O&. lm. IM.1.!.. tarih ve.. S'^SS... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişttrilmıştir:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "O&. lm. IM.1.!.. tarih ve.. S'^SS... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişttrilmıştir:"

Transkript

1 AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Izahname Değişikliği 'Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu" izahnamesinin, "FONUN ORGANİZASYON YAPIŞI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı D bölümümin I numaralı "Fon Kurulu üyeleri" maddesi, M]^ numaralı "Fon ile İlgili Operasyonel îşlemlerle Görevli Kişiler" maddesi ile " FON SAYLARININ DEGERININ TESPİTİ" başlıklı F bölümü. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan O&. lm. IM.1.!.. tarih ve.. S'^SS... sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişttrilmıştir: ESKİ EKIL Bölüm D: Fonun Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler I. Fon Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşan Fon Kurulu' nü oluşturmuştur. Fon Kurulu U eleri Aylin Somersan COQUI Volker STÜVEN Burcu UZUNOĞLU Ömer Rıfat Gencal Görevi Son 5 Yılda Ya tı'ı t ler t Tecrübesi Başkan PMCO Europe Limited 15 yıl Swiss Business Üst Düzey Başkan Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A.. Genel Mudur Üye Üye Allianz Kuzey Amerika Yatırım Yönetimi Müdürü ve Risk Yönetimi Müdürü Allianz Genel Merkezi tcra Kurulu Başkan ve Strateji Geliştirme Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü iş Portföy Yönetim A. Ş.- Müdür Yrd Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü AIlianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Direktörü 21 yıl 13 yıl Üye Altematifbank A. Ş. Hazine 22 yıl Pazarlama Md HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. CIO Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. Fon kurulu üyeliklerine şirket dışmdan atama yapilmasi da mümkündür. Fon kumlu üyelerinin; a) Çoğun) ugunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası, bankacılık, bi):t b) 6362 sayili KariB gerekir. / ^lik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrubeye sahip bulunmaları, ıcü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, MI'. - n ve lilik îeklilika.ş 1FU /

2 Fon kurulu aşagıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a)fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalanna uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi, b) Fonun muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) Fon adina yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) Fon performansınm takip edilmesi, f) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapilmasi gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) 27 nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslanmn tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde fon kurulu karan ile en hızlı haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya. Kumla ve Müsteşarlığa bildirilmesi ve KAP'ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri fon kurulanca belirlenen esaslar çerçevesiade kısmen karşılanabilir. YENİ EKIL Bölüm D: Fonun Organizasyon Yapışı Hakkında Bilgiler L Fon Kurulu Üyeleri Şirket, kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlaması amacıyla aşağıda isimleri bulunan üyelerden oluşan Fon Kurulu' nü oluşturmuştur. Fon Kurulu U eleri Aylin Somersan COQUI Taylan TÜRKÖLMEZ 'ro, Görevi Başkan Son 5 Yılda Ya tı'ı işler PIMCO Europe Limited Sıviss Business Üst Düzey Başkan Allianz SE CEO Ofis Eş Başkanı Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Genel Müdür Fon Allianz Yaşam ve Emeklilik Kurulu A. Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Uyesi - Genel Müdür Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Genel Müdür iş Tecrübesi 15 yıl 21 yıl r; '. 'cs ı y.f a. " "'.^ ^s" \^^. H l

3 Burcu UZUNOöLU Namık AKSEL Üye Yapı Kredi Emeklilik A. Ş. - Gru Ba kanı iş Portföy Yönetim A. Ş.- Müdür Yrd Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi Grup Müdürü Allianz Hayat ve Emeklilik A. S. Yatırım Yönetimi Direktörü Fon HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Kurulu - Genel Müdür Uyesi HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. - Grup Başkanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A. Ş. - Genel Müdür Yapı Kredi Bankasi - Hazine Müdürü 13 yıl 22 yıl Şirket, kurduğu fonla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması amacıyla şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu atar. Fon kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapilmasi da mümkündür Fon kurulu üyelerinin; a) Çoğunlugunun dört yıllık eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarindan mezun olmaları, sermaye piyasası, bank<"-ılık, bireysel emeklilik veya sigortacılık alanlarinda en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunmaları, b) 6362 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki mali güç şartı dışındaki şartları taşımaları, gerekir. Fon kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. a) Fon faaliyetlerin in, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalanna uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesınde yüriltülmesi, b) Fonun muhasebe, belge ve kayit sisteminin düzenli bir şekilde tutulmasi, c) Fon adina yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ç) Fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, d) Fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazirlanmasi, e) Fon performansının takip edilmesi, f) Mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapilmasi gereken içtüzük ve izahname degişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, g) Kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazirlanmasi, ğ) Fonun faaliyetlerine ilişkin olarak 32 nci maddede belirtilen raporların hazirlanmasi, h) Tl nci madde kapsaminda belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alinmasi, ı) iç kontrol sisteminin oluşturulması, i) Şirket yönetim kurulu karan ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her 3 ayda bir toplanır. Kararlar üye çoğunluğu ile alınır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannın tespiti hususunda Fon Kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esasları, gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilir. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde fon kurulu karan ile en hızlı haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Müsteşarlığa bildirilmesi ve KAP'ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplannıayabibr^ urumlar ortadan kalkmcaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım ta(epler^fon ku ijlp belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. (-Ç ar' a "S! v >-^ t l i d ve e» meklilik atın.?.

4 ESKİ EKİL III. Fon ile B ili O eras önel I temlerle Görevli Ki iler Allianz Hayat ve Emeklilik Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler A. Ş.'de Fon ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Ozcan ÇETİN KAYA Burcu ÖZLEMİŞ Elif SAĞLAM Uzman Uzman Uzman Allianz Yaşam ve Yatırım Yönetimi -Uzman Yapı Kredi Fon Yönetimi - Uzman Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş- Yatırım Yönetimi Departmanı Fon Hizmet Birimi Uzmanı Finansbank Ticari Bankacılık- Pazarlama Uzmanı Allianz Yaşam ve Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Fon Yönetimi - Uzman iş Tecrübesi 8 yıl 7 yıl 3 yıl Fon Hizmet Birimi HSBC Yatırım ve Menkul Değerler A. Ş. bunyesinde yer almaktadır. HSBC Yat. Men. Değ. A. Ş.' de Fon ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler ÎŞ Tecrübesi Sevda Arslan Fon Müdürü HSBC Yatırım Menkul De "erler A.. Birim Yöneticisi 18 yıl Burak Ozman Fon Muhasebecisi HSBC Yatırım Men. De". A.. Fon O eras on 16 yıl Murat Karakaş Fon Takas Sorumlusu HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım Fonları O erasyon 17 yıl Sankur Gürener Fon Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Müdür 17 yıl YENt EKIL III. Fon el /'" ^ * erasyonel işlemlerle Görevli Kişiler '-»-"*--'. M'* <AT '<*<s' ^ V* l '' Allian Es eu '. tır nü

5 Allianz Hayat ve Emeklüik A. Ş.'de Fon ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Özcan ÇETÎNKAYA Burcu ÖZLEMİŞ Elif SAĞLAM Caner OHRI Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler tş Tecrubesi Uzman Allianz Yaşam ve Yatırım Yönetimi - Uzman Yapı Kredi Fon Yönetimi - Uzman AllianzHayatve Emeklilik A. Ş- Yatırım 8 yıl Yönetimi Departmanı Fon Uzman Hizmet Birimi Uzmanı 7 yıl Finansbank Ticari Bankacılık- Pazarlama Uzmanı AIIianz Yaşam ve Uzman Yatırım Yönetimi - Uzman 3 yıl Yapı Kredi Fon Yönetimi - Uzman Allianz Hayat ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Uzman Yönetimi Departmanı Fon 3 yıl Hizmet Birimi Yetkilisi Allianz Yaşam ve Emeklilik A. Ş. Yatırım Yönetimi - Uzman Fon Hizmet Birimi HSBC Yatırım ve Menkul Değerler A. Ş. bünyesinde yer almaktadır. HSBC Yat. Men. Değ. A.Ş.' de Fon ile ilgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Görevi Son 5 Yılda Yaptığı işler tş Tecrübesi Sevda Arslan Fon Müdürü HSBC Yatırım Menkul De'erler A. Ş. Birim Yöneticisi 18 yıl Burak Ozman Fon Muhasebecisi HSBC Yatırım Men. De". A. Ş. Fon O eras on 16 yıl Murat Karakaş Fon Takas Sommlusu HSBC Yatırım Men. Değ. A. Ş. Yatırım Fonları 17 yıl O eras on t Sankur Güren^j"^ :y /" *y^~ 0\ r?-i ^ -1 ı} B -^ *)-'.*. î v -^ '^? \r "'^»l ^ ^ * >" ^'î' ""'»e»,. Fon Müdür HSBC Portföy Yönetimi A. Ş. Müdür 17 yıl,memilika$. ilik tın F

6 ESKİ EKIL Bolüm F: Fon Payların değerinin tespiti Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabma aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayisinin hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konuşu olmasi halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alinarak pay sayi si hesaplanır. Fon portfbyündeki varlıkların degerlemesi her gün itibariyle ve Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yer alan esaslara göre tespit edilir : (I) Fon portfoyündeki varlıkların değerlemesi aşagıdaki esaslara göre tespit edilir: a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; l) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Kapanış seansı uygulamasi bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış fiyatı kullanılır. 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerin! nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. c) Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alinarak değerlenir. ç) Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. d) Yabancı para cinsinden varlıklar, TCMB tarafindan ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile, yükümlülükler ise TCMB tarafindan ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerleme yapılır. Bu maddede belirtilenler dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerin ve dış borçlanma araçlarının değerlemesine ilişkin esaslar piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde fon kurulu tarafindan belirlenerek yazılı karara bağlanır. Fon portfnyündeki varlıkların değerlemesine ve birim pay fiyatının hesaplanmasına ilişkin ÖRNEK: ^ Menkul Kıymet Nominal Değer Tanımı TL Ortaklık Pa lan Garanti Bankasi Devlet Tahvili Devlet Tahvili , ,69 TRT TRT Ters R o 0/N FON PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER -Bankalar -DFer Hazır De'erler ALACAKLAR + Takastan Alacaklar Tl Takastan Alacaklar T2 BOR LAR - Takasa Bor lar Tl Takasa Borçlar T2 Aracılık Komis onu Giderleri Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Işletitff'Gı Denetiin Ucre Ver, Rq$ı vb» 'derleri ri- a >'fl.^' ^<s. '^, " E '.'SSSİ-»..-^ Günlük Ort. Bir. De". TL Rayiç Değer TL , , , , , 05 19,08 920, , , , , , 95 0, O Aflian Es eklilika. tır

7 Tahvil Borsa Pa ı Avans Faizi SPK Kayda Alma Ücreti Di'îer Giderler FON TOPLAM DEĞER] Dolaşımdaki Pay Sayisi Birim Pav DeSeri 389, , ,47 0, Katılımcılar, fon fiyatlanna ilişkin bilgilere; -Internet Sitesi (.www. allianzemekliuk. com. tr') -Sesli yanıt sistemi (tel no ) - Şirket Fon Hizmet Birimi kanalıyla ulaşabileceklerdir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslannın tespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerleme esaslarınm gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak, Kumla ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu karan ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya. Kumla ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. YENİ EKIL Bölüm F: Fon Payların değerinin tespiti Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayi sinin hesaplanmasında küsurat işlemlerinin söz konuşu olmasi halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alinarak pay sayi si hesaplanır. Fon portfoyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle ve Yönetmeliğin 25'inci maddesinde yer alan esaslara göre tespit edilir : (l) Fon portfoyündeki varlıkların degerlemesi aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: a) Portfoye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. b) Alış tarihinden başlamak üzere portfoydeki varlıklardan; I) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Kapanış seansı uygulamasi bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış fiyatı kullanılır. 2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar, son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlanna eşitleyen Iskonto oranı) ile değerlenir. c) Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alinarak değerlenir. ç) Portfoydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. d) Yabancı para cinsinden varlıklar, TCMB tarafindan ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile, yükümlülükler ise TCMB tarafindan ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerleme yapılır. Bu madded^''6elirtileq^&^tşında kalan para ve sermaye piyasası araçları ile işlemi araçlannın^cleğgrfejbegırit. ilj^in esaslar piyasa fiyatım en doğru yansıtacak şekilde belirlenerek y^ill^^^ bagla(jır. A-^^ l işlemlerin ve dış borçlanma şekilde fon kurulu tarafindan Allian Es. u"%&r

8 Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarmın gün sonu değerlemeleri yapilirken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Aşk Price) ortalamasi alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalamasi) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallanndan değerleme fiyatı alınabilir. Yabancı Ortaklık Payları : Gün sonlannda ilgili ortaklık payının Bloomberg sayfasından alınan resmi kapanış fiyatıyla değerlendirilir. Resmi kapanış fiyatmın kullanilmasi nedeniyle fon fiyatlaması ertesi gün saat 9.30'da yapılacaktır. Kapanış fiyatı olmayan yabancı ortaklık paylannda ise, en son değerlemede kullanılan fiyat kullanılacaktır. Yabancı Bono: Gün sonlannda ilgili bononun Bloomberg sayfasmdan alınan resmi kapanış fiyatıyla temiz fiyat elde edilir. Temiz fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerietilerek değerlemede kullanılacak fiyat bulunur. Resmi kapanış fiyatmın kullanilmasi nedeniyle fon fiyatlaması ertesi gün saat 9. 30'da yapılacaktır. Kapanış fiyatı olmayan bonolarda en son değerlemede kullanılan fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilir. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Karan ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir. Fon portfdyündeki varlıkların değerlemesine ve birim pay fıyatının hesaplanmasına ilişkin ÖRNEK: Menkul Kıymet Nominal Değer Tanımı TL Ortaklık Pa ları Garanti Bankasi Devlet Tahvili , 29 TRT Devlet Tahvili , 69 TRT Ters Re o 0/N FON PORTFÖY DEĞERİ HAZIR DEĞERLER -Bankalar -Di "er Hazır De "erler ALACAKLAR + Takastan Alacaklar Tl Takastan Alacaklar T2 BOR T sa Bor. \ İ^iS f. 4, '"^ '<;...,.. '» 5 'l.^k sı -S' %.-f"' + '' Günlük Ort. Bir. De". TL) Rayiç Değer (TL , , , , , 05 19,08 920, , , , ,50,00 Allia E

9 Aracılık Komis onu Giderleri Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon I letim Giderleri Denetim Ücretleri Ver i, Resim, Harç vb. Giderleri Tahvil Borsa Pa ı Avans Faizi SPKKa da Alma Ücreti Di "er Giderler FON TOPLAM DEĞERİ Dolaşımdaki Pay Sayi si Birim Pa De'eri , , , ,47 0, Katılımcılar, fon fîyatlanna ilişkin bilgilere; -Intemet Sitesi (www. auianzemeklilik. com. tr) -Sesli yanıt sistemi (tel no ) - Şirket Fon Hizmet Birimi kanalıyla ulaşabileceklerdir. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çikmasi gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, değerleme esaslarmm tespiti hususunda Fon Kurulu karar alır. Bu durumda değerleme esaslarmm gerekçeli olarak Fon Kurulu karar defterine yazılarak. Kumla ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Hazine Müsteşarlığına bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. Esnek meklilik iilika. im Q! r

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ İzahname Kayıt Tarihi : 03/10/2003 İzahname Kayıt No : EYF.28-1/1160 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 27/02/2004 Kayıt Belge No : EYF.74-1/102 Kayıt Nedeni : İlk Kayda Alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 02.08.2013 Kayıt Belge No : EYF.219/720 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi: 14.11.2011 Kayıt Belge No: EFY 151/1003 Kayıt Nedeni: İlk kayda alma AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 17.10.2003 Kayıt Belge No : EYF.41-1/1237 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMELİKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMELİKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.118/1109 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 13.12.2013 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.233/1325 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME

Detaylı

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109

Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi : 31/10/2008 Kayıt Belge No : EYF.116/1109 Kayıt Nedeni : Đlk kayda alma ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş.BÜYÜME

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03/10/2003 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.26.1/1159 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Detaylı

İzahname Kayıt Tarihi : 10.11.2003 İzahname Kayıt No : EYF.54 1/1322 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BÖLÜM A: GENEL ESASLAR I. İzahnamenin

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.241/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.238/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ KOÇ ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1 Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş tarafından 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 28.02.2002 Sayı : 24681 EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. PARA PĠYASASI EMANET LĠKĠT- KARMA EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. PARA PĠYASASI EMANET LĠKĠT- KARMA EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLĠLĠK A.ġ. PARA PĠYASASI EMANET LĠKĠT- KARMA EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUġ AMACI MADDE 1- Doğan Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ

ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ ERGOE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 03.07.2014 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.239/629 Kayıt Nedeni : KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK

Detaylı