Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 180 kw ÝK ve TEK en büyük kapasite 1440 kw 8 li kaskad sistemi % 110 a varan verim

2 O H O H H AIRFE un ÜSTÜNÜKERÝ Duvarda tek kazanla Türkiye de ilk ve tek kw 6 farklý kapasite ile geniþ ürün gamý (60 kw, 80 kw, 100 kw, 120 kw, 150 kw, 180 kw) Cihaza entegre kaskad kontrol ünitesi ile 8 cihaza kadar kontrol olanaðý ile toplamda 1440 kw lýk kapasite Kompakt boyutlar ile 1,25m² de 720kW Premix yoðuþma teknolojisi ile %110 a varan yüksek verim Yoðuþma teknolojisi ile düþük yakýt sarfiyatý Duo paslanmaz çelik yoðuþmalý ýsý eþanjörü Düþük emisyon oranlarý: Sýnýf 5 ( NOx:<15mg/kWh (RA61) Geniþ modülasyon aralýðý: 1:4 Cihazýn çalýþma fonksiyonlarýnýn izlenebildiði entegre CD ekran Cihaza entegre e-bus özeliði ile diðer cihazlarla iletiþim kurabilme özelliði Cihaza entegre OpenTherm baðlantýsý Tüm modellerde cihaza entegre kazan sirkülasyon pompasý Cihaza entegre 0-10V DC kontrol baðlantýsý Donma korumasý Pompa anti-blokaj korumasý Çift NTC ile optimum sýcaklýk kontrolü Sessiz çalýþma yapýsý: 55dbA Geniþ aksesuar seçenekleri ile boyler ve zon kontrolü CE sertifikalý ve 2 yýl garantilidir. YOÐUÞMA TEKNOOJÝSÝ Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çýkan su buharý buhar fazýnda bacadan atýlýrsa elde edilen ýsý miktarý alt ýsýl deðer, sývý fazýna dönüþürse elde edilen ýsý miktarý üst ýsýl deðeri oluþturur. Yoðuþma teknolojisinde buharý yoðuþturan özel ýsý eþanjör yapýsý ile bu gizli buharlaþma ýsýsýndan yararlanýlarak % 110 a varan verim deðerleri elde edilir ve yüksek oranda yakýt tasarrufu saðlanýr. H Ayný zamanda baca sýcaklýðýnýn düþmesi ile emisyon deðerlerinde azalmalar görülür; CO % 80 ve NOx % 90 a varan oranda düþer. Bu sayede sistem çevreci bir özelliðe de sahiptir. c c O H H ýsý DIN Konvansiyonel Kombi %94

3 AIRFE KASKAD SÝSTEM AVANTAJARI Isýtma sektöründeki yeni trend olan yüksek verime sahip yoðuþma teknolojisinden yararlanan birbirine baðlý ve modülasyonlu olarak çalýþan cihazlarýn oluþturduðu kaskad sistemler ile geleneksel kazanlara oranla yüksek oranda yakýt tasarrufu saðlanýr, iþletme ve bakým kolaylýðý yakalanýr. Yoðuþma teknolojisi ve modülasyonlu çalýþma ile yakýt tasarrufu Dar alanda yüksek kapasite Sýra kontrollü çalýþma Yedekli çalýþabilme ile iþletme ve bakým kolaylýðý Oda sýcaklýðý kontrol hassasiyeti ± 0,1 C dir. Cihazlarda eþit yaþlanma saðlanýr. Paslanmaz çelik ýsý eþanjörü ile geleneksel kazanlara göre uzun ömürlüdür. Cihazýn su hacmi düþük olduðundan kýsa sürede istenilen ýsý deðerlerine ulaþýlabilir. Hermetik baca ile baca tasarrufu saðlanýr. 5 X 150 kw Kaskad Sistem Uygulamasý 3 X 180 kw Kaskad Sistem Uygulamasý 5 X 100 kw Boylerli Kaskad Sistem Uygulamasý Çatý Üstü Kaskad Sistem Uygulamasý

4 AIRFE KAZAN KOMPONENTERÝ Paslanmaz Çelik Isý Eþanjörü Ambassador kazanlarda kullanýlan eþanjörler paslanmaz çelikten malzeme olup GIANNONI firmasý tarafýndan üretilmektedir. Eþanjörün iç yapýsý tamamen sarmal yapýda olup bu yapý sayesinde ýsý transfer yüzey alaný artmakta ve yanma sonucu oluþacak alev topunun tüm ýsýsý akýþkana aktarýlmaktadýr. Cihazlarda kullanýlan eþanjör yapýlarý kapasiteye göre farklýlýk göstermekte olup A60 kazanlarda mono eþanjör, A80-A180 kazanlarda ise Duo tip eþanjör kullanýlmaktadýr. Premix Brulör ve Modülasyonlu Fan Ön karýþýmlý Premix brülör ile tam yanmaný gerçekleþtirilebilmesi için gerekli stokiyometrik oran(hava/yakýt oraný) elde edilebilmektedir. Yanma reaksiyonu için ýsýl ihtiyaca baðlý olarak gereken gaz miktarýna göre ihtiyaç duyulan hava miktarý E.B.M üretimi modülasyonlu fan yapýsý ile emilerek premix brülör yapýsý sayesinde ön karýþým saðlanýr ve yanma yüksek verimde gerçekleþtirilir. Bu sayede premix brülörlü bu cihazda %110 (DIN /30 C) verim mertebelerine ulaþýlabilmektedir. Ayrýca modülasyonlu fan yapýsý ile cihaz 1:4 oranýnda modülasyon yapabilmektedir. Cihaza Entegre Sirkülasyon Pompasý Primer Devre Sirkülasyon Pompasý Tüm modellerde cihaza entegre primer devre sikülasyon pompasý standart olarak yer almaktadýr. A60/A80/A100/A120 cihazlarda Grundfos marka UPS 25-80; A150/A180 cihazlarda ise DAB A80/180XM sirkülasyon pompasý yer almaktadýr. Elektronik Kontrol Ünitesi SIT marka elektronik kartý ile tüm kazan parametrelerinin kontrolü yapýlabilmekte ve 8 li kaskada kadar kaskad kontrolü kazan üzerinden gerçekleþtirilebilmektedir. Ayrýca kaskad sistemde cihazlar arasý iletiþimi saðlayan ek bir ara modüle de ihtiyaç yoktur. Cihazlar arasý baðlantý sadece elektriksel olarak yapýlmaktadýr. Cihaza entegre kaskad kontrol ünitesi ile 8 cihaza kadar kontrol olanaðý Cihaza entegre e-bus özeliði ile diðer cihazlarla iletiþim kurabilme özelliði Cihaza entegre OpenTherm baðlantýsý Cihaza entegre 0-10V DC kontrol baðlantýsý

5 AIRFE TESÝSAT ÞEMAARI Ambassador Tekli Kazan Ambassador Tekli Kazan (Eþanjörlü) Ambassador Boylerli Sistem Ambassador Kaskad Sistem Ambassador Boylerli Kaskad Sistem P1: Primer Devre Pompasý P2: Sekonder Devre Pompasý DS: Dýþ Hava Sensörü AS: Akýþ Sensörü BS: Boyler Sensörü PZ: Düþük Sýcaklýk Zon Pompasý KV: Karýþým Vanasý + Motru SDW: Dijital Oda Termostatý. SDC: Zon Kontrolörü (Kaskad Kontrol Ünitesi Olarak da Kullanýlabilir.)

6 AIRFE TESÝSAT ÞEMAARI Ambassador 8 li Kaskad Sistem Ambassador Zon Kontrollü Kaskad Sistem P1: Primer Devre Pompasý P2: Sekonder Devre Pompasý DS: Dýþ Hava Sensörü AS: Akýþ Sensörü BS: Boyler Sensörü PZ: Düþük Sýcaklýk Zon Pompasý KV: Karýþým Vanasý + Motru SDW: Dijital Oda Termostatý. SDC: Zon Kontrolörü (Kaskad Kontrol Ünitesi Olarak da Kullanýlabilir.) TESÝSATTA DÝKKAT EDÝECEK HUSUSAR Sistem primer devresinde oksijen bariyersiz plastik borulama olmamalýdýr. Uygun boru çapý hesabý yapýlarak oksijen bariyerli plastik boru kullanýlabilir. Kazan alt baðlantý kitinde gidiþ hattýnda sabit ayarlý 4 bar emniyet ventili, kaskad sistemlerde geri kaçýþlarý önlemek için dönüþ hattýnda çekvalf, gidiþ ve dönüþ hatlarýnda küresel vana kullanýmý gereklidir. Oksijen bariyersiz boru kullanýlan sistemlerde tesisatta oluþabilecek hava ve korozyonun kazaný etkilemesini önlemek için mutlaka plakalý ýsý eþanjörü kullanýlmalýdýr. Kazan max. çalýþma basýncý 4 bar dýr. Sistem basýncý bu basýncýn üzerinde ise mutlaka plakalý ýsý eþanjörü kullanýmý gereklidir. Kazan içerisinde genleþme tanký olmadýðýndan mutlaka her bir cihaz için cihaz kapasitesine uygun harici genleþme tanký kullanýmý gereklidir. Tüm modellerde kazan içerisinde primer devre sirkülasyonunu saðlayacak sirkülasyon pompasý bulunduðundan primer devrede harici pompa kullanýmýna gerek yoktur. Plakalý eþanjörlü sistemde sekonder devrede iþletmenin saðlýklý çalýþabilmesi için sistem basýncý dikkate alýnarak sabit ayarlý emniyet ventili kullanýmý gereklidir. Genleþme tanklarý önüne konacak vanalarýn kilitli vana olmasý gereklidir. Tesisatta sýcak su boyleri mevcut ise boyler çalýþma basýncý dikkate alýnarak soðuk su giriþ hattý üzerinde uygun basýnçta sabit ayarlý emniyet ventili, manometre ve basýnç düþürücü komponentlerin kullanýlmasý gereklidir. Düþük hýzlý kolektörün üst kýsmýnda sistemde oluþabilecek havanýn tahliyesi için otomatik hava prüjörü kullanýmý, alt kýsmýnda temizlik amaçlý bir boþaltma vanasý kullanýmý gereklidir. Plakalý ýsý eþanjörlü sistemlerde primer devrede oluþabilecek havanýn tahliye edilebilmesi için hava tahliye prüjörü olmasýnda ayda vardýr. Tesisatta oluþabilecek havanýn tahliyesi için sistem gidiþ hattýnda hava ayýrýcýnýn, tesisatta oluþabilecek tortu ve pisliðin giderilmesi adýna da sistem dönüþ hattýnda tortu ve pislik tutucunun kullanýlmasý gereklidir.

7 AIRFE KONTRO AKSESUARARI SDC12-31N KONTRO PANEÝ Optimum start-stop ve dýþ hava kompanzasyonlu ýsýtma ve kullaným suyu devreleri için otomatik kontrol saðlar OpenTherm ara yüzü ile modülasyonlu kazanlar kontrol edilir 10 röle ve2 deðiþken çýkýþa sahiptir Ýki karýþým devresi, bir doðrudan ýsýtma ve boyler kontrolü yapýlabilir 5 kontrolör birbirine baðlanarak kaskad sistem kontrol edilebilir Kazanlarýn eþit yaþlanmasý için kaskad dizini saðlar Dijital ekraný ve basit menüsü ile kullaným kolaylýðý saðlar Türkçe dil desteði mevcuttur CR12002 ODA TERMOSTATI OpenTherm baðlantýlý çalýþýr Full modülasyonludur. Haftalýk programlama yapýlabilir. Kablolu tiptir. Dijital ekraný ve basit menüsü ile kullaným kolaylýðý saðlar SDC7-21N KONTRO PANEÝ SDW30N DÝJÝTA ODA MODÜÜ Optimum start-stop ve dýþ hava kompanzasyonlu ýsýtma ve kullaným suyu devreleri için otomatik kontrol saðlar OpenTherm ara yüzü ile modülasyonlu kazanlar kontrol edilir 7 röle ve 1 deðiþken çýkýþa sahiptir Bir karýþým devresi, bir doðrudan ýsýtma ve boyler kontrolü yapýlabilir 5 kontrolör birbirine baðlanarak kaskad sistem kontrol edilebilir Kazanlarýn eþit yaþlanmasý için kaskad dizini saðlar Dijital ekraný ve basit menüsü ile kullaným kolaylýðý saðlar Türkçe dil desteði mevcuttur SDC panel ile birlikte çalýþýr Full modülasyonludur. Haftalýk programlama yapýlabilir. Kablolu tiptir. Dijital ekraný ve basit menüsü ile kullaným kolaylýðý saðlar. DHS DIÞ HAVA SENSÖRÜ 12 KOHM NTC tip dýþ hava sensörüdür. Dýþ hava sýcaklýðýný tespit ederek deðeri kazan elektronik panosuna iletir. Direk olarak kazan kontrol panosuna baðlanýr. DUVAR MONTAJ ÜNÝTESÝ SDC kontrol panelinin dvara montajýnda kullanýlýr. SDC panel arzu edilirse kazan kontrol panosu üzerinede direk olarak monte edilebilir. AS AKIÞ SENSÖRÜ 10 KOHM NTC sýcaklýk sensörüdür. Tesisat yüzeyi üzerinden sýcaklýk ölçümü yaparak deðeri kazan elektronik panosuna iletir. Direk olarak kazan kontrol panosuna baðlanýr. BS BOYER SENSÖRÜ 10 KOHM NTC sýcaklýk sensörüdür. Boyler sýcaklýðýnýn ölçümü yaparak deðeri kazan elektronik panosuna iletir. Direk olarak kazan kontrol panosuna baðlanýr. GENEÞME TANKARI lt kapasite aralýklarýnda geniþ ürün gamý 10 bar standart iþletme basýncýnda Deðiþtirilebilir EPDM membran ile bakteri oluþumu önlenir -10 C ile 110 C arasýnda çalýþma aralýðý Elektrostatik toz boya ile korozyona karþý dayanýklý 100 lt üzerindeki modellerde standart manometre imkaný CE sertifikalý ve 2 yýl garantilidir.

8 AIRFE BACA AKSESUARARI Ambassador ürün gamýnda tüm modeller için hermetik olarak kullanýlabilecek PPs baca aksesuarlarý yer almaktadýr. Aþaðýda tabloda verilen cihaz konsantrik baca çýkýþlarýna uygun olarak istenilen baca aksesuarlarý seçilmelidir. YATAY BACA BACA UZATMA PARÇASI DÝKEY BACA SETÝ 87 DÝRSEK 45 DÝRSEK ÇATI SABÝTEME PARÇASI A60 A80 A100 A120 A150 A180 Atýk Gaz / Hava Konsantrik Baðlantý mm 80 / / / / / / 150 Atýk Gaz / Hava Paralel Baðlantý mm Konsantrik Dik Baca Terminali Yatay Baca Terminali Gaz Çýkýþý Gaz Çýkýþý Konsantrik Baca Terminali Örnek A Örnek B Hava Giriþi KONSANTRÝK DÝKEY VE YATAY UYGUAMA ÖRNEÐÝ Hava Giriþi Örnek C Örnek D Havalandýrma Alaný Örnek E PARAE UYGUAMA ÖRNEÐÝ (TEMÝZ HAVAYI DIÞ ORTAMDAN AAN) Cihazlarýn Paralel ve Konsantrik uygulamalardaki azami baca mesafeleri hakkýnda firmamýzdan bilgi alýnmalýdýr. PARAE UYGUAMA ÖRNEÐÝ (TEMÝZ HAVAYI ORTAMDAN AAN)

9 AIRFE HÝDROÝK AKSESUARAR DÜÞÜK HIZI KOEKTÖR Tesisat dönüþünde ýsý kaybeden akýþkanýn kazanda ýsýl gerilmelere sebep olmamasý açýsýndan sistemde düþük hýzlý kollektör kullanýlarak sistem tarafý ile cihaz tarafý devrenin birbirini etkilemesi ortadan kaldýrýlýr. Düþük hýzlý kollektör tesisattan dönen soðumuþ su ile kazandan gelen sýcak suyun karýþýmýný saðlayarak ortalama sýcaklýklarýn elde edilmesini; dolayýsýyla ýsýl dengeyi saðlar. KW KCA/H DENGE KABI ÇAPI " " '' /2" /2" " " " " 300 HAVA AYIRICI 2-12 ölçü aralýklarýnda geniþ ürün gamý Tesisat suyunda erimiþ halde bulunan hava sýcaklýðýn artmasýyla çözülerek gaz halinde sistemde dolaþýr. Bu durum tesisatta, armatürlerde, cihazlarda ve pompalarda ciddi arýzalara yol açar, ayrýca tesisatta ses oluþumlarý ve ciddi verim kayýplarý meydana getirir. Airfel hava ayýrýcý kullanýmý ile bu sýkýntýlarýn oluþmasý önlenir. TORTU VE PÝSÝK TUTUCU 2-12 ölçü aralýklarýnda geniþ ürün gamý Sudaki tortu ve pislik ýsýtma sistemlerinde verim kaybýna, pompa ve armatürlerde arýza ve aþýnmalara sebep olur. Özellikle plastik boru kullanýlan tesisatlarda oksijen difüzyonu sebebiyle korozyon ve pislik oluþumu fazlalaþýr. Airfel tortu ve pislik tutucu kullanýmý ile bu sýkýntýlarýn oluþmasý önlenir. HÝDROÝK KÝTER DÝÞÝ KOEKTÖR GRUPARI FANÞI KOEKTÖR GRUPARI ARA BAÐANTI SETÝ A60-A120 ve A150-A180 olarak tüm ürün gamýný kapsayacak þekilde hidrolik alt baðlantý setleri; Set içerisinde: Kazan gidiþ ve dönüþ hatlarýnda küresel vana Kazan gidiþ hattýnda 4 Bar emniyet ventili Kazan dönüþ hattýnda çekvalf Kazan dönüþ hattýnda genleþme tanký baðlantý aðzý Kollektör Gruplarý: 4 lü kaskada kadar tüm kapasitelerde kolektör gruplarý mevcuttur. 2,2 ½ ve 3 kolektör gruplarý diþli, 4 kolektör grubu flanþlýdýr HÝDROÝK SET

10 AIRFE HÝDROÝK KOEKTÖR ÖÇÜERÝ TEKÝ KAZAN Kapasite [kw] Kazan A60 A80 A100 A100 A150 A180 ØD 2" 2" 2" 2" 3' Ü KASKAD Kapasite [kw] Kazan 3 x A60 3 x A80 3 x A100 3 x A120 3 x A150 3 x A180 ØD 3" 3" 4" 2' Ý KASKAD Kapasite [kw] Kazan 2 x A60 2 x A80 2 x A100 2 x A120 2 x A150 2 x A180 ØD 2" 3" 4' Ü KASKAD Kapasite [kw] Kazan 4 x A60 4 x A80 4 x A100 4 x A120 4 x A150 4 x A180 ØD 3" 3" 4" 4" TEKNÝK ÖÇÜER Ambassador 60, 80, 100, 120 Ambassador 150, 180 C B A 109 D D 679 D D A D D A60 A80 A100 A Paralel D D1 A B C Konsentrik D A60 80 / 125 A80 80 / 125 A100 A / / Paralel D D1 A A A150 A180 Konsentrik D 100 / / 150

11 AIRFE AIRFE SERÝSÝ DUVAR TÝPÝ YOÐUÞMAI KAZANAR Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, benzersiz kapasite seçenekleri ile her türlü iþletme koþullarýna ve sistem dizaynlarýna yüksek uyumluluk saðlamaktadýr. Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, premix brülörleri, paslanmaz çelik eþanjörleri ve yoðuþma teknolojileri ile yüksek enerji tasarrufu saðlamaktadýr. Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, yüksek verim deðerleri sayesinde, daha az yakýt sarfiyatýyla istenilen ýsý konforunu saðlamaktadýr. Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, yüksek kapasitelerde, kaskad uygulamalarýyla çok küçük hacimlere uygulandýðý gibi ergonomik ve teknolojik yapýsýyla montaj ve iþletme süreçlerinde hýz, maliyet gibi bir çok avantaj kazandýrmaktadýr. Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, kendini global sektörde kanýtlamýþ paslanmaz çelik eþanjörleri ile uzun yýllar güvenli bir þekilde kullanýlabilmektedir. Airfel Ambassador Duvar Tipi Yoðuþmalý Kazanlar, iç hava ve dýþ hava sýcaklýklarýna göre çalýþabilen, programlanabilir ekipmanlarý ile ekonomik þekilde konforlu mekanlar oluþturmaktadýr. Ayrýca bina yönetim sistemi (BMS) ile uyumludur. TEKNÝK ÖZEÝKER Genel Belge No Boyutlar (Y x G x D) Kazan Modeli ( ) Elektrik Tüketimi Nominal Yük (Net) 80/60ºC Nominal Yük (Brüt) 80/60ºC Nominal Güç ( 100% > 80/60ºC ) Nominal Güç ( 100% > 50/30ºC ) Nominal Güç ( 30% > xx/30ºc ) Verimlilik (DIN4702-8) 40/30ºC Teknik Detaylar Baca Sistemi için Max Müsade Edilen (min/max) mm itre Kg mm mm W kw kw kw kw kw % Pa C bar CE 0063 BP x 458 x x 458 x 670 A60 A80 A100 A120 A150 A R 1 Rp 1¼ R¾ 80 / IP ,9-62,2 7,7-54 8,3-57,8 8,6-60, R1 Rp1¼ R¾ 80/ IP ,0-82,2 17,4-71,4 18,6-76,4 19,4-79,8 6,5 78 R1 Rp 1¼ R¾ 100/ IP ,5-102, 2 22,2-88,8 23,8-95,2 24,9-99,5 % ,3 83 R1 Rp 1¼ R¾ 100/ IP ,0-123,3 26,0-106,9 28,3-116,4 29,1-119,8 10,4 92 R1¼ Rp 1½ R1 100/ IP ,8-153,3 32,9-133,4 35,9-145,5 36,7-148,9 12,9 101 R1¼ Rp 1½ R1 100/ IP ,8-184,3 41,41-159,9 45,2-174,5 46,3-178,8

12 KÝMA KOMBÝ RADYATÖR ÝERÝ ÝKÝM TEKNOOJÝERÝ Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal ÝSTANBU Tel: (0216) Pbx Faks: (0216) Ankara Bölge Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 114 E Blok D:3 Balgat ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Antalya Bölge Burhanettin Onat Cad. Atiye Akdemi Apt. A-Blok No:79/9 ANTAYA Tel: (0242) Faks: (0242) Ýzmir Bölge Tesisat Ýþ Merkezi 1443 Sok. B Blok No: 2-T Yeniþehir ÝZMÝR Tel: (0232) Faks: (0232) Gaziantep Bölge Sarý Güllük Mh. Rafet Ýþitmen cad. Sankopark AVM.No:Z-08 GAZÝANTEP Tel: (0342) Faks: (0342) Fabrika Sakarya 2.Org.San.Böl. Hendek SAKARYA Tel: (0264) Pbx Faks: (0264)

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Ambassador Duvar Tipi Kazan Kontrol Aksesuarları Baca Aksesuarları Genleşme Tankı Denge Kabı Hidrolik Kit Hava Ayırıcı Tortu ve Pislik

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

69 kw dan 3000 kw a I L. Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan

69 kw dan 3000 kw a I L. Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan KA SK AD SİSTEMİY LE 69 kw dan 3000 kw a PA SİTE ARAL IĞ I NS IC L AK KA SİZİ SARA IK Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Ambassador Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Daylux Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Detaylı

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ

AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ AIRFEL AMBASSADOR FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Ambassador Duvar Tipi Kazan Kontrol Aksesuarları Baca Aksesuarları Genleşme Tankı Denge Kabı Hidrolik Kit Hava Ayırıcı Tortu ve

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Havlupan Boyler Kazan www.airfel.com 06 444 999 0 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 999 y l nda

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL CHAFFOTEAUX ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÝLERÝ ÝKLÝM TEKNOLOJÝLERÝ LÝSTESÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi ( RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 KOMBÝ TAVSÝYE EDÝLEN ERAKENDE

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R3400 R3401 - R3402 - R3403 - R3404 R3405 - R3406 - R3407 - R3408 R3409 - R3410 Yoğuşmalı yer tipi kazan R3401 - R3410 PREMIX SU SOĞUTMALI

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 15.08.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Ürün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Ürün Kapasite Stok Kodu Model Tip kw kcal/h DAYLUX KOMBİ TR.DY4CED024AATR. DAYLUX ECO KM2-24CE Hermetik-LCD 24 20.640 TR.DY4CDP024AATR.

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 14.07.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Daikin Kombi Tavsiye Edilen Perakende

Detaylı

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar

R600 R3400 & R3600. Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar R0 R3400 & R30 Yüksek kapasiteli, yer tipi yoğuşmalı kazanlar ELCO R0 R1 - R2 - R3 - R4 R5 - R6 - R7 Yoğuşmalı yer tipi kazan DAR ALANLAR İÇİN İDEAL, KOMPAKT VE HAFİF 1:7 YE VARAN SINIFININ EN YÜKSEK MODÜLASYONLU

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler

İçindekiler. Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Konvansiyonel Kombiler Kombi Teknik Bilgiler 4 5 7 9 10 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok 3 Yıldızlı

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Liste No : Sayfa No : Tarih : S/18-01 1 30.03.2018 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ ANTALYA-TEL : (242) 322 00 29 RESMİ ÜRÜN NOMİNAL FİYATLAR ( AVRO ) KAPASİTE (kw - 50/30

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - IV Güncelleme: 01.11.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

AQUADENS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU. Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m

AQUADENS DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU. Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m AQUADENS DUVA TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN KATALOĞU Konfor için farklı bir neden... w w w. v e s s e n. c o m VESSEN Aquadens Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Özellikler Aquadens Yoğuşma Teknolojisi Entegre Siemens

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar DUVAR TİPİ KAZANLAR Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar GENUS PREMIUM EVO HP 45-65 3581415 Genus Premium HP EVO 45

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Bayi Alış Listeleri Kombi - Panel Radyatör

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

CARES X 24 FF 347 CLAS X 24 FF 380 CLAS X 28 FF 425 GENUS X 24 FF 440 GENUS X 30 FF 480 GENUS X 35 FF 512

CARES X 24 FF 347 CLAS X 24 FF 380 CLAS X 28 FF 425 GENUS X 24 FF 440 GENUS X 30 FF 480 GENUS X 35 FF 512 KOMBİ FİYAT LİSTESİ OCAK 2017 HERMETİK KOMBİ CARES X YENİ CARES X 24 FF 347 CLAS X YENİ CLAS X 24 FF 380 CLAS X 28 FF 425 GENUS X YENİ GENUS X 24 FF 440 GENUS X 30 FF 480 GENUS X 35 FF 512 ALTEAS X YENİ

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kapasite. Kapasite Fiyat (TL) Fiyat (TL) kcal/h

Kapasite. Kapasite Fiyat (TL) Fiyat (TL) kcal/h 2.10.2017 FİKS YKS AKS ANK Katı Yakıtlı, Alev-Duman Katı Yakıtlı, Yarım Silindirik Üç Katı Yakıtlı, Silindirik Üç Katı Yakıtlı, Kat Kaloriferi, Borulu Üç Geçişli Fanlı Geçişli Sıcaksu Kazanı. Geçişli Sıcaksu

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ 03.04.2017 AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Havlupan Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende

Detaylı

ISITMA SÝSTEMLERÝ www.airfel.com/0216 444 999 0 Kombi (AIRFEL RIELLO ) Radyatör Termostatik Vana Alüminyum Radyatör Havlupan Boyler Kazan 2008 AIRFEL Quality Management Genel bilgi Airfel, s tma ve so

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Hermetik yapıda yoğuşmalı turbo boyler ile çok yüksek verim değerlerine ulaşılır (Hu ya göre %109 a kadar) Modülasyonlu premix brülör sayesinde

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

İçindekiler. Kombiler

İçindekiler. Kombiler Kombi Kataloğu 1 İçindekiler Kombiler Kombilerin Artısı Çok! Kombi Faydalı Bilgiler Premix Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Elektronik Kombiler Konvansiyonel Kombiler Şofben 3 Arçelik Kombilerin Artısı Çok

Detaylı

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi Atron Kombi 4 ve 8 kw Kapasite 3 yıldız verim sınıfı (9/4/CEE) %93 verim ile ekonomik kullanım Çift Eşanjör sistemi Tam izolasyon ile düşük ses seviyesi 7 Geçişli eşanjör sistemi Soft touch düğme özelliği

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus

24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi. Priwa / PriwaPlus 24/31-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombi Priwa / PriwaPlus 1 PriwaPlus Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Gaz adaptif sistemi ve ileri teknoloji donanımı ile Priwa ve PriwaPlus kombiler; evinizin

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus 65, 90, 115 yoğuşmalı kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi* %16-100 modülasyon

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas

Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas Yer Tipi Kendinden Yoğuşmalı Kazan UltraGas 15-2000 kw Kapasite Aralığı 1 Neden UltraGas? Patentli Alufer ısı eşanjörü teknolojisi ile UltraGas yoğuşmalı kazanlar, yüksek verimlilik ve uygun maliyetli

Detaylı

Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062. Logamax plus GB062

Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062. Logamax plus GB062 Buderus Logamax plus GB062 Yoğuşmalı Kombi 24kW Isıtma, 30kW Sıcak Su Kapasitesi Logamax plus GB062 Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062 Logamax plus GB062

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL

Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Sirküler: 2012-02SP- 01.06.2012 Kapasite 120 gün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h Vade Vade Vade Vade AIRFEL H3301211240110 DIGIFIX KB2-24CE

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Merkezi Isıtma Sistemleri

Merkezi Isıtma Sistemleri Merkezi Isıtma Sistemleri De Dietrich - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar MCA Serisi Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Ürün Kodu Ürün Açıklaması Isıtma Kapasitesi (kw) Peşin Fiyat ( /Adet) 1000136040 * MCA 35

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062. Logamax plus GB062

Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062. Logamax plus GB062 Buderus Logamax plus GB062 Yoğuşmalı Kombi 24kW Isıtma, 30kW Sıcak Su Kapasitesi Logamax plus GB062 Üstün yoğuşma teknolojisi ile verimli ısınmanın keyfine varın: Yeni Logamax plus GB062 Genel Özellikler

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Serisi / Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Serisi / Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan MERKEZİ SİSTEMLERİ Serisi / Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Serisi Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Lectus 65, 90, 115 yoğuşmalı kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi* %16-100 modülasyon aralığı** 15 kazana

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ. LECTUS Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar Lectus 65, 90, 115 yoğuşmalı kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi* %16- modülasyon aralığı** 15 kazana kadar kaskad çalıştırabilme Düşük

Detaylı

Hem Konforlu Hem Ekonomik

Hem Konforlu Hem Ekonomik [ Hava ] [ Su ] BasicPlus GB012 [ Toprak ] [ Buderus ] Hem Konforlu Hem Ekonomik BasicPlus GB012 Genel Özellikler Buderus lerle her zaman daha az yakıt tüketin Yakıt fiyatları hergün artarken ekonomi için

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür

Sürekli yüksek verim, Uzun ömür VITODENS 100-W Doğalgazlı yoğuşmalı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, paslanmaz çelik silindirik brülörlü Inox-Radial paslanmaz çelik eşanjör Anma ısı gücü aralığı: 7,3 30

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

80/80'den 80/125 mm Adaptör - YOĞUŞMALI. 100/100 den 110/150 mm Adaptör - YOĞUŞMALI. 100/100 den 100/150 mm Adaptör - YOĞUŞMALI

80/80'den 80/125 mm Adaptör - YOĞUŞMALI. 100/100 den 110/150 mm Adaptör - YOĞUŞMALI. 100/100 den 100/150 mm Adaptör - YOĞUŞMALI AKSESUARLAR LİSTESİ 2015/2 MODELLER CLAS GENUS HP 45-65 85-150 3318613 SENSYS 80,00 3318586 Modülasyonlu Oda Sensörü 50,00 3318588 Dış Hava Sensörü 10,00 3318593 BUS BRIDGENET Kronotermostat 67,00 3318591

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı