T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti"

Transkript

1 Say1 Konu : : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar Ve Gene! Saghk Sigortas1 Kanunu tum htiktimleri ile birlikte 2008 I Ekim ay1 ba~mda ylirtirltige girmi~ bulunmaktad1r. Soz Konusu Kanun ve bu Kanuna dayamlarak <;:Ikanlmi~ olan <;:e~itli yonetmelik ve tebliglerin, tizerinde durulmas1 gereken ve baz1 kurum ve kurulu~lara da <;:e~itli ytiktimlultikler ve yaptmmlar getiren htiktimleri a~ag1da belirtilmektedir. 1-BiLDiRiM Y0K0ML0L0G0 A- i~yeri, i~yerinin bildirilmesi, dcvri, intikaii ve nakli ba~hld1 ll.mathksinde; "i~veren, ornegi Kurumca haz1rlanacak i~yeri bildirgesini en gee sigortah cahstirmaya basladigi tarihte, Kuruma vermekle ytiktimltidtir. $irket kurulu~u a~amasmda, <;:ah~tiracagi sigortah sayismi ve bunlann i~e ba~lama tarihini, ticaret sicili memurluklanna bildiren i~verenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapilm1~ saythr. Ticaret sicili memurluklan, kendilerine yapilan bu bildirimi en ge<;: on gun i<;:inde Kuruma bildirmek zorundadtr. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ileri, yap1 ruhsati ve diger tum ruhsat veya ruhsat niteligi ta~tyan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgileri, verildigi tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma bildirmekle yliktimltidtirler. Bu maddede belirtilen ytikumltiltikleri yerine getirmeyenler hakkmda, 102 nci maddenin birinci f1krasmm (b) bendi uyannca idari para cezas1 uygulamr. idari para cezas1 uygulanmasi, bu yiikumltiltiklerin yerine getirilmesine engel te~kil etmez." B- Sigortah bildirimi ve tescili ba~hkh 8'inci maddesinin birinci f1krasmda; "i~verenler, 4 tincti maddenin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah sayilan ki~ileri, 7 nci maddenin birinci f1krasmm (a) bendinde belirtilen sigortahhk baslangtcmdan once, sigortah i~e giri~ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle ylikiimltidtir. Ancak i~veren tarafmdan sigortah i~e giri~ bildirgesi; - Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sa yilt i~sizlik Sigortas1 Kanununa gore i~sizlik sigortasma tabi olmayan sozle~meli personel ile kamu idarelerince yurt d1~1 gorevde <;:ah~mak tizere i~e almanlann cahsmaya basladiklan tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma verilmesi halinde sigortahhk ba~lang1cmdan once bildirilmi~ sayil1r. ~ fq()o/)et( ~~- ) Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ic;:in: Z.Abidin CENGiZ l6. 0 ).)!)() 1 Ckrg ~3, 41~~~

2 Aym maddenin ii~iincii f1krasmda; -"4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (4) numarah alt bendinde bulunanlar haric; olmak uzere diger alt bentleri kapsammda sigortah saydan ki~iler ic;in 7 nci maddenin birinci ftkrasmm (b) bend in de belirtilen sigmiahhk ba~langtcmdan; ( 4) numarah alt bendi kapsammda sigortah saydanlar ic;in ise kanunla kurulu meslek kurulu~lanna kaytt tarihinden itibaren kendi mevzuatma gore kaytt veya tescili yapan ilgili kurum, kurulu~ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlugu sigortah i~e giri~ bildirgesi duzenleyerek Kuruma vermekle yukumltidur. 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarah alt bentlerinde saydanlann bildirimleri en gee 15 gun,( 4) numarah alt ben din de saytlanlann bildirimleri ise en gee; bir ay ic;inde yapthr. Aynca 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin ( 4) numarah alt bend in de saytlanlann kendileri tarafmdan da sigortahhk bildirimleri yaptlabilir. 4 uncu maddenin uc;uncu ftkrasmda belirtilenlerin ise c;ah~maya ba~ladtklan tarihten itibaren en ge<; bir ay ic;inde tescil eden kurulu~ tarafmdan Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay ic;inde tescili yaptlan ki~ilere, sigortahhk hak ve yukumluluklerinin ba~ladtgmt bildirir." Aym maddenin yedinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca saglanacak elektronik altyaptdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek i~lemlerde, i~lem yaptlgt ki~ilerin sigortahhk baktmmdan tescilli olup olmadtgmt kontrol etmek ve sigortastz oldugunu tespit ettigi ki~ileri, Kuruma bildirmekle yukumludurler." C- 86.Maddesinde belirtilen ayhk prim hiz~et belgesi ile ilgili tarih say1h Resmi Gazetede yaymlanan l~veren Uygulama Tebliginin 2.2- Ayhk Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi ba~hkh boliimiinde; "551 0 Sayth Kanunun 4 uncu maddesinin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~tlran; - Resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise, cari aya ili~kin olarak duzenleyecekleri astl, ek veya iptal nitelikteki ayhk prim ve hizmet belgelerini, en ge<; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7'sinde, saat 23.59'a kadar e-sigorta kanahyla Kuruma gondermek zorundadtrlar. Belgenin gonderilmesi gereken surenin son gununun resmi tatile rastlamast halinde, ayhk prim ve hizmet belgesi, son gunu izleyen ilk i~ gunu saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-sigorta kanahyla gonderilebilecektir. Diger taraftan, bazt resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise aym 1 'i ila 30'u arasmda ucret alan sigoiiahlar c;ah~tirdtgmdan, bu nitelikteki i~yeri i~verenlerince; - Aym 1 'i ila 30'u arasmdaki c;ah~malan kar~1hg1 ticret alan sigortahlar ic;in dtizenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu ay1 izleyen aym 23 'unde, - Aym 15 'i ila muteakip aym 14 'ti arasmdaki c;ah~malan kar~thgt ucret alan sigortahlar ic;in duzenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7' sinde, Kuruma gonderilecektir. " Aym tebligin 4.3- Kanunun 4 iincii Maddenin Birinci F1krasmm (c) Bendi Kapsammda Sigortah Olanlar Yoniinden Ayhk Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilme Sekli ve Siireleri ba~hkh boliimiinde; "Kanuna gore ilk defa 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saydanlar ile Kanunun yururltige girdigi tarihten once i~tirakc;i olup Kanunun yururltige girdigi tarih itibariyle 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~ttran i~verenler, bir ay ic;inde c;ah~ttrdtgt sigortahlara ili~kin ornegi Yonetmelik ekinde yer alan ayhk prim ve hizmet belgesini en ge<; maa~ odemelerinin Alpaslan Mah.$.Er Asnn AK<;:AY Sole No:47/2 KARS & Aynntd1 Bilgi ivin: Z.Abidin CENGiZ

3 yaptlmast gereken tarihi takip eden 10 uncu gunu saat 23.59'a kadar e-sigorta kanah ile Kuruma gondermekle yukumludur. Buna gore, bu i~verenler, soz konusu belgeleri; a) Her aym 15'i ile muteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 aym 15'inde pe~in alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25'inci gunu sonuna kadar, b) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 aym 1 'inde pe~in alan sigortalilar is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, c) Her aym 15'i ile mtiteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 15'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is; in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 ' inci gunu sonuna kadar, d) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 1 'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, e) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip ay is;erisinde s;ah~ttktan sonra alan aile hekimleri ve aile saghgt elemanlan is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 inci gunu sonuna kadar, her bir maa~ odeme donemi is;in ayn ayn Kuruma vermekle yukumludur. Son gunun resmi tatile rastlamast durumunda ayhk prim ve hizmet belgeleri bu gunu izleyen ilk i~ gunu sonuna kadar gonderilecektir." D-Sigortahhgm sona ermesi ba~hkh 9'uncu maddesinde in birinci f1krasmm (b) bendinde belirtilenler ic;in aym maddenin iic;iincii f1krasmda; "Birinci ftkranm (a), (c) ve (d) bentlerine gore sigortahhgt sona erenlerin durumlan i~verenleri tarafmdan, (b) bendinde belirtilen ~ekillerde sona erenlerin durumlan ise kendileri ve sozu edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildigi kurulu~lar veya vergi daireleri tarafmdan, en ge<; on gun i<;inde Kuruma bildirilir. Bu ki~ilerin meslek kurulu~lanna ya da vergi dairelerine olan yi.ikumlliluklerini yerine getirmemi~ olmalan, sigortahhgm sona ermesine ili~kin beige ya da bilginin verilmesine engel te~kil etmez." E-Vazife Malulliigii ba~hkh 4 7'inci maddesinin iic;iincii f1krasmda; "Kamu idareleri vazife mah1lltigune sebep olan olay1, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatma gore yetkili mercilere derhal, Kuruma da en ges; onbe~ is gunu is:inde bildirmekle yukumltidur. Kuruma bildirim, aym sure is;erisinde sigortahlar veya hak sahiplerince de yap1labilir. Vazife mah1lltigune sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemi~ olmas1 hali dt~mda ; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumlulugunu ortadan kaldtrmaz." F- Prim ve idari para cezas1 borc;larmm hakedi~lerden mahsubu, odenmesi ve ili~iksizlik belgesinin aranmasi ba~hkh 90'mci maddesinin birinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar ve 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar, ihale yolu ile yaptjrdtklan her ttirlu i~leri ustlenenleri ve bunlann adreslerini onbe~ gun i<;inde Kuruma bildirmekle yukumltidur. " Aym maddenin ikinci f1krasmda, "i~verenlerin hakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bors;lannm olmamast kaydtyla odenir. Kesin teminatlan ise ihale konusu i~le ilgili olarak Kuruma bors;lannm bulunmad1gmm tespit edilmesinden sonra iade edilir. i~verenlerin, kamu idareleri iledoner sermayeli kurulu~lar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar nezdindeki her s;e~it alacak, teminat ve hakedi~leri uzerinde i~s;i ucreti alacaklan haris; olmak uzere yap1lacak her ttirlti devir, temlik ve el degi~tirme, Kurum alacaklanm kar~1layacak k1s1m aynldtktan sonra, kalan ktstm uzerinde hukum ifade eder." Aym maddenin Uc;iincii f1krasmda, Alpaslan Mah.$.Er As11n AK<";AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi is;in : Z.Abidin CENGiZ

4 "Hakedi~lerin mahsubu ve odenmesi ile teminatlann prim ve idari para cezas1 bor<;:lanna kar~ll1k tutulmasma ili~kin i~lemlerin usul ve esaslan Bakanlar Kurulunca <;:1kanlacak yonetmelikle tespit edilir." Aym maddenin Be~inci f1krasmda, "Bu maddede belirtilen yukumlultikler yerine getirilmeden hakedi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi... veya diger i~lemlerin ger<;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel hukumlere gore idari ve cezai i~lem yap1hr." Kurumca verilecek idari para cezalan ba~hkh 102 nci maddesinin birinci f1krasmm (g) bendinde ise, " mc1 maddenin birinci f1krasmda belirtilen yukumlulukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lar ile tuzel ki~ilere, ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr "hukumleri yer almaktad1r. Amlan Kanunun 90'mcl maddesinin uygulamasma ili~kin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2. MUkerrer Resmi Gazetede yay1mlanan Sosyal GUvenlik Kurumu Prim ve idari Para Cezas1Bor<;:lannm Hakedi~lerden Mahsubu, Odenmesi ve ili~iksizlik Belgesinin Aranmasi Hakkmda Yonetmeligin; Hakedi~ten l{esinti ve mahsup ba~hkh 6 nc1 maddesinde, "(1) idarece i~verenlerinhakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bor<;:lannm olmamasl kaydiyla odenir. (2) idare, i~verene yapacag1 her hakedi~ odemesinden once, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanmn olup olmad1gm1, Uniteden yaz1 ile sorar. Onitece, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin muaccel borcunun bulunmad1g1 hususu idareye bir ayhk sure i<;:inde yaz1 ile bildirilir. Yaz1 ile bildirilmedigi surece, idare tarafmdan i~verene hakedi~ odenmez. (3) idare, yapt1g1 ihaleler sonucunda i~verene odeyecegi her hakedi~ odemesinden once i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yapabilmek i<;:in Kuruma yetki ba~vurusunda bulunabilir. Kurumca bu ba~vurunun uygun gorulmesi halinde idarece, i~verene yapllacak her hakedi~ odemesinden once elektronik ortamda i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an muaccel bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yap1hr. i~veren ve varsa alt i~verenlerin Kuruma borcu yoksa aynca Kuruma yaz1 ile sorulmaks1zm hakedi~ odemesi yaplltr." ( 4) i~veren ve varsa alt i~verenler tarafmdan <;:ah~tmlan sigortahlara ili~kin ayhk prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemi~ veya i~yerinde sigortah <;:ah~t1nlmad1gl takdirde bu husus bir dilek<;:e ile Kuruma bildirilmemi~ ise bu durum Kurumca idareye bildirilir. idare bu bildirim i.izerine ihale konusu i~ten dolayt tahakkuku olas1 idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerine mahsup edilmek Uzere hakedi~ten yuzde be~ oramnda kesinti yapar. Ancak, ihale konusu i~yeriyle ilgili ayhk prim ve hizmet belgeleri Uniteye verildiginde, kurum kesinti yapllmamasm1 idareye bildirir. (5) idarece, i~veren ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zammi ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanna mahsup edilmek Uzere yapllan kesinti tutan, odeme belgesinde gosterilir. Bu kesinti, odeme makammca muhasebe kay1tlanna intikal tarihinden itibaren onbe~ gun i<;:inde Kuruma veya Kurumun onceden bildirilen banka hesabma yatmhr. Hakedi~ miktan, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezast, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borcunu kar~llamazsa, bakiye bor<;: daha sonra odenecek hakedi~lerden aym yontemle kesilerek Kuruma odenir. Alpaslan Mah.~.Er As1m AK<;A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntll1 Bilgi i9in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

5 ( 6) i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin, prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden dolay1 Kuruma olan sorumlulugu; idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borc;:lannm tamammm hakedi~ten mahsup edildigi tarihe kadar devam eder. (7) idare; hakedi~ kesintisinin yapildigl tarihi, tutanm, muhasebe kay1tlanna intikal tarihini, tediye mahallini, banka hesap numarasm1, i~verenin adm1 ve soyadm1, i~veren tlizel ki~ilik ise unvamm, i~yerinin sicil numarasm1 bir yaz1 ile ilgili tiniteye bildirir. Kuruma odenen kesintiler toplammm i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin mevcut borc;:lanndan fazla olmas1 halinde, Kurum kesinti fazlahgm1 i~verene iade eder. (8) Piyasadan haw halde ahmp satllan i~lerle ilgili olarak i~i tistlenenlere yapdacak hakedi~ odemelerinden once, i~i tistlenenlerin idari para cezas1, prim ve prime ili~kin borcunun olup olmadigi Kuruma yazi11 olarak sorulur ve bir ayhk sure ic;:inde Kurumca yapdacak bildirime istinaden borcu varsa hakedi~inden kesinti yap1hr. Gorevlilerin sorumlulugu ba~hkh 9 uncu maddesinde, "(1) idare veya odeme makam1 tarafmdan bu Yonetmeligin 5 inci, 6 nc1 ve 7 nci maddelerinde belirtilen ytiktimltiltiklerini yerine getirmeden hakedi~ odenmesi veya kesin teminatm iade edilmesi halinde, ilgililer hakkmda genel htikumlere gore i~lem yap1hr." denilmektedir. Aym maddenin dordtincti ve be~inci f1kralarmda; "Valilikler, belediyeler, il ozel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diger merciler tarafmdan, gec;:ici iskan veya yap1 kullanma izin belgesi verilmeden once yapdan in~aat dolayisiyla, diger kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ve bankalann ise Bakanlar Kurulu karan ile belirlenecek i~lemlerinde Kuruma borc;:lannm bulunmad1gma dair ilgililerden Kurumca dtizenlenmi~ bir belgenin istenmesi zorunludur. Bu maddede belirtilen ytiktimltiltikler yerine getirilmeden hak edi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi veya gec;:ici iskan izin belgesi ve yap1 kullanma izin belgesi verilmesi veya diger i~lemlerin gerc;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel htiktimlere gore idarl ve cezai i~lem yap1hr. " G-Asgari i~~ilik Uygulamas1 Ve Uzla~ma ba~hkh 85'inci maddesinin be~inci f1krasmda; "Kamu idareleri, doner sermayeli kurulu~lar kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasiyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz1h olarak en gee bir ay icinde vermeye mecburdur." H-Bilgi ve beige isteme hakk1, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usfilti ba~hkh loo'tincti maddesinin 1, 2, 3 ve dordtincti f1kralarmda; " 5411 sayi11 Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, doner sermayeli kurulu~lar ile diger gerc;:ek ve ttizel ki~iler dogrudan, mtinferit olarak bilgi ve beige istenmesi haric;: olmak tizere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ise Kurumla yapdacak protokoller c;:erc;:evesinde, Devletin gtivenligi ve temel d1~ yararlanna kar~i ag1r sonuc;:lar doguracak hailer ile ozel hayat ve aile hayatmm gizliligi ve savunma hakkma ili~kin htiktimler sakh kalmak kayd1yla ozel kanunlardaki yasaklay1c1 ve smirlay1c1 htiktimler dikkate ahnmaks1zm gizli dahi olsa Kurum tarafmdan ki~ilerin sosyal gtivenliginin saglanmas1, 6183 Alpaslan Mah.$.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ir;:in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

6 sayth Kanuna gore Kurum aiacakiannm takip ve tahsiii iie bu Kanun kapsammda verilen diger gorevier iie s1mrh oimak lizere istenecek her tlirlu biigi ve beigeyi surekli ve/veya belli arahkiarla vermeye, biigiierin eiektronik ortamda gorunttilenmesini sagiamaya, gorunttilenen bu biigilerin guveniigini sagiamaya, muhafaza etmek zorunda oiduklan her turlu beige iie vermek zorunda oiduklan bilgiiere ili~kin mikrofi~, mikrofiim, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamiardaki kayttlanm ve bu kayttlara eri~im veya kayttian okunabiiir hale getirmek is;in gerekli tum sistem ve ~ifreieri inceiemek is;in ibraz etmeye mecburduriar. Bu madde kapsammda iigili ki~i, kurum ve kuruiu~iar Kurumun beiirieyecegi sure is;erisinde soz konusu taiebe cevap vermek ve gereken koiayhg1 gostermekie yukumltidurier. Kurum, bu Kanun geregi verilecek her ttirlu beige veya biiginin internet, eiektronik ve benzeri ortamda gonderilmesi hususunda, gers;ek ve ttizel ki~iieri zoruniu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her ttirlti beige, bildirge ve taahhutnameyi diger kamu idareierine ait formiarla birle~tirmeye, soz konusu beigeieri kamu idareierinin internet ve eiektronik biigi i~lem miammdan aimaya, bu idarelere yapllacak biidirimieri Kuruma verilmi~ saymaya, bu Kanunun uyguiamas1 iie iigili i~veren, sigortah ve diger kurum, kuruiu~ ve ki~ilerin taiepieri uzerine veya re' sen duzenieyecegi her ttirlti bilgi ve beigeyi biigi i~iem ortammda oiu~turmaya, bu ~ekiide haztrlanacak oian biigi ve beigeierin sadece internet ve benzeri ileti~im ortammdan ilgili ki~iiere veriimesini kararla~tlrmaya yetkiiidir. Eiektronik ortamda haztrlanacak biigi ve belgeier adii ve idari makamlar nezdinde resmi beige oiarak ges;erlidir. Beige veya biigiieri internet, eiektronik ve benzeri ortamda gondermekle zoruniu tutuian gers;ek ve ttizel ki~ilerin, Kurumun biigi i~iem sistemierinin herhangi bir nedenie hizmet d1~1 kalmas1 sonucu beige ve bilgiyi, bu Kanunda ongoruien surenin son gununde Kuruma gonderememesi ve muhteviyatl primleri de yasai suresi is;inde odeyememesi haiinde, sorunlann ortadan kaikt1g1 tarihi takip eden besinci isgununun sonuna kadar beige veya bilgiyi gonderir ve muhteviyatl primleri de aym surede Kuruma oder ise bu yukumltiltikleri Kanunda ongortilen surede yerine getirmi~ kabul edilir." 1-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici, Bildirimi Ve Tescili ba~hkh 61'inci maddesine dayamlarak pkanlm1~ ve tarihli (Miil<.errer) Resmi Gazetede yaymlanm1~ bulunan 5510 Sayd1 Kanun Geregince Genel Saghk Sigortahs1 Saydanlar, Saydmayanlar, Sigortahhgm Ba~langici, Kuruma Bildirilmesi Hakkmda Tebligin "B-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici Ve Bildirimi" ba~hkh boliimiinde; "5510 Sayllt Kanunun 60'mc1 maddesinin birinci ftkrasmm (c) bendinin; a) (2) numarah ait bendinde saytlaniann sigortahhg1 vatanstz ve stgmmact saylldtklan tarihten itibaren ba~lar, bu tarih is;i~ieri Bakanhg1 Emniyet Genei Mudurlugunce, b) (7) numarah ait bendinde saytianiann sigortahhgt korunma, baktm ve rehabilitasyon hizmetlerinden licretsiz yararianmaya ba~ladtklan tarihten itibaren ba~iar, bu tarih Sosyal Hizmetler Ve <;ocuk Esirgeme Kurumunca, c) (9) numarah alt bendinde sayllan 442 Saydt Koy Kanununun 74'lincli maddesinin ikinci ftkrasma gore goreviendiriien koy korucuian iie ges;ici koy korucuianmn sigortahhklan goreve ba~ladtklan tarih itibanyia ba~iar, bu tarih, goreviendirmelerini is;i~leri Bakanhgmm onayma sunan Valilik tarafmdan, bir ay is;inde verilecek gene! saghk sigortas1 giri~ biidirgesi iie Kuruma biidirilir. Aym maddenin birinci f1kras1 (e) bendinde saydanlann genei saghk sigortahhg1 i~sizlik ve ilgili kanunian geregince ktsa s;ah~ma odeneginden yararlanmaya ba~ladtkian tarihten ba~iar, bu tarih Ttirkiye i~ Kurumu tarafmdan i~siziik odeneginin baglandtgt tarihten itibaren bir ay is;inde Kuruma biidiriiir." hliklimieri yer almaktadtr. Alpaslan Mah.$.Er As11n AKc;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntilt Bilgi iyin: Z.Abidin CENGiZ

7 11-iDARi Y APTIRIMLAR Yukanda belirtilen taraftan yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi halinde Kurumca verilecek idari para cezalan 102 inci maddede belirtilmi~tir. Buna gore; 1-) I-A bendinde belirtilen yilkilmltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddesinin (b) bendine istinaden 11 inci maddesinde belirtilen i~yeri bildirgesini Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde, amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde Kuruma vermeyen Kamu idarelerine asgar1 ilcretin tic kat! tutannda, (h) bendinde, 11 inci maddesinin ilc;ilncil f1krasmda belirtilen bildirim ytiktimltiltigilnil yasal stiresi ic;inde yerine getirmeyen ticm et sicili memurluklan ile aym maddenin altmc1 ftkrasmda belirtilen yilkilmlti!ugil yasal silresi ic;inde yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara yerine getirilmeyen her bir bildirim yilktimltiltigil icin ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 2-) I-B bendinde belirtilen yilktimltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddenin (a) bendinin 1 inci ftkrasma istinaden 8 inci maddenin birinci ftkrasmda belirtilen sigortah i~e giri~ bildirgesini; Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde vermeyenlere, her bir sigortah icin ayhk asgari ilcret tutannda, idari para cezas1 uygulamr 102 inci maddenin (g) bendine istinaden 8 inci maddesinin uc;uncil ftkrasmda belirtilen yilktimliilukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara, ayhk asgari Ucret tutannda 8 inci maddenin yedinci ftkrasmda belirtilen yukumltiltikleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortah basma ayhk asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 3-) I-C bendinde belirtilen hukumltiltikle ili~kili olarak 86 net maddenin birinci f1kras1 uyannca verilmesi gereken ayhk prim ve hizmet belgesini, Kurumca belirlenen ~ekilde ve usulde vermeyenler yada Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure ic;inde vermeyenlere her bir fiil ic;in; 102'nci maddenin Uc;UncU f1krasmm a~agtda belirtilen bendlerine istinaden, 1) Belgenin asll olmas1 halinde ayhk as gar! ilcretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla belgede kaytth sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin beste biri tutannda, 2) Belgenin ek olmas1 halinde, ayhk asgar!ucretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla her bir ek belgede kay1th sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin sekizde biri tutannda, idar1 para cezas1 uygulamr. 4-) I-D bend in de belirtilen huktimltiltikle ili~kili olarak sigortah i~ten aynh~ bildirgesinin yasal silresinde Kurumuma bildirilmemesi halinde 1 02.maddenin (g) bendine istinaden asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 5-) I-E bendinde belirtilen 47 inci maddenin Uc;UncU ftkrasmdaki yilktimltiltikle ili~kili olarak belirtilen sure ic;inde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 6-) I-F bendinde belirtilen 90 mel maddenin birinci ftkrasmdaki yukumltiltigu belirtilen sure ic;erinde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;:AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntiit Bilgi ir;;in: Z.Abidin CENGiZ

8 7-) 1-G bendinde belirtilen 85 inci maddenin be~inci flluasmdaki yuki.imltilukleri belirtilen surede yerine getirmeyenlere ayhk asgari ucretin iki kat1 tutannda idari para cezas1 uygulamr. 8-) 1-H bendinde belirtilen yukumltiltikle ilgili 102'nci maddesinin birinci f1kras1 (i) bendine istinaden Kurum tarafmdan bu Kanunun 100 uncu maddesi kapsammda Kurum tarafmdan istenen bilgi ve belgeleri belirlenen sure i<;inde mucbir sebep olmaks1zm vermeyen kamu idareleri, bankalar, doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulmu~ kurum ve kurulu~lar ile diger ger<;ek ve ttizel ki~iler hakkmda, ayhk asgari ucretin be~ kah tutannda, ge<; verilmesi halinde ise ayhk asgari ucretin iki kah tutannda idari para cezas1 uygulamr. 9-) 1-1 bendinde belirtilen 61 inci maddeye istinaden duzenlenen bildirgeyi Kurumca belirlenen ~ekilde ve usfilde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure i<;inde vermeyenlere 102 inci maddenin (a) bendinin birinci f1krasma istinaden idari para cezas1 uygulamr. Diger taraftan 5510 sayd1 Kanunun 102 nci maddesinin 6270 sayd1 Vasa ile degi~ik ikinci f1krasmda; "Mahkeme karanna, Kurumun denetim ve kontrol ile gorevlendirilmi~ memurlannca yapllan tespitler veya diger kamu idarelerinin denetim elemanlannca kendi mevzuatlan geregince yapacaklan soru~turma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alman belgelere istinaden duzenlenenler hari<; olmak i.izere, bildirgenin veya belgenin yasal suresi ge<;tikten sonra ilgililerce kendiliginden 30 gun i<;inde verilmesi ve soz konusu cezalann ilgililerce, yapllacak tebligat tarihini takip eden gunden itibaren 15 gun i<;inde odenmesi halinde, bu maddenin birinci f1krasmm (a), (b), (g), (h) ve G) bentlerinde ongortilen cezalar dortte bir oramna kar~1hk gelen tutar uzerinden uygulamr." denilmektedir. ikinci f1kra kapsamma giren idari para cezalannm teblig tarihinden itibaren onbe~ gun i<;inde Kuruma itiraz edilmeden ve yarg1 yoluna ba~vurulmadan odenecek olmas1 halinde, 5510 sayll1 Kanunun 102 nci maddesinin be~inci flkrasmda yer alan "idad para cezalannm, Kuruma itiraz edilmeden veya yarg1 yoluna ba~vurulmadan once teblig tarihinden itibaren on be~ gun i<;inde pe~in odenmesi halinde, bunun dortte U<(U tahsil edilir." hukmu de dikkate almarak, teblig edilen ceza tutannm yalmzca 114 'unun 3/4 'u tahsil edilmektedir. Bu baglamda, ilgili f1kralarda belirtilen ~artlann ta~mmas1 kayd1yla, i~verenlerce yasal suresi ge<;irildikten sonra kendiliginden verilen sigortah i~e giri~ ve i~ten aynh~ bildirgeleri ile i~yeri bildirgelerinin yam s1ra; -Kamu idarelerince, vazife malulltigi.ine sebep olan olaym, -Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~larca, ihale yolu ile yaptmlan i~leri ustlenenlerin ve bunlann adreslerinin, -Kamu idareleri ile bankalarca, sigortas1z oldugu tespit edilen ki~ilerin, -Ticaret sicil memurluklannca, ~irket kurulu~u a~amasmda, <;ah~t1racag1 sigortah say1sm1 ve bunlann i~e ba~lama tarihini bildiren i~verenlere ili~kin bildirimlerin, -Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ilerince, yap1 ruhsatl veya ruhsat niteligi ta~1yan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgilerin, yasal siiresi i~inde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezalarmm 1/4'iiniin 3/4'ii tahsil edilmektedir. Alpaslan Mah.~.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntii1 Bilgi ic;in: Z.Abidin CENGiZ

9 Bu muvacehede, gerek soz konusu Yasa gerekse ilgili Yonetmelik ve Teblig hlikiimleri uyannca belirtilen yi.iki.imli.ili.iklerin yerine getirilmesinde ve her ti.ir!u bilgi ve belgelerin Kuruma intikalinde gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. DAGITIM: Geregi Kaymakamliklar Belediye Ba~kanl!klan Ti.im Kamu Kurum ve Kurulu~lan Alpas lan Mah.~.E r As1m AK.c;:A Y Sol<. No:47/2 KARS & Aynntd1 Bil gi i<;in : Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta :karsg im(dlsgk.gov.tr

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA 102-a/1 102-a/2 102-a/3 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi,

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5455 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2015 07-12/2015 Sigortalı İşe Giriş

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII)

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII) 1 SİRKÜLER - XXIII Sirküler Tarihi:15.03.2012 Sirküler No : 23 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 6 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28843 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGELERİN

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu 16-358 Ek ve 16-359 Ek

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : KOSGEB tarafından sağlanacak destekten yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR Ersin UMDU* I-GİRİŞ 5510 sayılı Kanunun 85. Maddesinde; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 - Dayanak Madde 3 - Tanımlar ve kısaltmalar İkinci Bölüm - Destek Kapsamına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil

2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor /136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil 2013 YILINDA MALİ TATİL 2-22 TEMMUZ 2013 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR T Ü R M O B Sirküler Rapor 24.06.2013/136-1 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek

Detaylı

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE TİCARET ve SANAYİ ODASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI EKİM 2013. Kayıtdışı Çalışmayın, Geleceğinizi riske atmayın!

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE TİCARET ve SANAYİ ODASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI EKİM 2013. Kayıtdışı Çalışmayın, Geleceğinizi riske atmayın! I Kayıtdışı Çalışmayın, Geleceğinizi riske atmayın! SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ-KIRIKKALE TİCARET ve SANAYİ ODASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI EKİM TÜRKİYE GENELİ VE KIRIKKALE İLİ SİGORTA KAPSAMINDA YER ALAN AKTİF SİGORTALI

Detaylı

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine İlişkin Yükümlülükler

1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine İlişkin Yükümlülükler SİGORTA REHBERİ Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler 1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine İlişkin Yükümlülükler 1. 1 Prime Esas Kazançlar Hizmet akdi ile çalışan sigortalılar

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 16.12.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/202 KONU: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, daha önce yayımlanmış olan İşveren Uygulama Tebliğinde değişiklik

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014

SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014 Konu:2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları hakkında Sayın Mükellefimiz, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği 2014 yılında 01.07.2014

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALELİ İŞLERİ ÜSTLENENLERDE ARANACAK BORCU YOK YAZISI - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesinde Türkiye nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2010 Sayı: 2010/135 Ref:4/135 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN 2009/1 SAYILI TEBLĐĞ DE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR TEBLĐĞ (2010/2) YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt

Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 29 Mart 2016 Tarihinde Yaptlan 2015 Yth Olagan Genel Kurul Toplantt Tutanagt Edip Gayrimenkul Yatmm Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 2015

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı