ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 JULIAN PENA PAI Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... SLAVOLJUB IGNJATOVIC [MACEDONIA] XII. International Hurriyet Cartoon Competition Albume 1994 [Istanbul - Turkey] MUHAMED DJERLEK [SERBIA] The City of Ingolstat Award 17th Salon of Antiwar Cartoon Contest 2013 [Kragujevac - Serbia]

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... HORST HAITZINGER [GERMANY] Linea Cartoon Magazine Nr.1,1980 Publisher: Vjesnik1980 [Zagreb - Croatia] BRETISLAV KOVARIK [SLOVAKIA] International Biennial of Humour and Satire in Arts Album 1987 [Gabrovo- Bulgaria] Merhaba Huseyin, In Yeni Akrep No117, Similarity section, right side cartoon is Bretislav Kovarik from International Aydin Dogan Cartoon Contest, Not Vladimir Kazanevsky drawing (signatures a different). Greetings. Louis Postruzin

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 AKP, Basýn Üzerindeki Baskýlarýný Sürdürüyor... Karikatür Sanatçýsý Serdar Günbilen'e Dava MEKTUP-LETTER-MEKTUP NEW CARTOON BOOK ILLUSTRATED BY LUBOMIR VANIK! Serdar Günbilen'in 8 Temmuz 2013'te gazetemizde yayýnlanan ve üzerinde AKP'den orantýsýz zeka ataklarý: Sopalý Adam'dan sonra Satýrlý Adam konulu karikatürü dava konusu olurken, 30 bin TL manevi tazminat talep edildi. [Homur Haber] Türkiye'de karikatürlere dava açýlmasý pek sýk rastlanýlan bir durum oldu artýk. Bunun son örneði Yurt Gazetesi çizeri Serdar Günbilen oldu. Palasýyla etrafa saldýrdýktan sonra serbest kalýp yurtdýþýna kaçan kiþiye gönderme yapan karikatüründen dolayý Serdar Günbilen dava açýldý... Yurt Gazetesi'nin haberi þöyle: "AKP, basýn üzerindeki baskýlarýný sürdürüyor. Gazetecileri cezaevlerine dolduran, muhalif yazarlarýn seslerini kýsan AKP iktidarý her gün yeni bir tahammülsüzlük örneði ile karþýmýza çýkýyor. Mizah yoluyla muhafazakar yapýsýnda sarsýntýlar yaþayan AKP, son olarak gazetemizi muhalif çizgileriyle tanýnan karikatüristini hedef aldý. AKP Genel Baþkanlýðý, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gazetemizin sahibi Durdu Özbolat ve karikatüristimiz Serdar Günbilen'e dava açtý. Serdar Günbilen'in 8 Temmuz 2013'te gazetemizde yayýnlanan ve üzerinde AKP'den orantýsýz zeka ataklarý: Sopalý Adam'dan sonra Satýrlý Adam konulu karikatürü dava konusu olurken, 30 bin TL manevi tazminat talep edildi. Sanatçýyý hedef göstermekten, sanat eserini ucube olarak nitelemekten çekinmeyen AKP, dava dilekçesinde Serdar Günbilen'in karikatürü için Dava konusu karikatür haksýz ve hukuka aykýrý aðýr bir saldýrýdýr. ifadelerine yer verildi. Dear Mr. Editor-in- Chief, many greetings from Slovakia. Please, see possibility to publish in your worldfamous montly "news" on new book ilustrated by famous cartoonist Lubomir Vanìk, from Moravia (Czech Republik). Thank you very much for your free time in advance. Best wishes. Peter Zavacky New Cartoon Book Illustrated by Lubomýr Vanýk! New book - I like to let shoes in the anus idiot! Selected "Political" sallies of Milos Zeman, of Czech politician ( ) (now, new Czech President, since 2013), from Czech newspaper and magazines, with cartoon illustration (111 pages, by Lubomir Vanìk, from Brno (Moravia). According Cartoon Asocion C.R.N. belong a famous cartoonist Lubomir Vanìk) among 101 the world s great Master - portrait cartoonists (2007). Book compiled by Antonin Kolenati. Foça Festivali'nde "Gülmece ve Yaþam" Söyleþisi! [Mizah Haber] Ýzmir in Foça ilçesinde bu yýl 8. kez gerçekleþecek olan Uluslararasý Foça Kültür Sanat ve Balýkçýlýk Festivali Eylül tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklere sahne olacak. Festival kapsamýnda 12 Eylül tarihinde, Beþkapýlar Kalesi nde mizahýmýzýn üç ustasý; Muzaffer Ýzgü, Semih Poroy ve Cihan Demirci Yaþam ve Gülmece isimli bir söyleþi gerçekleþtirecek.

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR RAMÝZ GÖKÇE ANILDI Ýsmet Ezel (MHA) Diþ hekimi, karikatürcü, siyasetci, bankacý, kooperatifci ve Maðusa sevdalýsý üstad Dt. Ramiz Gökçe ölümünün 12 yýlýnda kabri baþýnda anýldý. Anma törenine ailesi, siyasetciler, karikatüristler Mez- Koop Bank kurucularý ve çalýþanlarý, DAÜ den bazý akademisyenler ve sevenleri katýldý. Yurtseverlik Önce Kendi Þehrini Sevmekle Baþlar Ramiz Gökçe nin oðlu Ulaþ Gökçe babasýnýn yaþamýndan bahsetti. Yurtseverlik önce kendi þehrini sevmekle baþlar diyen Ulaþ Gökçe, þehrini seven insaný seven herkesi hatýrlayýp anmamýz gerekir dedi. Ramiz Gökçe Uluslarasý Karikatür Yarýþmasý ný devam ettirmek gerekir Sanatçý ve CTP Milletvekili Dr. Arif A. Albayrak, Ramiz Gökçe nin sanatçý kiþiliðinden ve karikatürlerinden bahsetti ve 2000 yýlýnda iki kez ýsrarýmla onu tetkik ve tahlil yapmaya razý ettim. Ama ne yazýk ki kötü hastalýk bünyesini sarmýþtý dedi. Daha önceki yýllarda düzenlenen Ramiz Gökçe Uluslarasý Karikatür Yarýþmasý ný devam ettirmek gerekir, baþladýk devam edelim dedi. Son olarak konuþan uzun yýllarýn mücadele arkadaþý Aydýn Aydýnlýk, Ramiz Gökçe nin siyasetçi ve kooperatifçi kiþiliðinden övgü ile söz etti. O bir barýþ adamý ve kooperatif sevdalýsý idi dedi. Willem Rasing Artoons -

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR ODABAÞIOÐLU VE KÖSTEPEN ÝKÝLÝSÝ 3. ULUSLARARASI MÝLAS FESTÝVALÝ'NDE Karikatürist, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu ile þair, ressam, karikatürist Zeynep Aslý Köstepen, Eylül 2013 tarihleri arasýnda Türkiye'nin Milas þehrinde okurlarýyla buluþup, söyleþi ve imza günü gerçekleþtirecekler. Milas Belediyesi'nin, Bafa Belediyesi, Kýyýkýþlacýk Köy Muhtarlýðý, Selimiye Belediyesi, Güllük Belediyesi, Boðaziçi Köy Muhtarlýðý, Beçin Belediyesi ve Ören Belediyesi iþbirliðiyle 21 Aðustos 2013 tarihinde baþlayan, 14 Eylül 2013 tarihinde sona erecek olan Türkiye'nin en uzun, en soluklu ve en kapsamlý 3. Uluslararasý Milas Festivali bünyesinde, Eylül 2013 tarihleri arasýnda kendileri için tahsis edilen stantlarýnda Sezer Odabaþýoðlu ve Zeynep Aslý Köstepen okurlarýyla söyleþip, kitaplarýný imzalayacaklar ZEYNEP ASLI KÖSTEPEN Ýzmir doðumlu Zeynep Aslý Köstepen, Anadolu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Bölümü mezunu. 10 yaþýnda Mehmet Ýnci Atölyesinde yaðlýboya resim çalýþmalarý yaptý yýllarý arasýnda, yurtiçi ve yurtdýþýnda sergi, koloni ve bienallere katýldý. Kiþisel resim sergileri açtý. Þiir, resim ve karikatürleri kartpostal olarak basýldý, ulusal ve uluslararasý ödüller kazandý. Turkish Paintings, SESAN, Uluslararasý Aktivist Sanatçýlar Birliði, GESAM, WAG Dünya Sanat Olimpiyatlarý Türkiye Komitesi üyesidir. Sanatçýnýn yurt içinde özel koleksiyonlarda, kamu kurumlarýnda, müzelerde ve yurt dýþýnda Amerika, Fransa, Belçika, Ýtalya, Almanya, Yunanistan, Hýrvatistan gibi ülkelerin özel koleksiyonlarýnda ve müzelerinde eserleri bulunmaktadýr. Sanatçý, çalýþmalarýna Ýzmir'deki atölyesinde devam etmektedir. SEZER ODABAÞIOÐLU 1948 yýlýnda Akþehir'de doðan ve çeþitli sanatsal etkinliklerde bulunan Sezer Odabaþýoðlu'nun þiir, öykü ve günceleri çeþitli yayýn organlarýnda yayýnlandý yýlýndan bu yana karikatür çizen sanatçýnýn ilk karikatürü Gýrgýr Mizah Dergisi'nde yayýnlandý. Daha sonralarý Akbaba, Zühtü, Çivi, Sanat Rehberi, Yeni Çuval, Tebessüm, Karakare, Öðretmen Dünyasý, Zeytin Ülkesinde Sanat, Yeþil Akþehir ve Milliyet Sanat vb. dergilerinde yer aldý. Akþehir (Nasrettin Hoca), Gabrovo, Vercelli, Pescara, Knokke-Heist, Cuba, Ancona, Atina, Tokyo, Skopje, Mexico, Pýstoia, Beringen, Trento, Amstelveen, Belgrad, Kruýshoumem, Duisburg, Foligno, Marostica, Maðusa, Tayvan ve birçok uluslararasý karikatür yarýþma ve sergilerine katýldý. Karikatürleri, ulusal ve uluslararasý sergi ve albümlerinde yer aldý. On üç kez kiþisel karikatür sergisi açan sanatçýnýn karikatürleri, baþta Tolentino Dünya Karikatür Müzesi'nde olmak üzere birçok dünyadaki birçok karikatür müzelerine alýndý. Katýldýðý ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýnda çeþitli ödüllere deðer görülen sanatçý, ayrýca -aç çocuklara yardýmamacýyla birkaç karikatürünün satýþ bedelinin açlýkla mücadele alanýnda kullanýlmasýndan dolayý "Waddingtons Cartoon Awards" tarafýndan "Onur Sertifikasý" ile ödüllendirildi. Durakta Çizgi Var (1989), Yaþayan Mizah Nasrettin Hoca, (1998) ve Temiz Çevre Temiz Yaþam (2000) isimli karikatür albümlerini yayýmlandý. Öðretmenlikten emekli olduktan sonra Ýzmir'e yerleþti. Edebiyat çalýþmalarýna yeniden hýz kazandýrdý.tekerleme Mekerleme, Bir Avuç Tekerleme, Kýz Gülü, Kýz Önlüðü Uzun Olur, Yeþim ile Sokak Köpeði, Yeþim ile Depremzedeler, Yeþim ile Aranan Hýrsýz, Yeþim ile Çevreci Hüsnü Bey, Yeþim ile Yavru Kuþlar, Yeþim Ýle Kar Topu Savaþçýlarý, Yeþim Ýle Bisiklet Yarýþçýlarý, Kiralýk Bisiklet, Ekmekteki Para, Zemheri Zürafasý, Çuval Kütüðü, Anneler Günü Saðanaðý, Hayvan Bilmeceleri, Doða Bilmeceleri, Sebze Bilmeceleri, Meyve Bilmeceleri, Giyecek Bilmeceleri, Organ Bilmeceleri, Eþya Bilmeceleri ve Taþýt Bilmeceleri, Nadir Bey Gibi Döverim Ha, Konuk Sevmez Konuk Zihni, Kenar Süsüm Kuþ aðaç Ve Ben, Söðüt Dalý Düdük, Yarýn Harika Olacak isimli kitaplarý yayýnlanan sanatçýnýn þiir ve öyküleri, çok sayýda edebiyat dergilerinde yer aldý. Sezer Odabaþýoðlu, Karikatürcüler Derneði, Edebiyatçýlar Derneði, MESAM ve BESAM üyesidir.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR 3. Uluslararasý Milas Festivali Kapsamýnda "DÝRENEN KARÝKATÜRLER SERGÝSÝ" AZÝZ YAVUZDOÐAN (TÜRKÝYE) Koordinatörlüðünü Milas Belediyesi'nin yaptýðý ve açýlýþý 09 Eylül 2013 tarihinde yapýlan "Direnen Karikatürler Sergisi" Nedime Beler Kýz Öðrenci Yurdu Bahçesi'nde yer aldý Eylül tarihleri arasýnda izleyicilerin beðenisine sunulacak sergi daha sonra Milas Turhan Selçuk Karikatür Evi'ne taþýnacak ve uzun süre açýk kalacak. Sergide eserleri yer alan çizerler þunlardýr: Akdað Saydut, Aþkýn Ayrancýoðlu, Ayten Köse, Aziz Yavuzdoðan, Birol Çün, Cemal Tunceri, Coþkun Göle, Emre Yýlmaz, Feriye Çekiçoðlu, Halit Kurtulmuþ Aytoslu, Hamza Akýn, Hayati Boyacýoðlu, Hikmet Aksoy, Ýsmail Doðan, Mehmet Ali Güneþ, Mehmet Kahraman, AKDAY SAYDUT (TÜRKÝYE) Menekþe Çam, Muammer Olcay, Musa Kayra, Mustafa Bilgin, Mustafa Yýldýz, Osman Yavuz Ýnal, Recep Bayramoðlu, Serdar Çeliktaþ, Seyit Saatçi, Sezer Odabaþýoðlu, Süha Peþinci, Taner Özek, Vahit Akça, Yasin Halaç, Yusuf Temiz. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DAÝR

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU Bergama Belediyesi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý"nýn ödülleri sahiplerini buldu. Bergamalý gazeteci merhum Þakir Süter anýsýna düzenlenen yarýþmanýn ödülleri Bergama Ticaret Odasý Sosyal Tesisleri Hasan Þentürk Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen törenle verildi. Törende, Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý'nda ödül almaya hak kazanan gazetecilere plaketlerin yaný sýra çeþitli armaðanlar verildi. "Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý"nda, "Ege'de Bugün" Gazetesi'nden Mustafa Yýldýz "Karikatür Ödülü"ne deðer görüldü. "NEÞELÝ"NÝN 3. SAYISI ÇIKTI Konak Belediyesi, Neþe ve Karikatür Müzesi bünyesinde, iki ayda bir yayýnlanan "Neþeli Dergi", 3. Sayýya ulaþtý. Kapak karikatürünü Engin Boðaz'ýn çizdiði "Neþeli Dergi", Gezi Parký Direniþi'ne de sayfa ayýrdý. Dergide yazý ve çizgileriyle yer alan sanatçýlar þunlardýr: Ahmet Zeki Yeþil, Altan Özeskici, Bayram Baðcý, Birol Çün, Cemalettin Güzeloðlu, Cemil Açýkkol, Ceyhun Ertan, Deniz Dokgöz, Ece Ölçek, Engin Boðaz, Eray Özbek, Feridun Demir, Gülce Gül, Gürkan Aras, Halil Ý. Yýldýrým, Hasan Arý, Hüseyin Haldun Civlez, Ýbrahim Durut, Ýbrahim Ormancý, Ýlker Nazcan, Ý. Serdar Sayar, Kenan Yoldaþ, Keziban Özkol, Lütfü Çakýn, Mehmet Saim Bilge, Mehmet Aslan, Mukadder Özakman, Murat Asýn, Murat Yýlmaz, Murteza Albayrak, Mustafa Yaðýz Þahin, Mustafa Yýldýz, Osman Çetin Dizdaroðlu, Özge Ulu, Özhan Mercan, Saadet Demir Yalçýn, Sadýk Pala, Serkan Uçar, Sezer Odabaþýoðlu, Taner Sarýçam, Tolga Kýlýç ve Zeki Beyner. NASRETTÝN HOCA GÜZELBAHÇE'DE Güzelbahçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Gece Pazarý" çeþitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliði yapýyor. "Gece Pazarý" hergün farklý bir yazar çizer konuk oluyor, söyleþi ve imza günleri düzenliyor. Bu çerçevede, Çaðdaþ Sanatçýlar Platformu Karikatür Sanatçýlarý Grubu, Ýzmirli Çizerlerin karikatürlerinden oluþan, Türk Mizahý'nýn Piri Nasrettin Hoca karikatürlerini Güzelbahçe halkýyla buluþturdu. Yoðun ilgi gören sergide 35 Ýzmirli çizerin 35 karikatürü yer aldý. CWN CARTOON WORLD NEWS

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE CARTOON& HUMOR NEWS Karcomic Magazine Cartoon Lessons INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- CARTOON BY: CARLOS LATUFF (BRAZIL) KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ'NDEN GEZÝ KARÝKATÜRLERÝNE YÖNELÝK YARGI KARARINA (GÖSTERMELÝK) TEPKÝ! ERDOÐAN KARAYEL Özellikle 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasý, gerek duruþuyla gerek üyelerinin gerçek bir demokrasi mücadelesi verdiði "Karikatürcüler Derneði"nin Didim kentinde toplatýlan ve yargýlama kararý çýkarýlan karikatürler hakkýnda Karikatürcüler Derneði web sitesinde "lütfen" yayýnlanan bildiriye bir göz atýnýz: "KARÝKATÜR SANATI'NA HOÞGÖRÜ... 1 Eylül 2013 tarihinde Didim'de düzenlenen "1 Eylül Barýþ Günü" nedeniyle açýlan karikatür sergisi gece yarýsý toplatýlmýþtýr. Muhalif bir sanat olan karikatüre, iktidarlarýn hoþgörülü olmalarý gerektiði düþüncesindeyiz. Bu nedenle tüm sorumlularý "HOR GÖRÜLÜ" deðil "HOÞ GÖRÜLÜ" olmaya davet ediyoruz. Karikatür Sanatý'na yapýlan bu gereksiz tavrý da kýnýyoruz." Ýktidarýn hoþgörüsüne konuþlanmýþ bir dernek.. Üstelik duyuruda ne karikatürler var ne de karikatürcülerin isimleri... Konuyla ilgisi olmayan bir ÝSMAÝL DÜMBÜLLÜ KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI karikatüre yer vermiþler.. Bir çizgi emekçisi ve Karikatürcüler Derneði üyesi olarak; "BU DUYURUYU VE BU DURUÞU ÞÝDDETLE KINIYORUM!!!"

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 TOP SELECTION REPRESENTATIVE EXHIBITION OF EXCEPTIONAL ARTWORKS FROM THE CARTOON GALLERY Alberto MORALES AJUBEL (ES), Milan ALASEVIC (SI), Fanney ANTONSDOTTIR (IS), Jozef BABUSEK SCHEK (SK), Marian BACHRATY (SK), Stefan BANAS GOLES (SK), Miroslav BARTAK (CZ), Jozsef Sandor BEKESI JOE (HU), Ladislav BELICA (SK), Medi BELORTAJA (AL), Vladimiras BERESNIOVAS VLABER (LT), Viktor BOGORAD (RU), Angel BOLIGAN CORBO (MX), Marcin BONDAROWICZ (PL), Steve BONELLO (MT), Bernard BOUTON (FR), Huseyin CAKMAK (CY), Nicoletta CECCOLI (SM), Constantin CIOSU (RO), Karol CIZMAZIA (SK), Andy DAVEY (GB), Marco DE ANGELIS (IT), Oleg DERGACHOV (CA), Luc DESCHEEMAEKER / O-SEKOER (BE), Stefan DESPODOV (BG), Siri DOKKEN (NO), Darko DRLJEVIC (ME), Rainer EHRT (DE), Alessandro GATTO (IT), Gerhard GEPP (AT), Jerzy GLUSZEK (PL), Oleg GOUTSOL (UA), Musa GUMUS (TR), Geza HALASZ (HU), Riber HANSSON (SE), Nikola HENDRICKX (BE), Aristides HERNANDEZ ARES (CU), Arkadzi HURSKI (BY), Fero JABLONOVSKY (SK), Dusan JUNEK (SK), Marián KAMENSKY (AT), Kazo KANALA (SK), Vladimír KAZANEVSKY (UA), Yuri KOSOBUKIN (UA), Lubomir KOTRHA (SK), Michael KOUNTOURIS (EL), Bretislav KOVARIK (CZ), Vojtech KRUMPOLEC (SK), Viktor KUBAL (SK), Pawel KUCZYNSKI (PL), Firuz KUTAL (NO), Malgorzata LAZAREK (PL), Pol LEURS (LU), Slawomir LUCZYNSKI (PL), Zarko LUETIC (HR), Riina MAIDO (FI), Cristian MARCU (RO), Pavel MATUSKA (CZ), Veruna MELCAKOVA JUNEKOVA (SK), Nani MOSQUERA (CO), Miroslav MOTYCIK MIME (SK), Urmas NEMVALTS (EE), Vangelis PAVLIDIS (EL), Olga PAZERINI (SK), Bobo PERNECKY (SK), Marlene POHLE (DE), Dusan POLAKOVIC (SK), Jordan POP-ILIEV (MA), Willem RAS- ING (NL), Cristina SAMPAIO (PT), Juli SANCHIS AGUADO HARCA (ES), Alexander SERGEJEV (RU), Hallvard SKAUGE (NO), Jiri SLIVA (CZ), Igor SMIRNOV (RU), Oliver SOLGA (SK), Borislav STANKOVIC STABOR (RS), Agim SULAJ (IT), Constantin SUNNERBERG (BE), Achille SUPERBI (IT), Ernest SVRCEK (SK), Robert Laszlo SZABO MARABU (HU), Pavel TAUSSIG (DE/SK), Ross THOMSON (GB), Jan TOMASCHOFF (DE), Laco TORMA (SK), Ivailo TSVETKOV (BG), Sergej TUNIN (RU), Omar TURCIOS (CO), David VELA (ES), Jozef VYDRNAK (SK), Silvan WEGMANN SWEN (CH), Vlasta ZABRANSKY (CZ), Dana ZACHAROVA JARUNKOVA (SK), Michail ZLATKOVSKY (RU), Viliam ZIVICKY (SK). European Cartoon Gallery

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 GEÇMÝÞ ZAMAN-PAST TENSE RAMÝZ GÖKÇE PORTRE KARÝKATÜRÜ: ERICO JUNQUEIRA AYRES (BREZÝLYA) ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA ÜSTAD RAMÝZ GÖKÇE'YÝ SAYGI, SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Dear Colleague Huseyin Cakmak, greetings... I am sorry that you have been intimidated by the organizers of the world press cartoon. You have not posted my response in your magazine, perhaps because Mr. Antunez said of his lawyer. I also was threatened by the Antunez's lawyer, two years ago, but I'm fighting for my right to collect my prize. Remember, friend, that freedom of speech is a human right. And Yeni Akrep is a magazine that should support the free expression of the cartoonists. Thank you for your support in previous editions, and I ask you to consider my request and publish my response to wpc, which is short. Whit best regards, Freddy Pibaque. ( ) FREDDY PIBAQUE WORLD PRESS CARTOON CAN NOT PROVE THAT IT PAID PRIZE Dear Friend Huseyin Cakmak, I see in the last edition of Yeni Akrep a very long information sent by Antonio Antunez (AA) of world press cartoon, Sintra, Portugal. This time he using Mr. Dagger ("Punal" in Spanish means dagger). Too much space in his magazine, and too long time lose wpc to try of justify not paying me my prize. I will refute without taking up much space.. Says a piece of information: "The 3th of December, a transfer order of 1285 Euros was issued to our bank (end legal value after taxes in the European Union, in the terms of the regulation, and after the reimbursement of the e- ticket costs?)". But AA DOES NOT SAY THAT HIS DEPOSIT WAS REJECTED BY THE BANK. I have a copy of the AA's message where he told me that. Another tendentious and malicious statement of AA (or his dagger?): "6. THEREFORE, the money Should be now (in Colombia) in the account of FP's friend..." If the bank rejected the deposit of Mr. AA, it is impossible that the money is in Colombia. Mr. AA does not say that I repeatedly asked him to send me a travel check, but he refused saying that he was very expensive. He says that I claim my 2006 catalogue, but not, I claim my catalogue of the 2007 version that I win a prize. He mentioned the trophy, but not the cartoon catalogue that he do not send me. Of course in their calculations he does discounts for the value of the catalogue shipping and the shipping cost of the trophy. BUT THESE DISCOUNTS ARE NOT IN THE REGULATION OF wpc. Also, he has not even sent me the catalog nor the trophy. And so he reduced my prize from 2,500 Euros to just 1285 euros. WITH ILEGAL DISCOUNTS. The cost of flights for the prize winners is paid by sponsors. Finally, why spend so much time writing both Mr. AA and wpc group?. Simply they can send a copy of the deposit, accepted by the bank, and so demonstrate that they paid. It's what do the serious contests, instead of sending letters from their lawyers to intimidate a magazine that allows freedom of expression of the cartoonists. Do you know why Mr. AA does not send the copy of the bank deposit? BECAUSE HE NEVER DID IT! Therefore, HE NEVER PAID THE CARTOON AWARD WON IN WPC Greetings, colleague Huseyin, and thanks for your support. (Winner of the wpc unpaid prize). ULUSLARARASI TURÝZM KARÝKATÜRLERÝ INTERNATIONAL TOURISM CARTOONS

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR KAMÝL YAVUZ KARÝKATÜR ATÖLYESÝ VE KÝTAPLIÐI KADIKÖY'DE Türkiye de karikatür atölyesi orta öðretim okullarýnda ilk seçmeli ders olarak 1996 yýlýnda baþlar. Kiþisel karikatür atölyesi ise, Kadýköy de 2006 yýlýnda genç - yaþlý her yaþtan bu iþe gönül vermiþ mizah severlerle çalýþmaya baþlamýþtýr. Okulda veya bireysel atölyeye devam edenler her hafta yeni bir konuyu derinlemesine düþünüp kaðýda aktarmaktalar. Son yýllarda gerek okullar ya da bireysel atölyelerin çoðalmasý karikatürün geliþmesi açýsýndan sevindiricidir. Atölye öðrencileri ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda yüzlerce ödül kazandýlar. Kamil Yavuz, Karikatür Atölyesi Sloganý: Ýçinde Mizah Duygusu Olan Herkes, Karikatür Çizebilir Kamil Yavuz, Karikatür Sanat Atölyesi tekrar eski yerindedir. Geniþ karikatür kitaplýðý araþtýrma yapmak isteyenlere ücretsiz olarak hizmet vermekte. Sarayardý Cad. No: 94/A Hasanpaþa-Kadýköy. Bir iletiþim aracý olarak karikatür... Önce karikatürün eðitime nasýl bir faydasý olacaðýný belirtmek gerekir. Karikatür görsel bir sanat dalýdýr. Gençler zaten mizah duygusuna bu yaþlarda eðilimlidirler. En ufak bir olayý bile esprili bir dille duymak veya bunu iletmek hoþlarýna gider. Sýnýf içinde toplu eðitim alýrlarken bir espriyi dahi kaçýrmamaya çalýþýrlar. Son yýllarda karikatür (Vinyet) eðitim sürecinde bütün dünyadaki ders kitaplarý içinde sýklýkla görülmektedir. Okuma-Anlama ders kitaplarýnda karýþýk grafiklerle öðrencilerin ilgisini çok fazla çekmez. Karikatür bir yazýyý vinyet olarak bile süslerse bu da anlama ve akýlda kalma sürecini arttýrýr. Öðrenci öðrenirken eðlenir, konu iþleyiþi daha cazip hale gelir. Sýnýftaki öðretmen ve idarecilerin de eðitimdeki iþi kolay olur. Sayfalar dolusu yazý yazabilirsiniz, anlatmak istediklerinizi bu yolla da vurgulamak mümkündür. Ancak, bir sayfa çizilen karikatürle de sayfalar dolusu yazýda anlatmak istediðinizi ortaya koyabiliriz. Karikatür de bir iletiþim aracýdýr. Karikatürü bir iletiþim aracý olarak rahatlýkla kullanabildiðimize göre onun konuþma-yazma dilini, görsel anlatým tekniðini iyi kullanmamýz gerekecektir. Karikatür, yazýsýz salt çizgiyle oluþturulunca evrensel bir dil olarak bütün dünya halklarýnýn anlayacaðý kývama gelmektedir. Kamil Yavuz dan Yeni Bir Karikatür Eðitim Kitabý Anneler, babalar ve öðretmenler... O'nun kâðýdý kalemi eline aldýðýnda harikalar yarattýðýný biliyorsunuz. O'nun güzel çizimleri, anlamlý tasarýmlarý, gözlem ve düþüncelerini bir çýrpýda kaðýda aktarmasý, kýsaca çizgi yetenekleri sizi çok þaþýrtýyor olmalý... Minik arkadaþlarýn her çalýþmasýna tarih atýp dosyaladýðýnýzý düþünüyoruz... Kalem tutan minik elleri yetenekli bir çizere dönüþtürmek bizim elimizde... Uzmanlar okul öncesi döneme, çocuklarýn görsel zekâlarýnýn geliþtirilmesi açýsýndan önem veriyor... Çok deðil bir kaç adýmla ileriki yaþamlarýnda kullanabilecekleri bu yeteneði geliþtirmek olasý... Öncelikle çocuklarýn önünden kâðýdý, kalemi ve kitabý eksik etmeyin... Onlara sanat adýna basýlmýþ yayýnlarla dost edin, sergilere götürün. Gerisi gelecektir... Minik yetenekler gün yüzüne çýkmasý sizleri þaþýrtacaktýr... Öðretmelerle görüþtüðümüzde ve öðrencileri izlediðimizde karikatür adýna ortaya çýkan deneyimleri þöyle paylaþabiliriz: 1- Karikatür, henüz-okumayazma bilmeyen anasýnýfý öðrencilerine de faydalýdýr. 2- Karikatür, ayný okulda farklý sýnýflarda eðitim alan öðrenciler için faydalýdýr. Farklý yaþ gruplarýnýn çalýþmasý ayný sýnýfta rahatlýkla yapýlabilir. 3- Karikatür, öðrenciye tartýþma fýrsatý verir ve motivasyon kazandýrýr. 4- Karikatür, fen derslerinde özellikle deneylerde çizgisel anlatým ve çözümlerde kullanýlabilir. 5- Karikatür, öðrencide mantýðý geliþtirir, doðru sorgulamayý öðretir. Dahasý kavrama ve algýlamayý pekiþtirir. 6- Karikatür, öðrenci için sýkýntý veren dersleri neþeli hale getirir. 7- Karikatür, yer aldýðý kitaplara görsel zenginlik katar. 8- Karikatür, okulda kulüp faaliyetleri içinde öðrenci karikatürle düþüncesini ifade eder. Eser yarattýðýnýn farkýna varan öðrenci, okuldaki sosyal aktivitelere de bireysel veya grup olarak katýlým saðlamýþ olur. 9- Karikatür, okulda kol veya kulüp olarak haftada iki ders saati yer aldýðýnda öðrenciye sözel, dilsel, mantýksal, matematiksel, kiþiler arasý, sosyal, kiþisel, içsel, doðacý ve varoluþçu farklýlýklar geliþtirir. 10- Karikatür çizen öðrenciler, okul duvar gazetesi, bülten veya yýllýklarýna çizgileriyle katký saðlarlar. 11- Çizebilen öðrenciler, evrensel bir dil de öðrenmiþ olur. Dünyanýn her yanýnda kendisini kolayca ifade edebilir... [http://karikaturculerdernegi.com]

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI Kadýn dedi ki bana ''ODUN''. Güldüm; "Ama sen sýmsýcak bir somun ekmeksin" dedim. Kýkýrdadý. ''Bir somun sýcak ekmek odun ateþiyle piþer'' deyince yanýtlayacak söz bulamadý, bulamadý, bulamadý!... PÝRÜS ZAFERÝ ne demek Allah aþkýna? Bilgisayarým Truva atlarýný sürekli yeniyor, VÝRÜS ZAFERÝ kazanýyorum ben!... Mangal gibi bir yüreðim var ama þööööyle aðýz tadýyla mangal yapamýyoruz be!... Aslýnda ''Kadýnýn fendi; Beyefendi'leri efendi kývamýndan çýkardý'' olacak o sözün aslý!... Aklýmý peynir ekmek ile yemedim doðrusu... Hadi ekmek bir nebze ucuz. Peynir fiyatlarý almýþ baþýný gidiyor. Peyniri nereden bulup yiyeceðiz hacým? Mizah yazarlýðýný ZÝRVE'de deðil ZIRVA'da býrakacaðým dostlar!... Miskin miskin oturanlarý görünce o türküyü ''Atýl gezme þaþkýn'' diye deðiþtiresim var yahu!... Ne ýssýz bir adaya düþtüm, ne bir ýssýz adam olup karizma yaptým... Hatta kardan adam bile olmayý beceremedim... Adam mýyým üleeen!... Yok þundan cacýk olmaz, yok bundan cacýk olmaz diyenlere ''Sen iyi bir hýyar çeþidine benziyorsun. Senden iyi cacýk olur'' diyesim var, diyesim var, diyesim vaaaaar!... Durmadan gaf yapýp duruyor. POTOLOJÝK VAKA yani!... Facebook'ta yazýyor ya ''Falanla iliþkisi var''. Eeee o iliþki bittiðinde ''Falanla iliþiðim kesilmiþtir'' yazabiliyor musun hacým- bacým?ne mutlu; hala mutluyum diyebilene!... Unutma!... AFÝLÝ sözler asla kurtarmaz burnunun hep dikine giden GAFÝLÝ!... Kadýnlar için ''Eksik etek'' denmesi bence çok saçma. Çünkü eteði eksik olanlar kadýnlar deðildir ki... Erkeklerin eteði olmaz. Tabii erkekler Ýskoç ise iþ deðiþir bak!... Sakatat yemem diye racon kesiyorsun ama bakýyorum iþkembeden atýyorsun sende!... Bir kez daha çok iyi anladým. Menfaat için her þeyi yapan MAKBUZ ÝNSANLAR, dürüst ve yiðit MAKBUL ÝNSANLAR'dan her zaman daha yeðdir... Sahibimizin sesi olacaðýnýza her zaman vicdanýmýzýn sesi olmalýyýz!... Öyle þarkýlar vardýr ki; insaný hüzne boðar, DO-MARALÝZE olursun!... Luis Aragon ''Mutlu aþk yoktur'' demiþ ya... Nedeni ayan beyan ortada. Mutlu insan var mý ki; mutlu aþk olsun anasýný satayým!... Facebook'ta yazýyor ya ''Falanla iliþkisi var''. Eeee o iliþki bittiðinde ''Falanla iliþiðim kesilmiþtir'' yazabiliyor musun hacým-bacým? Oy bahçenize ben giremedim yavrum ama gazelden deðil, baban kurt köpeði salmýþta ondan ondan!... Bence karþýlýksýz aþk YÂR-AÐACI'nda sallanmaktýr biraz da!... Her þeyi akýþýna býrakacaðým býrakmasýna ama; ah birde içimdeki ýrmaklar kurumasaydý eðer!... Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olsam keþke. Dimyat dediðin yer Mýsýr'da. Mýsýr'a gidip piramitlerin yanýnda resim çektirmeyi kim istemez. Evdeki bulgura ne olursa olsun yani!... Dünya öküzlerin boynuzlarýn üstünde deðil ama dünya öküzlerin iþgali altýnda hacý!... Bakýyorum konuþasýn var. DE TÜRK'ÜM DE!... Nihansýn dideden ey mest-i nazým Bana sensiz cihanda kadýn dýrdýrý lazým!... Bence iktisat kuralýdýr. Bir ülkede RANTÝYE'cilik arttýkça, iþsizlik artar ÞANTÝYE'ler kapanýr!... Dost acý söylemez... Acýlý söyler!... Namus tellalýðý yapýp ahlak zabitliðine soyunacaðýna insan Camus tellalýðý yapsýn, okusun, okusun, okusun!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN - TEMMUZ 2013) YIL: 11 SAYI: 117 PORTRAIT: DECCAL - CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK [CYPRUS] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (JUNE - JULY 2013) SAYI

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL]

CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2013) YIL: 11 SAYI: 116 CARTOON BY: JBOSCO AZEVEDO [BRAZIL] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (APRIL - MAY 2013) SAYI - ISSUE: 116 PAVEL

Detaylı

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE]

CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2013) YIL: 11 SAYI: 115 CARTOON BY: ROLAND TOPOR [FRANCE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (MART - MARCH 2013) SAYI - ISSUE: 115 THIRTIETH ANNIVERSARY

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2010) YIL: 8 SAYI: 91 P. PAPAPETROS (6. SAYFADA) M. VELICKOVIC (7. SAYFADA) YUSUF TEMÝZ (10. SAYFADA) FERÝT ÖNGÖREN (11. SAYFADA) H. BOYACIO LU (12. SAYFADA)

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA)

CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2011) YIL: 9 SAYI: 103 CARTOON BY: LUBOMIR KOTRHA (SLOVAKIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HENK HILHORST (NEW ZELAND) 16th Skopje Cartoon Exhibition Album, 1982

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ

PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2011) YIL: 10 SAYI: 104 PORTRAIT CARTOON : MUHAMMED GADDAFÝ (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 KENT KÜLTÜR DEMOKRASÝ KONULU KARÝKATÜR SERGÝSÝ TMMOB Mimarlar Odasý

Detaylı

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011...

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2011) YIL: 9 SAYI: 96 NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 JANUSZ KAPUSTA (USA) New Scorpion

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2003) YIL:1 SAYI:8 DÜNYACA ÜNLÜ FRANSIZ KARÝKATÜRCÜ ANDRE FRANÇOÝS'ÝN ATÖLYESÝNDE ÇIKAN BÝR YANGIN SONUCUNDA SANATÇININ ATÖLYESÝ VE TÜM KARÝKATÜRLERÝ

Detaylı

international humor magazine

international humor magazine international humor magazine yontma baş devri.. Merhaba... Değerli dostlar....fenamizah ın 6. sayısıyla karşınızdayız. aziz yavuzdoğan A cartoonist friend in Akşehir... Was held on July 5 to 10, 53rd International

Detaylı

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND VALUES 01 Haziran 2013 Cumartesi, MÜSÝAD Konferans Salonu st June 1 Saturday 2013, MUSIAD Conference Hall TERTiP

Detaylı

Ýçindekiler / Contents 04 Aktaþ Holding'den Ýstanbul'a Automechanika Çýkarmasý Great Presence of Aktaþ Holding at Ýstanbul Automechanika Fair Aktaþ Holding Üretim Personelinden Anlamlý Davranýþ A Meaningful

Detaylı

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY

İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İZMİR FOTOĞRAFLA BULUŞUYOR IZMIR MEETS PHOTOGRAPHY İzmir Fotoğraf Sanatı derneği & DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Fotoğraf bölümü uluslararası izmir fotoğraf günleri IzmIr Photography

Detaylı

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz:

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz: international humor magazine imtiyaz sahibi / yay n ve görsel yönetmeni: aziz yavuzdoğan yayın kurulu: Erdoğan Başol, Osman Yavuz İnal, Ekrem Borazan, hukuk danışmanı: Av. Cem Koç ayl k e-dergi mountly

Detaylı

SEMPOZYUM KÝTABI SYMPOSIUM BOOK Sabri DERELÝ ÝBB Genel Sekreter Yardýmcýsý / Deputy Secretary General of Ýstanbul Metropolitan Municipality Muhterem hocalarým, deðerli katýlýmcýlar, yurt içinden ve

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism

A dan Z ye. Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF. Religion and Tourism A dan Z ye Notes on EXPO KEND N B LMEK/ KNOWING THYSELF Din ve Turizm Religion and Tourism ED TÖR çindekiler/ Contents Haberler/ News Türkiye nin ilk Sunwing i sveç bas n nda Turkey s first Sunwing in

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı