T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü. Sayı :B.20.1.SGM /419 16/02/2012 Konu : Görevlendirme Ücretleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü. Sayı :B.20.1.SGM.0.06.03.00-120-01/419 16/02/2012 Konu : Görevlendirme Ücretleri"

Transkript

1 T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü Sayı :B.20.1.SGM /419 16/02/2012 Konu : Görevlendirme Ücretleri GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Federasyon Başkanlıkları, îl Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarınca Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulanmasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle Ġlgili Esas ve Usuller 31 Ağustos 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001 / 2863 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir. Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde, Söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 5 inci maddesi gereğince hazırlanan ve ekte yer alan ücret tablosunda yer alan gösterge rakamlarının 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2012 yılında uygulanmasını; Olur'larınıza arz ederim. GÜVEN ÇAKICI Spor Faaliyetleri Dairesi Başkan V. OLUR 16/02/2012 Mehmet BAYKAN Genel Müdür V.

2 T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü Sayı :B.20.1.SGM /420 16/02/2012 Konu : Federasyon Başkanlıkları, Ġl Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarınca Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulanmasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle Ġlgili Esas ve Usuller 31 Ağustos 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir. Amaç başlıklı 1 inci maddede; "Bu esasların amacı, gençlik ve spor hizmetlerinin uygulanmasında görevlendirileceklerin ücretleri ile bu ücretlerin ödenmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir." Kapsam başlıklı 2 nci maddede; "Bu esaslar asli görevlerinden ayrı olarak gençlik ve spor hizmetlerinde görevlendirilecek kişileri kapsar." Ödenecek Ücret başlıklı 5 inci maddede; "Bu esaslara göre, normal mesai saatleri dahilindeki asli görevleri dışında gençlik ve spor hizmetlerinde görevlendirileceklere, ekli tablolarda belirtilen göstergelerin. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü maddesi uyarınca memur aylıklarının hesaplanmasına esas alınan katsayı ile çarpımı sonunda bulunulacak miktarda ücret ödenir." Ancak, ekli tablolarda belirtilen göstergeleri aşmamak şartıyla, hangi gençlik ve spor faaliyetinde, kimler için hangi gösterge üzerinden ücret ödeneceği, faaliyetin yapılacağı yer, zaman, (gece-gündüz) ulaşım durumu ve diğer etkenler dikkate alınarak ilgisine göre illerde Valiliğin, Genel Müdürlük bünyesindeki federasyon faaliyetlerinde federasyonların, Daire başkanlıklarının faaliyetlerinde ise daire başkanının teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri dışında spor faaliyetleri ile yarışmaları yürüten diğer kurum ve kuruluşlar, ekli tablolardaki gösterge rakamlarını aşmamak üzere gösterge rakamlarını belirlemeye yetkilidir. Bu esaslara göre ücret ödenebilmesi için, görevin fiilen ve tam olarak yapıldığının belgelendirilmesi şarttır. Memuriyet mahalli dışında görevlendirileceklere Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir. Ancak, ilgililere bu esaslara göre ödenmesi gereken ücretin net tutan ile Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca ödenmesi gereken gündelik tutarının farklı olması halinde, fazla olan ödenir." hükümleri yer almaktadır.

3 2012 Mali Yılı sürecinde, tarih ve 419 sayılı Makam Onayı ile belirlenen gösterge rakamları uygulanacak, gösterge rakamları için tekrar makam onayı alınmayacaktır. Ancak, Federasyon Başkanlıkları ve İl Müdürlüklerince ekli gösterge rakamlarının altında gösterge belirlenmesi halinde, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ile koordine edilmek suretiyle yeni makam onayı alınabilecektir. "Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulanmasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esas ve Usuller" ile ilgili, açıklanmasında yarar görülen hususlar aşağıda yer almaktadır. 1- Bir sayılı tablo, Federasyon ve/veya İl Müdürlüklerince düzenlenecek Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin gün boyu devam eden faaliyetlerinde, 2- İki sayılı tablo, Merkez Birimleri ile İl Müdürlüklerinin düzenleyecekleri eğitim amaçlı Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin saat başına çalışma esasına göre yapılan faaliyetlerinde, 3- Üç sayılı tablo, Federasyon ve/veya İl Müdürlüklerince düzenlenecek her türlü spor faaliyetleri ile bunlara hazırlık teşkil eden görevlendirmelerinde esas alınacaktır. 4- Spor faaliyetlerinde görev alacak hakemlere ödenecek ücretler; İl faaliyetleri için dört sayılı tabloya, Federasyon faaliyetleri için beş sayılı tabloya göre hesaplanacak ve bu tablolarda belirtilen gösterge rakamları, hakemlerin; uluslararası, ulusal, il ve aday hakem statüleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. 5- Okul spor faaliyetlerinde görev alacak hakemlere ödenecek ücretler; Mahalli yanşmalarda dört sayılı tabloya, grup, yanfmal ve final yanşmalarında ise beş sayılı tabloya göre hesaplanacak ve bu tablolarda belirtilen gösterge rakamları hakemlerin; uluslararası, ulusal, il ve aday hakem statüleri dikkate alınarak değerlendirilecektir. 6- Altı sayılı tablo ise, Genel Müdürlük birimlerince ve/veya İl Müdürlüklerince düzenlenen halk oyunları ve halk müziği yanşmalannda görev alacak hakem, jüri ve seçici kurul üyeleri için uygulanacaktır. 7- Tablo bazında gösterge rakamlan belirlenirken; faaliyet sayısı, faaliyetin yapılacağı il ve zaman (gece-gündüz ), ulaşım ve bütçe imkânlan gibi parametreler dikkate alınacaktır. 8- Okul müsabakalannda futbol hakemlerine ödenecek ücretler, 31 Ağustos 2001 gün ve sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 4 sayılı tabloda yer alan müsabaka hakemi için 350, yardımcı ve masa hakemleri için 250 olarak belirlenen gösterge rakamlarının memur maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek brüt tutarlar esas alınarak ödenecektir. 9- İl hudutlan içerisinde, ilçelerinden il birinciliği müsabakalarına iştirak eden takım veya ferdi sporcular ile çalıştıncı ve idarecilerine yolluk ve yevmiye ödenmeyecektir. 10- Gençlik ve Spor Faaliyetlerinde tablolar itibariyle uygulanacak gösterge rakamlan; illerde Valilik Makamının, merkezde ise birim amirlerinin teklifi üzerine, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca Makamdan alınacak onay ile belirlenecektir. 11- Gençlik ve Spor Hizmetlerinde görevlendirme, ilgili kurumun en üst amirinin onayı ile yapılacaktır. Genel Müdürlüğümüz personeli dışında görevlendirilecek kamu personeli için; adı soyadı, asli görevi, hizmetin kapsamı, yeri ve süresi belirtilmek suretiyle ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından mutlaka yazılı izin alınacaktır. 12- Bu esaslara göre ücret ödenebilmesi için teşkilat personelinin mesai saatleri ve asli görevleri dışında görevlendirilmeleri gerekmektedir. Teşkilat dışından görevlendirilenlerin yerine getirdikleri görevlerin fiilen ve tam olarak yapıldığının belgelendirilmesi gerektiğinden faaliyetin tarihi, başlangıç ve bitiş saatleri, görevli personel ve hakem listeleri ilgililerce (Müsabaka Müdürü, Tesis Amiri ) hazırlanacak bir tutanakla belirlenecek ve bu tutanak ödeme evrakına eklenecektir. 13- Dört ve beş sayılı tablolar çerçevesinde yapılacak ferdi spor faaliyetlerinde seans başına ücret ödenecek ve seans tanımlamasında müsabakalann saatlik süresi dikkate alınacaktır.

4 14- Faaliyetlerle ilgili ödeme evrakı düzenli bir Ģekilde hazırlanacak ve üzerinde tereddüde neden olacak silinti, kazıntı bulunmayacaktır. YanlıĢlıkların üzeri, okunabilecek Ģekilde ince bir çizgi çekilmek suretiyle iptal edilecektir. 15- Ġllerde düzenlenecek müsabakalarda görevlendirilebilecek personel sayıları faaliyetin önemi, özelliği, tesis kapasitesi ve bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak il müdürlüklerince belirlenecektir. Ancak; düzenlenecek müsabakalarda görevlendirme yapılacak azami sayılar; a. Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Boks, Cimnastik, Futbol ve Futsal, (okul Sporları) GüreĢ, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kayak, Kick Boks, Modern Pentatlon, Muay Thai, Su topu, Taekwondo, Triatlon, Wushu, Voleybol, Yüzme ve Halk Oyunları ile Geleneksel spor dallarında düzenlenecek müsabakalarda; 15 (On beģ) kiģi, b. Badminton, Beyzbol ve Softbol, Bocce Bowling ve Dart, Briç, Bilardo, Buz hokeyi, Buz Pateni, Dans, Eskrim, GeliĢmekte Olan Spor Dalları, Hava Sporları, Kızak, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Oryantiring, Satranç, Sualtı, Yelken, Vücut GeliĢtirme spor dallarında düzenlenecek müsabakalarda 10 (On) kiģi, c. Atıcılık, Hokey, Okçuluk, Tenis spor dallarında düzenlenecek müsabakalarda Salon 10 (On) KiĢi, Saha 15 (On beģ) kiģi, d. Dağcılık, Ġzcilik, Golf, HĠS, Motosiklet ve Otomobil sporları dallarında 8 (sekiz) kiģi, e. Binicilik spor dalında düzenlenecek müsabakalarda Özel unvan, Türkiye ġampiyonası ve Atatürk kupası müsabakaları 25 (yirmi beģ) kiģi, diğer müsabakalarda ise 15 (On beģ) kiģi, f. Engelliler, Okul sporları ve Üniversite sporlarının spor dallarında yapılacak müsabakalarda ilgili spor dallarında görevlendirilen azami personel sayısı kadar görevlendirme yapılacaktır. 16- BeĢ sayılı tablonun 6 ncı bendinde yer alan düzenlemenin bağımsız olmayan spor federasyonlarınca hangi spor müsabakalarında kullanılacağı ve bu müsabakalarda hangi gösterge rakamının uygulanacağı Genel Müdürlük Makamınca belirlenecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: EK:1 Olur EK:2 Ücret Tablosu DAĞITIM: Gereği için: Bilgi için: - Merkez Birimlere - Bakanlık Makamına ( Arz) - Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerine - Genel Müdür Yardımcıları - Federasyon BaĢkanlıkları (Bağlı Fed.BĢk.lıkları)

5 1 SAYILI TABLO Günlük olarak ödenecek ücret tablosu 1 Gençlik ve spor yöneticisi Gençlik ve spor yöneticisi yardımcısı (1 inci sırada sayılanların yardımcıları) Doktor Gençlik eğitim şefi, psikolog, beslenme uzmanı, yardımcı sağlık personeli, koreograf, 400 müzisyen, öğretmen, antrenör, Çalıştırıcı, monitör, lider ve bunlar gibi geliştirme ve yetiştirme görevi yapan personel 5 Aşçı Deniz motoru kaptanı ve şoför, Satın alma, ambar ve depo memuru, garson, hizmetli, teknisyen, aşçı yardımcısı, elektrikçi, kaloriferci ve benzeri personel Genel Müdürlük dışından görevlendirilecek uzman doktorlara 3 üncü sırada yer alan gösterge %50 fazlası ile uygulanır. Günlük olarak ödenecek ücret tablosuna göre görevlendirilen personele günde birkaç yerde görev yapsalar dahi bir kez ücret ödenir. Bakanlık müşaviri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire ve federasyon başkanları, federasyon genel sekreteri, gençlik ve spor il ve ilçe müdürü, tesis müdürü, kamp yöneticisi veya üniversitelerden, kamu ve özet kuruluşlardan ve diğer kişilerden hizmetlere ehil olup, bu faaliyetlerin yönetiminde görevlendirilenler gençlik ve spor yöneticisini ifade eder SAYILI TABLO Saat Başına Ödenecek Ücret Tablosu 1 Eğitici, öğretici, çalıştırıcı, lider, monitör, antrenör ve benzeri personel Gençlik ve spor elemanlarının yetiştirilmeleri için düzenlenecek kamp eğitim ve hazırlık 300 çalışmalarında görevlendirilecek öğretim elemanları, öğretmen, eğitim yöneticisi, tercüman, müzisyen ve diğer personel 3 Tesis müdürü, tesis şefi, teknik elemanlar ve diğer personel Destek hizmetlerinde görevli satın alma, ambar ve depo memuru, elektrikçi, kaloriferci, şoför ve deniz motoru kaptanı ve diğer personel 150 Saat başı çalışma esasına göre görevlendirilecek personelin aynı grupla çalışmaları günde iki, 1 haftada sekiz saati ve en fazla 3 grubu geçmemek üzere düzenlenir. Ancak İkinci sırada sayılanlara haftada 30 saate kadar ücretle görev verilebilir. İl Müdürlükleri personeline; Ancak mesai saatleri dışında görev yapmaları halinde bu tabloya göre ücret ödenebilir. Öğle tatilleri mesai saati dışı olarak kabul edilir. 3 Benzeri ve diğer personelin hangi unvanlı personel olacağı Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir. 3 SAYILI TABLO Seans Başına Ödenecek Ücret Tablosu 1 Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Müdürlük görevlisi, Federasyon temsilcisi, 350 Gözlemci ve Genel Sekreter 2 Doktor 600

6 3 Müsabaka müdürü, müsabaka mutemedi, tesis amiri, saha komiseri, il temsilcisi ve 250 gözlemcisi, sağlık personeli, teknik elemanlar, saha ve parkur tanzimcisi 4 Gişe memuru, şoför, deniz motoru kaptanı, kontrol memuru, spiker, teşrifatçı, seyis, 200 nalbant, soyunma odası bakıcısı, destek hizmetleri personeli 5 Sayı yazıcısı, top toplayıcısı Seans hesabında gündüz bir, gece bir seans olarak değerlendirilir. Gündüz mesai saatlerini, gece ise mesai bitiminden sonraki zamanı ifade eder. Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenlenen faaliyetlerden tesislerin hazırlanmasında görevlendirilen 3 üncü sırada sayılan personele, aynı sıradaki seans ücreti ödenir. Hazırlık çalışmaları dört saatten az olursa seans ücretinin yarısı ödenir. Gündüz ve gece seanslarının birleşmesi halinde dört saatten az devam eden müsabakalar için bir seans ücreti ödenir. Resmi çalışma günlerinde gündüz bir, gece bir seans üzerinden, resmi tatil günlerinde ise her dört saatlik hazırlık ve müsabaka süresi için bir seanstık ücret ödenir. Ancak, bir günde üç seanstan fazla ödeme yapılmaz. II hudutları içerisinde memuriyet mahalli dışında düzenlenen müsabakalarda görevlendirilen personele gündelik ödenmez. Bunlara gösterge rakamlarının %50 fazlası ve yol masrafı ödenir. Her türlü okullar arası müsabakalarda görevlendirilecek personele bu tabloya göre ücret ödenir. 4 SAYILI TABLO İl Müdürlüklerince Düzenlenecek Müsabakalarda Görev Alacak Hakemlere Ödenecek Ücret Tablosu A Takım Sporlarında Müsabaka Başına Ödenecek Ücretler Baş-Orta Yan-Yardımcı Masa-Kale-Çizgi Uluslararası Hakem B Ulusal Hakem İl Hakemi Aday Hakem Futbol-Futsal Hakemleri (Okul Müsabakaları) Ferdi Sporlarda Müsabaka Başına Ödenecek Ücretler Başhakem, Müsabaka hakemi Baş Hakem-Müsabaka Hakemi Uluslararası Hakem 400 Ulusal Hakem 350 İl Hakemi 300 Aday Hakem 250 Hakem Ücretleri takım sporlarında müsabaka başına, ferdi sporlarda seans başına ödenir. Seans hesabında gündüz bir, gece bir seans olarak değerlendirilir. Gündüz mesai saatlerini, gece ise mesai saati bitiminden sonraki zamanı ifade eder. Gündüz ve gece seanslarının birleşmesi halinde, dört saatten az devam eden müsabakalar bir seans sayılır. İl hudutları içinde; memuriyet mahalli dışında düzenlenen müsabakalarda görevlendirilen hakemlere gündelik ödenmez. Bunlara sadece birinci müsabaka için gösterge rakamlarının %50 fazlası ve yol masrafı ödenir. Mahalli okul spor müsabakalarında görevlendirilecek hakemlere bu tabloya göre belirlenen gösterge rakamlarına göre ödeme yapılır. (Futbol dahil) il Müdürlüklerinin yukarıda belirtilen gösterge rakamları aşılmamak üzere; hakemlik unvanlarına göre (uluslararası-ulusal-aday hakem) tespit edecekleri gösterge rakamları Genel Müdürlük Makamının onayından sonra yapılır.

7 5 SAYILI TABLO İl Müdürlüklerince Düzenlenecek Müsabakalarda Görev Alacak Hakemlere Ödenecek Ücret Tablosu 1 A-Takım Sporlarında Müsabaka Başına Ödenecek Ücretler Baş-Orta Yan-Yardımcı Masa-Kale-Çizgi Uluslararası Hakem Ulusal Hakem İl Hakemi Aday Hakem B-Ferdi Sporlarda Müsabaka Başına Ödenecek Ücretler Başhakem, Müsabaka hakemi Baş Hakem-Müsabaka Hakemi Uluslararası Hakem 600 Ulusal Hakem 550 İl Hakemi 500 Aday Hakem 450 ı Hakem Ücretleri takım sporlarında müsabaka başına, ferdi sporlarda seans başına ödenir. Seans hesabında gündüz bir, gece bir seans olarak değerlendirilir. Gündüz mesai saatlerini, gece ise mesai saati bitiminden sonraki zamanı ifade eder. Gündüz ve gece seanslarının birleşmesi halinde, dört saatten az devam eden müsabakalar bir seans sayılır. İl hudutları içinde; memuriyet mahalli dışında düzenlenen müsabakalarda görevlendirilen hakemlere gündelik ödenmez. Bunlara sadece birinci müsabaka için gösterge rakamlarının %50 fazlası ve yol masrafı ödenir. Daire ve Federasyon Başkanlıklarının, yukarıda belirtilen gösterge rakamları aşılmamak üzere, hakemlik unvanlarına göre (uluslararası-ulusal-aday hakem) tespit edecekleri gösterge rakamları Genel Müdürlük Makamının onayından sonra yapılır. Federasyonların en üst liglerinde (süper lig, birinci lig, Al ligi vb.) görevlendirilen hakemlere yukarıdaki gösterge rakamlarının 20 katını geçmemek üzere, hakemlerin statüleri ve kademeleri dikkate alınarak federasyon yönetim kurulu kararı, Genel Müdürün uygun görüşü ve Bakanın onayı ile belirlenecek ücretler ödenebilir. Her türlü okullar arası müsabakaların hakem ücretlerinde; müsabaka başına yapılan ödemelerde (5/A) tablosuna göre, seans başına ise (5/B) tablosuna göre belirlenen gösterge rakamlarına göre ödeme yapılır (Futbol dahil). 6 SAYILI TABLO Halk oyunları, Türk halk müziği yarışmalarında görev alacak jüri ve seçici kurul üyelerine Ödenecek ücret tablosu Seans başına ödenecek ücretler 1 Jüri ve seçici kurul üyesi Seans hesabında gündüz bir, gece bir seans olarak değerlendirilir. Gündüz mesai saatlerini, gece ise mesai saati bitiminde sonraki zamanı ifade eder. 2 Gündüz ve gece seanslarının birleşmesi halinde dört saatten az devam eden müsabakalar bir seans sayılır. 3 il hudutları içinde, memuriyet mahalli dışında düzenlenen müsabakalarda görevlendirilen jüri ve seçici kurul üyelerine seans başına ücret ve yol masrafı ödenir. 4 Her türlü okullar arası yarışmalarda görevlendirileceklere yukarıda belirlenen gösterge rakamlarına göre ödeme yapılır. // Müdürlüklerince 2012 yılı için onaylanan Rakamlarının altında uygulama yapılması istenmesi halinde Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı ile koordine edilmek suretiyle yeni Makam onayı alınacaktır aylık katsayısı (0,066187)

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 16/12/2006 Sayı: 26378

Detaylı

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://sb.firat.edu.tr/ F.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu, 2015 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI

K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI K - CETVELİ EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI I. EK DERS ÜCRETİ 1- Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu

Detaylı

K - CETVELİ (EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI)

K - CETVELİ (EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI) K - CETVELİ (EK DERS, KONFERANS VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ İLE DİĞER ÜCRET ÖDEMELERİNİN TUTARLARI) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013

6245 sayılı Harcırah Kanunu. Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 6245 sayılı Harcırah Kanunu Rahmi ÜNALAN Maliye Uzmanı 15-19 Mayıs 2013 Konu Başlıkları Harcırah Nedir? Memuriyet Mahalli Geçici/Sürekli görevlendirmeler ve süreler Kanunun 39 ve 43 üncü maddeleri Yurtdışı

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI

DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI DUMLUPINAR ÜNĠVERSĠTESĠ EK DERS ÜCRETLERĠ ÖDEME ESASLARI 10.11.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca ödenecek ek ders ücretlerinde ; -Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek: 13)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü KURUMLARIN ELEMAN YETİŞTİRMEK ÜZERE AÇTIKLARI MESLEKİ OKULLARDA GÖREV ALACAK YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU http://sbf.pau.edu.tr/ DEĞERLİ ADAYLAR Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin Beden Eğitimi

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Đnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Đlişkin Karar Bu kitapçık, 16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU. SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU SATINALMA ve BÜTÇE TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Tenis Federasyonu nun merkez

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 2/12/1998 Sayı: 98/12120 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 16/12/1998 Sayı:

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.1 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: 2.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasası 2.1.2

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2007/19 GENELGE 2007/19 İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar. Bilindiği gibi, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET OLARAK YAPABİLECEĞİ İŞLER Ayhan GÖKDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi SHMO Yüksekokul Sekreteri ayhan.gokdemir@deu.edu.tr ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN YENİ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TAM GÜN YASASI SONRASI GELİR GETİRİCİ FAALİYET

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.SÇE.0.65.01.00 010.06.01-1495 08.07.2010 Konu : Ek Ders Uygulaması GENELGE 2010 / 10 İlgi :a) 28/09/2006 tarih ve

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- (1) Bu Toplu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1

Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 Mehmet BEZİK Maliye Uzmanı 168/1 *1954 tarihinde çıkarılan 6245 sayılı Harcırah Kanununda ise, harcırah, bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından

Detaylı