T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Temmuz 1995 SALI. Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 25 Temmuz 1995 SALI. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1995 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Tabiî Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi ; MADDE I.- Bu Kanunun amacı, tabiî afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. MADDE 2.- Onarımı mümkün görülen ve birden fazla bağımsız bölümü olan hasarlı yapılarda, 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, onarım yardımından yararlanmak için kat malikleri sayı ve arsa payı çoğunluğu ile borçlanma sözleşmelerini yapmaları halinde, borçlanma. sözleşmesi yapmayan veya bu imkâna sahip olmayan diğer kat maliklerinin herhangi bir karar almaya gerek kalmadan Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yapının ortak yerlerinde yapılacak onarım giderlerine arsa paylan oranında iştirakini sağlattırmaya, bunlardan tahsilat yapmaya ve yaptırmaya, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa dayanılarak kredi verilen inşaatı tamamlanmış veya devam etmekte olan konutlardan hasar görenlerin Toplu Konut İdaresine veya bankalara olan borçlarının ertelenmesi veya silinmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : MADDE 3.- Tabiî afet nedeniyle özel ve kamu kuruluşları ile kişiler tarafından toplanan bağış ve yardımlardan, her ne ad altında toplanırsa toplansın nakdî olanlar Afetler Fonuna; yiyecek, içecek, giyecek, tıbbî yardım, çadır ve diğer her türlü taşınır mallar ise Kızılay'a aktarılır. Bu amaçla toplanan yardımlar derhal tabiî afet bölgelerine intikal ettirilir ve tabiî afet bölgeleri dışında kullanılamaz. MADDE 4.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabiî afet nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına ve sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimine ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir. Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. MADDE S.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiijen kullandıkları işyerleri tabiî afet nedeniyle hasar görenlere 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardımın miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulunca belirlenir. Ödemeler zarar görenlerin malik veya kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır. MADDE 6.- Bu Kanun kapsamına giren yöre belediyelerinin tabiî afet nedeniyle toplayamadığı Emlak Vergisi dahil, diğer vergi, resim ve harçlar, tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan fonlardan karşılanabilir. Birinci fıkraya göre hangi fondan ne miktarda ödeme yapılacağı Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Tabiî afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar artırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir. MADDE sayılı Tabiî Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 EK MADDE 1.- Meydana Gelen tabiî afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine 2090 sayılı Kanunla kurulmuş fon hesabından temin edilerek aynî olarak Verilir. MADDE 8.- Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan işyerleri tabiî afetten zarar görmüş esnaf, sanatkâr ve serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına Türkiye Halk Bankasınca; çiftçilere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kredi verilmesine ve bununla ilgili esas ve usullerin tespitine Başbakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 9.- Sigorta şirketlerince tabiî afet nedeniyle ödenen veya ödenecek tazminatlar devletçe ödenen her türlü yardımlardan düşülür. Bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili sürelerin tespitine Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 11L: Bu Kanun tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11.- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 24/7/1995 TBMM Kararlan Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, İsmet Özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tarım ve Köyişleri Eski Bakam Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakam Fahrettin Kurt'un Yüce Divana Şevkine Mahal Olmadığına Dair Karar No. : 375 Karar Tarihi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihli 228 numaralı Kararı ile kurulan (9/16) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun tarihli ve Esas 9/16 Karar, 5 Sayılı Raporu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli ve 143 üncü ve tarihli 144 üncü Birleşimlerinde görüşülerek; Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Devlet Eski Bakanları Işın Çelebi, îsmet özarslan, Recep Ercüment Konukman, Mehmet Çevik ve Cemil Çiçek, Tanm ve Köyişleri Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Şükrü Yürür ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Fahrettin Kurt'un ülkemize gelen soydaşlarımızın iskâm ve konut yapımı ile ilgili işlemlerde mevzuata ve kanunlara aykırı hareket ederek Devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla haklarında, başbakan ve bakan sıfatıyla dava açılmasını gerektirecek cezai bir sorumluluklarının bulunmadığına ve Yüce Divana şevklerine mahal olmadığına karar verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar No. : 377 Karar Tarihi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Salı gününden başlamak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun tarihli 146 ncı Birleşiminde kararlaştırılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kanun Hükmünde Kararname Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/562 Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 25/1/1995 tarihli ve 4066 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 6/7/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün A/11 inci fıkrasına "Çevre Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları" ibaresi "Çevre Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi birinci fıkrasının son cümıesı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir düşer." "Can yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde (Değiştirilmiştir. "Madde 108- Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba. eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Doğum yapan izin verilebilir. memurlara istekleri halinde en çok onikı aya kadar aylıksız Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yun dışına sürekli görevle atanan Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 1

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yııdan az olmamak üzere en çok dort yıla kadar aylıksız izin venlebılır. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 ncı maddesi çerçevesınae. görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yen saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümlen saklıdır. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir." Madde sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinin: a) "II- Tazminatlar" bölümü "A-Ozel Hizmet Tazminatı" kısmının; - (i) bendine "Patent Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları" ibaresi, - (j) bendine "için" ibaresinden önce gelmek üzere "ve bunların yardımcıları" ibaresi. eklenmiş: - fb) bendinin 5 ıncı sırasındaki % 40 oranı % 45'e, - Dışişleri Bakanlığı meslek memurlanna ait (I) bendindeki % 50 oranı % 80'e, % 55 oranı % 90'a, % 60 oranı % îoo'e. yükseltilmiş, - (a) bendinin 1 inci sırası "Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 230'una" şeklinde değiştirilmiş, 2 nci sırası yürürlükten kaldırılmış, b) "lll-örtak Hükümler" bölümü üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak; a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri. b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri. c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi sürelen. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

7 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan nastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan surelere isabet eaen zam ve tazminatlar : c 25 eksik ödenir." Madde sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "l-genel İDARE HİZMETLERİ SINIFI' kısmının (h) sırasına Tüketici ve Rekabet Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere, "Denizcilik Uzmanları. Gümrük Uzmanları" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli değişik IV Sayılı Makam tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasında yer alan "Kazanılmış hak aylıkları i inci derecede olanlardan;" ibaresi çıkarılmış, (f) bendi hükmünden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş, (a) bendi aşağıdaki şekilde, mevcut (g) bendi ise (h) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Kaymakamlardan ve bu sıfatı kazanmış olup. İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlardan kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olanlar," "g) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; II İdare Kurulu Üyesi Bakanlık il Müdürlen ve aynı illerin II Emniyet Müdürlen "h) Bu sıranın (a), (b),(c). (d), (e), (f) ve (g) bendlerinde yazılı görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra 43'üncü maddenin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen görevlere atananlar " Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ncı maddesinin binnci paragrafının "Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü" ibaresinden sonraki bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ", GAP İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarda ve Denizcilik Müsteşarlığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadrolarda fiilen çalışıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre aylık alan memurlardan (sözleşmeli personel hariç);" Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 1 inci maddesine parantez hükmünden sonra gelmek üzere "ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununa tabi olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiş bulunan personele." ibaresi eklenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Madde sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin, 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile değişik birinci fıkrasının (a) bendindeki "Ekli (1) sayılı cetvelin" ibaresi, "Ekli (i) sayılı Ek Gösterge cetvelinin" şeklinde değiştirilmiştir. Madde tarih ve 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere ilişkin Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri, erler gibi iaşe olunurlar. Bunlardan kazandan iaşelerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler.'' Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yardımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mahkemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahkemelerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise (3000), ikinci derece öncelikli yörelerde ise (2500) olarak uygulanır." Madde sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "almakta olan personelden" ibaresinden sonra gelmek üzere "(kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil)" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; -Ek göstergesi 6400 ve daha yüksek olanlarda % 100'üne, -Ek göstergesi 3600 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 75'ine, -Ek göstergesi 2200 (dahil) (hariç) arasında olanlarda % 40'ına, -Diğerlerinde % 26'sına, tekabül eden miktan," Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 4

9 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 "Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesinin değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. "İştirakçilerden, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malûllüğü hükümlerine göre vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takibeden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. "Ek Madde 72- Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmalan ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. "Geçici Madde 202- Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen hizmet sürelerine ait kesenek ve karşılıklarını zamanında ödememiş olan iştirakçilerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayım tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." 'ürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı: Madde tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağaadam Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 ncı maddesinin İkinci fıkrası ile tarihli ve 499 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesiyle değişik üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kursu gören sözleşmeli subay adayları ile kurbağaadam kursu gören harp okulu öğrencilerine kurs süresince kıstas aylığının % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir. Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam olmak üzere seçilen erbaş ve erlere kursa katılmalarını takip eden aybaşından itibaren kıstas aylığının % 2'si, kursu başarmalarından itibaren denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam kadrolarında görevlendirildikleri müddetçe kıstas aylığın % 4'ü oranında aylık dalış tazminatı ödenir." "Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam niteliklerini korudukları halde kadro ve hizmet gerekleriyle Silahlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atananlardan, Kuvvet Komutanlarının onayı ile tekrar denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadam hizmetlerinde görevlendirilmeleri gerekli görülen ve sağlık durumları elverişli olan denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara yıllık zorunlu dalış saatini tamamladıkları sürece hizmet yıllanna bağlı olarak denizaltıcı, dalgıç ve kurbağaadamlara ödenen oranda aylık tazminat ödenir." Madde tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına "Diş Tabibi" ibaresinden sonra gelmek üzere "konusuyla ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla çözümleyici ve programcı" ibaresi eklenmiştir. Madde sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Enstitü Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu görevleri nedeniyle yapılan ücret ödemesi aynen uygulanır." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Emeklilik yönünden, Banka Başkanına (Guvernör) Bakanlık Müsteşarları, Başkan (Guvernör) Yardımcılarına Bakanlık Müsteşar Yardımcılan için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı, diğer personele ise ifa ettikleri görevleri itibariyle Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevler için belirlenmiş makam tazminatları uygulanır. Bu görevlerde geçirdikleri süreler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 68 inci maddesi uyarınca makam tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

11 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Madde tarihli Kamu iktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. "c) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir." Madde tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 36 ncı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Teşebbüsler, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yurt dışında kurduklan veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır." Madde tarihli ve 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 5- Başbakanlık Merkez Teşkilatında halen programcı veya çözümleyici olarak çalıştırılanlardan en az 4 yıllık yükseköğretim görmüş olanların ücretleri ve her çeşit ödemeleri hakkında 35 inci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. Bunlara ayrıca 31 inci maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenir." Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 31 inci maddesinin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 20 nci maddesine göre verilecek emekli ikramiyesinin hesaplanmasında, Ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki oranlardan; % 100 oranı 1996 yılında % 50, 1997 yılında % 75; % 75 oranı ise 1996 yılında % 40, 1997 yılında % 60 olarak uygulanır. Yürütme ve İdare Boluma Sayfa : 7

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Madde 26 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi 15/8/1995 tarihinden, 14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi 1/1/1996 tarihinden, diğer hükümleri yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 27 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan H. ÇETİN N. CEVHERİ Y. AKTUNA O. KUMBARACrBAŞI Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı B. S. DAÇE M. MOĞULTAY A. E. KIRATLIOĞLU N. KURT Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı A. HACALOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ A. GÖKDEMİR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. ERDEM M. MOĞULTAY M. GÖLHAN N. MENTEŞE Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı E. İNÖNÜ Dışişleri Bakanı 1. ATTILA Maliye Bakanı N. AYAZ E. ŞAHİN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakanı D. BARAN A. Ş. EREK H. EKtNCl Z. HALİS Sağlık Bakam Ulaştırma Bakam Tarım ve Kavisleri Bakanı V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam H. AKYOL Sanayi ve Ticaret Bakanı V. ATASOY Ener} ve Tabii Kaynaklar Bakanı E.ollarBakanıV.V.Ş Kültür Bakanı V. V. H. AKYOL Turizm Bakanı V. H. EKİNCİ Orman Bakam R. AKÇALI Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

13 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 24 Temmuz 1995 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA "Dünyanın Kesişme Yolları: Akdeniz" konulu toplantıya katılmak üzere, 25 Temmuz 1995 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakam İrfan GÜRPINAR'm vekâlet etmesini yüksek tasviplerine, saygıyla arzederim. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Temmuz BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24 Temmuz 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılıyazınız. "Dünyanın Kesişme Yolları: Akdeniz" konulu toplantıya katılmak üzere, 25 Temmuz 1995 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Kültür Bakanı İsmail CEM'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı İrfan GÜRPINAR'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 2/9/1961 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe işlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 9

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : "Döner Sermayenin Gelirleri Madde 5 Döner Sermayenin gelirleri şunlardır: a) Her türlü muayene, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilecek ücretler, b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında alınacak ücretler, c) İlaç, kan ürünü ve benzeri madde ve malzeme karşılığında alınacak ücretler, d) özel Tarifeli Poliklinik, teşhis tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer hizmetlerden alınacak ücretler, e) Döner Sermaye ile ilgili diğer gelirler," MADDE 2 Yönetmeliğin 16/8/1968 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişik 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün masrafları, Ankara'daki kurumlardan Bakanlıkça uygun görülecek birinin döner sermayesinden karşılanır." MADDE 3 Yönetmeliğin 16/8/1968 tarih ve ve 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan yönetmeliklerle değişik 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Döner Sermayenin Giderleri Madde 7 Döner sermayenin giderleri şunlardır: a) Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri, b) 1475 sayılı İş Kanunu'na göre istihdam edilecek işçi ücretleri, cj Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, d) Döner sermayenin kullanımına verilen binalara ait küçük onarım ve kira bedelleri, e) Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, 0 Canlı hayvan beslenmesi, vergi, resim, harç ve komisyon giderleri, g) Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler." MADDE 4 Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Atama ve Özlük Hakları Madde 10 Döner sermayede görevlendirilecek personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olup, bunların her türlü özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanır. Döner Sermaye Sorumlu Saymanları Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel Sağlık Bakanlığınca, diğer personel Sağlık Bakanlığının iznine istinaden Valiliklerce atanır sayılıiş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personelin özlük hakları döner sermaye bütçesinden karşılanır. İşçi istihdamı genel hükümlere ve genel bütçe politikası ite tesbit edilen usul ve esaslara göre yapılır". MADDE 5 Yönetmeliğin 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

15 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 "Madde 16 Kasadan yapılacak ödemeler için, Maliye Bakanlığı'nca çıkartılan genel tebliğlerdeki limitler; ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla kasada bulundurulabilecek miktarlar için ise, Maliye Bakanlığı'nca çıkartılan tebliğlerdeki limitlerin yansı uygulanır. Kasa fazlası, T.C. Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak hesaba yatınlır. Kasadan ödenebilecek miktan aşan ödemeler ita amiri ve sayman tarafından imzalanan çeklerle bankadan ödenir." MADDE 6 Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 17 Kurumlann her türlü alım, satım, kira, trampa ve benzeri işlemleri 4/8/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği" hükümlerine tabidir." MADDE 7 Yönetmeliğin 23/11/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Acil ve zorunlu masrafların yapılabilmesi amacıyla her yıl Bütçe Kanunlarında belirlenen miktara kadar ita amiri tarafından görevlendirilen mutemede avans verilebilir. Her kurumda ancak bir mutemet bulunur. Mutemet tarafından yapılacak masraflarda, her kalem eşyanın tutarı TL. (Beşyüzbinlira) lirayı geçmeyen kısmı için evrakı müsbitesi bağlanmak suretiyle liste tanzim edilir. Liste, mutemet ve daire amiri tarafından imzalanır. Komisyon tarafından onaylandıktan sonra mahsup edilmek üzere saymanlığa tevdi olunur." MADDE 8 Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 24 Kurum ve kurutuşlarda üretilen mal ve hizmetlerle, üretim esnasında meydana gelen mamul ve yarı mamul maddeler ile fireler maliyet bedelinin'altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedel ile Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliği hükümlerine göre satılır." MADDE 9 Yönetmeliğin 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 26 Birinci derece ita amirinin müsaade ettiği mal ve hizmetlerin kredili satılması mümkündür. Bu takdirde siparişle birlikte işin bedelinin % 10'u peşin alınır; mal ve hizmetin tesliminde işin bedelinin % 25'i ödenmiş olmak kaydıyla kalan bedel 12 ayı geçmemek üzere eşit miktarlarda takside bağlanabilir." MADDE 10 Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 39 Döner Sermaye kadrolarının ihdası, iptali ve benzeri işlemleri 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir." MADDE 11 Yönetmeliğin 18 inci, 27 nci, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 12 Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Hacettepe Üniversitesinden : Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik MADDE 1 20/11/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği"'nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 Merkez Yönetim Kurulu: Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcılarından birinin Başkanlığında Fen Fakültesi Dekanı, Mühendislik Fakültesi Dekanı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Mesleki Teknoloji Yüksekokulu Müdürü olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İta Amiri Rektördür. Rektör yetkisini gerektiğinde ve uygun gördüğü ölçüde Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir." Yürürlük MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği'nin 12 nci ve 17 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik MADDE 1 10/3/1990 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Temel İngilizce Bölümü Hazırlık sınıfında eğitimin süresi en çok iki yarı yıldır. Başarısız olan Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ertesi yıl Destek sınıfına devam veya bunu izleyen ders yılı başında verilecek olan yeterlik sınavına girme koşulları Bölüm kurulunca belirlenir." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir. a) Meslek Yüksekokulu Diploması: İlgili Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir. b) Önlisans Diploması : Lisans programı uygulayan Fakülte Bölümlerinde Önlisans Diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör'ün imzaları bulunur. Bu şekilde verilen diplomalarda öğrencinin görmüş sayıldığı öğrenim süresi belirtilir. c) Lisans Diploması : ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi, bölümü ve varsa programı belirtilir. d) Çift Anadal Diploması: Çift Anadal programı uygulayan Fakülte Bölümlerinde Çift Anadal Diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör'ün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift anadal programının adı belirtilir. Yürütme ve idare BolümüSayfa : 12

17 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 e) Yan Dal Sertifikası: Yan Dal programı uygulayan Fakülte Bölümlerinde Yan Dal Sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm Başkam, Dekan ve Rektör'ün imzalan bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir. f) Lisansüstü Diploması : İlgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Lisansüstü diplomalarda öğrencinin enstitüsü, enstitü anabilim dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur." MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik MADDE 1 6/8/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ' 'Orta Doğu Teknik Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi dört öğrenim yılıdır. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamladıklannda genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir. Lisans öğrencileri öğrenimlerini Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın en fazla yedi öğrenim yılı içinde tamamlamak zorundadır. Yedi yıl içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezun olmak için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için bir sınav, bir bütünleme hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notları dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, not ortalamalarım yükseltmek üzere programlarındaki 3. ve 4. sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler için Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan 3 dönem içinde ders tekrarı koşulu uygulanmaz." MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesine (d) Bendi Eklenmesine İlişkin Yönetmelik SADSDSKJASDDFDDG MADDE 1 5/1/1994 tarih ve Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. "d) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, gerekli not ortalamasını sağlayamadıkları için ilişiği kesilenlere üç yıl içinde kullanacaktan üç sınav hakkı tanınır. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 13

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : Sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında, dersler başlamadan önce yapılır. Sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınavlara katılmak için adayların Üniversite Senatosunca belirlenen Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na dilekçe ile başvuru yapması zorunludur." MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Orta Doğu Teknik Üniversitesinden : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik MADDE 1 26/4/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "öğrenim süresi iki yıldır. Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmadıkça, öğrenimlerini en fazla dört yıl içinde tamamlamak zorundadır. Dört yıl içinde mezun olmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla mezun olabilmek için beş dersten fazla dersi kalanlara daha önce alıp başarısız oldukları dersler için bir sınav, bir bütünleme hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız (mezuniyet için kalan) ders sayısını en fazla beş derse indirenlere bu dersler için üç dönem, ek sınavları almadan dört veya beş dersi kalmış olanlara bu dersler için dört dönem, üç veya daha az dersi kalmış olanlara bu dersler için sınırsız ek süre tanınır. Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de not ortalamalarım yükseltmek üzere programlarındaki 1. ve 2. sınıf derslerinin dilediklerinden sınırsız ek süre tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğrenciye verilecek ders notlan dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçlan gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur." MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. Adana Valiliğinden : Tebliğler Karar No : 1995/1 Karar Tarihi : 10/7/1995 Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; Mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 nci maddelerinin verdiği yetkiye istinaden 30 Ekim 1995 tarihine kadar Adana İli dahilinde; Yürütme ve İdare BölümüSayfa : 14

19 25 Temmuz 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 1 İlimiz dahilindeki orman yangınlarının en önemli sebeplerinden olduğu kadar tarım alanlarına verdiği zararlar ekolojik dengenin bozulmasına neden olması, güvenlik ve ekonomik yönden yarattığı sakıncalar nedeniyle, İlimiz genelinde anız yakılmasının yasaklanması, 2 Köy Muhtarlarınca; ilin tahtası ve hoparlör gibi duyum araçları ile anız yakılmasının yasaklandığının vatandaşlara duyurulması, 3 Camilerde yapılan vaaz ve Cuma hutbelerinde, konunun öneminin vatandaşlarımıza anlatılması, 4 Piknik yerleri, orman alanları ve bu yerler civarında bulunan tarlalar ile yol kenarlarındaki boş alanlarda her türlü kuru ot, çalılık, bahçe çiti ve bahçe temizliği için ateş yakılmaması, 5 Piknik yerleri, orman alanfan ve bu yerler civannda bulunan, her türlü sanayi tesislerinin bacalarından ve bu yerlerde seyreden araçlardan, ateşli maddeler dökülmemesi, atılmaması, 6 Tel örgü ile koruma altına alınan orman ağaçlandırma sahalarına, görevliler dı-- inda, her ne maksatla olursa olsun hiç bir vasıta ile giriş, çıkış yapılmaması, kararlaştırılmıştır. Yukarıda kararlaştırılan tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 383 ve 526 nci maddeleri ile diğer ilgili maddeleri gereğince kanuni işlem yapılacaktır. Tebliğ olunur. Muğla Valiliğinden : Karar No : 23 Karar Tarihi : 9/6/1995 Mahalli Çevre Kurulu Kararı Mahalli Çevre Kurulu 9/6/1995 günü saat 15.00'de Vali Dr. Lâle AYTAMAN başkanlığında, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. Gündem kış sezonu yakıt programı, 2 - Mermer kesim atölyeleri, 3 - İlimizdeki eğlence yerlerine gürültü monitörünün takılması. Karar 1 a) kış sezonunda İlimiz sınırlan içerisinde, toplam kükürt oram % l'in altında, kalorifik değeri K.cal/kg olan kömürlere izin verilmesi, bu şartlara Soma- Kısrakdere, Aydın-Şahinali, Soma-Eynez, Soma-Sankaya kömürleri uyduğundan ısınmada yalnız bu ocaklardan çıkan kömürlerin kullanılmasına, b) (a) bendindeki şartlara uymadığından, İlimiz sınırlan içerisindeki kömür ocaklarından çıkarılan kömürlerin İl sınırlan içerisindeki yerleşim beldelerinde, ısınmada kullanımının yasaklanmasına, c) İlimiz sınırları içerisindeki ocaklardan çıkarılan kömürlerin İl dışına satışı halinde, satılan kömürlerin miktarı, satın alan kurum, kuruluş veya bayinin, unvanı ve yeri gibi bilgilerin satış sırasında Çevre İl Müdürlüğüne bildirilmesine, d) ti merkezine ve İlçelere gece gelen kömür araçlarının şehir girişlerinde belirlenecek noktalarda trafik ekiplerince durdurularak, sabahleyin; Belediye Başkanlığı ve Defterdarlık elemanlarından teşekkül eden bir ekip tarafından kontrol edildikten sonra şehre girişine müsaade edilmesine, e) Gündüz gelen kömür araçlarının kontrolünün de aynı noktalarda aynı ekip tarafından yapılmasına, f) Gece ve gündüz giriş yapan araçların kontrolünün Cumartesi ve Pazar günleride aynı şekilde devam ettirilmesine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 25 Temmuz 1995 Sayı : g) Şehiriçi denetimlerinin Sağlık Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı elemanlarından oluşacak ekiple yapılmasına, h) Yasaklanan kömürlerin yakalanması halinde, 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezası verilmesine, ayrıca yakalanan kömüre elkonularak termik santrallere teslim edilmesine, ı) Ekim ayından itibaren bacasından yoğun duman çıkaranların şehrin belediyesi tarafından tespit edilecek hakim bir noktasından gözetlenerek ikaz edilmesine, tekrarında 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre idari para cezasına çarptırılmasına, denetim sırasındaki denetim ekibi ve hakim noktadaki kişiler arasındaki haberleşmenin Belediye Başkanlığının temin edeceği iletişim araçları ile yapılmasına, j) kış sezonunda ateşçi belgesi olmayan kalorifercilerin, kalorifer kazanı yakmalarının yasaklanmasına, ateşçi belgesi olanların da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezinin birlikte düzenleyeceği yeni kurslardan geçirilmesine, k) Belediye ve kömür satıcılarının müsaade edilen kömürlerden yeteri kadar stok bulundurmasına, satışına izin verilen kömürlerin alınışında vatandaşların mağdur edilmemesine, 1) Resmi dairelerdeki denetimlerin birim amirlerince yapılmasına, yasak kömürleri yakan resmi dairelerin birim amirlerinin 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre bizzat sorumlu tutulmalarına, 2 Türkiyenin en önemli turizm merkezlerinden olmakla beraber % 67'si ormanlarla kaplı, % 24'ü özel çevre kapsamında bulunan Muğla ilinde sanayinin çevre ile uyum halinde gelişmesi amacıyla mermer atölye ve entegre tesisleri gibi kirletici sanayi tesislerinin karayollarından belirli bir uzaklıkta bulunması gerekmektedir. Bu sebeple; 12/6/1995 tarihine kadar müracaatım yapmış, ilgili kurum ve kuruluşlardan olumlu görüş almış, jeolojik etüd haricinde işlemlerini tamamlamış faaliyet sahipleri dışında, bu tarihten sonraki müracaat sahiplerinin kuracağı tesislerden; a) Mermer atölyelerinin Devlet Karayolu ve turistik yollara karayolu istimlak sınırından en az 300 metre, kapalı entegre mermer tesislerinin ise en az 100 metre'den daha yakına x kurutmamasına, b) Yeni yapılacak tesislere; peysaj mimarı tarafından hazırlanmış peysaj projeleri olmadan inşaat ruhsatı verilmemesine, peysaj projelerinin uygulandığının Çevre Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü elemanlarınca belgelenmeden iskan ve işletme ruhsatının verilmemesine, eski tesislerin de peysaj projelerinin yaptırtılarak uygun ağaç türleri ile ağaçlandırılmasına, c) Yukarıdaki mesafelere uymadan yapılmış olan tesislerin 5 (beş) yıllık bir sürede durumlarını bu mesafelere uydurmalarına, uzun vadede ise bu tesislerin belli bir bölgede toplanmasına, d) Gökova-Fethiye ve Gökova-Datça karayolu güzergahında mermer atölyesi ve entegre tesisleri gibi kirletici sanayi tesislerine izin verilmemesine, 3 İlimizde özellikle turizm sezonunda yoğun şikâyetlere neden olan, kişilerin huzur ve sükununu, ruh ve beden sağlığını bozan, insan ve çevre sağlığı üzerinde önemli pek çok olumsuz etkisi olan gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla; a) Yeni açılacak ve bu kararın ilânından önce ruhsatlandınlmış müzik yayım yapan eğlence yerlerinden (bar, pavyon, gazino, disko, pub, lokanta vb.) kaynaklanan Gürültünün, denetim altına alınması ve Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde öngörülen sınırlar içinde tutulması amacıyla "Gürültü İzleme/Ölçme/Kontrol Monitörü" kullanmalarının zorunlu hale getirilmesine, b) Gürültü izleme/ölçme/kontrol monitörünün, ses düzeneklerine montajının yaptırılarak mühürlenmesine, bu işlemler için Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Çevre Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğünün işbirliği yapmalarına, c) Monitör montajı için komisyonca belirlenen işletmelere 30/8/1995 tarihine kadar süre verilmesine, bu süre zarfında adı geçen monitörü takmayanlar veya taktıkları halde herhangi bir şekilde çalışma şeklini değiştirenlere 2872 Sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesine ve bu Kanuna muhalefetten idari para cezası verilmesine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN

TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN 7523 TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 4123 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/7/1995 Sayı: 22354

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak.

a)öğrencilerin eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak; bu yolla Üniversitede eğitimin verimliliğini artırmak. Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (08/06/2003 tarihli ve 25132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler ; 03.07.2006

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla.

No: 393 BİLGİ NOTU. Talep edildiği takdirde yönetmelikteki değişiklikler önceki haliyle karşılaştırmalı olarak gönderilecektir. Saygılarımızla. BİLGİ NOTU KONU : Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (4864 sayılı, numaralı, nolu yasası) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4864 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4864 Kabul Tarihi : 29.5.2003 MADDE 1.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 473 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 27.10.1989 No : 388 Yetki Kanununun Tarihi : 12. 3.1986

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096

26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037. 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 26 Ağustos 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28037 26 Ekim 2011 Çarşamba Sayı: 28096 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2011/2174 ile Değişiklik Karar Sayısı : 2011/2341 Ekli 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 İlgili madde numarası için

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1)

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) 9091 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Amaç 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli; Sınıflandırmak, Aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, Derece

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı