T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Temmuz 1995 SALI. Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Temmuz 1995 SALI. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1995 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi ; MADDE I.- Bu Kanunun amacı, tabiî afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MADDE 2.- Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma. sözleşmesi yapmayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kalmadan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine arsa paylan oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptırmaya, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi verilen inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : MADDE 3.- Tabiî afet nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. Bu amaçla toplanan yardımlar derhal tabiî afet bölgelerine intikal ettirilir ve tabiî afet bölgeleri dışında kullanılamaz. MADDE 4.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabiî afet nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. MADDE S.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiijen kullandıkları işyerleri tabiî afet nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardımın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ödemeler zarar görenlerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. MADDE 6.- Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabiî afet nedeniyle toplayamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan karşılanabilir. Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir. MADDE sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 EK MADDE 1.- Meydana Gelen tabiî afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon hesabından temin edilerek aynî olarak Verilir. MADDE 8.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan işyerleri tabiî afetten zarar görmüş esnaf, sanatkâr ve serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye Halk Bankasınca; çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi verilmesine ve bununla ilgili esas ve usullerin tespitine Başbakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 9.- Sigorta şirketlerince tabiî afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar devletçe ödenen her türlü yardımlardan düşülür. Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 11L: Bu Kanun tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 24/7/1995 TBMM Kararlan Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakam Fahrettin Kurt'un Yüce Divana Şevkine Mahal Olmadığına Dair Karar No. : 375 Karar Tarihi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli 228 numaralı Kararı ile kurulan (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun tarihli ve Esas 9/16 Karar, 5 Sayılı Raporu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli ve 143 üncü ve tarihli 144 üncü Birleşimlerinde görüşülerek; Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, îsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tanm ve Köyişleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt'un ülkemize gelen soydaşlarımızın iskâm ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı hareket ederek Devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında, başbakan ve bakan sıfatıyla dava açılmasını gerektirecek cezai bir sorumluluklarının bulunmadığına ve Yüce Divana şevklerine mahal olmadığına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar No. : 377 Karar Tarihi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Salı gününden başlamak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun tarihli 146 ncı Birleşiminde kararlaştırılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/562 Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 25/1/1995 tarihli ve 4066 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 6/7/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 inci fıkrasına "Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi birinci fıkrasının son cümıesı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir düşer." "Can yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde (Değiştirilmiştir. "Madde 108- Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba. eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Doğum yapan izin verilebilir. memurlara istekleri halinde en çok onikı aya kadar aylıksız Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yun dışına sürekli görevle atanan Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yııdan az olmamak üzere en çok dort yıla kadar aylıksız izin venlebılır. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 ncı maddesi çerçevesınae. görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yen saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümlen saklıdır. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir." Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin: a) "II- Tazminatlar" bölümü "A-Ozel Hizmet Tazminatı" kısmının; - (i) bendine "Patent Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları" ibaresi, - (j) bendine "için" ibaresinden önce gelmek üzere "ve bunların yardımcıları" ibaresi. eklenmiş: - fb) bendinin 5 ıncı sırasındaki % 40 oranı % 45'e, - Dışişleri Bakanlığı meslek memurlanna ait (I) bendindeki % 50 oranı % 80'e, % 55 oranı % 90'a, % 60 oranı % îoo'e. yükseltilmiş, - (a) bendinin 1 inci sırası "Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 230'una" şeklinde değiştirilmiş, 2 nci sırası yürürlükten kaldırılmış, b) "lll-örtak Hükümler" bölümü üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak; a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri. b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri. c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi sürelen. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan nastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan surelere isabet eaen zam ve tazminatlar : c 25 eksik ödenir." Madde sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "l-genel İDARE HİZMETLERİ SINIFI' kısmının (h) sırasına Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Denizcilik Uzmanları. Gümrük Uzmanları" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli değişik IV Sayılı Makam tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasında yer alan "Kazanılmış hak aylıkları i inci derecede olanlardan;" ibaresi çıkarılmış, (f) bendi hükmünden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, (a) bendi aşağıdaki şekilde, mevcut (g) bendi ise (h) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup. İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanlar," "g) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; II İdare Kurulu Üyesi Bakanlık il Müdürlen ve aynı illerin II Emniyet Müdürlen "h) Bu sıranın (a), (b),(c). (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde yazılı görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra 43'üncü maddenin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen görevlere atananlar " Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ncı maddesinin binnci paragrafının "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonraki bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ", GAP İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarda ve Denizcilik Müsteşarlığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadrolarda fiilen çalışıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre aylık alan memurlardan (sözleşmeli personel hariç);" Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesine parantez hükmünden sonra gelmek üzere "ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununa tabi olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiş bulunan personele." ibaresi eklenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Madde sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin, 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile değişik birinci fıkrasının (a) bendindeki "Ekli (1) sayılı cetvelin" ibaresi, "Ekli (i) sayılı Ek Gösterge cetvelinin" şeklinde değiştirilmiştir. Madde tarih ve 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere ilişkin Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri, erler gibi iaşe olunurlar. Bunlardan kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler.'' Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yardımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mahkemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahkemelerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise (3000), ikinci derece öncelikli yörelerde ise (2500) olarak uygulanır." Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "almakta olan personelden" ibaresinden sonra gelmek üzere "(kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil)" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; -Ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olanlarda % 100'üne, -Ek göstergesi 3600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 75'ine, -Ek göstergesi 2200 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 40'ına, -Diğerlerinde % 26'sına, tekabül eden miktan," Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

9 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 "Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesinin değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takibeden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 72- Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmalan ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. "Geçici Madde 202- Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen hizmet sürelerine ait kesenek ve karşılıklarını zamanında ödememiş olan iştirakçilerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." 'ürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı: Madde tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 ncı maddesinin İkinci fıkrası ile tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesiyle değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kursu gören sözleşmeli subay adayları ile kurbağaadam kursu gören harp okulu öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığının % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığının % 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir." "Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan, Kuvvet Komutanlarının onayı ile tekrar denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara yıllık zorunlu dalış saatini tamamladıkları sürece hizmet yıllanna bağlı olarak denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara ödenen oranda aylık tazminat ödenir." Madde tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına "Diş Tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere "konusuyla ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emeklilik yönünden, Banka Başkanına (Guvernör) Bakanlık Müsteşarları, Başkan (Guvernör) Yardımcılarına Bakanlık Müsteşar Yardımcılan için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı, diğer personele ise ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevler için belirlenmiş makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirdikleri süreler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi uyarınca makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Madde tarihli Kamu iktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. "c) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir." Madde tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 36 ncı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Teşebbüsler, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yurt dışında kurduklan veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır." Madde tarihli ve 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 5- Başbakanlık Merkez Teşkilatında halen programcı veya çözümleyici olarak çalıştırılanlardan en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş olanların ücretleri ve her çeşit ödemeleri hakkında 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bunlara ayrıca 31 inci maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 31 inci maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki oranlardan; % 100 oranı 1996 yılında % 50, 1997 yılında % 75; % 75 oranı ise 1996 yılında % 40, 1997 yılında % 60 olarak uygulanır. Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Madde 26 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi 15/8/1995 tarihinden, 14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi 1/1/1996 tarihinden, diğer hükümleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 27 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan H. ÇETİN N. CEVHERİ Y. AKTUNA O. KUMBARACrBAŞI Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. S. DAÇE M. MOĞULTAY A. E. KIRATLIOĞLU N. KURT Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. HACALOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ A. GÖKDEMİR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. ERDEM M. MOĞULTAY M. GÖLHAN N. MENTEŞE Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı E. İNÖNÜ Dışişleri Bakanı 1. ATTILA Maliye Bakanı N. AYAZ E. ŞAHİN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı D. BARAN A. Ş. EREK H. EKtNCl Z. HALİS Sağlık Bakam Ulaştırma Bakam Tarım ve Kavisleri Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam H. AKYOL Sanayi ve Ticaret Bakanı V. ATASOY Ener} ve Tabii Kaynaklar Bakanı E.ollarBakanıV.V.Ş Kültür Bakanı V. V. H. AKYOL Turizm Bakanı V. H. EKİNCİ Orman Bakam R. AKÇALI Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 24 Temmuz 1995 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA "Dünyanın Kesişme Yolları: Akdeniz" konulu toplantıya katılmak üzere, 25 Temmuz 1995 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakam İrfan GÜRPINAR'm vekâlet etmesini yüksek tasviplerine, saygıyla arzederim. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24 Temmuz 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılıyazınız. "Dünyanın Kesişme Yolları: Akdeniz" konulu toplantıya katılmak üzere, 25 Temmuz 1995 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İrfan GÜRPINAR'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 2/9/1961 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe işlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : "Döner Sermayenin Gelirleri Madde 5 Döner Sermayenin gelirleri şunlardır: a) Her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilecek ücretler, b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında alınacak ücretler, c) İlaç, kan ürünü ve benzeri madde ve malzeme karşılığında alınacak ücretler, d) özel Tarifeli Poliklinik, teşhis tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer hizmetlerden alınacak ücretler, e) Döner Sermaye ile ilgili diğer gelirler," MADDE 2 Yönetmeliğin 16/8/1968 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün masrafları, Ankara'daki kurumlardan Bakanlıkça uygun görülecek birinin döner sermayesinden karşılanır." MADDE 3 Yönetmeliğin 16/8/1968 tarih ve ve 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan yönetmeliklerle değişik 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Döner Sermayenin Giderleri Madde 7 Döner sermayenin giderleri şunlardır: a) Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri, b) 1475 sayılı İş Kanunu'na göre istihdam edilecek işçi ücretleri, cj Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, d) Döner sermayenin kullanımına verilen binalara ait küçük onarım ve kira bedelleri, e) Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, 0 Canlı hayvan beslenmesi, vergi, resim, harç ve komisyon giderleri, g) Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler." MADDE 4 Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Atama ve Özlük Hakları Madde 10 Döner sermayede görevlendirilecek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olup, bunların her türlü özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanır. Döner Sermaye Sorumlu Saymanları Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel Sağlık Bakanlığınca, diğer personel Sağlık Bakanlığının iznine istinaden Valiliklerce atanır sayılıiş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personelin özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanır. İşçi istihdamı genel hükümlere ve genel bütçe politikası ite tesbit edilen usul ve esaslara göre yapılır". MADDE 5 Yönetmeliğin 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 "Madde 16 Kasadan yapılacak ödemeler için, Maliye Bakanlığı'nca çıkartılan genel tebliğlerdeki limitler; ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için ise, Maliye Bakanlığı'nca çıkartılan tebliğlerdeki limitlerin yansı uygulanır. Kasa fazlası, T.C. Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatınlır. Kasadan ödenebilecek miktan aşan ödemeler ita amiri ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan ödenir." MADDE 6 Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 17 Kurumlann her türlü alım, satım, kira, trampa ve benzeri işlemleri 4/8/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği" hükümlerine tabidir." MADDE 7 Yönetmeliğin 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Acil ve zorunlu masrafların yapılabilmesi amacıyla her yıl Bütçe Kanunlarında belirlenen miktara kadar ita amiri tarafından görevlendirilen mutemede avans verilebilir. Her kurumda ancak bir mutemet bulunur. Mutemet tarafından yapılacak masraflarda, her kalem eşyanın tutarı TL. (Beşyüzbinlira) lirayı geçmeyen kısmı için evrakı müsbitesi bağlanmak suretiyle liste tanzim edilir. Liste, mutemet ve daire amiri tarafından imzalanır. Komisyon tarafından onaylandıktan sonra mahsup edilmek üzere saymanlığa tevdi olunur." MADDE 8 Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 24 Kurum ve kurutuşlarda üretilen mal ve hizmetlerle, üretim esnasında meydana gelen mamul ve yarı mamul maddeler ile fireler maliyet bedelinin'altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedel ile Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır." MADDE 9 Yönetmeliğin 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 26 Birinci derece ita amirinin müsaade ettiği mal ve hizmetlerin kredili satılması mümkündür. Bu takdirde siparişle birlikte işin bedelinin % 10'u peşin alınır; mal ve hizmetin tesliminde işin bedelinin % 25'i ödenmiş olmak kaydıyla kalan bedel 12 ayı geçmemek üzere eşit miktarlarda takside bağlanabilir." MADDE 10 Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 39 Döner Sermaye kadrolarının ihdası, iptali ve benzeri işlemleri 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir." MADDE 11 Yönetmeliğin 18 inci, 27 nci, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 12 Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

KANUN. Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014

KANUN. Kanun No. 6569 Kabul Tarihi: 19/11/2014 26 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29187 KANUN TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6569 Kabul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI... EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm Sayfa 1 / 46 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ K YAPILM ASINA DAİ R KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 111111 ÖSYM MEVZUATI Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 1 DİZİN KANUN 6114 Sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500)

Kendisine dört ayı aşmamak kaydıyla geçici olarak veya vekâlet suretiyle kefalete bağlı görev verilenler, bu madde hükmüne bağlı olmayıp (1500) BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĐN ĐLGĐLĐ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĐ ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA ĐLĐŞKĐN KANUN Kanun No. 5917 Kabul

Detaylı

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39

Kanun Numarası : 4447 Kabul Tarihi : 25/8/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/9/1999 Sayı : 23810 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 39 7645 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR

Detaylı

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELĠ ĠġLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; döner sermayeli işletmelerin kurulmasını, yönetimini

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı