Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO

2 AIRFEL Quality Management DIN

3 Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K sa zamanda büyük baþar gösterdi. Bu performans yla Sanko Holding bünyesine girdi. Airfel bugün, dört üretim tesisi, geniþ ürün gam, Türkiye genelinde 1000 e yak n noktada, deneyimli ve uzman ekibiyle sektör liderlerinden biri oldu. Airfel in üretim tesisleri Kombi fabrikas Panel radyatör fabrikas Klima fabrikas Klima santrali fabrikas Airfel, tamamen yerli sermaye ile üretim yapan, en ileri teknolojiyi kullanan, s tma ve so utma sektörünün uzman markas konumuna geldi. Airfel in misyonu; tüketicilerine dünya standartlar nda ürün ve hizmet sa lamak, Airfel markas n, yüksek çevre bilinciyle birlikte kalite ve güvenin sembolü yapmakt r.

4 ECOFEL AIRFEL ECOFEL EN ÜST DÜZEYDE VERÝM VE GERÇEK TASARRUF, MONTAJ VE BAKIM KOLAYLIÐI, ÇEVRE DOSTU, AKILLI DETAYLAR, KOMPAKT TASARIM YIL GARANTÝ %9 ISIL VERÝM ÖZELLÝKLER 24 kw ( kcal/h) Kapasitede Hermetik Kombi Yüksek Verim % 9 Düþük NOx Emisyon Deðeri ile Çevre Dostu ; NOx Sýnýfý 4 Modern Kompakt Tasarým Elektronik Ateþleme ve Full Alev Modülasyonu 92/42/EEC direktifine göre üç yýldýzlý yanma performansý Doðalgaz veya LPG ile Çalýþabilme Özelliði Bakýrdan Ýmal Edilmiþ Eþanjör Düþük Enerji Tüketen Hýzlý Uzun Ömürlü Sessiz Pompa Düþük Þebeke Suyunda (0,5 bar) Sýcak Su Eriþimi Elektriksel Koruma Sýnýfý IPx5D 12 Farklý Emniyet Sistemi Ýle Cihaz Korumasý Kullanýmý Kolay Ergonomik Kontrol Paneli Ledler Vasýtasýyla Otomatik Arýza Teþhis Sistemi Oda Termostadý (opsiyonel) Montaj ve Bakým Kolaylýðý ECOFEL KB1-24CE ÜSTÜN EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Baca emniyet sistemi Otomatik hava pürjörü / tasfiyesi Pompa / antiblokaj sistemi Donma emniyet sistemi Aþ r s nma emniyet sistemi Düþük voltaj emniyet sistemi Susuz çal þma emniyet sistemi Otomatik by-pass sistemi yonizasyon alev kontrolü Elektriksel koruma (IPX5D) Üç bar emniyet valfi / ventili Su Boþaltma Vanasý

5 ECOFEL AIRFEL DIGIFEL LCD EKRAN KOLAYLIÐI, EN ÜST DÜZEYDE VERÝM VE GERÇEK TASARRUF, MONTAJ VE BAKIM KOLAYLIÐI, ESTETÝK GÖRÜNÜM YENÝ YIL GARANTÝ DÝJÝTAL EKRAN %9 ISIL VERÝM ÖZELLÝKLER 24 kw ( kcal/h) Kapasitede Hermetik Kombi Kullanýmý kolay LCD Ekran Yüksek Verim % 9 Modern Tasarým ile Estetik Görünüm Elektronik Ateþleme ve Full Alev Modülasyonu 92/42/EEC direktifine göre üç yýldýzlý yanma performansý Doðalgaz veya LPG ile Çalýþabilme Özelliði Bakýrdan Ýmal Edilmiþ Eþanjör Düþük Enerji Tüketen Hýzlý Uzun Ömürlü Sessiz Pompa Düþük Þebeke Suyunda (0,5 bar) Sýcak Su Eriþimi Elektriksel Koruma Sýnýfý IPx5D 12 Farklý Emniyet Sistemi Ýle Cihaz Korumasý LCD Ekran ile Otomatik Arýza Teþhis Sistemi Oda Termostadý (opsiyonel) Montaj ve Bakým Kolaylýðý Döþemeden ýsýtma sistemine uygundur DIGIFEL KB2-24CE ÜSTÜN EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Baca emniyet sistemi Otomatik hava pürjörü / tasfiyesi Pompa / antiblokaj sistemi Donma emniyet sistemi Aþ r s nma emniyet sistemi Düþük voltaj emniyet sistemi Susuz çal þma emniyet sistemi Otomatik by-pass sistemi BAS-ÇEVÝR FONKSÝYONU ÝLE GÜVENLÝ VE ERGONOMÝK ISIL AYAR DÜÐMELERÝ yonizasyon alev kontrolü Üç bar emniyet valfi / ventili Elektriksel koruma (IPX5D) Su Boþaltma Vanasý

6 ECOFEL AIRFEL DIGIFEL DUO LCD EKRAN KOLAYLIÐI, ESTETÝK GÖRÜNÜM, ÇÝFT EÞANJÖR SÝSTEMÝ ÝLE KULLANIM SUYU KONFORU, EN ÜST DÜZEYDE ISIL VERÝM VE GERÇEK TASARRUF YENÝ YIL GARANTÝ DÝJÝTAL EKRAN %9 ISIL VERÝM KULLANIM SUYU KONFORU EN 120 ÖZELLÝKLER 24kW ( kcal/h) ve 28kW ( kcal/h) lik Farklý Ýki Kapasitede Hermetik Kombi Seçeneði Kullanýmý Kolay LCD Ekran Yüksek Isýl Verim % 9 Modern Tasarým ile Estetik Görünüm Elektronik Ateþleme ve Full Alev Modülasyonu 92/42/EEC direktifine göre üç yýldýzlý yanma performansý** EN 120'e göre üç yýldýzlý kullaným suyu konforu Doðalgaz veya LPG ile Çalýþabilme Özelliði Çift Eþanjör Sistemi Bakýrdan Ýmal Edilmiþ Ana Eþanjör Paslanmaz Çelik Plakalý Eþanjör Düþük Enerji Tüketen Hýzlý Uzun Ömürlü Sessiz Pompa Düþük Þebeke Suyunda (0,5 bar) Sýcak Su Eriþimi Elektriksel Koruma Sýnýfý IPx5D 1 Farklý Emniyet Sistemi Ýle Cihaz Korumasý LCD Ekran ile Otomatik Arýza Teþhis Sistemi Oda Termostadý (opsiyonel) Montaj ve Bakým Kolaylýðý Döþemeden ýsýtma sistemine uygundur DIGIFEL DUO KM1-24CE DIGIFEL DUO KM1-28CE ÜSTÜN EMNÝYET SÝSTEMLERÝ Baca emniyet sistemi Otomatik hava pürjörü / tasfiyesi Pompa / antiblokaj sistemi Donma emniyet sistemi Aþ r s nma emniyet sistemi Düþük voltaj emniyet sistemi Susuz çal þma emniyet sistemi Otomatik by-pass sistemi yonizasyon alev kontrolü Elektriksel koruma (IPX5D) BAS-ÇEVÝR FONKSÝYONU ÝLE GÜVENLÝ VE ERGONOMÝK ISIL AYAR DÜÐMELERÝ Üç bar emniyet valfi / ventili Üç yollu vana anti blokaj sistemi Su Boþaltma Vanasý ** DIGIFEL DUO KM1-24CE kombi için geçerlidir.

7 AIRFEL EMNÝYET SÝSTEMLERÝ 1. Baca emniyet sistemi: Yanmýþ gazlarýn tahliyesi, diferansiyel basýnç anahtarý (prosestad) tarafýndan kontrol edilmektedir. Herhangi bir problem olduðunda diferansiyel basýnç anahtarý tarafýndan kombi bloke edilmekte ve LCD ekran veya LED ler aracýlýðýyla kullanýcý uyarýlmaktadýr. 2. Pompa anti-blokaj sistemi: Kombinin uzun süreli çalýþmamasý durumunda, sirkülasyon pompasýnýn sýkýþmasýný önlemek amacýyla her 24 saatte bir, pompa 5 sn süreyle çalýþmaktadýr. Bu fonksiyonun çalýþabilmesi için kombi kapalý dahi olsa kombiye gelen elektriðin açýk olmasý gerekmektedir.. Üç yollu vana anti-blokaj sistemi (Digifel KM-24CE ve DigifelKM1-28CE 28CE modelleri için) Her 24 saat beklemeden sonra yollu vana bulunduðu konumdan, zýt konuma geçmektedir. Bu sistem sayesinde yollu vananýn sýkýþmasý önlenmektedir. Bu fonksiyonun çalýþabilmesi için kombi kapalý dahi olsa kombiye gelen elektriðin açýk olmasý gerekmektedir. 4.Aþýrý ýsýnma emniyet sistemi: Limit termostat tarafýndan kontrol edilmektedir. Ana eþanjör çýkýþýnda su sýcaklýðý 95 ºC ± ºC ye ulaþtýðý zaman limit termostat tarafýndan kombi bloke edilmekte ve LCD ekran veya LED ler aracýlýðýyla kullanýcý uyarýlmaktadýr. Böylece aþýrý ýsýnmadan dolayý kombinin zarar görmesi engellenmektedir. 5.Susuz çalýþma emniyet sistemi: Basýnç sivici (kapalý devre basýnç okuyucu) tarafýndan kombinin, çok düþük su basýnçlarýnda veya susuz çalýþmasý engellenmekte ve LCD ekran veya LED ler aracýlýðýyla kullanýcý uyarýlmaktadýr. 6.Ýyonizasyon alev kontrolü: Brülör yüzeyinde alev olmadýðý zaman veya herhangi bir nedenle alevin sönmesi durumunda gazý otomatik olarak kesmekte ve LCD ekran veya LED ler aracýlýðýyla kullanýcý uyarýlmaktadýr. 7. Üç bar emniyet ventili: Kalorifer tesisatýný ve kombiyi oluþabilecek yüksek basýnca karþý korumaktadýr. 8. Otomatik hava purjörü: Kalorifer tesisatýndaki havanýn dýþarý atýlmasýný saðlar ve sistemin hava yapmasýný engeller. 9. Donma emniyet sistemi: Kalorifer tesisatýný ve kombiyi donmaya karþý korumak amacýyla geliþtirilmiþtir. Kalorifer devresindeki NTC sensör tarafýndan kontrol edilmektedir. Su sýcaklýðý 7 ºC ye düþtüðü zaman pompa çalýþmakta ve tesisat içersindeki su sirküle edilmektedir. Buna raðmen su sýcaklýðý artmýyor ve düþmeye devam ediyor ise su sýcaklýðý 5 ºC ye ulaþtýðýnda brülör alev almakta ve kalorifer tesisatý su sýcaklýðý 15 ºC ye gelinceye kadar kombi çalýþmaktadýr. Bu fonksiyonun çalýþabilmesi için kombi kapalý dahi olsa, kombiye gelen elektrik ve gaz açýk olmalýdýr. 10. Düþük voltaj emniyet sistemi: Þebekeden düþük voltaj beslemesi durumunda 180 Volt a kadar emniyetli çalýþmaya devam eder. 11. Otomatik by-pass sistemi: Kalorifer tesisatý gidiþi ile dönüþü arasýnda bir kýsa devre oluþturarak kombinin zarar görmesi engellenmektedir. 12. Elektriksel koruma sistemi: (IPx5D ) Su sýçramalarýna ve telle eriþime karþý elektronik kart bloðunun korunmasýný saðlar. 1. Su boþaltma vanasý: Kombinin kalorifer devresindeki suyun boþaltýmýný saðlar. AIRFEL TEKNÝK TABLO MARKA AIRFEL Özellikler Birimler ECOFEL KB1-24CE DIGIFEL KB2-24 CE DIGIFEL DUO KM1-24 CE DIGIFEL DUO KM1-28 CE Enerji Performansý Nominal ýsý giriþi maks./min. Nominal ýsý çýkýþý maks./min. Kullaným suyu ýsý giriþi maks./min. Yanma Verimliliði Verim ( 60/80C) Yanma Performansý (Directive 92/42/EEC) kw kw kw % % 25,9/11,0 24,1/9,6 25,9/11,0 95,7 9,1 *** 25,9/11,0 24,1/9,6 25,9/11,0 95,7 9,1 *** 25,7/10,5 2,8 / 9,4 25,7/10,5 95, 92,8 *** 0,7 /12,2 28,1 / 10,7 0,7 /12,2 94,2 91,5 ** Isýtma Sistemleri Emisyonlarý Baca gazý sýcaklýðý (G20) CO2 içeriði (G20) CO içeriði (G20) O2 içeriði NOx sýnýfý C % ppm % 16, 6,7 6, , ,2 7, ,1 7, Isýtma Devresi Sistem doldurma min. basýncý Isýtma sisteminde maks. basýnç Genleþme tanký kapasitesi Genleþme tanký basýncý Isýtma sýcaklýk aralýðý kullaným suyu sýcaklýk aralýðý bar bar litre bar C C 0, /5 55/5 0, /5 55/5 0, /5 55/5 0, /5 55/5 Kullaným Suyu Devresi Kullaným suyu sýcaklýðý Maks./min. Sýcak su miktarý DT=25C Kullaným suyu konforu (EN 120) Minimum sýcak su akýþý Su tesisatý basýncý maks./min. C litre/dak. litre/dak. bar 55/5 12,2 ** 2, 10/0,5 55/5 11 ** 2,1 10/0,5 55/5 10,2 *** 2,1 10/0,5 55/5 12, 2,1 10/0,5 Elektrik Verileri Besleme gerilimi Elektrik gücü Elektriksel koruma sýnýfý V/Hz W IP 20/ X5D 20/ X5D 20/ X5D 20/ X5D Boyutlar Aðýrlýk (Net) Aðýrlýk (Ambalajlý) Boyutlar ( G x Y x D ) Maks. Baca uzunluðu kg kg mm m /40/ /40/ /40/ /40/45

8 YETKÝLÝ BAYÝ Airfel, tüm ürün bilgilerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / ÝSTANBUL Tel: (0216) Pbx Faks: (0216) Akdeniz Bölge Müdürlüðü Burhanettin Onat Cad. Atiye Akdemi Apt. A-Blok No: 79 / 9 ANTALYA Tel : (0242) Faks: (0242) Ege Bölge Müdürlüðü Tesisat Ýþ Merkezi 144 Sok. B Blok No: 2-T Yeniþehir / ÝZMÝR Tel : (022) Faks : (022) Ýç Anadolu Bölge Müdürlüðü Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 114 E Blok D: Balgat / ANKARA Tel : (012) Faks: (012) Güneydoðu Bölge Müdürlüðü Sarý Güllük Mh. Rafet Ýþitmen cad. Sankopark AVM.No:Z-08 / GAZÝANTEP Tel : (042) Faks: (042) KLÝMA KOMBÝ RADYATÖR ÝLERÝ ÝKLÝM TEKNOLOJÝLERÝ Fabrika Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek / SAKARYA Tel : (0264) (5 Hat) Faks: (0264) Fabrika Velimeþe Köyü. Hacýþeremet Mevkii 7-8 km. Çorlu / TEKÝRDAÐ Tel : (0282) Faks : (0282)

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com.

caldera KAZAN BOYLER ÞOFBEN DÝZAYN RAD. Akilli Isitma Sistemleri GROUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. www.caldera.com. AVUPA. NIN. TEIHI...... caldera H EATING GOUP caldera H EATING GOUP Kaldera Isitma Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti. Fabrika - Genel Müdürlük Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.22 Sk. No: Bursa / TÜKÝYE Tel.:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL.

YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ. 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL. YENİ DOMINA F 24 N KOMBİ 24 kw lık hermetik model Bitermik eşanjör Yüksek verim Kompakt ölçüler 12 farklı emniyet sistemi YIL 3GARANTi >>ÖZELL KLER Kalorifer devresi ve kullanım suyu için 24 kw lık hermetik

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY CERTIFICATION ECONCEPT 51A DUVAR TİPİ PREMIX YOĞUŞMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uşma teknolojisi ile Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus 65, 90, 115 yoğuşmalı kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi* %16- modülasyon aralığı** 15 kazana kadar kaskad çalıştırabilme Düşük

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri;

- 1 - 1.Ürün Tanıtımı; 1.1 ADS18-0916D ve ADS24-0916D Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 18 ADS 24 ADS 44 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: GREE ELECTRIC APPLIANCER INC. OF ZHUHAI W.Jinji Rd. Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, China Tel : 86 756 8614883 Faks

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

KATALOĞU. Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.

KATALOĞU. Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. ISITMA SİSTEMLERİ ISITMA SİSTEMLERİ Isıtmada Güven... Isıtmada Güven... TERMODİNAMİK MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Yukarı Dudullu Mah. Alptekin Yolu Derya Sok. Köroğlu İş Merkezi No:1

Detaylı

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri;

1.Ürün Tanıtımı ; 1.1. ADS 48 ve ADS 60 Split Klimaların Özellikleri; KANALLI TÝP KLÝMA ADS 48 ADS 60 0216 444 999 0 www.airfel.com Üretici Firma: ZHEJIANG SHUANGLU AIR CONDITIONER MANUFACTURE CO.,LTD 689 SOUTH LUQIAO,XIN AN ST.,LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti

Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti ÜRÜN KATALOĞU Baymak Türkiye nin gücü dünya teknolojisi ile birleşti köklü bir geçmişe sahip olan Baymak, Tepeören de toplam. m yıllık alan üzerinde, iki üretim tesisi ile faaliyet göstermektedir. Türkiye

Detaylı

Buderus Kombi. Logamax U042. Ekonomik ve Fonksiyonel

Buderus Kombi. Logamax U042. Ekonomik ve Fonksiyonel Buderus Logamax U042 Ekonomik ve Fonksiyonel 1 Gelişmiş Cotronic 1 Sistemi Tüm elektronik aksamın çalışmasını ve kontrolünü sağlar. Cihazın tüm emniyet ve kumanda elemanları Cotronic 1 tarafından denetlenir.

Detaylı

Hem Konforlu Hem Ekonomik

Hem Konforlu Hem Ekonomik [ Hava ] [ Su ] BasicPlus GB012 [ Toprak ] [ Buderus ] Hem Konforlu Hem Ekonomik BasicPlus GB012 Genel Özellikler Buderus lerle her zaman daha az yakıt tüketin Yakıt fiyatları hergün artarken ekonomi için

Detaylı

Buderus Yoğuşmalı Kombi. Logamax plus GB012. Konforlu ve Uzun Ömürlü

Buderus Yoğuşmalı Kombi. Logamax plus GB012. Konforlu ve Uzun Ömürlü Buderus GB012 Konforlu ve Uzun Ömürlü GB012 Çok Düşük Yakıt Tüketimi Üç tam modülasyon, paslanmaz çelik ana entegre eşanjör ve Al-Si alaşımlı yoğuşma eşanjörü, oda kumandası ile hassas oda sıcaklığı kontrolü

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı