l)j Zonguldak Milletvekili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l)j Zonguldak Milletvekili"

Transkript

1 Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,...., Alpaslan KAVAKLIOGLU(l) Nigde Milletvekili ~f!~v~f l stdk.v1 M-V-,/1/\..1{ am a I fo' befc;4~ /c.~ pljiz~

2 ,,1/\.ki.e.rno; I fovr6e-r~h, (, ;&_..,~~~ M v, /% %c l'd l L;_CJ\.((_ ~\-J.t JA--v' ;z;ji~~0 r;~",#, r~ /u~t!!/ vunr PUL lad~" c//'j ~~. \ fvle;k ~ 2~k~ UOifS AAN-'. u.

3 jt)p~fer' A s[a )J /tu-retu 'r. ).--< ' l/ 1/«rrt M ~ ~ ~ -ti-\.1--. }'lev~ t fakpll fi/ ftmi.-,/ft4~ ALI/Jj u~ok Mv.,.. i(iyi f-0t/'c/71 /( grqco' ;.J 1 /L1,_, T ~i'\1.s Lf\""'-06Gy Af\~ M-v H~VJ-fl. P-~ 7~ ~~ l ~Ntvv. ~ ~c:qr?~ n n '-~ ~--e\-.'1'1\\ \t.upc..\j JW ~o\u. N\'-.J, ' ~~,~co. s~~~ (()_,~~ ~)q}toj) J~ J3 L- )),Ve1J i llltv.~-d~ I~ tv.-\1

4 ., rx~~ / ~<V\P\ \ J l?y\-~vu~r llb4s-.a/) F '~~~~~ ~r;d 1\Av. ~=tal 7s7. lfav. ~ ~~~VZ-A'l_ ~~ )~~;) ;Jj{);Jl) B J /2.~;9 yv~v,

5 'fa h. 'if; &,,a') {;()4t(u_~ ~' )l}in/ d/4~~7< )e/j."' v 1 ~5<-;" ~ wtif Dr-4-v fvl v (!G~ ~.~~ DM \ ~N- 0{\ J. c o..,~~(l Cit-~ L ~~ ~ I ~/N.1un Ī AIL I tuv Ka_jn~_r-c_ot ~ / } S.~n b // m;l)~'- -IJI ctj -- '-t,nrje L.Ovt &-_-1Ac Vfi/Aa_bA't-1\c I r-v V--- _v1v'. rs~~ 1./)r. ~!M"~~~ ~":i~ go;~fb my

6 BAZI KANUN VE KANUN HUKMUNDE KARARNAMELERDE DEGiSiKLiK YAPILMASINA DAiR KANUN TEKLiFi MADDE 1-31/ tarihli ve 6831 sayll1 Orman Kanununun 34 tincti maddesinin birinci fllaasmda yer alan "o yer niifusuna kay1th olarak ikamet eden" ibaresi "en az bir y1ld1r kesintisiz ikamet eden" ~eklinde deg;i~tirilmi~ ve fikraya a~ag1daki ctimle eklenmi~tir. "4/ tarihli ve 4734 sayl11 Kamu ihale Kanununun 3 tincti maddesinin birinci f1krasmm (a) bendi, bu f1kra kapsammdaki gen;ek ki~ilerden ikamet edilen yer ntifusuna kay1th olmayanlar hakkmda uygulanmaz." MADDE 2-22/6/1965 tarihli ve 633 sayl11 Diyanet i~leri Ba~kanhg1 Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "EK MAD DE 4- Mazbut ve mtilhak vakiflar ile V akiflar Genel Mtidtirltigtine ve gen;:ek ve ozel hukuk ttizel ki~ilerine ait olanlar hari~ olmak tizere mtilkiyeti kamu kurum ve kurulu~lar1 ile Hazineye ait ta~inmazlann tizerindeki cami ve mescitler ile Kur'an kurslannm bir kismmda veya eklentisi ya da btittinleyici par~asmda bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandmlmasi ongortilen kisimlan, irtifak hakk1 tesisine konu edilmemek ~art1yla Ba~kanhk~a i~letilebilir veya 8/ tarihli ve 2886 sayl11 Devlet ihale Kanununun 51 inci maddesinin birinci f1krasmm (g) bendi uyannca pazarhk usultiyle yap1lacak ihaleyle i~lettirilebilir ya da kiralanabilir. Bu suretle elde edilecek gelirleri; bir yandan genel btit~enin (B) i~aretli cetveline ozel gelir, diger yandan Ba~kanhk biit~esinin mevcut veya yeni a~1lacak tertiplerine ozel odenek kaydetmeye ve bu suretle odenek kaydedilen tutarlardan ylli i~inde harcanmayan kisimlan ertesi yll biit~esine devren ozel gelir ve ozel odenek kaydetmeye, Ba~kanhgm bagh bulundugu Bakan yetkilidir. Bu kapsamda kaydedilen odenekler; cami ve mescitler ile Kur'an kurslan ve bunlarm eklentisi ve biitiinleyici par~alannm yap1m1, bak1m1, onanm1 ve i~letilmesine (ISlnma, aydmlatma vb.) ili~kin giderler ile 10112/2003 tarihli ve 5018 sayl11 Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ~er~evesinde aym ama~larla kullamlmak iizere demek ve vakiflara yard1m yapllmasma ili~kin giderlerin kar~ilanmasmda kullanl11r. Bu maddenin uygulanmasma ili~kin usul ve esaslar Ba~kanhk~a belirlenir. Bu maddenin yiiriirltige girdigi tarihten once birinci f1krada belirtilen yerlerden elde edilen ve banka hesaplannda tutulan gelirler hakkmda da aym hiiktimler uygulamr." MADDE sayl11 Kanunun ge~ici 13 iincti maddesinin ikinci f1kras1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "6002 sayl11 Kanunun ytiriirltige girdigi tarihte Din i~leri Yiiksek Kurulu Ba~kam ve Din i~leri Yiiksek Kurulu Uyesi kadrosunda bulunanlar, aym unvanh kadrolara atanm1~ say1hrlar. Bunlann gorev stiresi 6002 sayl11 Kanunun ytirtirltige girdigi tarihten itibaren be~ yildir." MADDE say1h Kanuna a~ag1daki ge~ici madde eklenmi~tir. "GE~ici MADDE 18-1/1/2005 tarihinden itibaren vekil imam, vekil mtiezzin-kayy1m ve Ba~kanhga bagh Kur'an kurslarmda vekil olarak ogreticilik yapanlardan, bu maddenin ytirtirltige girdigi tarih itibar1yla gorevde bulunanlar, bu maddenin yiiriirltige girdigi tarihten itibaren ti~ ay i~inde miiracaat etmeleri halinde, yeterlilik belgesine sahip olmalan ko~uluyla Ba~kanhk tarafmdan ilgili kadrolara hi~ bir s1mrlamaya bagh olmaks1zm atamrlar." 1

7 MADDE 5-14/7/1965 tarihli ve 657 sayl11 Devlet Memurlan Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci f1krasmda yer alan "Adalet Uzman Yardimcihgi, Milli Savunma Uzman Yardimclligi, i<;:i~leri Uzman Yardimclligi, D1~i~leri Uzman Yardimclligi, Ytiksekogretim Kurulu Uzman Yardimclligi ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanhk bagh kurulu~lannm uzman yardimclligi i<;:in" ibaresi ytirtirltikten kaldmlm1~, be~inci ve altmc1 f1kralan a~ag1daki ~ekilde, yedinci flkrasmda yer alan "U<;:tincti" ibaresi "ikinci, ti<;:tincti" ~eklinde degi~tirilmi~tir. "Uzman yardimclligma atananlar, en az iki yll <;:ah~mak kayd1yla yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanular. Y eterlik smavmda ba~ar1h olanlar uzman kadrolarma atamrlar. Smavda ba~anh olamayanlar veya smava girmeye hak kazand1g1 halde ge<;:erli mazereti olmaks1zm smav hakkm1 kullanmayanlara, bir yll i<;:inde ikinci kez smav hakk1 verilir. ikinci smavda da ba~ar1 gosteremeyen veya smav hakkm1 kullanmayanlar, uzman yardimcisi unvanm1 kaybederler ve kurumlannda durumlanna uygun memur unvanh kadrolara atanular. Uzman ve uzman yard1mcllannm meslege almmalan, yeti~tirilmeleri, yan~ma ve yeterlik smavlar1 ve bunlarda aranacak ozel ~artlar ile uzman ve uzman yard1mcllanyla ilgili diger hususlar, Devlet Personel Ba~kanhgmm gorti~ti ahnarak kurumlannca haz1rlanacak yonetmelikle dtizenlenir." MADDE say1h Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "Yard1mc1hk ve stajyerlikte ge<;:irilmesi gereken asgari stireler EK MADDE 43- Ek 41 inci madde kapsammda yer alanlar hariv olmak tizere, meslege ozel yan~ma smavma tabi tutulmak suretiyle ahnan ve 36 nc1 maddenin Ortak Htiktimler Boltimtintin (A) f1krasmm (11) numarah bendinde sayllan uzman, mtifetti~, denet<;:i, kontrolor, denetmen ve akttier kadrolarma atanmak amac1yla kurumlannca yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanmak i<;:in amlan kadrolann yard1mc1hk veya stajyerliklerinde ge<;:irilmesi gereken asgari stireler; ozel mevzuatmda yer alan asgari vah~ma stirelerine ili~kin htiktimlere bagh kalmmaks1zm atand1ktan sonra en az iki ytl <;:ah~mi~ olma ~eklinde uygulamr. Ozel kanunla kurulmu~ diger kamu kurum, kurul, tist kurul ve kurulu~lan tarafmdan meslege ozel yan~ma smavma tabi tutulmak suretiyle almdtktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim eleman1 kadro veya pozisyonlarma atanmak amactyla kurumlannca yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanmaya ili~kin olarak yardtmcthk veya stajyerlikte ge<;:irilmesi gereken asgari stireler hakkmda da bu madde htikrnti uygulantr. Bu madde kapsammda yer alanlar ivin ilgili kanunlarmdaki yabanct dil ~art1 ve tez haztrlanmasma ili~kin htiktim1er uygulanmaz. Ancak, hizmet gerekleri dikkate ahnarak ilgili ttiztik veya yonetmeliklerinde dtizenlenmek kayd1yla ihtiya<;: duyulan diller ve diizeylerde yabanc1 dil ~art1 aranabilir. MADDE sayth Kanuna a~agtdaki ge<;:ici madde eklenmi~tir. "GE<";iCi MADDE 41- Bu maddenin yay1m1 tarihinde ek 44 tincti maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar i<;:in bulundugu kadro veya pozisyonlannda kald1g1 sure iverisinde, bu maddenin yay1m1 tarihinden once aranmakta olan egitim ~artmm uygulanmasma devam olunur. Ek 44 tincti madde kapsammda yer alan personelden bu maddenin ytiriirltige girdigi tarihten once haklannda 68 inci maddenin (B) bendi htikrnti uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 tincti dereceli kadrolara atananlar, aym kurumun aym unvanh kadrolarmda bulunduklan stirece ve kazamlm1~ hak ayhk dereceleri atanm1~ olduklart kadro derecelerine ytikselinceye kadar soz konusu dereceler ivin ongortilen haklardan yararlanmaya devam eder. 2

8 Bu maddenin yay1m1 tarihinde ek 41 inci Maddeyle ek 43 i.inci.i madde kapsammda yer alan yard1mc1 veya stajyer kadro veya pozisyonlarmda bulunanlarm, yard1mc1hk veya stajyerlik sfueleri ile yeterlik smavlar1 ve ilgili kadrolara atanmalan ilgisine gore ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla degi~ik hi.iki.imleri ve ek 43 i.inci.i madde hi.iki.imlerine gore sonu9landmhr." MADDE 8-14/1/1970 tarihli ve 1211 say1h Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 Kanununun 45 inci maddesinin birinci f1krasmm birinci ve ikinci ci.imleleri a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Banka, muteber sayd1g1 asgari i.i9 imzay1 ta~1mak ~art1yla kendi belirleyecegi esaslar dahilinde bankalar tarafmdan verilecek ticari senet ve vesikalan reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet ti.irleri ve imzalardan biri yerine geyebilecek teminatlar ile diger ko~ullar Bankaca tespit edilir." MADDE 9-4/11/1981 tarihli ve 2547 say1h Yi.iksekogretim Kanununa a~ag1daki madde eklenmi~tir. "EK MAD DE 30-Yi.iksekogretim kurumlarmm ogretim elemam ile kamu kurum ve kurulu~lanmn yeti~mi~ personel ihtiyacml kar~llamak i.izere lisansi.isti.i ogrenim gormek iyin resmi burslu stati.ide smavla yurtd1~ma gonderilecek olanlarla, kendi hesaplarma ozel ogrenci olarak on lisans, lisans ve lisansi.isti.i ogrenim yapacaklann yurt dl~mdaki ogrenimlerine ili~kin esas ve usuller Yi.iksekogretim Kurulunca di.izenlenecek Yonetmelikle belirlenir." MADDE 10-13/10/1983 tarihli ve 2918 say1h Karayollar1 Trafik Kanununun 3 i.inci.i maddesinde yer alan "Otomobil", "Kamyonet", "Otobi.is", "Motosiklet", "Bisiklet" ve "Motorlu bisiklet" tan1mlar1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~ ve aym maddeye "Motorlu ta~1t si.iri.ici.isi.i sertifikas1", "Si.iri.ici.i belgesi" ve "Uluslararas1 si.iri.ici.i belgesi" tammlan eklenmi~tir. "Otomobil: Yap1s1 itibar1yla, si.iri.ici.isi.i dahil en fazla dokuz oturrna yeri olan ve insan ta~1mak i9in imal edilmi~ bulunan motorlu ta~1tt1r." "Kamyonet: Azami yi.ikli.i ag1rhg kilogram1 geymeyen ve yi.ik ta~1mak i9in imal edilmi~ motorlu ta~1ttu. Si.iri.ici.i ve yanmdaki oturma yerleri d1~mda ba~ka oturma yeri de bulunabilen, si.iri.ici.i boli.imi.i govde ile birle~ik kamyonetlere panelvan denir." "Otobi.is: Y olcu ta~1mac1hgmda kullamlan, si.iri.ici.isi.i dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu ta~1tt1r. Troleybi.isler de bu s1mfa dahildir. Si.iri.ici.isi.i dahil oturma yeri onyediyi a~mayan otobi.islere minibus denir." "Motosiklet: Azami tasanm h1z1 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreki.ipten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya i.i9 tekerlekli motorlu ta~ntlar ve net motor gi.ici.i 15 kilovatl, net ag1rhg1 400 kilogram1, yi.ik ta~1mac1hgmda kullamlanlar i9in ise net ag1rhg1 550 kilogram1 a~mayan dort tekerlekli motorlu ta~1tlardu. Elektrik ile 9ah~anlann net ag1rhklanmn hesaplanmasmda batarya ag1rhklar1 dikkate ahnmaz. Bunlardan karoseri yi.ik ta~1yabilecek ~ekilde sand1kh veya ozel bi9imde yapllm1~ olan ve yolcu ta~1malannda kullamlmayan i.i9 tekerlekli motosikletlere yi.ik motosikleti (triportor) denir." "Bisiklet: Uzerinde bulunan insamn adale gi.ici.i ile pedal veya el ile tekerlegi dondi.iri.ilmek suretiyle hareket eden motorsuz ta~1tlard1r. Azami si.irekli anma gi.ici.i 0,25 KW'1 geymeyen, h1zland1k9a gi.ici.i di.i~en ve h1z1 en fazla 25 km/saate ula~tlktan sonra veya pedal c;evrilmeye ara verildikten hemen sonra gi.ici.i tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu s1mfa girer." ek 3

9 "Motorlu bisiklet (Moped): Azami h1z1 saatte 45 kilometreyi, i<;ten yanmah motorlu ise silindir hacmi 50 santimetrekiipii, elektrik motorlu ise azami surekli nominal gil<; <;1kl~1 4 kilovat1 ges:meyen iki veya ii<; tekerlekli ta~1tlar ile aym ozelliklere sahip net aguhg1 350 kilogram1 a~mayan dort tekerlekli motorlu ta~1tlard1r. Elektrik ile <;ah~anlann net ag1rhklannm hesaplanmasmda batarya aguhklan dikkate ahnmaz." "Motorlu ta~1t siiriiciisii sertifikas1: Teorik ve uygulamah smavlarda ba~an gosteren siiriicii adaylanna verilen belgedir." "Siiriicii belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu ara<;lann siiri.ilmesine yetki veren belgedir." "Uluslararas1 si.iri.ici.i belgesi: iki veya <;ok tarafl1 anla~malar uyannca s1mflarma gore ara<; kullananlara belli sfue ile verilen belgedir." MADDE say1h Kanunun 8 inci maddesi, ba~hg1yla birlikte a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Milli Egitim Bakanhg1, Saghk Bakanhg1, Ula~t1rma, Bakanhgmm gorev ve yetkileri Denizcilik ve Haberle~me MADDE 8 -Bu Kanun kapsammda Milli Egitim Bakanhg1, Saghk Bakanhg1, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmm gorev ve yetkileri ~unlard1r: a) Milli Egitim Bakanhg1 1. Motorlu ara<; si.iri.iciilerinin yeti~tirilmesi i<;in 123 i.inci.i madde geregmce surucu kurslar1 a<;mak, ozel sfuiicii kursu a<;ilmasma izin vermek, bunlar1 her safhada denetlemek, 2. Si.iri.ici.i adaylannm teorik ve uygulamah smavlarm1 yapmak veya yaptlrmak, ba~ar1h olanlara sertifika verilmesini saglamak, 3. Okul oncesi, okul i<;i ve okul d1~1 trafik egitimini diizenleyen trafik genel egitim plan1 hazulamak ve ilgili kurulu~larla i~birligi yaparak uygulamak. b) Saghk Bakanhgc 1. Karayollannda meydana gelen trafik kazalan ile ilgili ilk ve acil yard1m hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 2. Trafik kazalannda yaralananlann en k1sa zamanda saghk hizmetlerinden istifadelerini temin etmek iizere, i<;i~leri Bakanhgmm uygun gorii~ii de ahnarak karayollan i.izerinde ilk yard1m istasyonlan kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, ara<; ve gereci saglamak, 3. Her ilde trafik kazalan i<;in egitilmi:;; saghk person eli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yard1m ambulans1 bulundurmak, 4. Trafik kazalannda yaralamp saghk kurulu~lanna sevk edilenlerden kazanm sebep ve tesiriyle otuz gi.in i<;inde olenlerin kay1tlanm tutmak ve takip eden aym sonuna kadar Emniyet Genel Mi.idi.irli.igi.ine bildirmek, c) Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhg1 Ula~t1rma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmm ilgili birimleri, bu Kanun ve diger mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun a<;1slndan karayolu ta~1masma ili~kin gerekli koordinasyonu saglamak, tescile bagh ara<;lann muayenelerini yapmak veya yaptlrmak, muayene istasyonlarm1 denetlemek, 35 inci madde hi.iki.imlerine aykm hareket edenler hakkmda tutanak diizenleyerek idari para cezas1 vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, trafik zab1tasmm gorev ve yetkileri sakh kalmak i.izere, ara<;lann aguhk ve 4

10 boyut kontrollerini yapmak veya yaptlrmak ve denetlemek, aykm gortilen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkmda idari para cezasma dair tutanak duzenlemek. Araylann aguhk ve boyut kontrollerini yapmak uzere yetkilendirilenler, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmca denetlenir ve aykm hareketi tespit edilen i~letme sahipleri Turk Liras1 idari para cezas1 ile cezalandmhr. Y etkilendirme konusu i~letme ~artlannda giderilebilecek eksiklik olmas1 halinde, i~letme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi i9in azami onbe~ gun sure verilir. Bu sure zarfmda eksikliklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir. Araylann aguhk ve boyut kontrollerinin yapllmas1 veya yaptmlmas1 ile ilgili olarak Karayollan Genel Mudurliigunce verilen hizmet surdurtilurken kullamlan ve Genel Mudurliigun diger hizmetleri ile ili~kili olmayan bina, arazi, arsa gibi ta~mmazlar Maliye Bakanhgmca Ula~t1rma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgma tahsis; bu gorev yiiruttilurken yararlamlan tesisat ve teyhizat Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgma devredilir. Araylann aguhk ve boyut kontrollerini yapmak Uzere Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmca yetkilendirilme yapllmas1 halinde tahsis edilen ta~mmazlar ile devredilen tesisat ve teyhizatm kullanllmas1 hususunda, Maliye Bakanhgmm goru~u ahnarak, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhg1 ile yetkilendirilenler arasmda ozel hukuk hukumleri geregince sozle~me yapllabilir." MADDE sayll1 Kanunun 38 inci maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 38- SurUcU belgesi s1mflan, beige sahiplerine surme yetkisi verilen motorlu araylann cinsleri, ozellikleri, surucu belgelerinin ~ekli, iyerigi ve verilmesine ili~kin hususlar ile Uluslararas1 SUrUcu Belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar Yonetmelikte belirlenir." MADDE sayll1 Kanunun 39 uncu maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 39- SurucU belgesi sahiplerinin, surucu belgelerinin s1mfma gore surmeye yetkili olduklan araylar ile Turk vatanda~larmm ve yabanc1larm; d1~ i.ilkelerden ald1klan surucu belgelerinin i.ilkemiz surucu belgeleri ile degi~tirilmesine ve d1~ i.ilkelerden ald1klan surucu belgeleriyle i.ilkemizde aray kullanmalanna ili~kin usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir. SUrUcU belgesi sahiplerinin, suri.icu belgelerinin s1mfma gore surmeye yetkili olduklan araylann d1~mdaki araylan surmeleri yasaktir. Bu f1kra hukmi.ine aykm hareket eden surucuye 700 TUrk Liras1 idari para cezas1 verilir. Bu ki~ilere aray kullanduan aray sahibine de tescil plakas1 Uzerinden aym miktarda idari para cezas1 verilir. SUrUcU belgeleri sureli olarak verilir. Belgelerin geyerlilik sureleri, yenilenmesinde aranacak ~artlar ile diger usul ve esaslar Yonetmelikte belirlenir. Bu ~ekilde yenilenen siiriicii belgelerinden hary ahnmaz. Geyerlilik suresi dolan surucu belgesi ile aray kullanan surucuye 343 TUrk Liras1 trafik idari para cezas1 verilir ve surucu belgesi geri ahmr. D1~ ulkelerden ald1klari surucu belgeleri ile Yonetmelikte belirtilen sure ve ~artlara aykm olarak aray kullananlar hakkmda her seferinde 343 Turk Liras1 idari para cezas1 verilir." MADDE say1h Kanunun 41 inci maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 41- SurUcu belgesi alacaklann: a) Yonetmelikte belirlenen ya~ ve deneyim ~artlanm ta~1malan, b) Ogrenim durumu itibariyle en az ilkokul duzeyinde egitim alm1~ olmalan, c) i9i~leri ve Saghk Bakanhklarmca mu~tereken ylkarllacak Yonetmelikte belirlenen saghk ~artlanm ta~1malan, 5

11 d) Stirticti kurslannda teorik ve uygulamah egitimini tamamlay1p stirticti smavlanm ba~ararak, motorlu ta~1t stirtictisti sertifikas1 alm1~ olmalan, e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 say1h Turk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 say1h Ka<;ak<;1hkla Mticadele Kanununun 4 tincti maddesinin yedinci f1kras1, 10/ tarihli ve 6136 sayl11 Ate~li Silahlar ve BH;:aklar ile Diger Aletler Hakkmda Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden f1kralannda belirtilen su<;lardan htiktim giydigine dair kay1t bulunmamas1, f) Onceden verilmi~ aym s1mfbir ba~ka sfuticti belgesinin bulunmamas1, g) Ba~ka s1mf stirticti belgesi alabilmek i<;in, daha once verilmi~ ancak geri ahnm1~ olan stirticti belgesinin bu Kanunda ongortilen ~artlar yerine getirildigi i<;in sahibine iade edilmi~ olmas1, Zorunludur. Stirtictiler ile stirticti adaylarmm hangi ~artlarda ve hangi s1mf stirticti belgesi alabilecekleri ile bunlarm ara<; kullanma ~artlan, kullamlabilecek ara<;lann niteliklerine ve saghk ~artlarma dair usul ve esaslar i<;i~leri ve Saghk Bakanhklannca <;Ikanlacak Yonetmelikte belirlenir. Bu maddede aranan ~artlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmi~ oldugunun anla~ilmas1 halinde, stirticti belgesi, Emniyet Genel Mtidtirltigti veya bagh trafik tescil kurulu~lannca iptal edilir. Bu ki~ilere, bu madde htiktimlerine uygun olarak yeniden stirticti sertifikas1 almmas1 halinde yeniden stirticti belgesi verilir. Stirticti belgesi ahnd1ktan sonra bu maddenin birinci f1kras1 (e) bendinde belirtilen su<;lardan biri ile mahkumiyet halinde bu ki~ilerin stirticii belgeleri, bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler tarafmdan bu maddenin birinci f1krasmm (e) bendinde belirtilen ~artlar saglanmcaya kadar geri ahmr. Bu kanunun 48 inci madde htiktimleri sakhd1r." MADDE say1h Kanunun 42 nci maddesi, ba~hg1yla birlikte a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Stirticti adaylanmn smavlan ile stirticti belgelerinin verilmesi esaslar1 MADDE 42- Stirticti kurslarmda teorik egitimini tamamlayan stirticti adaylanmn teorik smavlar1 yaz1h ya da elektronik ortamda Milli Egitim Bakanhgmca yap1hr veya yaptmhr. Uygulamah stirticti egitimini stirticti kurslarmdan alan ve teorik smavda ba~anh olanlar uygulamah siirticii smavma girmeye hak kazamr, bu smavda da ba~anh olanlara motorlu ta~1t stirtictisti sertifikas1 verilir. Stirticti adaylanmn uygulamah smav1 Milli Egitim Bakanhg1 veya yetkilendirecegi ger<;ek veya ttizel ki~ilere ait smav merkezleri tarafmdan yapthr. Bu smav merkezlerine, yonetmeliklerde aranan nitelik ve ~artlara uygunlugunun tespiti halinde Milli Egitim Bakanhg1 tarafmdan i~letme belgesi verilir. Yetkilendirilen ger<;ek veya ttizel ki~iler, bu yetkilerini Milli Egitim Bakanhgmm onay1 ile alt i~leticilere aym standartlan saglamak ko~ulu ile devredebilirler. Bu devir, yetkiyi devreden ger<;ek ve tiizel ki~ilerin sorumluluklanm ortadan kald1rmaz. Stiriictilerin egitimleri ve smavlar1, egitimlerin ve smavlann stiresi, i<;erigi ve yapllacag1 yerlerin ozellikleri, smav merkezlerinde bulunacak ara<; ve gere<;ler, smav yap1cllann nitelikleri ve egitimi, i~letme, <;ah~ma, denetim ve i~letme belgesi ile diger usul ve 6

12 esaslar i<;:i~leri Bakanhgmm uygun gorli~li ahnarak Milli Egitim Bakanhgmca <;:Ikanlacak yonetmelikle belirlenir. Teorik ve uygulamah smavlar i<;:in slirlicli adaylanndan almacak smav licreti ile smavlara ili~kin i~ ve i~lemlerde gorev alanlara odenecek licretler her yll Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir. Emniyet Genel Mlidlirlliglinlin motorlu ara<;: slirliclisli ihtiyacm1 kar~1lamak lizere belirli egitim programlan <;:er<;:evesinde Yonetmelikte belirtilen esas ve ~artlara uygun olarak, illerde emniyet mlidlirlinlin teklifi valinin onay1, merkez te~kilat1 i<;:in Trafik Hizmetleri Ba~kanmm teklifi Emniyet Genel Mlidlirlinlin onay1 ile Emniyet Genel Mlidiirlligli personeline ve Emniyet Genel Mlidiirlligline bagh egitim ve ogretim kurumlannda ogrenim gorenlere slirlicli belgesine donli~tlirlilmek lizere motorlu ta~1t slirliclisli sertifikas1 verilir. Bunlann smavlan, nitelikleri Emniyet Genel Mlidlirlliglince belirlenen smav sorumlulan tarafmdan yap1hr. Jandarma te~kilatmm motorlu ara<;: slirliclisli ihtiyacm1 kar~ilamak lizere belirli egitim programlan <;:er<;:evesinde ve Yonetmelikte belirtilen esas ve ~artlara uygun olarak, illerde il Jandarma Komutanhklarmm teklifi, valinin onay1, merkez te~kilati i<;:in Harekat Ba~kanmm teklifi Kurmay Ba~kamnm onay1 ile jandarma te~kilati mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erba~lar ile Jandarma Okullar Komutanhgmda ogrenim goren ogrencilere slirlicli belgesine donli~tlirlilmek lizere motorlu ta~1t slirliclisli sertifikas1 verilir. Slirlicli belgesi smavlan, Jandarma Genel Komutanhgmca belirlenen smav sorumlulan tarafmdan yap1hr. i~ makinesi slirliciilerinin egitimleri ve smavda ba~arl11 olanlann belgeleri Milli Egitim Bakanhgmca veya Milli Egitim Bakanhgmca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumlarm i~leyi~ine ili~kin usul ve esaslar ile uygulanacak ogretim programlan Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir. Smav sonucunda ba~ar1 gosterenlerin surucu belgelerinin diizenlenmesi, ki~iselle~tirilmesi, ki~iselle~tirilen belgelerin bas1m1 ve ilgililerine teslimi i~lemleri; sertifikalannda bulunan veya Milli Egitim Bakanhgmdan elektronik ortamda ahnan bilgiler esas ahnmak suretiyle Emniyet Genel Mlidlirlligli veya bagh trafik tescil kurulu~lannca yap1hr. Ki~iselle~tirilen slirlicli belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Mlidiirlligli tarafmdan belirlenen kamu kurum veya kurulu~lan ile ozel hukuk tlizel ki~ilerine de yaptmlabilir. Sliriicli belgesi almak isteyenlerin mliracaatlan ile belgelerin dlizenlenmesine, ki~iselle~tirilmesine, bas1mma ve ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir. Sliriicli sertifikalan, s1mfma uygun slirlicli belgelerine donii~tlirlilmedik<;:e sahiplerine karayolunda ara<;: kullanma yetkisi vermez. Siirlicli sertifikasm1 slirlicli belgesine donli~tlirmeden karayolunda ara<;: kulland1g1 tespit edilen slirlicliye 700 Tlirk Liras1 idari para cezas1 verilir. Bu ki~ilere ara<;: kullanduan ara<;: sahibine de tescil plakas1 lizerinden aym miktarda idari para cezas1 verilir." MADDE sayll1 Kanunun 45 inci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. birlikte a~ag1daki "Slirliclilerin saghk ~artlannda sonradan meydana gelen degi~iklikler MADDE 45 - Slirlicii belgesi sahibi ki~ide saghg1 bak1mmdan slirliclillige engel a~ikar bir degi~ikligin gorlilmesi ve tespiti halinde, trafik gorevlilerince slirlicli belgesi tedbiren geri almarak, ki~inin saghk kurulu~lannda muayenesi istenir. Saghk ~artlan bak1mmdan 7

13 si.iri.iclili.ige engel bir halinin olmad1g1 veya mevcut olan bu halin bilahare ortadan kalkt1g1 saghk raporuyla tespit edildigi takdirde, si.iri.ici.i belgesi ki~iye iade edilir. Bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir." MADDE sayll1 Kanunun 112 nci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Si.iri.ici.i belgelerinin geri almmasmda ve iptalinde yetki birlikte a~ag1daki MADDE Bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevlilerin ve trafik tescil kurulu~lannm yetkilendirildigi haller haric; olmak i.izere, si.iri.ici.i belgelerinin geri almmasma ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir. Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddenin ikinci ve i.ic;i.inci.i f1kralannda yaz1h "1 00 ceza puanm1 doldurmak" eylemi nedeniyle si.iri.ici.i belgelerinin geri ahnmasma yine bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler yetkilidir. Bu Kanun ve diger kanunlardaki hi.iki.imlere gore si.iri.ici.i belgelerinin gec;ici olarak geri almmas1 veya iptaline dair verilen kesinle~mi~ karar ornekleri, si.iri.iclilerin sicillerine i~lenmek i.izere mahkemelerce ilgili trafik birimlerine gonderilir. Bu Kanuna gore gorlilen davalar, diger kanunlara gore gorlilen davalarla birle~tirilemez. Askeri arac;lar1 si.iren ki~iler ile asker ki~ilerin bu Kanunda yaz1h suc;larla ilgili davalanna da bu mahkemelerde bak1hr. Askeri gorev ve hizmetlerin yi.iri.iti.ilmesi suasmda askeri arac; si.iri.iclilerinin asker ki~ilere kar~1 i~ledikleri trafik kazalan ile ilgili suc;larda 25110/1963 tarihli ve 3 53 sayl11 Askeri Mahkemeler Kurulu~u ve Yargllama Usuli.i Kanunu hi.iki.imleri sakhd1r." MADDE say1h Kanunun 115 inci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Para cezalanmn odenme si.iresi ve odenebilecegi yerler birlikte a~ag1daki MAD DE Trafik idari para cezasmm teblig tarihinden itibaren bir ay ic;inde odenmesi gerekir. Bir ay ic;inde odenmeyen cezalar ic;in her ay % 5 faiz uygulamr. Ayhk faizin hesaplanmasmda ay kesirleri tam ay olarak dikkate ahmr. Bu suretle bulunacak tutar cezanm iki katm1 gec;emez. Si.iresinde odenmeyen ve kesinle~en idari para cezalar1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayll1 Kanun hiikiimlerine gore takip ve tahsil edilir. Trafik idari para cezalan, Maliye Bakanhgma bagh muhasebe birimlerine ve Maliye Bakanhg1 Gelir idaresi Ba~kanhgmca yetkilendirilen banka ve PTT arac1hg1 ile odenebilir. Bu Kanunun 114 i.inci.i maddesine gore trafik idari para cezas1 karar tutanag1 diizenleme ile yetkilendirilen personel tarafmdan trafik idari para cezas1 tahsilat1 yapllamaz. Yabanc1 plakah arac;larm plakalarma diizenlenen, ancak teblig edilmemi~ olan trafik idari para cezalanna ili~kin tutanaklarm tebligi glimrlik kap1lannda Giimrlik ve Ticaret Bakanhg1 personelince de yapllabilir. Y abanc1 plakah arac;lann plakasma, sliri.ici.isi.ine, i~letenine veya gonderenine uygulanan trafik idari para cezalan gi.imrlik kapllarmda muhasebe yetkilisi mutemedine de odenebilir. 8

14 Y abanc1 plakal1 arac;lar1n plakas1na, si.iriiciisi.ine, i~letenine veya gonderenine uygulanan trafik idari para cezalar1 tahsil edilmeden bu ara<ylarm yurt d1~ma <y1k1~ma izin verilmez. MADDE sayil1 Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "Aday suructiluk EK MADDE 17 - ilk defa surucu belgesi alanlar en az bir y1l sure ile aday surucu olarak kabul edilirler. Aday surucultigun suresi, aday suructilerin surucu belgelerinin iptal edilme ve yeniden surucu belgesi alma ~artlar1 ile diger usul ve esaslar Yonetmelikte duzenlenir. Aday suructilerle ilgili olarak Yonetmelikte belirtilen iptal edilme ~artlanmn olu~mas1 halinde, bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler tarafmdan surucu belgeleri iptal edilir." MADDE sayil1 Kanuna a~ag1daki ge<yici maddeler eklenmi~tir. "GE~ici MADDE 22- Surucu belgesi smlflan, surucu belgelerine ait esaslar ve surucu adaylarmda aranacak ~artlar Yonetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin degi~iklikten onceki halleri uygulamr. Bu Kanunun yururluge girdigi tarihte surucu belgesi sahibi olanlar ile motorlu ta~it surucu sertifikasi bulunan veya surucu kurslarma kayit yaptirmi~ olanlann alacaklan surucu belgelerinin Yonetmelikte belirlenen yeni Simf surucu belgeleri ile degi~tirilmesi zorunludur. Bu belgelerin degi~tirilecegi surucu belgesi smlflan Yonetmelikte belirlenir. Bu maddenin yururluge girdigi tarihten once verilmi~ olan ve bu Kanuna gore degi~tirilmesi zorunlu olan surucu belgelerinin degi~tirme i~lemleri i<;i~leri Bakanhgmca belirlenen sureler i<;erisinde tamamlanu. Bu degi~tirme i~lemlerinden har<; ahnmaz. Belirlenen sure i<;erisinde degi~tirilmeyen surucu belgeleri ge<yersiz sayilu. Ancak, ba~vurulan halinde, gerekli har<ylar odendikten sonra kendilerine ge<yersiz sayilan surucu belgesinin kar~ihgi olan yeni surucu belgesi verilir. Bu i~lemlere ait usul ve esaslar i<;i~leri Bakanhgmca belirlenir. GE~iCi MADDE 23- Kanunun 42 nci maddesi geregi Milli Egitim Bakanhgmca i~letme yetki belgesi ile yetki verilecek ger<yek veya ttizel ki~ilerce a<yilacak smav merkezlerinin faaliyete ge<ymedigi illerde surucu adaylarmm uygulamah smavlar1 Milli Egitim Bakanhgmca yapilmaya devam eder." MADDE sayil1 Kanunun; 3 uncu maddesinde yer alan "Minibus" tamm1, 40 mc1 maddesi, 114 uncu maddesinin dorduncu, be~inci ve altmc1 f1kras1, 119 uncu maddesinin birinci f1kras1, 120 nci maddesi, ek 13 uncu maddesi yururlukten kaldmlmi~tir. MAD DE 22-14/ tarihli ve 2920 say1h Turk Sivil Havac1hk Kanununun 3 uncu maddesinin (c) bendi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "c) "Devlet Hava AraCI'' terimi: Devletin askerlik, guvenlik, gumruk ve orman yangmlan ile mucadele hizmetlerinde kullandigi hava ara<ylan," MADDE tarihli ve 2942 say1h Kamula~t1rma maddesine a~ag1daki f1kra eklenmi~tir. Kanununun 25 inci "Baraj, sulama ~ebekeleri ve boru hatlan, karayolu, demiryolu, liman ve havaalam gibi gelecek yillara sari buyuk projelerde kamu yarar1 karan; kamula~tmlacak ta~inmazlarm bulundugu mahalle ve/veya koy muhtarhgmda onbe~ gun sure ile asilmak suretiyle ilan edilir. Kamu yaran karanmn ilan suresinin bitiminden itibaren, kamula~tmlacak ta~1nmazlar uzerine 9

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE. Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve 6245

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802-1.htm Sayfa 1 / 46 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİ K YAPILM ASINA DAİ R KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013 MADDE 1 10/2/1954

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE 1-25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun; a) Geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki bu maddenin

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003

Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 Sosyal Sigortalar Kanunu Kanun No. 4958 Kabul Tarihi : 29.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Tanımlar Kuruluş MADDE 1.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU

ÖSYM MEVZUATI. Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler. Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 111111 ÖSYM MEVZUATI Kanun Bakanlar Kurulu Kararları-Yönetmelikler Hukuk Müşavirliği Ankara/07.05.2014 Mustafa OKCU 1 DİZİN KANUN 6114 Sayılı Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

KANUN. Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29335 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4/4/2015

Detaylı

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE

6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 2015 PERŞEMBE 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 23 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29335 Kanun No. 6645 Kabul Tarihi:

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3) Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 687

Detaylı