İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER"

Transkript

1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER BİRİNCİ YARIYIL FİZ 1011 FİZİK I (4+0) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumu, çizgisel momentum çarpışma, katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, evrensel çekim kanunu, akışkanlar mekaniği. İNŞ 1003 TEKNİK İNGİLİZCE I (3+0) Numbers and Functions, Graphs and Curves, The Derivative, Sine and Cosine, The Mean Value Theorem, Sketching Curves, Exponents, Logarithms and Convergent Series, Lines, Angles, and Triangles, Circles, Parallelograms, Trapezoids, Medians and Midpoints, Trigonometry, Areas, Locus, Inequalities and Indirect Reasoning, Extending Plane Geometry into Solid Geometry, The General Laws of Motion, Friction, Torques, Equilibrium of Rigid Bodies, Circular Motion, Work, Energy, Power, Linear and Angular Momentum, Vibrational Motion İNŞ 1011 TEKNİK RESİM (3+1) Temel kavramlar, standartlar, çizim araçları, temel geometrik çizimler, izdüşüm çeşitleri, ölçülendirme, kesit ve perspektif çizimleri, yüzey kaliteleri ve geometrik toleranslar, resim okuma, görünüş tamamlama, perspektif modellerden görünüş çizme ve uygulamaları. KİM 1013 KİMYA (3+1) Madde ve ölçme, atom, molekül ve iyonlar, Stokiyometri: Kimyasal formül ve eşitliklerde hesaplamalar, sulu ortamda tepkimeler ve çözelti stokiyometrisi, termokimya/atomların elektronik yapıları, elementlerin periyodik özellikleri, kimyasal bağlar-temel kavramları, molekül geometrisi ve bağ teorileri, gazla, moleküller arası kuvvetler, sıvılar ve katılar, çözeltilerin özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit- baz dengeleri MAT 1009 MATEMATİK I (4+0) Fonksiyonlar, fonksiyonların türleri, fonksiyonel işlemler, ters fonksiyonlar, limit, belirsiz formlar, süreklilik, türev, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türevler üzerine teoremler, fonksiyonların türevleri, diferansiyel, Rolle ve ortalama değer teoremleri, L Hospital kuralı, dışbükeylik, maksimum ve minimum, Taylor ve Maclaurin serileri, fonksiyon çizimi, belirsiz integral, integral yöntemleri, belirli integral, belirli integralin uygulamaları, matrisler, determinantlar, vektörler, vektör uzayları ve alt uzaylar, doğrusal bağımsızlık, dört temel uzay, özdeğerler ve özvektörler, matris fonksiyonları, doğrusal denklem sistemleri.. TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2+2) Temel bilgisayar teknolojilerini tanıtmak. Donanım, MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-Powerpoint, İnternet. Ders, sunum, laboratuar uygulamaları. ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) Modernleşme ve Avrupa, Fransız İhtilali, Osmanlı İmparatorluğu nda batılılaşma çabaları, Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti nin çöküşü, Birinci Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi,

2 ulusal hareketin başlaması ve örgütlenmesi, ulusal mücadele ve savaşlar, Lozan Barış Antlaşması. TDL 1001 TÜRK DİLİ I (2+0) Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması.türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.türkçede ses olayları. Hece bilgisi. İKİNCİ YARIYIL BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2+2) Programlama dilleri ve QuickBasic, programlama adımları, akış diyagramları, algoritma kurma, etiketler, sabitler, değişkenler, veri tipleri, aritmetik ve mantıksal işlem operatörleri, giriş-çıkış deyimleri, koşul ve karşılaştırma deyimleri, döngüler, boyutlu değişkenler, arşiv fonksiyonları, altprogramlar ve fonksiyonlar, dosya kullanımı ve dosya komutları. FİZ 1012 FİZİK II (4+0) Elektrik yüklerinin özellikleri ve elektrik alanlar, gauss yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar, ışık ve optik. İNŞ 1004 TEKNİK İNGİLİZCE II (3+0) Elastic Properties of Materials, Properties of Fluids, The Mechanics of Nonviscous Fluids, Fluid Mechanics, Hydraulics and Hydrology, Water Resources Engineering, Site Investigations, Foundation Engineering, Properties of Cement, Concrete Properties, and Use of Admixtures, Soil Mechanics, Earthquakes-Seismic Stability, Construction Equipments, Transportation Economics. İNŞ 1012 STATİK (3+0) Temel ilke ve kavramlar, maddesel noktaların statiği, düzlem kuvvetler sistemi, uzay kuvvetler sistemi, Rijit cisimler, eşdeğer kuvvet sistemleri, Rijit cisimlerin dengesi, ağırlık merkezleri, kafes sistemler, çerçeveler, atalet momentleri, kirişlerdeki iç kuvvetler. JEO 1006 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2+1) Yer yuvarı ve özellikleri, mineral ve kayalar(derinlik, sedimanter ve başkalaşım kayaları), zemin-kaya ilişkisi, kaya ve inşaat mühendisliği, kitle hareketleri, faylar, kıvrımlar, deprem, belirli mühendislik projelerini etkileyen ana jeolojik faktörler. MAT 1010 MATEMATİK II (4+0) Koordinat sistemleri; dik, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlar; düzlem analitik geometri; doğrular, konikler, ikinci dereceden eğriler; elips, hiperbol, parabol ve çember; koordinat eksenlerinin ötelenmesi, döndürülmesi ve bunların uygulamaları; uzay analitik geometri; doğrular, düzlemler; karesel denklemler; ikinci dereceden yüzeyler; elipsoid, hiperboloid ve paraboloid; silindir, küre ve koni; iki ya da daha fazla değişkenli fonksiyonlar; limit; süreklilik; kısmi türev, diferansiyellenebilirlik, doğrusallaştırma ve diferansiyel; yüksek basamaktan türevler, kapalı ve bileşik fonksiyonların türevleri, zincir kuralı, kapalı diferansiyel, teğet düzlem, normal doğru, yönlü türev, vektör fonksiyonları; gradient, diverjans ve rotasyonel; Taylor serisi;

3 maksimum ve minimum; koşullu ekstramum, Lagrange çarpanları; iki katlı integraller, üç katlı integraller ve eğrisel integraller; iki ve üç katlı integrallerin uygulamaları. ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2+0) Atatürk devrimleri, (Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması, halifeliğin kaldırılması, şapka devrimi, takvim değişikliği, kaldırılması, medeni kanun, yeni Türk Alfabesi, Türk Dil ve Tarih devrimleri, Sosyal yaşamdaki devrimler), Atatürk ilkeleri (Cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, laiklik, devletçilik, devrimcilik) Atatürk ün dış politikası, Atatürk ün ölümünden bugüne kadar Türkiye nin iç ve dış politikası) TDL 1002 TÜRK DİLİ II (2+0) Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ÜÇÜNCÜ YARIYIL CIE 2009 ENGINEERING DYNAMICS (3+0) Kinematik, parça kinetiği, iş ve enerji, impuls ve momentum, rijit cismin düzlemsel hareketi, rijit cismin hareketi, mekansal rijit cisim hareketi ve vibrasyon hareketi. İNŞ 2001 MUKAVEMET I (3+1) Mukavemet ile ilgili tanımlar, ideal kavram ve kabuller, şekil değiştirme halleri, katı cisimlerin mekanik özellikleri, çubuk mukavemeti, eksenel normal kuvvet hali, kesme kuvveti, burulma, basit eğilme, eğik eğilme, kesmeli eğilme, bileşik mukavemet halleri. İNŞ 2007 YAPI ELEMANLARI (3+0) Temel, duvar, merdiven, çatı ve diğer yapı elemanlarının tasarlanması, temel ilkeler, çizimi ve çizim yöntemleri. İNŞ 2011 İSTATİSTİĞE GİRİŞ (3+0) Temel istatistikler, olasılık kavramları, örnek ve olasılık uzayı, koşullu olasılık, bayes kuramı, rasgele değişkenlerin dağılımı, marjinal dağılımlar, koşullu dağılımlar, çok değişkenli dağılımlar, olasılık yoğunluk fonksiyonları, konvolüsyon, dağılım fonksiyonları, beklenen değerler, varyans, standart sapma, medyan, kovaryans, korelasyon katsayısı, doğrusal regresyon, poisson dağılımı, binom dağılımı, normal dağılım, parametrelerin tahmini, Bayes tahminleri, maksimum olabilirlik tahminleri, hipotez sınama. İNŞ 2016 TOPOĞRAFYA (2+2) Topografya aletleri, planların çıkarılması, poliganasyon, yüksekliklerin ölçülmesi, geometrik nivelman ve kullanılan aletler, alan hesapları, aplikasyon, ölçme hatası ve dengelemesi. İNŞ 2023 YAPI MALZEMESİ I (3+0) Cisimlerin içyapısı, gerilme, şekil değiştirme, tek eksenli basınç ve çekme dayanımı, kesme, burulma, aşınma, sertlik, işlenebilirlik, korozyon ve korunma yöntemleri, metalik malzemelerde dayanım arttırma, reoloji ve viskoelastisite, periyodik yükleme ve yorulma, emniyet gerilmesi, istatistik yöntemler, polimerler, seramikler ve camlar, tuğla ve diğer pişmiş toprak ürünleri, ahşap yapı malzemeleri.

4 MAT 2011 MATEMATİK III (4+0) Diferansiyel denklemler ve çözümleri, birinci basamaktan diferansiyel denklemler ve çözümleri, yüksek basamaktan diferansiyel denklemler ve çözümleri, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri ve doğrusal diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri ile çözümleri. DÖRDÜNCÜ YARIYIL CIE 2012 COMPUTING METHODS IN ENGLISH (3+0) Sayısal çözümleme nedir? Bilgisayar hesabı, doğrusal olmayan denklemlerin sayısal çözümü, doğrusal denklem sistemlerinin sayısal çözümü, öz değer problemi, Sonlu farklar, ara değer hesabı ve eğri yaklaştırmaları, sayısal türev ve integral, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. İNŞ 2002 MUKAVEMET II (3+1) Cisimlerin yük altındaki deplasmanlarının konvaksiyonel ve enerji yöntemleri kullanılarak hesaplanması, stabilite probleminin irdelenmesi, katı cisimlerin boyutlandırılması amaçlanmaktadır. Elastik eğri, moment-alan teoremleri, burkulma, vurgu stabilitesi, enerji yöntemleri, stabilitenin varyasyonel prensipleri. İNŞ 2010 MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ (2+1) Bilgisayar destekli teknik çizim kurallarını tanıtmak. Yazı, çizgi ve pafta bilgileri, kesitler ve görünüşler, perspektif, planlar, ölçülendirme, vaziyet planları, mimari planlar, temel planları, kalıp planları. İNŞ 2014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3+0) Boyutlar ve birimler, akışkanların fiziksel özellikleri, hidrostatik, basıncın derinlikle değişimi ve uygulamaları, düzlemsel ve eğrisel yüzeylere etkiyen basınç kuvvetleri, hidrostatik kaldırma, yüzen cisimlerin dengesi, süreklilik denklemi, hareket denklemi, Bernoulli denklemi ve uygulamaları, impuls-momentum denklemi ve uygulamaları, çevrintisiz akımlar, boyut analizi. İNŞ 2024 YAPI MALZEMESİ II (2+2) Bağlayıcı maddeler, kireç, alçı, çimento-agregalar, beton yapısı ve özellikleri, karışım hesapları ve üretim yöntemleri, beton deneyleri, özel betonlar. İNŞ 2028 HİDROLOJİ (3+1) Hidrolojinin tanımı, su mühendisliğindeki yeri ve önemi, hidrolojik çevrim, yağış, buharlaşma, terleme ve bitki su ihtiyacı, sızma, yeraltı suyu, yüzeysel akış, hazne işletme çalışmaları, taşkın hidrolojisi, hidrolojik süreçlerin istatistik ve olasılık analizi. BEŞİNCİ YARIYIL İNŞ 3007 YAPI STATİĞİ I (3+1) İzostatik taşıyıcı sistemlerde dış yükler alanında oluşan kesit tesirlerinin belirlenmesi, eksenel kuvvet, kesme kuvvet ve moment diagramlarının çizilmesi, virtüel iş, eşlenik kiriş yöntemleri ile sehim ve dönme hesapları, moment-alan teoremleri, sıcaklık değişmeleri ve mesnet hareketleri altında şekil değiştirmelerinin belirlenmesi, tesir çizgileri.

5 İNŞ 3011 BETONARME I (3+1) Basit basınç etkisindeki elemanlar, basit etriyeli, fretli kolonlar, basit çekme ve basit eğilme etkisindeki elemanlar, tek ve çift donatılı, dikdörtgen tablalı, üçgen, yamuk kesitler, kesme kuvveti etkisi, kayma gerilmeleri, kayma kuvveti, kayma donatısı, aderans gerilmeleri hesabı, burulma etkisi, bileşik eğilme ve eğik eğilme etkisindeki elemanlar. İNŞ 3013 ZEMİN MEKANİĞİ I (3+1) Zeminlerin temel karakteristikleri: Zemin bileşenleri ve faz ilişkileri, zemin yapısı, indeks özellikleri, sınıflandırma (USCS ve AASHTO), kompaksiyon; Sızma: Sızmanın temel denklemi, akım ağı, permeabilite, kılcallık; Efektif gerilme: Toplam ve efektif gerilmeler, boşluk suyu basıncı, sızmanın etkisi, toplam gerilme artışına tepkisi; tek yönlü sıkışma ve konsolidasyon: Tek yönlü sıkışma denklemi, ödometre deneyi ve değerlendirmesi, oturma hesabı, konsolidasyon; Kayma dayanımı: Mohr-Coulomb göçme kriteri, kayma dayanımı parametrelerini belirleme deneyleri, zeminlerin kayma dayanımı özelikleri. İNŞ 3023 HİDROLİK (4+2) Borular içerisindeki basınçlı akımlar, sürekli enerji kayıpları, yerel enerji kayıpları, boruların hidrolik hesabı, su makinesi içeren hidrolik sistemler, su dağıtım şebekeleri, açık kanallarda üniform ve üniform olmayan açık kanal akımları, su yüzeyi profilleri, hidrolik sıçrama, enkesit değişimlerinin su yüzeyine etkisi, kapaklar, orifisler, savaklar, fiziksel modellerin teorisi, yeraltlısuyu akımı. İNŞ 3025 ULAŞTIRMA I (3+1) Karayollarında planlama, yol kapasitesi, karayollarının sınıflandırılması, fren mesafesi ve hız güzergahı araştırılması safhaları, boykesit güzergahı, düşey ve yatay elemanları, toprak işleri, yol malzemeleri ve tasarım yöntemleri. ALTINCI YARIYIL İNŞ 3008 YAPI STATİĞİ II (3+1) Hiperstatik taşıyıcı sistemlerin kuvvet yöntemi ile analizi. Sürekli kirişler için üç moment denklemi. Deplasman yöntemi, moment dağılım yöntemi, tesir çizgileri. İNŞ 3012 BETONARME II (3+0) Betonarme döşemelere giriş, tek doğrultuda ve çift doğrultuda çalışan plaklar, kirişsiz döşemeler (başlıklı, başlıksız), dişli döşemeler, betonarme temeller, duvar altı temelleri, simetrik ve simetrik olmayan ayrık temeller, sürekli temeller, elastik zemine oturan temeller, diğer temel sistemleri hakkında bilgiler. İNŞ 3014 ZEMİN MEKANİĞİ II (3+0) Yanal zemin basınçları: Geostatik, limit (aktif ve pasif) yanal zemin basınçları, Rankine, Coulomb, Culmann ve kuvvet poligonu yöntemleri; Dayanma yapıları ve geoteknik projelendirme ilkeleri: Konsol ve ağırlık duvarları, konsol ve ankrajlı palplanş duvarları, donatılı zemin duvarı; Şev stabilitesi analizi: u = 0 yöntemi, dilim yöntemleri, ötelenme ve yanal kayma yöntemleri; Sığ temel taşıma gücü analizi: Nihai ve güvenilir taşıma gücü kavramları, yaklaşık yöntemler, genel ve lokal göçme yaklaşımları, eksantrik ve eğik yükleme azaltmaları; Gerilme artışı hesabı: Elastik teori formülleri, 63 ½ 0 yaklaşımı; Oturma hesabı: Elastik oturma, konsolidasyon oturması.

6 İNŞ 3024 SU YAPILARI (4+1) Su yapılarının tarihsel gelişimi, su kaynakları ekonomisi, hidroloji, yeraltı sularının derlenmesi, barajlar, bağlamalar, su alma yapıları, kumsuzlandırma, suların arıtılması, serbest yüzeyli ve basınçlı akışla iletişim, su getirme ve kanalizasyon, sulama ve kurutma, su kuvveti tesisleri, taşkından korunma, akarsu ulaşımı İNŞ 3026 ULAŞTIRMA II (3+0) Sıfır poligonu araştırması, yatay kurbların yerleştirilmesi, geçiş eğrilerinin hesabı, enine eğimlerin verilmesi, boykesit, boykesitte açık ve kapalı kurbların tasarımlandınlması, enkesit çıkarılması, enkesit alanlarının hesabı, hacim hesabı, Brückner diagramı çizimi, toprak işlerinin planlanması, maliyet hesapları. İNŞ 3028 ÇELİK YAPILAR (3+1) Çelik malzemesi, özellikleri, yükler, emniyet gerilmeleri, çelik yapı elemanları, perçinli birleşimler, bulonlu birleşimler, kaynaklı birleşimler, kaynak yapımı metotları, çekme çubukları, çekme çubuklarının eklenmesi, basınç çubukları, profil kirişler, dolu gövdeli kirişler. YEDİNCİ YARIYIL. İNŞ 4001 YAPI İŞLETMESİ (3+0) Tanımlar, kalite tabanı, yapının maliyetini etkileyen ve kalitesini oluşturan öğeler, yapı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, standart ve şartnameler, yapı oluşum süreci evreleri, girişim evresindeki, tasarım evresindeki. Uygulama evresindeki eylemler, kalite kontrolü, geçici, kesin kabuller. İNŞ 4005 SU YAPILARININ TASARIMI (2+0) Su ihtiyacı. Nüfus hesapları. Kişi başına günlük ihtiyaç. Debi hesapları. Kuyu hesapları. İletim ve düzenleme yapıları. Günlük düzenleme haznesi tasarımı. Şebeke işletme basıçları. Dağıtım şebekeleri. Dal ve ağ şebekeler. Şebekenin oluşturulması. Şebeke hesap yöntemleri. Ölü noktalar yöntemi. Kentsel drenaj sistemleri. Ayrık atık su toplam sistemi asarımı. Yağmursuyu uzaklaştırma sistemi tasarımı. İNŞ 4007 ÇELİK YAPILARIN TASARIMI (2+0) Profil kirişler, profil kirişlerin eklenmesi, profil kirişlerin takviyesi, perçinli dolu gövdeli kirişler, perçinli kirişlerin eklenmesi, buruşma, kaynaklı dolu gövdeli kirişler, kaynaklı dolu gövdeli kirişlerin eklenmesi. İNŞ 4009 YAPI DİNAMİĞİ (3+0) Yapı dinamiğinin temel prensipleri, tek serbestlik dereceli sistemler, harmonik yükleme, periyodik yükleme, sperpozisyon yöntemleri, adım adım analiz yöntemleri, çok serbestlik dereceli sistemler, matris yöntemler ile titreşim analizi, sürekli sistemler, rastgele titreşimler. İNŞ 4011 TEMEL İNŞAATI (3+0) Temel inşaatı açısından jeoteknik etütler, sondajlar, arazi ve laboratuar çalışmaları jeofizik araştırmalar, temel tipleri, oturma hesaplan ve zemin emniyet gerilmesinin tayini, yüzeysel temeller, derin temeller, kazıklar, kazık başlıkları, palplanşlar, özel temellere ilişkin bilgiler, köprü ayakları, kuyu temelleri, kesonlar, temel inşaatında şantiye işleri.

7 SEKİZİNCİ YARIYIL İNŞ 4002 BETONARME YAPILARIN TASARIMI (2+0) Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi, betonarme yapı taşıyıcı sisteminin projelendirilme esasları, betonarme yapılanın-projelendirilmesi i1e ilgili yönetmelikler, betonarme. Bir binanın uygulama projesinin hazırlanması. İNŞ 4006 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ (3+1) Mühendislik ekonomsinin temel kavramları, bugünkü değer analizi, projelerin değelendirilmesi, proje yönetimi, CPM ve PERT yöntemleri, fayda-masraf analizi, sosyal ve çevresel etkiler, en iyileme yöntemleri, doğrusal programlama yöntemleri, belirsizlik altında karar verme. İNŞ 4016 İŞ VE İMAR HUKUKU (2+0) İmarın temel ilkeleri, imar planları, imar yasalarındaki mimarlık mesleğini ilgilendiren kurallar, teknik uygulama sorumlularının görevleri, yükümlülükleri, iş güvenliği ve işçi sağlığı konuları yasal işlemlere ait örnekler, ve imarla ilgili alınmış yargı kararı örnekleri SEÇMELİ DERSLER CIE 3011 STRUCTURES ENGINEERING (2+0) Engineering Statics: Vectors, Equilibrium Equations, Moment of a Force, Equivalent Force- Couple Systems, Trusses, Frames, Internal Forces, Moment of Inertia. Mechanics: Stress- Strain, Axial Forces, Bending, Shear, Torsion, Combined Stresses, Buckling, Deformations. Structural Analysis: Influence Lines, Statically Undetermined Systems, Virtual Work Method, Slope-Deflection Method, Moment Distribution Method. Properties of Structural Materials: Elastic Properties, Properties of Concrete, Properties of Steel. Concrete Design, Steel Design, Structural Dynamics CIE 3032 WATER RESOURCES ENGINEERING (2+0) Hazneler, hazne depolama kapasitesi, yağış, buharlaşma, sızma, hidrolik iletkenliğin belirlenmesi, akım ölçümleri, hidrograf analizi, risk analizi, taşkın ötelenmesi. CIE 3033 GIS FOR CIVIL ENGINEERS (2+0) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş; CBS nin temel kavramları; CBS nin bileşenleri; Coğrafik bilgilerin bilgisayarlarda gösterimi, noktasal ve çizgisel veri modelleri; Veritabanı geliştirme; Uzaysal verilerin düzenlemesi; Harita geliştirme teknikleri; Koordinat sistemleri ve harita projeksiyonları; CBS oluşturulması ve verilerin link edilmesi; Uzaysal verilerin analizi; Görüntüleme teknikleri; CBS yazılımları ve uygulamalar. CIE 3061 FUNDAMENTALS OF GEOTECHNİCAL ENGINEERING (2+0) Özgül ağırlık, porozite, boşluk oranı ve doğal birim hacim ağırlık tayini, Dane çapı dağılımı (Elek analizi ve hidrometre analizi), kıvam-atterberg limitleri (Likit limit ve plastik limit tayini), standard ve modifiye proctor kompaksiyon deneyleri, sabit ve düşen seviyeli permeabilite deneyleri, konsolidasyon deneyi, direkt kesme deneyi, serbest basınç deneyi, üç eksenli basınç deneyi.

8 CIE 3081 PROPERTIES OF CONCRETE (2+0) Portland çimentosu üretimi, fiziksel kimyasal ve mekanik özellikleri, diğer bağlayıcı maddeler, agrega petrografik, fiziksel ve mekanik özellikleri, taze beton, kimyasal ve mineral katkılar, beton dayanımı, elastisite, sünme ve büzülme, betonun dayanıklılığı, beton dizaynı ve bileşenlerinin seçimi. CIE 4011 APPLIED HYDRAULICS (2+0) Barajlar ve dolu savaklar, ağırlık barajlarının stabilitesi, aşınabilen (toprak) kanalların tasarımı, bağlamalar, ağırlık dalgaları, kanal kıvrıntılarındaki akım, su ölçümleri, boru şebekeleri, fiziksel modeller. CIE 4072 TRANSPORTATION ENGINEERING (2+0) Temel kavramlar, yol malzemeleri ve deneyleri, karayollarının projelendirme esasları, güzergah elemanları, taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri, geçki ve plan, ulaştırma yapılarının inşaatı. İNŞ 4020 ŞEHİRCİLİK (2+0) İnsan yerleşmelerinin doğuşu, kırsal ve şehirsel yerleşmelerde farklılaşma süreçlerinin incelenmesi. Şehir ve şehirleşme kavramları. Şehirsel alan oluşumlarının yerel ve evrensel olarak ortaya çıkışları. Mekânsal ve sosyolojik yönden şehirleşmenin farklı değerlendirilme biçimleri. Şehircilik kavramı ve disiplinler arası konumu. İnşaat mühendisliği açısından şehirciliğin anlamı. Şehir planlama eylemleri ve kurumları. İmar planları ve ele alınışları. Kamu yönetimi ve siyasetinin oluşumu. İmar kurumu ve Türkiye de imar mevzuatının kısaca tanıtılması. İNŞ 4021 İNŞAAT MAKİNALARI VE İŞL. (2+0) Kazı, dolgu, sıkıştırma, yükleme, boşaltma ve kırma gibi çeşitli inşaat makinalarının çalışma prensipleri, kullanım ve bakım esasları ve maliyet unsurları. İNŞ 4022 YAPI PROGRAMLAMASI (3+0) Yapıların tasarım, proje ve imalat aşamalarının iş programlarının hazırlanması, proje ve şantiye yönetimi. İNŞ 4023 BİLGİSAYAR UYGULAMASI (2+0) Yapıların statik ve betonarme tasarım hesaplarının bilgisayar destekli yazılımlarla yapılması, sistemlerin tanıtılması, çözülmesi ve sonuçlarının yorumlanması. İNŞ 4024 MİMARLIK BİLGİSİ (2+0) Mimarlık mesleğinin, mimarın tanımı, çalışma alanları, diğer disiplinlerle ilişkisi. Mimarlık terimleri, projelerin oluşumuna yönelik tüm yardımcı bilgilerin verilmesi. Mimari Proje süreci ve farklılaşan mimari proje ölçekleri-isimlendirmeler (eskiz çalışmaları, avan proje, uygulama projesi vb.). Binanın kurgusunu oluşturan, belirleyen bina bileşenleri (duvar, tavan/çatı, taban/yer) ve bina ögelerinin (giriş, merdiven, rampa, galeri, asansör vb.) tanıtılması. Mimarlıkta form, fonksiyon, konstrüksiyon, teknoloji ve estetiğin incelenmesi, strüktürel yapı ve taşıyıcı sistemler kavramı ile binanın buluşması. Farklı programlı yapı tipleri örnekleri üzerinde verilen bilgiler doğrultusunda mimari projelerinin okunması, anlaşılması doğrultusunda çalışmaların yapılması.

9 İNŞ 4025 İLERİ YAPI STATİĞİ (2+0) Bu derste modern yapı analizinin prensipleri incelenecektir. Bu ders, Sonlu Elemanlar Metodlarının, çerçeve yapılara uygulanmış hali olarak düşünülmelidir. Bu dersle birlikte pratikte çalışacak ve/veya akademik alana yönlenecek mühendisler için şağlam bir yapı analizi altyapısı oluşturulacaktır. Dersin içeriği maddeler halinde sıralanmıştır: kiriş teorisi (kuvvetli form), dönüşümler, rijit uç bölgeleri, global koordinatlardan eleman lokal koordinatlara dönüşüm, rijit cisim modları (lokal temel deformasyonlar), eleman rijitlik matrisleri, iki-boyutlu çerçeveler için direkt rijitlik metodu, eleman yükleri (dış kuvvetler, sıcaklık etkisi, fabrikasyon hataları, mesnet çökmeleri). İNŞ 4026 BETONARME ELEMANLARIN DAYANIKLILIĞI (3+0) Beton, agrega, çimento genel özellikleri; işlenebilirlik, durabilite (deniz sularının etkileri, alkali-agrega reaksiyonu, korozyon), donma-çözünmeye dayanıklılık, dayanıklı beton üretimi, çelik donatının korozyonu, karbonatlaşma, permeabilite, beton çatlakları, hasarın belirlenmesi ve onarım. İNŞ 4027 ÖNGERİLMELİ BETON (2+0) Giriş, Malzeme, Öngerilme Verme Yöntemleri, Öngerilmeli Betonda Gerilme Kayıpları. Eğilme Momenti Etkisindeki Kirişlerin Taşıma Gücü, Boyutlandırılması. Kirişlerin Kesme Kuvveti Taşıma Gücü, Kayma Güvenliğinin Sağlanması, Konstrüktif Esaslar. İNŞ 4028 DEPREME DAYANIKLI TASARIM (3+0) Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik. Deprem terimleri, eşdeğer yatay yük yöntemi, spektral kavramlar, dinamik hesap yöntemleri, yapı malzemesi özelliklerinin deprem performansına etkisi. Mimari projede uyulması gerekli kurallar, betonarme ve çelik yapılarda deprem hasarları. İNŞ 4029 YAPI YÖNETİMİ (2+0) Planlama, yatırım kararı, kaynak bulunması, yatırım bütçesi, yürütme, projelendirme, yapım programı, organizasyon, bütçe, bütçe kullanımı, malzeme, hukuk ilişkileri, konjonktür, donatım, hizmete alma, kullanım, bakım onarım, revize etme, zamana uydurma, yıkım. İNŞ 4030 YAPILARIN YALITIMI VE KORUNMASI (3+0) Isı transferi mekanizmaları (iletim, taşınım, ışınım), yapı malzemelerinin ısıl iletkenlik özellikleri, ısı yalıtım malzemeleri ve yöntemleri, ısı köprüleri, TS 825 ısı yalıtım ve uygulama standardı, su ve su buharının yapı malzemelerine etkisi, nem iletim mekanizmaları, su buharı difüzyonu hesapları, su yalıtım malzemeleri, sesin fiziksel özellikleri, yapılarda ses ve gürültü yalıtımı, akustik düzenlemeler. İNŞ 4031 YAPI STATİĞİ III (3+0) Taşıyıcı Sistem Tanımları ve Davranış Bilgileri, Hiperstatik Sistemlerde tesir Çizgileri, Çerçeve Kayma Rijitliği Hesabı, Yatay Kuvvet Etkisi Altında Çerçeve Sisteminin Yatay Yerdeğiştirme Hesabı, Yatay Kuvvet Etkisi Altında Perde Çerçeve Sistemlerinin Statik Çözümü İçin Diferansiyel Denklem Yöntemi nin Esas Denklemleri, Birleşik Çerçevelerde Kayma Rijitliği Hesabı, Boşluklu Perdelerde Kayma Rijitliği Hesabı, Yatay Kuvvet Etkisi Altında Perde Çerçeve Sistemlerinde Burulma Hesabının Esasları, Yatay Kuvvet Etkisi Altında Çerçeve ve Perde Çerçeve Sistemlerinde Periyot Hesabı.

10 İNŞ 4033 YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR (3+0) Bu ders kapsamında yapı malzemesi bilim alanında gündemde olan ve önem taşıyan bir konunun ayrıntılı olarak ele alınması ve incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda birçok uygulamada kullanılmaya başlanan yüksek performanslı betonların ayrıntılı olarak incelenmesi planlanmıştır. Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalında açılan diğer derslerde seçilen özel konunun ancak bir-iki ders boyunca işlenebilmesi olanak dahilindedir. Bu ders ile konunun dönem boyunca çok daha ayrıntılı işlenmesi, gereğinde deneysel çalışmalarla bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. İNŞ 4035 YÜKSEK YAPILAR (3+0) Depreme dayanıklı binalar için hesap esas1arı yapı tipleri, yapının dinamizmi, çelik yapılarda zelzelenin etkileri, çelik karkas yapılar. Kreynler, hafif çelik yapılar. Çelik kolon ayakları. İNŞ 4036 MÜHENDİSLİK YAPILARI (3+0) Hal yapıları özel boyutlandırma kuralları, dolu gövdeli kirişler, değişken kesitli çubuklar, profil kirişler, mütemadi kirişler, Gerber kirişler, profil kirişlerin takviyesi, kompoze kirişler, profillerin ek hesabı, perçinli dolu gövdeli kirişler. Yanal burkulma tahkiki, gövde buruşması tahkiki, mesnetler tahkiki, kirişlerin mesnetlendirilmesi, çelik kolon ayağı teşkili ve hesabı, çelik yapıların temel bloklan, yapılarda yan duvar ve kalkan duvar teşkilleri, stabilite ve rüzgar bağlantıları. İNŞ 4037 KÖPRÜLER (3+0) Demiryolu Ve Karayolu Arabalarının Dinamik Etkileri, Köprülerde Başkaca Yükler Ve Zorlamalar, Şartnamelerinin İrdelenmesi, Köprü Tipleri, Temeller Ve Köprü Ayaklan, Trafik, Zemin Ve Hidroloji Verilerinin Toplanması. Ön Proje Kriterleri, Ahşap Ve Çelik Köprüler, Betonarme Ve Öngerilmeli Köprüler, Konstrüksiyon Ve Hesap Esasları. İNŞ 4038 ALTERNATİF YAPI MALZEMELERİ (3+0) İnşaat sektörü kaynak kullanımı açısından Dünyada en fazla paya sahip olan sektördür. Çok büyük miktarda doğal kaynak (Su, Kayaç, Kil, Maden vb.) ve enerji kullanılarak üretilen yapay maddeler (çimento, çelik, tuğla vb.) inşaat malzemesi olarak tüketilmektedir. Dünya nüfusunda son 100 yılda oluşan büyük artış ve gelecekteki nüfus dağılımı dikkate alındığında sektörün doğal kaynak ve enerji kullanımının daha da artması beklenmektedir. Bu durumun dünya iklimine olumsuz etkileri olacağı ve küresel ısınmanın gelecekte büyük bir sorun olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle çeşitli endüstrilerin atık ürünlerinin yapı malzemesi üretiminde kullanılması bir önlem olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ders kapsamında endüstriyel atıkların yapı malzemesi olarak değerlendirilme alanları kapsamlı olarak tanıtılacaktır. İNŞ 4039 UZAYSAL SİSTEMLER (3+0) Üç boyutlu çerçeve yapıları analizinde temel metotlar, uzaysal çatı sistemler, betonarme katlanmış plaklar, asma ve kablo ağlı sistemler. İNŞ 4040 KIRSAL YAPILAR (2+0) Kırsal yerleşimlerin fiziksel planlaması. Tarım işletmeleri merkezlerinin planlaması, kırsal yapılarda çevre koşullarının planlamadaki etkileri. Yapı projelerinin hazırlanması. Yığma yapıların tasarımı. Deprem yönetmeliği ve yığma yapı. Hafif çelik taşıyıcı sistemlerin kırsal yapılarda uygulamaları. Kırsal yerleşimlerde konut planlaması. Ahır planlama tekniği, ağılların planlanması. Tarımsal kuru ürün depolarının planlanması. Sebze ve meyve depolarının planlanması. Sera planlama tekniği. Tarımsal yapılarla ilgili ekonomik özellikler.

11 İNŞ 4041 KONUT TEKNOLOJİSİ (2+0) Gelenekselden Günümüze Konut Üretim Tekniklerinin İrdelenmesi, Geleneksel Yapım Teknikleri, Geliştirilmiş Yapım Teknikleri, Endüstrileşn1iş Yapım Teknikleri. İNŞ 4042 AHŞAP YAPILAR (2+0) Ahşap yapı malzemesinin özellikleri, dişli ve yuvalı birleşimler, çiviler, bulonlar, kamalar, çekme ve basınç çubuklan, basit kirişler, kamalı kirişler, çivili kirişler, kafes kirişler, ahşap çatı hesabı. İNŞ 4044 ÖZEL TAŞIYICI SİSTEMLER (2+0) Giriş, Çok Katlı Yapılarda Deprem Yüklerinin Seçilmesi Ve Yapı Yüksekliğince Dağılımı, Düşey Taşıyıcı Elemanları Yalnız Kolon Olan Sistemlerde 'B '' Katsayısı Yöntemi. Düşey Taşıyıcı Elemanları Perde ve Kolonlarda Oluşan Sistemler,.'Diferansiyel Denk1em'' Yöntemi İle Perde-Çerçeve Sistemlerinin Çözümü, Perde- Çerçeve Sistemlerinin Kuvvet Yöntemi İle Çözümü. İNŞ 4045 TAŞIYICI SİSTEM KAVRAMLARI (2+0) Yapı Mühendisliğinde Temel İlke, Mimari Kullanım Fonksiyonlarına Cevap Verecek Şekilde Değişik Yapı Elemanlarının Farklı Amaç Ve Birleşimlerle Bir Araya Getirilerek Yapı Taşıyıcı Sisteminin Oluşturulmasını Sağlamaktır.Bu Amaçla, Taşıyıcı Sistem Kavramlar Dersi İçinde;Betonarme Yapıların Taşıyıcı Sistemlerinin Düzenleme İlkeleri, Davranış Özelliklerine Bağlı Olarak Modellendirilmesi Ve Ön Düzenleme Esasları İle İlgili Bilgiler Deprem Yönetmeliğindeki Tasarım Kurallarına Göre Ve Örneklerle Anlatılacaktır. İNŞ 4046 BETONARME ELEMAN DAVRANIŞI (2+0) Taşıyıcı Sistemlerin Geometri Ve Ma1zeme Açısından Sınıflandırılması, Betonarme Bir Elemanını Yük Taşıma Koşullan, Prefabrik Betonarme, Öngerilmeli Beton Ve Komposite Kesitler, Prefabrike Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Birleşimler, Betonarme Bir Elemanda Büzülme Ve Sünme Davranışları Ve Öngerilme Kuvvetine Etkileri, Yük Taşıma Kapasitesi İçin Yapılan Yükleme Deneyleri, Narin1ik Etkisi Ve Yanal Stabilite, Öngerlimeli Beton Kiriş İçeren Tipik Bir Prefabrike Çerçevenin Analiz Ve Projelendirilmesinde Uygulanacak Yöntemler, Kriterler, ''Prefabrike Yapılar Türk Standardının Tanıtımı. İNŞ 4048 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3+0) Deprem yer hareketinin karakterizasyonu, lineer elastik tek serbestlik dereceli sistemlerin deprem tepki analizi, tepki spektrumları, tepki spektrumlarının özellikleri, elastik tasarım tepki spektrumu, tek serbestlik dereceli sistemlerin lineer olmayan tepki analizi, lineer olmayan kuvvet-deformasyon ilişkileri, idealize edilmiş lineer olmayan modeller, akmanın deprem tepkisine etkisi (düktilite kavramı), sabit düktilite tepki spektrumları, elastik olmayan tepki spektrumları, çok serbestlik dereceli sistemlerin deprem tepki analizi, modal analizin fiziksel yorumu, yapılarda efektif modal kütle ve yükseklik kavramı, modal birleştirme kuralları, yapılarda sönüm (Rayleigh ve Caughey sönümleri) ve yönetmeliklerde yapı dinamiği. İNŞ 4049 BETONARME YAPILAR (3+0) Yapılara etkiyen yatay ve düşey yükler, betonarme yapılarda taşıyıcı sistem seçimi, yapılarda mimari tasarımın ana i1keleri, betonarme yüksek yapılarda diferansiyel denklem yöntemi, kuvvet yöntemi, perde-çerçeve sistemlerde betonarme hesap, gerekli tahkikler.

12 İNŞ 4050 BETONARMEDE ÖZEL KONULAR (3+0) Betonarmede aderans kavramı, aderansın türleri, sebepleri ve aderansın betonarme kesitlerde oluşturduğu kırılma mekanizmaları, aderans deneyleri ve bu deneylerdeki ölçme düzenleri, sınır aderans gerilmeleri ve elemanlarda aderans gerilme dağılımı, betonarme elemanlarda donatı eklerinin incelemesi. İNŞ 4051 AKARSULARDA KATI MADDE HAREKETİ (3+0) Akarsuların sınıflandırılması, Hareketli Taban Malzemesi, Sürükleme Gücü, Hareketli Tabanların Stabilitesi, Taşıma Kapasitesi, Taban Dirençleri ve Direnç Bağıntıları, Nehirlerde Taban Hareketleri, Hareket Başlangıcı Kriteri, Hareketli Tabanlı Akarsularda Taban Şekilleri, Hareketli Tabanlı Akımlarda Gecikme, Taban Şekilleri-Direnç İlişkisi, Sürüntü Maddesi Taşınımı, Askıdaki Maddelerin Hareketi, Süspansiyon, Yatak Değişimleri, Yersel Oyulmalar İNŞ 4052 UYGULAMALI HİDROLİK (3+0) Dolgu barajların gövdelerinden ve baraj tabanlarından sızan suların grafik yöntemlerle ve sayısal çözüm teknikleriyle analizi, Aşınabilen (toprak) kanalların tasarım yöntemleri, Su ölçüm teknikleri, Pompalar, Türbinler, Fiziksel modeller. İNŞ 4053 SULAMA KURUTMA (3+0) Türkiye'de sulamanın önemi, toprak-bitki-su ilişkisi, sulama suyunun niteliği, sulama suyu ihtiyacı hesabı yöntemleri, sulama yöntemleri, sulama şebekeleri, kurutma esasları, sulama ekonomisi. İNŞ 4054 SU KUVVETİ TESİSLERİ (3+0) Güneş enerjisi ve hidrolojik çevrim, enerji planlamasında su kuvveti, su kuvveti teknolojisi, su kuvvetinden yararlanma esasları, su kuvveti tesislerinin temel unsurları, nehir içi santralleri, baraj etek santralleri, çevire santralleri, pompaj biriktirmeli santraller, diğer hidroelektrik santraller, su kuvveti ekonomisi, su kuvveti tesislerinin projelendirilmesi. İNŞ 4055 BARAJLAR (3+0) Dolgu barajların etüt, planlama ve projelendirilme seviyesinde yer seçimi, hidrolojik karakteristiklerinin belirlenmesi, hidrolik karakteristiklerinin belirlenmesi, temel, gövde, dolusavak ve dipsavak elemanlarının projelendirilmesi ve inşaat esasları. İNŞ 4056 KIYI YAPILARI VE LİMANLAR (3+0) Kıyı mühendisliğinin kapsamı, temel kavramlar, kıyı mühendisliği problemleri ve kıyı alanları yönetimi, kıyı bölgelerini etkilen unsurlar (dalgalar, akıntılar, deniz seviye değişimleri, sürüntü maddesi hareketleri), dalga mekaniği, rüzgar dalgaları, kıyı bölgelerinde dalgaların değişime uğraması, kıyı yapıları (koruyucu kıyı yapıları, yanaşma yapıları, liman yapıları, açık deniz yapıları, deniz deşarjı sistemleri), balıkçı barınakları, yat limanları, liman planlaması, deniz yapılarının bakımı ve onarımı. İNŞ 4057 SU MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ (2+0) Tarih öncesi çağlar; Eski Mısır, İndus, Çin, Mezopotamya, Hititler, Urartu, Eski İran, G. Amerika, Ege Adaları, B.Anadolu. Helenistik dönem; Roma dönemi, Bizans ve Ortaçağ, Rönesans, Osmanlı dönemi, son yılların genel çizgileri.

13 İNŞ 4058 TAŞKIN KONTROLÜ (2+0) Taşkın kontrolünün önemi ve uygulama alanları, Taşkın Hidrografları, Birim Hidrograflar, Sentetik Birim Hidrograflar, Taşkın Ötelenmesi, Taşkın Tekerrür Analizleri, Taşkın Kontrol Yapıları, Taşkınlar Ekonomisi. İNŞ 4059 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİK TASARIMI (3+0) Bilgisayar programlama (hızlı gözden geçirme), üniform kanallardaki tedrici değişken akımlar, üniform olmayan kanallardaki tedrici değişken akımlar, su dağıtım şebekeleri, denge bacalarında kütle halindeki salınımlar, su darbeleri, dalga hareketleri. İNŞ 4060 SU GETİRME KANALİZASYON (3+0) Su Getirme Sistemlerinin Elemanları,Kanalizasyon Sistemlerinin Elemanları, Su Kaynakları, Alternatif kaynaklar ve kaynak seçimi, İlk Etüt Raporu, İletim hattı tasarımında ekonomik yaklaşımlar, Düzenleme hazneleri, Dağıtım şebekeleri (Dal şebeke, Ağ şebeke) ve karşılaştırılması, Dağıtım şebekelerinin oluşturulma esasları, Dağıtım Şebekesi hesap yöntemleri, Atıksu Kanalizasyonu, Atıksu birim debisinin belirlenmesi, Hidrolik hesap kriteleri, Muayene bacaları tipleri, Şebekenin boyutlandırılması, Arıtma ihtiyacı, Arıtma tesisinin yerinin belirlenmesi,yağmursuyu Kanalizasyon Şebekeleri, Alan Epürünün oluşturulması, Yağış hesapları, Akış katsayılarının belirlenmesi, Hidrolik Hesap Kriterleri İNŞ 4061 SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ (2+0) Yönetim amaç ve tercihlerinin belirlenmesi, su kullanım alanlarının ve sınır şartlarının belirlenmesi, yönetiminin sosyal, ekonomik, yasal ve idari yönleri, entegre yönetim yaklaşımı ve temel kavramlar, planlama ile ilgili temel değişkenlerin izlenmesi ve ölçüm prograrn1arı, veri analizleri ve modelleme çalışmaları entegre yönetimde yeni tekniklerin kullanılması, yönetim kararlarının verilmesi, karar vermede risk, belirsizlik ve güvenilirlik tanımlanması, yönetim modelleri, uzman sistemler. İNŞ 4062 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI (2+0) Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım amacıyla korunması, en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bütününü içeren su kalite koruma planları, yüzeysel ve yer altı sularının kalite açısından değerlendirilmesi, su kalitesi gözlem ve izleme çalışmaları, suyu kirleten kaynakların tanımlanması, su kirliliği kontrolü yönetmeliği ve A.B. su çerçeve direktifi, su kalitesi modellemesi, aşırı yer altı suyu kullanımı ve kuraklığın su kaynaklarına etkisi, entegre havza yönetimi açısından su kaynaklarının korunması, arıtma tesisi yerlerinin ve arıtım seviyelerinin belirlenmesi için optimizasyon yaklaşımları. İNŞ 4063 YERALTI SULARI (3+0) Gözenekli ortam ve hidrolik parametreler, temel denklemler, basınçlı, serbest Akifeler, kuyular, hendekler, galeriler, deniz suyunun yer altı sularına karışması, yer altı suyunun kirlenmesi ve kirliliğin yayılması, yer altı suyunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler. İNŞ 4070 ZEMİN DİNAMİĞİNE GİRİŞ (3+0) Sismoloji ve depremler, kuvvetli yer hareketi, azalım ilişkileri ile dinamik parametrelerin hesaplanması, deterministik ve probabilistik deprem tehlikesi analizleri, dinamik yer tepki analizi, yerel zemin koşullarının yer hareketi üzerindeki etkileri, sıvılaşma, sismik şev stabilitesi, dayanma yapılarının sismik tasarımı, sismik tehlikeleri azaltmada uygulanan zemin iyileştirme yöntemleri

14 İNŞ4071 ZEMİN MEKANİĞİ III (3+0) Toprak barajlar, projelendirilme ilkeleri seçimi, dairesel stabilite analizleri, boşluk suyu basınçlarının tahmini, kaya dolgu barajların projelendirilmesi, kama analizi, zemin mekaniği laboratuar deneyleri. İNŞ4072 ÖZEL TEMELLER (3+0) Kazıklar ve kazıklı temeller, kazık çeşitleri, kazıklı temel dizaynı, palplanş çeşitleri, konsol ve ankrajlı palplanşlar ve çeşitli tiplerin dizaynı, batardoların dizaynı ve yapım metotları, kutu, açık ve pnömatik kesonlar, köprü ayaklan ve mesnetleri, mevcut yapılan korumak için destek metotları ve makine temelleri. İNŞ 4073 KAYA MEKANİĞİ (3+0) Kayaçların Sınıflandırılması ve indeks özellikleri (Kayaçların jeolojik sınıflandırılması, kayaların indeks özellikleri. Kaya Dayanımı ve yenilme kriterleri (Kayada yenilme çeşitleri, kayaların dayanımını belirlemek için kullanılan laboratuar deneyleri (Serbest Basınç deneyi, Üç Eksenli Basınç deneyi). Kayaçların gerilme ve birim deformasyon özellikleri, Mohr- Coulomb yenilme kriteri, Griffith dayanım teorisi. Arazi gerilmeleri ölçüm teknikleri (Yassı Kriko Metodu, İç içe karot lama tekniği). Çatlak deneyleri. Yeraltı açıklıklarında Kaya Mekaniği uygulamaları. Kayaçlarda şev stabilitesi (Kaya şevlerinde yenilme çeşitleri, Kaya şevlerin Stabilite analizi). İNŞ 4074 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOTEKNİK TASARIM (3+0) Zemin mekaniği analizleri ve geoteknik tasarımda, hesap rutinlerinin, algoritmalarının kurulması ve seçilerek programlama dilleri ile yazılımı, yüzeysel ve derin temellerde taşıma gücü, tabakalı zeminlerde oturmalar ve şev stabilitesi analizleri, istinat duvarları sürekli temeller, palplanş ve kazıklı derin temel tasarım için uygulamalar. İNŞ 4076 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ (3+0) Genel giriş, ön yükleme, düşey drenler ve sürşarj etkileri, kohezyonsuz zeminlerde derin kompaksiyon, enjeksiyon yöntemleri, vibroflotasyon ve diğer bazı teknikler, dinamik kompaksiyon, kompaksiyon kazıklan, donatılı zemin, jeosentetikler ve projelendirme yöntemleri, diğer yöntemler, dondurma, elektroozmos yöntemi. İNŞ 4081 TRAFİK (3+0) Trafik mühendisliğinin tanımı, trafiğin elemanları, sürücü ve taşıt karakteristikleri, yol geometrik elemanları, trafik akım karakteristikleri, başlangıç-son etüdleri, hız etüdleri, hacim etüdleri, yıllık, günlük, saatlik trafik, trafik tahmin yöntemleri: teorik, yarı teorik ve pratik yöntemler, yaya etüdleri, yaya üstgeçitleri, park etüdleri, trafik mühendisliğinde istatistik yöntemler: poisson ve negatif üssel dağılımlar. İNŞ 4084 OTOYOL (3+0) Genel hususlar ve proje kriterleri, otoyollarda toprak işleri, üstyapı, sanat yapıları, drenaj, sıkışabilir zeminlerin ıslahı, şevlerin ıslahı, donatılı zemin istinat duvarları, geosentetik malzemeler ve kullanım yerleri, tüneller, öngermeli prekast kiriş üretimi, peyzaj. İNŞ 4085 TOPRAK İŞLERİ (3+0) Toprak işleri ve genel bilgiler, boykesitten yaklaşık ve çabuk hacim hesabı, kütleler diagramı ve toprak dağıtımı, drenaj, kazı yöntemleri ve kazı işinin genel değerlendirilmesi, dolguların oluşturulması ve sıkıştırılması, toprak işleri şantiyelerinde verimlilik.

15 İNŞ 4086 HAVAALANLARI (2+0) Sivil havacılık tanımı, hava ulaşımı, ulusal ve uluslararası havacılık kuruluşları, hava taşıtları ve havaalanı tasarımına yönelik özellikleri, havaalanlarının sınıflandırılması, hava trafik kontrolü, yer seçimi, pist düzenlemeleri, pist uzunluğu hesapları, kapasite ve gecikme hesapları, havaalanı planlaması. İNŞ 4087 YOL MALZEMELERİ (3+0) Tanımlar, bitümlü malzemeler, asfalt kaynakları ve üretim yöntemleri, asphalt çimentoları, asphalt çimentolarının fiziksel ve kimyasal özellikleri, sıvı asfaltlar, katbekler ve asfalt emülsiyonları, bitümlü malzemelerin reolojik özellikleri, asfalt çimentolarının ve sıvı asfaltların kullanımı, modifiye asfaltlar, bitümlü malzemelere uygulanan laboratuar deneyleri, mineral agregalar, kaplama yüzey yenileme uygulamaları, bitümlü karışımlar, karışım dizayn yöntemleri, asfalt betonu, Marshall karışım dizaynı, soğuk karışımlar, temel ve alt temelde kullanılan malzemeler ve özellikleri. İNŞ 4088 KAPLAMALAR (3+0) Tanımlar, temel prensipler, kaplama türleri, tekerlek yükü ve tasarım faktörleri, esnek kaplamalarda oluşan gerilmeler, rijit kaplamalarda oluşan gerilmeler, kaplama tararımında kullanılan araç ve trafik özellikleri, çevre ve hava koşulları, don etkisi, kaplama bileşenlerinin özellikleri, malzemenin tanımlanması, temeller ve alt temeller, bitümlü yüzey uygulamaları, karayolu ve havaalanı kaplamalarının tasarımı, esnek ve rijit kaplama tasarımı. İNŞ 4089 DEMİRYOLU (3+0) Tanımlar, Demiryolu sistemi, Ulusal ekonomi üzerindeki etkileri, Diğer ulaştırma sistemleri üzerindeki etkileri, Demiryollarında çekim mekaniği, Demiryollarının geometrik dizaynı, Altyapı ve üstyapı, Koruma apereyleri, Sinyalizasyon, Demiryolu işletme prensipleri, Demiryolu işletmeciliği, Metrolar: yapım ve işletme prensipleri, Dünyadaki metro sistemleri. İNŞ 4090 ULAŞIM PLANLAMASI (3+0) Ulaşım planlaması ile ilgili temel verilerin toplanması, yolculuk yaratımı, yolculuk dağıtımı, büyütme faktörü yöntemi ile yolculuk dağıtımı, sentetik yöntemlerle yolculuk dağıtımı, türel dağılım, trafik ataması, Türkiye ve dünyadan ulaşım planlaması uygulamaları. İNŞ 4091 TESİSAT (2+0) Yapıların temiz su, pis su ve elekrik tesisatlarına ilişkin temel tasarım kriterleri, hesap yöntemleri, çizimler ve uygulama örnekleri. İNŞ 4092 DENİZ ULAŞIMI (3+0) Tanımlar, deniz yük taşımacılığı, deniz yolcu taşımacılığı, deniz taşıtları, kıyı ve liman yapıları, kentiçi deniz ulaşımı, talep ve kapasite modellerine genel bakış, deniz ulaşımının diğer ulaşım türleri ile entegrasyonu. İNŞ 4093 BETONARME YÜKSEK YAPILAR (3+0) Giriş, Yüksek Yapılara Etkiyen Yatay Ve Düşey Yükler, Yüksek Yapılarda Yatay Yük Taşıyan Elemanlar, Yüksek Yapılarda Düşey Yük Taşıyan Elemanlar, Yüksek Yapılarda Mimari Tasarımın Ana İlkeleri, Yapısal Analiz, Yüksek Yapılarda Hesap Yöntemleri. İNŞ 4094 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (3+0) Bilgisayar destekli tasarımın temel ilkeleri, ileri düzey CAD, 3D tasarım ve katı modelleme, katı modellerde birleşim ve kesişim, ve animasyon.

16 İNŞ 4096 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ (2+0) Portland çimentosu üretimi ve bileşimi, özel çimentolar, agrega kökenleri ve genel özellikleri, beton karışım hesapları, beton üretim yöntemleri, istatistiksel kalite kontrolü, hazır beton, prepakt beton, vakumlu beton, kendiliğinden yerleşen beton, çelik lifli beton, reaktif pudra beton, su altı beton döküm teknikleri, kontrollü düşük dayanımlı beton, yüksek performanslı beton, püskürtme beton.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM FİZ 1011 FİZİK I 3 2 5 Bu dersin amacı, öğrencilere Newton mekaniği konusunda klasik fizik ilkelerine dayanan kuramsal giriş ve temel uygulamalara genel bakış sağlamaktır. İçerilen konular;

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AÇILMASI PLANLANAN DOKTORA DERS İÇERİKLERİ İNŞ 600 SEMİNER ( - - -) İNŞ 601 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - -

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu

Fizik 1 2,0 0,0 1,0 3,0 2,5 3,0 Zorunlu. Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0 Zorunlu. Genel Kimya 2,0 1,0 0,0 4,0 2,5 3,0 Zorunlu MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği İ.Ö. Yeni Ders Programı 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ125 Fizik 1 (Eklendiği BölümFen - Edebiyat Fakültesi-Fizik) INS101 Teknik Resim 3,0 0,0 2,0 8,0 4,0 5,0

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -)

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ (

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI

9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI 9. TOPRAKTA GERİLME DAĞILIMI VE YANAL TOPRAK BASINCI Birçok mühendislik probleminin çözümünde, uygulanan yükler altında toprak kütlesinde meydana gelebilecek gerilme/deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI

BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI i BARAJ PLANLAMA VE TASARIMI CİLT 2 Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu ii Yayın No : 2487 Teknik Dizisi : 148 2. Baskı - Ağustos 2011 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-509 6 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

1. YARIYIL DERSLERİ (1. SINIF GÜZ YARIYILI) 2. YARIYIL DERSLERİ (1. SINIF BAHAR YARIYILI)

1. YARIYIL DERSLERİ (1. SINIF GÜZ YARIYILI) 2. YARIYIL DERSLERİ (1. SINIF BAHAR YARIYILI) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMI ( 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VE ÖNCE BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN ) 1. YARIYIL DERSLERİ (1. SINIF GÜZ YARIYILI) 2.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2. yarıyıl Fizik II (Grup 6) -- Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II (İnşaat Grubu) - 2. yarıyıl Matematik II (Grup 6) --D603--D612-

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -) İNŞ-503 İleri Mühendislik Matematiği (3 0 3)

İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ ( - - -) İNŞ 501 SEMİNER ( - - -) İNŞ 502 TEZ ( - - -) İNŞ-503 İleri Mühendislik Matematiği (3 0 3) T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ALABİLECEĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ İNŞ 500 UZMANLIK ALANI DERSLERİ (

Detaylı

SOCRATES ERASMUS KILAVUZU

SOCRATES ERASMUS KILAVUZU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOCRATES ERASMUS KILAVUZU Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin R. YERLİ Tel: + 90 322 338 67 02 E-mail: hryerli@cukurova.edu.tr

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır.

ANALİZ YÖNTEMLERİ. Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim dallarının en karmaşık konusunu oluşturmaktadır. ŞEV STABİLİTESİ VE GÜVENSİZ ŞEVLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ŞEVLERİN DURAYLILIĞI Şevlerin duraylılığı kaya mekaniği ve geoteknik bilim

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Derslerinin Adları, AKTS ve Kredileri ile İçerikleri. 0010080001 Fizik 1 (3+0+0) Kredi: 3, AKTS: 4 (2012-14

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Zemin ve Asfalt Güçlendirme

Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin ve Asfalt Güçlendirme Zemin iyileştirmenin temel amacı mekanik araçlarla zemindeki boşluk oranının azaltılması veya bu boşlukların çeşitli malzemeler ile doldurulması anlaşılır. Zayıf zeminin taşıma

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. SINIF I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 08 00-08 50 İngilizce II 09 00-09 50 İngilizce II Türk Dili II 10 00-10 50 Statik Statik İngilizce II Türk Dili II 11 00-11 50 Statik Statik İngilizce II 12 00-12 50 13

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI MARMARAY PROJESİ FURKAN ERDEM ADIM 1: STAJ ÖNCESİ İŞLEMLER Staj bilgilendirme toplantısı Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj yapılacak yerin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 16.11.15 Pazartesi 09.00 901 1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 İNGİLİZCE I 16.11.15 Pazartesi 14.00 306-307 1 TÜRK DİLİ I

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI- İZMİR ŞUBESİ GEOTEKNİK UYGULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ 08.07.2014 Proje Lokasyonu Yapısal/Geoteknik Bilgiler Yapı oturum alanı yaklaşık 15000 m2 Temel alt kotu -13.75 m Konut Kulesi

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLİK FAKÜLTESİ 2014 GÜZ ARA SINAV TAKVİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FIZ 111 FİZİK I 05.12.2014 13:00 KIM 111 GENEL KİMYA 25.11.2014 16:00 MAT 111 MATEMATİK I 04.12.2014

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı