RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK"

Transkript

1 2057 RADYO VE TELEVİZYON ALICI CİHAZLARININ STANDARTLARINA AİT YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No : 85/8988 Dayandığı Kanunun Tarihi : , No : 2954 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No : Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi:24, S.2337 Amaç Madde Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 58. maddesi gereğince hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; radyo ve televizyon alıcılarının imal, ithal ve montajlarında uyulması gereken standartların belirlenmesi ve bu standartlara uygunluk bakımından Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin esaslarını tespit etmektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, radyo ve televizyon cihazları ile bu cihazlarla birlikte kullanılan anten, anten yükselteci, radyo frekans kabloları ve radyo frekans bağlayıcılarının standartları ile bu cihazların bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uygunluğunun tespit edilmesinde uygulanacak esasları kapsar. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen: a) Yüksek Kurul: Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nu, b) İmalat ve ithalatçılar: Radyo ve televizyon cihazlarını ve bu cihazlarla birlikte kullanılan antenleri, anten yükselteçlerini, radyo frekans kablolarını ve radyo frekans bağlayıcılarını imal edenleri, yarı mamul parçaları bir araya getirerek komple cihaz üreten montajcıları ve yukarıda adı geçen cihaz ve parçaları ticaret amacıyla birden fazla sayıda yurt dışından ithal edenleri, c) Anten: Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihazı, d) Anten yükselteci: Anten ile alıcı cihaz arasında yer alarak elektromanyetik dalgaların genliğini yükselten cihazı, e) Radyo frekans kablosu: Elektromanyetik dalgaların radyo frekanslarında iletimini sağlayan kabloyu, f) Radyo frekans bağlayıcı: İki radyo frekans kablosunu birbirine veya bir kablo ile bir cihazı birbirine radyo frekanslarında bağlayan konektörü, g) Radyo cihazı: Radyo yayınlarını almaya veya alıp kaydetmeye ve dinletmeye yarayan fakat harici anten, anten yükselteci ile radyo frekans kablosu dışında kalan cihazı, h) Televizyon cihazı: Televizyon yayınlarını siyah - beyaz veya renkli olarak almaya ve seyrettirmeye yarayan fakat hirici anten, anten yükselteci ile radyo frekans kablosu dışında kalan cihazı, i) Yardımcı cihazlar: Radyo ve televizyon cihazları ile birlikte kullanılan antenleri, anten yükselteçlerini, radyo frekans kablolarını ve radyo frekans bağlayıcılarını, j) Alıcı cihazlar: Radyo ve televizyon cihazları ile yardımcı cihazlardan meydana gelen radyo ve televizyon alıcılarını, k) RTYK formları: Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan ve alıcı cihaz imalat ve ithalatçılarının 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televiz-

2 2058 yon Kanunu'nun 58. maddesi gereğince izin almak üzere başvuruları sırasında dolduracakları formları, l) Servis kitabı: Alıcı cihazın çalışma prensiplerini anlatan ve bu cihazın tamiri, bakımı ve kalibrasyonu sırasında teknik elemanlar tarafından kullanılması amacıyla firmalar tarafından hazırlanmış her türlü teknik nitelik ve bilgileri, montaj ve devre şemalarını ayrıntılı bir şekilde ihtiva eden kitabı, m) Kullanma talimatı: Alıcı cihazın nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ve cihazın sahibine hitaben yazılmış kullanma talimatını, n) Devre şeması: Alıcı cihazın ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış ve üzerinde kullanılan devre elemanlarının tipi ve değerleri belirtilmiş, gerekli yerlerde gerilim ve osiloskop görüntüleri gösterilmiş elektronik devre şemasını, o) TSE: Türk Standartları Enstitüsü'nü, p) Mamul standardı: Bir mamulün yapısına ait temel ayırıcı özellikleri, ilgili deney koşullarını ve deneyleri, piyasaya arz şekliyle birlikte belirleyen Türk standardını, r) Kural standardı: Bir mamulün güvenlik kuralları, radyo frekans enterferans (girişim) sınır değerleri gibi temel ayırıcı özelliklerinden bir kısmını belirleyen Türk standardını, s) Kalite faktörü: Bir madde veya mamulün kalitesi hakkında bilgi veren, normal çalışma ve/veya deney şartlarında sahip olması gereken temel ayırıcı özelliği, t) TSE kalite belgesi: Türk standardı hazırlanmamış konularda, TSE tarafından belirlenecek kalite faktörlerine göre TSE tarafından verilen kalite belgesini, u) Özel şartlara uygunluk belgesi: Her türlü madde veya mamulün önceden belirlenen kalite faktörlerine ve/veya standartlara uygunluğunu belirlemek üzere TSE tarafından verilen ve yalnızca incelenen parti için geçerli olan belgeyi, v) Radyo kuralları: Uluslararası Haberleşme Birliği tarafından hazırlanıp yayımlanan her çeşit telsiz haberleşmesi için uluslararası alanda kabul edilmiş kuralları, y) Enterferans (Girişim): İki radyo frekanslı işaretin yakın frekans bölgesinde yer alarak birbirleri üzerinde bozucu etki meydana getirmelerini ve/veya birbirlerini modüle ederek frekans bölgesi içinde istenmeyen işaret bileşenleri ortaya çıkarmalarını, ifade eder. Temel İlkeler Madde 4 Alıcı cihazların bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uygunluğu bakımından imal ve ithali Yüksek Kurul'un iznine tabidir. Bu standartlara uymayan cihazların imal ve ithaline müsaade edilmez. Ancak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nca onaylanmış araştırma, geliştirme faaliyetleri kapsamına giren prototip imalat ve bu imalat maksadıyla yapılacak ithalat bu hükmün dışındadır. Alıcı cihazların uymak zorunda olduğu standartlara ilişkin temel ilkeler şunlardır: a) İmalat ve ithalatına izin verilecek alıcı cihazlar için TSE tarafından yayımlanan konuyla ilgili standartlar esas alınır. b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemlerde, alıcı cihazların standartlara uygunluğunun tesbitinde çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve standartlarda belirtilmeyen diğer hususlarda Yüksek Kurul'un yorum ve kararı esastır.

3 2059 c) Alıcı cihazların imal ve ithalinde tüketicinin korunması, can ve mal emniyetinin gözetilmesi, enerji tasarruf ilkelerine uyulması ve gelişen teknolojiye uyum gösterilmesi esastır. Televizyon alıcı cihazlarında bulunan resim tüpü dışında alıcı cihazlarda radyo lambalarının (termionik filamanlı) kullanılmalarına izin verilmez. d) Bu Yönetmelikte belirtilen standartlara uyulmaması sonucu veya başka nedenlerle alıcı cihazların Uluslararası Haberleşme Birliği'nin radyo kurallarına göre tahsis edilmiş frekans bantları dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve diğer kuruluşların hizmetlerinde kullanılan her türlü telsiz yayınlarını almasına veya bu yayınlarda enterferans meydana getirmesine izin verilmez. e) Alıcı cihazlarının tamir, bakım ve kalibrasyonunun yurt sathında cihazlara zarar vermeden yapılabilmesini sağlamak amacıyla imal ve ithal edilen cihazlara ait Türkçe olarak firmalar tarafından hazırlanmış servis kitabının ücretli veya ücretsiz isteyen herkese imalatçılar ve ithalatçılar tarafından verilmesi şarttır. Müracaat Esasları Madde 5 İmalatçı ve ithalatçılar, imal ve ithal ettikleri alıcı cihazların tanımları için gerekli her türlü teknik nitelik ve bilgileri radyo cihazları için RTYK-1 formunu, televizyon cihazları için RTYK-2 formunu ve yardımcı cihazlar için ise RTYK-3 formunu doldurarak ilgili cihazın servis kitabı ile birlikte Yüksek Kurul'a imalat ve ithalat izni için başvururlar. Yüksek Kurul RTYK formları ile servis kitabı üzerinde yapacağı inceleme sonucu ilgili formdaki ve servis kitabındaki bilgi ve açıklamaları yeterli bulması halinde, 9 ve 10. maddelerde belirtilen standartlara uygunluğun tespiti için TSE'ye ve ilgili imalatçı veya ithalatçıya yazılı bildirimde bulunur. TSE tarafından yapılacak tespit işlemlerini takip etmek ve sonucunun Yüksek Kurul'a ulaştırılmasını sağlamak ilgili imalat veya ithalatçının sorumluluğundadır. RTYK formunda ve servis kitabında verilen bilgi ve açıklamaların yeterli bulunmaması halinde eksikliklerini tamamlaması için imalatçı veya ithalatçıya Yüksek Kurul tarafından yazılı tebligatta bulunulur ve eksikliklerin tamamlanmasından sonra yeniden müracaat edilmesi istenir. Standartlara uygunluğun tespiti Madde 6 İmalatçılar, TSE tarafından ilgili mevzuata göre yapılan tespit işlemlerinden sonra alacakları mamul standartlarına ait "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi" ile kural standartlarına ait "Uygunluk Raporu"nu Yüksek Kurul'a ibraz ederler. Mamul standartların TSE'ce henüz hazırlanmamış olması halinde TSE tarafından belirlenen kalite faktörleri esas alınarak verilen "TSE Kalite Belgesi" nin Yüksek Kurul'a ibraz edilmesi gerekir. İthalatçılar 5. maddede belirtilen bilgi ve açıklamaların Yüksek Kurul tarafından yeterli bulunmasını takiben mallar gümrüğe geldikçe her parti için ayrı ayrı olmak üzere alınacak numuneler üzerinde kalite faktörleri ve/veya standartlar esas alınarak yapılacak tespit işlemlerinden sonra TSE tarafından verilecek "Özel Şartlara Uygunluk Belgesi"ni yüksek kurul'a ibraz etmek mecburiyetindedirler. İthalatcılar ithal ettikleri her parti alıcı cihaz için 5 ve 6. maddelerde belirtilen işlemleri tekrarlamak zorundadırlar. Standartlara uygunluk tespiti sırasında alıcı cihazda, bu cihaza ait servis kitabında belirtilen hususlara uymayan bir durumun ortaya çıkması halinde konu ayrıntıları ile birlikte TSE tarafından Yüksek Kurul'a bildirilir.

4 2060 İmalat ve ithalat izni, süresi ve iptali Madde 7 6. maddede adı geçen ve raporların Yüksek Kurul'a ibraz edilmesini takip eden bir ay içerisinde Yüksek Kurul gerekli incelemeleri yaparak imalat veya ithalat izninin verilip verilmeyeceğine karar verir. Bu karar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na, TSE'ye, kuruluşun bağlı olduğu meslek odalarına ve ilgili imalatçı veya ithalatçıya yazılı olarak bildirilir. İmalat izninin geçerlilik süresi bir yıldır. İmalatçılar, TSE'nin kendi mevzuatına göre yapacağı ara kontrol sonuçlarını yazılı olarak Yüksek Kurul'a bildirmekle yükümlüdürler. İzin süresi sonunda imalatçılar 6. maddede belirtilen belge ve raporlarını TSE tarafından vize edilmiş olarak Yüksek Kurul'a ibraz etmedikleri takdirde imalat izinleri herhangi bir uyarıya gerek kalmadan kendiliğinden iptal olmuş sayılır. Bu şekilde izni iptal olan imalatçıların durumu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ve TSE'ye Yüksek Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir. Alıcı cihazların bu Yönetmelikte belirtilen standart ve kurallara uymadığının herhangi bir şekilde ortaya çıkması halinde, Yüksek Kurul gerekli gördüğü şekilde yapacağı inceleme sonucu imalat iznini, izin süresinin dolmasını beklemeden iptal etme yetkisine sahiptir. İmalat izni her ne şekilde olursa olsun iptal edilmiş olan imalatçılar yeniden izin alabilmek için 5 ve 6. maddelerdeki işlemleri tekrarlamak zorundadırlar. İthalat izni yalnızca ithal olunan partideki alıcı cihazlar için geçerlidir. Başka bir partideki alıcı cihazlar için ithalat izni 5 ve 6. maddeler hükümlerine tabidir. İmalat veya montajda değişiklik Madde 8 İmalatçılar, alıcı cihazlarda model veya cihaz üzerinde değişiklik yapılması halinde derhal bu değişikliğe ait belgeleri Yüksek Kurul'a bildirmekle yükümlüdürler. Bu bildirim RTYK formunun yeniden doldurulması ile servis kitabının değişiklikle ilgili sayfalarının yeniden Yüksek Kurul'a gönderilmesi şeklinde olur. Yüksek Kurul bu belgeler üzerinde yapacağı incelemeler sonucu değişikliğe uğramış alıcı cihazın standartlara uygunluğunun yeniden tespit edilip edilmeyeceği konusunda karar verir. Değişiklik kapsamı yeniden standartlara uygunluk tespitinin yapılmasını gerektiriyorsa imalat izni iptal edilerek durum ilgili imalatçıya bildirilir ve 6. maddede belirtilen ve değişikliğe uğramış cihaza ait belge ve raporların tekrar Yüksek Kurul'a ibraz edilmesi istenir. Değişiklik standartlara uygunluğun hemen tespitini gerektirmeyecek şekilde olursa imalat izni daha önce verilmiş bulunan normal süre sonuna kadar devam eder. Radyo ve televizyon cihazlarına ait standart konuları Madde 9 Radyo ve televizyon cihazları aşağıda belirtilen hususlarda, Standartlara ve kurallara uymak zorundadırlar. a) Elektronik cihazlar güvenlik şartları standartları, b) Alıcı cihazların istenmeyen elektromanyetik karışma karakteristikleri ile ilgili standartlar, c) Alıcı cihazların performansına (çalışma niteliklerine) ait standartlar, d) Uluslararası Haberleşme Birliği'nin hazırlamış olduğu radyo ile ilgili kurullar. Radyo ve televizyon cihazları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlara ait standart konuları

5 2061 Madde 10 Televizyon ve radyo cihazları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar aşağıda belirtilen konularda standartlara uymak zorundadırlar: a) Antenlere ait standartlar, b) Anten yükselteçlerine ait standartlar, c) Radyo frekans kablolarına ait standartlar, d) Radyo frekans bağlayıcılarına ait standartlar. GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte alıcı cihaz imalatını sürdüren imalatçıları, 5. maddede belirtilen ilgili RTYK formunu ve servis kitabını üç ay içerisinde Yüksek Kurul'a göndermek zorundadırlar. Yüksek Kurul bu belgeler üzerinde 5. maddede belirtilen işlemleri yaparak ilgili imalatçıya ve TSE'ye gerekli bildirimde bulunur. Bu imalatçılar 6. maddede belirtilen belge ve raporları ise bir yıl içerisinde Yüksek Kurul'a ibraz etmek mecburiyetindedirler. Bu süre içerisinde gerekli belge ve raporları Yüksek Kurul'a ibraz etmeyen imalatçıların imalatları durdurulur ve durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve kuruluşun kayıtlı olduğu meslek odalarına Yüksek Kurul tarafından bildirilir. Yürürlük Madde 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 2062

7 2063

8 2064

9 2065

10 2066

11

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TORTOY 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız.

1) Telekominikasyon Kurumunun ilk Kurul üyelerinin oluşturulması ile ilgili olarak, 4502 sayılı Kanunun Geçici 6.mad. bakınız. 5681 TELSİZ KANUNU Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 261 Bu Kanun ile ilgili olarak

Detaylı

6 Mart 2004 CUMARTESİ. Sayı : 25394

6 Mart 2004 CUMARTESİ. Sayı : 25394 6 Mart 2004 CUMARTESİ Sayı : 25394 Telekomünikasyon Kurumundan: Kriptolu Telsiz Sistemleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2813 sayılı Telsiz

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü Gözetim

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç BASINÇLI GAZ TÜPLERİNİN DOLUM VE PERİYODİK MUAYENELERİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2015/2) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.01.2015/29244 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/11/2008 tarihli

Detaylı

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini,

c) Asansörün piyasaya arzı: Asansör monte edenin, asansörü kullanıcıya ilk olarak hazır hale getirmesini, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI

TIBBİ CİHAZ MEVZUATI TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak

Detaylı

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur.

Bu elemanların periyodik deneylerini uygulamakta görevli kişi bunların hala çalışabilir durumda olduklarından emin olur. Muayene : Ürün tasarımının, ürünün, hizmetin, proses veya fabrikanın incelenmesi ve bunların belirli şartlara veya meslekî değerlendirmelere dayalı, genel kurallara uygunluklarının tayin edilmesidir. Asansör

Detaylı

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN 8027 ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4703 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/2001 Sayı : 24459 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 12.02.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27844 MADENĠ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PĠYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLĠĞ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, piyasaya

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Millî Savunma Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

10 Kasım 2008 Tarihli ve 27050 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer-ELEKTRONİK HA...

10 Kasım 2008 Tarihli ve 27050 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer-ELEKTRONİK HA... 10 Kasım 2008 Tarihli ve 27050 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer-ELEKTRONİK HA... Sayfa 1 / 32 10 Kasım 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27050 (Mükerrer) KANUN ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun No. 5809

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU

ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 10377 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası : 5809 Kabul Tarihi : 5/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/11/2008 Sayı : 27050 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 48 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Nisan 2013 SALI Sayı : 28613 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4541 Kocaeli İli,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5219 HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17/4/2007 No : 2007/11994 Dayandığı Kanunun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Sayı : 27844 MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ 12 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27844 TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAKKINDA

Detaylı

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik; ürüne "CE" uygunluk işareti

Detaylı