Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation"

Transkript

1 Global Dalgalanman n Yans malar Reflections of the Global Fluctuation

2

3

4 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Dilek Yard m, Erdal Karamercan, Günseli Ocako lu, Necla Zarakol, Tahir Uysal, Ümran Beba, Yaprak Özer Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing May s / May 2008 Yönetim Yeri / Head Office YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Kofl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Yaz flleri / Editors Zeynep Fetvac, Nilgün Eryeflil Duygu Kocagöz, Serpil Ifl ldar, P nar Karaman (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application Yasemin Can P nar Gazanfer Müjgân Ero lu Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza a fiiflli- stanbul Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Dergide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz Pfizer Türkiye den 50. y l nda e itime tam destek! 1957 den beri Türkiye de faaliyet gösteren Pfizer Türkiye, Zonguldak Mithatpafla Pfizer 50. Y l lkö retim Okulu nu yenileyerek ek derslik binas infla etti. Full support for education from Pfizer Turkey on its 50th year! Pfizer Turkey, active in Turkey has renovated the Zonguldak Mithatpafla Pfizer 50th Year Primary Education School, built an additional classroom building. Global dalgalanman n yans malar Global ekonomiyi k skac na alan krizin etkilerini HSBC Türkiye Genel Müdürü Piraye Antika, Multi Turkmall CEO'su Levent Eyübo lu, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca ve Tofafl CEO su Ali Pand r YASED için de erlendirdi. Reflections of the global fluctuation General Manager of HSBC Turkey Piraye Antika, CEO of Multi Turkmall Levent Eyübo lu, Chairman of Unilever Turkey zzet Karaca, CEO of Tofafl Ali Pand r evalvated the effects of the crisis that is threatening the global economy, for YASED. 40 Henkel National Starch sat n ald Henkel daha önce National Starch n sahibi oldu u Akzo Nobel Yap flt r c ve Elektronik Malzemeler bölümünü sat n ald. Henkel has acquired National Starch Henkel has taken over from Akzo Nobel, the Adhesives and Electronic Materials businesses previously owned by National Starch.

5 Alman flirketleri Türk ekonomisine güveniyorlar Türkiye'nin Alman yat r mc lara cazip geldi ini belirten Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odas Genel Sekreteri Marc Landau, Alman yat r mc lar n Türkiye'ye bak fl aç s n anlatt. 23 German companies trust the Turkish economy German-Turkish Chamber of Commerce and Industry General Secretary Marc Landau declared that Turkey has kept up its allure for German investors and explained how German investors see Turkey YASED, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan la biraraya geldi YASED'in stanbul'da düzenledi i toplant ya YASED üyeleri ve bürokratlar n da aralar nda bulundu u 200'e yak n kifli kat ld. YASED comes together with Trade Minister Zafer Ça layan. Around 200 guests including YASED members and bureaucrats participated in the meeting organized in Istanbul. Türk nakliye sektörü Avrupa da hakk n ar yor Avrupa nakliye sektörü ile eflit koflullara sahip olmak isteyen Türk nakliyecileri, gerekti i takdirde hukiki yollardan hakk n arayacak. Turkey s transport sector asserts its rights in Europe Turkish transporters will file suits at local courts for equal rights with their European counterparts, and will apply if necessary, to the Court of Justice of the European Communities, to assert their rights. Louvre Müzesi nin slam Eserleri Koleksiyonu Sabanc Üniversitesi Sak p Sabanc Müzesi nde gerçeklefltirilen Louvre Koleksiyonlar ndan Baflyap tlarla slam Sanat n n Üç Baflkenti: stanbul, sfahan, Delhi bafll kl sergi, 19 fiubat-1 Haziran 2008 tarihleri aras nda ziyaret edilebilecek. Louvre Museum s Islamic Art Collection The exhibition realized at the Sak p Sabanc Museum at the Sabanc University, titled The Three Capitals of Islamic Art: Istanbul, Isfahan and Delhi, With Masterpieces from Louvre Collections can be visited between February 19th and June 1st, 2008.

6 Değerli Okuyucularımız, ED TÖR / EDITOR Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Dergimiz Insight YASED'in 2008 y l n n ikinci say s nda, ekonomi ve ifl dünyas ndaki geliflmeleri yine farkl isimlerin bak fl aç lar ndan yer verelim istedik. Yönetim'den bölümümüzde YASED Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mete Hüsemo lu'nun kaleminden Türkiye Yenilikçi laç Sektöründe Küresel Ölçekte Rekabet Edebilir mi? bafll kl yaz s yla bir girifl yapt k. Bu say m z n kapak konusu olan, ABD'de bafllayan ve di er ülkeleri de etkileyen Kriz üzerine de iflik sektörlerden farkl görüfllere yer verdik. Tofafl Türk CEO'su Ali Pand r, Multi Turkmall CEO'su Levent Eyübo lu, Unilever Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca ve HSBC Genel Müdürü Piraye Antika konuyu kendi sektörlerinin gözüyle de erlendirdi. Dergimizin Makale bölümünde, Uluslararas Nakliyeciler Derne i Baflkan Tamer Dinçflahin, Avrupa'da baz ülkelerin Türk karayolu araçlar na uygulad kotalar üzerine görüfllerini Türk Nakliye Sektörü Avrupa'da Hakk n Ar yor bafll alt nda bizlerle paylaflt. Geçen say m zda yeni açt m z ve Yol Haritas ad n verdi imiz bölümümüzde, Türkiye'ye en fazla yat r m yapan ülkelerin Yabanc Ticaret Odalar - na ve Atefleliklerine yer vermekteyiz. Bu say m zda, Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odas Genel Sekreteri Marc Landau, Alman yat r mlar n n Türkiye'nin üretim ve ihracat ndaki pay ve Alman yat r mc lar aç s ndan Türkiye'nin avantajlar ve dejavantajlar, Alman Türk Sanayi ve Ticaret Odas 'n n faaliyetleri üzerine bizlerle büyük bir keyifle okuyaca n za inand m z bir söylefli yapt. Büyüteç bölümümüzde, YASED'in düzenledi i ve Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan' n konuk olarak kat ld ö le yeme ine yer verdik. 13 fiubat 2008 tarihinde stanbul'da gerçekleflen ö le yeme ine, çok say da üst düzey bürokrat, ifl dünyas kurulufllar n n temsilcileri, oda baflkanlar, çok say da ülkenin baflkonsoloslar ve uluslararas kurulufllar n yetkilileri ile bas n mensuplar n n da aralar nda bulundu u çok say da davetli kat ld. Büyüteç bölümüzün bir di er konusu ise; Devlet Bakan Mehmet fiimflek'in onur konu u olarak bir konuflma yapt YASED'in 27. Ola an Genel Kurul toplant s oldu. Rapor ve Referans noktas bölümlerimizde, yabanc sermayenin profilini yükseltecek bilgilendirmeleri takip etmeye devam edebilirsiniz. YASED'in yat r m ortam n iyilefltirmek ve akademik çal flmalara verdi i destek kapsam nda Gazeteci fiafak Altun taraf ndan haz rlanan Türkiye'de Yabanc Sermayenin Tarihsel Geliflimi bafll kl kitab m z n tan t m n keyifle okuyaca n za inan yoruz. 2008'in bu keyifli bahar günlerinde, ekonomide ve siyasi çevrelerde de ayn güzel havan n devam etmesini dilerim.

7 YASED'in yat r m ortam n iyilefltirmek ve akademik çal flmalara verdi i destek kapsam nda Gazeteci fiafak Altun taraf ndan haz rlanan Türkiye'de Yabanc Sermayenin Tarihsel Geliflimi bafll kl kitab m z n tan t m n keyifle okuyaca n za inan yoruz. 2008'in bu keyifli bahar günlerinde, ekonomide ve siyasi çevrelerde de ayn güzel havan n devam etmesini dilerim. We believe you will read the review of the book entitled 'The Historical Development of Foreign Capital in Turkey' prepared by journalist fiafak Altun within the framework of the support provided by YASED for the improvement of the investment environment and for academic studies. I wish in these pleasant days of spring '08 that this good weather prevails in the economy and the political circles too. Dear Readers, We planned in this second issue of 2008 of Insight YASED, to convey the developments in the economy and the business world once again from the perspectives of diverse names. So our magazine opens up in the 'From the Board' section, with an article entitled Can Turkey Compete in the Innovative Pharmaceuticals Sector on the Global Scale by YASED Vice- Chairman Mete Hüsemo lu. You will find diverse views from different sectors about the cover story of this issue; i.e. the 'Crisis', which originated in the US and is now affecting other countries. CEO of Tofafl Ali Pand r, CEO of Multi Turkmall Levent Eyübo lu, Chairman of Unilever Turkey zzet Karaca and General Manager of HSBC Piraye Antika evaluated the issue from the points of view of their own sectors. Chairman of International Transporters Association of Turkey Tamer Dinçflahin shared his views with us in the 'Article' section of our magazine, on the quota implementations of some European states on Turkish road transport vehicles, under the title; 'Turkey's Transport Sector Asserts its Rights in Europe'. We host the chambers of commerce and the commercial representations of the leading investor countries in Turkey, in the 'Road Map' section, which we launched in our previous issue. You will find an interview with Marc Landau, the Secretary General of the German-Turkish Chamber of Industry and Commerce in this issue, which we hope you will enjoy, on the share of German investments in Turkey's production and exports, and the advantages and disadvantages in Turkey from the German investors' viewpoint, and the activities of the German-Turkish Chamber of Industry and Commerce. In our 'Magnifier' section you will read the details of the luncheon organized by YASED, where the Minister of Industry and Trade Zafer Ça layan also participated as the guest of the Association. A large number of guests including high-level bureaucrats, representatives of the business world, chairmen of chambers, consul generals of a number of countries representatives of international organizations and media members, participated in the luncheon held on 13 February 2008 in Istanbul. Another subject covered in the 'Magnifier' section, is the 27th Ordinary General Assembly Meeting of YASED, where the Minister of State Mehmet fiimflek addressed the Meeting as the Guest of Honor. You will continue to monitor the information resources prepared for enhancing the profile of the foreign capital in Turkey in our 'Report' and 'Reference Point' sections. We believe you will read the review of the book entitled 'The Historical Development of Foreign Capital in Turkey' prepared by journalist fiafak Altun within the framework of the support provided by YASED for the improvement of the investment environment and for academic studies. I wish in these pleasant days of spring '08 that this good weather prevails in the economy and the political circles too.

8 Türkiye, yenilikçi ilaç sektöründe küresel ölçekte rekabet edebilir mi? YÖNET M DEN FROM THE BOARD Mete HÜSEMO LU Baflkan Yard mc s Vice Chairman Nispeten büyük ve geliflen bir piyasaya sahip bir ülke olan Türkiye'nin Yaflam Bilimleri ve yenilikçi ilaçlar alan nda uzun bir süreden bu yana seyirci konumunda kalm fl olmas n n nedeni, günümüz ticaret ve politikas nda aç klanamamaktad r. Burada konu, Türkiye'nin di er ülkelere k yasla avantajlara sahip olmamas de ildir; -Türkiye'nin çeflitli avantajlara sahip oldu u son derece aç kt r - Konu, bu ülkenin insanlar n n bilimsel araflt rma ya da t bbi yenilikler gerçeklefltirme kapasitesine sahip olmamalar da de ildir. Yaflam Bilimi konusunda kesinlikle son derece yeteneklidirler. Mesele kamuoyunun hayat kurtaran veya yaflam kalitesini gelifltiren ya da art ran yeni ilaçlar n de erini takdir etmemesi de de ildir. Kamuoyu bu tür geliflmeleri takdir etti ini kesin bir flekilde belirtmektedir. Peki, o zaman, otomotiv veya elektronik gibi di er sektörlerin geliflmesine baflar l bir flekilde odaklanm fl olan Türkiye'nin Yaflam Bilimlerinde asla ayn düzeyde çaba göstermemifl olmas n n sebebi nedir? Bir doktor ve Türkiye'de yat r mlar yapan bir araflt rmac ilaç flirketinin müdürü olarak, bu durumun esas itibariyle 3 farkl etkenin kombinasyonundan kaynakland n düflünmekteyim. Ancak, do ru politikalar n ve stratejilerin uygulanmas suretiyle, Türkiye, mevcut aç klar kapatabilecek ve küresel ekonominin dinamik ve h zla büyüyen alan nda daha rekabetçi ve baflar l olabilecektir. Ancak ilk olarak, Türkiye'nin onlarca y ld r kaç rmakta oldu u trene yak ndan bir bakal m. F rsatlar: Tar msal ürünler, g da ve ilaç alanlar ndaki yenilikler, genel anlamda Yaflam Bilimleri olarak tan mlanmaktad r. Baz YASED üyeleri bu alanlar n bir veya daha fazlas nda lider pozisyonda oldu undan, yapm fl oldu um bu k sa de erlendirmede ilaç alan ndaki yenilikler konusunda Türkiye'nin önünde bulunan f rsatlar daha yak ndan incelenmektedir y l nda, biyoteknoloji ve araflt rmac ilaç sektöründe yeni ilaçlar n ve afl lar n keflfi ve bu konuda araflt rma ve gelifltirme çal flmalar gerçeklefltirilmesi amac ile küresel ölçekte 90 milyar USD'den daha yüksek bir tutarda yat r m yap lacakt r. Bu konuda Amerika Birleflik Devlet-

9 Türkiye, yenilikçi ilaç sektöründe y lda yaklafl k 1 milyar USD çekebilir; ancak bunun için ilk olarak politika ve düzenleme alan nda yap lmas gereken pek çok ciddi çal flma bulunmaktad r. Günümüzde çeflitli avantajlara ra men, Türkiye, yeni ilaç keflfi, gelifltirilmesi, imalat ve ihracat konular nda dünya devi olan ülkelerin gerisinde bulunmaktad r. Turkey could attract up to USD 1 billion per year in the innovative medicines sector, but first a lot of serious work needs to be done in the policy and regulatory area. Today, despite several advantages, Turkey lags far behind countries that are global tigers in new medicines discovery, development, manufacturing and exports. Can Turkey become a global competitor in innovative medicines? One of the commercial and policy mysteries of our day is how Turkey, a comparatively large emerging market country, has been a bystander for so long in the area of the Life Sciences and innovative medicines. It is not that Turkey doesn't possess comparative advantages - it demonstrably does. Nor that its people are incapable of scientific research or medical innovation - they decidedly are very capable in the Life Sciences. Or that the public does not appreciate the value of new medicines that save, improve or add quality to life. They assert emphatically that they do. So what then, is the reason that Turkey has focused successfully on building up other sectors such as automotive or electronics, but has not devoted the same level of effort to the Life Sciences? As a physician and head of a research-based pharmaceutical company investing here in Turkey, I believe that it is a combination, chiefly, of 3 factors, but that with the right policies and strategies in place, Turkey could remedy current deficits and become more competitive and successful in this dynamic and fast growing area of the global economy. But first, let's take a closer look at the train that Turkey been missing for several decades. The Opportunities: The area of innovation in crop, food and medicines is known broadly as the Life Sciences. While several YASED members are leaders in one or more of these areas, my short review examines more specifically the opportunities for Turkey in the area of medicines innovation. In 2008, the biotechnology and research-based pharmaceutical sector will invest globally more than USD 90 billion in discovering, researching and developing new drugs and vaccines. Companies based in the United States of America lead the field, but European and Japanese firms are also major players. To some extent, Asian countries, such as China and India, are also investing increasingly in this fast growing field, or are working hard to make themselves more attractive for international investment. As just one example, Merck Sharp & Dohme will invest globally USD 5.5 billion this year in the new searches for innovative treatments and cures for disease. In addition to investments in basic and applied research, biotechnology and research-based pharmaceutical companies also invest tens of billions of dollars each year in new plants and equipment. In meeting this expanding demand for advanced medicines, private sector companies will invest (conservatively) this year between USD billion

10 10 yönetim den/from the board lerinde yerleflik flirketler lider konumunda olsalar da Avrupa ve Japon flirketleri de önemli oyuncular aras nda yer almaktad r. Çin ve Hindistan gibi baz Asya ülkeleri de, belirli bir ölçüde, h zla büyüyen bu alana her geçen gün daha da artan tutarlarda yat r m yapmakta ya da kendilerini uluslararas yat - r mlar için daha cazip hale getirmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Sadece bir örnek olarak, Merck Sharp & Dohme, bu y l yenilikçi tedavi ve hastal klara yönelik yeni ilaç araflt rmalar nda dünya çap nda 5.5 milyar dolarl k bir yat r mda bulunacakt r. Temel ve uygulamal araflt rmaya yap lan yat r mlara ek olarak, biyoteknoloji ve araflt rmac ilaç flirketleri, her y l yeni tesislere ve ekipmana da milyarlarca dolar yat r m yapmaktad rlar. Geliflmifl ilaçlara yönelik olarak her geçen gün artan bu talebi karfl lamak amac ile, özel sektör flirketleri yenilikçi ilaçlar n ve afl lar n üretimi için, bu y l klinik öncesi ve klinik araflt rmalara, ilaç ve afl gelifltirme faaliyetlerine, yeni tesislere, AR&GE merkezlerine ve ekipmana yaklafl k milyar USD (ihtiyatl bir tahminle) yat r m yapacakt r. Tüm dünyada, hükümetler, yat r m ajanslar ve di er paydafllar, özellikle uluslararas yat r mlar, teknoloji transferi ve istihdam yaratma alanlar nda, daha cazip bir ortam sunma konusunda rekabete giriflerek bu küresel yat r m ak fl ndan pay alma çabas ndad rlar. Zorluklar: Yaz m n bafl nda, Türkiye'nin nispeten birtak m avantajlara sahip bulunmas na ra men, flu ana kadar, Yaflam Bilimleri nde ve özellikle yenilikçi ilaçlar alan nda yat r mc lar n ilgisini fazla çekmemifl olmas n n üç temel nedene ba l olabilece ini ifade etmifltim. Bu nedenlerden ilki, Türkiye'de flu ana kadar arka arkaya göreve gelmifl olan hükümetlerin, Yaflam Bilimleri ne ya da yenilikçi ilaç sektörüne öncelik vermemeleridir. Türkiye her ne kadar otomotiv ve elektronik gibi di er sektörlerde rekabete girip kazanabilece ini göstermifl olsa da, 2008 y l na kadar, bu alanda uluslararas (ya da yerli) yat r mlar teflvik edecek aç k, tutarl veya anlafl labilir bir politika izlememifltir. kinci neden ise, Türkiye'de birçok kiflinin bu alana yap lan in pre-clinical and clinical research, drug and vaccine development, and new plants, R&D centers and equipment to manufacture innovative new drugs and vaccines. Around the world, Governments, investment agencies and other stakeholders seek to capture a piece of this global flow of investment, chiefly by competing to offer more attractive environments for international investment, technology transfer and job creation. The Challenges: At the outset, I mentioned that there were perhaps 3 reasons why Turkey has not, until today, attracted much attention from investors in the Life Sciences and specifically, innovative medicines, despite certain comparative advantages. The first reason may be that Turkey has, up until now, witnessed a succession of Governments that did not prioritize the Life Sciences or innovative medicines sector. While Turkey showed that it could compete and win in other sectors, such as automotive or electronics, it has not, up until 2008, put forward a clear, consistent or understandable policy to stimulate international (or domestic) investment in this area. The second reason is that many in Turkey may not have been aware of the massive flow of investment in this area. We have seen in discussions during the past 3 years in Ankara and Istanbul that officials and policy makers only seemed to have a very vague idea about the size of the investment, and are genuinely impressed and interested when they learn the true dimensions. Whereas countries such as Ireland or Singapore, or more recently, China and India, have been carefully thinking through their strategies, implementing effective policies and looking for ways to capitalize, Turkey's efforts, to the extent that they have been evident, have mainly focused on promoting import substitution or local companies (75% of which have been acquired in recent years by foreign generics firms). The lack of knowledge about the scope of the global effort to create and manufacture new medicines may have been a factor in Turkey's late arrival to the scene. Thirdly, and finally, it may be that some in Turkey were interested in the opportunities, but could not figure out how Turkey could best climb on board the train. Complicating this factor was the lack of communication on industrial policy with the biotechnology and research-based pharmaceutical companies operating in Turkey, and also, the massive export of many of Turkey's best and brightest scientists, clinicians, doctors, pharmacists and scholars to Europe and more significantly, to the USA. This reminds me of something that has vexed me for years. The

11 from the board/yönetim den 11 ciddi ölçekli yat r m ak fl n n fark na varmamas d r. Son 3 y l içerisinde Ankara'da ve stanbul'da yap lan görüflmelerde, resmi yetkililerin ve politika yap c lar n n bu yat r mlar n ölçe- i hakk nda belli belirsiz bir fikir sahibi olduklar n ve yat r m n gerçek boyutlar n ö rendiklerinde samimi olarak etkilendiklerini ve konuya ilgi gösterdiklerini gözlemlemifl bulunmaktay z. rlanda, Singapur ve daha yak n zamanlarda Çin ve Hindistan gibi ülkeler, stratejilerini dikkatli bir flekilde oluflturup etkin politikalar uygular ve sermayeleflme yollar ararlarken, göründü ü kadar yla Türkiye'nin çabalar, büyük bir ölçüde ithal ilaçlar n eflde erlerini veya yerel flirketleri (ki bu flirketlerin %75'i, son y llarda yabanc jenerik firmalar taraf ndan sat n al nm flt r) gelifltirmek üzerine odaklanm flt r. Türkiye'nin sahneye geç ç kmas n n nedenlerinden biri de yeni ilaçlar n yarat lmas ve üretimi konusunda küresel ölçekte sarf edilen çabalar hakk nda bilgi sahibi olunmamas d r. Üçüncü ve son olarak, Türkiye'de baz kifliler bu f rsatlara ilgi göstermifl; ancak Türkiye'nin trene en do ru flekilde nas l binmesi gerekti ini belirleyememifl olabilirler. Bu etken, s - nai politikalar n Türkiye'de faaliyet gösteren biyoteknoloji ve araflt rmac ilaç flirketleri ile paylafl lmamas ve Türkiye'nin en iyi ve en parlak bilim adamlar n n, klinisyenlerinin, doktorlar - n n, eczac lar n n ve akademisyenlerinin birço unun Avrupa'ya ve daha çok da Amerika ya ihrac ile daha da karmafl k bir hale gelmektedir. Bu, bana y llard r akl ma tak lan bir konuyu hat rlatmaktad r. Yurt d fl nda çal flan Türklerin elde ettikleri baflar lar ve insan sa l na yapt klar katk lar, Türk bas n nda düzenli olarak genifl bir yer bulmakta ve do al olarak ülkemiz için bir gurur kayna olmaktad r. Ancak en çarp c husus, bas nda yer alan bu haberlerin, çok say da insan n, bilimsel ve t bbi aç dan heyecan verici çal flmalar yabanc ülkelerde gerçeklefltirmelerinin ve kendi ülkelerinde bu çal flmalar gerçeklefltirecek müsait bir ortam bulamamalar n n ya da Türkiye'de flirket kurmamalar n n nedenlerine yönelik ülke çap nda bir tart flma yaratmamas d r. Derginin bu say s nda bana ayr lan bölümün sonuna geldi im için, dünyadaki di er ülkelere k yasla durumumuzu ve "yol haritas "n önümüzdeki say da sizlerle paylaflaca m. achievements of Turks working abroad and contributing to human health are regularly and extensively reported in the media in Turkey, and are understandably a source of pride for our country. But what is striking is that these reports never seem to spark much of a national discussion about why so many people are doing so much that is so scientifically and medically exciting in foreign countries, but are unable apparently to find a conducive environment at home to do their work here, or build up companies in Turkey. Since this is the end of the section given to me in this issue of the magazine, I will be sharing the comparative advantages and possible "road map" with you in the next issue. Dr. Mete Hüsemo lu Vice Chairman, Merck & Co., Inc. General Manager, MSD Turkey Dr. Mete Hüsemo lu Baflkan Yard mc s, Merck & Co., Inc. Genel Müdür, MSD Türkiye

12 12 genifl aç /wide angle Global dalgalanman n yans malar Reflections of the global fluctuation 2007 y l n n A ustos ay nda bafllayan Amerika'daki Mortgage krizi, Türkiye baflta olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin de piyasalar n derinden etkiledi. Global ekonomiyi k skac na alan krizin boyutlar n ve sonuçlar n HSBC Türkiye Genel Müdürü Piraye Antika, Multi Turkmall CEO'su Levent Eyübo lu, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca ve Tofafl CEO'su Ali Pand r YASED için de erlendirdi. The mortgage crisis that started in August 2007 in the US has deeply affected the markets of developing countries - particularly Turkey. General Manager of HSBC Turkey Piraye Antika, CEO of Multi Turkmall Levent Eyübo lu, Chairman of Unilever Turkey zzet Karaca and CEO of Tofafl Ali Pand r reviewed the magnitude and results of the crisis that is threatening the global economy, for YASED.

13 wide angle/genifl aç y l n n A ustos ay nda bafllayan ve dünyaya maliyeti 10 milyar dolar aflan Amerika'daki mortgage krizi, su yüzüne ç kmaya bafllad andan itibaren Türkiye baflta olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin de piyasalar n derinden etkiledi. Yüksek riskli kesime verilen kredilerden do an krizle sarsan ve sars lan ABD, bas - na verdi i kriz kontrol alt nda, global ekonomi y llard r oldu u gibi güçlü demeçleriyle, güvenilir ve güçlü ekonomisinin bir ölçüde y pranan ve b çak s rt izlenim yaratan imaj n da düzeltmek için var gücüyle çal flt. Peki ev sahipleri, kirac lar, bankalar, inflaat sektörü çal flanlar yla birlikte otomobil sat fllar nda da etkisi hissedilen global kriz Türkiye'de nas l bir etki yaratt? Sektörün devi olan flirketlerin yöneticileri Amerika'daki krizin etkileri için neler söyledi? HSBC Türkiye Genel Müdürü Piraye Antika, Multi Turkmall CE- O su Levent Eyübo lu, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca ve Tofafl CEO'su Ali Pand r ile global ekonomiyi k skac na alan krizin etkilerini YASED için de erlendirdi Y l ve Mortgage Krizi Dünya piyasalar nda etkisini hissettiren mortgage krizi 2008 y l n n ekonomik çizgisini de belirledi. Özellikle geliflmekte olan ülkeler ekonomilerini, giriflimlerini ekonomik kriz ölçe inde çizdi. The mortgage crisis, which started in August 2007 in the US and costed USD 10 billion to the world, has deeply affected the markets of developing countries - particularly Turkey, since the day it started surfacing. The government in the US, shaken by the crisis that caused by the loans given to high-risk groups, did all its best to restore the image of its reliable and powerful economy - marred to a certain extent and looking as if it was balanced on razor's edge - with statements to the press such as, The crisis is under control, The global economy is as mighty as it has been since decades. Now then, what are the impacts on Turkey of the global crisis, which was sensed markedly by homeowners, tenants, banks, construction companies, building contractors, building material suppliers, construction sector employees as well as car sales? What types of reflexes did the crisis cause the multinational corporations in Turkey to acquire? What did the top executives of the companies, which are the giants of their own sectors say about the effects of the crisis in the US? General Manager of HSBC Turkey Piraye Antika, CEO of Multi Turkmall Levent Eyübo lu, Chairman of Unilever Turkey zzet Karaca and CEO of Tofafl Ali Pand r, evaluate the effects of the crisis that is holding the global economy in its clutches, for YASED. Levent Eyübo lu/multi Turkmall CEO Gayrimenkul sektörü son 5 y ld r Türkiye'nin önemli lokomotiflerinden biri haline geldi. Sektör s f rdan yat r mlarla Türkiye'ye do rudan yabanc yat r m çekmede baflar l olurken; inflaat sektörünü ve ba l oldu u sektörleri de hareketlendirdi ve Türkiye'deki birçok üretim sektörünün geliflmesine önemli katk lar sa lad.multi Turkmall 2008 y l için belirledi i yol haritas n takip etmektedir. Krize ra men Multi Turkmall olarak hedeflerimiz do rultusunda ilerliyoruz. Levent Eyübo lu/ceo, Multi Turkmall Multi Turkmall is following the road map it has drawn for We at Multi Turkmall, are moving forward towards our targets, regardless of the crisis. Real estate sector has become one of the most important driving forces behind Turkey's economy during the last 5 years. The sector's achievement in attracting foreign direct investment to Turkey has stimulated the construction industry and the associated sectors, and has significantly contributed to the development of many manufacturing industries. Levent Eyübo lu - Multi Turkmall CEO

14 14 genifl aç /wide angle Piraye Antika/HSBC Türkiye Genel Müdürü HSBC Grubu Türkiye'deki yat r mlar na hep çok uzun vadeli bir perspektiften bakmaktad r. Bankac l k sektörünün en büyük oyuncular aras nda yer almay hedefleyerek haz rlad m z organik büyüme stratejimizi uygulamaya devam ediyoruz. Elbette k sa vadede hem d fl hem de iç geliflmelere karfl kay ts z kalamay z. Bu sebeple stratejimizde ciddi de iflikliklerden ziyade ufak tefek taktiksel ayarlamalar ve revizyonlar yap yoruz. Piraye Antika/General Manager-HSBC Turkey HSBC Group monitors its investments in Turkey always from a very long-term perspective. We continue to implement the organic growth strategy we have drawn up, with the objective to be one of the major players of the banking sector. We certainly cannot disregard short term developments, neither in Turkey, nor abroad. We therefore prefer to make small tactical revisions in our strategy, rather than significant changes. Piraye Antika - HSBC Türkiye Genel Müdürü General Manager 2007 y l n n ortalar nda yaflanan krizin yans malar n de erlendiren Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Baflkan zzet Karaca, 2008 y l n n, istikrar n egemen oldu u geçti imiz dört befl y la oranla daha farkl seyretti ini belirtti. Amerika kaynakl olan ve küreselleflmeyle di er ülkelere yay lan dünya ekonomisindeki yavafllaman n her noktada farkl ölçülerde hissedildi ine dikkati çeken Karaca, 2008 y l nda dünyadaki büyüme h z n n yavafllayarak % 3'e inerken enerji ve hammadde fiyatlar n n artmas sonucu ortaya ç kan ikilemin Dolar-Euro paritesinin oturmas ndan sonra dengelenece ini söyledi y l n n ekonomik dengelerini de ifltiren bu krizin nedenlerini finans sisteminin çöküflü, öz kaynak sorunu ve ekonomik s k nt içine giren banka ve flirketlerin kulland k sa vadeli ancak sorunu temelden çözmeye yetmeyen finansmanlara ba layan Multi Turkmall Ceo'su Levent Eyübo lu ise dünyada hala çok önemli bir nakit oldu unun alt n çizdi. Ekonomik krizi 2008 y l için Türkiye ölçe inde de erlendiren HSBC Genel Müdürü Piraye Antika, ekonomik büyümenin iç talebe dayanan ancak d fl finansmanla beslenen yap s n n olumsuz sonuçlar do urabilece ini belirterek flunlar söyledi: çeride siyasi 2008 and the Mortgage Crisis The Mortgage Crisis, which has been affecting all world markets deeply, has also determined the economic trend of Developing countries in particular, have planned their economies, undertakings and expectations in accordance with the crisis. As he evaluates the reflections of the crisis experienced in mid-2007, Chairman of Unilever Turkey, zzet Karaca, mentions that 2008 carries on as a year different than the last 4-5 years, during which stability had prevailed. Karaca indicates that the slowdown of the world economy, which has originated in the US and propagated to all countries as a consequence of globalization, is sensed at different levels at every point, and asserts that the dilemma that has emerged in 2008 in the world due to increase in energy and raw material prices while the growth rate was slowing down to 3%, will break up only after the Euro/Dollar exchange rate settles. CEO of Multi Turkmall Levent Eyübo lu affirms that the reasons of this crisis, which has toppled the economic balances of 2008 are; the collapse of financial institutions, the equity shortages experienced, and short-term financing used by banks and companies that had undergone economic difficulties, which were not enough to solve the problems radically. Eyübo lu also underlines that there is still

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey

Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey APRIL 2012 ISSUE 45th / NİSAN 2012 SAYI 45 Bölgesel üs: Türkiye Regional hub: Turkey içindekiler index KAPAK KONUSU / COVER STORY BİZDEN HABERLER / NEWS FROM YASED DOSYA / FILE YOL HARİTASI / ROAD MAP

Detaylı