ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL - EKÝM 2013) YIL: 11 SAYI: 118 CARTOON BY: MIKHAIL ZLATKOVSKY [RUSSIA]

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 JULIAN PENA PAI Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... SLAVOLJUB IGNJATOVIC [MACEDONIA] XII. International Hurriyet Cartoon Competition Albume 1994 [Istanbul - Turkey] MUHAMED DJERLEK [SERBIA] The City of Ingolstat Award 17th Salon of Antiwar Cartoon Contest 2013 [Kragujevac - Serbia]

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 LOUIS POSTRUZIN Bu sayfada yayýnladýðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþmaktadýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... HORST HAITZINGER [GERMANY] Linea Cartoon Magazine Nr.1,1980 Publisher: Vjesnik1980 [Zagreb - Croatia] BRETISLAV KOVARIK [SLOVAKIA] International Biennial of Humour and Satire in Arts Album 1987 [Gabrovo- Bulgaria] Merhaba Huseyin, In Yeni Akrep No117, Similarity section, right side cartoon is Bretislav Kovarik from International Aydin Dogan Cartoon Contest, Not Vladimir Kazanevsky drawing (signatures a different). Greetings. Louis Postruzin

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 AKP, Basýn Üzerindeki Baskýlarýný Sürdürüyor... Karikatür Sanatçýsý Serdar Günbilen'e Dava MEKTUP-LETTER-MEKTUP NEW CARTOON BOOK ILLUSTRATED BY LUBOMIR VANIK! Serdar Günbilen'in 8 Temmuz 2013'te gazetemizde yayýnlanan ve üzerinde AKP'den orantýsýz zeka ataklarý: Sopalý Adam'dan sonra Satýrlý Adam konulu karikatürü dava konusu olurken, 30 bin TL manevi tazminat talep edildi. [Homur Haber] Türkiye'de karikatürlere dava açýlmasý pek sýk rastlanýlan bir durum oldu artýk. Bunun son örneði Yurt Gazetesi çizeri Serdar Günbilen oldu. Palasýyla etrafa saldýrdýktan sonra serbest kalýp yurtdýþýna kaçan kiþiye gönderme yapan karikatüründen dolayý Serdar Günbilen dava açýldý... Yurt Gazetesi'nin haberi þöyle: "AKP, basýn üzerindeki baskýlarýný sürdürüyor. Gazetecileri cezaevlerine dolduran, muhalif yazarlarýn seslerini kýsan AKP iktidarý her gün yeni bir tahammülsüzlük örneði ile karþýmýza çýkýyor. Mizah yoluyla muhafazakar yapýsýnda sarsýntýlar yaþayan AKP, son olarak gazetemizi muhalif çizgileriyle tanýnan karikatüristini hedef aldý. AKP Genel Baþkanlýðý, Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gazetemizin sahibi Durdu Özbolat ve karikatüristimiz Serdar Günbilen'e dava açtý. Serdar Günbilen'in 8 Temmuz 2013'te gazetemizde yayýnlanan ve üzerinde AKP'den orantýsýz zeka ataklarý: Sopalý Adam'dan sonra Satýrlý Adam konulu karikatürü dava konusu olurken, 30 bin TL manevi tazminat talep edildi. Sanatçýyý hedef göstermekten, sanat eserini ucube olarak nitelemekten çekinmeyen AKP, dava dilekçesinde Serdar Günbilen'in karikatürü için Dava konusu karikatür haksýz ve hukuka aykýrý aðýr bir saldýrýdýr. ifadelerine yer verildi. Dear Mr. Editor-in- Chief, many greetings from Slovakia. Please, see possibility to publish in your worldfamous montly "news" on new book ilustrated by famous cartoonist Lubomir Vanìk, from Moravia (Czech Republik). Thank you very much for your free time in advance. Best wishes. Peter Zavacky New Cartoon Book Illustrated by Lubomýr Vanýk! New book - I like to let shoes in the anus idiot! Selected "Political" sallies of Milos Zeman, of Czech politician ( ) (now, new Czech President, since 2013), from Czech newspaper and magazines, with cartoon illustration (111 pages, by Lubomir Vanìk, from Brno (Moravia). According Cartoon Asocion C.R.N. belong a famous cartoonist Lubomir Vanìk) among 101 the world s great Master - portrait cartoonists (2007). Book compiled by Antonin Kolenati. Foça Festivali'nde "Gülmece ve Yaþam" Söyleþisi! [Mizah Haber] Ýzmir in Foça ilçesinde bu yýl 8. kez gerçekleþecek olan Uluslararasý Foça Kültür Sanat ve Balýkçýlýk Festivali Eylül tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklere sahne olacak. Festival kapsamýnda 12 Eylül tarihinde, Beþkapýlar Kalesi nde mizahýmýzýn üç ustasý; Muzaffer Ýzgü, Semih Poroy ve Cihan Demirci Yaþam ve Gülmece isimli bir söyleþi gerçekleþtirecek.

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR RAMÝZ GÖKÇE ANILDI Ýsmet Ezel (MHA) Diþ hekimi, karikatürcü, siyasetci, bankacý, kooperatifci ve Maðusa sevdalýsý üstad Dt. Ramiz Gökçe ölümünün 12 yýlýnda kabri baþýnda anýldý. Anma törenine ailesi, siyasetciler, karikatüristler Mez- Koop Bank kurucularý ve çalýþanlarý, DAÜ den bazý akademisyenler ve sevenleri katýldý. Yurtseverlik Önce Kendi Þehrini Sevmekle Baþlar Ramiz Gökçe nin oðlu Ulaþ Gökçe babasýnýn yaþamýndan bahsetti. Yurtseverlik önce kendi þehrini sevmekle baþlar diyen Ulaþ Gökçe, þehrini seven insaný seven herkesi hatýrlayýp anmamýz gerekir dedi. Ramiz Gökçe Uluslarasý Karikatür Yarýþmasý ný devam ettirmek gerekir Sanatçý ve CTP Milletvekili Dr. Arif A. Albayrak, Ramiz Gökçe nin sanatçý kiþiliðinden ve karikatürlerinden bahsetti ve 2000 yýlýnda iki kez ýsrarýmla onu tetkik ve tahlil yapmaya razý ettim. Ama ne yazýk ki kötü hastalýk bünyesini sarmýþtý dedi. Daha önceki yýllarda düzenlenen Ramiz Gökçe Uluslarasý Karikatür Yarýþmasý ný devam ettirmek gerekir, baþladýk devam edelim dedi. Son olarak konuþan uzun yýllarýn mücadele arkadaþý Aydýn Aydýnlýk, Ramiz Gökçe nin siyasetçi ve kooperatifçi kiþiliðinden övgü ile söz etti. O bir barýþ adamý ve kooperatif sevdalýsý idi dedi. Willem Rasing Artoons -

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR ODABAÞIOÐLU VE KÖSTEPEN ÝKÝLÝSÝ 3. ULUSLARARASI MÝLAS FESTÝVALÝ'NDE Karikatürist, yazar, þair Sezer Odabaþýoðlu ile þair, ressam, karikatürist Zeynep Aslý Köstepen, Eylül 2013 tarihleri arasýnda Türkiye'nin Milas þehrinde okurlarýyla buluþup, söyleþi ve imza günü gerçekleþtirecekler. Milas Belediyesi'nin, Bafa Belediyesi, Kýyýkýþlacýk Köy Muhtarlýðý, Selimiye Belediyesi, Güllük Belediyesi, Boðaziçi Köy Muhtarlýðý, Beçin Belediyesi ve Ören Belediyesi iþbirliðiyle 21 Aðustos 2013 tarihinde baþlayan, 14 Eylül 2013 tarihinde sona erecek olan Türkiye'nin en uzun, en soluklu ve en kapsamlý 3. Uluslararasý Milas Festivali bünyesinde, Eylül 2013 tarihleri arasýnda kendileri için tahsis edilen stantlarýnda Sezer Odabaþýoðlu ve Zeynep Aslý Köstepen okurlarýyla söyleþip, kitaplarýný imzalayacaklar ZEYNEP ASLI KÖSTEPEN Ýzmir doðumlu Zeynep Aslý Köstepen, Anadolu Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Bölümü mezunu. 10 yaþýnda Mehmet Ýnci Atölyesinde yaðlýboya resim çalýþmalarý yaptý yýllarý arasýnda, yurtiçi ve yurtdýþýnda sergi, koloni ve bienallere katýldý. Kiþisel resim sergileri açtý. Þiir, resim ve karikatürleri kartpostal olarak basýldý, ulusal ve uluslararasý ödüller kazandý. Turkish Paintings, SESAN, Uluslararasý Aktivist Sanatçýlar Birliði, GESAM, WAG Dünya Sanat Olimpiyatlarý Türkiye Komitesi üyesidir. Sanatçýnýn yurt içinde özel koleksiyonlarda, kamu kurumlarýnda, müzelerde ve yurt dýþýnda Amerika, Fransa, Belçika, Ýtalya, Almanya, Yunanistan, Hýrvatistan gibi ülkelerin özel koleksiyonlarýnda ve müzelerinde eserleri bulunmaktadýr. Sanatçý, çalýþmalarýna Ýzmir'deki atölyesinde devam etmektedir. SEZER ODABAÞIOÐLU 1948 yýlýnda Akþehir'de doðan ve çeþitli sanatsal etkinliklerde bulunan Sezer Odabaþýoðlu'nun þiir, öykü ve günceleri çeþitli yayýn organlarýnda yayýnlandý yýlýndan bu yana karikatür çizen sanatçýnýn ilk karikatürü Gýrgýr Mizah Dergisi'nde yayýnlandý. Daha sonralarý Akbaba, Zühtü, Çivi, Sanat Rehberi, Yeni Çuval, Tebessüm, Karakare, Öðretmen Dünyasý, Zeytin Ülkesinde Sanat, Yeþil Akþehir ve Milliyet Sanat vb. dergilerinde yer aldý. Akþehir (Nasrettin Hoca), Gabrovo, Vercelli, Pescara, Knokke-Heist, Cuba, Ancona, Atina, Tokyo, Skopje, Mexico, Pýstoia, Beringen, Trento, Amstelveen, Belgrad, Kruýshoumem, Duisburg, Foligno, Marostica, Maðusa, Tayvan ve birçok uluslararasý karikatür yarýþma ve sergilerine katýldý. Karikatürleri, ulusal ve uluslararasý sergi ve albümlerinde yer aldý. On üç kez kiþisel karikatür sergisi açan sanatçýnýn karikatürleri, baþta Tolentino Dünya Karikatür Müzesi'nde olmak üzere birçok dünyadaki birçok karikatür müzelerine alýndý. Katýldýðý ulusal ve uluslararasý karikatür yarýþmalarýnda çeþitli ödüllere deðer görülen sanatçý, ayrýca -aç çocuklara yardýmamacýyla birkaç karikatürünün satýþ bedelinin açlýkla mücadele alanýnda kullanýlmasýndan dolayý "Waddingtons Cartoon Awards" tarafýndan "Onur Sertifikasý" ile ödüllendirildi. Durakta Çizgi Var (1989), Yaþayan Mizah Nasrettin Hoca, (1998) ve Temiz Çevre Temiz Yaþam (2000) isimli karikatür albümlerini yayýmlandý. Öðretmenlikten emekli olduktan sonra Ýzmir'e yerleþti. Edebiyat çalýþmalarýna yeniden hýz kazandýrdý.tekerleme Mekerleme, Bir Avuç Tekerleme, Kýz Gülü, Kýz Önlüðü Uzun Olur, Yeþim ile Sokak Köpeði, Yeþim ile Depremzedeler, Yeþim ile Aranan Hýrsýz, Yeþim ile Çevreci Hüsnü Bey, Yeþim ile Yavru Kuþlar, Yeþim Ýle Kar Topu Savaþçýlarý, Yeþim Ýle Bisiklet Yarýþçýlarý, Kiralýk Bisiklet, Ekmekteki Para, Zemheri Zürafasý, Çuval Kütüðü, Anneler Günü Saðanaðý, Hayvan Bilmeceleri, Doða Bilmeceleri, Sebze Bilmeceleri, Meyve Bilmeceleri, Giyecek Bilmeceleri, Organ Bilmeceleri, Eþya Bilmeceleri ve Taþýt Bilmeceleri, Nadir Bey Gibi Döverim Ha, Konuk Sevmez Konuk Zihni, Kenar Süsüm Kuþ aðaç Ve Ben, Söðüt Dalý Düdük, Yarýn Harika Olacak isimli kitaplarý yayýnlanan sanatçýnýn þiir ve öyküleri, çok sayýda edebiyat dergilerinde yer aldý. Sezer Odabaþýoðlu, Karikatürcüler Derneði, Edebiyatçýlar Derneði, MESAM ve BESAM üyesidir.

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR 3. Uluslararasý Milas Festivali Kapsamýnda "DÝRENEN KARÝKATÜRLER SERGÝSÝ" AZÝZ YAVUZDOÐAN (TÜRKÝYE) Koordinatörlüðünü Milas Belediyesi'nin yaptýðý ve açýlýþý 09 Eylül 2013 tarihinde yapýlan "Direnen Karikatürler Sergisi" Nedime Beler Kýz Öðrenci Yurdu Bahçesi'nde yer aldý Eylül tarihleri arasýnda izleyicilerin beðenisine sunulacak sergi daha sonra Milas Turhan Selçuk Karikatür Evi'ne taþýnacak ve uzun süre açýk kalacak. Sergide eserleri yer alan çizerler þunlardýr: Akdað Saydut, Aþkýn Ayrancýoðlu, Ayten Köse, Aziz Yavuzdoðan, Birol Çün, Cemal Tunceri, Coþkun Göle, Emre Yýlmaz, Feriye Çekiçoðlu, Halit Kurtulmuþ Aytoslu, Hamza Akýn, Hayati Boyacýoðlu, Hikmet Aksoy, Ýsmail Doðan, Mehmet Ali Güneþ, Mehmet Kahraman, AKDAY SAYDUT (TÜRKÝYE) Menekþe Çam, Muammer Olcay, Musa Kayra, Mustafa Bilgin, Mustafa Yýldýz, Osman Yavuz Ýnal, Recep Bayramoðlu, Serdar Çeliktaþ, Seyit Saatçi, Sezer Odabaþýoðlu, Süha Peþinci, Taner Özek, Vahit Akça, Yasin Halaç, Yusuf Temiz. Prof. Atila Özer Karikatür Evi Prof. Atila Ozer Cartoon House CartoonColors CartoonColors KARÝKATÜR, MÝZAH VE SANATA DAÝR

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU Bergama Belediyesi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen "Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý"nýn ödülleri sahiplerini buldu. Bergamalý gazeteci merhum Þakir Süter anýsýna düzenlenen yarýþmanýn ödülleri Bergama Ticaret Odasý Sosyal Tesisleri Hasan Þentürk Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen törenle verildi. Törende, Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý'nda ödül almaya hak kazanan gazetecilere plaketlerin yaný sýra çeþitli armaðanlar verildi. "Þakir Süter Gazetecilik Yarýþmasý"nda, "Ege'de Bugün" Gazetesi'nden Mustafa Yýldýz "Karikatür Ödülü"ne deðer görüldü. "NEÞELÝ"NÝN 3. SAYISI ÇIKTI Konak Belediyesi, Neþe ve Karikatür Müzesi bünyesinde, iki ayda bir yayýnlanan "Neþeli Dergi", 3. Sayýya ulaþtý. Kapak karikatürünü Engin Boðaz'ýn çizdiði "Neþeli Dergi", Gezi Parký Direniþi'ne de sayfa ayýrdý. Dergide yazý ve çizgileriyle yer alan sanatçýlar þunlardýr: Ahmet Zeki Yeþil, Altan Özeskici, Bayram Baðcý, Birol Çün, Cemalettin Güzeloðlu, Cemil Açýkkol, Ceyhun Ertan, Deniz Dokgöz, Ece Ölçek, Engin Boðaz, Eray Özbek, Feridun Demir, Gülce Gül, Gürkan Aras, Halil Ý. Yýldýrým, Hasan Arý, Hüseyin Haldun Civlez, Ýbrahim Durut, Ýbrahim Ormancý, Ýlker Nazcan, Ý. Serdar Sayar, Kenan Yoldaþ, Keziban Özkol, Lütfü Çakýn, Mehmet Saim Bilge, Mehmet Aslan, Mukadder Özakman, Murat Asýn, Murat Yýlmaz, Murteza Albayrak, Mustafa Yaðýz Þahin, Mustafa Yýldýz, Osman Çetin Dizdaroðlu, Özge Ulu, Özhan Mercan, Saadet Demir Yalçýn, Sadýk Pala, Serkan Uçar, Sezer Odabaþýoðlu, Taner Sarýçam, Tolga Kýlýç ve Zeki Beyner. NASRETTÝN HOCA GÜZELBAHÇE'DE Güzelbahçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen "Gece Pazarý" çeþitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliði yapýyor. "Gece Pazarý" hergün farklý bir yazar çizer konuk oluyor, söyleþi ve imza günleri düzenliyor. Bu çerçevede, Çaðdaþ Sanatçýlar Platformu Karikatür Sanatçýlarý Grubu, Ýzmirli Çizerlerin karikatürlerinden oluþan, Türk Mizahý'nýn Piri Nasrettin Hoca karikatürlerini Güzelbahçe halkýyla buluþturdu. Yoðun ilgi gören sergide 35 Ýzmirli çizerin 35 karikatürü yer aldý. CWN CARTOON WORLD NEWS

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE CARTOON& HUMOR NEWS Karcomic Magazine Cartoon Lessons INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE:

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- CARTOON BY: CARLOS LATUFF (BRAZIL) KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ'NDEN GEZÝ KARÝKATÜRLERÝNE YÖNELÝK YARGI KARARINA (GÖSTERMELÝK) TEPKÝ! ERDOÐAN KARAYEL Özellikle 12 Eylül 1980 öncesi ve sonrasý, gerek duruþuyla gerek üyelerinin gerçek bir demokrasi mücadelesi verdiði "Karikatürcüler Derneði"nin Didim kentinde toplatýlan ve yargýlama kararý çýkarýlan karikatürler hakkýnda Karikatürcüler Derneði web sitesinde "lütfen" yayýnlanan bildiriye bir göz atýnýz: "KARÝKATÜR SANATI'NA HOÞGÖRÜ... 1 Eylül 2013 tarihinde Didim'de düzenlenen "1 Eylül Barýþ Günü" nedeniyle açýlan karikatür sergisi gece yarýsý toplatýlmýþtýr. Muhalif bir sanat olan karikatüre, iktidarlarýn hoþgörülü olmalarý gerektiði düþüncesindeyiz. Bu nedenle tüm sorumlularý "HOR GÖRÜLÜ" deðil "HOÞ GÖRÜLÜ" olmaya davet ediyoruz. Karikatür Sanatý'na yapýlan bu gereksiz tavrý da kýnýyoruz." Ýktidarýn hoþgörüsüne konuþlanmýþ bir dernek.. Üstelik duyuruda ne karikatürler var ne de karikatürcülerin isimleri... Konuyla ilgisi olmayan bir ÝSMAÝL DÜMBÜLLÜ KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ BAÞKANI karikatüre yer vermiþler.. Bir çizgi emekçisi ve Karikatürcüler Derneði üyesi olarak; "BU DUYURUYU VE BU DURUÞU ÞÝDDETLE KINIYORUM!!!"

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE CARTOON NEWS CENTER M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 TOP SELECTION REPRESENTATIVE EXHIBITION OF EXCEPTIONAL ARTWORKS FROM THE CARTOON GALLERY Alberto MORALES AJUBEL (ES), Milan ALASEVIC (SI), Fanney ANTONSDOTTIR (IS), Jozef BABUSEK SCHEK (SK), Marian BACHRATY (SK), Stefan BANAS GOLES (SK), Miroslav BARTAK (CZ), Jozsef Sandor BEKESI JOE (HU), Ladislav BELICA (SK), Medi BELORTAJA (AL), Vladimiras BERESNIOVAS VLABER (LT), Viktor BOGORAD (RU), Angel BOLIGAN CORBO (MX), Marcin BONDAROWICZ (PL), Steve BONELLO (MT), Bernard BOUTON (FR), Huseyin CAKMAK (CY), Nicoletta CECCOLI (SM), Constantin CIOSU (RO), Karol CIZMAZIA (SK), Andy DAVEY (GB), Marco DE ANGELIS (IT), Oleg DERGACHOV (CA), Luc DESCHEEMAEKER / O-SEKOER (BE), Stefan DESPODOV (BG), Siri DOKKEN (NO), Darko DRLJEVIC (ME), Rainer EHRT (DE), Alessandro GATTO (IT), Gerhard GEPP (AT), Jerzy GLUSZEK (PL), Oleg GOUTSOL (UA), Musa GUMUS (TR), Geza HALASZ (HU), Riber HANSSON (SE), Nikola HENDRICKX (BE), Aristides HERNANDEZ ARES (CU), Arkadzi HURSKI (BY), Fero JABLONOVSKY (SK), Dusan JUNEK (SK), Marián KAMENSKY (AT), Kazo KANALA (SK), Vladimír KAZANEVSKY (UA), Yuri KOSOBUKIN (UA), Lubomir KOTRHA (SK), Michael KOUNTOURIS (EL), Bretislav KOVARIK (CZ), Vojtech KRUMPOLEC (SK), Viktor KUBAL (SK), Pawel KUCZYNSKI (PL), Firuz KUTAL (NO), Malgorzata LAZAREK (PL), Pol LEURS (LU), Slawomir LUCZYNSKI (PL), Zarko LUETIC (HR), Riina MAIDO (FI), Cristian MARCU (RO), Pavel MATUSKA (CZ), Veruna MELCAKOVA JUNEKOVA (SK), Nani MOSQUERA (CO), Miroslav MOTYCIK MIME (SK), Urmas NEMVALTS (EE), Vangelis PAVLIDIS (EL), Olga PAZERINI (SK), Bobo PERNECKY (SK), Marlene POHLE (DE), Dusan POLAKOVIC (SK), Jordan POP-ILIEV (MA), Willem RAS- ING (NL), Cristina SAMPAIO (PT), Juli SANCHIS AGUADO HARCA (ES), Alexander SERGEJEV (RU), Hallvard SKAUGE (NO), Jiri SLIVA (CZ), Igor SMIRNOV (RU), Oliver SOLGA (SK), Borislav STANKOVIC STABOR (RS), Agim SULAJ (IT), Constantin SUNNERBERG (BE), Achille SUPERBI (IT), Ernest SVRCEK (SK), Robert Laszlo SZABO MARABU (HU), Pavel TAUSSIG (DE/SK), Ross THOMSON (GB), Jan TOMASCHOFF (DE), Laco TORMA (SK), Ivailo TSVETKOV (BG), Sergej TUNIN (RU), Omar TURCIOS (CO), David VELA (ES), Jozef VYDRNAK (SK), Silvan WEGMANN SWEN (CH), Vlasta ZABRANSKY (CZ), Dana ZACHAROVA JARUNKOVA (SK), Michail ZLATKOVSKY (RU), Viliam ZIVICKY (SK). European Cartoon Gallery

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 GEÇMÝÞ ZAMAN-PAST TENSE RAMÝZ GÖKÇE PORTRE KARÝKATÜRÜ: ERICO JUNQUEIRA AYRES (BREZÝLYA) ÖLÜMÜNÜN 12. YILINDA ÜSTAD RAMÝZ GÖKÇE'YÝ SAYGI, SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Dear Colleague Huseyin Cakmak, greetings... I am sorry that you have been intimidated by the organizers of the world press cartoon. You have not posted my response in your magazine, perhaps because Mr. Antunez said of his lawyer. I also was threatened by the Antunez's lawyer, two years ago, but I'm fighting for my right to collect my prize. Remember, friend, that freedom of speech is a human right. And Yeni Akrep is a magazine that should support the free expression of the cartoonists. Thank you for your support in previous editions, and I ask you to consider my request and publish my response to wpc, which is short. Whit best regards, Freddy Pibaque. ( ) FREDDY PIBAQUE WORLD PRESS CARTOON CAN NOT PROVE THAT IT PAID PRIZE Dear Friend Huseyin Cakmak, I see in the last edition of Yeni Akrep a very long information sent by Antonio Antunez (AA) of world press cartoon, Sintra, Portugal. This time he using Mr. Dagger ("Punal" in Spanish means dagger). Too much space in his magazine, and too long time lose wpc to try of justify not paying me my prize. I will refute without taking up much space.. Says a piece of information: "The 3th of December, a transfer order of 1285 Euros was issued to our bank (end legal value after taxes in the European Union, in the terms of the regulation, and after the reimbursement of the e- ticket costs?)". But AA DOES NOT SAY THAT HIS DEPOSIT WAS REJECTED BY THE BANK. I have a copy of the AA's message where he told me that. Another tendentious and malicious statement of AA (or his dagger?): "6. THEREFORE, the money Should be now (in Colombia) in the account of FP's friend..." If the bank rejected the deposit of Mr. AA, it is impossible that the money is in Colombia. Mr. AA does not say that I repeatedly asked him to send me a travel check, but he refused saying that he was very expensive. He says that I claim my 2006 catalogue, but not, I claim my catalogue of the 2007 version that I win a prize. He mentioned the trophy, but not the cartoon catalogue that he do not send me. Of course in their calculations he does discounts for the value of the catalogue shipping and the shipping cost of the trophy. BUT THESE DISCOUNTS ARE NOT IN THE REGULATION OF wpc. Also, he has not even sent me the catalog nor the trophy. And so he reduced my prize from 2,500 Euros to just 1285 euros. WITH ILEGAL DISCOUNTS. The cost of flights for the prize winners is paid by sponsors. Finally, why spend so much time writing both Mr. AA and wpc group?. Simply they can send a copy of the deposit, accepted by the bank, and so demonstrate that they paid. It's what do the serious contests, instead of sending letters from their lawyers to intimidate a magazine that allows freedom of expression of the cartoonists. Do you know why Mr. AA does not send the copy of the bank deposit? BECAUSE HE NEVER DID IT! Therefore, HE NEVER PAID THE CARTOON AWARD WON IN WPC Greetings, colleague Huseyin, and thanks for your support. (Winner of the wpc unpaid prize). ULUSLARARASI TURÝZM KARÝKATÜRLERÝ INTERNATIONAL TOURISM CARTOONS

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR KAMÝL YAVUZ KARÝKATÜR ATÖLYESÝ VE KÝTAPLIÐI KADIKÖY'DE Türkiye de karikatür atölyesi orta öðretim okullarýnda ilk seçmeli ders olarak 1996 yýlýnda baþlar. Kiþisel karikatür atölyesi ise, Kadýköy de 2006 yýlýnda genç - yaþlý her yaþtan bu iþe gönül vermiþ mizah severlerle çalýþmaya baþlamýþtýr. Okulda veya bireysel atölyeye devam edenler her hafta yeni bir konuyu derinlemesine düþünüp kaðýda aktarmaktalar. Son yýllarda gerek okullar ya da bireysel atölyelerin çoðalmasý karikatürün geliþmesi açýsýndan sevindiricidir. Atölye öðrencileri ulusal ve uluslararasý yarýþmalarda yüzlerce ödül kazandýlar. Kamil Yavuz, Karikatür Atölyesi Sloganý: Ýçinde Mizah Duygusu Olan Herkes, Karikatür Çizebilir Kamil Yavuz, Karikatür Sanat Atölyesi tekrar eski yerindedir. Geniþ karikatür kitaplýðý araþtýrma yapmak isteyenlere ücretsiz olarak hizmet vermekte. Sarayardý Cad. No: 94/A Hasanpaþa-Kadýköy. Bir iletiþim aracý olarak karikatür... Önce karikatürün eðitime nasýl bir faydasý olacaðýný belirtmek gerekir. Karikatür görsel bir sanat dalýdýr. Gençler zaten mizah duygusuna bu yaþlarda eðilimlidirler. En ufak bir olayý bile esprili bir dille duymak veya bunu iletmek hoþlarýna gider. Sýnýf içinde toplu eðitim alýrlarken bir espriyi dahi kaçýrmamaya çalýþýrlar. Son yýllarda karikatür (Vinyet) eðitim sürecinde bütün dünyadaki ders kitaplarý içinde sýklýkla görülmektedir. Okuma-Anlama ders kitaplarýnda karýþýk grafiklerle öðrencilerin ilgisini çok fazla çekmez. Karikatür bir yazýyý vinyet olarak bile süslerse bu da anlama ve akýlda kalma sürecini arttýrýr. Öðrenci öðrenirken eðlenir, konu iþleyiþi daha cazip hale gelir. Sýnýftaki öðretmen ve idarecilerin de eðitimdeki iþi kolay olur. Sayfalar dolusu yazý yazabilirsiniz, anlatmak istediklerinizi bu yolla da vurgulamak mümkündür. Ancak, bir sayfa çizilen karikatürle de sayfalar dolusu yazýda anlatmak istediðinizi ortaya koyabiliriz. Karikatür de bir iletiþim aracýdýr. Karikatürü bir iletiþim aracý olarak rahatlýkla kullanabildiðimize göre onun konuþma-yazma dilini, görsel anlatým tekniðini iyi kullanmamýz gerekecektir. Karikatür, yazýsýz salt çizgiyle oluþturulunca evrensel bir dil olarak bütün dünya halklarýnýn anlayacaðý kývama gelmektedir. Kamil Yavuz dan Yeni Bir Karikatür Eðitim Kitabý Anneler, babalar ve öðretmenler... O'nun kâðýdý kalemi eline aldýðýnda harikalar yarattýðýný biliyorsunuz. O'nun güzel çizimleri, anlamlý tasarýmlarý, gözlem ve düþüncelerini bir çýrpýda kaðýda aktarmasý, kýsaca çizgi yetenekleri sizi çok þaþýrtýyor olmalý... Minik arkadaþlarýn her çalýþmasýna tarih atýp dosyaladýðýnýzý düþünüyoruz... Kalem tutan minik elleri yetenekli bir çizere dönüþtürmek bizim elimizde... Uzmanlar okul öncesi döneme, çocuklarýn görsel zekâlarýnýn geliþtirilmesi açýsýndan önem veriyor... Çok deðil bir kaç adýmla ileriki yaþamlarýnda kullanabilecekleri bu yeteneði geliþtirmek olasý... Öncelikle çocuklarýn önünden kâðýdý, kalemi ve kitabý eksik etmeyin... Onlara sanat adýna basýlmýþ yayýnlarla dost edin, sergilere götürün. Gerisi gelecektir... Minik yetenekler gün yüzüne çýkmasý sizleri þaþýrtacaktýr... Öðretmelerle görüþtüðümüzde ve öðrencileri izlediðimizde karikatür adýna ortaya çýkan deneyimleri þöyle paylaþabiliriz: 1- Karikatür, henüz-okumayazma bilmeyen anasýnýfý öðrencilerine de faydalýdýr. 2- Karikatür, ayný okulda farklý sýnýflarda eðitim alan öðrenciler için faydalýdýr. Farklý yaþ gruplarýnýn çalýþmasý ayný sýnýfta rahatlýkla yapýlabilir. 3- Karikatür, öðrenciye tartýþma fýrsatý verir ve motivasyon kazandýrýr. 4- Karikatür, fen derslerinde özellikle deneylerde çizgisel anlatým ve çözümlerde kullanýlabilir. 5- Karikatür, öðrencide mantýðý geliþtirir, doðru sorgulamayý öðretir. Dahasý kavrama ve algýlamayý pekiþtirir. 6- Karikatür, öðrenci için sýkýntý veren dersleri neþeli hale getirir. 7- Karikatür, yer aldýðý kitaplara görsel zenginlik katar. 8- Karikatür, okulda kulüp faaliyetleri içinde öðrenci karikatürle düþüncesini ifade eder. Eser yarattýðýnýn farkýna varan öðrenci, okuldaki sosyal aktivitelere de bireysel veya grup olarak katýlým saðlamýþ olur. 9- Karikatür, okulda kol veya kulüp olarak haftada iki ders saati yer aldýðýnda öðrenciye sözel, dilsel, mantýksal, matematiksel, kiþiler arasý, sosyal, kiþisel, içsel, doðacý ve varoluþçu farklýlýklar geliþtirir. 10- Karikatür çizen öðrenciler, okul duvar gazetesi, bülten veya yýllýklarýna çizgileriyle katký saðlarlar. 11- Çizebilen öðrenciler, evrensel bir dil de öðrenmiþ olur. Dünyanýn her yanýnda kendisini kolayca ifade edebilir... [http://karikaturculerdernegi.com]

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI Kadýn dedi ki bana ''ODUN''. Güldüm; "Ama sen sýmsýcak bir somun ekmeksin" dedim. Kýkýrdadý. ''Bir somun sýcak ekmek odun ateþiyle piþer'' deyince yanýtlayacak söz bulamadý, bulamadý, bulamadý!... PÝRÜS ZAFERÝ ne demek Allah aþkýna? Bilgisayarým Truva atlarýný sürekli yeniyor, VÝRÜS ZAFERÝ kazanýyorum ben!... Mangal gibi bir yüreðim var ama þööööyle aðýz tadýyla mangal yapamýyoruz be!... Aslýnda ''Kadýnýn fendi; Beyefendi'leri efendi kývamýndan çýkardý'' olacak o sözün aslý!... Aklýmý peynir ekmek ile yemedim doðrusu... Hadi ekmek bir nebze ucuz. Peynir fiyatlarý almýþ baþýný gidiyor. Peyniri nereden bulup yiyeceðiz hacým? Mizah yazarlýðýný ZÝRVE'de deðil ZIRVA'da býrakacaðým dostlar!... Miskin miskin oturanlarý görünce o türküyü ''Atýl gezme þaþkýn'' diye deðiþtiresim var yahu!... Ne ýssýz bir adaya düþtüm, ne bir ýssýz adam olup karizma yaptým... Hatta kardan adam bile olmayý beceremedim... Adam mýyým üleeen!... Yok þundan cacýk olmaz, yok bundan cacýk olmaz diyenlere ''Sen iyi bir hýyar çeþidine benziyorsun. Senden iyi cacýk olur'' diyesim var, diyesim var, diyesim vaaaaar!... Durmadan gaf yapýp duruyor. POTOLOJÝK VAKA yani!... Facebook'ta yazýyor ya ''Falanla iliþkisi var''. Eeee o iliþki bittiðinde ''Falanla iliþiðim kesilmiþtir'' yazabiliyor musun hacým- bacým?ne mutlu; hala mutluyum diyebilene!... Unutma!... AFÝLÝ sözler asla kurtarmaz burnunun hep dikine giden GAFÝLÝ!... Kadýnlar için ''Eksik etek'' denmesi bence çok saçma. Çünkü eteði eksik olanlar kadýnlar deðildir ki... Erkeklerin eteði olmaz. Tabii erkekler Ýskoç ise iþ deðiþir bak!... Sakatat yemem diye racon kesiyorsun ama bakýyorum iþkembeden atýyorsun sende!... Bir kez daha çok iyi anladým. Menfaat için her þeyi yapan MAKBUZ ÝNSANLAR, dürüst ve yiðit MAKBUL ÝNSANLAR'dan her zaman daha yeðdir... Sahibimizin sesi olacaðýnýza her zaman vicdanýmýzýn sesi olmalýyýz!... Öyle þarkýlar vardýr ki; insaný hüzne boðar, DO-MARALÝZE olursun!... Luis Aragon ''Mutlu aþk yoktur'' demiþ ya... Nedeni ayan beyan ortada. Mutlu insan var mý ki; mutlu aþk olsun anasýný satayým!... Facebook'ta yazýyor ya ''Falanla iliþkisi var''. Eeee o iliþki bittiðinde ''Falanla iliþiðim kesilmiþtir'' yazabiliyor musun hacým-bacým? Oy bahçenize ben giremedim yavrum ama gazelden deðil, baban kurt köpeði salmýþta ondan ondan!... Bence karþýlýksýz aþk YÂR-AÐACI'nda sallanmaktýr biraz da!... Her þeyi akýþýna býrakacaðým býrakmasýna ama; ah birde içimdeki ýrmaklar kurumasaydý eðer!... Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olsam keþke. Dimyat dediðin yer Mýsýr'da. Mýsýr'a gidip piramitlerin yanýnda resim çektirmeyi kim istemez. Evdeki bulgura ne olursa olsun yani!... Dünya öküzlerin boynuzlarýn üstünde deðil ama dünya öküzlerin iþgali altýnda hacý!... Bakýyorum konuþasýn var. DE TÜRK'ÜM DE!... Nihansýn dideden ey mest-i nazým Bana sensiz cihanda kadýn dýrdýrý lazým!... Bence iktisat kuralýdýr. Bir ülkede RANTÝYE'cilik arttýkça, iþsizlik artar ÞANTÝYE'ler kapanýr!... Dost acý söylemez... Acýlý söyler!... Namus tellalýðý yapýp ahlak zabitliðine soyunacaðýna insan Camus tellalýðý yapsýn, okusun, okusun, okusun!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 LIVIANO RIVA [*] LA GHIGNATA SI TINGE DI ROSA L 'annuale appuntamento de "La Ghignata" e amvato alla diciottesima edizione, registrando apprezzamenti nazionali ed internazionali, nelle precedenti edizioni sona stati alfrontati i grandi temi legati all'expo del 2015, alimentazione, energia, trasporti e scuola, cercando con la collaborazione di autori di tutto il mondo di suscitare attraverso le loro vignette la riflessione, il pensiero, il confronto delle diverse realta. Questa caratteristica della rassegna ha sempre portato una so rta di valore aggiunto, un modo di focalizzare l'attenzione su grandi temi, spesso controversi, sicuramente seri, utilizzando "un'arma" come l'umorismo capace di diventare linguaggio diretto, popolare e globale. Quest'anno "La Ghignata" si tinge di rosa, alfronta infatti l'universo femminile attraverso le sue mille sfaccettature, ospiti disegnatori di di tutto il mondo ma protagoniste saranno le disegnatrici, volutamente laseiate libere di esprimere attraverso le loro opere una visione dei temi a loro piu cari, uguaglianza, famiglia, violenza, amore, eceetera, una diversa interpretazione della satira e dell'umorismo al femminile. All'inizio del terzo millennio le condizioni e la vita delle donne passa dai vertici del potere alla schiavitu, idolatrate o assassinate e nel mezzo un universo di diatribe, conflitti, vittorie e sconfitte che di volta in volta banno come protagoniste le donne, madri, figlie, mogli o amanti. Da sempre satelliti del maschilismo e vittime del machismo, private della propria luce, ma capaci di rischiarare gli scenari piu cupi. Forti, tenaci, dolci e sensibili, quando si esprimono nell'arte LA GHIGNATA RASSEGNA 18. INTERNAZIONALE DI SATIRA UMORISMO E FUMETTO CATALOGO lasciano tracimare tutta la loro passionalita, la loro arguzia ed intelligenza. Con queste premesse La Ghignata 2012 e sicuramente un'edizione pa rticolare, attesa e ricca di spunti critici. [*] Liviano Riva (Direttore de "La Ghignata") Size: 20x20 cm., 74 Page., Full Coloured., Publishing: Fondazione Franco Fossati., [Monza - Italia] Turgut Çeviker -

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: What's your definition as a responsible person of cartoon? Cartoon is a kind of visual arts that problem and subjects exaggerate in it and sometimes it is with satire of different cultural, economical, political, and social sides. This art purpose is describing important events of days that draw cartoonists thought and purpose in more advocate frame. Cartoon art is the sharpest art and media for transferring concepts and meanings in public thoughts which is in authority of cartoonist. 2-What is the purpose of holding Tabriz international contests? This contest which is holding in national and international form from 10 years ago has specific role for discussion about East Azerbaijan and Tabriz in international field for being active and outstanding at cartoon art field, what's more by holding this kind of contests we can describe our country cartoonists' thoughts in world field. The subject of contest also is chose by notice to the nomination of year which is able to have deep influence for these purposes and programs getting worldwide. 3-How you evaluate cartoon association and museum functions? In my opinion Tabriz cartoon museum and association is one of active with less expectation and more efficiency associations in state. This association has regular days schedule, besides artistic and professional activities by art and society goals are following too. It has put this association and museum not only in civil field but also in comparison with associations and all world cartoon museum in incomparable level and basis. 4-What are your programs for Tabriz cartoon contests promotion? In every period of cooperation with association we have this policy that we hold contests with innovative and new creation and during this period all prominent works related to contest record and publish all over the world, at this year and this period of contest we are going not only provide contest works particular books but also hold international meeting (studying of difference between critic and insult in cartoon) by all professional and masters presence at this art course from different countries and so we show difference between two categories from artists view specially cartoonists who have serious mission. 5-How is your relation with cartoonists? Excellent, I can say without any exaggeration that all cultural, artistic association especially cartoon association which is one of more active association has be en able to take 10TH TABRIZ INTERNATIONAL CARTOON CONTEST WORK important paces for getting this fine and expressiye art succeed. We hope we can keep this cooperation in producing thoughts and votes and also annual programs so that public can benefit from these field artists works. 6-Is any suggestion from office for subjeets? No, the subject of contest is chosen by association every year and is suggesting to Islamic guidance and culture general office and this office with respeet to suggestions, for approving the subject of contest and proteetion and essential cooperation do whatever needed in its program. 7-What do you expect from Iran and international cartoonist society? As you know this century and age has been nominated as communication age and every group and collection is following some duties so that this time artist's society has important rule for forming public thoughts, therefore cartoonists also should give direction for human society's thoughts. Our cartoonists' works can be ambassador beliefs and pure Islam thoughts so that some impressing and humanity massages to be send from our country to other countries. 8-Don't you think if government protects cartoonists they sheathe their arms? Not at all, because government protection is more moral and it inspire self-confidence to these artists. In fact government keeps sense and goals alive at these artists somehow that artist is aware of his/her religious and heartfelt duties. 9-What's the view of government to art at present? I can say value to artists' position has good success at this period that honorable president also emphasize for investing capital on culture and art. Since culture seetion basically is essential for making other parts, so investing capital at this part can compensate other sections capital loosing, however, artists expects governments notice to art category more than before. 10-How you evaluate Tabriz cartoonists' activity? By notice to the capacity and enthusiasm that Tabriz artists have, we believe that we can take more benefit from this existing capacity for creating self-confidence and appearing rich talents. By using ways such as holding meetings and specialized workshops with presence of masters and professionals at this field we can make potential capacities to be true and appear. Culture and Art Vice-President of East-Azerbaijan Cultur and Art Office Size: 21x12.5 cm., 150 Page., Full Coloured., Publishing: The General Office of Islamic Culture and Guidance of East Azarbaijan 2010 [Tabriz - Iran]

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 11 (SEPTEMBER - OCTOBER 2013) SAYI - ISSUE: 118 EKOLOJÝ VE TEKNOLOJÝ KARÝKATÜR YARIÞMASI ALBÜMÜ 2013 OSMAN ZOLAN [*] Günümüz dünyasýnýn geldiði noktada, üretmek ve günün ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna çevreye, doðaya ve pek çok canlý yaþam türüne arzu edilmeyen boyutlarda zararlar veriyoruz. Eðer projelerimizde çevre hassasiyetini önceliklerimiz arasýnda konumlandýrmazsak gelecek nesillere hesap vermekte büyük zorluklar yaþayacaðýz. Ýþte bu gerçekten hareketle, geçtiðimiz yýl Türkiye Saðlýklý Kentler Birliði tarafýndan Türkiye'nin en saðlýklý kenti ve yine Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan Türkiye'nin En Temiz Kenti Ödülü'nü alan þehrimizde teknolojinin ve beraberinde getirdiði yeniliklerin çevre saðlýðýna ne gibi etkileri olabileceðine dikkat çekmek adýna Karikatürcüler Derneði Denizli Temsilciliði ve Baþarý Tekstil ile bir karikatür yarýþmasý düzenledik. Ulusal anlamda Denizli'de düzenlenen ilk yarýþma özelliðine sahip bu yarýþmaya biribirinden deðerli pek çok eser katýlýrken, biz bu eserleri ölümsüzleþtirmek adýna hepsinin yer aldýðý bir katalog hazýrlamaya karar verdik. Bundan sonraki hedefimiz ise bu yarýþmamýzý ulusal boyuttan çýkartýp, uluslararasý bir hale getirmek. Bu vesile ile bu yarýþmanýn düzenlenmesinde ve karikatür kataloðumuzun oluþturulmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyor, en derin saygý ve sevgilerimi sunuyorum [*] Osman Zolan Denizli Belediyesi Belediye Baþkaný Size: 29x27 cm., 104 Page., Full Coloured., Published: Denizli Belediyesi Kültür Yayýnlarý., [Denizli - Türkiye]

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Phrases / Expressions used in dialogues

Phrases / Expressions used in dialogues TEOG Page 1 Phrases / Expressions used in dialogues Tuesday, November 11, 2014 7:30 PM Teog Sınavı için Cümle Kalıpları ve İfadeler Really? Gerçekten mi? That s a good idea! Bu güzel bir fikir! I am afraid

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

www.gbt-genetik.com Gökay-BIOTECH Ltd. Personnel Application Form

www.gbt-genetik.com Gökay-BIOTECH Ltd. Personnel Application Form www.gbt-genetik.com Gökay-BIOTECH Ltd. Personnel Application Form DIKKAT, bu formu doldururken su hususlara dikkat ediniz: Form tercihen daktilo ile doldurulmalidir. Aksi halde siyah renkli tükenmez kalem

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet

STUDENT REPORT Unit One Answer Sheet Yardımsever Arkadaşınız ÖĞRENCİ RAPORU Ünite Bir İçin Yanıt Kağıdı Your Helpful Friend Unit One Answer Sheet HY3230 Aşağıdaki boşlukları doldurun: İsminiz... ICI Öğrenci Numaranız... (Eğer öğrenci numaranızı

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Formal Letter and E-mail Templates. (İş Mektubu ve E-posta şablonları)

Formal Letter and E-mail Templates. (İş Mektubu ve E-posta şablonları) Formal Letter and E-mail Templates (İş Mektubu ve E-posta şablonları) Mektuplar veya e-mailler, resmi (formal) ve resmi olmayan (informal) olarak iki gruba ayrılır. Bu ders materyalinin konusu, resmi (formal)

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans.

A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. An introduction to Turkish Who speaks Turkish? Approximately 70 million inhabitants of Turkey. A few million people in Northern Cyprus, Bulgaria, Romania and other parts of the Balkans. A few million members

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BALANS - İLKE KUTLAY

BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY BALANS - İLKE KUTLAY 17 Eylül - 5 Ekim 2012 Balans ironik yönü kuvvetli sirk temalı resimlerden oluşuyor. Çalışmalarda hayvanları da ortak eden figürlerin oluşturduğu yapay bir gösteri

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı