AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK"

Transkript

1

2 AYLIK FİKİR VE SANAT DERGİSİ DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Devlet Görevi ve İnsan Hakkı Olarak Sosyal Güvenlik DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Türk Yemek Adetleri YETİK OZAN Kırık Çiçekler DR. TUNCER GÜLENSOY Eski Türk ve Moğol Askeri Teşkilatının Benzeyen Taraflarıyla Çinggis Khan'ın Büyük Yasasındaki Askerî Cezalar ARİF NİHAT ASYA Beyaz Atlı MEHMET ŞAHİN Milli Sterotipler A. ERGENEKON Hangi Derdim Söyleyem MEHMET ÇINARLI Sanatçı Dcstlanm I. Munis Faik Ozansoy ACLAN SAYILGAN Aşık Veysel M, SERÇİNLİOĞLU Aşık Veysel'de Göçtü AŞIK KEMÂLOĞLU Yetik Ozan'a EVLİYA ÇELEBİ Temaşa-1 Sanepıa N. YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU Dede Korkut Destanından SUAT IŞIKLI Milli Musikîmiz Hakkında

3 SADIK KEMAL TURAL Milli Estetik Meselemiz MURAT BARDAKÇI İsmail Baha Sürelsan İle Bir Konuşma OĞUZATA ALTAYLI Türkiye J de Yeraltı Sineması SABAHATTİN ENGİN Tiyatro Eseri ve Değeri AYŞE KAHRATLI Sanat'dan Haberler MUSTAFA KARAPINAR Bize Gelen Kitaplar ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ Uçurumun Kenaırındaki Türkiye ve TÖS Dosyss: AHMET METİN ŞAHİN Değişik 'Sesler TARIK BUĞRA Kemal Tafıir İçin YIL 5 SAYI 24 DEVRE 2 M AYIŞ 1973 Kurucusu : HALİDE NUSRET ZORLÜTUNA Sahip ve Neşriyat Müdürü : EMİNE IŞINSU İdare Müdürü MUSTAFA KARAPINAR Merkez Temsilcisi : DENİZ DAĞOĞLU Merkez Sekreteri : RUHl ÖZKANLI Ankara Temsilcisi : ŞEVKET YAHNİCİ Her türlü haberleşme adresi TÖRE PK. 211 Kızılay ANKARA Havale numaralı posta çeki İLAN : ÖZEL ŞARTLARA TABİDİR ABONE ŞARTLARI Altı aylık 30 TL. Yurt içi yıllık 60 TL. Yurt dışı yıllık 120 TL. Dergimizdeki yazılar, dergimizin ismi ve yazının çıktığı sayı ve sayfa belirtilmeden iktibas edilemez. Merkez ; İstanbul Şube : Ankara

4 DOÇ. DR. TURAN YAZGAM v /'t a U. TM &r/n&*7 fak //est DEVLET GÖREVİ VE İNSAN HAKKI OLARAK SOSYAL GÜVENLİK Sosyal güvenlik, insanlık tarihinin ince tecrübelerine bağlı olarak bir insan hakkı ve devlet görevi olarak kabul edilmiştir. «Atlantik Şartı» ve «İnsanlık Hakları Evrensel Beyannamesi» ve hemen hemen bütün millî anayasalar bunu teyit ve ilân etmiştir. Sosyal güvenlik ihtiyacı ile karşı karşıya olan insanların çoğu kendi güvenliklerini kendi güçleriyle karşıiayamıyacak kadar yoksuldurlar; karşılayabilecek güçte olan insanların çoğu da yeteri kadar basiretli değildirler. Bundan dolayı da insanlık, bilhassa sanayi inkılâbından sonra, koyu sefalete boğulmuştur. Halbuki sanayi bu sefaleti ortadan kaldıracak kaynaklara potansiyel olarak her zaman sahip olmuştur. Bu potansiyelin tam mânâsı ile harekete geçirilmesi; insanların kendi kusurları, arzu ve iradelerinin dışında bir takım sebeblerden dolayı sefaletin kucağına düşmemesi, ihtiyaçlarının esiri olmaması, pahalı ve yüz kızartıcı tecrübelerden sonra, mümkün olabilmiştir. 3

5 TURAN YAZGAN Bugün de insanların büyük bir çoğunluğu sosyal güvenlik hakkına ancak kâğıt üzerinde sahiptir. Yeryüzü hâlâ kendi iradeleri dışındaki sebeblerden dolayı ihtiyacın esiri olan insanlarla dolu bulunmaktadır. Buralarda sosyal güvenlik ile iktisadî kalkınma birbiriyle çatışan iki uç kabul edilmekte ve devletler sosyal güvenliği baskı guruplarının sosyal talebi olarak değerlendirip bu gurupların baskıları ölçüsünde ve sadece bu guruplar için, üstelik bazan lüks seviyede karşılayarak diğer grupları yetersiz, sürekli olmayan, belirsiz ve garanti teşkil etmeyen sosyal yardımların himayesine terketmektedirler. Kalkınmış ülkeler ise sosyal güvenliği «Millî yaşantılarının başlıca unsuru», millî politikalarının en başta gelen konusu saymaktadırlar. A. G. B. Fisher 1945'te yayınladığı bir eserinde şöyle demektedir: «Sosyal güvenlikle iktisadî kalkınma arasında bir çatışma varsa bile ikincisi birincisine feda edilmeli, yahut en azından makul bir güvenlik seviyesi garanti edilinceye kadar tehir edilmelidir.» Arthur Levvis de bu konuda şunları söylemiştir : «... İşsizler, yaşlılar, yetimler... işgöremezler için gerekli hizmetlerin çatısını kurmak, daha fazla radyo ve bisiklet imâl etmek için gerekli fabrikaların inşasına ayrılacak tasarruflar kadar önemlidir... Sabırsız iktisatçıların tavsiyelerini kabul etmiş olanlar, kendilerini ihtilâl içinde bulurlar.» Kaldı ki sosyal güvenlik; beşeri sermayeye bir ilâve, şahsi tatmin ve yardımdan emin olma şeklinde gayrimaddî bir istihsal, mecburi bir tasarruf vasıtası olarak yatırımların hızlandırıcısı, ekonomide talep istikrarının sağlayıcısı, gelirin adil dağılışına yol açarak millî istihsalin faydasını azamîleştiren bir mekanizma kabul edilmektedir. Başka bir deyişle sosyal güvenlik meselâ eğitim gibi sadece sosyal talep açısından değerlendirildiği gibi insan gücü açısından da değerlendirilebilir ve iktisadi kalkınmanın bir unsuru haline getirilebilir. Ondan farklı olarak da : 1 ) Hiç eğitim ihtiyacı duymayan bir cemiyet düşünülebilir, fakat sosyal güvenlik ihtiyacı duymayan bir cemiyet düşünülemez. 2 ) Her cemiyet, devlet ilgilensin ilgilenmesin, kendi şartlarına göre sosyal güvenlik ihtiyacını mümkün olduğu ölçüde karşılamaya çalışır. Bu görevi devletin üzerine alması cemiyete bütünüyle yeni bir yük yüklemek anlamına gelemez. 3 ) Sadece eğitim, insanın müstahsil' olması için yeterli olsa bile verimli olması için yeterli olamaz. İnsanın yarın endişesinden hiç değilse insan haysiyetine yaraşır bir ölçüde uzak olması gerekir. 4

6 DEVLET GÖREVİ 4 ) Eğitim beşerî sermayeyi kıymetlendirir, sosyal güvenlik hem beşerî sermayeyi kıymetlendirir hem de tasarruf yoluyla maddî sermaye yaratabilir. 5 ) Sosyal güvenliğin yarattığı «tatmin» derhal, eğitimin uzun va delidir. Sosyal güvenliğin, devletçe, en az eğitim kadar, aslî bir görev kabul edilmesi için başka hususlar da ileri sürülebilir. Ancak sosyal güvenliğin süratle benimsenis ve yayılışına bakarak, onun getirdiği «munzam yük» ün her cemiyet için katlanılmağa değer olduğunu ve insan hakkı - devlet görevi olarak kabulünün zaruri olduğunu söyleyebiliriz. Bizim Anayasa'mızda da bu zaruret aynen kabul edilmiştir. Ancak fiili durum farklıdır. Memleketimizde bir taraftan sosyal güvenlikle iktisadî kalkınma arasındaki çatışma münakaşaları devam ederken, diğer taraftan sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atılmaktadır. Ancak bu adımlar mütemadiyen teşkilâtlı baskı guruplarını hedef almakta, diğer gurupların ise adetâ insan olduğu ve insan olarak onların da bu hakka sahip olduğu unutulmaktadır. Bundan dolayı sosyal güvenlik, siyasetin bir vasıtası haline getirilmiş bulunmaktadır. Üstelik Türk sosyal güvenliği geliştirilirken, millî ve sosyal şartlar da dikkate alınmamış, sistem olmaktan uzak, tasarrufu baltalayıcı geliri «düşük gelir guruplarından» «orta ve yüksek gelir guruplarına» doğru tersine yeniden dağıtan, temaruzu ve sahtekârlığı teşvik eden muayyen gurupları imtiyazlı hâle getiren, iktisadî şartlarımıza da uymayan bir acaip müesseseler topluluğu olmuştur. Bu «özelliklerini» ileride ayrı ayrı ele alacağız. Yepyeni bîr «mîllî sosyal güvenlik sis Şimdiden şunu söylemeliyiz: temi» kurmanın zamanı gelmiştir, Uçurumun Kenarındaki Türkiye : 1 TÖS DOSYASI'NI Okudunuz mu? TÖRE - DEVLET YAYİNLARİ - PK. 151 Bakanlıklar - Ankara 5

7 DOC. DR. MEHMET ERÖZ TÜRK YEMEK ÂDETLERİ Bu yazımızda, maddî ve maddî olmayan kültürü birleştiren bazı eski Türk yemeklerinden ve yemek etrafında teşekkül etmiş olan yemek geleneklerinden bahsedeceğiz. Bunların çoğu kaybolmuş ve kaybolmakta bulunan, Türk kültür yadigârlarıdır. Yerlerini, şehir «yaşantı» sının ve sanayileşmenin getirdiği, biraz da zaruri olan, «benzi solmuş sandöviç», tost, hamburger almıştır. Heyecanlı, acele^ ci bir hayat tarzının getirdiği, ayak üstü yeniveren yemeğin, eskisi ile kıyaslanması mümkün değildir. Türk töresinde yemeğin yeri büyüktü. İçtimai hayatın hemen her safhasında, sosyal münasebetlerin çoğunda, yemek işin esası olurdu. Doğumlar, sünnet düğünleri, düğünler, bayramlar, yağmalı toylar, imece toplantıları ve ölüm hâdiseleri hep yemekle bir arada gidere di. Geleneğin tesbit ettiği şekilde, sofralar hazırlanır, yemekler çıkarılır, bütün oymak, boy veya köy halkı birlikte yer, birlikte eğlenir veya acıyı paylaşırdı. Anadolu'da halâ bu gelenek yaşamaktadır. Yağmalı toylarda, verilen ziyafetten sonra, ayrılan şeyler potlaçvarî bir şekilde yağma edilirdi. Bu bir Oğuz geleneğidir ve diğer Türk ulus ve uruklarında da mevcut olmuştur. Kımızların sağdırılıp, tapeler gibi etlerin yığ^ dırıldığı ve herkesin doyumlduğu şr>lenlerde, güreşler, yarışlar, eğlenceler hep yemekten sonra olurdu. Ekin biçme işinde, eşi dostu, konu komşuyu davet eden tarla sahibi, imeceye gelenlere ziyafet verir, emeklerinin karşılığını dar iktisadî düşünceler ötesinde, tatlı tatlı söyleşip, tatlı tatlı yenilen yemekle mükâfatlandırmış olurdu. Doğumlarda, sünnet düğünlerinde, herkesin damakları tatlandıktan sonra, gönülleri tatlanır, eğlenilir, gülünür oynanılırdı. Ölüm hadi- 6

8 TÜRK YEMEK sesi meydana gelmiş evin acısına katılmak için oraya önce komşuların yemekleri gider, sonra komşular giderdi. Birlikte yemek yenilir, birlikte acı duyulurdu. Yakınını kaybetmiş olan üçüncü veya yedinci günü, bir horoz veya kudreti varsa oğlak veya koyun keser, pilâv ve diğer yemekler hazırlanır ve bütün oymak veya köy halkı davet edilirdi. Buna Göktürk kitabelerinde «Yuy» denmektedir. Kaşgarlı Mahmud, bundan «Yoğ» ve «Yoğ-basan» diye bahseder. Bugün Türkiye'de bundan «ölü yemeği», «ölü aşı», «can aşı», «hayır aşı», «hayır» veya «üç hayrı», «yedi hayrı», «kırk hayrı» adı verilir. Göktürk Kitabelerinde «Aş», «yemek» manasına geliyor. Aydın taraflarında, bir dilekte bulunan kimse, isteğine erince, adak olan horoz veya koyunu keser, bir kazan bulgur pilâvı pişirir ve mahallenin çocuklarını çağırır, her çocuk kaşığını alıp bu ziyafete koşar. Buna «Dede aşı» adı verilir. Alevî Türkmenlerin bir Hıdırellez şenliğinde, yemeğin nasıl eğlencenin, inançların tezahür şekli olduğunu yakından müşahade etmişizdir. üzeri, önümüze her evden Akşam yünden dokunmuş bir sofra içinde birkaç yemek konuyordu. Birkaç lokma alıyor, dua ediyorduk. Bu sofralar küçük topluluklar halinde çayırlara oturmuş guruplara giderek devrolunuyordu. Yemeği yiyen hayır dua ediyor, yemekten hem yiyen hayır görüyor, hem sofra sahibi ev hayır görüyordu. Yemek etrafında şekillenmiş kaideler, yalnız istihlâk yollarını, yemek adabını değil, birçok kültür motifini de ihtiva ediyordu. Şimdi kısaca ele almış bulunduğumuz bu yemek geleneğinden sonra, eski Türk yemeklerinden bazılarını ele alalım. Alfabe sırası ile, bazıları hakkında kısa bilgi verelim. Akıtmaç : Yörük ve Türkmenlerin saç üzerinde yaptıkları hafif bir hamur yemeğidir. Deve veya koyun sütü ile olur. Deve doğurunca alınan ilk sütten (Ağın'dan), veya koyunun ilk sütünden (Ağız) yapılır. Bu süt unla karıştırılır ve saç üzerinde hazırlanır. Bulamaç : Un, yağ ve yoğurtla yapılır. Kaşgarlı'nın Divan'ında «pişirmek» demek oluyor. «Bula», Keşkek : En iyi buğdaydan ve etle pişirilerek yapılır, delikanlılar tarafından kepçelerle döğülür, lâstik gibi olunca, üzerine kırmızı biberle eritilmiş yağ gezdirilir ve düğünlerin zerde ve pilâvla birlikte gelen baş yemeği, lezzetli, haşmetli yemeğidir. Höşmerim : Yörüklerin meşhur peynir tatlısıdır. Yağ ve şekerden de yapılır. Edremit ve Tekirdağ'da tatlıcılar tarafından yapılıp satıldığını gördük. Rize taraflarında «Höşmerli» diye anıldığını da işittik. 7

9 MEHMET ERÖZ Mantı : Çok eski bir Türk yemeğidir. Orta Asya'da bu yemeğe «Menti» denilir. Kazak ve Uygur Türklerinden böyle dendiğini işittik. Kayseri taraflarında çok meşhur olmuştur. Başka yerlerde «Tatar Böreği» de elenmektedir ve çok çeşitleri vardır. Samsa : Uygur Türkleri, kuru boğaca şeklindeki bir hamur yemeğine «Samsa» derler. Buna, bu satırların yazarının ninesi «Yaylankı» derdi. Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından birinin adı «(Samsa Çavuş» idi. Türkiye' de «Samsa Tatlısı» bilinmektedir. Bulgaristan Türkleri, baklava dilimine «samsa» derler. «Bir samsa baklava», «bir samsa koymuş tabağa» şeklinde söylenir. Tutmaç : Kaşgarlı Mahmud, bu yemeği şöyle anlatır : «Türklerin tanınmış bir yemeği. Bu yemek Zülkarneyn'in yaptığı azıklardandır; yapılmıştır: Zülkarneyn, şöyle karanlıktan çıktıktan sonra azıkları azalmış; Zülkarneyn'e açlıktan yakınmışlar; ona (bizi aç tutma) demek olan (bizni tutma aç) diyerek (yolumuzu aç, biz yurtlarımıza gidelim) gibi sözler söylemişler. Zülkarneyn, bilginlerle konuşmuş, bu yemeği çıkarmışlar, işbu yemek, bedeni kuvvetlendirir, yüze kırmızılık verir, kolaylıkla sindirilmez. Tutmaç yenildikten sonra suyundan da içilir. Türkler bu yemeği gördükten sonra (Tutmaç) demişler. Aslı (Tutma aç) tır» (Diban, 452). Tutmaç çöpi : tutmaç yapılmak için kıyılan yufka parçalarının herbiri«(divan, III, 119). «Ol tutmaç bulgadı = o tenceredeki turnacı bulandırıcı, karıştırıcı» (Divan, III, 289). Yumurtalı hamurdan yapılmış yufka, et, tereyağı ile yapılan güzel bir yemektir. Bulgar Dağlarında yaylıyan bütün Yörükler ve Konya Ereğlisi'nda oturan Bekdik oymakları, halen biliyor ve yapıyorlar. Bekdik oymağında, analar çocuklarına sağrısını sallandırsın», «ata binip, atın yani kuvvetli olsun diye tutmaç yedirir. Büyük Türk hakanı Tuğrul Beğ de, Türkmen oymakları arasında yediği tutmacı çok sinde «Senin için böyle güzel tutmaç pişirdim. Sen kibirleniyor, yemiyorsun... Tutmacın hamurunu beğenmiş. Bunu okuduğumuz yeri hatırhyamıyoruz. Mevlâna'nın Mesnevi'- istemezsen suyunu ye, kendine gıda et» deniyor (M. Zeki Oral, Selçuk Devri Yemekleri, Türk Etnografya 31). Dergisi, II, Yufka : Yörüklerin, Türkmenlerin ekmeğidir, Saç üzerinde yapılan, mayasız ekmektir. Bin üç yüz yıl önce Türklerin bu ekmeği yediklerini Göktürk kitabelerinden anlıyoruz. Orada, «Yuyka» diye geçer (H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları, I, 104). Yoğurt : Eski bir Türk yiyeceğidir. Bulgar'lar kendilerine mal etmek istiyor. Onlara da Sılavlaşmadan önceki Bulgar Türklerinden kalmıştır. Kaşgar- 8

10 TÖRE DEVLET YAYIN VE DAĞITIMI 1 MİLLİYETÇİ EĞİTİM SİSTEMİ Doç. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu İlaveli ikinci baskısı hazırlanıyor H-f>$ V^-fflTs^ İsteme Adresi : Konur Sokağı No:57 c/8 Bakanlıklar Ankara ve Türk Ermeni Münasebetleri «Dokuz Işık» açısından Tarım ve Toprak Reformu 2 MESELE Dündar Taşer 25 TL. Kurucu Meclisin Perde Arkası İnsan ve Teknik 9 Işık üzerine incelemeler Uçurumun Kenarındaki Türkiye 3 3 Uçurumun Kenarındaki Türkiye 1 TÖS DOSYASI 10 TL. 5 Uçurumun Kenarındaki Türkiye 2 TİP DOSYASI 10 TL 4 Huri Aşkı Dilaver Cebeci 5 TL. Iı Mahmud, bu meşhur Türk yiyece- dir. Yoğurt da böylece bizden geçmişğinden «Yoğurt» diye bahsetmekte- tir. dir (Divan, I, 182, 208, II, 189, III, 164, Burada kısaca bahsettiğimiz Türk 190). Rumeli Türkleri patlıcan salatasına «Köpoğlu» derler. Romanyalılar yemek geleneği ve yemekleri ile, Türk Almanya ve İngiltere'ye sevkettikleri kültürünün kaybolmakta olan bir yökonservelerinden birinin adı «Köpogli» nüne birazcık ışık tutmak istedik. 9

11 KIRIK ÇİÇEKLER Üç bıçak, üç çığiik, üç ölü çocuk Ve bir yalçın dağın varılmazlığı.. Kana katmış taşır, uykusuz oluk Düşman kinindeki durulmazlığı. Kör, sağır gecenin kafatasından Silkinirken güneş, ana yasından Sırıtır suç ile öç arasından Bir dikenli telin kırılmazlığı. Nice ki hıncı var; kök, bir gün taşar, Işkın ışkın kara toprağı aşar, Her dalın ucunda dikence yaşar Kırık çiçeklerin dirilmezliği. YETİK OZAN Rodop kurbanlarına v*>. & 10

12 DR. TUNCER GÜLENSOY Türk ve Moğol Askerlik Teşkilâtının Benzeyen Taraf lanyle Çînggîs Khan'mn Büyük Yasası'ndaki Askeri fezalar Zamanımızdan yüzlerce yıl önce Orta Asya'nın doğusunda Çin Şeddi ile Baykal Gölü (Tenggis) arasında «Moğol»; batısında Ural Altay Dağlarının münbit eteklerinin uzandığı geniş sahalarla Hazar Denizinin kuzey ve kuzey-doğu bozkırlarında «Türk» adı verilen iki büyük millet yaşıyordu. Yeryüzünde büyük imparatorluklar kurmuş olan bu iki milletin müşterek yönleri lisaniyatçı, tarihçi ve etnologlar tarafından araştırma mevzuu yapıldı. Dil yönünden, Ural-Altay dil grubunun Altay koluna bağlı olduğu bugün için su götürmez bir gerçek olarak ortaya kondu. İTürk ve Moğol türeyiş efsânelerinde görülen benzerlik de üzerinde durulması gereken bir husustur. Türk yaratılış ve türeyiş efsânesinde görülen «kurt» ve «geyik» motifleri Moğolların Gizli Tarihi adlı büyük Moğol tarihi ile yine bir Moğol kroniği olan Altan Tebçi'de «Börte Çino=Bozkurt: çino çinoa» ve «Goa maral=beyaz dişi geyik» olarak görülmektedir. Bu gibi benzerliklerin yanında, bozkır kütürü ile yoğrulmuş bu iki milletin aile düzeni ve yaşayışlarındaki benzerlikleri şöyle gösterebiliriz : Türklerdeki «oba» veya «oymak» teşkilâtı Moğollarda «obok - omok» olarak görülür- Her oymağın bir başkanı, oymaklar birliğinin de bir hakan'ı (Moğolca: kağan >ka'an, kan ka) bulunur. Aileler Türklerdeki gibi «yurt» adı verilen arabalı çadırlarda yaşarlar. Büyük kurultaylarda (kurultay < Moğolca: kuriltahu=toplanma) hakan'ın sağında hatun (Moğolca,- katun kadım < Türkçe) yer alırdı. Bu kadar benzerliklerle bezenmiş bu iki milletin askerî teşkilâtlarının da benzemesi yadırganacak bir husus değildir. ilk defa Hun Türkleri tarafından tatbik edilip sonraları Uygurlar, Göktürkler, Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar tara- 11

13 TUNCER GÜLENSOY fından geliştirilen «onlu sistem»e Moğol askerî teşkilâtında da rastlıyoruz. Bu onlu sistemdeki rütbeler şöyledir : Türklerde onbaşı (manga komutanı) yüzbaşı (bölük komutanı) binbaşı (alay veya tabur komutanı) tümen komutanı Moğollarda harban-u noyan (harban arban=on; noyan=bey, prens) cagun-u noyan (cagun>ca'un=yüz) mingkan-u noyan (mingkan< Türkçe: ming, bîng, bin) tümen-ü noyan (tümen < Türkçe-: ) Bunların yanında Moğollarda, Çinggiskahan tarafından kurulan «hassa ordusu»nun kepte'ül «Gece vazife gören muhafızlar» < kebtegü=yatmak. turkah (çoğulu: turka'ut): «gündüz vazife gören muhazıflar.» keşikten (çoğulu: keşiktü) «kebte'ül ve turkah'ın hepsine birden verilen isim»: keşik, kesek «kısım, kıta, nöbet». Keşikten adı verilen bu «hassa ordusu», Moğol noyan (=memur, komutan, asilzade, efendi, prens, bey)'ları arasından ve binliklerden seçilen kuvvetlerden teşekkül eder ve Moğol hanının elinde kuvvetli bir silâh olarak bulunurdu. Noyanlar, kabilenin büyüğü, soyun reisi sıfatiyle değil, kuvvetli, becerikli ve idareli oldukları için hakimiyeti elde ediyorlardı. Çinggis zamanında ise, ister küçük, ister büyük olsun, bütün askerî beyler bir tek adla, yâni noyan ile anılırlardı. Bunlar ekseriya kendilerinin kim olduklarını gösteren lâkaplar da taşırlardı : bagatur «bahadır»: Naçin-bakatur, Yesügei-bagatur «Çinggis'in babası» (Moğolların Gizli Tarihi). seçen «akıllı»: Dei-seçen (M.G.T.) mergen «usta, nişansı»: Koriçar-mergen (M.G.T.) bilge «hakim» : Senggun-bilge (M.G.T.) boko bökö büke «pehlivan» : Böribökö (M.G.T.) v.b. gibi. Çinggis-kahan zamanında bütün Moğol askeri ve dolayısiyle Moğol halkı da eski bozkır örf ve âdetine göre iki kola ayrılıyordu: 1. Sol kol (Moğolca : ce 5 ün<cegün gar), 2. Sağ kol (Moğolca : bara'un<baragun gar). Sağ ve sol koldan başka, ayrıca merkez kısmı da bulunurdu. Bu ordu binliklerinin başında devletin en tecrübeli kumandanlar bulunur; bundan başka, bütün ordunun başında kağanla beraber bir başkomutan (Moğolca: yeke noyan=büyük komutan) da yer alırdı. Meselâ: Çinggis-kahan zamanında oğullarından Tuluy, başkumandandı. İlhanlılar zamanında bu mevkie bilhassa liyakatli generaller geçerdi. Tümen'i, yâni kişilik kolorduyu büyük kabileler grupu teşkil ediyor ve bu tümene kendi adlarını veriyorlardı. Meselâ T Uriyangkan tümen (rrrurenhalar tümeni veya kavmi) gibi. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi tümenleri «tümen-ü noyan» idare ederdi. Daha yüksek askerî kumandanlar kagan'ın muhitinden çıkardı ki, bunlara nököd (nökör nöker'ib çoğulu) adı verilirdi. Bunlara karşı mahiyetindeki kumandan ve askerler bir nevi vassallık mahiyetinde idiler. Moğol ordusu son derece disiplinli idi İtaatsizlik gayet nâdir görülür ve ekseriya ölümle cezalandırılırdı. Her askerî kumandan, yâni noyan, âmirinin emrine itaate mecburdu. Hele kendi hanına ihanet etmek er» büyük suçtu. Moğolların Gizli Tarihi'nde (s. 149) geçen şu konuşma bu konuda en güzel örnektir <! 12

14 ESKI TÜRK «Biz, Tarhutai-kîriltug'u yakalamış ve sana geliyorduk. Fakat ona ihanet edemedik: (Öz hanımızı nasıl olur da göz göre göre ölüme sürükleyebiliriz?) diyerek onu serbest bıraktık ve Çinggis-kahan'ın emrinde hizmete geldik-» «Bunun üzerine Çinggis-kahan i (Hanınız Tarhutai'yı yakalayıp getirmiş olsaydınız, sizleri, kendi hanına ihanet eden köleler gibi bütün akraba ve yakınlarınızla idam ettirmiş olurdum. Kendi hanınıza el kaldırmayarak doğru hareket etmişsiniz) dedi ve Naya'a'yı taltif etti». Moğol ordusu savaşa çıkarken askerin önünde manglai adı verilen uç (öncü) kolu bulunur; uçlar da ileriye keşif kolları (karakol postaları: kara'ul < karagül = bekçi, nöbetçi, karakol karşılığı. Türkçe: karagül karaul, karakol <karamak «bakmak») çıkarırlardı. Ayrıca bir de sa'urin kara'ul (saürin, Moğ. «yer, taht, mevki») adı verilen sabit keşif kolları vardı. Arkadan gelen asıl ordunun önünde kağan'ın «dokuz parçalı tuğ»u bulunur; kağan, muhafız kıtası ile beraber savaşa katılırdı- Çinggis-kahan, muhafız kıtasının seçimine çok önem verirdi. Bu husustaki bir emri şöyledir (Moğolların Gizli Tarihi, s. 224): «Binlik, yüzlük, onluk komutanları ve erat, bu emrin tebliğinden sonra itaatsizlik gösterdikleri takdirde cezalandırılacaklardır. Yanımızda muhafızlık yapacak askerlerin içersinde vazifesinden kaçınan, isteksizlik gösteren veya artık vazife göremeyecek vaziyete düşenler olursa, bunların yerine başkaları tayin edilecek, fakat (suçlular da) cezalandırılarak uzak memlekete sürülecektir. Kendi arzusuyla bize gelerek hizmet etmek isteyenlere engel çjıkarılmasın». Çinggis devrinde, askerî emir ve cezalardan yazılı olarak elimizde bulunanlar şöyledir (bk., Moğollar Gizli Tarihi, s. 227) : A. Kıta komutanı (nöbetçi subayı), kendisine düşen muhafız kıtasının tekmilini alarak (vazifesi başına gidecek) üç gün sonra değişecektir, 2. Muhafızlardan biri yoklamada bulunmazsa üç değnek vurularak cezalandırılacaktır, 3. Yine aynı adam hasta olmayıp, veya komutanından izinsiz üçüncü defa yoklamada bulunmadığı takdirde, otuzyedi değnek vurularak cezalandırılacaktır, 4< Bundan sonra bu adam, artık yanımızda hizmet görmeye lâyık olmadığından uzak bir mıntakaya sürülecektir, 5. Kıta komutanları, her üç günde bir, nöbetin değişimi esnasında bu emri muhafız kıtalarına tebliğ edeceklerdir, 16. Bu emrin tebliğini ihmal eden kıta komutanları cezaya çarptırılacaklardır, '7. Tebliğden sonra itaatsizlik gösteren veya yoklamada bulunmayanlar, emir gereğince cezalandırılacaklardır, 8. Kıta komutanları, emirleri altında bulunan muhafızlarımızı, «üstümi» diyerek bizden habersiz azarlamasınlar. Kanuna aykırı hareket edenleri doğruca bize bildirsinler. Eğer onların suçu kafalarının kesilmesini icabettiriyorsa, biz onların kafalarını keseriz, tevbihleri icabediyorsa, tevbih ederiz. «Üstümi» diyerek muhafızlarıma karışır, onları el, ayak veya değnekle döverseniz, sizirp her değneğinize karşı değnekle ve her yumruğunuza karşı yumrukla ceza verilecektir. Çinggis-kahan'ın muhafızları da ayrı blf statüye tâbi idiler. Onlar : 1. Hariçteki binbaşılara karşı üst sayılırlar, 2. Onların emrinde bulunanlar da, hariçteki yüzbaşı ve onbaşılara karşı üst sayılırlardı. 3. Silâhşorlar (Moğolca: korçin) ve gündüz muhafızları, yerlerini alarak vazifelerini gördükten sonra, güneş batmadan önce yerlerini gece nöbetçilerine terkederek, dışarda gecelerler, A. Dışarda gecelemiş olan silâhşorlar, gündüz nöbetçileri ve aşçılar, kağan sabah* 13

15 TUNCER GÜLENSOY.çorbasını (Moğolca; şulen «çorba») içerken, tavla civarında toplanarak gece nöbetçileriy- 1e karşılaştıktan sonra nöbeti teslim alırlar, 5. Sabah çorbasından sonra silâhşorlar silâhları başına, gündüz nöbetçileri nöbetleri başına ve aşçılar da mutfağa giderlerdi. Nöbet devir ve teslimi her defasında böyle cereyan ederdi ki, bu Çinggis-kahan'ın.emri idi (bk. M-G.T., s. 229). Yine gece muhafızları : 1. Saray hanımlarına (Moğolca: Çerbin),.saray gençlerine, deve çobanlarına dikkat ederler, % Tuğ, davul, mızrak ve mutfak edevatı da onların nezaretinde bulunurdu, 3. Saray mensuplarının yiyecekleri ve içeceklerine bakarlar, taze etin, gece esnasında, pişirilmesine nezaret ederler, 5. Saraya (Moğolca: ordo ger=hükümdar evi, saray) giriş çıkışı yine bunlar tanzim eder, 6. Birisi kapının dibinde, iki kişi de büyük şarap fıçısının başında bulunurlardı. «BÜYÜK YASA»DAKİ ASKERİ CEZALAR : Moğollar Çinggis-kahan tarafından siyasî bir birlik haline getirilinceye kadar, yaz'lmajnış örf ve âdet hukukuna göre yaşamakta îdiler. Bu büyük cihangir, kendisinin bir millet hâline getirdiği bu göçebe kavme ilk yazılı hukuku da verdi. «Büyük Yasa» (yasak. casak) adı ile anılan bu yasanın orijinal metni bugün elimizde bulunmamakla beraber, bunun bazı parçaları veya muhtevası hakkında İranlı ve Arap tarihçileri ile Avrupalı seyyahların hatıralarından bilgi edinmekteyiz. Yasa'nın elde mevcut 36 maddelik kısmının :tam metin olduğu şüpheli olmakla beraber,.mevcudiyeti şüphesizdir. Makrizîye göre, Yasa'nın metni Çinggiskahan'ın emri üzerine çelik levhalara kazılmıştır (ki, bu kayıt doğru ise o zaman Uygur yazısı kullanılmış olmalıdır) ve yazılış tarihinin (?) olması ihtimali vardır. Yasa, yalnız Moğolistan'da değil, ele geçen bütün ülkelerde yürürlüğe konulmak üzere hazırlanmışsa da Moğolistan dışında pek güç uygulanabilmiştir. Yasa'nın Moğollarda ne kadar zaman yürürlükte kaldığı bilinmemekte ise de yürürlükte bulunduğu sıralarda olağanüstü saygı gördüğü kaydı vardır. Çinggis, Yasa'nın demir gibi hükümleri ile milletinin birliğini koruyabilmiş, sükfln ve intizamı temin ettiği gibi, büyük fetihlerini de bu sayede gerçekleştirebilmiştir. Yasa'daki askerlikle ilgili (6, 7, 9, 20, 22, 23, 24, 27 ve 32. maddeler) hükümler şunlardır : 6. madde : Kim esir alanın izni olmadan bir esire yiyecek veya giyecek verirse ölümle cezalandırılır. 7. madde : Kim kaçmış olan bir köleyi veya esiri bulur ve onu eski zilyedine geri vermezse ölümle cezalandırılır. 9. madde : ister saldırıda, ister geri çekilmede olsun bir kimse savaşta çıkınını, yayını veya eşyasından bir şeyi düşürürse, arkasındaki adam attan inmeli ve bunu ona vermelidr. Bunu yapmayan ölümle cezalandırılır. 20. madde : Seferden dönen birlikler hükümdara belli vergiler vermek mecburiyetindedirler..22. madde : Birliklerin başında her bin, yüz ve on er için bir lider bulunur. 23. madde i Eğer birlik liderlerinin en yaşlısı yanlış bir iş yapar ve hükümdar onu cezalandırmak için hizmetçilerinden en sonuncusunu ona gönderirse, o bu berikine teslim olmalı ve ölüm cezası bile olsa ceza infaz edilinceye kadar önünde diz çökmelidir. 14

16 ESKİ TÜRK 24. madde ; Birlik liderleri hükümdardan başka kimseye baş vuramazlar, yoksa ölümle cezalandırılırlar, izin almadan yerini değiştiren de ölümle cezalandırılır. 27. madde : Askerler ihmalden ötürü cezalandırılmalıdırlar; sürek avında bir hayvanı vuramayan avcılar sopa ile veya ölümle cezalandırılmalıdır. 32. madde s Çok yemek yemekten ötürü kim kusarsa, onu çadırda sürüklemeli ve hemen öldürmeli. Bunun gibi, ordu komutanının çadırının eşiğine ayakla basanı da öldürmeli. Yukarıdan beri izah etmeye çalıştığımız gibi, Türk ve Moğollarda askerî teşkilât bir çok yönden benzerlik göstermekte; gerek kuruluş ve gerek disiplin, bu iki büyük milletin cihan imparatorlukları kurmasında en önemli âmil olarak yer almaktadır. Bugün büyük Türk ordusunu ayakta tutan disiplin temelini binlerce yıllık kültürünün günümüze kadar gelmiş olan ahlâk ve" töresinde aramak gerekmektedir. BİBLİYOGRAFYA 1. Ahmet Temir, Moğolların Gizli Tarihi, L Tercüme. Ankara Bertold Spuler, İran Moğolları. (Çeviren ; Cemal Köprülü), Ankara 1S B. Y. Viladimirtsov, Moğolların İçtimaî Teşkilâtı. (Çeviren : Abdülkadir înan), Ankara Curt Alinge, Moğol Kanunları. (Çeviren; Coşkun Üçok), Ankara KUTLUĞ YAYINEVİ MİLLİYETÇİ ESERLERLE YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTIR. İstanbul, Cağaloğlu, Babıâli Cad. P.K. 1260, Sirkeci İstanbul 1S

17 520 inci yıl I-V r~3&*.--?» ftp*> BEYAZ ATLI Kıvrak atı deryada köpüklerle savatlı, Fatihlerin en gencini gördüm beyaz atlı... Hayran sana ceddin ki, dedim, kaldı Fırat'da. «Oldu Fırat'lı.» 16

18 Tarihte bir resmi geçit şimdi alınlar, Yifcler ve göğüsler ki zaferlerle beratl'ı. Göklerde Sinan, onlar için kendi eliyle Asude saraylar hazır etmiş yedi katlı. Gördükleri rüyada bu imanlı yürekler Allarla mübeşşerdi, yeşillerle muratlı.. Hiddetleri, şiddetleri, savletleri korkunç; Sohbetleri tatlı. Yüzlerce fetih destanının en güzelinde Fatihlerin en gencini gördüm beyaz atlı. Dağdan aşarak indi Donanma-yı Hümayun Kalyonları durgun suya yelkenli, halatlı.. Gülsün kıyı, açsın suda bakir nilüferler: Zincirli Haliç artık azatlı! * Bir dil konuşur Kayser'e toplar topu Şâhi Dev lehçeli, tehdit lugatlı. Şarkî Roma'nm burcuna tırmandı Hasan'lar; Yoldaşları, «Şahin», «Ali», «İsa», «Hızır» adlı.. Ellerde kılıçlar, yatağanlar ki su içmiş Seyhun'dan, Aral'dan; Kızılırmak'iı, Murat'Iı. Onlardı gelenler karadan çığ gibi âni; Onlardı kopan her köşeden atlı, pusatlı. Atlar var, o yıllar yılı göçlerde sabırmış; Atlar var, akınlarda kanatlı. Türk ırkı bu.. Genç Osman açar Bağdad'ı orda; Bayrak diker İstanbul'a burdan Ulubat'lı! Fethin yüce serdarı gelip girdi Bizans'a.. Bir yüz ki güzel, taze., fakat bârika hatiı. Yüzlerce fetih destanının en güzelinde Fatihlerin en gencini gördüm beyaz atlı! ARİF NİHAT ASYA

19 <y^fawac/t-fty(a cz'topn- t 1933 (N=100) Yıllar 1950 (M=333y Amerikalılar MİLLÎ STEROTÎPLER Çalışkan Zeki Maddeci İhtiraslı İlerici İngilizler Sportmen Zeki Görenekci Gelenek aşığı Muhafazakâr 48 m S Zenciler MEHMET ŞAHİN Batıla inanan Tembel Kaygusuz Cahil Müziksever Yahudiler Amerika'da basılmış bir kitapdan okuyorum: «Her ferdin rastladığı veya işittiği diğer fertlerin kaliteleri ve özellikleri hakkında kafasında dosya tutamayacak kadar dünya karmaşık bir haldedir. İnsan beyni sınırlı bir kapasiteye sahip olduğuna göre sterotiplendirme (kalıplandırma) gibi kestirme yollara başvurmak gerekir. Halklar kategorilere ayrılır ve biâhere bu kategoriler çeşitli halk grupları hakkında düşünülürken kullanılır. G.M. Gilbert millî sterotipler (kalıplar) hakkında yaptığı bir deneyde fakülte talebelerinden, belirli millî ve etnik gruplara atfettikleri özelliklerin listesini yapmalarını istemiştir. Bu deneyin 1932 de ve daha sonra 1950 de elde edilen sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu veriler Amerikalıların kafasındaki bazı sterotiplerîn yapısına ait bir göstergedir.» Cinfikirli Menfaatperest Çalışkan Haris Zeki İtalyanlar Sanatkâr ruhlu Atılgan Ateşli Sinirli Müziksever Almanlar Bilimsel kafalı Çalışkan Duygusuz Zeki Metodik

20 MÎLLÎ STEROTİPLER Japonlar Çinliler Zeki Çalışkan ilerici Cin fikirli Kurnaz Batıla inanan 34 ıs Kurnaz 29 4 Muhafazakâr Gelenek aşığı Aileye bağlı İrlandalılar Kavgacı Sinirli Nüktedan Mutaassıp Dürüst Türkler Zalim, kıyıcı Mutaassıp Hain Şehvete düşkün Cahil Yukardaki tablo birkaç bakımdan çok ibret vericidir. Dikkat edilirse her millete iyi ve kötü özellikler atfedilmektedir. Batıda ençok horlanan zencilerin bile az bir puan da almış olsa bir müsbet özellikleri; müzikseverlikleri zikredilmiştir. Türklere ait sayılan özelliklerin ise hepsi menfidir. Burada hemen şunu belirtmek gerekir ki Türklere ait bu menfi fikirler sadece Amerikalıların değil bütün Batılıların müşterek fikirleridir. Zaten Amerikan milleti Avrupa'dan göç etmiş insanlardan meydana geldiğine göre bu tartışmasız bjr gerçektir. İleriki yazılarımda diğer Batılı milletlerin de kafalarındaki Türkler'e ait olumsuz fikirler hakkında değişik örnekler vermeye çalışacağım Yukardaki tablo üzerinde biraz duralım: Acaba Batılıların Türkler hakkındaki bu menfî fikirleri nereden gelmektedir? Birinci sual budur. İkinci sual ise k ; Türkler buna karşı ne yapmaktadırlar? Şu bir gerçektir ki Batılıların Türkler'e karşı tutumlarının temelinde halâ Haçlı Seferleri zihniyetinin kesin izleri bulunmaktadır. Asırlarca inanç yönünden ve askerî bakımdan Avrupayı tehdit altında bulundurmuş olan Türkler, dün olduğu gibi bugün de Avrupa'nın hışmından kurtulamamaktadırlar. Hıristiyan taassubunun zirvesinde olan bir Avrupa, Türkler'i imha etmek, inançlarını yeryüzünden kaldırmak için tarihin en gaddar. en zalim seferlerini düzenlemişlerdir. Haçlı Seferleri muvaffak olamayınca da Türkler'in Avrupa'da ilerleyişlerini durdurmak ve kendi milletlerinin islâmiyetin cazibesine kapılma-' sini önlemek için korkunç bir iftira kampanyasını sürdürmüşlerdir. Politikacıların ve papazların yürüttüğü bu kampanya asırlarca Avrupalı'nın kafasını kirlendirmiştir. Son iki asırda ise Avrupalı'nın kafasındaki bu kin Yunanistan'ın bağımsızlık savaşında ve bilhasa Bayron'la zirveye ulaşarak Türkler'in adım adım Avrupa'dan atılıp imha edilmeleri plânının kaynağı olmuştur. Bu kin Avrupalıya, Kuzey Afrika'da, Arabistan'da, Balkanlar'da, Çanakkale'de ve Anadolu'nun işgalinde Türkler'e karşı giriştikleri en zalim imha hareketini mazur göstermiştir. Türkler yok olursa Eski Yunan ihya olacaktır, Bizans ihya olacaktır. Batıda her İncil kitabının arkasında, Filistin'i, Lübnan'ı, Suriye'yi ve bütün Anadolu'yu içine alan bir Mukaddes Topraklar haritası vardır, ilkokul kültürünü kilise mekteplerinde alan Avrupalı, bu Mukaddes Toprakları ellerinde tutan Türkler'e karşı sinsi bir kinle yetişir, eğitilir. Avrupalı Amerika'ya gittiği zaman bu kin orada devam etmiştir. Son iki asırda Yunanlıların ve Ermenilerin de kitleler halinde oraya yerleşmesiyle Türkler aleyhinde propoganda yoğunlaşmış ve Türkleri insan eti yiyen yamyamlar olarak görmeğe pek he- 19

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF T C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BİR KAHRAMAN DOĞUYOR ÜNİTESİ KONU ANLATIMI HASAN DOĞAN BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir.

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Fatma Atasever.

Fatma Atasever. Fatma Atasever fatmaatasever@windowslive.com Karar almak ne güç bir iştir. Çok zorlar insanı. Yorar. Takatsiz bırakır. Belki de yaşam içindeki en karmaşık zaman dilimidir karar alma süreci. Büyüklere danışırız,

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!..

Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Ahmet TAKAN ahttakan@gmail.com Yunan, İzmir'e üç buçuk mil yaklaştı!.. Yunanistan, Ege'de 18 ada ve 1 kayalığımızı işgal etti. Baktı, Türkiye'den ses seda çıkaran yok!.. Bu adaların hepsini ağır bir şekilde

Detaylı

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz?

Selam vermekle karşımızdaki kimseye neyi ifade etmiş oluruz? DEĞERLER EĞİTİMİ SELAMLAŞMA Selam ne demektir? Selâm, kelime olarak; huzur, barış, sağlık ve iyi dileklerini sunma anlamlarına gelir. Selamlaşmak; insanların karşılıklı olarak birbirlerine sağlık, huzur,

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım!

Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Aslında bugün İbrahim in Mihrac Ural ın kıçındaki ihanet kılıçları yazısının ikinci bölümü sitede yer alacaktı, ama ne yapayım! Bu Mihrac Ural insanı güldürüyor! Erkan Ulaşan ın yazısını okuyunca, dünyada

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN

YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN YAZAN: VOLKAN ÇAĞAN RESIMLEYEN: MERT TUGEN 4 5 YEŞILDIYAR YEMYEŞIL AĞAÇLARIYLA ÜNLÜ BIR YERMIŞ. BIR DAĞIN ETEĞINE KURULMUŞ YEŞILDIYAR IN EN ÖNEMLI ÖZELLIĞI BILGI EVI NE EV SAHIPLIĞI YAPMASIYMIŞ. BILGI

Detaylı

Dr. Öz ün Yunan Kahvesi Tanıtımına Karşı İmza Kampanyası Saturday, 04 May 2013 15:23

Dr. Öz ün Yunan Kahvesi Tanıtımına Karşı İmza Kampanyası Saturday, 04 May 2013 15:23 Türk asıllı Amerikalı ünlü doktor Mehmet Öz, geçenlerde yaptığı bir televizyon programında, kültürel mirasımız Türk kahvesini Yunan kahvesi adı altında tanıtarak Türk Amerikan toplumunu hayrete düşürdü.

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Derleyen: Nezir Temur Resimleyen: Mert Tugen NOGAY Çok çok eski zamanlarda, var varken, yok yokken ahmak bir kurt, kapana yakalanmış. Kapana yakalanan

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

İçindekiler. 1PERESE adalet

İçindekiler. 1PERESE adalet İçindekiler Acaba Ben...2 Adaletli Biri Aranıyor...4 Sen Olsaydın Ne Gelirdi Diline?...5 Dilekçe...6 Kurumsal Adalet...7 Adalete Yardım Edenler...8 Duruşma Salonu...10 Problem Çözüyoruz...12 Logo Puanlama

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe.

Hikaye uzak bir Arap Alevi köyünde geçer. Ararsanız bambaşka versiyonlarını da bulabilirsiniz, hem Arapça hem Türkçe. Sitti Cemili ve Meryem im Ben çocukken pek çok Arapça hikâye dinledim anneannemden. Sitti Cemili den anneanne diye bahsetmek de tuhafmış. Arapça da onun adı Sitti yani benim ninem. Söylemeden geçemeyeceğim,

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN?

SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN? SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN? Ya pı Kre di Ya yın la rı - 4878 Sa nat - 235 Sen Surat Okumayı Bilir misin? / Selçuk Demirel Editör: İshak Reyna Kitap tasarımı: Selçuk Demirel Grafik uygulama: Süreyya

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta

İktisat Tarihi I Ekim II. Hafta İktisat Tarihi I 13-14 Ekim II. Hafta Osmanlı Kurumlarının Kökenleri İstanbul un fethinden sonra Osm. İmp nun çeşitli kurumları üzerinde Bizans ın etkileri olduğu kabul edilmektedir. Rambaud, Osm. Dev.

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Yeryüzünde Çocuklar. Sınıfa girmeden önce çocuk fotoğraflarını yerküre üzerinde farklı yerlere yerleştiriniz.

Yeryüzünde Çocuklar. Sınıfa girmeden önce çocuk fotoğraflarını yerküre üzerinde farklı yerlere yerleştiriniz. UYGULAMA REHBERI Yeryüzünde Çocuklar Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıf Malzemeler Yerküre, çocuk fotoğrafları Zihinsel Hazırlık Sınıfa girmeden önce çocuk fotoğraflarını yerküre üzerinde farklı yerlere yerleştiriniz.

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre

Yazar : Didem Rumeysa Sezginer Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz Yunus Emre Hayatta, insanlar üzerinde en çok etkili olan şeyi arayan bir kız, bu sorusunu karşılaştığı herkese sorar. Çeşitli cevaplar alır ama bir türlü ikna olamaz. En sonunda şehrin bilgesi bir nineye gönderilir.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı