T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti"

Transkript

1 Say1 Konu : : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar Ve Gene! Saghk Sigortas1 Kanunu tum htiktimleri ile birlikte 2008 I Ekim ay1 ba~mda ylirtirltige girmi~ bulunmaktad1r. Soz Konusu Kanun ve bu Kanuna dayamlarak <;:Ikanlmi~ olan <;:e~itli yonetmelik ve tebliglerin, tizerinde durulmas1 gereken ve baz1 kurum ve kurulu~lara da <;:e~itli ytiktimlultikler ve yaptmmlar getiren htiktimleri a~ag1da belirtilmektedir. 1-BiLDiRiM Y0K0ML0L0G0 A- i~yeri, i~yerinin bildirilmesi, dcvri, intikaii ve nakli ba~hld1 ll.mathksinde; "i~veren, ornegi Kurumca haz1rlanacak i~yeri bildirgesini en gee sigortah cahstirmaya basladigi tarihte, Kuruma vermekle ytiktimltidtir. $irket kurulu~u a~amasmda, <;:ah~tiracagi sigortah sayismi ve bunlann i~e ba~lama tarihini, ticaret sicili memurluklanna bildiren i~verenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapilm1~ saythr. Ticaret sicili memurluklan, kendilerine yapilan bu bildirimi en ge<;: on gun i<;:inde Kuruma bildirmek zorundadtr. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ileri, yap1 ruhsati ve diger tum ruhsat veya ruhsat niteligi ta~tyan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgileri, verildigi tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma bildirmekle yliktimltidtirler. Bu maddede belirtilen ytikumltiltikleri yerine getirmeyenler hakkmda, 102 nci maddenin birinci f1krasmm (b) bendi uyannca idari para cezas1 uygulamr. idari para cezas1 uygulanmasi, bu yiikumltiltiklerin yerine getirilmesine engel te~kil etmez." B- Sigortah bildirimi ve tescili ba~hkh 8'inci maddesinin birinci f1krasmda; "i~verenler, 4 tincti maddenin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah sayilan ki~ileri, 7 nci maddenin birinci f1krasmm (a) bendinde belirtilen sigortahhk baslangtcmdan once, sigortah i~e giri~ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle ylikiimltidtir. Ancak i~veren tarafmdan sigortah i~e giri~ bildirgesi; - Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sa yilt i~sizlik Sigortas1 Kanununa gore i~sizlik sigortasma tabi olmayan sozle~meli personel ile kamu idarelerince yurt d1~1 gorevde <;:ah~mak tizere i~e almanlann cahsmaya basladiklan tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma verilmesi halinde sigortahhk ba~lang1cmdan once bildirilmi~ sayil1r. ~ fq()o/)et( ~~- ) Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ic;:in: Z.Abidin CENGiZ l6. 0 ).)!)() 1 Ckrg ~3, 41~~~

2 Aym maddenin ii~iincii f1krasmda; -"4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (4) numarah alt bendinde bulunanlar haric; olmak uzere diger alt bentleri kapsammda sigortah saydan ki~iler ic;in 7 nci maddenin birinci ftkrasmm (b) bend in de belirtilen sigmiahhk ba~langtcmdan; ( 4) numarah alt bendi kapsammda sigortah saydanlar ic;in ise kanunla kurulu meslek kurulu~lanna kaytt tarihinden itibaren kendi mevzuatma gore kaytt veya tescili yapan ilgili kurum, kurulu~ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlugu sigortah i~e giri~ bildirgesi duzenleyerek Kuruma vermekle yukumltidur. 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarah alt bentlerinde saydanlann bildirimleri en gee 15 gun,( 4) numarah alt ben din de saytlanlann bildirimleri ise en gee; bir ay ic;inde yapthr. Aynca 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin ( 4) numarah alt bend in de saytlanlann kendileri tarafmdan da sigortahhk bildirimleri yaptlabilir. 4 uncu maddenin uc;uncu ftkrasmda belirtilenlerin ise c;ah~maya ba~ladtklan tarihten itibaren en ge<; bir ay ic;inde tescil eden kurulu~ tarafmdan Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay ic;inde tescili yaptlan ki~ilere, sigortahhk hak ve yukumluluklerinin ba~ladtgmt bildirir." Aym maddenin yedinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca saglanacak elektronik altyaptdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek i~lemlerde, i~lem yaptlgt ki~ilerin sigortahhk baktmmdan tescilli olup olmadtgmt kontrol etmek ve sigortastz oldugunu tespit ettigi ki~ileri, Kuruma bildirmekle yukumludurler." C- 86.Maddesinde belirtilen ayhk prim hiz~et belgesi ile ilgili tarih say1h Resmi Gazetede yaymlanan l~veren Uygulama Tebliginin 2.2- Ayhk Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi ba~hkh boliimiinde; "551 0 Sayth Kanunun 4 uncu maddesinin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~tlran; - Resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise, cari aya ili~kin olarak duzenleyecekleri astl, ek veya iptal nitelikteki ayhk prim ve hizmet belgelerini, en ge<; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7'sinde, saat 23.59'a kadar e-sigorta kanahyla Kuruma gondermek zorundadtrlar. Belgenin gonderilmesi gereken surenin son gununun resmi tatile rastlamast halinde, ayhk prim ve hizmet belgesi, son gunu izleyen ilk i~ gunu saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-sigorta kanahyla gonderilebilecektir. Diger taraftan, bazt resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise aym 1 'i ila 30'u arasmda ucret alan sigoiiahlar c;ah~tirdtgmdan, bu nitelikteki i~yeri i~verenlerince; - Aym 1 'i ila 30'u arasmdaki c;ah~malan kar~1hg1 ticret alan sigortahlar ic;in dtizenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu ay1 izleyen aym 23 'unde, - Aym 15 'i ila muteakip aym 14 'ti arasmdaki c;ah~malan kar~thgt ucret alan sigortahlar ic;in duzenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7' sinde, Kuruma gonderilecektir. " Aym tebligin 4.3- Kanunun 4 iincii Maddenin Birinci F1krasmm (c) Bendi Kapsammda Sigortah Olanlar Yoniinden Ayhk Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilme Sekli ve Siireleri ba~hkh boliimiinde; "Kanuna gore ilk defa 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saydanlar ile Kanunun yururltige girdigi tarihten once i~tirakc;i olup Kanunun yururltige girdigi tarih itibariyle 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~ttran i~verenler, bir ay ic;inde c;ah~ttrdtgt sigortahlara ili~kin ornegi Yonetmelik ekinde yer alan ayhk prim ve hizmet belgesini en ge<; maa~ odemelerinin Alpaslan Mah.$.Er Asnn AK<;:AY Sole No:47/2 KARS & Aynntd1 Bilgi ivin: Z.Abidin CENGiZ

3 yaptlmast gereken tarihi takip eden 10 uncu gunu saat 23.59'a kadar e-sigorta kanah ile Kuruma gondermekle yukumludur. Buna gore, bu i~verenler, soz konusu belgeleri; a) Her aym 15'i ile muteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 aym 15'inde pe~in alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25'inci gunu sonuna kadar, b) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 aym 1 'inde pe~in alan sigortalilar is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, c) Her aym 15'i ile mtiteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 15'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is; in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 ' inci gunu sonuna kadar, d) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 1 'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, e) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip ay is;erisinde s;ah~ttktan sonra alan aile hekimleri ve aile saghgt elemanlan is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 inci gunu sonuna kadar, her bir maa~ odeme donemi is;in ayn ayn Kuruma vermekle yukumludur. Son gunun resmi tatile rastlamast durumunda ayhk prim ve hizmet belgeleri bu gunu izleyen ilk i~ gunu sonuna kadar gonderilecektir." D-Sigortahhgm sona ermesi ba~hkh 9'uncu maddesinde in birinci f1krasmm (b) bendinde belirtilenler ic;in aym maddenin iic;iincii f1krasmda; "Birinci ftkranm (a), (c) ve (d) bentlerine gore sigortahhgt sona erenlerin durumlan i~verenleri tarafmdan, (b) bendinde belirtilen ~ekillerde sona erenlerin durumlan ise kendileri ve sozu edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildigi kurulu~lar veya vergi daireleri tarafmdan, en ge<; on gun i<;inde Kuruma bildirilir. Bu ki~ilerin meslek kurulu~lanna ya da vergi dairelerine olan yi.ikumlliluklerini yerine getirmemi~ olmalan, sigortahhgm sona ermesine ili~kin beige ya da bilginin verilmesine engel te~kil etmez." E-Vazife Malulliigii ba~hkh 4 7'inci maddesinin iic;iincii f1krasmda; "Kamu idareleri vazife mah1lltigune sebep olan olay1, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatma gore yetkili mercilere derhal, Kuruma da en ges; onbe~ is gunu is:inde bildirmekle yukumltidur. Kuruma bildirim, aym sure is;erisinde sigortahlar veya hak sahiplerince de yap1labilir. Vazife mah1lltigune sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemi~ olmas1 hali dt~mda ; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumlulugunu ortadan kaldtrmaz." F- Prim ve idari para cezas1 borc;larmm hakedi~lerden mahsubu, odenmesi ve ili~iksizlik belgesinin aranmasi ba~hkh 90'mci maddesinin birinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar ve 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar, ihale yolu ile yaptjrdtklan her ttirlu i~leri ustlenenleri ve bunlann adreslerini onbe~ gun i<;inde Kuruma bildirmekle yukumltidur. " Aym maddenin ikinci f1krasmda, "i~verenlerin hakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bors;lannm olmamast kaydtyla odenir. Kesin teminatlan ise ihale konusu i~le ilgili olarak Kuruma bors;lannm bulunmad1gmm tespit edilmesinden sonra iade edilir. i~verenlerin, kamu idareleri iledoner sermayeli kurulu~lar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar nezdindeki her s;e~it alacak, teminat ve hakedi~leri uzerinde i~s;i ucreti alacaklan haris; olmak uzere yap1lacak her ttirlti devir, temlik ve el degi~tirme, Kurum alacaklanm kar~1layacak k1s1m aynldtktan sonra, kalan ktstm uzerinde hukum ifade eder." Aym maddenin Uc;iincii f1krasmda, Alpaslan Mah.$.Er As11n AK<";AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi is;in : Z.Abidin CENGiZ

4 "Hakedi~lerin mahsubu ve odenmesi ile teminatlann prim ve idari para cezas1 bor<;:lanna kar~ll1k tutulmasma ili~kin i~lemlerin usul ve esaslan Bakanlar Kurulunca <;:1kanlacak yonetmelikle tespit edilir." Aym maddenin Be~inci f1krasmda, "Bu maddede belirtilen yukumlultikler yerine getirilmeden hakedi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi... veya diger i~lemlerin ger<;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel hukumlere gore idari ve cezai i~lem yap1hr." Kurumca verilecek idari para cezalan ba~hkh 102 nci maddesinin birinci f1krasmm (g) bendinde ise, " mc1 maddenin birinci f1krasmda belirtilen yukumlulukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lar ile tuzel ki~ilere, ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr "hukumleri yer almaktad1r. Amlan Kanunun 90'mcl maddesinin uygulamasma ili~kin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2. MUkerrer Resmi Gazetede yay1mlanan Sosyal GUvenlik Kurumu Prim ve idari Para Cezas1Bor<;:lannm Hakedi~lerden Mahsubu, Odenmesi ve ili~iksizlik Belgesinin Aranmasi Hakkmda Yonetmeligin; Hakedi~ten l{esinti ve mahsup ba~hkh 6 nc1 maddesinde, "(1) idarece i~verenlerinhakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bor<;:lannm olmamasl kaydiyla odenir. (2) idare, i~verene yapacag1 her hakedi~ odemesinden once, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanmn olup olmad1gm1, Uniteden yaz1 ile sorar. Onitece, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin muaccel borcunun bulunmad1g1 hususu idareye bir ayhk sure i<;:inde yaz1 ile bildirilir. Yaz1 ile bildirilmedigi surece, idare tarafmdan i~verene hakedi~ odenmez. (3) idare, yapt1g1 ihaleler sonucunda i~verene odeyecegi her hakedi~ odemesinden once i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yapabilmek i<;:in Kuruma yetki ba~vurusunda bulunabilir. Kurumca bu ba~vurunun uygun gorulmesi halinde idarece, i~verene yapllacak her hakedi~ odemesinden once elektronik ortamda i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an muaccel bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yap1hr. i~veren ve varsa alt i~verenlerin Kuruma borcu yoksa aynca Kuruma yaz1 ile sorulmaks1zm hakedi~ odemesi yaplltr." ( 4) i~veren ve varsa alt i~verenler tarafmdan <;:ah~tmlan sigortahlara ili~kin ayhk prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemi~ veya i~yerinde sigortah <;:ah~t1nlmad1gl takdirde bu husus bir dilek<;:e ile Kuruma bildirilmemi~ ise bu durum Kurumca idareye bildirilir. idare bu bildirim i.izerine ihale konusu i~ten dolayt tahakkuku olas1 idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerine mahsup edilmek Uzere hakedi~ten yuzde be~ oramnda kesinti yapar. Ancak, ihale konusu i~yeriyle ilgili ayhk prim ve hizmet belgeleri Uniteye verildiginde, kurum kesinti yapllmamasm1 idareye bildirir. (5) idarece, i~veren ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zammi ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanna mahsup edilmek Uzere yapllan kesinti tutan, odeme belgesinde gosterilir. Bu kesinti, odeme makammca muhasebe kay1tlanna intikal tarihinden itibaren onbe~ gun i<;:inde Kuruma veya Kurumun onceden bildirilen banka hesabma yatmhr. Hakedi~ miktan, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezast, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borcunu kar~llamazsa, bakiye bor<;: daha sonra odenecek hakedi~lerden aym yontemle kesilerek Kuruma odenir. Alpaslan Mah.~.Er As1m AK<;A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntll1 Bilgi i9in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

5 ( 6) i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin, prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden dolay1 Kuruma olan sorumlulugu; idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borc;:lannm tamammm hakedi~ten mahsup edildigi tarihe kadar devam eder. (7) idare; hakedi~ kesintisinin yapildigl tarihi, tutanm, muhasebe kay1tlanna intikal tarihini, tediye mahallini, banka hesap numarasm1, i~verenin adm1 ve soyadm1, i~veren tlizel ki~ilik ise unvamm, i~yerinin sicil numarasm1 bir yaz1 ile ilgili tiniteye bildirir. Kuruma odenen kesintiler toplammm i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin mevcut borc;:lanndan fazla olmas1 halinde, Kurum kesinti fazlahgm1 i~verene iade eder. (8) Piyasadan haw halde ahmp satllan i~lerle ilgili olarak i~i tistlenenlere yapdacak hakedi~ odemelerinden once, i~i tistlenenlerin idari para cezas1, prim ve prime ili~kin borcunun olup olmadigi Kuruma yazi11 olarak sorulur ve bir ayhk sure ic;:inde Kurumca yapdacak bildirime istinaden borcu varsa hakedi~inden kesinti yap1hr. Gorevlilerin sorumlulugu ba~hkh 9 uncu maddesinde, "(1) idare veya odeme makam1 tarafmdan bu Yonetmeligin 5 inci, 6 nc1 ve 7 nci maddelerinde belirtilen ytiktimltiltiklerini yerine getirmeden hakedi~ odenmesi veya kesin teminatm iade edilmesi halinde, ilgililer hakkmda genel htikumlere gore i~lem yap1hr." denilmektedir. Aym maddenin dordtincti ve be~inci f1kralarmda; "Valilikler, belediyeler, il ozel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diger merciler tarafmdan, gec;:ici iskan veya yap1 kullanma izin belgesi verilmeden once yapdan in~aat dolayisiyla, diger kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ve bankalann ise Bakanlar Kurulu karan ile belirlenecek i~lemlerinde Kuruma borc;:lannm bulunmad1gma dair ilgililerden Kurumca dtizenlenmi~ bir belgenin istenmesi zorunludur. Bu maddede belirtilen ytiktimltiltikler yerine getirilmeden hak edi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi veya gec;:ici iskan izin belgesi ve yap1 kullanma izin belgesi verilmesi veya diger i~lemlerin gerc;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel htiktimlere gore idarl ve cezai i~lem yap1hr. " G-Asgari i~~ilik Uygulamas1 Ve Uzla~ma ba~hkh 85'inci maddesinin be~inci f1krasmda; "Kamu idareleri, doner sermayeli kurulu~lar kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasiyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz1h olarak en gee bir ay icinde vermeye mecburdur." H-Bilgi ve beige isteme hakk1, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usfilti ba~hkh loo'tincti maddesinin 1, 2, 3 ve dordtincti f1kralarmda; " 5411 sayi11 Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, doner sermayeli kurulu~lar ile diger gerc;:ek ve ttizel ki~iler dogrudan, mtinferit olarak bilgi ve beige istenmesi haric;: olmak tizere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ise Kurumla yapdacak protokoller c;:erc;:evesinde, Devletin gtivenligi ve temel d1~ yararlanna kar~i ag1r sonuc;:lar doguracak hailer ile ozel hayat ve aile hayatmm gizliligi ve savunma hakkma ili~kin htiktimler sakh kalmak kayd1yla ozel kanunlardaki yasaklay1c1 ve smirlay1c1 htiktimler dikkate ahnmaks1zm gizli dahi olsa Kurum tarafmdan ki~ilerin sosyal gtivenliginin saglanmas1, 6183 Alpaslan Mah.$.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ir;:in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

6 sayth Kanuna gore Kurum aiacakiannm takip ve tahsiii iie bu Kanun kapsammda verilen diger gorevier iie s1mrh oimak lizere istenecek her tlirlu biigi ve beigeyi surekli ve/veya belli arahkiarla vermeye, biigiierin eiektronik ortamda gorunttilenmesini sagiamaya, gorunttilenen bu biigilerin guveniigini sagiamaya, muhafaza etmek zorunda oiduklan her turlu beige iie vermek zorunda oiduklan bilgiiere ili~kin mikrofi~, mikrofiim, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamiardaki kayttlanm ve bu kayttlara eri~im veya kayttian okunabiiir hale getirmek is;in gerekli tum sistem ve ~ifreieri inceiemek is;in ibraz etmeye mecburduriar. Bu madde kapsammda iigili ki~i, kurum ve kuruiu~iar Kurumun beiirieyecegi sure is;erisinde soz konusu taiebe cevap vermek ve gereken koiayhg1 gostermekie yukumltidurier. Kurum, bu Kanun geregi verilecek her ttirlu beige veya biiginin internet, eiektronik ve benzeri ortamda gonderilmesi hususunda, gers;ek ve ttizel ki~iieri zoruniu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her ttirlti beige, bildirge ve taahhutnameyi diger kamu idareierine ait formiarla birle~tirmeye, soz konusu beigeieri kamu idareierinin internet ve eiektronik biigi i~lem miammdan aimaya, bu idarelere yapllacak biidirimieri Kuruma verilmi~ saymaya, bu Kanunun uyguiamas1 iie iigili i~veren, sigortah ve diger kurum, kuruiu~ ve ki~ilerin taiepieri uzerine veya re' sen duzenieyecegi her ttirlti bilgi ve beigeyi biigi i~iem ortammda oiu~turmaya, bu ~ekiide haztrlanacak oian biigi ve beigeierin sadece internet ve benzeri ileti~im ortammdan ilgili ki~iiere veriimesini kararla~tlrmaya yetkiiidir. Eiektronik ortamda haztrlanacak biigi ve belgeier adii ve idari makamlar nezdinde resmi beige oiarak ges;erlidir. Beige veya biigiieri internet, eiektronik ve benzeri ortamda gondermekle zoruniu tutuian gers;ek ve ttizel ki~ilerin, Kurumun biigi i~iem sistemierinin herhangi bir nedenie hizmet d1~1 kalmas1 sonucu beige ve bilgiyi, bu Kanunda ongoruien surenin son gununde Kuruma gonderememesi ve muhteviyatl primleri de yasai suresi is;inde odeyememesi haiinde, sorunlann ortadan kaikt1g1 tarihi takip eden besinci isgununun sonuna kadar beige veya bilgiyi gonderir ve muhteviyatl primleri de aym surede Kuruma oder ise bu yukumltiltikleri Kanunda ongortilen surede yerine getirmi~ kabul edilir." 1-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici, Bildirimi Ve Tescili ba~hkh 61'inci maddesine dayamlarak pkanlm1~ ve tarihli (Miil<.errer) Resmi Gazetede yaymlanm1~ bulunan 5510 Sayd1 Kanun Geregince Genel Saghk Sigortahs1 Saydanlar, Saydmayanlar, Sigortahhgm Ba~langici, Kuruma Bildirilmesi Hakkmda Tebligin "B-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici Ve Bildirimi" ba~hkh boliimiinde; "5510 Sayllt Kanunun 60'mc1 maddesinin birinci ftkrasmm (c) bendinin; a) (2) numarah ait bendinde saytlaniann sigortahhg1 vatanstz ve stgmmact saylldtklan tarihten itibaren ba~lar, bu tarih is;i~ieri Bakanhg1 Emniyet Genei Mudurlugunce, b) (7) numarah ait bendinde saytianiann sigortahhgt korunma, baktm ve rehabilitasyon hizmetlerinden licretsiz yararianmaya ba~ladtklan tarihten itibaren ba~iar, bu tarih Sosyal Hizmetler Ve <;ocuk Esirgeme Kurumunca, c) (9) numarah alt bendinde sayllan 442 Saydt Koy Kanununun 74'lincli maddesinin ikinci ftkrasma gore goreviendiriien koy korucuian iie ges;ici koy korucuianmn sigortahhklan goreve ba~ladtklan tarih itibanyia ba~iar, bu tarih, goreviendirmelerini is;i~leri Bakanhgmm onayma sunan Valilik tarafmdan, bir ay is;inde verilecek gene! saghk sigortas1 giri~ biidirgesi iie Kuruma biidirilir. Aym maddenin birinci f1kras1 (e) bendinde saydanlann genei saghk sigortahhg1 i~sizlik ve ilgili kanunian geregince ktsa s;ah~ma odeneginden yararlanmaya ba~ladtkian tarihten ba~iar, bu tarih Ttirkiye i~ Kurumu tarafmdan i~siziik odeneginin baglandtgt tarihten itibaren bir ay is;inde Kuruma biidiriiir." hliklimieri yer almaktadtr. Alpaslan Mah.$.Er As11n AKc;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntilt Bilgi iyin: Z.Abidin CENGiZ

7 11-iDARi Y APTIRIMLAR Yukanda belirtilen taraftan yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi halinde Kurumca verilecek idari para cezalan 102 inci maddede belirtilmi~tir. Buna gore; 1-) I-A bendinde belirtilen yilkilmltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddesinin (b) bendine istinaden 11 inci maddesinde belirtilen i~yeri bildirgesini Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde, amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde Kuruma vermeyen Kamu idarelerine asgar1 ilcretin tic kat! tutannda, (h) bendinde, 11 inci maddesinin ilc;ilncil f1krasmda belirtilen bildirim ytiktimltiltigilnil yasal stiresi ic;inde yerine getirmeyen ticm et sicili memurluklan ile aym maddenin altmc1 ftkrasmda belirtilen yilkilmlti!ugil yasal silresi ic;inde yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara yerine getirilmeyen her bir bildirim yilktimltiltigil icin ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 2-) I-B bendinde belirtilen yilktimltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddenin (a) bendinin 1 inci ftkrasma istinaden 8 inci maddenin birinci ftkrasmda belirtilen sigortah i~e giri~ bildirgesini; Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde vermeyenlere, her bir sigortah icin ayhk asgari ilcret tutannda, idari para cezas1 uygulamr 102 inci maddenin (g) bendine istinaden 8 inci maddesinin uc;uncil ftkrasmda belirtilen yilktimliilukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara, ayhk asgari Ucret tutannda 8 inci maddenin yedinci ftkrasmda belirtilen yukumltiltikleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortah basma ayhk asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 3-) I-C bendinde belirtilen hukumltiltikle ili~kili olarak 86 net maddenin birinci f1kras1 uyannca verilmesi gereken ayhk prim ve hizmet belgesini, Kurumca belirlenen ~ekilde ve usulde vermeyenler yada Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure ic;inde vermeyenlere her bir fiil ic;in; 102'nci maddenin Uc;UncU f1krasmm a~agtda belirtilen bendlerine istinaden, 1) Belgenin asll olmas1 halinde ayhk as gar! ilcretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla belgede kaytth sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin beste biri tutannda, 2) Belgenin ek olmas1 halinde, ayhk asgar!ucretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla her bir ek belgede kay1th sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin sekizde biri tutannda, idar1 para cezas1 uygulamr. 4-) I-D bend in de belirtilen huktimltiltikle ili~kili olarak sigortah i~ten aynh~ bildirgesinin yasal silresinde Kurumuma bildirilmemesi halinde 1 02.maddenin (g) bendine istinaden asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 5-) I-E bendinde belirtilen 47 inci maddenin Uc;UncU ftkrasmdaki yilktimltiltikle ili~kili olarak belirtilen sure ic;inde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 6-) I-F bendinde belirtilen 90 mel maddenin birinci ftkrasmdaki yukumltiltigu belirtilen sure ic;erinde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;:AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntiit Bilgi ir;;in: Z.Abidin CENGiZ

8 7-) 1-G bendinde belirtilen 85 inci maddenin be~inci flluasmdaki yuki.imltilukleri belirtilen surede yerine getirmeyenlere ayhk asgari ucretin iki kat1 tutannda idari para cezas1 uygulamr. 8-) 1-H bendinde belirtilen yukumltiltikle ilgili 102'nci maddesinin birinci f1kras1 (i) bendine istinaden Kurum tarafmdan bu Kanunun 100 uncu maddesi kapsammda Kurum tarafmdan istenen bilgi ve belgeleri belirlenen sure i<;inde mucbir sebep olmaks1zm vermeyen kamu idareleri, bankalar, doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulmu~ kurum ve kurulu~lar ile diger ger<;ek ve ttizel ki~iler hakkmda, ayhk asgari ucretin be~ kah tutannda, ge<; verilmesi halinde ise ayhk asgari ucretin iki kah tutannda idari para cezas1 uygulamr. 9-) 1-1 bendinde belirtilen 61 inci maddeye istinaden duzenlenen bildirgeyi Kurumca belirlenen ~ekilde ve usfilde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure i<;inde vermeyenlere 102 inci maddenin (a) bendinin birinci f1krasma istinaden idari para cezas1 uygulamr. Diger taraftan 5510 sayd1 Kanunun 102 nci maddesinin 6270 sayd1 Vasa ile degi~ik ikinci f1krasmda; "Mahkeme karanna, Kurumun denetim ve kontrol ile gorevlendirilmi~ memurlannca yapllan tespitler veya diger kamu idarelerinin denetim elemanlannca kendi mevzuatlan geregince yapacaklan soru~turma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alman belgelere istinaden duzenlenenler hari<; olmak i.izere, bildirgenin veya belgenin yasal suresi ge<;tikten sonra ilgililerce kendiliginden 30 gun i<;inde verilmesi ve soz konusu cezalann ilgililerce, yapllacak tebligat tarihini takip eden gunden itibaren 15 gun i<;inde odenmesi halinde, bu maddenin birinci f1krasmm (a), (b), (g), (h) ve G) bentlerinde ongortilen cezalar dortte bir oramna kar~1hk gelen tutar uzerinden uygulamr." denilmektedir. ikinci f1kra kapsamma giren idari para cezalannm teblig tarihinden itibaren onbe~ gun i<;inde Kuruma itiraz edilmeden ve yarg1 yoluna ba~vurulmadan odenecek olmas1 halinde, 5510 sayll1 Kanunun 102 nci maddesinin be~inci flkrasmda yer alan "idad para cezalannm, Kuruma itiraz edilmeden veya yarg1 yoluna ba~vurulmadan once teblig tarihinden itibaren on be~ gun i<;inde pe~in odenmesi halinde, bunun dortte U<(U tahsil edilir." hukmu de dikkate almarak, teblig edilen ceza tutannm yalmzca 114 'unun 3/4 'u tahsil edilmektedir. Bu baglamda, ilgili f1kralarda belirtilen ~artlann ta~mmas1 kayd1yla, i~verenlerce yasal suresi ge<;irildikten sonra kendiliginden verilen sigortah i~e giri~ ve i~ten aynh~ bildirgeleri ile i~yeri bildirgelerinin yam s1ra; -Kamu idarelerince, vazife malulltigi.ine sebep olan olaym, -Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~larca, ihale yolu ile yaptmlan i~leri ustlenenlerin ve bunlann adreslerinin, -Kamu idareleri ile bankalarca, sigortas1z oldugu tespit edilen ki~ilerin, -Ticaret sicil memurluklannca, ~irket kurulu~u a~amasmda, <;ah~t1racag1 sigortah say1sm1 ve bunlann i~e ba~lama tarihini bildiren i~verenlere ili~kin bildirimlerin, -Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ilerince, yap1 ruhsatl veya ruhsat niteligi ta~1yan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgilerin, yasal siiresi i~inde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezalarmm 1/4'iiniin 3/4'ii tahsil edilmektedir. Alpaslan Mah.~.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntii1 Bilgi ic;in: Z.Abidin CENGiZ

9 Bu muvacehede, gerek soz konusu Yasa gerekse ilgili Yonetmelik ve Teblig hlikiimleri uyannca belirtilen yi.iki.imli.ili.iklerin yerine getirilmesinde ve her ti.ir!u bilgi ve belgelerin Kuruma intikalinde gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. DAGITIM: Geregi Kaymakamliklar Belediye Ba~kanl!klan Ti.im Kamu Kurum ve Kurulu~lan Alpas lan Mah.~.E r As1m AK.c;:A Y Sol<. No:47/2 KARS & Aynntd1 Bil gi i<;in : Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta :karsg im(dlsgk.gov.tr

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

l)j Zonguldak Milletvekili

l)j Zonguldak Milletvekili Baz1 Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik Yapilmas1 Hakkmda Kanun Teklifi ve gerekyesi ili~ikte sunulmu~tur. Geregini arz ederiz. Ozcan ULUPINAR l)j Zonguldak Milletvekili ----=~~:1,., y;:,.,....,

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? 18.12.2012 SGK UYGULAMALARINI BİLİYOR MUSUNUZ? İşverenlere İlişkin Temel Bilgiler Emeklilik Yasalarının Değerlendirilmesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ

SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ 19 umut topcu:layout 1 11/9/10 3:29 PM Page 239 SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENME USULLERİ Umut TOPÇU* 1- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumunun prim alacaklarının gecikme zammı ve faiziyle birlikte 60 milyara yaklaştığı

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

OKYANUS Danışmanlık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi Sayısı Değişiklik Açıklaması İlk Yayın 16.01.2004 25348 Sosyal Sigortalar Kanunu :

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-331 16.4.2009 Konu Hak ediş ödemeleri sırasında işverenlerin muaccel

Detaylı

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 13.2. KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme

Detaylı

ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER

ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER Meslek Mensuplar (SMM-YMM) çin ASGAR Ç L K UYGULAMALARI REHBER Cüneyt OLGAÇ SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Gençlik ve Spor Bakanlığı EKA Genel Müdür Yardımcısı Ankara 2014 Yönetim Yeri

Detaylı

http://ebook/tam_metin.htm

http://ebook/tam_metin.htm Sayfa 1 / 66 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No: 5510 Kabul Tarihi: 31.05.2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

http://rega.basbak anlik.gov.tr/esk iler/2006/06/20060616-... KANUN

http://rega.basbak anlik.gov.tr/esk iler/2006/06/20060616-... KANUN KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00/73-031-72 4/2/2011 Konu : İlişiksizlik belgesi GENELGE 2011/ 13 İlişiksizlik belgesi verilmesine ilişkin

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 16/07/2008 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Yusuf Yücel Temel Kavramlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre bir iş sözleşmesine göre çalışanlar (m.4/1, a), bağımsız çalışanlar

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı