölçülen her büyüklük veri olarak bilgisayara veya depolama ünitesine gönderilir ve orada işlenir. Bir veri toplama sisteminde, verilerin doğru iletilmesi en önemli hususlardan biridir. Uygulamada veri iletimi için sistemin yapısına bağlı olarak küçük sistemlerden büyük şebekelere kadar farklı yöntemler gerçekleştirilmektedir[1, 2]. Literatürde veri iletimi için uzak mesafelere bilgi aktarımı amacıyla değişik yöntemler yer almaktadır [3,4]. Sistem verilerinin global olarak gözlemlenmesi için Avrupa Birliği 5. Çerçeve programı kapsamında PVSAT-2 projesi ile farklı sistem verilerinin global olarak izlenmesi hedeflenmiştir [5]. Gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda yer alan ölçüm ve izleme yöntemleri uygulamaya özgü yapıda olup standartları birbirinden faklıdır. Bu ölçüm düzeneklerin veya sistemlerinin üniversal yapıda olmamaları berberinde farklı PV sistem verilerinin ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu zorlukları aşmak amacıyla farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücülerden veya ölçüm sistemlerinden elde edilen verilerin mikro denetleyici tabanlı olarak bir veri ağı üzerinden veri merkezine gönderilmesinde fayda bulunmaktadır. Fotovoltaik sistem ölçme ve izleme birimlerinde sistemin özelliğine bağlı olarak farklı çözümler ortaya konulabilir [6]. Gerçek zamanlı veri alma ve izleme amaçlı olarak DAA, ProfisbusDp ve Modbus kullanılabilir. Çizelge 1 de verilen değerler gözden geçirildiğinde her birinin diğerine göre üstünlükleri ve sakıncaları görülmektedir. Çizelge 1 den MAC verimi ve uç birim bağlantı sayısında teorik olarak bir sınırlama olmadığı görülmektedir. Çok birimli iletim ağlarında en önemli sorunlardan biri veri çakışmasıdır. DAA da veri çakışması ihtimalinin olmamasının yanı sıra, farklı hata kontrolü düzenekleri ile de güvenilirliği arttırılmıştır. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Çizelge 1. DAA, ProfibusDP ve MODBUS OSI katmanları DAA ProfibusDP MODBUS Uygulama Katmanı Protokol Tanımsız Tanımsız Modbus Veri Bağlantı Katmanı MAC Hata token token çözümleme Bağlantı uç Teorik olarak nokta sayısı sınırsız MAC verimi 1 1< 1< Veri kodlama verimi Fiziksel Katman Arayüz Özel denetleyici RS-485 RS-485 Maksimum uzunluk 1000m 1200m 450m Maksimum bit hızı Uzunluğa göre<1mb/s Uzunluğa göre<12mb/s 1Mb/s DAA 1980 li yıllarda geliştirilmiş olan elektronik kontrol birimlerinin birbiriyle bağlantılarını gerçekleştiren çoklu dağıtım paylaşımlı seri iletişim standardıdır. DAA özellikle elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda güvenle çalışmak üzere tasarlanmış olup elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda örgü kablo kullanımı ile güvenirliği daha da artmıştır. Başlangıçta otomobil uygulamaları için geliştirilmiş olmasına karşın günümüzde farklı endüstriyel uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. 30 metre hat uzunluğunda 1 Mbit/s iletim hızına sahip (Çizelge 2.) olan DAA, özellikle veri bağlantı katmanı özelliklerinin belirlendiği ISO (2003) standardı ile tanımlanmıştır. Veri bağlantı katmanı, Mantıksal Bağlantı Katmanı, Ortam Erişim Denetimi ve ISO/OSI Referans Modelin Fiziksel katmanlarına ilişkin özelliklerden oluşur. Diğer tüm iletişim kuralları tasarımcıların seçimine bırakılmaktadır. 2. Veri Alma Sistemi Genel Yapısı Şekil 1. de veri alma sistemine ait genel yapı yer almaktadır. Sistemde yer alan her bir PV sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi verileri denetleyici alan ağına aktarmakta ve DAA denetleyici ve arayüz aracılığıyla paralel port üzerinden veriler bilgisayara aktarılmaktadır. Sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi Şekil 2 de görülmektedir. Sistem MicroChip firmasının PIC16F877 mikro denetleyicisi ile yönetilmektedir [7]. Işınım ölçümü için ApoGee Instruments firmasının PYR-S dönüştürücüsü, ortam sıcaklığı ve ortam nemi için Sensirion firmasının SHT71 algılayıcısı, panel sıcaklığı ölçümü için Maxim- Dallas firmasının DS18B20 algılayıcısı, rüzgâr hızı ve yönü için Thies firmasının kodlu rüzgârgülü ve kodlu rüzgâr yönü dönüştürücüsü, DA enerji verileri için mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüşüm girişleri ve yük üzerinde harcanan AA enerji verileri için Entes firmasının MPR53S kodlu güç çözümleyicisi kullanılmıştır. Şekil 1. Sistemin genel yapısı Çizelge 2. Bit Hızlarına Göre Kablo Uzunlukları Bit Hızları Hat Uzunluğu(m) Bit Zamanı ( s) 1 Mbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps Bu çalışmada, PV sistem verilerinin denetleyici alan ağı DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Bu şekilde farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücüler ile ölçüm sistemlerinden elde edilen PV sistem verilerini güvenirliği de baz alınarak DAA tabanlı bir arayüz tasarlanmıştır. Şekil 2. Ölçme ve veri gönderme birimi Mikro denetleyici SHT71 algılayıcısı ile SPI protokolü, DS18B20 algılayıcısı ile ONEWIRE protokolü ve MPR53S cihazı ile MODBUS RTU protokolü kullanılarak iletişim kurmaktadır. DA enerji verileri elde etmek amacıyla akım ve gerilim değerleri, rüzgâr yönü ve ışınım bilgileri örneksel

3 giriş olarak mikro denetleyiciye gönderilmektedir. Uygulamada DC taraf ile AC taraf arasındaki bağ PV akım ve gerilim ölçümünde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ölçüm sisteminde DC akım ve gerilim girişini yalıtmak gerekmektedir. Yalıtım amacıyla ölçmenin hassasiyeti göz önüne alınarak Clare firmasına ait LOC110 lineer optocoupler kullanılmış ve optocoupler 10 bit örneksel/sayısal (A/D) çevrim yapabilecek şekilde foto-iletim modunda çalıştırılmıştır. Panellerin ürettiği enerji verileri mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen hesaplamalar sonucunda üretilen 1 bayt büyüklüğünde DA akım, büyüklüğünde DA gerilim ve 5 bayt büyüklüğünde KWH cinsinden üretilen toplam enerji verisi elde edilmiştir. Işınım ölçümünü gerçekleştiren PYR-S dönüştürücüsü her 5w/cm2 için 0,2mV çıkış gerilimi üretmektedir. Dönüştürücünün en fazla ışınım için 220mV gerilim üretmektedir [8]. Mikro denetleyicinin örneksel girişlerinin 5V referans giriş gerilimi değerlendirebilmesi için PYR-S dönüştürücü çıkışı 20 kat yükseltilerek mikro denetleyicinin A/D dönüştürücü girişine gönderilmiş ve ölçülen değer bu şekilde sayısal veriye dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile ölçme aralığı arttırılmış ve mikro denetleyici de gerçekleştirilen düzenleme ile büyüklüğünde ışınım verisi elde edilmiştir. Ortam nemi ve ortam sıcaklığı ölçümünü gerçekleştiren SHT71 kendi içine gömülü işlemci ile ölçümü gerçekleştirip elde ettiği sonuçları SPI protokolü ile sayısal olarak iletebilmektedir [9]. Mikro denetleyici, ilgili komutları kullanmak suretiyle yaptığı sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak almaktadır. Bu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen ayarlama hesaplamalarından sonra büyüklüğünde ortam nemi ve büyüklüğünde ortam sıcaklığı verisi elde edilmektedir. Panel sıcaklığı ölçümü için kullanılan DS18B20 algılayıcısı (-55ºC)-(+125ºC) arasında ölçüm gerçekleştirebilmektedir[10]. DS1820 kullanımı ile ölçüm sonucu elde edilen analog veriler sayısal veriye dönüştürüldükten sonra 1-wire protokolü ile iletilmektedir. Bu protokol tek kablo üzerinden iletişim sağlar ve hat uzunluğu 200m ye kadar çıkabilir [11]. Mikro denetleyici, gerekli komutları kullanmak suretiyle yapılan sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak alır. Panel sıcaklığı veri büyüklüğü olarak alınmıştır. Rüzgâr hızı ölçümü için kullanılan rüzgârgülü rüzgâr hızını frekansa dönüştürmektedir. Mikro denetleyici donanım sayacı ile rüzgârgülünün ürettiği darbeleri saymakta ve gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda 1 bayt büyüklüğünde rüzgâr hızı verisi elde edilmektedir. Rüzgâr yönü ölçümü için kullanılan dönüştürücü rüzgâr yönü bilgisini doğrusal değişimli bir ayarlı direnç ile direnç değerine dönüştürmektedir. Dönüştürücü çıkışı mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücü girişine uygulanmak suretiyle sayısal veriye dönüştürülmektedir. Gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda büyüklüğünde rüzgâr yönü verisi elde edilmektedir [12]. Yük üzerinde harcanan AA enerji verileri MPR53S cihazından elde edilmektedir. Bu cihaz elde ettiği ölçümlere ilişkin sayısal verileri, RS485 fiziksel yapısı üzerinden MODBUS protokolü ile sorgulanmak suretiyle mikro denetleyiciye aktarmaktadır. Bu şekilde 1 bayt büyüklüğünde anlık gerilim verisi, büyüklüğünde anlık akım verisi ve KWH cinsinden 5 bayt büyüklüğünde toplam harcanan AA enerji verisi elde edilmiştir. Sistemin DAA bağlantısı, mikro denetleyicinin yönetiminde, MicroChip MCP2515 bağımsız (Stand Alone) DAA denetleyici birimi ve MCP2551 DAA alıcı-verici (transceiver) birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MCP2515 ile iletişim SPI protokolü kullanılarak gerçekleştirilmektedir [13,14,15]. Verilerin toplanacağı ana merkezde bilgisayarın DAA bağlantısı bilgisayarın paralel portu üzerinden yönettiği MCP2515 ve MCP2551 üzerinden sağlanmıştır. 3. Sistemler Arası Veri Ağı Veri ağı DAA kurularak oluşturulmuştur. DAA yüksek güvenilirlik sağlamaktadır. Bunun nedenlerinden en belirgin olanı, ağ üzerindeki birimlerin aynı anda ileti göndermeye başlaması durumunda ileti çakışmasının oluşmamasıdır. Böyle bir durum oluştuğunda DAA iletilerinin tanımlayıcı numaraları arasında hattı alma yarışı başlar. Bu yarışı ileti numarası küçük olan ileti kazanır ve ağ üzerinde herhangi bir ileti çakışması hatası durumu olmaz. Aynı olay diğer iletişim protokollerinin kullanıldığı hatlarda gerçekleştiğinde, ileti çakışması hatası durumu oluşur ve birimlerin bu durumu algılayıp yeniden sistemin normal iletişim haline dönmesi için belirli bir süre geçmektedir. Bu nedenle ileti çakışmasını önlemek amacıyla birçok iletişim protokolü sorgu cevap yöntemi kullanır. Fakat bu yöntem kullanıldığında ana birimin ilk uzak birimden başlayarak son uzak birime ulaşıncaya kadar gerçekleştirmek zorunda olduğu sorgu döngüsü uzun zaman almaktadır ve uzak birim sayısı arttığı sürece bu süre de artmaktadır. DAA için böyle bir durum söz konusu değildir. Uzak birimler iletilerini sorgu beklemeden, gereklilik doğduğu anda gönderebilmektedir. Tüm birimlerin aynı anda ileti göndermeye teşebbüs ettikleri düşünüldüğünde, ileti numarası en büyük olan iletinin diğer iletilerin tamamlanmasını beklemek durumunda olmasına rağmen, sorgu cevap yöntemine göre daha hızlı bir iletişim sağlanmış olmaktadır. Burada DAA protokolünün tek olumsuz yönü bir ileti çerçevesi içinde ancak 8 bayt büyüklüğünde veri gönderilebilir olmasıdır. Sistemde iletilerin sayısı ve oluşma sıklığı, hat üzerindeki ileti trafiğini olumsuz yönde etkilemeyecek kadar az ise bu durum da sorun olmaktan çıkmaktadır. Geliştirilen sistemde elde edilen verilerin toplam büyüklüğü 26 bayt büyüklüğe ulaşmıştır. Oysa DAA üzerinden bir seferde gönderilebilecek veri 8 bayt büyüklüğündedir. Bu nedenle bir sistemin göndereceği verilerin gruplandırılması gerekmektedir. Bu gruplandırma ileti tanımlayıcı numarası üzerinde gerçekleştirilmiştir. 11 bitlik ileti tanımlayıcı numarasının düşük 3 biti ileti gruplaması için, diğer 8 biti sistem adresi olarak belirlenmiştir. Böylece iletilerin gruplandırılması yapılmış ve bununla birlikte her sistemin aynı ileti numarası ile ileti göndermesi de engellenmiştir. Çizelge 3 de gruplandırılmış ileti numaraları, içerikleri ve veri büyüklükleri görülmektedir. DAA ile mikro denetleyici arasındaki iletişimi DAA denetleyici sağlamaktadır. Mikro denetleyici, göndereceği ileti bilgisini DAA denetleyicisinin gönderici ara belleğine aktardıktan sonra, bu ara belleğin denetleyici yazmacına gönderme isteğini bildiren bilgiyi aktarmakta ve bu şekilde iletiler DAA ağına aktarılmaktadır.

4 Çizelge 3. İleti numaraları ve içerikleri İleti numarası İleti içeriği arası bitler 000 Ortam Nemi Ortam Sıcaklığı Panel Sıcaklığı 001 Yük Gerilimi Yük Akımı Yükte Harcanan Güç (KWh) 010 Panel Akımı Panel Gerilimi Panellerin Ürettiği Toplam Güç (KWh) 011 Rüzgâr Yönü Rüzgâr Hızı Işınım Veri Büyüklüğü 1 bayt 5 bayt 1 bayt 5 bayt Bu işlem sırasında tüm denetleme işlemlerini DAA denetleyicisi gerçekleştirmektedir. İleti gönderimi ile ilgili gerekli bilgiler iç yazmaçlara aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bu yazmaçları sorgulayarak gönderim isteğinde bulunduğu iletiye ait durumu öğrenebilir. Eğer ileti bir hat alma yarışına girmiş ve bu yarışı kaybetmiş ise bu durum iç yazmaçlarda belirtilmektedir. MCP2515 bu durum için iki ayrı şekilde kullanılabilir. İstenirse MCP2515 devamlı gönderim kipine ayarlanarak yarışı kaybetme durumunda iletiyi gönderene kadar hattın boş olduğu anlarda kendi kendine gönderimi tekrarlaması sağlanabilir. Bununla birlikte mikro denetleyicinin bu durumu iç yazmaçlardan öğrenerek kendi karar vermesi de sağlanabilir. İleti alma işlemi öncesinde filtreleme ve maskeleme işlemi uygulanmaktadır. Bu şekilde, DAA üzerindeki bir birimin sistemdeki hangi iletileri kabul edeceği böylece baştan belirlenerek, her bir birim kendisi ile ilgili olmayan iletilerle ilgili gereksiz işlem yükünden kurtulması sağlanmaktadır. Filtreleme ve maskeleme işlemlerinden başarıyla geçmiş olan iletiler kabul edilerek alıcı ara belleğe aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bir ileti geldiğini, gerekli durum yazmaçlarını sorgulayarak ya da önceden tanımlanmış olması durumunda ileti geldiğinde oluşacak ileti geldi kesmesi vasıtasıyla öğrenebilir. İleti geldi kesmesi MCP2515 biriminin dış ayaklarına bilgi olarak aktarılır ve bu durum mikro denetleyiciye donanım kesmesi yaratacak bir dış ayağa bağlanır. Bu durumda ileti geldi kesmesi mikro denetleyici için de bir kesmenin oluşmasına neden olur. Böylece gelen iletinin en kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmış olur. Geliştirilen sistem verilerin toplanıp ana merkeze aktarılmasına yönelik olduğundan uzak birimlerin veri kabul etmesi büyük oranda engellenmiştir. Sadece genel amaçlı olarak ana merkezden yapılacak bir müdahale için tanımlayıcı numarası sıfır olan iletiyi kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Uygulamada gerçekleştirilen haliyle DAA ağı ile ilgili tüm denetleme işlemlerini MCP2515 DAA denetleyicisi yürütmektedir. Bu durum iletişim protokolünün uygulanmasında bir standardizasyon getirirken, mikro denetleyicinin iş yükünü de büyük oranda hafifletmektedir. Diğer iletişim protokolleri için standart çalışma sağlayan denetleyici ya da işlemciler yoktur. Bu işlemler mikro denetleyici programına yapılan eklemeler ile yürütülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde DAA denetleyicisi kullanan bir mikro denetleyicinin işlem yükü azalmakta ve sistemi denetlemek için daha çok zaman kalmaktadır. Bu sistemin daha etkin yönetimini sağlamaktadır. Diğer yandan, İletim ağları için önemli bir parametre de hat uzunluğudur. DAA için hat uzunluğunda iletişim hızına bağlı bir sınırlama bulunmaktadır. Bu durum çok uzak mesafeler için DAA kullanımını olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar düşük iletim hızları gerektiren sistemler için hat mesafesi artsa da her 500m de hatta güçlendirici bağlanmasında yarar bulunmaktadır. Resim 1 de Ölçme ve veri gönderme biriminin, Resim 2 de DAA denetleyici ve ara yüzü ve Resim 3 de AA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafları görülmektedir. Resim 1. Ölçme ve veri gönderme birimi fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafı

5 4. Sonuç Çalışmada, PV sistem verilerinin DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan arabirim farklı yapısal özelliklere sahip PV sistemlere kolaylıkla uygulanabilecek yapıdadır. Kullanılan DAA veri ağı ile ağdaki veri güvenliği önemli ölçüde garanti altına alınmıştır. Mevcut ağ yapısının kullanımı ile farklı sistemlerden ölçülen veriler kolayca merkez bilgisayara aktarılabilir. ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21801d. pdf Kaynaklar [1] Benghanem, M., Data Acquisition System For Photovoltaic Systems Performance Monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 47, No. 1, p.30-33, [2] Aristizabal, J., Hernandez, J., Moreno, W., Gordillo, G., Development of a System for Measuring the Parameters Determining the Quality of the Electrical Power Generated by Grid-Connected PV Systems Photovoltaic Specialists Conference 2005, p , Jan [3] Karauter, S., Depping T., Monitoring of remote PVsystems via satellite, Photovoltaic Energy Conversion 2003, Vol.3, p , May, [4] Yoshioka, K., Saitoh, T., Yamamura, T., Performance Monitoring of a Building-Integrated Photovoltaic System in an Urban Area, Photovoltaic Energy Conversion, 2003, Vol.3, p , May, [5] Drews, A., vd., Intelligent Performance Check of PV System Operation Based on Satellite Data, EUROSUN 2004 ISES Europe Solar Congress, 2004 [6] Çetin, A., Bahtiyar, B. ve Tenruh, M., Fotovoltaik Sis tem Verilerinin Can Üzerinden Toplanması İçin Ağ Modelleri, III. Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Mayıs, 2006 Muğla [7] PIC16F87X Datasheet, MicroChip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30292c. pdf [8] Silicon Pyranometer Specifications, ApoGee Instruments Inc. [9] SHT1x/SHT7x, Humidity&Temp. Sensor, Sensirion, [10] DS1820 Digital Termometer,Maxim-Dallas, DS1820S.pdf [11] Guidelines for Reliable 1-Wire Networks, Maxim- Dallas, [12] Wind Transmitter Compact, Thies, [13] Tenruh, M., CAN cut-trough bridging, CAN over ATM and CAN based ATM field bus, PhD thesis, The University of Sussex, 2001 [14] SPI, Overview and Use of the PICmicro Serial Peripheral Interface, Microchip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/spi.pdf [15] MCP2551, High Speed CAN Tranciever, MicroChip,ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceD oc/21667d.pdf [16] MCP2515, Stand Alone CAN Controller with SPI Interface,MicroChip,

DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ

DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye DOKUMA SALONU ORTAM BAĞIL NEM ORANININ DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE DENETİMİ CONTROLLING RELATIVE HUMIDITY RATE OF

Detaylı

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ RF İLE ÇOK NOKTADAN KABLOSUZ SICAKLIK ÖLÇÜMÜ Fevzi Zengin f_zengin@hotmail.com Musa Şanlı musanli@msn.com Oğuzhan Urhan urhano@kou.edu.tr M.Kemal Güllü kemalg@kou.edu.tr Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Detaylı

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 319-326

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR

3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü. Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR 3 Fazlı Motorların Güçlerinin PLC ile Kontrolü Doç. Dr. Ramazan BAYINDIR Endüstride çok yaygın olarak kullanılan asenkron motorların sürekli izlenmesi ve arızalarının en aza indirilmesi büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ

MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ MODBUS PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN KABLOLU VE KABLOSUZ ENERJİ İZLEME SİSTEMİ 192.168.1.0 Networkunda çalışan izleme sistemi PC Eth, TCP/IP Cihaz 1, Cihaz 2, Şekil-1 U 200 Şekil-1 deki örnek konfigürasyonda standart

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir.

Genel Bakış. Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Genel Bakış Dünyanın yalnızca 30 dakika boyunca aldığı güneş ışınımı, dünya üzerinde harcanan toplam yıllık enerjinin tamamını karşılayabilir. Giriş Fotovoltaik Güç Sistemleri Tasarımı kolay Kurulumu kolay

Detaylı

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE

DOD / DEPARMENT OF DEFENCE DOD / DEPARMENT OF DEFENCE TCP/IP protokol grubunun referans aldığı DoD modeli 4 ayrı katmandan oluşur. Ağ Arayüz Katmanı İnternet Katmanı Aktarım Katmanı Uygulama Katmanı DoD / Deparment of Defence Ağ

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

PROFIBUS-DP AĞ TABANLI BİNA OTOMASYONU TASARIMI

PROFIBUS-DP AĞ TABANLI BİNA OTOMASYONU TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 2 : 161-166

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı. 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 GÜZ Yarıyılı 17-18 Ara. 2013 Salı, Çarşamba Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Aktarım katmanında TCP ve olmak üzere iki protokol kullanılır. iletiminde sağlama yapılmadığı

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması

Adres Yolu (Address Bus) Bellek Birimi. Veri Yolu (Databus) Kontrol Yolu (Control bus) Şekil xxx. Mikrodenetleyici genel blok şeması MİKRODENETLEYİCİLER MCU Micro Controller Unit Mikrodenetleyici Birimi İşlemci ile birlikte I/O ve bellek birimlerinin tek bir entegre olarak paketlendiği elektronik birime mikrodenetleyici (microcontroller)

Detaylı

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu

RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu RS-232'den RS-485'e Kullanıcı kılavuzu DA-70161 I. Özet Bilgisayarlar ile çeşitli standart seri ara birim dönüştürücü donanımlar veya akıllı cihazlar arasındaki uzak dijital iletişimi gerçekleştirmek için,

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server

Bilgisayar Ağları. Bilgisayar Ağları. Modelleri. Main-Frame Client/Server Bilgisayar Ağları Ortama dahil olan tüm elektronik birimlerin birbirlerine mesaj alma/gönderme ilkesine göre yapılandırılmış ağlardır. Bilgisayar ağlarında yalnızca bilgisayarlar yoktur. Bilgisayarların

Detaylı

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü

Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Alçak Gerilim PV Sistemler için Akıllı Şebeke Kontrolcüsü Tasarımı, Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması Abdullah Nadar MAM EE SUNUM PLANI Giriş PV Sistemi ve Entegrasyonu Akıllı Şebeke Kontrolcü Sistemi

Detaylı

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids

Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü. A Communication Solution For Smart Grids Akıllı Şebekeler İçin Haberleşme Çözümü A Communication Solution For Smart Grids Armağan Temiz, Özgür Kahraman, Cem Şahin, Abdullah Nadar MAM Enerji Enstitüsü, Ankara/Türkiye SUNUM PLANI Giriş Haberleşme

Detaylı

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23

Ağ Temelleri. Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013. Ref: HNet.23 Ağ Temelleri Murat Ozdemir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı 15 Ocak 2013 Ref: HNet.23 Ağ Nedir Ağ, iki yada daha fazla cihazın kablolu veya kablosuz olarak birbirleri ile belirli protokoller

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli

Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Kablosuz Sensör Ağı Uygulamaları İçin.Net Tabanlı Otomasyon Yazılımı Modeli Sinan Uğuz 1, Osman İpek 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Yüksekokulu sinanuguz@mehmetakif.edu.tr 2 Süleyman

Detaylı

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı e-bġlg 121 AĞ TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ Öğr. Gör. Bekir Güler E-mail: bguler@fatih.edu.tr Hafta 5: Ağ (Network) katmanı I 4. 1 Giriş 4.2 Sanal devre (virtual

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ

YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ YÜKSEK KAPASİTELİ KURŞUN ASİT TİPİ BATARYA PARAMETRELERİNİN UZAKTAN İZLENMESİ Suat YILDIRMAZ,Erdinç ÇEKLİ TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü, KOCAELİ suat.yildirmaz@mam.gov.tr, erdinc.cekli@mam.gov.tr ÖZET Bu

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

Elektronik Kontrol Paneli

Elektronik Kontrol Paneli Elektronik Kontrol Paneli L-ION-EF21 Mikrokontrolör esaslı dijital teknoloji Gelişmiş kullanıcı arabirimi 2x16 Dijital LCD gösterge Kullanışlı Türkçe menü yapısı Parametre ayarları ile çok çeşitli sistemlere

Detaylı

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi

Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Sensör Kullanarak Servis Araçlarının Koltuk Doluluk Durumlarının Uzaktan İzlenmesi Emre Okumuş 1, Yusuf Furkan Mutlu 1, Şenol Zafer Erdoğan 2, Fatih Yücalar 2 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi.

AÇIK ARABİRİMLER. FV sistemine ait verilerin bir açık veri protokolü üzerinden özel olarak işlenmesi. AÇIK ARABİRİMLER Fronius Interface bileşenleri, (açık veri protokollü) seri bir arabirime sahiptir. Bu sayede FV sistem sahipleri sistem verilerini, örneğin bir web anasayfası içine almak için özel olarak

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Ek bilgi Internet:.../cecx

Ek bilgi Internet:.../cecx Modüler PLC ler CECX İki ürün versiyonu: CoDeSys tabanlı modüler PLC CoDeSys ve SofMotion tabanlı motion PLC Kolay konfigürasyon Otomatik modül algılaması Network de PLC yi bulmak için arama fonksiyonu

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

Her şey elinizin altında: İzleme ve idare.

Her şey elinizin altında: İzleme ve idare. Her şey elinizin altında: İzleme ve idare. Dünya pazar lideri ile izleme ve idare. Müşterileriniz için en iyi kalite: Solar Log cihazları, pazardaki en hassas ve en güvenilir veri kaydedicilerdir. Müşterilerinize

Detaylı

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr

Hızlı montaj le tasarruf sağlayın. Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj. www.entes.com.tr Hızlı montaj le tasarruf sağlayın Hızlı kurulum Kolay ve hatasız montaj www.entes.com.tr MPR- 3 fazlı akım trafosu ın Avantajları Kolay Pano Kurulumu Tek kablo ile tornavida kullanmadan kolay bağlantı

Detaylı

KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU

KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU KASIRGA 4. GELİŞME RAPORU 14.07.2008 Ankara İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 3 Kasırga Birimleri... 3 Program Sayacı Birimi... 3 Bellek Birimi... 3 Yönlendirme Birimi... 4 Denetim Birimi... 4 İşlem

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED ON MICROCONTROLLER 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye MİKRODENETLEYİCİ TABANLI MULTİMETRE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MULTIMETER BASED

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ LABVIEW PROGRAMLAMA DİLİ VE DAQ KARTI UYGULAMASI Hazırlayan Arş. Gör. Vedat YEĞİN 1. AMAÇ Bir

Detaylı

ANAKART (MOTHERBOARD)

ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) ANAKART (MOTHERBOARD) Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devredir. Anakartın Yapısı ve Çalışması Anakart

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm

Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji Verilerinin Toplanması: Maliyet Etkin ve Güvenilir İki Yenilikçi Çözüm Enerji tüketimini, optimal işletme ve üretim koşullarında, en düşük seviyede tutmak enerji verimliliği ve enerji yönetimi projelerinin

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI REV-03 25.12.2014 ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE

Detaylı

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013

Ağ Donanımları NIC. Modem. Modem. Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater (Yineleyici) 03.03.2013 Ağ Donanımları NIC Kartlar NIC, Modem Ağ Cihazları (Aktif Cihazlar) Repeater,, Access Point (Wireless), Transceiver, Bridge, Switch, Router NIC (Network Interface Card) Ağ Arabirim(arayüz) Kartı Bilgisayarı

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 5(1) (2009) Available online at www.e-lse.org Traffic Signaling with Sensor and Manual Control Sıtkı AKKAYA Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik

Detaylı

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I

S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I OTM309 MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ F A K Ü L T E S İ O T O M O T İ V M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ P R O G R A M I ÖĞRENCİ ADI NO İMZA TARİH 26.11.2013

Detaylı

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma

SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma SOME-Bus Mimarisi Üzerinde Mesaj Geçişi Protokolünün Başarımını Artırmaya Yönelik Bir Algoritma Çiğdem İNAN, M. Fatih AKAY Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Balcalı-ADANA İçerik Çalışmanın

Detaylı

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri

ENDÜSTRİYEL. Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri ENDÜSTRİYEL Pazarlara Yönelik Sinyal İletim Çözümleri Enerji İletimi ve Dağıtımı için Data Networking Çözümleri Kritik Uygulama Görevlerinin Global Liderinden Trafo Merkezleri için Çözümler 2 Belden enerji

Detaylı

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması

Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dağıtık Sistem Tasarımının Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulaması İ. Yabanova 1 S. Taşkın 2 H. Ekiz 3 1 Afyon

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5. Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI DENEY 5 Yönlendiricilerde İşlem İzleme ve Hata Ayıklama Bu deneyde, Laboratuvar görünümü, Çizim 5.1 de gösterilen biçimde

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması

Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması Giyilebilir Teknolojiler ve Solar Enerjili Şapka Uygulaması 1 Necip Fazıl Bilgin, 2 Bülent Çobanoğlu and 3 Fatih Çelik 2 Faculty of Technology, Department of Mechatronic Engineering, Sakarya University,

Detaylı

SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER

SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER 1. SENSÖR VE TRANSDÜSER KAVRAMLARI Tüm fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara sensör, algıladığı bilgiyi elektrik enerjisine

Detaylı

TEMEL FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

TEMEL FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ TEMEL FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ EĞİTİMİ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 35100 Bornova İzmir Tel: 02323886023-127, 02323884000-1241 Faks: 02323886027 Web: http://www.trpvplatform.org E-mail:

Detaylı

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi

Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Kablosuz Algılayıcı Ağları ile Yangın Tespit Sistemi Çağdaş Döner Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu Kasım,4-5,2010 İTÜ, İstanbul Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İzmir, Türkiye

Detaylı

TEMEL NETWORK CİHAZLARI

TEMEL NETWORK CİHAZLARI TEMEL NETWORK CİHAZLARI LAN (Local Area Network); yüksek hızlı, düşük hatalı ve küçük coğrafi alan kaplayan (bir uçtan diğer uca beş bin metreye kadar) ağlardır. Yani LAN; bir binadaki ya da küçük bir

Detaylı

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER

F3432 WCDMA ÇİFT SİM KARTLI WİFİ ÖZELLİKLİ 3G ROUTER F3432 WİFİ özellikli çift SIM kart girişli 3G Router yüksek güçlü 32 bitlik işlemci ve gömülü gerçek zamanlı uygulamaları destekler. Bu cihazlar hücresel ağa uygun bi şekilde bağlamak için basit ayarlar

Detaylı

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM

WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ TASARIMI VE YAPIMI DESIGN AND APPLICATION OF A WEB BASED AUTOMATION SYSTEM Fatih

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar

Neden CnlnlRTID. Elektronik Sinyalizasyon. Kontrol. Estetik. Tümüyle Endüstriyel. Kontrol ve Koruma Gerçek Verme. Karar Kavşak Neden CnlnlRTID Estetik Kontrol Cihaziarı? Tasarım Tümüyle Endüstriyel Donanım TAM Adaptif Kontrol ve Koruma Gerçek Verme Zamanlı Planları Karar Mekanizması Matematiksel Modeller ve Algoritmalar

Detaylı

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz.

5. (10 Puan) Op-Amp devresine aşağıda gösterildiği gibi bir SİNÜS dalga formu uygulanmıştır. Op-Amp devresinin çıkış sinyal formunu çiziniz. MAK442 MT3-MEKATRONİK S Ü L E Y M A N D E MİREL ÜNİVERSİTES E Sİ M Ü H E N DİSLİK-MİMM A R L I K F A K Ü L T E Sİ M A KİNA M Ü H E N DİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ü ÖĞRENCİ ADI NO İMZA SORU/PUAN 1/15 2/15 3/10 4/10 5/10

Detaylı

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016

Ağ Protokolleri. Aysel Aksu. Nisan, 2016 Ağ Protokolleri Aysel Aksu Nisan, 2016 İçindekiler 1 Giriş................................................ 2 2 AĞ PROTOKOLLERİ....................................... 3 2.1 TCP/IP MİMARİSİ VE KATMANLARI.........................

Detaylı

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü

10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü 10/100Base-TX den 100Base-FX e Medya Dönüştürücüsü Kullanım Kılavuzu 1. Genel Bakış IEEE802.3u Ethernet, 10/100Base-TX ve 100Base-FX gibi ağ bağlantısı için iki tür medyayı destekler. Köprü medya dönüştürücüsü,

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım

7 Uygulama 6. Sunum 5 Oturum Taşıma. 4 Ara katman- Yazılım ve donanım arası 3. Ağ Veri iletim. 2 Ağ Grubu-Donanım 1. Fiziksel. Uygulama Grubu-Yazılım OSI Modeli Farklı bilgisayarların i l ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI (Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. C. Harmanşah PARALEL PORT

Yrd. Doç.Dr. C. Harmanşah PARALEL PORT 1 PARALEL PORT Bilgisayar sistemlerinde data transferi paralel ve seri olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. [EEE 410 Microprocessors I Spring 04/05 Lecture Notes # 19] İki farklı birim veya

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

idea Kontrol Kartı (idea Board jv2.1) Kullanım Kılavuzu

idea Kontrol Kartı (idea Board jv2.1) Kullanım Kılavuzu idea Kontrol Kartı (idea Board j) Kullanım Kılavuzu 1 Genel Bakış idea (Board) Kontrol Kartı robotbilim ve mekatronik uygulamalar geliştirmek için sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor! Bu kontrol

Detaylı

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Kasım 2014, Bursa Farklı Güneş Paneli Teknolojilerinin Kocaeli ili için Performans Değerlendirmesi Performance Evaluation of Different Solar Panel Technologies for Kocaeli Province Mustafa Engin BAŞOĞLU 1, Abdulvehhap KAZDALOĞLU

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ. Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş.

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ. Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş. ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE CNC TEZGAHLARIN BİLGİSAYAR KONTROLÜ Elektronik Yük. Müh, Figen PALAMUTÇUOĞLU TEKOM A.Ş. 25 OCAK 1991 Esnek Üretim Sistemleri (Flexible Manufacturing Systems - FMS), tasarım

Detaylı

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak

İçİndekİler. 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? 2. Bölüm - MİkroDenetleyİcİlerİ Anlamak XIII İçİndekİler 1. Bölüm - Mİkro Denetleyİcİ Nedİr? Mikrodenetleyici Tanımı Mikrodenetleyicilerin Tarihçesi Mikroişlemci- Mikrodenetleyici 1. İki Kavram Arasındaki Farklar 2. Tasarım Felsefesi ve Mimari

Detaylı

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015

OTOMATİK KONTROL 18.10.2015 18.10.2015 OTOMATİK KONTROL Giriş, Motivasyon, Tarihi gelişim - Tanım ve kavramlar, Lineer Sistemler, Geri Besleme Kavramı, Sistem Modellenmesi, Transfer Fonksiyonları - Durum Değişkenleri Modelleri Elektriksel

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari. CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r

Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari. CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r Haberleşme Üniteleri Endüstriyel ve Ticari CU- B 1/B 2/B 4 R S 2 3 2 R S 4 8 5 M o d ü l l e r Teknik Özellikler Çalışma Şartları Standart IEC61393 / DIN 43864 Anma Gerilim 24 V Max. Gerilim 27 V Akım

Detaylı

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr

İnnova Bilişim Çözümleri. www.innova.com.tr AMAÇ Kesintisiz ATM hizmetlerini en uygun maliyetlerle sunarak, müşteri memnuniyetini ve kârlılığı artırmak ATM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR Kesintilerden/arızalardan haberdar olamama Yerinde

Detaylı

Öğrenci Proje Çalışmalarında Kullanılabilecek Düşük Maliyetli ve Genel Amaçlı bir Veri Toplama Sisteminin (VTS) Gerçekleştirilmesi

Öğrenci Proje Çalışmalarında Kullanılabilecek Düşük Maliyetli ve Genel Amaçlı bir Veri Toplama Sisteminin (VTS) Gerçekleştirilmesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 3, EYLÜL 2011 21 Öğrenci Proje Çalışmalarında Kullanılabilecek Düşük Maliyetli ve Genel Amaçlı bir Veri Toplama Sisteminin (VTS) Gerçekleştirilmesi Mustafa

Detaylı

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu

Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu AI Proactive Nedir? ASUS AI Proactive Otomatik overclock yapma, fansız soğutma, kolay erişim noktası ve ağ bağlantı monitorleme için gelişmiş özellikler ASUS Intelligence'da buluştu Stack Cool - Daha serin

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

www.neoenerji.com Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik

www.neoenerji.com Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik Fotovoltaik Performans Testleri ve İzlenebilirlik Okan YILMAZ TÜBİTAK UME, Gebze Fotovoltaik Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 12 Mart 2010 İçerik FV Ürünler ve IEC standartları Kalibrasyon Yöntemleri

Detaylı

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1

Bölüm3 Taşıma Katmanı. Transport Layer 3-1 Bölüm3 Taşıma Katmanı Transport Layer 3-1 Bölüm 3: Taşıma Katmanı Amaç: Taşıma katmanı servisleri arkasındaki prensipleri anlamak multiplexing/ demultiplexing (çoklama) Güvenilir data transferi Akış kontrolü

Detaylı

Temel Mikroişlemci Tabanlı Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliştirilmesi. Buse Ustaoğlu Berna Örs Yalçın

Temel Mikroişlemci Tabanlı Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliştirilmesi. Buse Ustaoğlu Berna Örs Yalçın Temel Mikroişlemci Tabanlı Bir Sisteme Hata Enjekte Etme Yöntemi Geliştirilmesi Buse Ustaoğlu Berna Örs Yalçın İçerik Giriş Çalişmanın Amacı Mikroişlemciye Hata Enjekte Etme Adımları Hata Üreteci Devresi

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 Bu dersin amacı; bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesi konusunda genel bir yaklaşım oluşturacak şekilde gerekli bilgileri

Detaylı

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman

WiFi Relay Sayfa 1 / 11. WiFi Relay. Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 1 / 11 WiFi Relay Teknik Döküman WiFi Relay Sayfa 2 / 11 1. ÖZELLĐKLER 100.0mm x 80.0mm devre boyutları 12/24 VDC giriş gerilimi Giriş ve çalışma gerilimini gösteren LED ler 4 adet, 12/24V,

Detaylı

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir?

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir? ON-GRID Sistem Nedir? Şebekeye bağlı sistemdir. Kullanımınızdan kalan elektriğin satışı demektir. Satış devlete 0,133 ABD$/kWh değerinde yapılacaktır.yerli kullanıma hibeler aşağıdaki gibidir. PV panel

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-700

THE RAINBOW SCADA D-700 THE RAINBOW SCADA D-700 İNTERNET TABANLI SENKRONİZASYON CİHAZI REV-03 25.12.2014 GENİŞLEME KAPASİTESİ MAKS 16 YÜK MAKS 48 JENERATÖR MAKS 4 BARA AYIRICI MAKS 16 ŞEBEKE ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ

KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ KLEA 220P ENERJİ ANALİZÖRÜ Temel Bilgiler KLEA 220P Enerji Analizörünün basit terimlerle tanımlanması Klea 220P, elektrik şebekelerinde 3 fazlı ölçüm yapabilen ve röle çıkışı sayesinde kontrol imkanı sunabilen

Detaylı

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 Önsöz, İçerik FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 FBs-PLC Yüksek Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı 10 FBs-PLC nin Haberleşmesi 11 FBs-serisi Programlanabilir Kontrol Cihazı FBs-PLC Haberleşme Bağlantı Uygulamaları

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE GERÇEK ZAMAN SAATİ VE MİKRODENTLEYİCİ KULLANAN GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ SOLAR TRACKING SYSTEM USING REAL TIME CLOCK AND MICROCONTROLLER İbrahim YILDIZÖZ & Ahmet GEMEÇ, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Meslek

Detaylı