POSTA VEYA HIZLI KARGO ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA MAL GÖNDERİLMESİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POSTA VEYA HIZLI KARGO ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA MAL GÖNDERİLMESİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 POSTA VEYA HIZLI KARGO ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA MAL GÖNDERİLMESİNİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. GİRİŞ Her alanda hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde mal teslimlerinde de önemli değişimler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Internet üzerinden sipariş alınıp yine elektronik iletilerle mal teslimi yanı sıra boyutları fazlaca büyük olmayan mallarda teslimin bir an evvel yerine ulaşması için kargo veya posta aracılığıyla gönderilmesi yaygınlaşmıştır. Globalleşen dünyada elektronik sistemin de gelişmesiyle hacmi küçük ancak değeri yüksek ürünler ülkeler arasında hızla el değiştirebilmektedirler. Bu tür ürünlerin satın alınması ve fiilen elde edilmesinin hızlı olması pek çok kişinin tercihidir. Ticari yaşamda başarılı olmak, rekabet gücünü yükseltmek girişimcileri bu tür yeni arayışlara ve yaratıcılıklara zorlamaktadır. Taşımacılık konusunda da atılan önemli adımlar, kargo taşımacılığını popüler hale getirmiştir. Ekonomide ve ticari hayatta yaşanan bu gelişmelerin mevzuatta ne kadar karşılık bulduğu hususu tartışmalıdır. Gerek dış ticaret mevzuatında gerekse de mali mevzuatta bu konuda bazı gelişmeler yaşanıyor olsa bile bunların yetersiz olduğu gözlenmektedir. Özellikle söz konusu işlemlerin ihracat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bağlı olarak da KDV iadesine konu edilip edilmeyeceği yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Bu raporumuzda konu, dış ticaret mevzuatı ile birlikte KDV mevzuatı açısından ele alınarak değerlendirilecektir. 2. KARGO ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN MALLARIN İHRACAT KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1. Dış Ticaret Mevzuatı Açısından Değerlendirme: Yurt dışına kargo şirketleri veya posta aracılığıyla mal gönderilmesi ihracat olarak kabul edilebilir mi? Vergi yasalarımızda ihracatın tanımı yapılmamıştır. Ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan İhracat Yönetmeliğinde ihracat açık bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre; İhracat: Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleridir. Eski ihracat yönetmeliğinde ihracat çeşitleri detaylı olarak belirlenmiş ve posta yoluyla ihracat bu çeşitler arasında sayılmış iken; yeni Yönetmelikte böyle detaylı bir sınıflandırmaya gidilmemiş, genel olarak ihracatın tanımı yapıldıktan sonra, özellikli bazı ihracat türleri tanımlanmış ve bunların dışındakiler genel rejime tabi tutulmuştur. Yönetmeliğin 13/5 inci maddesinde Yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabidir denilmek suretiyle de posta yoluyla yapılan ihracatın en önemli ayaklarından birini oluşturan e-ticaret konusunda vurgulama yapılmıştır. mevzuatında ise konu daha detaylı olarak yer almaktadır sayılı Kanunu ile buna dayanılarak yayımlanan ikinci mevzuatlarda konuya ilişkin pek çok hüküm bulunmaktadır. Bu düzenlemelerde, eski mevzuattan farklı olarak, ekonomik hayata yaşanan gelişmelere paralel olarak ve sorunu çözmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Konuya ilişkin Mevzuatının bir kısmına,

2 sizlere ışık tutması açısından aşağıdaki tabloda örnek olarak yer verilmiştir. Daha detaylı bilgilere söz konusu mevzuatlardan ulaşmak mümkündür. Resmi Gazete Tarih/Sayı İlgili Mevzuat Bölüm ve Maddeler Düzenlemenin Özeti / Kanunu İhracat Rejimi Madde: İhraç edilecek eşyaların tabi tutulacağı esaslar ana hatları ile belirlenmiştir / / Mük Kanunu Yönetmeliği Posta ve İşlemleri Md İhracat Rejimi Md Posta yoluyla Türkiye Bölgesine gelen, Türkiye'den gönderilen veya Türkiye'ye iade edilen eşya, posta çantaları ve koliler gümrük idaresinin kontrolüne ve muayenesine tabidir. Posta yoluyla Türkiye Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, 58 ilâ 71 inci madde hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edilir. Posta gönderilerine ait gümrük kontrolünün kapsamı ve yöntemi, bir yönetmelikle belirlenir. İhraç edilecek eşyanın ilgili gümrük idarelerine gümrük beyannamesi ile beyan edileceği ve fiili ihraç tarihi açıklanmıştır / Mük Yönetmeliği Posta İşlemleri Md Yurt dışına posta yoluyla gönderilecek ticari nitelikteki eşya ihracat rejimi kapsamında gümrük beyannamesi ile beyan olunur ve bu rejim çerçevesinde işlemleri tamamlanır / / Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hk. BKK Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliği Posta İdaresi Ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınması, Md Tamamı Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Müsteşarlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Aşağıda açıklanmıştır

3 Posta ve Hızlı kargo Taşımacılığı Hakkında (1) Seri Nolu Genel Tebliği nde yapılan düzenlemelerin özeti: Dolaylı temsil yetkisi verilme şartları belirlenmiştir. Operatörler, yetki kapsamındaki işlemlerin yapılmasında alıcı/göndericiyi ayrıca başka bir işleme gerek kalmadan temsil eder. Her bir gönderiye ilişkin cins, kıymet, miktar ve Müsteşarlıkça gerekli görülen diğer bilgiler, barkod okuyucusu tarafından okunacak şekilde gönderi üzerinde yer almalıdır. Yetki kapsamındaki gönderiler, gümrük müdürlüğünce kontrol ve muayene işlemleri yapılmadan önce operatör tarafından gümrüğe beyan edilir Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyat tespitine konu olmayacak ihracat gönderileri, uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde operatör tarafından gümrüğe beyan edilir. Karar ın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır. Yetki kapsamındaki gönderiler risk analizine dayalı kontrol ve muayeneye tabi tutulur. Kontrol ve muayene için X-Ray cihazının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğundadır. Aksi durumlarda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dahil meri mevzuat kapsamında cezai işlem tesis edilir. Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilir. Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaz. Görüldüğü üzere Mevzuatında sorunun çözümüne yönelik bazı önemli adımlar atılmış ve düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların dolaylı temsilci olarak yetkilendirilmelerine ilişkin düzenleme, soruna bir çözüm getirebilecektir KDV Mevzuatı Açısından Değerlendirme: Yukarıda yapılan açıklamalardan yola çıkıldığında, yurt dışına kargo şirketleri aracılığıyla mal gönderilirken şirketler gerek gümrük mevzuatına ve gerekse ihracat mevzuatına gereken uyumu göstermektedirler. O halde İhracat Yönetmeliğindeki tanımdan hareket ettiğimizde bunun ihracat olduğunu söyleyebiliriz. Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11.maddesinde ihraç edilen malların KDV den müstesna olduğu, öte yandan ihracat tanımlanmamış olmakla beraber bir ihracatın bu kanun kapsamında ihracat sayılabilmesi için de hangi koşulların varlığının gerekli olduğu 12.maddede sıralanmıştır. Buna göre;

4 a) Teslim, yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olmalıdır. Yasada başkaca koşul ve tanımlama olmadığına göre, kargo yolu ile yurt dışındaki bir kişi veya kuruma gönderilen mal bir dışsatımdır ve KDV den de 11.madde kapsamında istisna olması gerekir. Olay bu kadar açıkken, Mali İdare bu satışı bir dış satım olarak görmekte midir? Verilen özelgeler göz önüne alındığında bu satış ihracat olarak değerlendirilmemektedir. Bu satışın dışsatım olarak Mali İdare tarafından değerlendirilmemesinin üç temel dayanağı bulunmaktadır. 1 - Kanunu nun tatbikatına ilişkin Eski Yönetmeliğinin maddesi; Yurt dışına posta ile yollanan ticari nitelikteki eşya ile bu durumu gümrükçe tespit edilenler, sahipleri tarafından Kanunu nun 123 ve bu yönetmeliğinin maddeleri hükümlerine göre düzenlenmiş bir çıkış beyannamesi ile gümrüğe beyan edilir. hükmünden yola çıkarak, beyannamesi düzenlenmeyen malların ihracat kabul edilemeyeceğini düşünmektedir Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nin I. Genel Esaslar başlıklı kısmının Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler başlıklı bölümünde de; Nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla Beyannamesinin ibrazını zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla ortada Beyannamesi yok ise o halde iade de söz konusu olamaz, eğer bir satış ile ilgili yüklenilen KDV iade alınamıyor ise bu durum tam istisna kapsamında düşünülemeyecektir. Bu durumda da bu satış bir ihracat olarak değerlendirilemez. 3 Kargo firmaları ile yurt dışına mal gönderilmesinde malın yurt dışına çıktığının belgeyle ispatlanamaması nedeniyle bu satışın ihracat sayılamayacağını ileri sürmektedir. Nitekim verilmiş olan aşağıdaki bir özelgede de bu husus dile getirilmiştir. Buna göre, ihracat istisnasının en önemli belgelerinden olan Çıkış Beyannamesi ibraz edilmeden, söz konusu firma tarafından TNT veya UPS yoluyla gerçekleştirilen yurtdışı teslimlerinin, tevsik edici belgeyle ispatlanamaması nedeniyle, ihracat teslimi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. 1 Ayrıca Bursa dan verilen bir özelge 2 ile İstanbul dan verilen iki farklı özelge 3 aynı istikamettedir. Buna karşın, İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir özelge 4 de ise bu tür mal teslimlerinin 4 seri no lu KDV Genel Tebliğinde belirtildiği üzere bir dış ülkeye vasıl olma deyiminden malın gümrük hattından geçmesi şeklinde uygulanacağı belirtildiğinden T.C. gümrük 1 MB. Gelirler Genel Müdürlüğü nün, tarih ve B.07.0.GEL.0.57/ / sayılı Özelgesi. 2 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı nın, tarih ve B.07.1.GİB /1859 sayılı Özelgesi tarihli KDV.MUK.B.07.4.DEF /1-a.1395 sayılı Özelge ile MB. Gelirler Genel Müdürlüğü nün, tarih ve B.07.0.GEL.0.57/ / sayılı Özelgesi. 4 İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı, tarih ve 3770 sayılı Özelgesi

5 hattını geçen bir mal, dış ülkeye ulaşmış sayılarak ihracat istisnasından yararlanacağı yönünde görüş oluşturulmuştur. Öte yandan, Mali İdare tarafından oluşturulan görüşler eski Yönetmeliği ne dayanmaktadır tarihli, Yönetmeliği, Mevzuatında önemli değişimleri sağlamıştır. Posta kolilerinin ihracat işlemleri 5, beyanname yerine kabul edilecek belgeler 6 burada yeniden düzenlenmiştir. Ülke olarak diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu açısından Varış Yeri İlkesi si kabul ettiğimiz bir temel anlayıştır. Buna göre mal ve hizmetler tüketildikleri yerde vergiye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla yurt dışına gönderilen bir mal için KDV hesaplanmamakta, bunun yerine ithalatı yapan ülke varış yeri ilkesi gereği gümrükte KDV yi hesaplamaktadır. Bu açıdan bakıldığında yurt dışına kargo ile gönderilen bir malın KDV si o ülke tarafından hesaplanmalı ve tahsil edilmelidir. Hem ülkemizde KDV hesaplanması ve hem de malın gönderildiği ülkede KDV hesaplanması olağan karşılanamaz ve KDV nin evrensel görünümüne de ters bir uygulamadır. Bu durumda Çıkış Yeri İlkesi uygulanmış olacaktır ki, bu kabul edilemez bir durumdur. 3. BU İHRACATIN KDV İADESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mali İdarenin olaya bakışı esasen terstendir. Öncelikle KDV İadesi açısından bir değerlendirme yapılıp iadenin mümkün olmadığını, iadenin mümkün olmamasından dolayı da ihracat sayılamayacağına ilişkin bir yaklaşımdır. Oysa yukarıda izah edildiği üzere bu satışın bir yurt dışı satış olduğu açıktır. Dolayısıyla iadenin de gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla Beyannamesinin ibrazını zorunlu kılmıştır. KDV Yasasının 32.maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye göre hazırlanan tebliğ Beyannamesi olmadan KDV iadesinin nakden veya mahsuben yapılamayacağı yönündedir. 84 seri Nolu KDV Genel Tebliği nde ihracattan kaynaklanan KDV iadesi işlemlerinde gümrük beyannamesinin aranmasının temel mantığı, ihracatın gerçekleştiğinin tevsikidir. İdare bu düzenleme ile iade yapılabilmesi için işlemin gerçekliliğinin tevsikini istemektedir ve bunu da gümrük beyannamesi ile yapmaktadır. Ancak ihracat veya benzer işlemleri tevsik eden tek belge gümrük beyannamesi değildir. İşlemin özelliğine göre başka tevsik edici belgeler de kullanılabilir. Nitekim aynı genel tebliğde veya konuya ilişkin başka düzenlemelerde iade hakkı doğuran bazı ihracat işlemlerinde tevsik edici belge olarak gümrük beyannamesi yerine başka belgelerin de ibraz edilebileceği (örneğin sınır ticaretinde tahakkuk varakası ya da transit geçiş yapan gemilere teslim edilen mallar için liman idaresince onaylı fatura örnekleri gibi) ifade edilmiştir. Dolayısıyla posta yolu ile yurt dışına gönderilen malların ihraç edildiğinin tevsikinde de mutlaka gümrük beyannamesi yerine başka belgelerin ibrazı da istenebilir. Özellikle İdaresinin posta yolu ile gönderilecek malların gümrük işlemlerinde yaptığı düzenlemeler de dikkate alınarak istenirse bu konuda bir çözüm yolu bulmak mümkün olabilecektir. 4. SONUÇ Firmaların ürünlerini ihraç ederken başvurdukları ve her geçen gün hız kazanan bir yöntem; sattıkları ürünleri kargo firmaları aracılığı ile yurtdışı etmeleridir. Bu satışın, Mali İdare tarafından Tarihli Yönetmeliği Madde Tarihli Yönetmeliği Madde 131

6 ihracat olarak kabul edilmemesi ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere uygun bir yaklaşım olamayacağı gibi yasalara da uyarlık göstermemektedir. Ayrıca Mali İdarenin söz konusu yaklaşımı daha çok eski dış ticaret mevzuatına dayanmaktadır. Değişen dünyaya ayak uydurarak Mali idare görüşünü değiştirmelidir. Çünkü ihracat sayılan işlemler yasada yalın bir şekilde sayılmıştır. Yasa ile çelişen zorlama yorumların fayda sağlamayacağı görülmelidir. Buna karşın bu konuda yeni düzenlemeler yapılarak ihracatın yolu açılmalı ve kolaylaştırılmalıdır. Ekonomik gelişmelere Mali İdare ayak uydurmalı fren olmamalıdır. Diğer yandan 84 No lu KDV Genel Tebliği dahil yürürlükteki mevzuat, ekonomik hayattaki gelişmelere paralel olarak yeniden gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda konuya ilişkin olarak İdaresi tarafından yapılan düzenlemelerden de faydalanılarak, ihtiyaçlara cevap verecek yeni düzenlemeler; hem günümüzde oldukça sık kullanılan bir ticaret yöntemi olan yurt dışına posta yolu ile mal gönderilmesi yönteminin önünü açacak, hem de gereksiz yere ortay çıkan mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaktır.

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞINDA GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR Elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kulanım alanı bulması ve uluslararası ticarette özellikle numune ve modellerin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK MADDE METNİ : "Transit Taşımacılık : Madde 14-1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar

Detaylı

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR BAZI KDV DEN İSTİSNA TESLİMLER İÇİN KDV İADE TALEBİ OLMASA DAHİ VERGİ DAİRESİNE İSTİSNAYI TEVSİK EDİCİ BELGELERİN SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK MADDE METNİ : "Transit Taşımacılık : Madde 14-1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 169 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 191 Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) I- TEBLİĞİN KONUSU VE YASAL DAYANAK A. TEBLİĞİN KONUSU 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV

SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV SERBEST BÖLGEDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN HİZMETLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Şibli GÜNEŞ* 1-GİRİŞ Ülkemizde serbest bölgelere ilişkin düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile yapılmıştır. Diğer taraftan,

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM

DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL İZİN BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAL TESLİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASINDA SON DURUM Mustafa İNANÇ * 1-Kapsam Dahilde işleme rejimi ve geçici kabul rejimi, kısaca açıklayacak

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 8 Ağustos 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29439 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ARDİYE HİZMETLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ *Vergi Dünyası Dergisinin 325 sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Baş Hesap Uzmanı Giriş Ardiye sözcüğü ard (arka) kelimesinden türemiştir ve genellikle ticari

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER Seyhan KANDEMİR Universal&Partners Vergi Direektörü e-mail: seyhankandemir@gmail.com 1. Giriş Katma

Detaylı

E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT. Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ:

E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT. Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ: E İHRACATIN VERGİLEMESİ, Akın AKBULUT Maliye Bakanlığı, Baş Hesap Uzmanı 1-GİRİŞ: Ekonomik faaliyetin bir boyutu da elektronik yoldan gerçekleştirilen alım-satım, hizmet işlemleridir. İletişim teknolojilerinin

Detaylı

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular

KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular www.pwc.com.tr KDV ve ÖTV Uygulamalarında Güncel Konular. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Ciro primleri 2. Etken madde incelemeleri 3. KDV iade risk analiz projesi 4. Credit note KDV düzeltmesi

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI

UZMAN GÖRÜŞ BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ ELEKTRONİK TİCARETTE KDV UYGULAMALARI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Aylık Yayını BİLGİ EDİNME HAKKI VE VERGİ MAHREMİYETİ İLKESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARINA İSTİNADEN ÖDENEN

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır.

YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Temmuz 2014 sayısında yayınlanmştır. YURTDIŞI KREDİ FAİZ TAHAKKUKLARINDA KDV TEVKİFATININ BEYAN ZAMANI Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, MAZARS/DENGE (Denge İstanbul YMM A.Ş.) Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni

SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni SMMM Halim BURSALI İSMMMO Eğitmeni ORTAK HUSUSLAR İade Uygulamasında geçiş Tebliğin yürürlük tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart iade talep dilekçesi kullanılmak

Detaylı