l)j Zonguldak Milletvekili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l)j Zonguldak Milletvekili"

Transkript

1 Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,...., Alpaslan KAVAKLIOGLU(l) Nigde Milletvekili ~f!~v~f l stdk.v1 M-V-,/1/\..1{ am a I fo' befc;4~ /c.~ pljiz~

2 ,,1/\.ki.e.rno; I fovr6e-r~h, (, ;&_..,~~~ M v, /% %c l'd l L;_CJ\.((_ ~\-J.t JA--v' ;z;ji~~0 r;~",#, r~ /u~t!!/ vunr PUL lad~" c//'j ~~. \ fvle;k ~ 2~k~ UOifS AAN-'. u.

3 jt)p~fer' A s[a )J /tu-retu 'r. ).--< ' l/ 1/«rrt M ~ ~ ~ -ti-\.1--. }'lev~ t fakpll fi/ ftmi.-,/ft4~ ALI/Jj u~ok Mv.,.. i(iyi f-0t/'c/71 /( grqco' ;.J 1 /L1,_, T ~i'\1.s Lf\""'-06Gy Af\~ M-v H~VJ-fl. P-~ 7~ ~~ l ~Ntvv. ~ ~c:qr?~ n n '-~ ~--e\-.'1'1\\ \t.upc..\j JW ~o\u. N\'-.J, ' ~~,~co. s~~~ (()_,~~ ~)q}toj) J~ J3 L- )),Ve1J i llltv.~-d~ I~ tv.-\1

4 ., rx~~ / ~<V\P\ \ J l?y\-~vu~r llb4s-.a/) F '~~~~~ ~r;d 1\Av. ~=tal 7s7. lfav. ~ ~~~VZ-A'l_ ~~ )~~;) ;Jj{);Jl) B J /2.~;9 yv~v,

5 'fa h. 'if; &,,a') {;()4t(u_~ ~' )l}in/ d/4~~7< )e/j."' v 1 ~5<-;" ~ wtif Dr-4-v fvl v (!G~ ~.~~ DM \ ~N- 0{\ J. c o..,~~(l Cit-~ L ~~ ~ I ~/N.1un Ī AIL I tuv Ka_jn~_r-c_ot ~ / } S.~n b // m;l)~'- -IJI ctj -- '-t,nrje L.Ovt &-_-1Ac Vfi/Aa_bA't-1\c I r-v V--- _v1v'. rs~~ 1./)r. ~!M"~~~ ~":i~ go;~fb my

6 BAZI KANUN VE KANUN HUKMUNDE KARARNAMELERDE DEGiSiKLiK YAPILMASINA DAiR KANUN TEKLiFi MADDE 1-31/ tarihli ve 6831 sayll1 Orman Kanununun 34 tincti maddesinin birinci fllaasmda yer alan "o yer niifusuna kay1th olarak ikamet eden" ibaresi "en az bir y1ld1r kesintisiz ikamet eden" ~eklinde deg;i~tirilmi~ ve fikraya a~ag1daki ctimle eklenmi~tir. "4/ tarihli ve 4734 sayl11 Kamu ihale Kanununun 3 tincti maddesinin birinci f1krasmm (a) bendi, bu f1kra kapsammdaki gen;ek ki~ilerden ikamet edilen yer ntifusuna kay1th olmayanlar hakkmda uygulanmaz." MADDE 2-22/6/1965 tarihli ve 633 sayl11 Diyanet i~leri Ba~kanhg1 Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "EK MAD DE 4- Mazbut ve mtilhak vakiflar ile V akiflar Genel Mtidtirltigtine ve gen;:ek ve ozel hukuk ttizel ki~ilerine ait olanlar hari~ olmak tizere mtilkiyeti kamu kurum ve kurulu~lar1 ile Hazineye ait ta~inmazlann tizerindeki cami ve mescitler ile Kur'an kurslannm bir kismmda veya eklentisi ya da btittinleyici par~asmda bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandmlmasi ongortilen kisimlan, irtifak hakk1 tesisine konu edilmemek ~art1yla Ba~kanhk~a i~letilebilir veya 8/ tarihli ve 2886 sayl11 Devlet ihale Kanununun 51 inci maddesinin birinci f1krasmm (g) bendi uyannca pazarhk usultiyle yap1lacak ihaleyle i~lettirilebilir ya da kiralanabilir. Bu suretle elde edilecek gelirleri; bir yandan genel btit~enin (B) i~aretli cetveline ozel gelir, diger yandan Ba~kanhk biit~esinin mevcut veya yeni a~1lacak tertiplerine ozel odenek kaydetmeye ve bu suretle odenek kaydedilen tutarlardan ylli i~inde harcanmayan kisimlan ertesi yll biit~esine devren ozel gelir ve ozel odenek kaydetmeye, Ba~kanhgm bagh bulundugu Bakan yetkilidir. Bu kapsamda kaydedilen odenekler; cami ve mescitler ile Kur'an kurslan ve bunlarm eklentisi ve biitiinleyici par~alannm yap1m1, bak1m1, onanm1 ve i~letilmesine (ISlnma, aydmlatma vb.) ili~kin giderler ile 10112/2003 tarihli ve 5018 sayl11 Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesi ~er~evesinde aym ama~larla kullamlmak iizere demek ve vakiflara yard1m yapllmasma ili~kin giderlerin kar~ilanmasmda kullanl11r. Bu maddenin uygulanmasma ili~kin usul ve esaslar Ba~kanhk~a belirlenir. Bu maddenin yiiriirltige girdigi tarihten once birinci f1krada belirtilen yerlerden elde edilen ve banka hesaplannda tutulan gelirler hakkmda da aym hiiktimler uygulamr." MADDE sayl11 Kanunun ge~ici 13 iincti maddesinin ikinci f1kras1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "6002 sayl11 Kanunun ytiriirltige girdigi tarihte Din i~leri Yiiksek Kurulu Ba~kam ve Din i~leri Yiiksek Kurulu Uyesi kadrosunda bulunanlar, aym unvanh kadrolara atanm1~ say1hrlar. Bunlann gorev stiresi 6002 sayl11 Kanunun ytirtirltige girdigi tarihten itibaren be~ yildir." MADDE say1h Kanuna a~ag1daki ge~ici madde eklenmi~tir. "GE~ici MADDE 18-1/1/2005 tarihinden itibaren vekil imam, vekil mtiezzin-kayy1m ve Ba~kanhga bagh Kur'an kurslarmda vekil olarak ogreticilik yapanlardan, bu maddenin ytirtirltige girdigi tarih itibar1yla gorevde bulunanlar, bu maddenin yiiriirltige girdigi tarihten itibaren ti~ ay i~inde miiracaat etmeleri halinde, yeterlilik belgesine sahip olmalan ko~uluyla Ba~kanhk tarafmdan ilgili kadrolara hi~ bir s1mrlamaya bagh olmaks1zm atamrlar." 1

7 MADDE 5-14/7/1965 tarihli ve 657 sayl11 Devlet Memurlan Kanununun ek 41 inci maddesinin ikinci f1krasmda yer alan "Adalet Uzman Yardimcihgi, Milli Savunma Uzman Yardimclligi, i<;:i~leri Uzman Yardimclligi, D1~i~leri Uzman Yardimclligi, Ytiksekogretim Kurulu Uzman Yardimclligi ve Bakanlar Kurulunca belirlenen bakanhk bagh kurulu~lannm uzman yardimclligi i<;:in" ibaresi ytirtirltikten kaldmlm1~, be~inci ve altmc1 f1kralan a~ag1daki ~ekilde, yedinci flkrasmda yer alan "U<;:tincti" ibaresi "ikinci, ti<;:tincti" ~eklinde degi~tirilmi~tir. "Uzman yardimclligma atananlar, en az iki yll <;:ah~mak kayd1yla yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanular. Y eterlik smavmda ba~ar1h olanlar uzman kadrolarma atamrlar. Smavda ba~anh olamayanlar veya smava girmeye hak kazand1g1 halde ge<;:erli mazereti olmaks1zm smav hakkm1 kullanmayanlara, bir yll i<;:inde ikinci kez smav hakk1 verilir. ikinci smavda da ba~ar1 gosteremeyen veya smav hakkm1 kullanmayanlar, uzman yardimcisi unvanm1 kaybederler ve kurumlannda durumlanna uygun memur unvanh kadrolara atanular. Uzman ve uzman yard1mcllannm meslege almmalan, yeti~tirilmeleri, yan~ma ve yeterlik smavlar1 ve bunlarda aranacak ozel ~artlar ile uzman ve uzman yard1mcllanyla ilgili diger hususlar, Devlet Personel Ba~kanhgmm gorti~ti ahnarak kurumlannca haz1rlanacak yonetmelikle dtizenlenir." MADDE say1h Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "Yard1mc1hk ve stajyerlikte ge<;:irilmesi gereken asgari stireler EK MADDE 43- Ek 41 inci madde kapsammda yer alanlar hariv olmak tizere, meslege ozel yan~ma smavma tabi tutulmak suretiyle ahnan ve 36 nc1 maddenin Ortak Htiktimler Boltimtintin (A) f1krasmm (11) numarah bendinde sayllan uzman, mtifetti~, denet<;:i, kontrolor, denetmen ve akttier kadrolarma atanmak amac1yla kurumlannca yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanmak i<;:in amlan kadrolann yard1mc1hk veya stajyerliklerinde ge<;:irilmesi gereken asgari stireler; ozel mevzuatmda yer alan asgari vah~ma stirelerine ili~kin htiktimlere bagh kalmmaks1zm atand1ktan sonra en az iki ytl <;:ah~mi~ olma ~eklinde uygulamr. Ozel kanunla kurulmu~ diger kamu kurum, kurul, tist kurul ve kurulu~lan tarafmdan meslege ozel yan~ma smavma tabi tutulmak suretiyle almdtktan sonra uzman, meslek personeli veya denetim eleman1 kadro veya pozisyonlarma atanmak amactyla kurumlannca yapllacak yeterlik smavma girmeye hak kazanmaya ili~kin olarak yardtmcthk veya stajyerlikte ge<;:irilmesi gereken asgari stireler hakkmda da bu madde htikrnti uygulantr. Bu madde kapsammda yer alanlar ivin ilgili kanunlarmdaki yabanct dil ~art1 ve tez haztrlanmasma ili~kin htiktim1er uygulanmaz. Ancak, hizmet gerekleri dikkate ahnarak ilgili ttiztik veya yonetmeliklerinde dtizenlenmek kayd1yla ihtiya<;: duyulan diller ve diizeylerde yabanc1 dil ~art1 aranabilir. MADDE sayth Kanuna a~agtdaki ge<;:ici madde eklenmi~tir. "GE<";iCi MADDE 41- Bu maddenin yay1m1 tarihinde ek 44 tincti maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar i<;:in bulundugu kadro veya pozisyonlannda kald1g1 sure iverisinde, bu maddenin yay1m1 tarihinden once aranmakta olan egitim ~artmm uygulanmasma devam olunur. Ek 44 tincti madde kapsammda yer alan personelden bu maddenin ytiriirltige girdigi tarihten once haklannda 68 inci maddenin (B) bendi htikrnti uygulanarak 1, 2, 3 ve 4 tincti dereceli kadrolara atananlar, aym kurumun aym unvanh kadrolarmda bulunduklan stirece ve kazamlm1~ hak ayhk dereceleri atanm1~ olduklart kadro derecelerine ytikselinceye kadar soz konusu dereceler ivin ongortilen haklardan yararlanmaya devam eder. 2

8 Bu maddenin yay1m1 tarihinde ek 41 inci Maddeyle ek 43 i.inci.i madde kapsammda yer alan yard1mc1 veya stajyer kadro veya pozisyonlarmda bulunanlarm, yard1mc1hk veya stajyerlik sfueleri ile yeterlik smavlar1 ve ilgili kadrolara atanmalan ilgisine gore ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla degi~ik hi.iki.imleri ve ek 43 i.inci.i madde hi.iki.imlerine gore sonu9landmhr." MADDE 8-14/1/1970 tarihli ve 1211 say1h Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez Bankas1 Kanununun 45 inci maddesinin birinci f1krasmm birinci ve ikinci ci.imleleri a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Banka, muteber sayd1g1 asgari i.i9 imzay1 ta~1mak ~art1yla kendi belirleyecegi esaslar dahilinde bankalar tarafmdan verilecek ticari senet ve vesikalan reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet ti.irleri ve imzalardan biri yerine geyebilecek teminatlar ile diger ko~ullar Bankaca tespit edilir." MADDE 9-4/11/1981 tarihli ve 2547 say1h Yi.iksekogretim Kanununa a~ag1daki madde eklenmi~tir. "EK MAD DE 30-Yi.iksekogretim kurumlarmm ogretim elemam ile kamu kurum ve kurulu~lanmn yeti~mi~ personel ihtiyacml kar~llamak i.izere lisansi.isti.i ogrenim gormek iyin resmi burslu stati.ide smavla yurtd1~ma gonderilecek olanlarla, kendi hesaplarma ozel ogrenci olarak on lisans, lisans ve lisansi.isti.i ogrenim yapacaklann yurt dl~mdaki ogrenimlerine ili~kin esas ve usuller Yi.iksekogretim Kurulunca di.izenlenecek Yonetmelikle belirlenir." MADDE 10-13/10/1983 tarihli ve 2918 say1h Karayollar1 Trafik Kanununun 3 i.inci.i maddesinde yer alan "Otomobil", "Kamyonet", "Otobi.is", "Motosiklet", "Bisiklet" ve "Motorlu bisiklet" tan1mlar1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~ ve aym maddeye "Motorlu ta~1t si.iri.ici.isi.i sertifikas1", "Si.iri.ici.i belgesi" ve "Uluslararas1 si.iri.ici.i belgesi" tammlan eklenmi~tir. "Otomobil: Yap1s1 itibar1yla, si.iri.ici.isi.i dahil en fazla dokuz oturrna yeri olan ve insan ta~1mak i9in imal edilmi~ bulunan motorlu ta~1tt1r." "Kamyonet: Azami yi.ikli.i ag1rhg kilogram1 geymeyen ve yi.ik ta~1mak i9in imal edilmi~ motorlu ta~1ttu. Si.iri.ici.i ve yanmdaki oturma yerleri d1~mda ba~ka oturma yeri de bulunabilen, si.iri.ici.i boli.imi.i govde ile birle~ik kamyonetlere panelvan denir." "Otobi.is: Y olcu ta~1mac1hgmda kullamlan, si.iri.ici.isi.i dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu ta~1tt1r. Troleybi.isler de bu s1mfa dahildir. Si.iri.ici.isi.i dahil oturma yeri onyediyi a~mayan otobi.islere minibus denir." "Motosiklet: Azami tasanm h1z1 45 km/saatten ve/veya silindir kapasitesi 50 santimetreki.ipten fazla olan sepetli veya sepetsiz iki veya i.i9 tekerlekli motorlu ta~ntlar ve net motor gi.ici.i 15 kilovatl, net ag1rhg1 400 kilogram1, yi.ik ta~1mac1hgmda kullamlanlar i9in ise net ag1rhg1 550 kilogram1 a~mayan dort tekerlekli motorlu ta~1tlardu. Elektrik ile 9ah~anlann net ag1rhklanmn hesaplanmasmda batarya ag1rhklar1 dikkate ahnmaz. Bunlardan karoseri yi.ik ta~1yabilecek ~ekilde sand1kh veya ozel bi9imde yapllm1~ olan ve yolcu ta~1malannda kullamlmayan i.i9 tekerlekli motosikletlere yi.ik motosikleti (triportor) denir." "Bisiklet: Uzerinde bulunan insamn adale gi.ici.i ile pedal veya el ile tekerlegi dondi.iri.ilmek suretiyle hareket eden motorsuz ta~1tlard1r. Azami si.irekli anma gi.ici.i 0,25 KW'1 geymeyen, h1zland1k9a gi.ici.i di.i~en ve h1z1 en fazla 25 km/saate ula~tlktan sonra veya pedal c;evrilmeye ara verildikten hemen sonra gi.ici.i tamamen kesilen elektrikli bisikletler de bu s1mfa girer." ek 3

9 "Motorlu bisiklet (Moped): Azami h1z1 saatte 45 kilometreyi, i<;ten yanmah motorlu ise silindir hacmi 50 santimetrekiipii, elektrik motorlu ise azami surekli nominal gil<; <;1kl~1 4 kilovat1 ges:meyen iki veya ii<; tekerlekli ta~1tlar ile aym ozelliklere sahip net aguhg1 350 kilogram1 a~mayan dort tekerlekli motorlu ta~1tlard1r. Elektrik ile <;ah~anlann net ag1rhklannm hesaplanmasmda batarya aguhklan dikkate ahnmaz." "Motorlu ta~1t siiriiciisii sertifikas1: Teorik ve uygulamah smavlarda ba~an gosteren siiriicii adaylanna verilen belgedir." "Siiriicii belgesi: Bu Kanunda belirtilen motorlu ara<;lann siiri.ilmesine yetki veren belgedir." "Uluslararas1 si.iri.ici.i belgesi: iki veya <;ok tarafl1 anla~malar uyannca s1mflarma gore ara<; kullananlara belli sfue ile verilen belgedir." MADDE say1h Kanunun 8 inci maddesi, ba~hg1yla birlikte a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Milli Egitim Bakanhg1, Saghk Bakanhg1, Ula~t1rma, Bakanhgmm gorev ve yetkileri Denizcilik ve Haberle~me MADDE 8 -Bu Kanun kapsammda Milli Egitim Bakanhg1, Saghk Bakanhg1, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmm gorev ve yetkileri ~unlard1r: a) Milli Egitim Bakanhg1 1. Motorlu ara<; si.iri.iciilerinin yeti~tirilmesi i<;in 123 i.inci.i madde geregmce surucu kurslar1 a<;mak, ozel sfuiicii kursu a<;ilmasma izin vermek, bunlar1 her safhada denetlemek, 2. Si.iri.ici.i adaylannm teorik ve uygulamah smavlarm1 yapmak veya yaptlrmak, ba~ar1h olanlara sertifika verilmesini saglamak, 3. Okul oncesi, okul i<;i ve okul d1~1 trafik egitimini diizenleyen trafik genel egitim plan1 hazulamak ve ilgili kurulu~larla i~birligi yaparak uygulamak. b) Saghk Bakanhgc 1. Karayollannda meydana gelen trafik kazalan ile ilgili ilk ve acil yard1m hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 2. Trafik kazalannda yaralananlann en k1sa zamanda saghk hizmetlerinden istifadelerini temin etmek iizere, i<;i~leri Bakanhgmm uygun gorii~ii de ahnarak karayollan i.izerinde ilk yard1m istasyonlan kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, ara<; ve gereci saglamak, 3. Her ilde trafik kazalan i<;in egitilmi:;; saghk person eli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yard1m ambulans1 bulundurmak, 4. Trafik kazalannda yaralamp saghk kurulu~lanna sevk edilenlerden kazanm sebep ve tesiriyle otuz gi.in i<;inde olenlerin kay1tlanm tutmak ve takip eden aym sonuna kadar Emniyet Genel Mi.idi.irli.igi.ine bildirmek, c) Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhg1 Ula~t1rma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmm ilgili birimleri, bu Kanun ve diger mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun a<;1slndan karayolu ta~1masma ili~kin gerekli koordinasyonu saglamak, tescile bagh ara<;lann muayenelerini yapmak veya yaptlrmak, muayene istasyonlarm1 denetlemek, 35 inci madde hi.iki.imlerine aykm hareket edenler hakkmda tutanak diizenleyerek idari para cezas1 vermek, bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, trafik zab1tasmm gorev ve yetkileri sakh kalmak i.izere, ara<;lann aguhk ve 4

10 boyut kontrollerini yapmak veya yaptlrmak ve denetlemek, aykm gortilen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkmda idari para cezasma dair tutanak duzenlemek. Araylann aguhk ve boyut kontrollerini yapmak uzere yetkilendirilenler, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmca denetlenir ve aykm hareketi tespit edilen i~letme sahipleri Turk Liras1 idari para cezas1 ile cezalandmhr. Y etkilendirme konusu i~letme ~artlannda giderilebilecek eksiklik olmas1 halinde, i~letme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi i9in azami onbe~ gun sure verilir. Bu sure zarfmda eksikliklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilir. Araylann aguhk ve boyut kontrollerinin yapllmas1 veya yaptmlmas1 ile ilgili olarak Karayollan Genel Mudurliigunce verilen hizmet surdurtilurken kullamlan ve Genel Mudurliigun diger hizmetleri ile ili~kili olmayan bina, arazi, arsa gibi ta~mmazlar Maliye Bakanhgmca Ula~t1rma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgma tahsis; bu gorev yiiruttilurken yararlamlan tesisat ve teyhizat Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgma devredilir. Araylann aguhk ve boyut kontrollerini yapmak Uzere Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhgmca yetkilendirilme yapllmas1 halinde tahsis edilen ta~mmazlar ile devredilen tesisat ve teyhizatm kullanllmas1 hususunda, Maliye Bakanhgmm goru~u ahnarak, Ula~tlrma, Denizcilik ve Haberle~me Bakanhg1 ile yetkilendirilenler arasmda ozel hukuk hukumleri geregince sozle~me yapllabilir." MADDE sayll1 Kanunun 38 inci maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 38- SurUcU belgesi s1mflan, beige sahiplerine surme yetkisi verilen motorlu araylann cinsleri, ozellikleri, surucu belgelerinin ~ekli, iyerigi ve verilmesine ili~kin hususlar ile Uluslararas1 SUrUcu Belgesinin verilmesine dair usul ve esaslar Yonetmelikte belirlenir." MADDE sayll1 Kanunun 39 uncu maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 39- SurucU belgesi sahiplerinin, surucu belgelerinin s1mfma gore surmeye yetkili olduklan araylar ile Turk vatanda~larmm ve yabanc1larm; d1~ i.ilkelerden ald1klan surucu belgelerinin i.ilkemiz surucu belgeleri ile degi~tirilmesine ve d1~ i.ilkelerden ald1klan surucu belgeleriyle i.ilkemizde aray kullanmalanna ili~kin usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir. SUrUcU belgesi sahiplerinin, suri.icu belgelerinin s1mfma gore surmeye yetkili olduklan araylann d1~mdaki araylan surmeleri yasaktir. Bu f1kra hukmi.ine aykm hareket eden surucuye 700 TUrk Liras1 idari para cezas1 verilir. Bu ki~ilere aray kullanduan aray sahibine de tescil plakas1 Uzerinden aym miktarda idari para cezas1 verilir. SUrUcU belgeleri sureli olarak verilir. Belgelerin geyerlilik sureleri, yenilenmesinde aranacak ~artlar ile diger usul ve esaslar Yonetmelikte belirlenir. Bu ~ekilde yenilenen siiriicii belgelerinden hary ahnmaz. Geyerlilik suresi dolan surucu belgesi ile aray kullanan surucuye 343 TUrk Liras1 trafik idari para cezas1 verilir ve surucu belgesi geri ahmr. D1~ ulkelerden ald1klari surucu belgeleri ile Yonetmelikte belirtilen sure ve ~artlara aykm olarak aray kullananlar hakkmda her seferinde 343 Turk Liras1 idari para cezas1 verilir." MADDE say1h Kanunun 41 inci maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 41- SurUcu belgesi alacaklann: a) Yonetmelikte belirlenen ya~ ve deneyim ~artlanm ta~1malan, b) Ogrenim durumu itibariyle en az ilkokul duzeyinde egitim alm1~ olmalan, c) i9i~leri ve Saghk Bakanhklarmca mu~tereken ylkarllacak Yonetmelikte belirlenen saghk ~artlanm ta~1malan, 5

11 d) Stirticti kurslannda teorik ve uygulamah egitimini tamamlay1p stirticti smavlanm ba~ararak, motorlu ta~1t stirtictisti sertifikas1 alm1~ olmalan, e) Adli sicilinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 say1h Turk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 say1h Ka<;ak<;1hkla Mticadele Kanununun 4 tincti maddesinin yedinci f1kras1, 10/ tarihli ve 6136 sayl11 Ate~li Silahlar ve BH;:aklar ile Diger Aletler Hakkmda Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden f1kralannda belirtilen su<;lardan htiktim giydigine dair kay1t bulunmamas1, f) Onceden verilmi~ aym s1mfbir ba~ka sfuticti belgesinin bulunmamas1, g) Ba~ka s1mf stirticti belgesi alabilmek i<;in, daha once verilmi~ ancak geri ahnm1~ olan stirticti belgesinin bu Kanunda ongortilen ~artlar yerine getirildigi i<;in sahibine iade edilmi~ olmas1, Zorunludur. Stirtictiler ile stirticti adaylarmm hangi ~artlarda ve hangi s1mf stirticti belgesi alabilecekleri ile bunlarm ara<; kullanma ~artlan, kullamlabilecek ara<;lann niteliklerine ve saghk ~artlarma dair usul ve esaslar i<;i~leri ve Saghk Bakanhklannca <;Ikanlacak Yonetmelikte belirlenir. Bu maddede aranan ~artlardan herhangi biri mevcut olmadan veya hileli yollarla temin edilmi~ oldugunun anla~ilmas1 halinde, stirticti belgesi, Emniyet Genel Mtidtirltigti veya bagh trafik tescil kurulu~lannca iptal edilir. Bu ki~ilere, bu madde htiktimlerine uygun olarak yeniden stirticti sertifikas1 almmas1 halinde yeniden stirticti belgesi verilir. Stirticti belgesi ahnd1ktan sonra bu maddenin birinci f1kras1 (e) bendinde belirtilen su<;lardan biri ile mahkumiyet halinde bu ki~ilerin stirticii belgeleri, bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler tarafmdan bu maddenin birinci f1krasmm (e) bendinde belirtilen ~artlar saglanmcaya kadar geri ahmr. Bu kanunun 48 inci madde htiktimleri sakhd1r." MADDE say1h Kanunun 42 nci maddesi, ba~hg1yla birlikte a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Stirticti adaylanmn smavlan ile stirticti belgelerinin verilmesi esaslar1 MADDE 42- Stirticti kurslarmda teorik egitimini tamamlayan stirticti adaylanmn teorik smavlar1 yaz1h ya da elektronik ortamda Milli Egitim Bakanhgmca yap1hr veya yaptmhr. Uygulamah stirticti egitimini stirticti kurslarmdan alan ve teorik smavda ba~anh olanlar uygulamah siirticii smavma girmeye hak kazamr, bu smavda da ba~anh olanlara motorlu ta~1t stirtictisti sertifikas1 verilir. Stirticti adaylanmn uygulamah smav1 Milli Egitim Bakanhg1 veya yetkilendirecegi ger<;ek veya ttizel ki~ilere ait smav merkezleri tarafmdan yapthr. Bu smav merkezlerine, yonetmeliklerde aranan nitelik ve ~artlara uygunlugunun tespiti halinde Milli Egitim Bakanhg1 tarafmdan i~letme belgesi verilir. Yetkilendirilen ger<;ek veya ttizel ki~iler, bu yetkilerini Milli Egitim Bakanhgmm onay1 ile alt i~leticilere aym standartlan saglamak ko~ulu ile devredebilirler. Bu devir, yetkiyi devreden ger<;ek ve tiizel ki~ilerin sorumluluklanm ortadan kald1rmaz. Stiriictilerin egitimleri ve smavlar1, egitimlerin ve smavlann stiresi, i<;erigi ve yapllacag1 yerlerin ozellikleri, smav merkezlerinde bulunacak ara<; ve gere<;ler, smav yap1cllann nitelikleri ve egitimi, i~letme, <;ah~ma, denetim ve i~letme belgesi ile diger usul ve 6

12 esaslar i<;:i~leri Bakanhgmm uygun gorli~li ahnarak Milli Egitim Bakanhgmca <;:Ikanlacak yonetmelikle belirlenir. Teorik ve uygulamah smavlar i<;:in slirlicli adaylanndan almacak smav licreti ile smavlara ili~kin i~ ve i~lemlerde gorev alanlara odenecek licretler her yll Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir. Emniyet Genel Mlidlirlliglinlin motorlu ara<;: slirliclisli ihtiyacm1 kar~1lamak lizere belirli egitim programlan <;:er<;:evesinde Yonetmelikte belirtilen esas ve ~artlara uygun olarak, illerde emniyet mlidlirlinlin teklifi valinin onay1, merkez te~kilat1 i<;:in Trafik Hizmetleri Ba~kanmm teklifi Emniyet Genel Mlidlirlinlin onay1 ile Emniyet Genel Mlidiirlligli personeline ve Emniyet Genel Mlidiirlligline bagh egitim ve ogretim kurumlannda ogrenim gorenlere slirlicli belgesine donli~tlirlilmek lizere motorlu ta~1t slirliclisli sertifikas1 verilir. Bunlann smavlan, nitelikleri Emniyet Genel Mlidlirlliglince belirlenen smav sorumlulan tarafmdan yap1hr. Jandarma te~kilatmm motorlu ara<;: slirliclisli ihtiyacm1 kar~ilamak lizere belirli egitim programlan <;:er<;:evesinde ve Yonetmelikte belirtilen esas ve ~artlara uygun olarak, illerde il Jandarma Komutanhklarmm teklifi, valinin onay1, merkez te~kilati i<;:in Harekat Ba~kanmm teklifi Kurmay Ba~kamnm onay1 ile jandarma te~kilati mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erba~lar ile Jandarma Okullar Komutanhgmda ogrenim goren ogrencilere slirlicli belgesine donli~tlirlilmek lizere motorlu ta~1t slirliclisli sertifikas1 verilir. Slirlicli belgesi smavlan, Jandarma Genel Komutanhgmca belirlenen smav sorumlulan tarafmdan yap1hr. i~ makinesi slirliciilerinin egitimleri ve smavda ba~arl11 olanlann belgeleri Milli Egitim Bakanhgmca veya Milli Egitim Bakanhgmca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumlarm i~leyi~ine ili~kin usul ve esaslar ile uygulanacak ogretim programlan Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir. Smav sonucunda ba~ar1 gosterenlerin surucu belgelerinin diizenlenmesi, ki~iselle~tirilmesi, ki~iselle~tirilen belgelerin bas1m1 ve ilgililerine teslimi i~lemleri; sertifikalannda bulunan veya Milli Egitim Bakanhgmdan elektronik ortamda ahnan bilgiler esas ahnmak suretiyle Emniyet Genel Mlidlirlligli veya bagh trafik tescil kurulu~lannca yap1hr. Ki~iselle~tirilen slirlicli belgelerinin ilgililerine teslimi, Emniyet Genel Mlidiirlligli tarafmdan belirlenen kamu kurum veya kurulu~lan ile ozel hukuk tlizel ki~ilerine de yaptmlabilir. Sliriicli belgesi almak isteyenlerin mliracaatlan ile belgelerin dlizenlenmesine, ki~iselle~tirilmesine, bas1mma ve ilgililerine teslimine dair usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir. Sliriicli sertifikalan, s1mfma uygun slirlicli belgelerine donii~tlirlilmedik<;:e sahiplerine karayolunda ara<;: kullanma yetkisi vermez. Siirlicli sertifikasm1 slirlicli belgesine donli~tlirmeden karayolunda ara<;: kulland1g1 tespit edilen slirlicliye 700 Tlirk Liras1 idari para cezas1 verilir. Bu ki~ilere ara<;: kullanduan ara<;: sahibine de tescil plakas1 lizerinden aym miktarda idari para cezas1 verilir." MADDE sayll1 Kanunun 45 inci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. birlikte a~ag1daki "Slirliclilerin saghk ~artlannda sonradan meydana gelen degi~iklikler MADDE 45 - Slirlicii belgesi sahibi ki~ide saghg1 bak1mmdan slirliclillige engel a~ikar bir degi~ikligin gorlilmesi ve tespiti halinde, trafik gorevlilerince slirlicli belgesi tedbiren geri almarak, ki~inin saghk kurulu~lannda muayenesi istenir. Saghk ~artlan bak1mmdan 7

13 si.iri.iclili.ige engel bir halinin olmad1g1 veya mevcut olan bu halin bilahare ortadan kalkt1g1 saghk raporuyla tespit edildigi takdirde, si.iri.ici.i belgesi ki~iye iade edilir. Bu maddenin uygulanmasma ili~kin diger usul ve esaslar yonetmelikte belirlenir." MADDE sayll1 Kanunun 112 nci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Si.iri.ici.i belgelerinin geri almmasmda ve iptalinde yetki birlikte a~ag1daki MADDE Bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevlilerin ve trafik tescil kurulu~lannm yetkilendirildigi haller haric; olmak i.izere, si.iri.ici.i belgelerinin geri almmasma ve iptaline sulh ceza mahkemeleri karar verir. Bu Kanunun 51 inci maddesinin ihlali ve 118 inci maddenin ikinci ve i.ic;i.inci.i f1kralannda yaz1h "1 00 ceza puanm1 doldurmak" eylemi nedeniyle si.iri.ici.i belgelerinin geri ahnmasma yine bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler yetkilidir. Bu Kanun ve diger kanunlardaki hi.iki.imlere gore si.iri.ici.i belgelerinin gec;ici olarak geri almmas1 veya iptaline dair verilen kesinle~mi~ karar ornekleri, si.iri.iclilerin sicillerine i~lenmek i.izere mahkemelerce ilgili trafik birimlerine gonderilir. Bu Kanuna gore gorlilen davalar, diger kanunlara gore gorlilen davalarla birle~tirilemez. Askeri arac;lar1 si.iren ki~iler ile asker ki~ilerin bu Kanunda yaz1h suc;larla ilgili davalanna da bu mahkemelerde bak1hr. Askeri gorev ve hizmetlerin yi.iri.iti.ilmesi suasmda askeri arac; si.iri.iclilerinin asker ki~ilere kar~1 i~ledikleri trafik kazalan ile ilgili suc;larda 25110/1963 tarihli ve 3 53 sayl11 Askeri Mahkemeler Kurulu~u ve Yargllama Usuli.i Kanunu hi.iki.imleri sakhd1r." MADDE say1h Kanunun 115 inci maddesi, ba~hg1yla ~ekilde degi~tirilmi~tir. "Para cezalanmn odenme si.iresi ve odenebilecegi yerler birlikte a~ag1daki MAD DE Trafik idari para cezasmm teblig tarihinden itibaren bir ay ic;inde odenmesi gerekir. Bir ay ic;inde odenmeyen cezalar ic;in her ay % 5 faiz uygulamr. Ayhk faizin hesaplanmasmda ay kesirleri tam ay olarak dikkate ahmr. Bu suretle bulunacak tutar cezanm iki katm1 gec;emez. Si.iresinde odenmeyen ve kesinle~en idari para cezalar1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayll1 Kanun hiikiimlerine gore takip ve tahsil edilir. Trafik idari para cezalan, Maliye Bakanhgma bagh muhasebe birimlerine ve Maliye Bakanhg1 Gelir idaresi Ba~kanhgmca yetkilendirilen banka ve PTT arac1hg1 ile odenebilir. Bu Kanunun 114 i.inci.i maddesine gore trafik idari para cezas1 karar tutanag1 diizenleme ile yetkilendirilen personel tarafmdan trafik idari para cezas1 tahsilat1 yapllamaz. Yabanc1 plakah arac;larm plakalarma diizenlenen, ancak teblig edilmemi~ olan trafik idari para cezalanna ili~kin tutanaklarm tebligi glimrlik kap1lannda Giimrlik ve Ticaret Bakanhg1 personelince de yapllabilir. Y abanc1 plakah arac;lann plakasma, sliri.ici.isi.ine, i~letenine veya gonderenine uygulanan trafik idari para cezalan gi.imrlik kapllarmda muhasebe yetkilisi mutemedine de odenebilir. 8

14 Y abanc1 plakal1 arac;lar1n plakas1na, si.iriiciisi.ine, i~letenine veya gonderenine uygulanan trafik idari para cezalar1 tahsil edilmeden bu ara<ylarm yurt d1~ma <y1k1~ma izin verilmez. MADDE sayil1 Kanuna a~ag1daki ek madde eklenmi~tir. "Aday suructiluk EK MADDE 17 - ilk defa surucu belgesi alanlar en az bir y1l sure ile aday surucu olarak kabul edilirler. Aday surucultigun suresi, aday suructilerin surucu belgelerinin iptal edilme ve yeniden surucu belgesi alma ~artlar1 ile diger usul ve esaslar Yonetmelikte duzenlenir. Aday suructilerle ilgili olarak Yonetmelikte belirtilen iptal edilme ~artlanmn olu~mas1 halinde, bu Kanunun 6 nc1 maddesinde say1lan gorevliler tarafmdan surucu belgeleri iptal edilir." MADDE sayil1 Kanuna a~ag1daki ge<yici maddeler eklenmi~tir. "GE~ici MADDE 22- Surucu belgesi smlflan, surucu belgelerine ait esaslar ve surucu adaylarmda aranacak ~artlar Yonetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin degi~iklikten onceki halleri uygulamr. Bu Kanunun yururluge girdigi tarihte surucu belgesi sahibi olanlar ile motorlu ta~it surucu sertifikasi bulunan veya surucu kurslarma kayit yaptirmi~ olanlann alacaklan surucu belgelerinin Yonetmelikte belirlenen yeni Simf surucu belgeleri ile degi~tirilmesi zorunludur. Bu belgelerin degi~tirilecegi surucu belgesi smlflan Yonetmelikte belirlenir. Bu maddenin yururluge girdigi tarihten once verilmi~ olan ve bu Kanuna gore degi~tirilmesi zorunlu olan surucu belgelerinin degi~tirme i~lemleri i<;i~leri Bakanhgmca belirlenen sureler i<;erisinde tamamlanu. Bu degi~tirme i~lemlerinden har<; ahnmaz. Belirlenen sure i<;erisinde degi~tirilmeyen surucu belgeleri ge<yersiz sayilu. Ancak, ba~vurulan halinde, gerekli har<ylar odendikten sonra kendilerine ge<yersiz sayilan surucu belgesinin kar~ihgi olan yeni surucu belgesi verilir. Bu i~lemlere ait usul ve esaslar i<;i~leri Bakanhgmca belirlenir. GE~iCi MADDE 23- Kanunun 42 nci maddesi geregi Milli Egitim Bakanhgmca i~letme yetki belgesi ile yetki verilecek ger<yek veya ttizel ki~ilerce a<yilacak smav merkezlerinin faaliyete ge<ymedigi illerde surucu adaylarmm uygulamah smavlar1 Milli Egitim Bakanhgmca yapilmaya devam eder." MADDE sayil1 Kanunun; 3 uncu maddesinde yer alan "Minibus" tamm1, 40 mc1 maddesi, 114 uncu maddesinin dorduncu, be~inci ve altmc1 f1kras1, 119 uncu maddesinin birinci f1kras1, 120 nci maddesi, ek 13 uncu maddesi yururlukten kaldmlmi~tir. MAD DE 22-14/ tarihli ve 2920 say1h Turk Sivil Havac1hk Kanununun 3 uncu maddesinin (c) bendi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "c) "Devlet Hava AraCI'' terimi: Devletin askerlik, guvenlik, gumruk ve orman yangmlan ile mucadele hizmetlerinde kullandigi hava ara<ylan," MADDE tarihli ve 2942 say1h Kamula~t1rma maddesine a~ag1daki f1kra eklenmi~tir. Kanununun 25 inci "Baraj, sulama ~ebekeleri ve boru hatlan, karayolu, demiryolu, liman ve havaalam gibi gelecek yillara sari buyuk projelerde kamu yarar1 karan; kamula~tmlacak ta~inmazlarm bulundugu mahalle ve/veya koy muhtarhgmda onbe~ gun sure ile asilmak suretiyle ilan edilir. Kamu yaran karanmn ilan suresinin bitiminden itibaren, kamula~tmlacak ta~1nmazlar uzerine 9

15 yapllan sabit tesisler ile dikilen agac;:lann bedeli, karnula~tmna bedelinin tespitinde dikkate almmaz. Ta~mmazlardaki bu s1mrlama ilan tarihinin bitiminden itibaren be~ y1h gec;:emez." MADDE sayl11 Kanunun gec;:ici 6 nc1 maddesinin birinci f1krasmda yer alan "4/ " ibaresi "31/12/2012" ~eklinde degi~tirilmi~ ve maddenin son f1kras1 yururlukten kaldmlm1~t1r. MADDE 25-13/12/1983 tarihli ve 178 sayl11 Maliye Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Htikmtinde Karamamenin; a) 43 i.incti maddesinin uc;:uncu f1kras1 ile son f1kras1 a~ag1daki ~ekilde yeniden duzenlenmi~, maddeye a~ag1daki f1kra eklenmi~ ve dorduncu f1kras1 yururlukten kaldmlm1~t1r. "Defterdarhk Uzman Yardimc1hgma atanabilmek ic;:in 657 sayll1 Devlet Memurlan Kanununun 48 inci maddesinde sayllan genel ~artlara ek olarak en az dort yllhk egitim veren yuksekogretim kurumlannm hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, i~letme, iktisadi ve idari bilimler faki.ilteleri ile Bakanhgm gorev alanma giren ve yonetmelikle belirlenen ytiksekogretim kurumlarmdan ya da bunlara denkligi Yuksekogretim Kurulunca kabul edilen yuksekogretim kurumlarmdan mezun olmak ve yapllacak ozel yan~ma smavmda ba~anh olmak gerekir. Defterdarhk Uzman Yardimcihgi yan~ma smav1, yaz1h ve sozli.i a~amalardan olu~ur." "Defterdarhk Uzman1 ve Defterdarhk Uzman Yard1mcllannm meslege ahnmalar1, yan~ma ve yeterlilik smavlar1, komisyonlarm olu~umu, yeti~tirilmeleri, atanmalar1, egitimleri, c;:ah~ma ve gorevlendirilmelerine ili~kin usul ve esaslar ile diger hususlar yonetmelikle duzenlenir." "Bakanhk merkez te~kilatmda daire ba~kan1, genel mudfu yardimcisl ve ba~kan yardimcisl veya ta~ra te~kilatmda defterdar kadrolannda toplam en az tic; yll gorev yapm1~ olanlar, atarna tarihi itibanyla fiilen bu kadrolardan birinde bulunmak ~artlyla Maliye Uzmam kadrosuna atanabilir." b) Ek 29 uncu maddesinin ikinci f1krasmm birinci cumlesinde yer alan "dort" ibaresi "alt1" ~eklinde, be~inci f1kras1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~, dorduncu f1kras1 ile son f1kras1 a~ag1daki ~ekilde yeniden dtizenlenmi~tir. "Vergi Mufetti~ Yardimc1hgma atananlardan giri~ smavmdaki ba~an s1rasma gore en ba~anh yuzde be~i 20 nci maddenin ikinci flkrasmm (b), (c) ve ( 9) bentlerinde belirtilen grup ba~kanhklannda gorevlendirilir. Giri~ smavmda ilk yuzde be~e giremeyenler 20 nci maddenin ikinci f1krasmm (a) bendinde belirtilen grup ba~kanhgmda gorevlendirilir." "Vergi Mufetti~leri, en az dort yllhk yuksekogretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, i~letme, iktisadi ve idari bilimler faki.ilteleri ile yonetmelikle belirlenen ytiksekogretim kurumlarmdan veya bunlara denkligi Yuksekogretim Kurulunca kabul edilmi~ yi.iksekogretim kurumlarmdan mezun olup, smavm yaplld1g1 tarih itibanyla otuzbe~ ya~m1 doldurmarn1~ olan ve yapllacak ozel yan~ma smavm1 kazananlar arasmdan, Bakan onay1 ile meslege V ergi Mi.ifetti~ Yardimctsl olarak atamr." "Ba~kanhgm gorev, yetki ve sorumluluklar1, grup ba~kanhklannm gorev alanlan, performans degerlendirme sisteminin olu~turulmas1 ve yonetimi ile Vergi Mufetti~lerinin gorev, yetki ve sorumluluklan, meslege ahnmalan, yeti~tirilmeleri, yeterlikleri, yukselmeleri, grup ba~kanhklannda gorevlendirilmeleri ve yer degi~tirme usul ve esaslan yonetmelikle d i.izenl enir." c) Ek 30 uncu maddesi a~ag1daki ~ekilde yeniden di.izenlenmi~tir. "Y apllamayacak i~ler 10

16 EK MADDE 30- Vergi incelemesine yetkili olanlar, gorevlerinden aynld1ktan sonra tic; yll sureyle, gorevden aynh~ tarihi itibanyla son tic; yll ic;inde nezdinde inceleme yaptiklan mukellefler veya bu mukelleflerin veya ortaklarmm idaresi, denetimi veya sermayesi bak1mmdan dogrudan veya dolayh olarak bagh bulundugu ya da nufuzu altmda bulundurdugu kurumlarda herhangi bir gorev veya i~ alamazlar, 116/1989 tarihli ve 3568 sayd1 Serbest Muhasebeci Mali Mu~avirlik ve Y eminli Mali Mu~avirlik Kanunu kapsammda sozle~me duzenleyemezler. Bu yasaga uymayanlar hakkmda 2/10/1981 tarihli ve 2531 say1h Kamu Gorevlerinden Aynlanlann Yapamayacaklan i~ler Hakkmda Kanun hukumleri uygulamr." c;) Ek 32 nci maddesine a~ag1daki f1kra eklenmi~tir. "Ekli (1) sayl11 listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayll1 Kanun Hukmunde Karamamenin eki (I) sayl11 cetvelin Maliye Bakanhgma ait boltimune eklenmi~tir." d) Ek 33 uncu maddesi a~ag1daki ~ekilde yeniden duzenlenmi~tir. "Sozlti smav1 EK MADDE uncu madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayll1 Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 60 mc1 maddesi uyarmca yapdacak giri~ smavlanmn sozlti a~amas1 ile 42 nci maddenin (c) f1kras1 uyarmca yapllacak smavlarm sozlti a~amas1, adaym; a) Bir konuyu kavray1p ozetleme, ifade yetenegi ve muhakeme gucunun, b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi duzeyi, davram~ ve tepkilerinin meslege veya goreve uygunlugunun, c) Ozguveni, ikna kabiliyeti ve inandmc1hgmm, c;) Genel yetenek ve genel kulturtinun, d) Bilimsel ve teknolojik geli~melere ac;1khgmm, degerlendirilmesi suretiyle yap1hr. Smav komisyonu, adaylar hakkmda yukanda yaz1h ozelliklerin her biri ic;in degerlendirme yapar. Y apllan degerlendirmeye gore verilen puanlar tutanaga gec;irilir. Bunun d1~mda sozlti smav ile ilgili herhangi bir kay1t sistemi kullamlmaz." MADDE 26-8/6/1984 tarihli ve 231 sayll1 Basm Yaym ve Enformasyon Genel Mudurlugunun Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hukmunde Karamamenin 2 nci maddesinin birinci f1krasma a~ag1daki bentler eklenmi~tir. "i) Basm- yaym kurulu~u mensuplanna basm kart1 duzenlemek, Basm Kart1 Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yurtitmek, j) Turkiye Medya Veri Tabanm1 olu~turmak ve guncel kalmasm1 saglamak ic;in gerekli tedbirleri almak, k) Basm yaym alanma yonelik yerli ve yabanc1 basm mensuplan ic;in meslek egitimleri duzenlemek maksad1yla egitim merkezi kurmak," MADDE sayl11 Kanun Hukmunde Karamamenin 12 nci maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 12- Genel Mudurltik Hukuk Mu~avirliginin gorevleri ~unlard1r: a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayl11 Kanun Hukmunde Karamame hukumleri kapsammdaki ttim i~ ve i~lemleri, soz konusu Kanun Hukmunde Karamamede belirtilen usul ve esaslar c;erc;evesinde yurtitmek." 11

17 MADDE 28-25/10/1984 tarihli ve 3065 say1h Katma Deger Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dordilncil f1krasmm (v) bendinden soma gelmek ilzere a~ag1daki bent ekl enmi~tir. "y) 21111/2012 tarihli ve 6361 sayiii Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu kapsammda; finansal kiralama ~irketlerince bizzat kiractdan satm ahmp geriye kiralanan ta~mmazlara uygulanmak ilzere ve kiralamaya konu ta~mmazm millkiyetinin sozle~me silresi sonunda kiractya devredilecek olmas1 ko~ulu ile kiralanmaya konu ta~mmazlann kiralayana sattlmas1, satan ki~ilere kiralanmas1 ve devri." MADDE 29-1/6/1989 tarihli ve 3568 say1h Serbest Muhasebeci Mali Mil~avirlik ve Y eminli Mali Mil~avirlik Kanununa a~agtdaki ge<;ici madde eklenmi~tir. "GE<;::ici MADDE 15-26/7/2008 tarihi itibanyla kanunlan uyannca vergi inceleme yetkisini alm1~ ve mesleki yeterlilik smavm1 bu tarih itibanyla veya bu tarihten soma a<;ilm1~ smavlarda ba~anh olarak vermi~ olanlardan, 9 uncu maddenin birinci ftkrasmm (a) bendinde belirtilen 10 yilhk silreyi tamamlamam1~ bulunanlar, Birlik tarafmdan yaptlacak ozel yeminli mali mil~avirlik smavmda ba~anh olmalan kaydtyla, yeminli mali mil~avir unvan1m almaya hak kazamrlar. Ancak, bunlarm yeminli mali mil~avir ruhsatlm alabilmeleri i<;in 9 uncu maddenin birinci ftkrasmm (a) bendindeki silreyi tamamlamalan ~artt1r. Soz konusu ozel yeminli mali mil~avirlik smavm1 yapacak komisyon ilyelerinin belirlenmesi, komisyonun <;ah~ma usulleri, smav konulan, smavm yaptlacagt yer ve zaman ile smava ili~kin diger usul ve esaslar Maliye Bakanhgmca belirlenir. Bu maddenin yilrilrlilge girdigi tarihten once, bu Kanunun ge<;ici 9 uncu maddesi uyannca Maliye Bakanhg1 tarafmdan yaptlan ozel yeminli mali mil~avirlik smavmda ba~anh olanlann haklan mahfuzdur." MADDE 30-23/2/2006 tarihli ve 5464 sayth Banka Kartlan ve Kredi Kartlan Kanununun 43 ilncil maddesi a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "MADDE 43- Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci flkras1, 9 uncu, 12 nci, 24 ilncil, 25 inci, il<;ilncil flkras1 hari<; 26 nc1 ve 44 ilncil maddesi hilkiimleri tacirlere verilen kurumsal kredi kartlan hakkmda uygulanmaz." MADDE 31-18/4/2006 tarihli ve 5488 sayth Tartm Kanununa a~agtdaki ge<;ici madde eklenmi~tir. "GE<;::iCi MADDE 3- Bu Kanun uyannca yapilan desteklemelerle ilgili olarak bu maddenin yilrilrlilge girdigi tarih itibartyla devam eden her tilrlil incelemeler veya adli ve idari soru~turmalar sonu<;lanmcaya kadar destekleme odemelerinin yaptlmamast amac1yla konulan odeme yasaklan kaldmhr. Bu maddenin yilrilrlilge girdigi tarihten once, desteklemelerden yararlanmak i<;in ba~vuruda bulundugu halde, herhangi bir nedenle desteklemeden yararlandmlmayanlara veya yararlandtklan destekleme tutarlar1 geri almanlara, bu maddenin yilrilrlilge girdigi tarihten itibaren il<; ay i<;erisinde ba~vurmalart ve Gtda, Tanm ve Hayvanc1hk Bakanhg1 tarafmdan yaptlan incelemede bunlann ilretim yapttgmm tespit edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak ilzere hak ettikleri destekleme odemeleri yapthr. y aptian odemelere faiz i~letilmez, masraf veya ek odeme adt altmda her hangi bir odeme yaptlmaz. " MADDE 32-13/6/2006 tarihli ve 5520 sayth Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci f1krasmm (e) bendinin birinci paragrafmdaki parantez i<;i hilkmil a~agtdaki ~ekilde degi~tirilmi~tir. 12

18 "(Ta~mmazlann; kaynak kurulu~larca, kira sertifikas1 ihract amactyla varhk kiralama ~irketlerine sat1~1 ile 21/ll/2012 tarihli ve 6361 sayth Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu kapsammda geri kiralama amactyla ve sozle~me sonunda geri almmas1 ~artlyla, finansal kiralama ~irketlerine sat1~1 ve varhk kiralama ile finansal kiralama ~irketlerince ta~mmazm devralmdtgt kuruma satt~mdan dogan kazam;:lar i<;:in bu oran %100 olarak uygulamr ve bu ta~mmazlar i<;:in en az iki tam yd sureyle aktifte bulunma ~artl aranmaz. Ancak, soz konusu ta~mmazlann, kaynak kurulu~ tarafmdan veya kaynak kurulu~<;:a kira sozle~mesinden kaynaklanan yukumli.iluklerin yerine getirilememesi hali hari<;: olmak uzere, varhk kiralama veya finansal kirama ~irketi tarafmdan i.i<;:i.incu ki~i ve kurumlara sattlmast durumunda, bu ta~mmazlann kaynak kurulu~taki varhk kiralama veya finansal kiralama ~irketine devirden onceki kaytth degeri ile amlan kurumlarda aynlan toplam amortisman tutan dikkate ahnarak sat1~1 gen;:ekle~tiren kurum nezdinde vergilendirme yapthr.)." MADDE 33-22/6/2006 tarihli ve 5525 sayth Memurlar ile Diger Kamu Gorevlilerinin Bazt Disiplin Cezalannm Afft Hakkmda Kanuna a~agtdaki madde eklenmi~tir. "EK MADDE 1-28/ tarihinden sonra verilen disiplin cezalart nedeniyle memuriyetten <;:tkartlanlardan 28/8/1999 tarihli ve 4455 sayth ve 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayth kanunlann hukumlerinden yararlanm1~ olanlann; a) Memuriyete giri~ ~artlarm1 kaybetmemi~ olmalart, b) Durumlanna uygun bo~ kadro veya pozisyon bulunmas1, c) Bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri ta~tmalan, kaydtyla, ilgili kamu kurum ve kurulu~lannca yeniden goreve ahnmalanmn uygun gori.ilmesi durumunda, yeniden goreve ahnmalarmda 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayth 2013 Yth Merkezi Yonetim Bi.it<;:e Kanununun eki (i) Cetvelinde yer alan atama say1s1 stmrlamast uygulanmaz." MADDE 34-14/3/2007 tarihli ve 5602 sayth Sans Oyunlan Hastlatmdan Alman Vergi, Fon ve Paylann Duzenlenmesi Hakkmda Kanuna a~agtdaki ge<;:ici madde eklenmi~tir. "GE<;ici MADDE 6 - (1) ilgili kurum ve kurulu~lardan 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayth At Yan~lan Hakkmda Kanun uyannca ~ans oyunlart tertip edenler (Turkiye Jokey Kulubu) i<;:in bu maddenin yay1m1 tarihinden evvel Maliye Bakanhgt tarafmdan yaptlan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payt bor<;:lan odeninceye kadar 5 inci maddede duzenlenen yatmm ve i~letme giderleri list stmn % 23 olarak uygulantr. Bu donem i<;:erisinde, antlan kamu payt bor<;:lan nedeniyle yaptlan odemeler hesaplanan kamu paymdan mahsup edilebilir." MADDE 35-7/7/2010 tarihli ve 6004 saytlt Dt~i~leri Bakanhgmm Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ftkrasmm (d) bendi a~agtdaki ~ekilde degi~tirilmi~, i.i<;:i.incu ftkrasmm (a) bendine a~agtdaki cumle eklenmi~ ve 13 uncu maddesinin birinci ftkrasmm (a) ve (b) bentleri yururlukten kaldmlmt~tlr. "d) 657 sayth Kanunun 59 uncu maddesi <;:er<;:evesinde buyukel<;:i olarak atananlardan Bakanhga veya diger kamu kurum ve kurulu~lanna mensup olanlar ile a<;:tktan atananlar, merkeze dondtiklerinde, Bakanhkta <;:ah~abilirler, Bakanhktaki gorevleri stiresince btiyukel<;:i unvanm1 kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasmdan btiyukel<;:ilige atananlarla aym huktimlere tabi olurlar." "657 sayth Kanunun 59 uncu maddesi <;:er<;:evesinde daimi temsilci olarak atananlardan Bakanhga veya diger kamu kurum ve kurulu~larma mensup olanlar ile a<;:tktan atananlar, 13

19 merkeze dondtiklerinde, Bakanhkta yah~abilirler, Bakanhktaki gorevleri sliresince btiylikelyi unvamm kullanmaya devam ederler ve meslek mensubu olanlar arasmdan daimi temsilcilige atananlarla aym hliktimlere tabi olurlar." MADDE 36- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayll1 CHyme, Seyme ve Yerle~tirme Merkezi Ba~kanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanunun; a) 4 lincli maddesinin onbirinci ftkrasmm (a) bendinde yer alan "gorevlileri belirlemek ve komisyonlan olu~turmak" ibaresi "ilkeleri belirlemek" ~eklinde degi~tirilmi~tir. b) 6 nc1 maddesine a~agtdaki ftkra eklenmi~tir. "(19) Ytiksekogretim kurumlanmn onlisans, lisans ve lisanslistli diploma programlarma kaytth ogrencilerden Ba~kanhk9a hizmetlerine ihtiyay duyulanlar ba~vuru, tercih, smav evrakmm tanzimi ve benzeri smav hizmetlerine yonelik geyici i~lerde klsmi zamanh olarak yah~tmlabilir. Bu ~ekilde yah~tmlan ogrenciler, bu yah~malanndan dolay1 i~yi olarak kabul edilmez. Ktsmi zamanh olarak yah~tmlan ogrencilere bir saatlik yah~ma kar~rhg1 odenecek licret, 4857 sayth i~ Kanunu geregince onalt1 ya~mdan btiylik i~9iler iyin belirlenmi~ olan gtinliik brut asgari licreti geyemez. Ktsmi zamanh yah~ma kar~1hg1 licret odenmesi, Ytiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafmdan verilmekte olan burs veya ogrenim kredisinin kesilmesi veya aym Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakkmm kaldmlmasr sonucunu dogurmaz. Ktsmi zamanh olarak ogrenci yah~tmlmasma ili~kin ha:ftahk yah~ma slireleri ve yapllacak licret odemelerinin tutan ile diger usftl ve esaslar Maliye Bakanhgmm uygun gorli~li almarak Ba~kanhk tarafmdan belirlenir." c) 8 inci maddesinin ikinci ftkrasmda yer alan "kurulu~larmm" ibaresinden soma gelmek lizere "smav evrakm1 saklamaya, ba~vuru merkezi veya smav koordinatorltigti hizmetlerini ylirlitmeye ve" ibaresi eklenmi~tir. 9) 9 uncu maddesinin ikinci ftkrasmm ikinci ctimlesi ylirtirltikten kaldmlm1~t1r. d) 1 0 uncu maddesinin liylincli ftkrasmm (c) ben din de yer alan "Kopya yektirilmesine imkan saglayan" ibaresinden once gelmek lizere "Bireysel veya toplu olarak kopya yeken veya" ibaresi eklenmi~tir. (2) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayth Bilgi Edinme Hakk1 Kanununun 2 nci maddesine a~agtdaki ftkra eklenmi~tir. "Olyme, Seyme ve Y erle~tirme Merkezi Ba~kanhg1 tarafmdan uygulanan smavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsam1 dt~mdadtr." MADDE 37-3/6/2011 tarihli ve 634 sayth Avrupa Birligi Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hlikmtinde Kararnamenin 3 lincli maddesine a~agrdaki frkra eklenmi~tir. "(3) Kurumsal hizmet gerekleri yeryevesinde ihtiyay duyulan il merkezlerinde temsilcilik ayllabilir. Bu temsilciliklerin ayllmasma Bakanlar Kurulu yetkilidir." MADDE sayth Kanun Hlikmtinde Kararnamenin geyici 2 nci maddesinin ikinci ftkrasma a~agtdaki ctimle eklenmi~tir. "MUlga 5916 sayth Kanunun geyici 3 lincli maddesi kapsammda yaptlan A vrupa Birligi i~leri Uzmanhg1 smav1 sonucuna gore atamas1 yapllanlann smav sonucuna ili~kin haklan sakh olup, bunlar da Bakanhk iyin ihdas edilen aym unvanh kadrolara bulunduklan kadro dereceleri ile hiybir i~leme gerek kalmakstzm atanm1~ saythr." MAD DE 39-26/09/2011 tarihli ve 659 sayth Genel Blitye Kapsammdaki Kamu idareleri ve Ozel Blityeli idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Ylirtittilmesine ili~kin Kanun 14

20 Hukmlinde Karamamenin 1 inci maddesine, "genel but<;e kapsammdaki kamu idareleri" ibaresinden sonra gelmek uzere "(Turkiye Buyuk Millet Meclisi, Cumhurba~kanhg1, Anayasa Mahkemesi, Yarg1tay, Dam~tay, Hakimler ve Savc1lar Yuksek Kurulu ve Say1~tay dahil)" ibaresi eklenmi~tir. MADDE 40-26/9/2011 tarihli ve 660 say1h Kamu Gazetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar1 Kurumunun Te~kilat ve Garevleri Hakkmda Kanun Hukmilnde Karamamenin; a) 4 uncu maddesinin birinci f1kras1 a~ag1daki ~ekilde degi~tirilmi~tir. "(1) Kurul, Bakanlar Kurulu tarafmdan atanan yedi uyeden olu~ur." b) 8 inci maddesinin ikinci f1krasmda yer alan "haftada en az" ibaresi "en az iki haftada" ~eklinde, il<;ilncu f1krasmda yer alan "altl" ibaresi " be~" ~eklinde, "be~" ibaresi "dart" ~eklinde, be~inci f1krasmda yer alan "suresi" ibaresi "yedi gun" ~eklinde, yedinci f1krasmda yer alan "duzenleme ve denetleme mahiyetindeki kararlan, tekemmill etmesinden itibaren" ibaresi "kararlan, karar tarihinden itibaren kesinle~ir ve duzenleme ve denetleme mahiyetinde olan kararlar" ~eklinde degi~tirilmi~, darduncu ve onuncu f1kralar1 yururlilkten kaldmlm1~t1r. c) 9 uncu maddesinin birinci f1krasmm (n) bendi yururlukten kaldmlm1~t1r. 9) 12 nci maddesinin birinci f1krasmm (g) ben din de yer alan "Kurul tarafmdan" ibaresi "Bakan tarafmdan" ~eklinde, 13 uncu maddesinde yer alan "ilv ba~kan yardimcisi" ibaresi "Ba~kanm anerisi uzerine Bakan tarafmdan il<; ba~kan yard1mc1s1" ~eklinde ve ge<;ici 3 uncu maddesinin birinci f1krasmda yer alan "ilk atanan uyelerin dartte biri iki yllda bir kura ile yenilenir" ibaresi " ilk atama tarihinden; iki yll sonra <;ekilecek kura ile dart uyenin garevi sona erer, uye say1sl yediye tamamlanacak ~ekilde atama yap1hr, dart yll sonra <;ekilecek kura ile iki uye yenilenir" ~eklinde degi~tirilmi~tir. MADDE 41-6/12/2012 tarihli ve 6362 say1h Sermaye Piyasas1 Kanununun 128 inci maddesinin birinci flkrasma a~ag1daki bent eklenmi~tir. "k) Halka a<;ik ortakhklann yanetim kurullannda, yanetim kurulu uyelerinin tamammm veya bir klsmmm garev suresinin dolmas1 veya uyeliklerinin bo~almas1 sebebiyle yanetim kurulu toplant1 yeter say1slmn saglanamamas1 ve garev suresi dolan veya uyeligi bo~alan yanetim kurulu uyelerinin yerlerine garev surelerinin bitimini veya uyeligin bo~almasm1 takip eden 30 gun i<;erisinde yeni yanetim kurulu uyelerini se<;mek uzere genel kurulun toplanamamas1 veya genel kurulda yeter say1da yanetim kurulu uyesinin se<;ilememesi durumunda, Kurul, yerlerine halka a<;ik ortakhk genel kurulunca yeni uyeler sec;ilinceye veya Kurulca ba~ka uyeler atanmcaya kadar garev yapmak uzere yanetim kurulu toplant1 yeter sayisinl saglayacak asgari say1da Kurulun kurumsal yanetim ilkelerinde say1lan bag1ms1zhk kriterlerini saglayan yanetim kurulu uyelerini resen atar. Garev suresinin dolmas1 nedeniyle bo~alan halka a<;ik ortakhk yanetim kurulu uyeliklerine Kurulca atamalar yap1lmcaya kadar, garev suresi dolan yanetim kurulu uyeleri garevlerine devam eder. Kurulca yapllan resen atama sonucunda geriye kalan bo~ uyelikler i<;in, kurumsal yanetim ilkelerinde sayllan bag1ms1zhk kriterlerini saglayan, bo~ uye say1slmn 3 katl kadar ki~iyi halka a<;1k ortakhgm ortaklanndan aday gastermelerini talep eder. Kurul bu talebini ortaklann halka a<;ik ortakhkta sahip oldugu pay oranlanm dikkate alarak belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atama yapar. Olagan genel kurul toplant1s1m kanuni suresi i<;erisinde list uste iki hesap danemi i<;erisinde yapmayan ve yanetim kurulu uyeleri kismen veya tamamen Kurulca yukandaki f1kralar uyannca atanm1~ halka a91k ortakhklarda genel kurulun yetkileri YTM tarafmdan kullamlabilir. Bu bendin uygulanmasma ili~kin usul ve esaslar Kurulca belirlenir." 15

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 71

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 71 İstanbul, 5 Ağustos 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 71 KONU 6495 Sayılı Kanunla Mali ve Ticari Mevzuatta Yapılan Değişiklikler Hk. 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve Torba Kanun

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2 Kasım 20 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 280 (Mükerrer) Karar Sayısı: KHK/666 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK

YONETMELiK I.YILMAZ. ENGELLi KAMU PERSONEL SE<;ME SINA VI VE ENGELLiLERiN DEVLET MEMURLUGUNA ALINMALARI HAKKINDA YONETMELiK Basbakanhk Mevzuati Gelistirme ve Yaym Genel Mudurlugt; Page 1 of5 7 ~ubat 2014 CUMA Resmi Gazete SaYI:28906 YONETMELiK Karar SaylS! : 2014/5780 Ekli "Engelli Kamu Personel Secme Smavi ve Engellilerin

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ

1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ 1 Nolu, Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Seri, Sıra Numarası, No : 1 Sayılı Tebliğ 30 Mart 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26478 TEBLİĞ Gelir İdaresi Başkanlığından:

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ

I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ I-2 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ 5436 SAYILI KANUNUN 5018 SAYILI KANUNA İŞLENMEYEN MADDELERİ Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 23/12/2005 R.G. Tarihi : 24/12/2005 R.G.

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ehliyet Sınav Sonuçları

Ehliyet Sınav Sonuçları Sürücü Belgesi Bilgileri ve Ehliyet Sınav Sonuçları Sorgulama hakkında bilgilerin bulunan sayfamızda; belge alacaklarda aranan şartlar, müracat esnasında istenen belgeler, ehliyet sınıfları hakkında detaylara

Detaylı

T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k)

T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k) T.C. KAFKAS UNiVERSiTESi REKTORLUGU (G e n e I S e k r e t e r I i k) Say1 : 86736642 I 2 2..8 15/04/2013 Konu : Lojman baklm-onanmlan ' r t II ~. r' 1'\.f'\. o ' 'I

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/30 İstanbul, 2Nisan 2007 KONU : Yurt Dışına Çıkış Harcı

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016),

* Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV den istisna edilmiştir. (Madde:5, yürürlük 25 Kasım 2016), TARİH : 25/11/2016 SİRKÜLER NO : 2016/137 6761 SAYILI KANUNLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI: 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti Say1 Konu : 28565550 : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6 789 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER. Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.11 11.201.2016 SAYI : 2016-11 11-2 KONU : 6761 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlandı. ÖZETİ : 6761 sayılı Kanunla

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER. Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1/3/1975 tarihinden itibaren başlanır. Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAMU GÖREVL LER N MAL HAKLARININ DÜZENLENMES AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Say : KHK/666 Kamu görevlilerinin

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN

ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN 10023 ŞANS OYUNLARI HÂSILATINDAN ALINAN VERGĐ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5602 Kabul Tarihi : 14/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469 Yayımlandığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 17 Eylül 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28057 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/17 1 İstanbul,13.01.24 24/13 no lu sirkülerimizle duyurulan Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunundaki değişikliklere açıklamalar getiren ve Motorlu Taşıtlar Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti BAKANLIK MAKAMINA .. Sayt : B.lO.O.SEG.0.06.00.02-010 Konu :Ytirtitmeyi durdurma kararlan Saghk Egitimi Genel Mtidtirltigti SACLIK BAKA LICI Sagltk Egltlml Gene! MUd. T 1pta Uzmanhk Egltlm Programlan ve 27 May1s 2010 15:31:00

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2013/15

İstanbul, DUYURU NO:2013/15 İstanbul, 02.01.2013 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/189-1 6552 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNİN UYGULAMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde; 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile

Detaylı

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ

Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ Üniversite ve Yurt-Kur Çalışanları İçin TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZ 2012 26 Ocak 2012 Memur-Sen Konfederasyonu Genel Tekliflerimiz üyüzdelik Zam: Maaş artış oranı 2012 yılı için yüzde 16, 2013 yılı için

Detaylı