PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye PV SİSTEMLER İÇİN DAA TABANLI İZLEME ARAYÜZÜ TASARIM VE UYGULAMASI DESIGN AND APPLICATION OF CONTROLLER AREA NETWORK BASED MONITORING INTERFACE FOR PV SYSTEMS Aydın Çetin a* ve Bedri Bahtiyar b a Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, E-posta: b Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, E-posta: Özet Bu çalışmada, fotovoltaik (PV) sistem verilerinin denetleyici alan ağı (DAA) tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Ölçülen büyüklüklere ilişkin olarak elde edilen sayısal veriler, veri güvenliği dikkate alınarak DAA üzerinden bilgisayara iletilmektedir. Sistemde kullanılan algılayıcılar ve dönüştürücülerin her biri MODBUS, 1-wire ve seri çevresel ara yüz (SPI) gibi farklı iletişim kuralları farklı iletişim protokollerinden birini kullanacak şekilde imal edilmiştir. Çalışmada bu yönüyle farklı iletişim kuralları kullanan algılayıcılar ve dönüştürücüler DAA altında toplanmıştır. Anahtar kelimeler: Fotovoltaik sistem, DAA, MODBUS, SPI, 1-WIRE, veri toplama Abstract In this paper, a controller area network (CAN) based interface card designed for measurement and monitoring of photovoltaic (PV) system s data. In designed system; irradiation, humidity, temperature, wind speed, wind direction, total energy produced by PVs and total energy consumed by the load can be measured. All measured data transmitted to a computer via CAN by taking data reliability into consideration. The sensors and transducers and measurement units in system use different communication protocols such as MODBUS, 1-wire and serial peripheral interface (SPI). All these sensors and transducers that use different communication protocols are gathered under CAN. Keywords: Photovoltaic system, CAN, MODBUS, 1-Wire, data acquisition 1. Giriş Fotovoltaik (PV) sistemi oluşturan her birimin ve sistemin tümden veriminin arttırılması çalışmalarında sistemin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Sistemin başarımında birincil etken olan güneş ışınımı günlük, mevsimlik ve yıllık tabanda çok farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle olağan güneş ışınımı değerlerine verdikleri tepkiyi görmek amacıyla, sistemdeki her birimin en az birkaç yıl izlenmesi gerektiği söylenebilir. Böylece yaklaşık olarak aynı şartlarda çalışan farklı özelliklere sahip birimlerin birbirlerine göre üstünlükleri bu şekilde tespit edilebilir. Ayrıca izlemenin yapıldığı şartlar için en uygun sistem modeli bu sayede geliştirilebilir. Bir fotovoltaik (PV) sistemin izlenmesinde ve denetiminde sisteme ait meteorolojik ve elektriksel parametrelerin ölçümü ve güvenli bir şekilde iletimi gerekmektedir. Fotovoltaik enerji sistemlerinin başarım ve durum analizlerini gerçekleştirmek için sisteme ilişkin parametrelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde izlenecek parametrelerin başlıcaları olarak ışınım, ortam sıcaklığı ve nemi, panel sıcaklığı, fotovoltaik panellerin akım ve gerilim değerleri, sistemin yapısına bağlı olarak evirici (invertör) çıkışındaki AA akım ve gerilim değerleri sayılabilir. Ölçülen her büyüklük veri olarak bilgisayara veya depolama ünitesine gönderilir ve orada işlenir. Bir veri toplama sisteminde, verilerin doğru iletilmesi en önemli hususlardan biridir. Uygulamada veri iletimi için sistemin yapısına bağlı olarak küçük sistemlerden büyük şebekelere kadar farklı yöntemler gerçekleştirilmektedir[1, 2]. Literatürde veri iletimi için uzak mesafelere bilgi aktarımı amacıyla değişik yöntemler yer almaktadır [3,4]. Sistem verilerinin global olarak gözlemlenmesi için Avrupa Birliği 5. Çerçeve programı kapsamında PVSAT-2 projesi ile farklı sistem verilerinin global olarak izlenmesi hedeflenmiştir [5]. Gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda yer alan ölçüm ve izleme yöntemleri uygulamaya özgü yapıda olup standartları birbirinden faklıdır. Bu ölçüm düzeneklerin veya sistemlerinin üniversal yapıda olmamaları berberinde farklı PV sistem verilerinin ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda uygulamada zorluklara sebep olmaktadır. Bu zorlukları aşmak amacıyla farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücülerden veya ölçüm sistemlerinden elde edilen verilerin mikro denetleyici tabanlı olarak bir veri ağı üzerinden veri merkezine gönderilmesinde fayda bulunmaktadır. Fotovoltaik sistem ölçme ve izleme birimlerinde sistemin özelliğine bağlı olarak farklı çözümler ortaya konulabilir [6]. Gerçek zamanlı veri alma ve izleme amaçlı olarak DAA, ProfisbusDp ve Modbus kullanılabilir. Çizelge 1 de verilen değerler gözden geçirildiğinde her birinin diğerine göre üstünlükleri ve sakıncaları görülmektedir. Çizelge 1 den MAC verimi ve uç birim bağlantı sayısında teorik olarak bir sınırlama olmadığı görülmektedir. Çok birimli iletim ağlarında en önemli sorunlardan biri veri çakışmasıdır. DAA da veri çakışması ihtimalinin olmamasının yanı sıra, farklı hata kontrolü düzenekleri ile de güvenilirliği arttırılmıştır. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Çizelge 1. DAA, ProfibusDP ve MODBUS OSI katmanları DAA ProfibusDP MODBUS Uygulama Katmanı Protokol Tanımsız Tanımsız Modbus Veri Bağlantı Katmanı MAC Hata token token çözümleme Bağlantı uç Teorik olarak nokta sayısı sınırsız MAC verimi 1 1< 1< Veri kodlama verimi Fiziksel Katman Arayüz Özel denetleyici RS-485 RS-485 Maksimum uzunluk 1000m 1200m 450m Maksimum bit hızı Uzunluğa göre<1mb/s Uzunluğa göre<12mb/s 1Mb/s DAA 1980 li yıllarda geliştirilmiş olan elektronik kontrol birimlerinin birbiriyle bağlantılarını gerçekleştiren çoklu dağıtım paylaşımlı seri iletişim standardıdır. DAA özellikle elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda güvenle çalışmak üzere tasarlanmış olup elektromanyetik gürültü bulunan ortamlarda örgü kablo kullanımı ile güvenirliği daha da artmıştır. Başlangıçta otomobil uygulamaları için geliştirilmiş olmasına karşın günümüzde farklı endüstriyel uygulama alanlarında kullanılabilmektedir. 30 metre hat uzunluğunda 1 Mbit/s iletim hızına sahip (Çizelge 2.) olan DAA, özellikle veri bağlantı katmanı özelliklerinin belirlendiği ISO (2003) standardı ile tanımlanmıştır. Veri bağlantı katmanı, Mantıksal Bağlantı Katmanı, Ortam Erişim Denetimi ve ISO/OSI Referans Modelin Fiziksel katmanlarına ilişkin özelliklerden oluşur. Diğer tüm iletişim kuralları tasarımcıların seçimine bırakılmaktadır. 2. Veri Alma Sistemi Genel Yapısı Şekil 1. de veri alma sistemine ait genel yapı yer almaktadır. Sistemde yer alan her bir PV sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi verileri denetleyici alan ağına aktarmakta ve DAA denetleyici ve arayüz aracılığıyla paralel port üzerinden veriler bilgisayara aktarılmaktadır. Sisteme ait ölçme ve veri gönderme birimi Şekil 2 de görülmektedir. Sistem MicroChip firmasının PIC16F877 mikro denetleyicisi ile yönetilmektedir [7]. Işınım ölçümü için ApoGee Instruments firmasının PYR-S dönüştürücüsü, ortam sıcaklığı ve ortam nemi için Sensirion firmasının SHT71 algılayıcısı, panel sıcaklığı ölçümü için Maxim- Dallas firmasının DS18B20 algılayıcısı, rüzgâr hızı ve yönü için Thies firmasının kodlu rüzgârgülü ve kodlu rüzgâr yönü dönüştürücüsü, DA enerji verileri için mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüşüm girişleri ve yük üzerinde harcanan AA enerji verileri için Entes firmasının MPR53S kodlu güç çözümleyicisi kullanılmıştır. Şekil 1. Sistemin genel yapısı Çizelge 2. Bit Hızlarına Göre Kablo Uzunlukları Bit Hızları Hat Uzunluğu(m) Bit Zamanı ( s) 1 Mbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps kbps Bu çalışmada, PV sistem verilerinin denetleyici alan ağı DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemde ışınım, ortam nemi, ortam sıcaklığı, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, PV panelin ürettiği toplam enerji ve yük üzerinde harcanan toplam enerji ölçümleri yapılmaktadır. Bu şekilde farklı iletişim protokolleri kullanan algılayıcı ve dönüştürücüler ile ölçüm sistemlerinden elde edilen PV sistem verilerini güvenirliği de baz alınarak DAA tabanlı bir arayüz tasarlanmıştır. Şekil 2. Ölçme ve veri gönderme birimi Mikro denetleyici SHT71 algılayıcısı ile SPI protokolü, DS18B20 algılayıcısı ile ONEWIRE protokolü ve MPR53S cihazı ile MODBUS RTU protokolü kullanılarak iletişim kurmaktadır. DA enerji verileri elde etmek amacıyla akım ve gerilim değerleri, rüzgâr yönü ve ışınım bilgileri örneksel

3 giriş olarak mikro denetleyiciye gönderilmektedir. Uygulamada DC taraf ile AC taraf arasındaki bağ PV akım ve gerilim ölçümünde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ölçüm sisteminde DC akım ve gerilim girişini yalıtmak gerekmektedir. Yalıtım amacıyla ölçmenin hassasiyeti göz önüne alınarak Clare firmasına ait LOC110 lineer optocoupler kullanılmış ve optocoupler 10 bit örneksel/sayısal (A/D) çevrim yapabilecek şekilde foto-iletim modunda çalıştırılmıştır. Panellerin ürettiği enerji verileri mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücüsü kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen hesaplamalar sonucunda üretilen 1 bayt büyüklüğünde DA akım, büyüklüğünde DA gerilim ve 5 bayt büyüklüğünde KWH cinsinden üretilen toplam enerji verisi elde edilmiştir. Işınım ölçümünü gerçekleştiren PYR-S dönüştürücüsü her 5w/cm2 için 0,2mV çıkış gerilimi üretmektedir. Dönüştürücünün en fazla ışınım için 220mV gerilim üretmektedir [8]. Mikro denetleyicinin örneksel girişlerinin 5V referans giriş gerilimi değerlendirebilmesi için PYR-S dönüştürücü çıkışı 20 kat yükseltilerek mikro denetleyicinin A/D dönüştürücü girişine gönderilmiş ve ölçülen değer bu şekilde sayısal veriye dönüştürülmüştür. Bu uygulama ile ölçme aralığı arttırılmış ve mikro denetleyici de gerçekleştirilen düzenleme ile büyüklüğünde ışınım verisi elde edilmiştir. Ortam nemi ve ortam sıcaklığı ölçümünü gerçekleştiren SHT71 kendi içine gömülü işlemci ile ölçümü gerçekleştirip elde ettiği sonuçları SPI protokolü ile sayısal olarak iletebilmektedir [9]. Mikro denetleyici, ilgili komutları kullanmak suretiyle yaptığı sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak almaktadır. Bu sonuçlar üzerinde gerçekleştirilen ayarlama hesaplamalarından sonra büyüklüğünde ortam nemi ve büyüklüğünde ortam sıcaklığı verisi elde edilmektedir. Panel sıcaklığı ölçümü için kullanılan DS18B20 algılayıcısı (-55ºC)-(+125ºC) arasında ölçüm gerçekleştirebilmektedir[10]. DS1820 kullanımı ile ölçüm sonucu elde edilen analog veriler sayısal veriye dönüştürüldükten sonra 1-wire protokolü ile iletilmektedir. Bu protokol tek kablo üzerinden iletişim sağlar ve hat uzunluğu 200m ye kadar çıkabilir [11]. Mikro denetleyici, gerekli komutları kullanmak suretiyle yapılan sorgulama ile algılayıcıdan elde ettiği ölçüm sonuçlarını sayısal veri olarak alır. Panel sıcaklığı veri büyüklüğü olarak alınmıştır. Rüzgâr hızı ölçümü için kullanılan rüzgârgülü rüzgâr hızını frekansa dönüştürmektedir. Mikro denetleyici donanım sayacı ile rüzgârgülünün ürettiği darbeleri saymakta ve gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda 1 bayt büyüklüğünde rüzgâr hızı verisi elde edilmektedir. Rüzgâr yönü ölçümü için kullanılan dönüştürücü rüzgâr yönü bilgisini doğrusal değişimli bir ayarlı direnç ile direnç değerine dönüştürmektedir. Dönüştürücü çıkışı mikro denetleyicinin örneksel sayısal dönüştürücü girişine uygulanmak suretiyle sayısal veriye dönüştürülmektedir. Gerekli ayarlama hesaplamaları sonucunda büyüklüğünde rüzgâr yönü verisi elde edilmektedir [12]. Yük üzerinde harcanan AA enerji verileri MPR53S cihazından elde edilmektedir. Bu cihaz elde ettiği ölçümlere ilişkin sayısal verileri, RS485 fiziksel yapısı üzerinden MODBUS protokolü ile sorgulanmak suretiyle mikro denetleyiciye aktarmaktadır. Bu şekilde 1 bayt büyüklüğünde anlık gerilim verisi, büyüklüğünde anlık akım verisi ve KWH cinsinden 5 bayt büyüklüğünde toplam harcanan AA enerji verisi elde edilmiştir. Sistemin DAA bağlantısı, mikro denetleyicinin yönetiminde, MicroChip MCP2515 bağımsız (Stand Alone) DAA denetleyici birimi ve MCP2551 DAA alıcı-verici (transceiver) birimi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. MCP2515 ile iletişim SPI protokolü kullanılarak gerçekleştirilmektedir [13,14,15]. Verilerin toplanacağı ana merkezde bilgisayarın DAA bağlantısı bilgisayarın paralel portu üzerinden yönettiği MCP2515 ve MCP2551 üzerinden sağlanmıştır. 3. Sistemler Arası Veri Ağı Veri ağı DAA kurularak oluşturulmuştur. DAA yüksek güvenilirlik sağlamaktadır. Bunun nedenlerinden en belirgin olanı, ağ üzerindeki birimlerin aynı anda ileti göndermeye başlaması durumunda ileti çakışmasının oluşmamasıdır. Böyle bir durum oluştuğunda DAA iletilerinin tanımlayıcı numaraları arasında hattı alma yarışı başlar. Bu yarışı ileti numarası küçük olan ileti kazanır ve ağ üzerinde herhangi bir ileti çakışması hatası durumu olmaz. Aynı olay diğer iletişim protokollerinin kullanıldığı hatlarda gerçekleştiğinde, ileti çakışması hatası durumu oluşur ve birimlerin bu durumu algılayıp yeniden sistemin normal iletişim haline dönmesi için belirli bir süre geçmektedir. Bu nedenle ileti çakışmasını önlemek amacıyla birçok iletişim protokolü sorgu cevap yöntemi kullanır. Fakat bu yöntem kullanıldığında ana birimin ilk uzak birimden başlayarak son uzak birime ulaşıncaya kadar gerçekleştirmek zorunda olduğu sorgu döngüsü uzun zaman almaktadır ve uzak birim sayısı arttığı sürece bu süre de artmaktadır. DAA için böyle bir durum söz konusu değildir. Uzak birimler iletilerini sorgu beklemeden, gereklilik doğduğu anda gönderebilmektedir. Tüm birimlerin aynı anda ileti göndermeye teşebbüs ettikleri düşünüldüğünde, ileti numarası en büyük olan iletinin diğer iletilerin tamamlanmasını beklemek durumunda olmasına rağmen, sorgu cevap yöntemine göre daha hızlı bir iletişim sağlanmış olmaktadır. Burada DAA protokolünün tek olumsuz yönü bir ileti çerçevesi içinde ancak 8 bayt büyüklüğünde veri gönderilebilir olmasıdır. Sistemde iletilerin sayısı ve oluşma sıklığı, hat üzerindeki ileti trafiğini olumsuz yönde etkilemeyecek kadar az ise bu durum da sorun olmaktan çıkmaktadır. Geliştirilen sistemde elde edilen verilerin toplam büyüklüğü 26 bayt büyüklüğe ulaşmıştır. Oysa DAA üzerinden bir seferde gönderilebilecek veri 8 bayt büyüklüğündedir. Bu nedenle bir sistemin göndereceği verilerin gruplandırılması gerekmektedir. Bu gruplandırma ileti tanımlayıcı numarası üzerinde gerçekleştirilmiştir. 11 bitlik ileti tanımlayıcı numarasının düşük 3 biti ileti gruplaması için, diğer 8 biti sistem adresi olarak belirlenmiştir. Böylece iletilerin gruplandırılması yapılmış ve bununla birlikte her sistemin aynı ileti numarası ile ileti göndermesi de engellenmiştir. Çizelge 3 de gruplandırılmış ileti numaraları, içerikleri ve veri büyüklükleri görülmektedir. DAA ile mikro denetleyici arasındaki iletişimi DAA denetleyici sağlamaktadır. Mikro denetleyici, göndereceği ileti bilgisini DAA denetleyicisinin gönderici ara belleğine aktardıktan sonra, bu ara belleğin denetleyici yazmacına gönderme isteğini bildiren bilgiyi aktarmakta ve bu şekilde iletiler DAA ağına aktarılmaktadır.

4 Çizelge 3. İleti numaraları ve içerikleri İleti numarası İleti içeriği arası bitler 000 Ortam Nemi Ortam Sıcaklığı Panel Sıcaklığı 001 Yük Gerilimi Yük Akımı Yükte Harcanan Güç (KWh) 010 Panel Akımı Panel Gerilimi Panellerin Ürettiği Toplam Güç (KWh) 011 Rüzgâr Yönü Rüzgâr Hızı Işınım Veri Büyüklüğü 1 bayt 5 bayt 1 bayt 5 bayt Bu işlem sırasında tüm denetleme işlemlerini DAA denetleyicisi gerçekleştirmektedir. İleti gönderimi ile ilgili gerekli bilgiler iç yazmaçlara aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bu yazmaçları sorgulayarak gönderim isteğinde bulunduğu iletiye ait durumu öğrenebilir. Eğer ileti bir hat alma yarışına girmiş ve bu yarışı kaybetmiş ise bu durum iç yazmaçlarda belirtilmektedir. MCP2515 bu durum için iki ayrı şekilde kullanılabilir. İstenirse MCP2515 devamlı gönderim kipine ayarlanarak yarışı kaybetme durumunda iletiyi gönderene kadar hattın boş olduğu anlarda kendi kendine gönderimi tekrarlaması sağlanabilir. Bununla birlikte mikro denetleyicinin bu durumu iç yazmaçlardan öğrenerek kendi karar vermesi de sağlanabilir. İleti alma işlemi öncesinde filtreleme ve maskeleme işlemi uygulanmaktadır. Bu şekilde, DAA üzerindeki bir birimin sistemdeki hangi iletileri kabul edeceği böylece baştan belirlenerek, her bir birim kendisi ile ilgili olmayan iletilerle ilgili gereksiz işlem yükünden kurtulması sağlanmaktadır. Filtreleme ve maskeleme işlemlerinden başarıyla geçmiş olan iletiler kabul edilerek alıcı ara belleğe aktarılmaktadır. Mikro denetleyici bir ileti geldiğini, gerekli durum yazmaçlarını sorgulayarak ya da önceden tanımlanmış olması durumunda ileti geldiğinde oluşacak ileti geldi kesmesi vasıtasıyla öğrenebilir. İleti geldi kesmesi MCP2515 biriminin dış ayaklarına bilgi olarak aktarılır ve bu durum mikro denetleyiciye donanım kesmesi yaratacak bir dış ayağa bağlanır. Bu durumda ileti geldi kesmesi mikro denetleyici için de bir kesmenin oluşmasına neden olur. Böylece gelen iletinin en kısa sürede değerlendirilmesi sağlanmış olur. Geliştirilen sistem verilerin toplanıp ana merkeze aktarılmasına yönelik olduğundan uzak birimlerin veri kabul etmesi büyük oranda engellenmiştir. Sadece genel amaçlı olarak ana merkezden yapılacak bir müdahale için tanımlayıcı numarası sıfır olan iletiyi kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Uygulamada gerçekleştirilen haliyle DAA ağı ile ilgili tüm denetleme işlemlerini MCP2515 DAA denetleyicisi yürütmektedir. Bu durum iletişim protokolünün uygulanmasında bir standardizasyon getirirken, mikro denetleyicinin iş yükünü de büyük oranda hafifletmektedir. Diğer iletişim protokolleri için standart çalışma sağlayan denetleyici ya da işlemciler yoktur. Bu işlemler mikro denetleyici programına yapılan eklemeler ile yürütülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde DAA denetleyicisi kullanan bir mikro denetleyicinin işlem yükü azalmakta ve sistemi denetlemek için daha çok zaman kalmaktadır. Bu sistemin daha etkin yönetimini sağlamaktadır. Diğer yandan, İletim ağları için önemli bir parametre de hat uzunluğudur. DAA için hat uzunluğunda iletişim hızına bağlı bir sınırlama bulunmaktadır. Bu durum çok uzak mesafeler için DAA kullanımını olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar düşük iletim hızları gerektiren sistemler için hat mesafesi artsa da her 500m de hatta güçlendirici bağlanmasında yarar bulunmaktadır. Resim 1 de Ölçme ve veri gönderme biriminin, Resim 2 de DAA denetleyici ve ara yüzü ve Resim 3 de AA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafları görülmektedir. Resim 1. Ölçme ve veri gönderme birimi fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü fotoğrafı Resim 2. DAA denetleyici ve ara yüzü bilgisayar bağlantı fotoğrafı

5 4. Sonuç Çalışmada, PV sistem verilerinin DAA tabanlı olarak ölçümü ve izlenmesi için arabirim tasarlanmıştır. Tasarlanan arabirim farklı yapısal özelliklere sahip PV sistemlere kolaylıkla uygulanabilecek yapıdadır. Kullanılan DAA veri ağı ile ağdaki veri güvenliği önemli ölçüde garanti altına alınmıştır. Mevcut ağ yapısının kullanımı ile farklı sistemlerden ölçülen veriler kolayca merkez bilgisayara aktarılabilir. ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21801d. pdf Kaynaklar [1] Benghanem, M., Data Acquisition System For Photovoltaic Systems Performance Monitoring, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 47, No. 1, p.30-33, [2] Aristizabal, J., Hernandez, J., Moreno, W., Gordillo, G., Development of a System for Measuring the Parameters Determining the Quality of the Electrical Power Generated by Grid-Connected PV Systems Photovoltaic Specialists Conference 2005, p , Jan [3] Karauter, S., Depping T., Monitoring of remote PVsystems via satellite, Photovoltaic Energy Conversion 2003, Vol.3, p , May, [4] Yoshioka, K., Saitoh, T., Yamamura, T., Performance Monitoring of a Building-Integrated Photovoltaic System in an Urban Area, Photovoltaic Energy Conversion, 2003, Vol.3, p , May, [5] Drews, A., vd., Intelligent Performance Check of PV System Operation Based on Satellite Data, EUROSUN 2004 ISES Europe Solar Congress, 2004 [6] Çetin, A., Bahtiyar, B. ve Tenruh, M., Fotovoltaik Sis tem Verilerinin Can Üzerinden Toplanması İçin Ağ Modelleri, III. Ege Enerji Sempozyumu Ve Sergisi, Mayıs, 2006 Muğla [7] PIC16F87X Datasheet, MicroChip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/30292c. pdf [8] Silicon Pyranometer Specifications, ApoGee Instruments Inc. [9] SHT1x/SHT7x, Humidity&Temp. Sensor, Sensirion, [10] DS1820 Digital Termometer,Maxim-Dallas, DS1820S.pdf [11] Guidelines for Reliable 1-Wire Networks, Maxim- Dallas, [12] Wind Transmitter Compact, Thies, [13] Tenruh, M., CAN cut-trough bridging, CAN over ATM and CAN based ATM field bus, PhD thesis, The University of Sussex, 2001 [14] SPI, Overview and Use of the PICmicro Serial Peripheral Interface, Microchip, ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/spi.pdf [15] MCP2551, High Speed CAN Tranciever, MicroChip,ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceD oc/21667d.pdf [16] MCP2515, Stand Alone CAN Controller with SPI Interface,MicroChip,

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA

DOKUMA TEZGAHLARINDAN DENETLEYİCİ ALAN AĞI İLE VERİ TOPLAMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 319-326

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü

Denetleyici Alan Ağı Üzerinden Mekatronik Bir Sistemin Kontrolü Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2010 (63-72) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 2, 2010 (63-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ VERİ İLETİMİ İÇİN ALICI-VERİCİ GELİŞTİRME KARTI TASARIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Bülent Bora SUYABATMAZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet CİĞER BİLGİSAYAR KONTROLLÜ, İNTERNET DESTEKLİ SERA OTOMASYONU TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM406 ENDÜSTRİYEL İLETİŞİM SİSTEMLERİ DERS NOTLARI No Ad Soyad Öğretim : : : Doç. Dr. Raif BAYIR Arş. Gör. Emel SOYLU 2014 İçindekiler

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞ İZLEME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Merve KEÇELİ Anabilim Dalı : Bilgisayar Mühendisliği Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gürhan GÜNDÜZ Mart

Detaylı

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Serdar GÜNDOĞDU 1 Özge ŞAHİN 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi 2 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI

cademy FOTOVOLTAİK SİSTEM EĞİTİMİ İÇİN BİR SİMULİNK ARAÇ KUTUSU TASARIM VE UYGULAMASI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0091 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRONIC AND COMPUTER

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLERİN WEB ÜZERİNDEN KONTROLÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi ZEKİ CANDAN TEZ DANIŞMANI :

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİM SETİ TASARIM VE UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 327-336

Detaylı

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ

PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ. Adil Fatih KİREMİTCİ PIC18F4550 MİKRODENETLEYİCİSİ İLE USB-PC VERİ AKTARIM ARABİRİMİ GERÇEKLENMESİ Adil Fatih KİREMİTCİ Y.Lisans Tezi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Tevhit KARACALI 2007 Her

Detaylı

Endüstriyel Üretimde Kullanılan Cihazlarda Oluşan Hatanın Tespiti ve Tahmininde Kablosuz Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı

Endüstriyel Üretimde Kullanılan Cihazlarda Oluşan Hatanın Tespiti ve Tahmininde Kablosuz Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı Endüstriyel Üretimde Kullanılan Cihazlarda Oluşan Hatanın Tespiti ve Tahmininde Kablosuz Veri İletim Teknolojilerinin Kullanımı Okan ORAL 1 1 Akdeniz Üniversitesi, Enformatik Bölüm Başkanlığı, Antalya

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),229-239 MİKRODENETLEYİCİ VE RADYO FREKANSI KULLANILARAK ALTERNATİF İKLİM KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Ahmet KÜRKLÜ

Detaylı

Muhammed Raşid Paç 1, Abdullah Nadar 1. Donanım Geliştirme ve Güç Sistemleri Grubu rasid.pac@uzay.tubitak.gov.tr, abdullah.nadar@uzay.tubitak.gov.

Muhammed Raşid Paç 1, Abdullah Nadar 1. Donanım Geliştirme ve Güç Sistemleri Grubu rasid.pac@uzay.tubitak.gov.tr, abdullah.nadar@uzay.tubitak.gov. Hidroelektrik Santral (HES) Otomasyonu İçin Ethernet Tabanlı Bir Haberleşme Alt-Sistemi Tasarımı Design of an Ethernet Based Communication Subsystem for Hydroelectric Power Plants Muhammed Raşid Paç 1,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA VERİ BİRLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ERBORAL Anabilim Dalı: Mekatronik Mühendisliği Programı:

Detaylı

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ

BİNA İÇİ MEKANLARDA PROFIBUS-DP AĞI ÜZERİNDEN DİNAMİK AYDINLATMA DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 1 : 7-13

Detaylı

Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Veri Haberleşmesi Teknolojileri

Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Veri Haberleşmesi Teknolojileri Kontrol Sistemlerinde Kullanılan Veri Haberleşmesi Teknolojileri Barış GÜVEN Tuncay UZUN 2,2 Yıldız Teknik Üniv. Elektronik ve Hab. Müh. Bölümü 34349 Beşiktaş, İstanbul eposta: bguven@yildiz.edu.tr Özet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği

BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN. Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü. Programı: Elektronik Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK - ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ GÜVENLĐ AKILLI KART TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ CEM SÜMENGEN 040060305 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Programı: Elektronik

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ZIGBEE ile Bina İçi Güvenlik Otomasyon Sistemi BİTİRME ÖDEVİ Ozan ARSLAN 040050325 Bölümü: Elektronik Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ

SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SIVI TANKLARDA SEVİYE KONTROL SİSTEMİ Hazırlayan: 1316010011 İlkay KATICIOĞLU 1316000052 Cafer SEFER Danışman: Yard.

Detaylı

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI

DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI DEPREMLE İLGİLİ JEOLOJİK VERİLERİ UZAK MESAFELERE AKTARMA VE DEĞERLENDİRME SİSTEM TASARIMI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı