ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM Yöneticilerin Genel Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları 5. Yöneticilerin genel görevleri Yöneticilerin genel yetkileri Yöneticilerin sorumlulukları... 4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumun Organizasyon Yapısı 8. Kurumun organizasyon yapısı... 5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar ve Müşavirler 9. Komisyonlar Müşavirler ve Başuzmanlar... 7

2 BEŞİNCİ BÖLÜM Merkez Birimlerinin Görevleri 11. Yönetim Kurulunun görevleri Genel Müdürün görevleri Genel Müdür Yardımcısının görevleri Özel Büro Şube Müdürlüğünün görevleri Teftiş Kurulu Başkanının görevleri I. Hukuk Müşavirinin görevleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri Araştırma ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri Dış İlişkiler ve Mevzuat Şube Müdürlüğünün görevleri Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri Et ve Et Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğünün görevleri Süt ve Süt Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğünün görevleri Sektörel İşbirliği ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığının görevleri Hayvan ve Hayvansal Ürünler Alım Şube Müdürlüğünün görevleri Et ve Et Ürünleri Üretim Şube Müdürlüğünün görevleri Süt Alım ve Üretim Şube Müdürlüğünün görevleri Sağlık Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün görevleri Kalite ve Standardizasyon Şube Müdürlüğünün görevleri Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğünün görevleri Mağazalar ve Bayiler Şube Müdürlüğünün görevleri Dış Ticaret Şube Müdürlüğünün görevleri Süt ve Süt Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğünün görevleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri Özlük İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri İşçi-İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğünün görevleri Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğünün görevleri Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri... 21

3 43. Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığının görevleri Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri Bütçe Mizan ve Bilanço Şube Müdürlüğünün görevleri Finansman Şube Müdürlüğünün görevleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğünün görevleri İnternet Ağ ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün görevleri Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri Teknik İşler Dairesi Başkanlığının görevleri İnşaat, Emlak ve Proje Şube Müdürlüğünün görevleri Yapı Kontrol Şube Müdürlüğünün görevleri İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğünün görevleri Makine, Bakım ve Ambar Şube Müdürlüğünün görevleri ALTINCI BÖLÜM Genel Hükümler 57. Yürürlükten kaldırılan yönerge Geçici Madde Yürürlük Yürütme... 30

4 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez birimlerinin görev, yetki ve sorumluluğuna dair çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilat birimlerinde görev yapan şube müdürü ve üstü yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 22/11/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kurumun Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan; a) Ana Statü: Kurumun Ana Statüsünü, b) AR-GE: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut ürün, süreç ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları, c) Disiplin Kurulu: Genel Müdürlükte oluşturulan Disiplin, Yüksek Disiplin ve İşçi Disiplin Kurullarını, ç) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü, d) Genel Müdür: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü, e) Genel Müdürlük: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü, f) İlgili Bakanlık: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili olduğu Bakanlığı, g) Kurum: Merkez ve taşra teşkilatını, ğ) Makam: Genel Müdürü, h) Merkez Teşkilatı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, ı) Mevzuat: Kanun, Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Tebliğ, Yönetim Kurulu Kararı ve Kurumca düzenlenen Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve diğer düzenleyici işlemleri, 1

5 i) STK: Sivil toplum kuruluşlarını, j) Taşra Teşkilatı: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün; müessese, kombina, işletme, fabrika, soğuk depo, depo, tesis ile bağlı ortaklık ve iştiraklerini, k) Yetki: Bir görevin istenilen biçimde yapılabilmesi için sorumluluğunu taşıyan görevliye kurallara uygun şekilde yöneticisi tarafından verilen hareket serbestisi, yapma veya yaptırabilme gücünü, l) Yönetici: Teşkilatın kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak suretiyle amaçların gerçekleştirilmesine aracılık eden, teşkilatın prensip ve politikasına uygun sonuçların elde edilebilmesi için ortak çaba harcayan kişiyi, m) Yönetim Kurulu: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yöneticilerin Genel Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları Yöneticilerin genel görevleri: MADDE 5- (1) Yöneticilere ait genel görevler, birimler için belirlenen özel görevlerin amaca uygun, zamanında, doğru ve eksiksiz yapılmasının ön koşulu niteliğindedir. Hangi yönetici sınıfında görevli olursa olsun, tüm yöneticiler aşağıda yazılı görevleri yaparlar. Görevlerin özleri ve nitelikleri değişmez ancak, en üst yönetici sınıfından alta doğru inildikçe kapsam ve sınırları daralır. a) Planlama ve programlama: 1) Tespit edilmiş amaca ulaşabilmek için; faaliyetlerin öncelik sırası, yer, çalışma grupları, iş hacmi, zaman, para, personel niteliği ve benzeri mevcut kaynakları göz önünde bulundurarak çalışma planı ve programları hazırlamak. 2) Bu plan ve programlara uygun ayrıntılı iş programı ve zaman çizelgelerini hazırlamak. 3) Görevlerini, bu plan ve programlara göre yürütülmesini sağlayacak şekilde açık, kolay, anlaşılır ve kesin ifadeli emirlerle personeline bildirmek ve izlemek. 4) Birimi ile ilgili dosya ve kayıtların tutulmasını sağlamak. 5) Birimi içindeki paraf ve imza düzenini tespit etmek. b) Organizasyon: 1) Yönetimi altındaki faaliyetleri organize etmek. 2) Birimi içindeki personelin uyum içerisinde çalışmalarını sağlamak. 3) Kendisi de dahil olmak üzere görevlilerin herhangi bir sebeple işlerinden uzaklaşmaları halinde, o işleri kimlerin yapacağını tespit etmek ve ilgililere duyurmak. 4) Organizasyonun yeterlilik ve verimliliğini artırmak ve değişen şartlara uyumunu sağlamak için; organizasyon yapısını, iş bölümünü, yetki ve sorumluluk dağılımını ve çalışma düzenini gözden geçirerek gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak. 2

6 c) Koordinasyon ve işbirliği: 1) Yönetimi altındaki görevlerin yürütülmesini koordine etmek, bunların en iyi şekilde ve süratle yapılmasını sağlamak. 2) Görevlerin yapılmasından hangi birim ve teşkilatla doğrudan ya da dolaylı iş ilişkisi kurulması gerektiğini tespit etmek, ilişkileri sağlayacak düzeni kurmak, uygulamak. ç) Gözetim, denetim ve değerlendirme: 1) Yönetimi altındaki personelin işyeri çalışma koşullarına uyumunu izlemek. 2) İşleri takip ve kontrol ederek yönlendirmek. 3) İşlerin; kalite, miktar ve zaman standartları içerisinde asgari masrafla gerçekleştirilmesini sağlamak. 4) İşlerin gerçekleştirilmesi için gerektiğinde görev mahalline gitmek, yardım ve önerilerde bulunmak, ortaya çıkan aksaklıkları giderecek önlemlerin alınmasını sağlamak ve sonuçlarını değerlendirmek. d) Araştırma ve geliştirme: 1) Birimindeki görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütmek için gerekli AR-GE çalışmalarının yapılmasını temin etmek. 2) Ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi veya uygulamanın geliştirilmesi konularında gerekli tedbirleri almak. 3) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. e) Bilgi verme: 1) Biriminde yapılan işler ve sonuçlarından bağlı bulunduğu yöneticiye bilgi vermek. 2) Astlarından gelen bilgileri inceleyip değerlendirmek suretiyle üst yöneticiye sunulacak raporları hazırlamak. 3) Sayıştay Denetim Görevlilerinin ve Teftiş Kurulu raporlarını incelemek, cevaplandırmak ve gereğini yapmak. f) Eğitim ve yetiştirme: 1) Personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere, işlerin önemini, yapılış sırasını ve şeklini, diğer işlerle olan ilişkilerini, uygulanan metotları, işin noksan veya geç yapılması halinde doğabilecek olumsuz sonuçları ve sorumluluklarını açıklayarak yönlendirmek. 2) İnsan gücünden en fazla verimi sağlamak amacı ile çalışanların moral ve motivasyonu ile ilgili yöntemleri uygulamak. 3) Personelin mesleki ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olmak. 4) Personelin ilerlemesine ve kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak. 5) Personelin görevlerini kendi inisiyatifleri ile yürütmelerini sağlayacak ortamı hazırlamak ve onların önerilerini yapıcı bir tutumla karşılamak. g) Disiplin: 1) Biriminde görevli personelin devam durumunu ve işbaşındaki davranışlarını izleyerek, tespit edilmiş usul ve esaslara uyumunu sağlamak. 3

7 2) Çalışma ortamında ortaya çıkan anlaşmazlıkları zamanında çözümlemek veya çözümlenmesini sağlamak. Yöneticilerin genel yetkileri MADDE 6- (1) Görevin gerektirdiği yetkiler genellikle o görevin tanımında bulunmaktadır. Özel bir yetkiyi gerektiren görevlere ait yetkiler birimlerin özel yönetmelikleri ile iş yönetmeliklerinde veya birimlere gönderilen Genel Müdürlük talimatlarında açıklanmaktadır. Bunların dışında kalan ve en üst yönetici sınıfından alta doğru inildikçe kapsam ve sınırları daralan, yöneticilere ait genel yetkiler aşağıda sıralanmıştır: a) Emir verme yetkisi: Yöneticiler, kendilerine bağlı bulunan personele kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve diğer esaslara göre iş konuları ile ilgili hususlarda emir vermek yetkisine sahiptirler. b) Temsil ve imza yetkisi: Yöneticiler, idari ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü temsil eder. Genel Müdür, gerekli göreceği işler için temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. c) Yetki devri: Yöneticiler, işlerin yapıldığı yerlere yakın kademelerdeki diğer yöneticilere gerekli yetkileri devredebilir. Bir yönetim kademesini tedviren yürüten personel, o kademenin bütün yetkilerine sahiptir. Yöneticilerin sorumlulukları MADDE 7- (1) Yönetici, gerek birimine ait özel yönetmelik ve gerekse bu yönetmelikte kendisine verilen görevlerin yanlış, eksik veya geç yapılmasından ya da hiç yapılmamasından dolayı bir üst yöneticiye karşı yetkisi oranında sorumludur. a) Yetki devri sorumluluğu: 1) Bir görev ya da yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk ilişkisi doğar. b) Mevzuatla ilgili sorumluluk: 1) Yöneticiler, mevzuatın uygulanmasından doğabilecek sakıncaları tespit ederek gerekçelerini de belirtmek suretiyle bunların değiştirilmesini veya açıklığa kavuşturulmasını Genel Müdürlüğe teklif edebilirler. Herhangi bir yanlışlık halinde bu gibi mevzuatta açıklık olmadığı veya hükümlerinin yetersiz olduğu yolunda ileri sürülecek itirazlar sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 4

8 c) İmza ve parafla ilgili sorumluluk: 1) Görevliler, düzenledikleri yazı, belge, fiş, defter, not vs.yi imza veya paraf ederler. Bu imza veya paraf imza yetkisi olsun veya olmasın sahibi için sorumluluk anlamını taşır. İmza veya parafın herhangi bir işlemin tamamlanması için konulmuş olduğu yolundaki itirazlar sorumluluğu kaldırmaz veya hafifletici sebep sayılmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumun Organizasyon Yapısı Kurumun organizasyon yapısı MADDE 8- (1) Kurumun organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir: a) Yönetim Kurulu b) Genel Müdürlük 1) Genel Müdür 2) Genel Müdür Yardımcıları 3) Özel Büro Şube Müdürlüğü c) Denetim Hizmet Birimi 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı ç) Danışma Hizmet Birimleri 1) Hukuk Müşavirliği 2) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı a) Planlama Şube Müdürlüğü b) Araştırma ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü c) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ç) Dış İlişkiler ve Mevzuat Şube Müdürlüğü 3) Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı a) Et ve Et Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğü b) Süt ve Süt Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğü c) Sektörel İşbirliği ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü d) Ana Hizmet Birimleri 1) Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığı a) Hayvan ve Hayvansal Ürünler Alım Şube Müdürlüğü b) Et ve Et Ürünleri Üretim Şube Müdürlüğü c) Süt Alım ve Üretim Şube Müdürlüğü ç) Sağlık Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü d) Kalite ve Standardizasyon Şube Müdürlüğü 5

9 2) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı a) Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü b) Mağazalar ve Bayiler Şube Müdürlüğü c) Dış Ticaret Şube Müdürlüğü ç) Süt ve Süt Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğü e) Yardımcı Hizmet Birimleri 1) İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı a) Özlük İşleri Şube Müdürlüğü b) İşçi-İşveren İlişkileri Şube Müdürlüğü c) Eğitim Şube Müdürlüğü ç) Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü d) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü e) Sivil Savunma Uzmanlığı 2) Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı a) Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü b) Bütçe Mizan ve Bilanço Şube Müdürlüğü c) Finansman Şube Müdürlüğü 3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı a) Yazılım Geliştirme ve Uygulama Şube Müdürlüğü b) İnternet Ağ ve Güvenliği Şube Müdürlüğü c) Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 4) Teknik İşler Dairesi Başkanlığı a) İnşaat, Emlak ve Proje Şube Müdürlüğü b) Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü c) İhale ve Satınalma Şube Müdürlüğü ç) Makine, Bakım ve Ambar Şube Müdürlüğü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar ve Müşavirler Komisyonlar MADDE 9- (1) Etüt Komisyonu; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Strateji Geliştirme, Mali İşler ve Muhasebe ve Teknik İşler Dairesi Başkanları ile konuya göre ilgili diğer daire başkanları ve Genel Müdürün uygun gördüğü birim yetkililerinden oluşur. 6

10 Etüt Komisyonunun sekretarya işleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Etüt Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) Teknik İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, devam eden veya uzun vadeli plan süresi içinde ele alınması teklif edilen yıllık yatırım programlarını incelemek. b) Kalkınma planı ve yıllık programda yer alması gereken teklifleri tespit etmek ve yıllık işletme bütçesi hedeflerini belirlemek. c) Kurumumuza verilen görevleri gerçekleştirmek üzere genel çalışma esaslarını tespit etmek, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak suretiyle hazırlanan yıllık uygulama programı ve tedbirleri inceleyerek bunların yürürlüğe konulmasını, gerektiğinde revizesini teklif etmek. ç) Komisyon çalışmalarının sonunda, komisyona havale edilen konu ile ilgili olarak yapılacak işlerin, izlenecek yöntemlerin, bu işlerin hangi birim tarafından sonuçlandırılacağı gibi hususları içeren bir rapor tanzim ederek Makamın onayına arz etmek. d) Makam tarafından onaylanan komisyon kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesini temin etmek. (2) Komisyonlar: Konusuna göre ilgili birimlerin katılımı ile çeşitli komisyon, alt komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilir. Bu komisyon ve çalışma gruplarına görevlendirilen personel kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmakla yükümlü ve sorumludur. Komisyon ve çalışma grupları Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının onayı ile kurulur. Müşavirler ve Başuzmanlar MADDE 10- (1) Müşavirler ve Başuzmanlar, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığının sevk ve koordinasyonunda Makam onayı ile verilen görevleri yapmakla yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Merkez Birimlerinin Görevleri Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtildiği üzere aşağıda sıralanmıştır: a) Kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde Kurumun gelişmesini sağlayacak kararları almak. b) Kurum çalışmalarının verimli ve kârlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek. c) Kuruma ait yıllık program, bilanço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili birimlere sunmak. 7

11 ç) Merkez ve taşra birimleri arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak. d) Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanabilecek yönetim komitesi kararları hakkında, komite kararının Kuruma ulaşmasını izleyen onbeş gün içinde karar almak. e) Genel Müdürün teklifi üzerine; daire başkanları, şube müdürleri veya benzer görevlere alınacak personeli atamak. f) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek. g) Kurumun taşıt alım ve kullanımına ait Koordinasyon Kurulunca alınacak kararlarla ilgili uygulama esaslarını belirlemek. ğ) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. h) Yönetim Kurulları sınırlarını açıkça belirlemek şartı ile yetkilerinden bir kısmını genel müdüre devredebilirler. Ancak; yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz. Genel Müdürün görevleri MADDE 12- (1) Genel Müdürün görev ve yetkileri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtildiği üzere aşağıda sıralanmıştır: a) Kurumu; kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetmek. b) Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek. c) Merkez ve taşra teşkilatının üst düzey yöneticilerinin atanmalarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, diğer personeli atamak. ç) Kurum sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak. d) Kanunların verdiği diğer görevleri yapmak. e) Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. Genel Müdür Yardımcısının görevleri MADDE 13- (1) Kendisine bağlı birimlerin işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak. (2) Kurumun amaç ve politikalarına uygun yatırımların en verimli şekilde gerçekleşmesi için görev alanına giren konularda Makama öneri sunmak. (3) Genel Müdür Yardımcıları ile gerekli işbirliğini sağlayarak hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek. (4) Genel Müdürün görevlerini yerine getirmesi sırasında yardımcı olmak. (5) Kanun, kararname, tüzük, ana statü ve yönetmeliklerle kendilerine yüklenen işlerle birlikte Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 8

12 Özel Büro Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 14- (1) Genel Müdür ve Yönetim Kurulunun sekreterlik ve büro hizmetlerini yürütmek. (2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sayıştay Denetleme Görevlilerinin haberleşmelerinde her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. (3) Makamın ziyaret, davet, ağırlama, rezervasyon ve protokol hizmetlerini yürütmek, bunlarla ilgili ihtiyaçları karşılamak. (4) Genel Müdürlük üst yönetiminin resmi ve özel yazılarını talimatları doğrultusunda yazmak, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak ve Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili iç ve dış ziyaret, seminer, konferans ve benzeri gündemli toplantıların gün ve saatlerini takip etmek. (5) Makamın belirlediği ve Makamı ilgilendiren toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere duyurmak. (6) İlgili Bakanın yurt içi ve yurt dışı görev seyahatleri ile ilgili bilgileri Genel Müdüre sunmak. (7) Genel Müdürün talimatları doğrultusunda Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, gündem konularını içeren dosyaların toplantılardan en az (24) saat önce üyelere dağıtılmasını sağlamak. (8) Yönetim Kurulu toplantılarında gündem maddelerinin Kurula sunulması, bunlar hakkında alınan kurul kararlarının imzalatılması ve alınan kararların ilgili birimler ile Sayıştay Denetleme Görevlilerine gönderilmesini sağlamak. (9) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde Makamın tüzel kişiler nezdinde yapacağı konuşma metinlerini hazırlamak ve katılımları organize etmek. (10) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Teftiş Kurulu Başkanının görevleri MADDE 15- (1) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek. (2) Her yılın ocak ayında yıllık teftiş programını düzenlemek, Genel Müdürün onayına sunmak ve bu programın uygulanmasını sağlamak. (3) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalar için müfettişler görevlendirmek. (4) Müfettişlerin çalışmalarını denetlemek, gerektiğinde önerilerde bulunmak. (5) İlgili mevzuatlar kapsamında Teftiş Kurulu üyelerinin özlük haklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. (6) İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş raporlarını Genel Müdürün onayını izleyen 15 gün içerisinde ilgili birimlere göndermek ve bunların sonuçlandırılmasını takip etmek; gerektiğinde bizzat teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak. (7) Müfettişlerin mesleki bilgilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. (8) Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 9

13 I. Hukuk Müşavirinin görevleri MADDE 16- (1) Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, Tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Kurumu temsil etmek/ettirmek. (2) Birimlerce talep edilen hukuki konularda mütalaa vermek. (3) Gerektiğinde merkez ve taşra teşkilatında sözleşmeyle görev alacak avukatlarla ilgili işe başlatma ve görevlerinin sona erdirilmesi konularında görüş bildirmek. (4) Birimlerce hazırlanacak sözleşme ve mevzuat taslaklarını hukuki yönden inceleyerek bu konudaki komisyon çalışmalarına katılmak veya katılacak avukatları belirlemek. (5) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak Genel Müdürlük görüşüne açılan her türlü mevzuat taslaklarını hukuki yönden inceleyerek görüş bildirmek. (6) Makam tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri MADDE 17- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri, Etüt Komisyonun görevleriyle ilgili ön çalışma ve araştırmaların yapılması, komisyonun sekretarya işlerinin yürütülmesi ile Başkanlığın organizasyon şemasında belirtilen şube müdürlüklerinin görevlerinin toplamından oluşur. (2) Başkan, şube müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. (3) Başkan, Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 18- (1) Orta ve uzun vadeli planlar ile yıllık programlarda yer alan yatırım tekliflerinin Etüt Komisyonunda ekonomik, mali ve teknik yönlerden değerlendirilmesini sağlamak. (2) Etüt Komisyonunda alınan kararlar doğrultusunda belirlenen yatırım programlarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak. (3) Etüt Komisyonu kararı ve Yönetim Kurulu onayından çıkan Kurumun yatırım programını Kalkınma Bakanlığına teklif etmek, Kalkınma Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra gereği için ilgili birimlere bildirmek. (4) Kurumun stratejik planını, performans raporunu ve sektör raporlarını ilgili Başkanlıklarla koordine ederek hazırlamak. (5) Başkanlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda Kurum üretimlerine ait yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. (6) Başkanlıklardan gelen talepler doğrultusunda yatırım programında yer alan projeler ve ödenekler arasında revizelerini görüşmek üzere Etüt Komisyonunu toplamak ve gereğini yapmak. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. 10

14 (8) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Araştırma ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 19- (1) Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programındaki hedefler doğrultusunda işletme faaliyetlerinin yürütülmesine esas teşkil edecek verilerin değerlendirilmesiyle ilgili Başkanlıklarca hazırlanan belge ve bilgilerle işletme bütçesini düzenlemek ve dağıtımını yapmak. (2) Kurum faaliyetine ilişkin Sayıştay Denetim Görevlilerinin hazırladığı raporları incelemek, başkanlıklara bildirmek, rapordaki öneri ve görüşlere ait başkanlıklardan alınan bilgileri toplamak ve ayrıca yapılan toplantılar sonucunda kesinleşen öneri ve görüşlere cevap hazırlamak, KİT Alt ve Üst Komisyonuna sunmak. (3) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen anketleri ilgili birimlerden görüş alarak cevaplandırmak. (4) Kuruma gelen soru önergelerini ilgili birimlerden alınan görüşler doğrultusunda cevaplandırmak. (5) Kurumun AR-GE çalışmalarını koordine etmek. (6) Kurumun merkez ve taşra birimleri ile kurumlar arasındaki çalışmalarda koordinasyon sağlamak. (7) Kurumu temsil amacıyla katılım sağlanan organizasyona ilişkine sonuç raporlarını ilgili birimlere temin etmek. (8) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin talep ve istekleriyle ilgili işlemleri sonuçlandırmak. (9) Genel Müdürün başkanlık ettiği koordinasyon toplantılarında toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlamak. (10) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (11) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 20- (1) Kurumun basın-yayın ile ilgili faaliyetlerini planlayarak belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak, basın açıklamaları ile ilgili işlemleri yürütmek, basın toplantıları düzenlemek, basın yayın kuruluşları ile iletişimi sağlamak. (2) Basında yer alan ve Kurum faaliyet alanını içeren haberleri izlemek ve arşivlemek, Makam ve ilgili birimlerin bilgilenmesini sağlamak. (3) Makam tarafından gerekli görülen düzeltme, tekzip ve demecin medya kuruluşlarında yayınlanmasını sağlamak. (4) Kurumsal faaliyetlere ilişkin süreli ya da süresiz her türlü yayın işlerini yapmak. (5) Kurumun halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. (6) Kurum çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile yarışma, fuar, sergi, seminer, sempozyum, panel ve benzeri faaliyetleri ve katılımı organize etmek. (7) Kurum için yararlı görülen yayınlara abone olmak, uygun görülen eserlerin telif haklarının satın alınması işlemlerini yürütmek. 11

15 (8) Kurum faaliyetleri ile ilgili fotoğraf ve video çekimleri yapmak, bu dokümanların arşivlenmesini sağlamak. (9) Kurumsal tanıtım faaliyetlerini yapmak. (10) İlgili birimlerle koordinasyon içinde kurumsal kimlik çalışmalarını takip etmek. (11) Kurumsal web sayfasının yöneticiliğini yapmak. (12) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (13) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Dış İlişkiler ve Mevzuat Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 21- (1) Kurumun yürürlükte bulunan mevzuatını izlemek, ilgili birimlerle birlikte yönetmelik taslakları üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna sunulmasını, basım ve dağıtımını sağlamak. (2) Yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlarla ilgili değişikleri birimlerin talebi üzerine güncellemek. (3) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen mevzuat taslaklarına, birimlerden alınan görüşler doğrultusunda cevap vermek. (4) Kurumumuzun uluslararası kuruluşların belirlediği kurallara uyum çalışmalarını yapmak, bunlarla ilgili koordinasyonu sağlamak. (5) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası örgütlere üyelik iş ve işlemlerini yürütmek. (6) Ulusal ve Bakanlıkça uygun görülen uluslararası organizasyonlarla iş ve ilişkileri sağlamak. (7) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri MADDE 22- (1) Piyasa İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri, Başkanlığın organizasyon şemasında belirtilen şube müdürlüklerinin görevlerinin toplamından oluşur. (2) Başkan, şube müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. (3) Başkan, Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Et ve Et Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 23- (1) Yurt içi ve yurt dışı hayvan varlığı, canlı hayvan ve et ürünlerine ilişkin fiyatlar ile piyasa dengelerini izlemek, değerlendirmek. (2) Kurumdan, çalışma konularına ilişkin bilgi ve dokümanı temin etmek ve değerlendirmek. 12

16 (3) İlgili Bakanlık, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından çalışma konularına ilişkin veri temin etmek, faaliyet ve etkinliklerini takip ederek, gerekli durumlarda katkı ve katılım sağlamak. (4) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan ulaşılan bülten, rapor ve benzeri yayınların tercüme edilmesini sağlamak. (5) Elde edilen bilgi ve verileri; rapor, bülten ve bilgi notu şeklinde düzenleyerek Makam ve uygun görülecek birimlerin bilgisine sunmak. (6) Konusuyla ilgili istatistiki veri ve raporların arşivlenmesini sağlamak. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (8) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Süt ve Süt Ürünleri Piyasası Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 24- (1) Yurt içi ve yurt dışı sağmal hayvan varlığı, süt ve süt ürünlerine ilişkin fiyatlar ile piyasa dengelerini izlemek, değerlendirmek. (2) Kurumdan, çalışma konularına ilişkin bilgi ve dokümanı temin etmek ve değerlendirmek. (3) İlgili Bakanlık, diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından çalışma konularına ilişkin veri temin etmek, faaliyet ve etkinliklerini takip ederek, gerekli durumlarda katkı ve katılım sağlamak. (4) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan ulaşılan bülten, rapor ve benzeri yayınları tercüme etmek/ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak tercüme ettirilmesini sağlamak. (5) Elde edilen bilgi ve verileri; rapor, bülten ve bilgi notu şeklinde düzenleyerek Makam ve uygun görülecek birimlerin bilgisine sunmak. (6) Konusuyla ilgili istatistikî veri ve raporların arşivlenmesini sağlamak. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (8) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Sektörel İşbirliği ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 25- (1) Başkanlıkça yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan rapor, bülten ve benzeri dokümanı, Makam tarafından uygun görülen çerçevede; Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler, borsalar, üretici, sanayici ve tüketici birlikleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve örgütlerin bilgisine sunarak sektörün gelişimi ve Kurumsal iletişime katkı sağlamak. (2) Kamu, üniversite, STK ve özel kuruluşların Kurumun faaliyet konularıyla ilgili çalışmalarını izleyerek Makamın bilgisine sunmak, gerekli durumlarda; üretici geliri, verimlilik gibi üretimin sürdürülebilirliği ve sektörün etkinliğini artıracak projeler yapılmasını sağlamak. (3) Sektöre ilişkin yurt içi ve yurt dışı etkinlik ve organizasyonları takip ederek, Makam ve ilgili birimlerin bilgisine sunmak. 13

17 (4) Etkinlik ve organizasyonlara Kurumsal katılım sağlanması halinde sonuç raporlarını değerlendirmek. (5) Piyasaların etkin takibi açısından ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası STK ve organizasyonlar ile dijital ve basılı yayınlara üye olunmasını teklif etmek. (6) Kurum adına yayınlanacak istatistiksel bilgiler ile bülten, sektör değerlendirme raporu ve benzeri yayınları ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak, yayım ve dağıtımında işbirliği sağlamak. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (8) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığının görevleri MADDE 26- (1) Alım ve Üretim Dairesi Başkanlığının görevleri, Başkanlığın organizasyon şemasında belirtilen şube müdürlüklerinin görevlerinin toplamından oluşur. (2) Başkan, şube müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. (3) Başkan, Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Hayvan ve Hayvansal Ürünler Alım Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 27- (1) Kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan, balık, hayvansal ürünler ve et alımı yapmak, canlı olarak alımı yapılan kasaplık ve besilik hayvanların kesim öncesi bakım ve beslemesini yapmak. (2) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Kurumun işletme bütçesine esas aylık ve yıllık alım programlarını hazırlamak. (3) Hayvan ve hayvansal ürün alımlarına ait piyasa etüdü doğrultusunda fiyat çalışması yaparak alınacak Makam Olur u ile onaylanan fiyatları tüm işyerlerine göndermek. (4) Hayvan ve hayvansal ürün alımlarına ilişkin teknik şartname ve sözleşmelerin esaslarını hazırlamak. (5) Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki alım kriterleri ve şartlarındaki değişiklikleri takip etmek, alım şartlarını güncellemek. (6) İşyerlerinin gönderdiği aylık alım faaliyetlerine ilişkin raporların ve diğer belgelerin kontrolünü ve değerlendirmesini yapmak. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (8) Daire başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Et ve Et Ürünleri Üretim Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 28- (1) Kesimi yapılan hayvanlardan elde edilen ürünlerin muhafazasını ve işlenmesini mevzuat çerçevesinde takip ve kontrol etmek. 14

18 (2) Mezbaha, fason kesimler ve her türlü üretim soğuk depoculuk hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, takip ve kontrol etmek. (3) Üretilen her türlü ürün ile yan ürünlerin takip ve kontrolünü yapmak. (4) İşletmelerde oluşan stok fazlalık ve noksanlıklarını ilgili birimlerle komisyon oluşturarak karara bağlamak ve Makam Oluruna sunmak. (5) Üretimde kalite ve çeşitliliği arttırmak amacıyla sektördeki teknolojik gelişmeleri izlemek, bu konularla ilgili birimlerle koordinasyon içinde araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak. (6) Üretimde kullanılan her türlü alet, ekipman, sarf malzemesi ve hizmet alımlarıyla ilgili ihtiyaçları belirlemek, takip etmek ve teknik şartnamelerini hazırlayarak birimler arası koordinasyonu sağlamak. (7) İlgili birimlerle işbirliği yaparak Kurumun işletme bütçesine esas aylık ve yıllık kesim ve üretim programlarını hazırlamak. (8) İşyerlerinin gönderdiği aylık faaliyet raporlarının ve diğer belgelerin kontrolünü ve değerlendirmesini yapmak. (9) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (10) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Süt Alım ve Üretim Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 29- (1) Kurumun ana statüsünde belirlenen faaliyetler kapsamında çiğ süt ve süt ürünlerinin alım ve üretimini yapmak, alım ve üretime ilişkin usul ve esasları belirlemek. (2) Süt, süt ürünleri ve her türlü yan ürünlerinin alımlarına ait piyasa etüdü doğrultusunda fiyat çalışması yaparak alınacak Makam Olur u ile onaylanan fiyatları tüm işyerlerine göndermek. (3) Alımı yapılan veya üretilen süt ve süt ürünlerinin teknolojisine uygun olarak depolama ve muhafazasını yapmak. (4) Süt, süt ürünleri ve her türlü yan ürünlerinin alımlarına ilişkin teknik şartname ve sözleşmelerin esaslarını hazırlamak. (5) İlgili birimlerle işbirliği yaparak kurumun işletme bütçesine esas aylık ve yıllık alım ve üretim programlarını hazırlamak. (6) Üretimde kullanılan alet, ekipman, malzeme, cihaz ve hizmet alımlarıyla ilgili ihtiyaçları belirlemek. (7) Yurt içi ve yurt dışı piyasa araştırmaları yaparak, alım, üretim ve muhafaza yöntem ve kriterleri konusundaki gelişmeleri takip etmek. (8) İşyerlerinin gönderdiği aylık faaliyet raporlarının ve diğer belgelerin kontrolünü ve değerlendirmesini yapmak. (9) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (10) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 15

19 Sağlık Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 30- (1) Satın alınan hayvan ve hayvansal ürünlerin kesimi, işlenmesi, depolanması, sevki ve tesellümüne dair sağlık kontrol işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuata göre takip ve kontrol etmek. (2) Sağlık ve kalite kontrol için kullanılan alet, ekipman ve kimyasallar hakkında gelişmeleri izlemek, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili teknik şartnameleri hazırlamak. (3) Üretimde kullanılacak her türlü malzemenin laboratuvar analizlerini yaparak ilgili teknik şartnamelerine uygun olup olmadığını tespit etmek. (4) Üretimde Gıda Güvenilirliğinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu konudaki gelişmeleri takip etmek. (5) Üretimi yapılan her türlü ürünlerin ambalaj tasarımını ve etiket bilgilerinin yasal mevzuata göre kontrolünü yapmak. (6) İşyerleri tarafından yapılan veya yaptırılan laboratuvar analizlerini takip ve kontrol etmek. (7) İşyerlerinin gönderdiği aylık faaliyet raporlarının ve diğer belgelerin kontrolünü ve değerlendirmesini yapmak. (8) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (9) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Kalite ve Standardizasyon Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 31- (1) Merkez ve taşra teşkilatlarına Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile benzerlerini kurmak ve belgelerinin alınmasını sağlamak. (2) Sistemlerle ilgili dokümantasyon ve formların kontrol düzenini oluşturmak, kontrol etmek ve geliştirmek. (3) Kalite, Gıda Güvenliği ve gerektiğinde diğer yönetim sistemleri çerçevesinde, işletmelerde iç kalite tetkiklerini yapmak ve sistemin iyileştirilmesi hususlarında rapor hazırlamak, bu konular hakkında gelişmeleri takip ederek bu sistemlerin güncelliğini sağlamak. (4) Kurumumuzu ilgilendiren standartların takibi için TSE ve benzeri kurumların doküman aboneliğini yaptırmak ve takibini yapmak. (5) Kurumumuza bağlı işyerlerinin performans raporu ve yönetimi gözden geçirme toplantı tutanakları ile diğer belgeleri takip ve kontrol etmek. (6) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (7) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri MADDE 32- (1) Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığının görevleri, Başkanlığın organizasyon şemasında belirtilen şube müdürlüklerinin görevlerinin toplamından oluşur. (2) Başkan, şube müdürlüklerinin çalışmalarının planlanmasını, kendi aralarında ve diğer birimlerle olan ilişkilerde koordinasyonun sağlanmasını ve görevlerin yürütülmesini takip ve kontrolle görevlidir. 16

20 (3) Başkan, Genel Müdür ve bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Et ve Et Ürünleri Pazarlama Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 33- (1) Uzun ve kısa vadeli satış ve stok programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak. (2) Et, et ürünleri ve yan ürünlerine ilişkin pazar araştırmaları yaparak sonuçlarını ilgili birimlerle birlikte değerlendirmek; pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak satışlara ilişkin işlemleri yürütmek. (4) Konusu ile ilgili ürünlerin satış ihalelerini ilgili birimler ile birlikte yapmak. (5) Kombinalar arası et ve et ürünleri sevkiyat programını yapmak ve yönetmek. (6) Konusu ile ilgili hususlar nedeniyle müşterilerden gelen ceza ve şikayetleri değerlendirerek ilgili birimlere iletmek, sonuçlarını izlemek. (7) İşyerleri tarafından gönderilen aylık faaliyet raporları ile diğer belgeleri kontrol etmek ve değerlendirmek. (8) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (9) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Mağazalar ve Bayiler Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 34- (1) Bayilik sistemi ve perakende satışlar kapsamında, kurum veya bayiler tarafından işletilecek satış mağazalarının sözleşmelerini hazırlamak. (2) Mağaza açılışlarını düzenlemek ve mağazaların faaliyetlerinin sözleşme şartlarına uygunluğunun denetlenmesini sağlamak. (3) Mağazalara ilişkin sözleşme devri ve kapanış iş ve işlemlerini yürütmek. (4) Mağazaların faaliyetlerine ilişkin periyodik raporlar hazırlamak ve değerlendirmek. (5) Mağazacılıkla ilgili mevzuatı takip ederek gerekli hallerde şartname, sözleşme ve taahhütname ile benzeri belgeleri hazırlamak ve güncellemek. (6) İşyerleri tarafından gönderilen faaliyet raporları ile diğer belgeleri kontrol etmek ve değerlendirmek. (7) Konusuyla ilgili mevzuatı takip etmek, değişiklikleri ilgili birimlere iletmek. (8) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Dış Ticaret Şube Müdürlüğünün görevleri MADDE 35- (1) İthalat veya ihracat hazırlıkları kapsamında tahmini ithalat maliyeti veya ihracat fiyatının tespitine ilişkin her türlü çalışmayı yapmak. (2) İthal veya ihraç edilecek ürünlerin cins, nevi, nitelik ve miktarlarını ilgili birimlerle koordineli olarak tespit etmek. (3) İthalat ve ihracat işlemleri için ön izin, lisans, olur, gümrük işlemleri ve yurt dışı akreditif açılması, kapatılması ve takibi ile ilgili işlemleri yürütmek. 17

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU ARAŞTIRMA, PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI Saklama Süresi Sıra No Malzemenin Adı ve Konusu

Detaylı