AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ"

Transkript

1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi için Ġlgili Konsolosluk tarafından mülakata çağırılabilirsiniz. Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak konsolosluk tarafından baģka belgeler de getirmeniz istenebilir. ReĢit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 3 ay içerisinde çıkartılmıģ muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı baģvuru formu doldurulması; çocukların vize baģvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaģ altı tüm çocuklar aileleri ile beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur. Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların schengen ülkesi Konsolosluklarından vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra baģvuru yapmaları gerekmektedir. Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenci, ev hanımı vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1.dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, destekleneceklerine dair bir dilekçe aslı ve dilekçedeki imzanın o Ģahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vb.) ve o Ģahse ait nüfus cüzdanı fotokopisi getirmelidirler. Konsolosluk yetkilileri, soyadı tutmama, boģanma, Avrupa Birliği vatandaģı yakını olma vb. gibi durumlarda baģvuru sahiplerinden vukuatlı nüfus kayıt örneği isteme hakkına sahiptir. Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgelerini getirmelidir. Maddi olarak sizi ĠVize alınacak ülkede yaģayan, davet eden kiģi destekliyorsa Ġlgili ülkede bir bankadan yapılmıģ olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi ibraz edilmelidir. Araçla seyahat edenlerden uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel Ģoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi. Bulunmalıdır Türkiye cumhuriyeti Pasaportuna sahip olmayan yabancılar Türkiyedeki herhangi bir konsolosluğa vize baģvurusu yaparken Oturum (ĠKAMET TEZKERESĠ ) fotokopisi sunmak zorundadırlar AMERİKA (HOLLANDA İLE AYNI) ÖĞRENCİ VİZELERİ VE AİLE BİRLEŞİMİ VİZELERİ TAKİP EDİLEMİYOR. ŞAHSIN DAVETİ ÜZERİNE GİDİLİYORSA DAVETİYE FAKSI OLMALI HOLLANDA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER olmalıdır

2 iki adet fotoğraf. Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit ( geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi. ġirket antetli kalınacak seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten dilekçe. Hollanda daki Ģirketten bir yetkilinin adı unvanı ve imzası bulunan ve seyahat amacını açıkça belirten antetli kağıda yazılmıģ kaģeli davet mektubu veya faksı Davet mektubunu imzalayan yetkiliye ait kimlik belgesi fotokopisi (üzerinde imzası bulunan). Maddi durumu gösterir belgeler: ġirketin imza sirküleri fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmıģ olmalı)**. Faaliyet belgesi aslı (son üç ay içerisinde alınmıģ olmalı). Vergi levhası fotokopisi. Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının fotokopisi**. ġirkete ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının fotokopisi veya bankadan alınmıģ imzalı kaģeli hesap ekstresi, fatura, akreditif vs. Aile toplum kağıdı (**) Ġlk Schengen vizesi alacak olanların ALINACAK RANDEVUYA gelmesi gerekmektedir. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi için Hollanda Konsolosluğu tarafından mülakata çağrılabilirsiniz. ReĢit olmayan çocuklar için her iki veliden noter onaylı, son 6 ay içerisinde çıkartılmıģ muvafakatname aslı alınması; anne ve baba pasaportuna kayıtlı çocuklar için de ayrı baģvuru formu doldurulması; çocukların vize baģvuru formlarını hem anne hem de babanın imzalaması gerekmektedir.18 yaģ altı tüm çocuklar aileleri ile beraber seyahat ediyor olsalar bile her iki veliden de noter onaylı muvakfakatname aslı ve fotokopisi getirilmesi zorunludur. Hollanda da bir evde kalmak üzere davetli olanlara davet eden kiģiden davet mektubu ve kimlik fotokopisi ; Türk vatandaģı ise ilave oturma izni gerekmektedir. Pasaportunda geçerli bir Schengen vizesi bulunanların Hollanda Konsolosluğu ndan vize alabilmeleri için geçerli olan diğer vizeyi iptal ettirdikten sonra baģvuru yapmaları gerekmektedir. Belirli bir maddi geliri olmayanlar (öğrenci, ev hanımı vs.), kendilerini maddi olarak destekleyen 1.dereceden yakınlarının geçimi ile ilgili evrak listelerine bakmalıdırlar. Buna ek olarak, destekleneceklerine dair bir dilekçe aslı ve dilekçedeki imzanın o Ģahsa ait olduğunu ispatlayan resmi bir evrak (ehliyet, pasaport fotokopisi vb.) ve o Ģahse ait nüfus cüzdanı fotokopisi getirmelidirler.

3 Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgeleri getirmelidir. Maddi olarak sizi Hollanda dan davet eden kiģi destekliyorsa Hollanda da bir bankadan yapılmıģ olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisi. Araçla seyahat edenlerden uluslararası ehliyet fotokopisi (beynelmilel Ģoför ehliyetnamesi), uluslararası trafik sigorta fotokopisi ve ruhsat fotokopisi. HOLLANDA TĠCARĠ VĠZE ÇALIġAN ĠÇĠN GEREKEN BELGELER - YUKARIDAKĠ BELGELERE ĠLAVE OLARAK ; - SSK ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ - SSK HĠZMET DÖKÜMÜ - SON 3 AY MAAġ BORDROSU HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER olmalıdır Son 6 ay içerisinde çektirilmiģ, 35-40mm, objektife direkt bakan, yüz hatlarının açık seçik ayırt edilmesini sağlayacak biçimde (kulaklar görünecek) beyaz arka planlı, iki adet fotoğraf. Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi. ġirket antetli kağıdina seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten dilekçe. Maddi durumu gösterir belgeler: ġirketin imza sirküleri fotokopisi (son bir sene içerisinde çıkartılmıģ olmalı) **. Faaliyet belgesi aslı (son üç ay içerisinde alınmıģ olmalı). Vergi levhasi fotokopisi. Ticaret Sicil Gazete veya bağlı bulunulan oda kaydının fotokopisi **. ġahsın son altı aylık banka cüzdanlarının fotokopisi. Banka cüzdanının temin edilememesi durumunda; bankadan alınmıģ imzalı kaģeli hesap ekstresi. Mal varlığınızı belgeleyen evrakların aslı ve fotokopileri (Tapu, kira kontratı v.b.).. Aile toplum kağıdı HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE ÇALIġAN ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

4 - YUKARIDAKĠ BELGELERE ĠLAVE OLARAK ; - SSK ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRGESĠ - SSK HĠZMET DÖKÜMÜ - SON 3 AY MAAġ BORDROSU HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE EMEKLĠLER ĠÇĠN GEREKEN BELGELER olmalıdır iki adet fotoğraf. Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerin fotokopisi. Seyahat amacını, kalınacak süreyi ve tatil güzergahını belirten Ģahsın dilekçesi. Maddi durumu gösterir belgeler aslı ve fotokopileri: Emeklilik cüzdanı fotokopisi. ġahsın son 6 aylık banka cüzdanlarının aslı ve fotokopisi. Banka cüzdanının temin edilememesi durumunda; bankadan alınmıģ imzalı kaģeli hesap ekstresi ve imzalayan kiģinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri. Malvarlığınızı belgeleyen evrakların aslı ve fotokopisi (Tapu, kira kontratı v.b.).

5 HOLLANDA TURĠSTĠK VĠZE DEVLET MEMURLARI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER BaĢvuru Formu: Tüm sorular cevaplandırılmıģ ve baģvuran tarafından imzalanmıģ olmalıdır 1 adet fotoğraf. Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren tüm sayfalar), son sayfa (60.); varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi. Son 10 sene içerisinde çıkartılmıģ pasaportunuzun geçerlilik süresi verilecek muhtemel vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay olmalıdır. Ayrıca en az bir boģ Ġstenilen vize süresini kapsayan ve yabancı ülkelerde geçerli olan bir seyahat sağlık sigorta fotokopisi (*). ġahsın, seyahat amacını, kalacağı süreyi ve tatil güzergahını belirten dilekçe aslı. ġahsa ait son altı aylık dönemi kapsayan banka cüzdanlarının aslı ve okunaklı fotokopisi veya bankadan alınmıģ imzalı kaģeli hesap ekstresi aslı ve imzalayan yetkilinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri. ÇalıĢtıkları kurumdan seyahat amacını ve kalınacak süreyi belirten; kaģeli ve kurum yetkilisinin adı-soyadı-imzası bulunan izin yazısı aslı. (Kurum kaģesi imzanın yanına yada aģağısına vurulmalıdır.) MaaĢ bordrosunun son üç aya ait asılları Malvarlığınızı belgeleyen evrakların okunaklı fotokopisi (Tapu, kira kontratı vb). HOLLANDA ÖĞRENCĠ EĞĠTĠM VĠZESĠ ĠÇĠN GEREKEN BELGELER olmalıdır iki adet fotoğraf. Pasaportunuzun 1., 2., 3., temdit (Geçerlilik süresini gösteren sayfalar), son sayfa (60.) varsa Schengen, Amerika, Ġngiltere, Ġsviçre, Kanada vizelerinin fotokopisi.

6 Eğitim alınacak olan okul veya enstitüden alınmıģ kayıt belgesi aslı ya da faksı. Okul harçlarının ödendiğine dair makbuz. Varsa burs yazısı aslı ve fotokopisi. Eğitim görenler, yeni tarihli öğrenci belgesi getirmelidir. Ġtalya'daki kalıģ süresince tüm masraflarının karģılanacağını belirten banka onaylı hesap dökümü (Ġmzalayan kiģinin imza yetkisini gösteren banka imza sirküleri) yada hesap cüzdanı aslı ve fotokopisi GidiĢ geliģ uçak rezervasyonları. ReĢit olmayanlar için (14-18 yaģ arası), ikametin bir yurtta veya Hollanda'da yasal olarak ikamet eden yakın bir aile ferdin yanında gerçekleģmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili aile ferdinin veya kurumun aldığı yasal yükümlülüğe iliģkin "Kabul Beyanı" sunulması gerekecektir. ' Hollanda da eğitim döneminde kalacağı yer bilgisi. HOLLANDA VĠZESĠ ĠÇĠN FOTOĞRAF ÖZELLĠKLERĠ Yeni (son 6 ay içerisinde) çekilmiģ Çerçevesiz basılmıģ mm ( lütfen bu ölçütlere uydurmak icin fotoğraflarınızı kesmeyiniz ) DüĢük parlaklıkkta (mat), düz beyaz fotoğraf kağıdına basılmıģ; (arka planda herhangi bir soğuk damga, mühür ya da yazı bulunmamalıdır) Hasarsız (örneğin atacın oluģturduğu kırıģıklık) Yüzünüzün, fotoğrafın %70-80'nini kaplamasını sağlayacak biçimde acık renk (beyaz, açık mavi veya açık gri) arka plana çekilmiģ -Yüksek çözünürlükte (en az 400 dpi çözünürlük) Doğru odaklanmıģ ve berrak Yüzle arka plan arasında belirgin ayrımlı Renkli fotokopi olmayacak Ağızın kapalı, gözün açıkk, saçın gözleri kapamaması gerekiyor Çenenizin tabanıyla baģınızın saçsız kısmına kadar olan kısmın 29 mm ile 34 mm arasında olmasını sağlayacak biçimde baģınız ve omuzlarınıza yakın plan cekilmiģ olmalıdır. BaĢvuru sahibi kameraya dogru bakmalıdır. BaĢvuru sahibi gözlük takıyor ise gözlerin gözlük camından net bir biçimde, ıģık yansıması olmadan gözükmesi gerekmektedir. Gözlük camlarının renkli olmaması gerekiyor. Mümkünse ince bir gözlük çercevesi kullanınız.

7 ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Çalışan)

TURİSTİK ZİYARET İÇİN GEREKEN BELGELER (Çalışan) DİKKATİNİZE Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra idata ofislerinden başvuru yapmak için randevu.idata.com.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. İzmir ofisimizden başvurularınızı randevu

Detaylı

TURISTIK ZIYARET IÇIN GEREKEN BELGELER (Çalisan) Basvuru Formu: Tüm sorular cevaplanmis ve basvuran tarafindan imzalanmis olmalidir (IDATA web sitesinden, IDATA ofisinden temin edilebilir). Yüz hatlarinizin

Detaylı

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu

YUNANİSTAN VİZE HERKES İÇİN TALEP EDİLEN GENEL EVRAKLAR. Tam ve eksiksiz doldurulmuş ve şahsen imzalanmış başvuru formu YUNANİSTAN VİZE Vize talebinde bulunacakların, aşağıda belirtilen evrakları, bölgelerinde bulunan Yunanistan Konsolosluğuna getirmeleri gerekmektedir. Vize başvuruları randevu ile kabul edilmektedir. Ücretsiz

Detaylı

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR.

idata, ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ TEK RESMİ KURUMDUR. DİKKATİNİZE Gerekli tüm evraklarınızı hazırladıktan sonra idata ofislerinden başvuru yapmak için randevu.idata.com.tr adresinden randevu almanız gerekmektedir. İstanbul Harbiye ve İzmir ofislerimizden

Detaylı

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER 1 TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER ABD vatandaģları bazı durumlarda Ankara ABD Büyükelçiliği nde I-130 göçmen vize baģvuruları baģlatabilirler. Ankara ABD Büyüleçiliği

Detaylı

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇeĢitlilik göçmen vize iģlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin Ģekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüģme öncesi

Detaylı

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ

SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ Istanbul Isviçre Baskonsoloslugu SCHWEIZERISCHE BOTSCHAFT - AMBASSADE DE SUISSE EMBASSY OF SWITZERLAND - İSVİÇRE BÜYÜKELÇİLİĞİ ANKARA VE İSTANBUL VİZE BÖLÜMLERİ İÇİN GEÇERLİ VİZE İLE İLGİLİ BİLGİLER VE

Detaylı

T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ

T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ KONSOLOSLUK ĠġLEMLERĠ EL KĠTABI MART 2009 O S L O Değerli vatandaģlarımız, Büyükelçiliğimiz internet sayfası hizmete girmiģ durumdadır. Konsolosluk ĠĢlemlerinizle ilgili her türlü

Detaylı

Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan,

Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan, SIK SORULAN SORULAR (PASAPORT HAKKINDA) *Pasaport nedir? Pasaport, yabancı bir ülkeye gidecek olanların kimliklerini ibraz etmelerini sağlayan, İngilizce ve/veya bir başka yabancı dille birlikte hazırlanmış

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar :

KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ. Uyarılar : KANTARA TURİZM İSPANYA VİZE İŞLEMLERİ Uyarılar : Pasaportunuzun 2.sayfasında bulunan imza kısmı(hamilinin imzası) pasaport sahibi tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Yeşil,gri ve kırmızı pasaportlara vize

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ

2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 2015/2016 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve bu faaliyetlere hibe sağlanamaz. GÜZ DÖNEMİ: 22 MAYIS 2015 BAHAR DÖNEMİ: 12 EKİM

Detaylı

Şirket Sahipleri. Emekli Ev Hanımı Öğrenci. olması gerekir. Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa)

Şirket Sahipleri. Emekli Ev Hanımı Öğrenci. olması gerekir. Tapu Fotokopileri (varsa) Araç-Ruhsat Fotokopileri (varsa) Şirket Sahipler Çalışanlar Devlet Mem. Esnaf ve Sanatka Avk./Dr./Ec Emekli Ev Hanımı Öğrenci Şirket Sahipleri Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, Almanya Başkonsolosluğuna

Detaylı

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ÇALIġMA RAPORU HAZĠRAN 2011 1 RAPORUN AMACI Bu raporun amacı, ġirket ĠĢlemleri Teknik Komitesi Eylem Planının 1 numaralı eylemi olan Ģirket

Detaylı

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER Çeşitlilik göçmen vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin şekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüşme öncesi

Detaylı

Österreichisches Generalkonsulat I S T A N B U L

Österreichisches Generalkonsulat I S T A N B U L Österreichisches Generalkonsulat I S T A N B U L İstanbul Avusturya Başkonsolosluğu VİZE BİLGİLERİ SCHENGEN C-Vizesi KISA SÜRELİ KONAKLAMA (YARIM SENE İÇERİSİNDE AZAMİ 3 AY) Vize işlem ücreti vize süresinden

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

Vize başvurunuzda sunmanız gereken belgelere ilişkin kılavuz

Vize başvurunuzda sunmanız gereken belgelere ilişkin kılavuz Vize başvurunuzda sunmanız gereken belgelere ilişkin kılavuz Puana dayalı sistem başvuruları için bu websitesindeki PBS kontrol formlarını okumanız gerekmektedir. Bizler (Birleşik Krallık Sınır Dairesi)

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

Emekli Ev Hanımı Öğrenci. Şirket Sahipleri

Emekli Ev Hanımı Öğrenci. Şirket Sahipleri Şirket Sahipler Çalışanlar Devlet Mem. Esnaf ve Sanatka Avk./Dr./Ec Emekli Ev Hanımı Öğrenci Şirket Sahipleri Şirket antetli kağıdına kaşeli ve imza yetkilisi tarafından imzalanmış, İsveç Başkonsolosluğuna

Detaylı

ULUSAL VIZELER. Ulusal vizeler sadece 90 gunden fazla seyahat edicek olan kisiler icindir. EGITIM VIZESI

ULUSAL VIZELER. Ulusal vizeler sadece 90 gunden fazla seyahat edicek olan kisiler icindir. EGITIM VIZESI ULUSAL VIZELER Ulusal vizeler sadece 90 gunden fazla seyahat edicek olan kisiler icindir. EGITIM VIZESI Ulusal vize icin gereken dokumanlar icin lutfen asagidaki listeyi goz onune aliniz. Forumlarda okuduklariniz

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMET BEDELİ 1 GERÇEK KİŞİ-KAYIT KURULUŞ: GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS)

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

K3-K4 VİZLER İÇİN YÖNERGELER

K3-K4 VİZLER İÇİN YÖNERGELER K3-K4 VİZLER İÇİN YÖNERGELER ABD vatandaşı eşiniz tarafından sizin adınıza yapılan I-129F başvurusunun elimize geçtiğini bildirmekten mutluluk duyarız. K3-K4 vize işlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı