Son günlerde ülkemizde yaşanan kuvvetli sıcaklar, Büyük

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Son günlerde ülkemizde yaşanan kuvvetli sıcaklar, Büyük"

Transkript

1

2

3

4 agrotime ÖNSÖZ ESİN HEPSAVAŞCI editörden... Ag ro ti me Ya yın cı lık Adı na İm ti yaz Sa hi bi Gran te e on be half of Ag ro ti me Ya yın cı lık Fa hi re GÖ NEN Ge nel Ya yın Yö net me ni ve So rum lu Ya zı İş le ri Mü dü rü Exe cu ti ve Edi tor and Res pon sib le Edi to ri al Of fi ce Ma na ger Esin HEP SA VAŞ CI Say fa Ta sa rım / Pa ge De sign Mus ta fa SA RI KA YA Da nış ma Ku ru lu / Ad vi sory Bo ard Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Prof. Dr. Fe rit TU RAN LI Prof. Dr. Mus ta fa BOL CA Yrd. Doç. Dr. Mit hat Dİ REK Yrd. Doç. Dr. Y. Em re Kİ TİŞ Doç. Dr. Hüs nü KA YIK ÇI OĞ LU Dr. Fa di me ATEŞ Prof. Dr. Ya vuz AK BAŞ Prof. Dr. Öz dal GÖK DAL Yrd. Doç. Dr. Okan ATAY Dr. En gin YA RA LI Vet. Hek. Ta hir S. YA VUZ Prof. Dr. Su at Dİ KEL Prof. Dr. Işık ORAY Dr. Murat ÇİÇEKLİ Çe vi ri / Trans la ti on Bu rak Ca ner ÇAĞ LA YAN Bas kı Ön ce si / Bas kı / Bas kı Son ra sı Prep ress / Print / Af ter press Hür ri yet Mat baa sı 5501 Sk. No: 6 K: 1 Tu na Mah. Çam di bi/iz MİR Tel: Fax: Ya yın Tü rü: İki Ay lık Sü re li Ya yın Pub li ca ti on Type: Bi monthly Pe ri odi cal Bas kı Ta ri hi: Ağustos 2015 Da te of Print: August 2015 Yö ne tim Ye ri / Ad mi nis tra ti on Of fi ce 1847/12 Sk. No: 1/B Ye ni gir ne - Kar şı ya ka / İZ MİR Tel & Fax: AG RO TI ME der gi sin de ya yın la nan rek lam, ya zı ve fo toğ raf la rın her tür lü te lif hak kı Ag ro ti me Ya yın cı lık a ait tir. İzin alın mak sı zın kul la nı la maz. AG RO TI ME, ba sın il ke le ri ne uy ma ya söz ver miş tir. Any ad ver ti sing, text, and pho tog raphy pub lis hed in AG RO TI ME be longs to Ag ro ti me Ya yın cı lık, and can not be used wit ho ut per mis si on. AG RO TI ME, pro mi ses to comply with the prin cip les of press ro ti me ya yin ci lik.com.tr in ro ti me ya yin ci lik.com.tr Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Bir insan, günde 4 ton su tüketebilir mi? Evet tüketebilir. Nasıl mı? Son günlerde ülkemizde yaşanan kuvvetli sıcaklar, Büyük Okyanus taki deniz suyu yüzey sıcaklığının artmasından dolayı, en son 2009 yılında görülen El Nino atmosfer olayıyla, ilerleyen dönemde kuraklığa sebep olabilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde seyrediyor. İlginç olan, ülkemizin kuzeyinin, güneyinden daha sıcak durumda olması. Bu sıcaklık değişimleri küresel ölçekte de, büyük iklim dalgalanmalarına sebep oluyor. Bunun sonucunda topraklarımız, iklim değişikliğinin de etkisiyle zaman içinde verimliliğini kaybediyor. Bugün küresel boyutlarda etkili olan çölleşme ve kuraklık, Türkiye gibi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkelerde su kaynaklarında azalmaya, tarımda verim kaybına, biyolojik çeşitlilikte azalmaya neden oluyor. Artan sıcaklık, yağış miktarındaki azalma, su kaynaklarının tahrip edilmesi ve artan talepler sonucunda kişi başına kullanılabilir su miktarımız giderek azalıyor, erozyon sonucunda verimli topraklarımızı kaybediyoruz. Türkiye'de toprakların yaklaşık % 60 ında şiddetli erozyon ve çölleşme riski bulunuyor. Her yıl 500 milyon tondan fazla toprağımızı, çölleşmenin en önemli sebeplerinden erozyonla kaybediyoruz. Bu, sadece toprak kaybı değil, 500 bin ton buğday ve 50 milyon ton da su kaybı anlamına da geliyor. Sonuç olarak, açlık ve susuzluğa neden oluyor. Dünya nüfusu artarken, insanları besleyecek topraklar azalıyor. Birleşmiş Milletler bu sorunları göz önünde bulundurarak, 2015 yılını Uluslararası Toprak Yılı, 5 Aralık tarihini de Dünya Toprak Günü ilan etti. Ege Üniversitesi nden Doç. Dr Hüsnü Kayıkçıoğlu nun kaleminden Uygarlıklara Yön Veren Eşsiz Senfoni: Toprak yazısını, siz değerli agrotime okurları için kaleme aldı. Bir insan, günde 4 ton su tüketebilir mi? Evet tüketebilir. Nasıl mı? Bir insanın yeme içme dışında tüm ihtiyaçlarını gidermek için, bir günde 3 bin 794 litre suya ihtiyacı var. Bir elma için 70, bir kot pantolon için 6 bin, bir paket A4 kağıdı için 10, bir bilgisayar için 20 bin ve bir araba için de 400 bin litre suya ihtiyaç var. Çünkü, bir insanın ortalama su ayak izi, başka bir deyişle doğrudan ya da dolaylı olarak tükettiği su miktarı, günde 4 tona ulaşıyor. Birleşmiş Milletler, insanoğlunun gezegenimizin sürdürülebilir olarak sunabileceğinden çok daha fazla doğal kaynak tükettiğine yönelik uyarıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler, mevcut tüketim ve üretim eğilimlerinin değişmemesi halinde, 2050 yılında dünya nüfusunun 9,6 milyara ulaşacağı tahmininde bulunuyor. Bu gidişle mevcut tüketim modelinin sürdürülebilmesi için, iki "dünyaya" daha ihtiyaç duyulacak yılı itibarıyla, dünya nüfusu % 30 daha fazla su, % 40 daha fazla enerji ve % 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak. Toprak ve su hayatın, sağlığın, canlıların kaynağı. Toprak ve su üretimin temeli. Dünyamız ve geleceğimiz için bilinçli tarım ile toprağı koruyalım. Bol, bereketli günler dileğiyle 2 Temmuz-Ağustos 2015

5

6 agrotime İÇİNDEKİLER VEGETATIVE PRODUCTION BİTKİSEL ÜRETİM scientific approach bilimsel bakış Alternatiḟ Biṙ Tarımsal Üretim Biçimi; Seracılık Aşılı Domates Yetiştiriciliğinde Gübreleme Uygarlıklara Yön Veren Eşsiz Senfoni: Toprak Bağcılığın Diğer Kanadı: Sofralık Üzüm Üretimi actual güncel İmece Plastik ten Tarıma ve Sanayiye Dev Yatırım Bitki Koruma ve Besleme Için Yerli Çözüm: ETİDOT-67 agricultural banking tarım bankacılığı Ipard Projelerinin Finansman Modelleri interview röportaj Avrupa nın Devlerine, İyitar Tedariği STOCKBREEDING HAYVANCILIK scientific approach bilimsel bakış İneklerde Yaz Mastitisi Keçi Islahında Melezlemeden Yararlanma İlkeleri actual güncel Tire Süt ten Organik Beyaz Peynir ATAFEN, Bilgi Paylaşımında Hız Kesmiyor Tarımda Doğru ve Ekonomik Yapılaşmanın Yansıması Yansı Yapı Atık Bertarafına, Kahyaoglu İle Çevreci ve Verimli Çözüm Geliyor Temmuz-Ağustos 2015

7

8 agrotime GÜNCEL Aspir ve Diğer Yağlı Tohumlar Yıldıray Gençer TÜRKTOB ve TSÜAB Yön.Kur.Başkanı bitkisel uretim Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray GENÇER, bitkisel yağ açığının ancak yurt içi üretimin artırılması, yağlı tohumlar ve bitkisel ham yağda dışa bağımlılığı azaltacak politikaların uygulanması ile kapanabileceğini söyledi. Gençer, ülkemizde üretilen mısır, ayçiçeği ve pamuk tohumluklarının dış piyasada büyük rağbet gördüğünü, kanola ve aspir çeşitlerine ait yurt içi üretimin giderek arttığını vurguladı. TÜRKTOB ve TSÜAB Başkanı Yıldıray GENÇER, ''Yağlı tohumlar üretimi, Aspir ve Tohumluk Sanayisi'' konusunu dergimiz için değerlendirdi; Son 20 yıl içinde bitkisel yağlar tüm dünyada giderek önem kazanmış ve sonucunda yağ bitkileri üretimi ikiye katlanmıştır. Benzer şekilde ülkemizde de üretim ve verim artışları olmuştur. Bitkisel üretimdeki verim artışlarının yaklaşık yarısı yeni bitki çeşitleri ve kaliteli tohumluklarla mümkün olmaktadır. Tohumculuk sektörüne özel sektörün entegre olmasıyla, diğer bir değişle 1980'li yılların ikinci yarısından günümüze kadar yağ bitkilerinde tescil ettirilen mısır, ayçiçeği, pamuk, kanola ve soya çeşitlerinin büyük kısmı özel firmalarımıza aittir. Ülkemizde halen 30 kadar ayçiçeği, 100'den fazla mısır, 25 pamuk, 10 soya ve sınırlı sayıda kanola ve aspir çeşidine ait yurt içi üretim yapılmaktadır. Yağlı tohumlarda aspir, susam ve yer fıstığı çeşitlerinin %100'ü kendi çeşitlerimizdir. Şu anda tescil edilmiş 6 aspir çeşidimizin üretimi yapılmaktadır. Son dönemde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın aspir başta olmak üzere yağlı tohumlara verdiği destek artmaktadır. Hatta aspire pozitif ayrımcılık yapıldığı söylenebilir. Bu durum hepimizi memnun etmektedir. Ancak tün dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle aspir tarımının yaygınlaşması henüz istenilen düzeyde değildir. Konuya tohumluk üretimi açısından yaklaştığımızda; ülkemizde 2009 yılında 248 ton olan aspir tohumluğu üretiminin, her geçen yıl artarak 2013 yılında 750, 2014 yılında ise 807 tona yükseldiğini görüyoruz. Şu anda uygulanan doğru politika ve teşviklerin artarak devamıyla birlikte aspir üretim alanları yaygınlaştığında özel sektörümüzde hem yeni çeşit geliştirme hem de üretim miktarının artması konusunda kamu kurumları ile işbirliği içinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaktır. Tohumculuk sektörümüzün aspir başta olmak üzere yağ bitkileri tohumculuğuna ilgisi kamu tarafından özendirilmeli ve birim alandan daha fazla verim sağlayan çeşitlerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Çeşitlerde tohum verimi ile birlikte yağ verimi ve yağ asitleri dengesi de dikkate alınmalıdır. Yağ bitkileri üretimindeki açık nedeniyle, bu bitki grubu ve ana konumuz olan aspir için üretim planlaması elzemdir. Bu çerçevede ihtiyaçlar ve öncelikler baz alınarak, bölge ve havzalara göre aspir yetiştirilecek alanlar belirlenmeli, verim yanında sosyo-ekonomik yapıda dikkate alınmalıdır. Özellikle aspir tarımı için nadas alanları değerlendirilmeli ve sulama imkanları artırılmalıdır. u 6 Temmuz-Ağustos 2015

9

10 agrotime GÜNCEL Aspir, Türk Petrolüne de Girecek Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB) ile TP Petrol Dağıtım AŞ. arasında, akademik destekle, aspir üretim, alım ve eğitimine ilişkin işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. TTKKMB Genel Müdürü İrfan Güvendi, TP Petrol Dağıtım AŞ. Genel Müdürü Mutlu Gül ün yer aldığı törende söz alarak, düşüncelerini şöyle aktardı: Hem değerli genel müdürümüze, hem çalışma arkadaşlarıma, bu olayı milli bir mesele olarak gören ve en çok emeği geçen hocama teşekkür ediyorum. Tarım açısından bakıldığında burada kullanacak olduğumuz alanlar zaten tarımda aktif olarak kullanılmayan alanlar. Asıl niyetimiz burada nadasa bırakılan, kıraç, işlenmeyen arazileri tarıma katmak, ekonomiye katmak. Hem bu arazileri değerlendireceğiz hem de bu arazilerden elde edilen ürün enerjide yakıt olarak kullanılacağı için ithal ettiğimiz, döviz dediğimiz ticari açığımızı tetikleyen unsurlarda yakıtla ilgili bir azalmaya gitmiş olacağız. Yani çift taraflı fayda sağlayan bir çalışma. Bir işe başlamanın gerçekten zor olduğunu ancak, aynı zamanda bitirmenin yarısı olduğunu aktaran Genel Müdür İrfan Güvendi, başlangıça kadar gecen süreçlerde tarafların ikna edilmesi, işin inandırıcılığı gibi konuların hep sorun olduğunu ancak bu konuda Prof. Dr. Fikret Akın Erdem e teşekkür ettiğini açıkladı. Genel Müdür Güvendi, Prof. Dr. Akın Erdem in hem iki Bakanlık, hem kurumlar, hem de özel sektörde bu konunun mücadelesini verdiğini ve vermeyi sürdüreceğini kaydetti. Kendilerinin de kurum olarak hem ülke, hem de çiftçi lehine olan, herkesin kazanacağı, kaybedenin olmadığı böyle bir çalışmada önemli bir ortak olarak görev alacaklarını dile getiren Genel Müdür Güvendi; Bunun yaygınlaşması hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu güne kadar emek vermiş arkadaşlarımız var. Artık olayın ikinci aşamasına geçiyoruz. Sahada yaygınlaştırılması, sahada uygulamanın arttırılması, daha görünür olması dönemine geçiyoruz. Burada da kurum olarak bize daha fazla görev düşüyor. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışacağız. Bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinize teşekkür ediyorum dedi. Sofraya uzun yol TP Petrol Dağıtım AŞ. Genel Müdürü Mutlu Gül de, uzun süren görüşmelerden sonra bu sofraya oturulduğunu, iyi bir iş birlikteliği olacağına inandıklarını kaydetti. TP nin esas katkısına da değinen Genel Müdür Mutlu Gül; Katkımız herhalde gerek buradaki pozisyonumuz, gerekse bakanlıktaki pozisyonumuzdan dolayı EPDK nezdinde harmanlama olayı olacak. İşin temel dinamiğinin bu olduğuna inanıyorum. Biz bu projenin arkasındayız. Türkiye Petrolleri olarak bu manada gerekli koordinasyonu ve desteği sağlayacağız şeklinde konuştu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstriyel Bitki Ana Bilim Dalı Başkanı ve TP Danışmanı Prof. Dr. Erdem de düşüncelerini aktararak, işin esas yürütücülerinin firma temsilcileri olduğuna vurgu yaptı. Firmaların bu işe zaten mecbur olduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: Hele bazı düzenlemeler yapıldıktan sonra, ham maddeye ihtiyaçları var. İnşallah bu seçim döneminden önce hallederiz. Yani bir tarafta hammaddeci, bir tarafta dağıtıcı, bir tarafta da üretici var. Ben çok mutluyum. Bu imza bir başlangıç. Ülkemizin bu konudaki ithalatı azalacak. u 8 Temmuz-Ağustos 2015

11

12 agrotime BİLİMSEL BAKIŞ Aspir Üretiminde Yeni Hedefler: Çiftçiye Alternatif Kazanç Aspir Hazırlayan: Prof. Dr. Fikret Akınerdem Dünya son yıllarda önemli derecede değişimleri ve dönüşümleri yaşıyor. Bunları insana ait temel başlıklar altında toparlayacak olursak; küresel ısınma, kuraklık, savaşlar ve açlık şeklinde ele alınabilir. BU BAŞLIKLAR İNSANIN MESELESİ OLDUĞU HALDE ZENGİN ÜLKELERİN UMURUNDA DEĞİL. Öte yandan fakir ülkelerin çoğunlukla maruz kaldığı meseleleri yine bu ülkelerin hakkından gelmesi pek mümkün görülmüyor. Zira dünya tek dünyadır ve yukarıda ki problemleri ortaya çıkaran zengin ülkelerdir. Bu ülkelerin zenginliği biraz da haksız rekabetten gelmekte ve her türlü rekabette zengin ülkeler galip gelmektedir. Zengin ülkelerin galip gelmelerinde fakir ülkeleri ve dünyanın kendi kontrolleri altında idare edilmesinde uzun vadeli politikalar üretmeleri ve bunları kendi lehlerine kullanmalarından gelmektedir. Bu değerler ışığında hızla dönen dünya ve geçen zamana bağlı olmaksızın özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aralarında bir rekabet söz konusudur ve adeta belli politikalar çerçevesinde gelişmişlik payı almakta yarış içindeler diyebiliriz. Artan dünya nüfusunu beslemek için yapılan üretim girdileri, sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan çevresel sorunlar, bölgesel ve ülkesel boyutları aşarak küresel problem haline gelmiştir. Bu değişim olayları ülke ve bölge politikalarında yer almakla birlikte devletler yenilenebilir enerji kaynaklarına olan politikalarını değiştirmiş durumdadır (Akınerdem ve Coşge, 2014). Dünya nüfusunun artışı ile birlikte değişik kesimlerce farklı boyutlarda olsa da gıda ihtiyacı miktar ve kalite bakımından yükselen değerlerde talep görmektedir. Artan nüfusu beslemek amacıyla gıda hammaddelerinde üretim ve kalite artışı için yapılan girdiler, sanayi ve teknolojik gelişme eğilimlerine bağlı olarak yaşanan çevresel sorunları günümüzün önemli bir problemi haline getirmiştir. Bu kaynaklar hükümetin yenilenebilir enerji kaynaklarına bakışını da değiştirmiş durumdadır (Akınerdem ve ark. 2013). Türkiye nin bitkisel yağ ve karma yem sektörleri için potansiyel hammadde kaynağı olması, alternatif alanlarda yetiştirilebilmesi, münavebeye girebilmesi, nadas alanlarını değerlendirmesi ve bu hususlardan dolayı hububat alanlarını daraltma ve gıda güvencesini tehdit etme gibi konularda önemli bir risk oluşturmayacağı için üzerinde önemle durulması gerekir (İlkdoğan, 2012). Aspir bitkisinin mekanizasyona uygun olması, 10 Temmuz-Ağustos 2015

13 agrotime BİLİMSEL BAKIŞ yetiştirilmesi önerilen yerlerde önemli hastalık ve zararlısının olmaması nedeniyle kıraç alanlarda üretilebilmektedir. Tarımında en önemli avantajı, hububat tarımında toprak hazırlığından ürünün depoya alınmasına kadar geçen sürede kullanılan bütün aletekipmanın bu bitkinin tarımında kullanılabilmekte, herhangi bir makine değişikliğine gerek olmamaktadır. Yağı alındıktan sonra küspesi içerdiği %22-24 ham protein değeri ile iyi bir hayvan yemi olarak değerlendirilmesidir (Babaoğlu, 2007). Aspir adaptasyon sınırlarının geniş olması nedeniyle farklı ekolojilerde yetiştirilebilmektedir. Ayrıca köklerinin toprağın derin katmanlarına inebilmesi ve dikenli bitki oluşu kurağa ve sıcağa toleransını artırmaktadır. Bu özellikleri ile aspir, kuru tarım alanlarında ekim nöbetinde yer alabilecek bir yağ bitkisi olacaktır. Ülkemizde nadas-buğday sisteminin yaygın olarak uygulandığı İç Anadolu Bölgemizin kurak ve yarı kurak alanlarında aspir buğday ile ekim nöbetinde yer alabilir. Dünya yağlı tohumlar üretiminde soyadan sonra ikinci sırada yer alan kolza, yemeklik sıvı yağ, küspe ve biyodizel üretiminde kullanılan bir yağ bitkisidir. Ülkemizde ise aspir üretimi geçtiğimiz 2014 yılında ha ekimi yapılmış olup, ton üretim elde edilmiştir yılında ekim alanı ha, 2012 de ha, 2011 de ha, 2010 da ha olmuştur. Görülen odur ki aspir üretimi ülkemizde yıldan yıla artış göstermektedir. Yaklaşık beş sene içerisinde aspirde hızla artan ekim alanları mevcuttur. Üretim olarak bakıldığında ise; 2013 yılında ton, 2012 de ton, 2011 de ton, 2010 da ton olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekim alanlarına bağlı olarak üretim değerlerinin artan bir trende sahip olduğu görülmektedir. Nitekim aspir verimi de dalgalı olarak arttığını söylememiz mümkündür. Rakam olarak bakılırsa; 2013 yılında verim 154 kg/da, 2012 de 128 kg/da, 2011 de 138 kg/da, 2010 da 193 kg/da olarak gerçekleşmiştir (TÜİK,2015). Aspirde yıllara göre desteklemeler; 2006 ve 2007 de 22 krş/kg, 2008 de 20,7 krş/kg, 2009 da 23 krş/kg, 2010 da 27,5 krş/kg, 2011, 2012, 2013 de 40 krş/kg, 2014 de ise 45 krş/kg olarak belirlenmiştir (byds.org.tr,2015). Bunun yanında desteklemeler de aspir en yüksek payı alan bir bitkidir ve sözleşmeli modelle üretime 15 TL/Da ilave destek verilmektedir. Aspir yüksek yağ oranının yanı sıra insan beslenmesine uygun yağ içeriğine de sahiptir. Ülkemizin bitkisel yağ açığını karşılayacak alternatif bir bitki olan ve uç alanlarda tarımının mümkün olduğu stratejik bir yağlı tohumludur. Bitkisel yağ ve karma yem sanayisinde önemli bir yer tutmasının yanında biyodizel konusunda da ilerlemeler kaydedilmiştir. Ülkemizin yağlı tohumlu bitkiler alanında açık olması ve bu açığı kapatmada üzerinde durulan en önemli bitki Aspirdir. Yukarıda bu bitkinin Türk tarımına verdiği faydaları ele almaya çalıştık ve böylece bu avantajlara bağlı olarak aspir Devlet politikalarında kurumlar arası protokollere de öncülük etmektedir de Tarım ve Enerji Bakanları arasında yapılan protokolle bu bitkinin enerji amacıyla üretilebileceği vurgulanmıştır. Böylece bir bitki ilk defa iki bakanlığın gündeminde enerji hammaddesi olarak yer almıştır. Devamında biyodizel üreten firmalar aspir üretimini sözleşmeli modelle üretmeye başladılar ve son yıllarda 60 bin tonlara ulaşan üretimin neredeyse % 90 kadarı biyodizel üretimi için kullanılmıştır. Ancak aspir üretiminin daha teknik, ekonomik, sistematik ve yaygın olarak üretilmesi için biyodizel üreten firmalar ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında Enerji Bakanlığının organizasyonunda ASPİR ÜRETİMİ İÇİN bir iyi niyet protokolü imzalanmıştır. Böylece de aspir devletin gündeminden, sanayicinin ve üreticinin de gündemine taşınmıştır. Protokolün imzalanmasında asıl amaçlardan biri nadasa bırakılan, kıraç ve işlenmeyen arazilerimizi tarıma ve ekonomiye katılımın gerçekleştirilmesidir. Nadasa bırakılan alanları işleyerek tarıma katmak hem de bu arazilerden elde edilen ürünü yakıt olarak değerlendirmek, ticari açığımızı kapatarak çift yönlü bir yarar sağlanan bir çalışma olduğu yönündedir (2015). Aspir üretimi için Tarım Kredi Merkez Birliği teknik elemanları, Aspir Derneği tarafından programlı olarak teorik ve uygulamalı eğitime alınacaktır. Bu protokol ile temelde 3 ana konu çözülecek; Biyodizel firmalarına hammadde sağlanacak, Atıl durumdaki alanlarının ekonomiye kazandırılması için sözleşmeli üretim yapılacak, Ülkemizin enerji ithalatının kısmen önüne geçilecek (Anonim, 2015). Bundan sonraki çalışmalarda fosil yakıta biyodizel katılmasının zorunlu hale getirilmesi için TP tarafından çalışmalar yapılacaktır. Bu gerçekleştirildiği zaman aspir üretimi daha da yükselerek, biyoyakıtlar alanında alanında ülkesel yeni hedefler gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu projenin temel noktası uygulamalı eğitim çalışmaları ile devam edecektir. u KaynaKlar 1. akınerdem, F., Coşge, B., Tarım ve Biyoyakıtlar Paneli. Bozok Üniversitesi, Erdoğan akdağ Kültür Merkezi, yozgat. 2. akınerdem, F., ada, r., Öztürk, Ö Biyoyakıtlar: EPDK Kararları, Bugünü ve Geleceği. 1. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül, 2013, Konya. 3. anonim, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aylık yayın Organı, Mayıs 2015, yıl 33, Sayı 514, s Babaoğlu, M aspir ve tarımı. Trakya Tarımsal araştırmalar Enstitüsü, Edirne. 5. BySD,2015. (www.bysd.org.tr, ). 6. İlkdoğan, U Türkiye de aspir üretimi için gerekli koşullar ve oluşturulacak politikalar. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi anabilim Dalı, Doktora tezi, ankara Üniversitesi. 7. TÜİK,2015.(www.tuik.gov.tr, ). Temmuz-Ağustos

14 agrotime GÜNCEL May Tohum, Akıllı Markası SmartOR u Tanıttı MAY Tohum Türkiye deki ARGE faliyetleri sonucunda geliştirdiği ve ayçiçeği türünde dünyada geliştirilen en yenilikçi teknolojiyi temsil eden yeni markası SmartOR u Tekirdağ da düzenlediği MAY Bereket Şenlikleri nin birinci gününde gerçekleştirdiği lansmanda üretici, bayi, kurum yetkilileri ve basın mensuplarına tanıttı. Gerçekleşen lansmanda görüşlerini aldığımız MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler Ayçiçeği tohumu için Türkiye de yerli Ar-Ge ile geliştirdiğimiz güvenli üretim çözümleri sunan ve en yeni konvansiyonel gen teknolojilerini içeren markamızı Dünya ile aynı anda üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz. Türkiye de en son ıslah teknoloji ile geliştirdiğimiz yeni Ayçiçeği çeşitlerimiz ile Orobanş Parazitine Genetik Dayanım, Ayçiçeği Mildiyö Hastalığına (Plasmopara halstedii) Yüksek Derecede Tolerans, Clearfield ve/veya Clearfield Plus Üretim Sistemlerini tek bir platformda topladık dedi. Sözlerine MAY Tohum rakiplerinden farklı olarak yalnızca yurtdışı ıslah programlarına bağımlı değildir diye devam eden Çiftçiler; Türkiye de, üreticilerimiz için Türkiye koşullarına uygun olarak ıslah ediyor ve üretiyoruz. Türkiye de bulunan Ar-Ge merkezlerimizde çeşitlerimizi yerinde ıslah ederek geliştiriyoruz. Böylece ülkemiz ve hedef coğrafya için toprak ve iklim şartlarına en uyumlu, stres şartlarına en dayanıklı ve verimli tohum çeşitleri elde ediliyor. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli farkımız yerinde ıslah yapan bir tohum firması olmamız. MAY Tohum u tercih eden üreticilerimiz kendi topraklarında geliştirilen tohumları satın alarak yüksek verim ve kazanç elde ederken, Türk tohum firmasını tercih ederek ülkesine ilave katma değer de sağlamaktadır dedi. Son 5 yılda odaklanma ve uzmanlaşmaya bağlı olarak ARGE yatırımlarını maksimum seviyeye çıkaran MAY Tohum; yıllık ortalama cirosunun %7 sini Ar-Ge çalışmalarına ayırmaktadır. Aynı dönemde kurduğu yurtdışı satış altyapısının olumlu sonuçlarını da almaya başlayan MAY Tohum, hibrit ayçiçeği tohum tedarikinde dünya ölçeğinde ilk 7 firmanın içinde yer almaktadır. MAY Tohum, SmartOR ayçiçeği çeşitlerini Türkiye, Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve diğer AB ülkelerinde 2015 ekim döneminden itibaren üreticilerin hizmetine sunmuştur. u 12 Temmuz-Ağustos 2015

15

16 agrotime GÜNCEL Yağlı Tohum Üretimi Hüseyin Çevik Konya Ticaret Borsası Yön.Kur.Başkanı Yağlık tohumlar, insanların beslenmesinde temel besin maddelerinden yağların ana hammaddesidir. Yağlı tohumlardan yağ dışında elde edilen yağlı tohum küspeleri hayvan beslemede mutlak gerekli olan en önemli protein kaynağıdır. Son yıllarda alternatif enerji olarak önemi artan biyodizelin hammaddesidir. Dünya hububat üretimi, yağlı tohum üretiminin 3,4 katıdır. Türkiye de ise hububat üretimi yağlı tohum üretiminin 9,4 katıdır. A.B.D. petrole olan bağımlılığını azaltma, enerji arz güvenliğini sağlama ve mısır stoklarını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Brezilya petrolden kaynaklanan finans yükünü azaltılmayı ve şeker kamışı stoklarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. A.B. çevresel etkenlerin yanı sıra, kırsal kalkınmayı hedef olarak almıştır. Ana üretim hammaddesi kolzadır. Malezya petrole olan bağımlılığını azaltma ve yüksek palm yağı stoklarını değerlendirme amacıyla biyodizel üretimine destek vermektedir. Çin yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı konumunda olduğundan ve tarımsal hammadde temininde arz açığı bulunduğundan biyodizel sektörünü desteklememektedir. Biyoyakıt üreten ülkeler incelendiğinde üretim sürecinde kullandıkları hammaddeleri ithal etmek yerine o ülkede yetiştirilen tarımsal ürünlerden sağlandığı görülmektedir. Petrolden Sonra En Fazla Yağlık Tohumlara Para Ödüyoruz Ülkemizde tarım sektörü son yıllarda ciddi bir atak yapmakla beraber, kendi bitkisel yağ ihtiyacını karşılamada yıllardır süren açığımız devam etmektedir. Türkiye de mevcut alanlarda 3,3 milyon ton yağlı bitki üretilmekte olup, bundan da 700 bin ton yağ elde edilmektedir. Halbuki bizim yağ ihtiyacımız yıllık 1,7 milyon ton civarındadır. İhtiyacımızın yerli üretim dışında kalan 1 milyon ton olan kısmı yağlı tohum veya ham yağ ithalatı ile karşılanmaktadır. Türkiye, petrolden sonra en fazla dışarıdan yağlık tohumluk bitkilere para ödemektedir. Bu ithalatın parasal karşılığı şimdilik 2,5 milyar dolar olup, bunun 3 milyar dolara çıkacağı belirtilmektedir. Ülkemizde biyodizel üretiminin artırılması için öncelikle yağlı tohum üretiminin artırılması gerekmektedir. Açığının kapatılması için ülkemizde yağlı tohum ekim alanları en az iki kata çıkmalıdır. Geçen yıl aspir, kanola ve soyada sözleşmeli üretim yapan çiftçilere dekar başına ödenen 10 TL destek 2015 yılında 15 TL ye yükseltilirken, yağlık ayçiçeği üretimi de bu kapsama alındı. Ayrıca yağlık ayçiçeğini sözleşmeli olarak üretenlerin 2015 ürünü için dekar başına 15 TL destek alacak olması da olumlu bir gelişme olmuştur. Öngörülen konulardan birisi de ayçiçeği, soya ve kolza toplam üretiminde yüzde 38 olan kendine yeterlilik oranının 2018 yılında yüzde 45 seviyesine çıkmasıdır. Nadas Alanları Değerlendirilmeli Tarımı gelişmiş batı ülkelerine bakıldığında, gelir açısından yağ bitkileri önemli bir yer alır. Konya Ovası nda münavebe sisteminde gelir getirebilen bitkilerin üretiminin yapılması gerekir. Bu bitkilerden en önemlisi yağ bitkileridir. İyi bir planlama ile kısa sürede üreticilerimiz alternatif tarım ürünlerinden yüksek kazanç elde edebilir. Çünkü Konya da 800 bin hektar alan nadasa bırakılmaktadır. Nadasa bırakılma sebebinin yağış yetersizliğine bağlı olarak tarlanın dinlendirilmesi olsa da, nadasa bırakılan bu miktar oldukça yüksektir. Bunun 500 bin hektarında aspir ekimi ile 1 milyon ton ürün alma şansına sahip olabiliriz ki bunun karşılığında 250 bin ton yağ, 750 bin ton yem elde edilecektir. Bu değerlerin parasal değeri çiftçi bazında ham olarak 500 milyon TL, ülke bazında ise 1 milyar TL demektir. Konya nın tarımsal alt yapısı buna uygun olup, yeterli kapasite ve kalitede tohum kırma ve rafineri tesisleri de bulunmaktadır. Neler Yapılabilir Türkiye de yağ bitkilerinin 2015 yılına kadarki üretim hedefleri incelendiğinde, yağ tüketimi kişi başına 23 kg olarak alınmış ve bitkisel yağ tüketiminin nüfus artışına bağlı olarak 2015 yılında 1,5 milyon tondan 2 milyon tona ulaşacağı, yağ bitkileri üretiminin ise 3,5 milyon tondan 4,5 milyon tona ulaşması gerektiği belirtilmektedir yılı hedeflerinde yer alan bu rakamlar, yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin arttırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bugün için yaklaşık 1,2 milyon hektarlık bir alanda üretimi yapılan yağlı tohumların ekim alanlarının ve üretim değerlerinin arttırılması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde nadas alanlarının kaldırılması ve kolza ile aspirin ekim nöbetine eklenmesi, üretimi arttıracak bir önlem olarak düşünülebilir. Üretimi artırmak için ayrıca; Türkiye de nadasa bırakılan alanlarda yağ bitkisi yetiştirilmesinin teşvik edilmelidir. Yağ bitkisinin alım garantisi olmalıdır. Yağlı tohum bitkilerine verilen prim miktarları arttırılmalı, prim verilmeyen yağlı tohum bitkileri de prim kapsamına alınmalıdır. Yağlı tohumlu bitkilerde verimi arttırıcı araştırma faaliyetlerine kamu ve özel sektörce ağırlık verilmelidir, Fiyatlandırma politikası ile yağlı tohumların ekimi özendirilmelidir. Ekim öncesinde devlet tarafından teşvik ve güvence sağlanmalıdır. u 14 Temmuz-Ağustos 2015

17

18 agrotime GÜNCEL İmece Plastik ten Tarıma ve Sanayiye Dev Yatırım A Huge Investment In Agriculture and Industry by İmece Plastic Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü nün bir iştiraki olarak 1989 yılında kurulan İmece Plastik A.Ş., Antalya Organize Sanayi Bölgesi tesislerine 2009 yılında transfer ettiği teknolojisini 2015 yılında yaptığı dev bir yatırımla geliştirerek, bu yatırım ile Türkiye ve Dünya'nın teknolojiye ve ar-ge yatırım yapan lider sayılı firmaları arasına girdi. İmece Plastic A.Ş. which was established in 1989 as a subsidiary of The Central Union of Turkish Agricultural Credit Cooperatives became one of the leading companies of Turkey and the world in terms of technology and r&d by improving its technology that it transferred to Antalya Organized Industrial Site with a huge investment in Sera örtüsü, ambalaj ve mulch plastiği, sebze meyve torbası, PE sulama hortumu üretimi ve anahtar teslimi hazır sera kurulumu alanlarında başlıca etkinlik gösteren İmece Plastik Tarım İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri ve Gıda Sanayi, toplamda 3 milyon EUR luk yatırımla tek katı 80 micron'dan 200 micron kalınlığa ve 16 metreye kadar çıkabiliyor. İmece Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Tarım kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin Gülhan, Co-Ex teknolojisiyle yapılan üretimde kullanılan UV, IR DIFFUSER ve THERMAL, EVA, AF, AD, AMIST, ANTI DUST gibi katkı maddelerinin, daha etkili ve yararlı olduğuna, ürünlerin rüzgar dayanımı, darbe mukavemeti, yırtılma direnci ve ömürlerinin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda ışık geçirgenliği, termik ve difüzyon özelliklerinin daha etkili olduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Çeşitlerimizle sera üreticileri yüksek kalitede yüksek verimli ürünleri, erkencilik sağlayarak hasat eder ve daha yüksek gelir sağlar. Aynı zamanda üreticilerimizin ihtiyaçlarına uygun sera örtüsü taleplerini diledikleri ebatta ve her zaman kalitesine güven duymalarının huzuru ile zamanında üretip teslim etmek vazgeçilmezimizdir şeklinde konuştu. İmece Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Gülhan, geniş ebat tarımsal film sayesinde hedef kitleleri olan Karadeniz ve Marmara Bölgesi, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Güney Amerika gibi yeni pazarlardan gelen istekleri karşılayabildiklerini, dünyada birbirinden farklı 20 noktaya her geçen gün kazandıran, büyüyen ve kazanan olmayı sürdürdüklerini vurguladı. Türk çiftçisinin güvencesi olan İmece Plastik A.Ş. nin tarımsal gelişmelere daima ışık tutmaya devam edeceklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Gülhan; Yıllık 20 bin tonu aşan bilgisayar kontrollü Co- Ex teknolojisi ile 24 saat esası ile üretim teknolojisi ve artan kapasitemizle, dünya seracılığında da aranılan marka olma hedefi ile gelişimimizi sürdürüyoruz. Kuruluşumuz 1988 den itibaren ar-ge çalışması ve yatırımlarla son zamanların İmece Plastic Agriculture Construction Contract Petrol Products and Food Industry Trade Inc which carries on business in greenhouse cover, package and mulch plastic, fruit and vegetable bag, PE irrigation hose and key-ready greenhouse installation fields can reach up to 16 meters and 200 micron thickness from 80 micron with 3 investment. Board Chairman of İmece Plastic Inc. and Vice General Director of The Central Union of Agricultural Credit Cooperatives Hüsamettin Gülhan pointed that additives which are used in Co-Ex technology such as UV, IR DIFFUSER and THERMAL, EVA, AF, AD, AMIST, ANTI DUST are more effective and useful and that the wind resistance, impact resistance, resistance to tear and life-span of the products are higher. Board Chairman also said that light transmittance, thermic and 16 Temmuz-Ağustos 2015

19

20 agrotime GÜNCEL adından söz ettiren bir markası haline geldik. 40'ın üzerinde farklı tür ile seracılık sektörünün talebine uygun olarak belirtilen ebatlardaki ürünlerimiz, uluslararası standartlarda kimyasal katkı ve hammaddeler kullanılarak, TSE nin yanı sıra TUV- EN ISO 9001:2008, UNICERT -ISO 10002, TUV -EN ISO 14001:2004, UNICERT - OHSAS belgeleri ile uluslararası standartlara uygun üretilmektedir dedi. İhracat artacak Hüsamettin Gülhan, şirketin gelirleri içerisinde ihracatın payını önemli bir seviyeye ulaşmasını sağlamayı uzun vadede hedefleri olduğunu kaydetti. Şu anki kapasitenin bu hedefleri sağlamakta yetersiz kalacağına inandıklarını dile getiren Gülhan, Ancak ufkumuz, vizyonumuz, fiziki ve mali altyapımız, bu ihtiyacı karşılamaya uygundur. Dolayısıyla yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin yüz akı bir kurum olmaya doğru adım adım ilerliyoruz. Bizimle benzer standartlarda üretim yapan Avrupalı ürünlere göre tedarik süremizin kısalığı, çiftçilerle aynı dili konuşmamız, Türkiye nin en ücra köşesine kadar ulaşma şansı, ortak olmayan çiftçilere ulaşabilmek için özel sektör temsilcileriyle bayilik anlaşması gibi avantajlara sahibiz şeklinde konuştu. Gülhan, ayrıca çiftçilerin İmece Plastik A.Ş. ye karşı geçmişten gelen güven ve inançlarının bulunduğuna, yatırım ve artan kapasite ile bu güvenin biraz daha pekiştiğine dikkat çekti. Daha da pekiştirmek için, diğer plastik üreticilerinden farklı uygulamalar yaptıklarını ifade eden Hüsamettin Gülhan, sözlerini şöyle sonlandırdı: Tarım Kredi Kooperatifleri gibi devasa bir kurumun bünyesinde bulunmaktan alınan cesaretle, çiftçilerin duyduğu güvenle hareket ederek, üreticilerin eğitim seviyelerini biraz daha yukarı çıkarmak için dönem dönem fabrikaya getiriyoruz. Üretim ve şirketle ilgili bilgileri paylaşıyor, sera örtüsünün nasıl yapıldığını, kullanmanın önceliklerini, özelliklerini, farklılıklarını ve İmece Plastik in kalitesini öğretiyoruz. Çiftçiler başka bir ifadeyle bir önceki güne göre daha bilgili olarak aynı zamanda daha kaliteli ve verimli mahsul elde etmenin yollarını öğrenmiş cevapsız kalan bir çok soruya cevap bulmuş ve öğrenmiş olarak örtü altı yetiştiricilik faaliyetlerini sürdürüyorlar. En büyük garantimiz, üreticinin gülümseyen yüzünde saklıdır u diffusion features are more effective and continued as follows; With our products, greenhouse producers harvest higher quality products with higher yield and generates more income. At the same time, we always produce and deliver various size - greenhouse covers that our producers demand, which makes us peaceful due to their trust. Board Chairman Hüsamettin Gülhan emphasised that they can meet the demands of new markets such as Black Sea and Marmara Regions,The Balkans, Turkish Republics and South America and they continue to be the most saving, growing and winning company of 20 different regions of the World each passing day. Board Chairman Hüsamettin Gülhan said İmece Plastic will continue to shed light on agricultural developments as the assurance of Turkish farmers and said; We keep growing with the purpose of being the most demanded brand in global greenhousing market with our computer controlled Co-Ex technology that reaches annual ton, production technology that runs 24 hours and increasing capacity. Our company have become one of the most promising companies with its r&d and investments since More than 40 products,which are produced according to the size demands of our greenhouse market, are also produced with international standard chemical additives and raw materials as stated İn TUV- EN ISO 9001:2008, UNICERT -ISO 10002, TUV -EN ISO 14001:2004, UNICERT - OHSAS Export will increase Hüsamettin Gülhan said that increasing the share of export within the revenues to a certain degree is one of their long-term targets. Gülhan said that the capacity is not enough to achieve this target at the moment and continued as follows; However, our perspective, vision, physical and financial substructure are enough. Consequently, we will keep making investments. We proceed on our way to make The Agricultural Credit Cooperatives one of the best establishments of Turkey. We have the advantages of lead time compared to European products in similiar standarts, same language with farmers, the chance of reaching the remoter parts of country, dealership agreements with private sector representatives to reach other farmers. Gülhan also stated that farmers have been relying on İmece Plastic Inc. for a long time and investments and increasing capacity have made this relationship stronger. Hüsamettin Gülhan stated that they perform different activities than other companies to make it even stronger and ended his speech as follows; Thanks to courage of being a huge establishment and reliance that our farmers place, we sometimes bring them to factories to increase their educational levels. We share information about production and company and teach them how greenhouse covers are made, priorities of use, various features, differences and the quality of İmece Plastic. Thus, our farmers become more informed, learn the ways of obtaining higher quality and efficient products and they continue their greenhouse cultivation activities more consciously. Our most important assurance is the smile of our producers. u 18 Temmuz-Ağustos 2015

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNDE İTHALATA BAĞIMLILIK SÜRÜYOR Gözde SEVİLMİŞ Giderek artan nüfusa paralel olarak gıda maddeleri tüketimi ve dolayısıyla bitkisel yağ tüketimi artmaktadır. Diğer yandan artan gıda

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2

TEPGE BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAKIŞ Temmuz 2012 / ISSN: 1303 8346 / Sayı:14/Nüsha:2 TÜRKİYE DE BİTKİSEL YAĞ AÇIĞI 1. Giriş Berrin TAŞKAYA TOP Dünyada giderek artan nüfusa paralel olarak

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI

AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI AYÇİÇEĞİ VE YAĞLI TOHUMLAR POLİTİKASI Türkiye de tarımı yapılan yağlı tohumlar; ayçiçeği, çiğit, susam, kolza, soya, yerfıstığı ve haşhaştır. Ancak bu yağ bitkileri içerisinde tohumundan ortalama % 38-50

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE

SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE SANAYİDE YENİ FIRSAT AÇILIMLARI: BİYOYAKITLAR VE TÜRKİYE DOÇ. DR. ADEM ŞAHİN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 06 NİSAN 2007 TOBB-ETÜ ANKARA ÜLKELERİN ENERJİ İHTİYAÇLARINI BELİRLEYEN ETKENLER ENERJİ

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI TOHUM DAĞITICILARI ALT BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI Tohum Dağıtıcıları Alt Birliğinin 7.Olağan Genel Kurulu 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara'da Karayolları toplantı salonunda yeterli katılımla

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI

MANİSA TİCARET BORSASI MANİSA TİCARET BORSASI KANATLI SEKTÖR RAPORU 2015 EĞİTİM ARAŞTIRMA BİRİMİ TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nca Geliştirilen Yerli Hibritler (ATAK

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU YAŞ MEYVE VE SEBZE SEKTÖR RAPORU DÜNYADA YAŞ MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ FAO nun verilerine göre; 2012 yılında dünyada 57,2 milyon hektar alanda, 1,1 milyar ton yaş sebze üretimi yapılmıştır. Domates yaklaşık

Detaylı

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı.

Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Basın Bülteni Şişecam, Yenişehir de dünya genelinde tek lokasyonda kurulu en büyük Cam Kompleksi nin yeni yatırımlarını açtı. Şişecam, Yenişehir Cam Kompleksi nde yer alan Anadolu Cam Fabrikası 4. Cam

Detaylı

TARSUS Tİ CARET BORSASİ

TARSUS Tİ CARET BORSASİ TARSUS Tİ CARET BORSASİ 2015 2016 YILI SOYA DURUMU Hedeflenenin aksine son 2 yıldır dikkate değer şekilde küçülen soya ekim alanı ile karşı karşıyayız. Dünya 5 yıllık üretim projeksiyonunda ekim alanı

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu

Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi. Sonuç Raporu Besi Hayvanları Pazarlama Politikası ve Canlı Hayvan Borsaları Komitesi Sonuç Raporu Ana Başlıklar Kayıt Sistemi Hayvan Pazarları ve Canlı Hayvan Ticaret Borsaları Desteklemeler Sektörel Paydaşlar Mevzuat

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5%

Tire İzmir % Tire İzmir % 2007 50.802 369.477 14% 25.005 614.805 4% 2008 58.142 368.591 16% 28.000 561.079 5% Tire de ağırlıklı olarak büyükbaş hayvancılık olmak üzere küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılığa verilen önemle çiftçilerin elinde bulunan yerli ırkların yöreye

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır.

Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır. Biyoenerji, bitkilerden veya biyolojik her türlü atıktan elde edilebilecek olan enerjiye verilen genel ad dır. Yüzyıllarca evlerde biyoenerji,odun ve organik atıklardan gelen biyo kütle şeklinde kullanılmıştır.

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

TARIMSAL VERİLER Mart 2015

TARIMSAL VERİLER Mart 2015 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü TARIMSAL VERİLER Mart 2015 İÇİNDEKİLER Gayrisafi Yurtiçi

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüsamettin GÜLHAN T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 1 Kredilerde Son 8 Yılda 54 Kat Artış 2 Tarımsal Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) 3 Son 7 Yılda 3,8 Milyon Çiftçiye 39 Milyar TL Kredi

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi ÖZET Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi H.Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü01330 Adana hhozturk@cu.edu.tr Bu çalışmada, Türkiye tarımında enerji tüketimi incelenmiştir.

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI SÜS BİTKİLERİ VE TIBBİ AROMATİK BİTKİLER ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013

OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 OECD TARIMSAL POLİTİKALAR VE PİYASALAR ÇALIŞMA GRUBU 31.07.2013 İÇERİK OECD Hakkında Genel Bilgi OECD Çalışma Şekli OECD Teşkilat Yapısı OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü OECD ve Tarım 2 OECD HAKKINDA

Detaylı

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi

30 Mayıs 2012. Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi 30 Mayıs 2012 Ebru AKDAG MEYED Genel Sekreteri IFU Dünya Meyve Suyu Günü Elçisi İçerik MEYED Dünya Meyve Suyu Günü Meyve Suyu Sanayisinde Güncel Durum Meyve Suyu Sektörünün Potansiyeli Sorunlar ve Çözüm

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU Süs bitkilerini; farklı yöntemler kullanarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen, çoğaltılan ve büyütülen bitki olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan anlaşılacağı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ

BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ BİYOKÜTLE SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE KAZAN SEKTÖRÜ KBSB Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği - 2014 Ahmet Cevat Akkaya www.kbsb.org.tr Milyar Kaçınılmaz Son? Misyon? Tek gerçek kaynak - Dünya Dünya popülasyon

Detaylı