YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ"
  • Su Dede
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Uygulama Yönetmeliği nin 17 nci maddesi uyarınca, sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel unsuru olan insan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden geliştirilmesi, yükseköğrenim gençliğinin spor ihtiyaçlarının karşılanması, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla Namık Kemal Üniversitesi Spor Birliğinin kuruluş, örgütlenme, yönetim ve çalışmaları ile görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları kapsar. Amaç MADDE 2 - Namık Kemal Üniversitesi Spor Birliğinin amacı, Yükseköğretim Kurulunun plan ve programları çerçevesinde, Namık Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla, tüm spor faaliyetlerini organize etmek, yönetmek, Üniversiteye ait spor salon ve alanlarını bu amaca uygun bir şekilde değerlendirmektir. Tanımlar MADDE 3 - Bu Yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir. Genel Kurul : Namık Kemal Üniversitesi Spor Birliği Genel Kurulunu, NKÜ : Namık Kemal Üniversitesini, Rektör Rektör Yardımcısı : Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, : Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığının Bağlı Olduğu Rektör Yardımcısı SKS : Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını, Spor Birliği : Namık Kemal Üniversitesi Spor Birliğini, Yönetim Kurulu : Namık Kemal Üniversitesi Spor Birliği Yönetim Kurulunu ifade eder. Spor Birliği MADDE 4 - Üniversiteyi, yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü resmi ve/veya özel spor organizasyonlarında temsil eden birimdir. MADDE 5 - Üniversite Turuncu, lacivert, beyaz renklerle temsil edilir. Organlar ve Görevleri MADDE 6 - Birliğin organları şunlardır: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, Spor Birliği Genel Kurulu MADDE 7 - Spor Birliği Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Rektör Yardımcısı (Başkan), b) SKS Daire Başkanı, c) SKS Spor Şube Müdürü, d) Spor Birliği Başkanı, e) Fakülte, Yüksekokul temsil eden her birimden 2 Spor Temsilcisi (1 öğretim elemanı ve 1 öğrenci),

2 f) Spor Birliği Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından 2 (iki) yıl için görevlendirilecek, aynı zamanda yönetim kurulunda da görev yapacak olan 2 Öğretim Elemanı g) Öğrenci Konseyi Spor Temsilcisi. Spor Birliği Genel Kurulunun Görevleri MADDE 8- Spor Birliği Genel Kurulunun görevleri şunlardır: a) Spor Birliği Yönetim Kurulunun sunduğu yıllık faaliyet ve mali raporu inceleyerek, ibra etmek, b) Gelecek yıla ait faaliyet önerilerini değerlendirmek, c) Gelecek yıla ait bütçe taslağını değerlendirmek, d) Üniversitedeki spor faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli önlemleri tartışarak yeni öneriler sunmaktır. Spor Birliği Genel Kurulunun Toplantı ve Karar Alınması MADDE 9- Spor Birliği Genel Kurulu her yıl olağan olarak eğitim-öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Rektör Yardımcısının çağrısı ile toplanır. Gerekli gördüğünde Rektör Yardımcısı Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir. Spor Birliği Genel Kurulu, üyelerinin üçte birinin çağrısı üzerine ayrıca toplanabilir. Spor Birliği Genel Kuruluna Rektör Yardımcısı başkanlık eder. Spor Birliği Genel Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu MADDE 10- Spor Birliğinin Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Rektör Yardımcısı (Başkan), b) SKS Daire Başkanı, c) SKS Spor Şube Müdürü d) 2 Öğretim Elemanı e) Öğrenci Konseyi Spor Temsilcisi, Yönetim Kurulunun Görevleri MADDE 11 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) NKÜ bünyesinde sportif etkinliklerin organizasyonunu planlamak ve gerçekleştirilmesine karar vermek, b) Her öğretim yılı başında faaliyet gösterilecek spor branşlarını Üniversitenin imkanlarına göre tespit etmek, c) Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara Üniversiteyi temsilen katılacak takımları ve yöneticilerini tespit etmek, d) Gerekli görülen spor dallarında faaliyet gösterecek tertip komitelerini kurmak ve bunları denetlemek, e) Tertip komitelerinin kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, f) Sporcu öğrenciyi teşvik edici ödülleri belirlemek, g) Branşında Türkiye Birinciliğini kazanan veya milli olan öğrencilere kredi veya başka imkanlar sağlayacak kararlar almak, h) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği ve Senatonun onayı ile kabul edilen Sportif Faaliyetler Disiplin Yönergesi Esaslarına göre Disiplin Kurulu görevini yapmak, i) Tertip Komitelerinin resmi ve özel sportif etkinlikleri için hazırlamış olduğu yönergelerin uygulanması konusunda karar vermek, j) Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesine karar vermek,

3 k) Gerekli gördüğü durumlarda, Spor Birliği Başkanı sportif organizasyonlarda yardımcı olmak üzere öğretim elemanları görevlendirmek, l) Genel Kurula faaliyet raporu ile mali raporu hazırlayarak sunmak, m) Spor Birliği Başkanının teklifte bulunduğu sponsorluk antlaşmaları konusunda karar almak. n) Üniversiteye ait tüm spor tesislerini yönetmek veya yönetilmesini sağlamak, yenilerinin yapılması için olanaklar aramak. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Alınması MADDE 12 - Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine, her eğitim döneminin başında ve sonunda olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Başkan gerek gördüğü durumlarda ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 1/3 ünün talebi üzerine, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Spor Birliği Başkanı ve Görevleri MADDE 13 - Spor Birliğinin Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Rektör Yardımcısıdır. Başkan, Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından birini başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Başkan yardımcısı, başkanın bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu ve Spor Birliğine başkanlık eder. Başkanının görevleri şunlardır: a) Spor Birliğinin ve Yönetim Kurulunun Başkanı olarak, Kurul Kararlarının ve diğer hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak, b) Spor Birliğini Kurum içinde ve dışında temsil etmek, c) Spor Birliğinin yıllık giderleri konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, d) Sponsorluk antlaşmaları konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak, e) Spor branşları için yeteri kadar saha, salon, malzeme, antrenör, hakem ve diğer elemanları temin etmek, f) Yönetim Kurulunca planlanmasına ve gerçekleştirilmesine karar verilen organizasyonların yerine getirilmesini sağlamak, g) Yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda, Üniversiteyi temsilen katılacak takımların karşılaşmalara katılımlarını sağlamak., h) Yönetim Kurulunca düzenlenmesine karar verilen Türkiye Üniversitelerarası Spor Federasyonu faaliyetlerini düzenlenmek. SKS Spor Şube Müdürünün Görevleri MADDE 14 - SKS Şube Müdürü Görevleri şunlardır : a) Spor Birliği Başkanı ile Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak, b) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapmak, c) Spor Birliğinin yazışmalarını sağlamak, d) Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda Namık Kemal Üniversitesi ni temsil etmek üzere katılacak takımların ve yöneticilerin tespitinde, Spor Birliği Başkanı ile Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, e) Üniversite takımlarında yer alan sporcuların lisanslarını hazırlatarak vizelerini yaptırmak, f) Üniversitelerarası Spor Federasyonu İl Temsilcisi ile koordinasyon içerisinde organizasyonları düzenlemek, g) Spor Birliğinin gelir ve giderleri ile kayıtların Mevzuata uygun olarak tutulmasını sağlamak ve muhafaza etmek. Fakülte ve Yüksekokul Spor Temsilcileri MADDE 15 - Fakülte ve Yüksekokul Spor Temsilcileri, Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca görevlendirilecek ve/veya seçilecek bir öğretim Elemanı ve Öğrenciyi ifade eder. Görevlendirilen ve/veya seçimi yapılan üyelerin görev süresi iki yıldır. Üyeler yeniden görevlendirilebilir ve/veya seçilebilir.

4 Spor Temsilcisi, ilgili birimlerde spor faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar, Spor Birliği Genel Kuruluna katılarak, Spor Birliğinin düzenlediği faaliyete yardımcı olur, branş temsilcileri oluşturur, Spor Kulüpleri kurulması için Spor Birliğine öneride bulunur. Spor Birliği Gelirleri MADDE 16-Spor Birliği nin gelirleri şunlardır: a) Faaliyet gelirleri, b) Bağışlar, sponsorluk, reklam vb.gelirler, c) Üniversitenin mevzuata uygun yapacağı yardımlar, d) Diğer gelirler. Spor Birliği Harcamaları MADDE 17- Harcamalar, Spor Birliği Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Harcamalar, geçerli belgelere dayandırılarak ilgili deftere işlenir. Spor Birliğinde mevzuata uygun muhasebe belge ve defterleri tutulur. Birliğin harcamaları, Birliğin bütçesi ile ilgili yasal kalemlerden karşılanır. Harcama yetkilisi Rektör Yardımcısıdır. Denetleme MADDE 18- Spor Birliği hesaplarının her bütçe yılı için denetimini Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bir Başkan ve iki öğretim üyesinin katıldığı bir kurul tarafından yapılır. Kurul, harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, her yıl için bir rapor hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulu na sunar. Disiplin Cezaları MADDE 19-Aşağıdaki nedenlerden dolayı kişi veya takımlara disiplin cezası verilebilir: a) Spor Birliğine bağlı faaliyetler sırasında uygunsuz davranışlar, b) Spor Birliğine bağlı alanlarda uygunsuz davranışlar, c) Spor Birliği mensuplarına ve görevlilerine karşı uygunsuz davranışlar, d) Spor alanlarına ve spor malzemelerine zarar vermek. Spor Birliği Yönetim Kurulunca fiilin niteliğine ve ağırlığına göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliği hükümleri de saklı kalmak üzere, geçici veya kesin olarak aşağıdaki cezalardan biri veya birkaçı verilebilir; a) Kulüp üyeliğinden çıkarma, b) Müsabakalardan çıkarma, c) Üniversite veya Fakülte/Yüksekokul takımından çıkarma, d) Spor alanlarından yararlandırmama. Bu disiplin cezaları, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği anlamında bir disiplin cezası sayılmaz ve öğrencilerin siciline geçirilmez. Ancak öğrencinin davranışları yukarıda adı geçen Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin de uygulanmasını gerektiriyorsa ayrıca bu Yönetmeliğe göre de işlem yapılır. Disiplin cezalarına olan itirazlar Üniversite Yönetim Kurulunca incelenerek, karara bağlanır. MADDE 20- Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya Namık Kemal Üniversitesinin temsil edileceği tüm sportif müsabakalara (her türlü spor kampları hariç) katılacak sporcu öğrenciler, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer vb., eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince fakültelerinin yönetim kurulu kararı ile mazeretli sayılırlar. MADDE 21- Spor kulüplerinin üniversite dışı faaliyetlerde ancak Spor Birliği Başkanlığının izni ile mümkündür. Spor Kulüpleri Üniversite dışı resmi müsabakalara takım olarak veya ferdi olarak Namık Kemal Üniversitesi Spor Kulübü lisansı ile katılabilirler. MADDE 22- Namık Kemal Üniversitesi Spor Kulübü Genel kurulu ve Tüzüğünü Spor Birliği Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yürürlük MADDE 23-Bu yönerge Namık Kemal Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

5 Yürütme MADDE 24- Bu yönerge hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. ( tarih ve sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir.)

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversite personeli, emeklileri, bunların eş ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Yönergenin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin,

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. Amaç. MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1)Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Öğrencilerinin, Amaç, Dayanak, Tanımlar, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sosyal,

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ 4323 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2004 No : 2004/7355 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/5/1946 No

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ VE ANA TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı; kazanç amacına yönelik olmayan mali

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Vizyon, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı