T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti"

Transkript

1 Say1 Konu : : 5510 Sayil1 Yasa Hk. T.C. SOSY AL GUVENLiK KURUMU BA$KANLIGI Kars Sosyal GUvenlik il Mtidtirltigti I e-.so -{..1&3 Bilindigi tizere, 31/05/2006 tarihli, 5510 Sayil1 Sosyal Sigortalar Ve Gene! Saghk Sigortas1 Kanunu tum htiktimleri ile birlikte 2008 I Ekim ay1 ba~mda ylirtirltige girmi~ bulunmaktad1r. Soz Konusu Kanun ve bu Kanuna dayamlarak <;:Ikanlmi~ olan <;:e~itli yonetmelik ve tebliglerin, tizerinde durulmas1 gereken ve baz1 kurum ve kurulu~lara da <;:e~itli ytiktimlultikler ve yaptmmlar getiren htiktimleri a~ag1da belirtilmektedir. 1-BiLDiRiM Y0K0ML0L0G0 A- i~yeri, i~yerinin bildirilmesi, dcvri, intikaii ve nakli ba~hld1 ll.mathksinde; "i~veren, ornegi Kurumca haz1rlanacak i~yeri bildirgesini en gee sigortah cahstirmaya basladigi tarihte, Kuruma vermekle ytiktimltidtir. $irket kurulu~u a~amasmda, <;:ah~tiracagi sigortah sayismi ve bunlann i~e ba~lama tarihini, ticaret sicili memurluklanna bildiren i~verenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapilm1~ saythr. Ticaret sicili memurluklan, kendilerine yapilan bu bildirimi en ge<;: on gun i<;:inde Kuruma bildirmek zorundadtr. Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ileri, yap1 ruhsati ve diger tum ruhsat veya ruhsat niteligi ta~tyan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgileri, verildigi tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma bildirmekle yliktimltidtirler. Bu maddede belirtilen ytikumltiltikleri yerine getirmeyenler hakkmda, 102 nci maddenin birinci f1krasmm (b) bendi uyannca idari para cezas1 uygulamr. idari para cezas1 uygulanmasi, bu yiikumltiltiklerin yerine getirilmesine engel te~kil etmez." B- Sigortah bildirimi ve tescili ba~hkh 8'inci maddesinin birinci f1krasmda; "i~verenler, 4 tincti maddenin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah sayilan ki~ileri, 7 nci maddenin birinci f1krasmm (a) bendinde belirtilen sigortahhk baslangtcmdan once, sigortah i~e giri~ bildirgesi ile Kuruma bildirmekle ylikiimltidtir. Ancak i~veren tarafmdan sigortah i~e giri~ bildirgesi; - Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sa yilt i~sizlik Sigortas1 Kanununa gore i~sizlik sigortasma tabi olmayan sozle~meli personel ile kamu idarelerince yurt d1~1 gorevde <;:ah~mak tizere i~e almanlann cahsmaya basladiklan tarihten itibaren bir ay icinde Kuruma verilmesi halinde sigortahhk ba~lang1cmdan once bildirilmi~ sayil1r. ~ fq()o/)et( ~~- ) Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ic;:in: Z.Abidin CENGiZ l6. 0 ).)!)() 1 Ckrg ~3, 41~~~

2 Aym maddenin ii~iincii f1krasmda; -"4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (4) numarah alt bendinde bulunanlar haric; olmak uzere diger alt bentleri kapsammda sigortah saydan ki~iler ic;in 7 nci maddenin birinci ftkrasmm (b) bend in de belirtilen sigmiahhk ba~langtcmdan; ( 4) numarah alt bendi kapsammda sigortah saydanlar ic;in ise kanunla kurulu meslek kurulu~lanna kaytt tarihinden itibaren kendi mevzuatma gore kaytt veya tescili yapan ilgili kurum, kurulu~ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlugu sigortah i~e giri~ bildirgesi duzenleyerek Kuruma vermekle yukumltidur. 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin (1), (2) ve (3) numarah alt bentlerinde saydanlann bildirimleri en gee 15 gun,( 4) numarah alt ben din de saytlanlann bildirimleri ise en gee; bir ay ic;inde yapthr. Aynca 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (b) bendinin ( 4) numarah alt bend in de saytlanlann kendileri tarafmdan da sigortahhk bildirimleri yaptlabilir. 4 uncu maddenin uc;uncu ftkrasmda belirtilenlerin ise c;ah~maya ba~ladtklan tarihten itibaren en ge<; bir ay ic;inde tescil eden kurulu~ tarafmdan Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren bir ay ic;inde tescili yaptlan ki~ilere, sigortahhk hak ve yukumluluklerinin ba~ladtgmt bildirir." Aym maddenin yedinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca saglanacak elektronik altyaptdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek i~lemlerde, i~lem yaptlgt ki~ilerin sigortahhk baktmmdan tescilli olup olmadtgmt kontrol etmek ve sigortastz oldugunu tespit ettigi ki~ileri, Kuruma bildirmekle yukumludurler." C- 86.Maddesinde belirtilen ayhk prim hiz~et belgesi ile ilgili tarih say1h Resmi Gazetede yaymlanan l~veren Uygulama Tebliginin 2.2- Ayhk Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi ba~hkh boliimiinde; "551 0 Sayth Kanunun 4 uncu maddesinin birinci ftkrasmm (a) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~tlran; - Resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise, cari aya ili~kin olarak duzenleyecekleri astl, ek veya iptal nitelikteki ayhk prim ve hizmet belgelerini, en ge<; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7'sinde, saat 23.59'a kadar e-sigorta kanahyla Kuruma gondermek zorundadtrlar. Belgenin gonderilmesi gereken surenin son gununun resmi tatile rastlamast halinde, ayhk prim ve hizmet belgesi, son gunu izleyen ilk i~ gunu saat 23:59 a kadar, Kuruma, e-sigorta kanahyla gonderilebilecektir. Diger taraftan, bazt resmi nitelikteki i~yeri i~verenleri ise aym 1 'i ila 30'u arasmda ucret alan sigoiiahlar c;ah~tirdtgmdan, bu nitelikteki i~yeri i~verenlerince; - Aym 1 'i ila 30'u arasmdaki c;ah~malan kar~1hg1 ticret alan sigortahlar ic;in dtizenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu ay1 izleyen aym 23 'unde, - Aym 15 'i ila muteakip aym 14 'ti arasmdaki c;ah~malan kar~thgt ucret alan sigortahlar ic;in duzenlenecek olan ayhk prim ve hizmet belgeleri, en gee; belgenin iliskin oldugu donemi izleyen takvim aymm 7' sinde, Kuruma gonderilecektir. " Aym tebligin 4.3- Kanunun 4 iincii Maddenin Birinci F1krasmm (c) Bendi Kapsammda Sigortah Olanlar Yoniinden Ayhk Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilme Sekli ve Siireleri ba~hkh boliimiinde; "Kanuna gore ilk defa 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saydanlar ile Kanunun yururltige girdigi tarihten once i~tirakc;i olup Kanunun yururltige girdigi tarih itibariyle 4 uncu maddenin birinci ftkrasmm (c) bendi kapsammda sigortah saytlanlan c;ah~ttran i~verenler, bir ay ic;inde c;ah~ttrdtgt sigortahlara ili~kin ornegi Yonetmelik ekinde yer alan ayhk prim ve hizmet belgesini en ge<; maa~ odemelerinin Alpaslan Mah.$.Er Asnn AK<;:AY Sole No:47/2 KARS & Aynntd1 Bilgi ivin: Z.Abidin CENGiZ

3 yaptlmast gereken tarihi takip eden 10 uncu gunu saat 23.59'a kadar e-sigorta kanah ile Kuruma gondermekle yukumludur. Buna gore, bu i~verenler, soz konusu belgeleri; a) Her aym 15'i ile muteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 aym 15'inde pe~in alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25'inci gunu sonuna kadar, b) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 aym 1 'inde pe~in alan sigortalilar is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, c) Her aym 15'i ile mtiteakip aym 14'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 15'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is; in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 ' inci gunu sonuna kadar, d) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip aym 1 'inde s;ah~tiktan sonra alan sigortahlar is;in maas odemelerinin yapilmast gereken aym 11 'inci gunu sonuna kadar, e) Her aym 1 'i ile 30'u arasmdaki maa~m1 muteakip ay is;erisinde s;ah~ttktan sonra alan aile hekimleri ve aile saghgt elemanlan is;in, maas odemelerinin yapilmast gereken aym 25 inci gunu sonuna kadar, her bir maa~ odeme donemi is;in ayn ayn Kuruma vermekle yukumludur. Son gunun resmi tatile rastlamast durumunda ayhk prim ve hizmet belgeleri bu gunu izleyen ilk i~ gunu sonuna kadar gonderilecektir." D-Sigortahhgm sona ermesi ba~hkh 9'uncu maddesinde in birinci f1krasmm (b) bendinde belirtilenler ic;in aym maddenin iic;iincii f1krasmda; "Birinci ftkranm (a), (c) ve (d) bentlerine gore sigortahhgt sona erenlerin durumlan i~verenleri tarafmdan, (b) bendinde belirtilen ~ekillerde sona erenlerin durumlan ise kendileri ve sozu edilen bentte belirtilen faaliyetin sona erme halinin bildirildigi kurulu~lar veya vergi daireleri tarafmdan, en ge<; on gun i<;inde Kuruma bildirilir. Bu ki~ilerin meslek kurulu~lanna ya da vergi dairelerine olan yi.ikumlliluklerini yerine getirmemi~ olmalan, sigortahhgm sona ermesine ili~kin beige ya da bilginin verilmesine engel te~kil etmez." E-Vazife Malulliigii ba~hkh 4 7'inci maddesinin iic;iincii f1krasmda; "Kamu idareleri vazife mah1lltigune sebep olan olay1, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatma gore yetkili mercilere derhal, Kuruma da en ges; onbe~ is gunu is:inde bildirmekle yukumltidur. Kuruma bildirim, aym sure is;erisinde sigortahlar veya hak sahiplerince de yap1labilir. Vazife mah1lltigune sebep olan olaydan kamu idarelerinin yetkili mercilerinin haberdar edilmemi~ olmas1 hali dt~mda ; ilgililerin bildirimi, kamu idarelerinin bildirim sorumlulugunu ortadan kaldtrmaz." F- Prim ve idari para cezas1 borc;larmm hakedi~lerden mahsubu, odenmesi ve ili~iksizlik belgesinin aranmasi ba~hkh 90'mci maddesinin birinci f1krasmda; "Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar ve 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar, ihale yolu ile yaptjrdtklan her ttirlu i~leri ustlenenleri ve bunlann adreslerini onbe~ gun i<;inde Kuruma bildirmekle yukumltidur. " Aym maddenin ikinci f1krasmda, "i~verenlerin hakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bors;lannm olmamast kaydtyla odenir. Kesin teminatlan ise ihale konusu i~le ilgili olarak Kuruma bors;lannm bulunmad1gmm tespit edilmesinden sonra iade edilir. i~verenlerin, kamu idareleri iledoner sermayeli kurulu~lar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar nezdindeki her s;e~it alacak, teminat ve hakedi~leri uzerinde i~s;i ucreti alacaklan haris; olmak uzere yap1lacak her ttirlti devir, temlik ve el degi~tirme, Kurum alacaklanm kar~1layacak k1s1m aynldtktan sonra, kalan ktstm uzerinde hukum ifade eder." Aym maddenin Uc;iincii f1krasmda, Alpaslan Mah.$.Er As11n AK<";AY Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi is;in : Z.Abidin CENGiZ

4 "Hakedi~lerin mahsubu ve odenmesi ile teminatlann prim ve idari para cezas1 bor<;:lanna kar~ll1k tutulmasma ili~kin i~lemlerin usul ve esaslan Bakanlar Kurulunca <;:1kanlacak yonetmelikle tespit edilir." Aym maddenin Be~inci f1krasmda, "Bu maddede belirtilen yukumlultikler yerine getirilmeden hakedi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi... veya diger i~lemlerin ger<;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel hukumlere gore idari ve cezai i~lem yap1hr." Kurumca verilecek idari para cezalan ba~hkh 102 nci maddesinin birinci f1krasmm (g) bendinde ise, " mc1 maddenin birinci f1krasmda belirtilen yukumlulukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lar ile tuzel ki~ilere, ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr "hukumleri yer almaktad1r. Amlan Kanunun 90'mcl maddesinin uygulamasma ili~kin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2. MUkerrer Resmi Gazetede yay1mlanan Sosyal GUvenlik Kurumu Prim ve idari Para Cezas1Bor<;:lannm Hakedi~lerden Mahsubu, Odenmesi ve ili~iksizlik Belgesinin Aranmasi Hakkmda Yonetmeligin; Hakedi~ten l{esinti ve mahsup ba~hkh 6 nc1 maddesinde, "(1) idarece i~verenlerinhakedi~leri, Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin bor<;:lannm olmamasl kaydiyla odenir. (2) idare, i~verene yapacag1 her hakedi~ odemesinden once, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanmn olup olmad1gm1, Uniteden yaz1 ile sorar. Onitece, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin muaccel borcunun bulunmad1g1 hususu idareye bir ayhk sure i<;:inde yaz1 ile bildirilir. Yaz1 ile bildirilmedigi surece, idare tarafmdan i~verene hakedi~ odenmez. (3) idare, yapt1g1 ihaleler sonucunda i~verene odeyecegi her hakedi~ odemesinden once i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yapabilmek i<;:in Kuruma yetki ba~vurusunda bulunabilir. Kurumca bu ba~vurunun uygun gorulmesi halinde idarece, i~verene yapllacak her hakedi~ odemesinden once elektronik ortamda i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an muaccel bor<;:lannm bulunup bulunmad1g1 hususunda sorgulama yap1hr. i~veren ve varsa alt i~verenlerin Kuruma borcu yoksa aynca Kuruma yaz1 ile sorulmaks1zm hakedi~ odemesi yaplltr." ( 4) i~veren ve varsa alt i~verenler tarafmdan <;:ah~tmlan sigortahlara ili~kin ayhk prim ve hizmet belgeleri Kuruma verilmemi~ veya i~yerinde sigortah <;:ah~t1nlmad1gl takdirde bu husus bir dilek<;:e ile Kuruma bildirilmemi~ ise bu durum Kurumca idareye bildirilir. idare bu bildirim i.izerine ihale konusu i~ten dolayt tahakkuku olas1 idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerine mahsup edilmek Uzere hakedi~ten yuzde be~ oramnda kesinti yapar. Ancak, ihale konusu i~yeriyle ilgili ayhk prim ve hizmet belgeleri Uniteye verildiginde, kurum kesinti yapllmamasm1 idareye bildirir. (5) idarece, i~veren ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zammi ve diger ferilerinden olu~an bor<;:lanna mahsup edilmek Uzere yapllan kesinti tutan, odeme belgesinde gosterilir. Bu kesinti, odeme makammca muhasebe kay1tlanna intikal tarihinden itibaren onbe~ gun i<;:inde Kuruma veya Kurumun onceden bildirilen banka hesabma yatmhr. Hakedi~ miktan, i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin Kuruma idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezast, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borcunu kar~llamazsa, bakiye bor<;: daha sonra odenecek hakedi~lerden aym yontemle kesilerek Kuruma odenir. Alpaslan Mah.~.Er As1m AK<;A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntll1 Bilgi i9in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

5 ( 6) i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin, prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden dolay1 Kuruma olan sorumlulugu; idari para cezas1, prim ve prime ili~kin gecikme cezas1, gecikme zamm1 ve diger ferilerinden olu~an borc;:lannm tamammm hakedi~ten mahsup edildigi tarihe kadar devam eder. (7) idare; hakedi~ kesintisinin yapildigl tarihi, tutanm, muhasebe kay1tlanna intikal tarihini, tediye mahallini, banka hesap numarasm1, i~verenin adm1 ve soyadm1, i~veren tlizel ki~ilik ise unvamm, i~yerinin sicil numarasm1 bir yaz1 ile ilgili tiniteye bildirir. Kuruma odenen kesintiler toplammm i~verenin ve varsa alt i~verenlerinin mevcut borc;:lanndan fazla olmas1 halinde, Kurum kesinti fazlahgm1 i~verene iade eder. (8) Piyasadan haw halde ahmp satllan i~lerle ilgili olarak i~i tistlenenlere yapdacak hakedi~ odemelerinden once, i~i tistlenenlerin idari para cezas1, prim ve prime ili~kin borcunun olup olmadigi Kuruma yazi11 olarak sorulur ve bir ayhk sure ic;:inde Kurumca yapdacak bildirime istinaden borcu varsa hakedi~inden kesinti yap1hr. Gorevlilerin sorumlulugu ba~hkh 9 uncu maddesinde, "(1) idare veya odeme makam1 tarafmdan bu Yonetmeligin 5 inci, 6 nc1 ve 7 nci maddelerinde belirtilen ytiktimltiltiklerini yerine getirmeden hakedi~ odenmesi veya kesin teminatm iade edilmesi halinde, ilgililer hakkmda genel htikumlere gore i~lem yap1hr." denilmektedir. Aym maddenin dordtincti ve be~inci f1kralarmda; "Valilikler, belediyeler, il ozel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diger merciler tarafmdan, gec;:ici iskan veya yap1 kullanma izin belgesi verilmeden once yapdan in~aat dolayisiyla, diger kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ve bankalann ise Bakanlar Kurulu karan ile belirlenecek i~lemlerinde Kuruma borc;:lannm bulunmad1gma dair ilgililerden Kurumca dtizenlenmi~ bir belgenin istenmesi zorunludur. Bu maddede belirtilen ytiktimltiltikler yerine getirilmeden hak edi~ odenmesi, kesin teminatm iade edilmesi veya gec;:ici iskan izin belgesi ve yap1 kullanma izin belgesi verilmesi veya diger i~lemlerin gerc;:ekle~tirilmesi hallerinde, ilgililer hakkmda genel htiktimlere gore idarl ve cezai i~lem yap1hr. " G-Asgari i~~ilik Uygulamas1 Ve Uzla~ma ba~hkh 85'inci maddesinin be~inci f1krasmda; "Kamu idareleri, doner sermayeli kurulu~lar kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasiyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz1h olarak en gee bir ay icinde vermeye mecburdur." H-Bilgi ve beige isteme hakk1, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usfilti ba~hkh loo'tincti maddesinin 1, 2, 3 ve dordtincti f1kralarmda; " 5411 sayi11 Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar, doner sermayeli kurulu~lar ile diger gerc;:ek ve ttizel ki~iler dogrudan, mtinferit olarak bilgi ve beige istenmesi haric;: olmak tizere kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kurulu~lar ise Kurumla yapdacak protokoller c;:erc;:evesinde, Devletin gtivenligi ve temel d1~ yararlanna kar~i ag1r sonuc;:lar doguracak hailer ile ozel hayat ve aile hayatmm gizliligi ve savunma hakkma ili~kin htiktimler sakh kalmak kayd1yla ozel kanunlardaki yasaklay1c1 ve smirlay1c1 htiktimler dikkate ahnmaks1zm gizli dahi olsa Kurum tarafmdan ki~ilerin sosyal gtivenliginin saglanmas1, 6183 Alpaslan Mah.$.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynnttlt Bilgi ir;:in: Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta

6 sayth Kanuna gore Kurum aiacakiannm takip ve tahsiii iie bu Kanun kapsammda verilen diger gorevier iie s1mrh oimak lizere istenecek her tlirlu biigi ve beigeyi surekli ve/veya belli arahkiarla vermeye, biigiierin eiektronik ortamda gorunttilenmesini sagiamaya, gorunttilenen bu biigilerin guveniigini sagiamaya, muhafaza etmek zorunda oiduklan her turlu beige iie vermek zorunda oiduklan bilgiiere ili~kin mikrofi~, mikrofiim, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamiardaki kayttlanm ve bu kayttlara eri~im veya kayttian okunabiiir hale getirmek is;in gerekli tum sistem ve ~ifreieri inceiemek is;in ibraz etmeye mecburduriar. Bu madde kapsammda iigili ki~i, kurum ve kuruiu~iar Kurumun beiirieyecegi sure is;erisinde soz konusu taiebe cevap vermek ve gereken koiayhg1 gostermekie yukumltidurier. Kurum, bu Kanun geregi verilecek her ttirlu beige veya biiginin internet, eiektronik ve benzeri ortamda gonderilmesi hususunda, gers;ek ve ttizel ki~iieri zoruniu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her ttirlti beige, bildirge ve taahhutnameyi diger kamu idareierine ait formiarla birle~tirmeye, soz konusu beigeieri kamu idareierinin internet ve eiektronik biigi i~lem miammdan aimaya, bu idarelere yapllacak biidirimieri Kuruma verilmi~ saymaya, bu Kanunun uyguiamas1 iie iigili i~veren, sigortah ve diger kurum, kuruiu~ ve ki~ilerin taiepieri uzerine veya re' sen duzenieyecegi her ttirlti bilgi ve beigeyi biigi i~iem ortammda oiu~turmaya, bu ~ekiide haztrlanacak oian biigi ve beigeierin sadece internet ve benzeri ileti~im ortammdan ilgili ki~iiere veriimesini kararla~tlrmaya yetkiiidir. Eiektronik ortamda haztrlanacak biigi ve belgeier adii ve idari makamlar nezdinde resmi beige oiarak ges;erlidir. Beige veya biigiieri internet, eiektronik ve benzeri ortamda gondermekle zoruniu tutuian gers;ek ve ttizel ki~ilerin, Kurumun biigi i~iem sistemierinin herhangi bir nedenie hizmet d1~1 kalmas1 sonucu beige ve bilgiyi, bu Kanunda ongoruien surenin son gununde Kuruma gonderememesi ve muhteviyatl primleri de yasai suresi is;inde odeyememesi haiinde, sorunlann ortadan kaikt1g1 tarihi takip eden besinci isgununun sonuna kadar beige veya bilgiyi gonderir ve muhteviyatl primleri de aym surede Kuruma oder ise bu yukumltiltikleri Kanunda ongortilen surede yerine getirmi~ kabul edilir." 1-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici, Bildirimi Ve Tescili ba~hkh 61'inci maddesine dayamlarak pkanlm1~ ve tarihli (Miil<.errer) Resmi Gazetede yaymlanm1~ bulunan 5510 Sayd1 Kanun Geregince Genel Saghk Sigortahs1 Saydanlar, Saydmayanlar, Sigortahhgm Ba~langici, Kuruma Bildirilmesi Hakkmda Tebligin "B-Genel Saghk Sigortahhgmm Ba~langici Ve Bildirimi" ba~hkh boliimiinde; "5510 Sayllt Kanunun 60'mc1 maddesinin birinci ftkrasmm (c) bendinin; a) (2) numarah ait bendinde saytlaniann sigortahhg1 vatanstz ve stgmmact saylldtklan tarihten itibaren ba~lar, bu tarih is;i~ieri Bakanhg1 Emniyet Genei Mudurlugunce, b) (7) numarah ait bendinde saytianiann sigortahhgt korunma, baktm ve rehabilitasyon hizmetlerinden licretsiz yararianmaya ba~ladtklan tarihten itibaren ba~iar, bu tarih Sosyal Hizmetler Ve <;ocuk Esirgeme Kurumunca, c) (9) numarah alt bendinde sayllan 442 Saydt Koy Kanununun 74'lincli maddesinin ikinci ftkrasma gore goreviendiriien koy korucuian iie ges;ici koy korucuianmn sigortahhklan goreve ba~ladtklan tarih itibanyia ba~iar, bu tarih, goreviendirmelerini is;i~leri Bakanhgmm onayma sunan Valilik tarafmdan, bir ay is;inde verilecek gene! saghk sigortas1 giri~ biidirgesi iie Kuruma biidirilir. Aym maddenin birinci f1kras1 (e) bendinde saydanlann genei saghk sigortahhg1 i~sizlik ve ilgili kanunian geregince ktsa s;ah~ma odeneginden yararlanmaya ba~ladtkian tarihten ba~iar, bu tarih Ttirkiye i~ Kurumu tarafmdan i~siziik odeneginin baglandtgt tarihten itibaren bir ay is;inde Kuruma biidiriiir." hliklimieri yer almaktadtr. Alpaslan Mah.$.Er As11n AKc;AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntilt Bilgi iyin: Z.Abidin CENGiZ

7 11-iDARi Y APTIRIMLAR Yukanda belirtilen taraftan yiikiimliiliiklerin yerine getirilmemesi halinde Kurumca verilecek idari para cezalan 102 inci maddede belirtilmi~tir. Buna gore; 1-) I-A bendinde belirtilen yilkilmltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddesinin (b) bendine istinaden 11 inci maddesinde belirtilen i~yeri bildirgesini Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde, amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde Kuruma vermeyen Kamu idarelerine asgar1 ilcretin tic kat! tutannda, (h) bendinde, 11 inci maddesinin ilc;ilncil f1krasmda belirtilen bildirim ytiktimltiltigilnil yasal stiresi ic;inde yerine getirmeyen ticm et sicili memurluklan ile aym maddenin altmc1 ftkrasmda belirtilen yilkilmlti!ugil yasal silresi ic;inde yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara yerine getirilmeyen her bir bildirim yilktimltiltigil icin ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 2-) I-B bendinde belirtilen yilktimltiltiklerle ili~kili olarak 102 inci maddenin (a) bendinin 1 inci ftkrasma istinaden 8 inci maddenin birinci ftkrasmda belirtilen sigortah i~e giri~ bildirgesini; Kurumca belirlenen ~ekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sure ic;inde vermeyenlere, her bir sigortah icin ayhk asgari ilcret tutannda, idari para cezas1 uygulamr 102 inci maddenin (g) bendine istinaden 8 inci maddesinin uc;uncil ftkrasmda belirtilen yilktimliilukleri yerine getirmeyen kurum ve kurulu~lara, ayhk asgari Ucret tutannda 8 inci maddenin yedinci ftkrasmda belirtilen yukumltiltikleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortah basma ayhk asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 3-) I-C bendinde belirtilen hukumltiltikle ili~kili olarak 86 net maddenin birinci f1kras1 uyannca verilmesi gereken ayhk prim ve hizmet belgesini, Kurumca belirlenen ~ekilde ve usulde vermeyenler yada Kurumca internet, elektronik veya benzeri otiamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure ic;inde vermeyenlere her bir fiil ic;in; 102'nci maddenin Uc;UncU f1krasmm a~agtda belirtilen bendlerine istinaden, 1) Belgenin asll olmas1 halinde ayhk as gar! ilcretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla belgede kaytth sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin beste biri tutannda, 2) Belgenin ek olmas1 halinde, ayhk asgar!ucretin iki katm1 ge<;memek kaydtyla her bir ek belgede kay1th sigortah say1s1 basma, ayhk asgar!ucretin sekizde biri tutannda, idar1 para cezas1 uygulamr. 4-) I-D bend in de belirtilen huktimltiltikle ili~kili olarak sigortah i~ten aynh~ bildirgesinin yasal silresinde Kurumuma bildirilmemesi halinde 1 02.maddenin (g) bendine istinaden asgari Ucretin onda biri tutannda idari para cezas1 uygulamr. 5-) I-E bendinde belirtilen 47 inci maddenin Uc;UncU ftkrasmdaki yilktimltiltikle ili~kili olarak belirtilen sure ic;inde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari Ucret tutannda idari para cezas1 uygulamr. 6-) I-F bendinde belirtilen 90 mel maddenin birinci ftkrasmdaki yukumltiltigu belirtilen sure ic;erinde Kuruma bildirilmemesi halinde 102 inci maddenin (g) bendine istinaden ayhk asgari ilcret tutannda idari para cezas1 uygulamr. Alpaslan Mah.~.Er Astm AK<;:AY Sok. No:47/2 KARS & Aynntiit Bilgi ir;;in: Z.Abidin CENGiZ

8 7-) 1-G bendinde belirtilen 85 inci maddenin be~inci flluasmdaki yuki.imltilukleri belirtilen surede yerine getirmeyenlere ayhk asgari ucretin iki kat1 tutannda idari para cezas1 uygulamr. 8-) 1-H bendinde belirtilen yukumltiltikle ilgili 102'nci maddesinin birinci f1kras1 (i) bendine istinaden Kurum tarafmdan bu Kanunun 100 uncu maddesi kapsammda Kurum tarafmdan istenen bilgi ve belgeleri belirlenen sure i<;inde mucbir sebep olmaks1zm vermeyen kamu idareleri, bankalar, doner sermayeli kurulu~lar, kanunla kurulmu~ kurum ve kurulu~lar ile diger ger<;ek ve ttizel ki~iler hakkmda, ayhk asgari ucretin be~ kah tutannda, ge<; verilmesi halinde ise ayhk asgari ucretin iki kah tutannda idari para cezas1 uygulamr. 9-) 1-1 bendinde belirtilen 61 inci maddeye istinaden duzenlenen bildirgeyi Kurumca belirlenen ~ekilde ve usfilde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda gondermekle zorunlu tutuldugu halde amlan ortamda gondermeyenler veya belirlenen sure i<;inde vermeyenlere 102 inci maddenin (a) bendinin birinci f1krasma istinaden idari para cezas1 uygulamr. Diger taraftan 5510 sayd1 Kanunun 102 nci maddesinin 6270 sayd1 Vasa ile degi~ik ikinci f1krasmda; "Mahkeme karanna, Kurumun denetim ve kontrol ile gorevlendirilmi~ memurlannca yapllan tespitler veya diger kamu idarelerinin denetim elemanlannca kendi mevzuatlan geregince yapacaklan soru~turma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alman belgelere istinaden duzenlenenler hari<; olmak i.izere, bildirgenin veya belgenin yasal suresi ge<;tikten sonra ilgililerce kendiliginden 30 gun i<;inde verilmesi ve soz konusu cezalann ilgililerce, yapllacak tebligat tarihini takip eden gunden itibaren 15 gun i<;inde odenmesi halinde, bu maddenin birinci f1krasmm (a), (b), (g), (h) ve G) bentlerinde ongortilen cezalar dortte bir oramna kar~1hk gelen tutar uzerinden uygulamr." denilmektedir. ikinci f1kra kapsamma giren idari para cezalannm teblig tarihinden itibaren onbe~ gun i<;inde Kuruma itiraz edilmeden ve yarg1 yoluna ba~vurulmadan odenecek olmas1 halinde, 5510 sayll1 Kanunun 102 nci maddesinin be~inci flkrasmda yer alan "idad para cezalannm, Kuruma itiraz edilmeden veya yarg1 yoluna ba~vurulmadan once teblig tarihinden itibaren on be~ gun i<;inde pe~in odenmesi halinde, bunun dortte U<(U tahsil edilir." hukmu de dikkate almarak, teblig edilen ceza tutannm yalmzca 114 'unun 3/4 'u tahsil edilmektedir. Bu baglamda, ilgili f1kralarda belirtilen ~artlann ta~mmas1 kayd1yla, i~verenlerce yasal suresi ge<;irildikten sonra kendiliginden verilen sigortah i~e giri~ ve i~ten aynh~ bildirgeleri ile i~yeri bildirgelerinin yam s1ra; -Kamu idarelerince, vazife malulltigi.ine sebep olan olaym, -Kamu idareleri ile doner sermayeli kurulu~lar, 5411 say1h Bankac1hk Kanunu kapsammdaki kurulu~lar ve kanunla kurulan kurum ve kurulu~larca, ihale yolu ile yaptmlan i~leri ustlenenlerin ve bunlann adreslerinin, -Kamu idareleri ile bankalarca, sigortas1z oldugu tespit edilen ki~ilerin, -Ticaret sicil memurluklannca, ~irket kurulu~u a~amasmda, <;ah~t1racag1 sigortah say1sm1 ve bunlann i~e ba~lama tarihini bildiren i~verenlere ili~kin bildirimlerin, -Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diger kamu ve ozel hukuk ttizel ki~ilerince, yap1 ruhsatl veya ruhsat niteligi ta~1yan i~lemlerine ili~kin bilgi ve belgeler ile varsa bunlann verilmesine esas olan istihdama ili~kin bilgilerin, yasal siiresi i~inde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezalarmm 1/4'iiniin 3/4'ii tahsil edilmektedir. Alpaslan Mah.~.Er As11n AK~A Y Sok. No:47/2 KARS & Aynntii1 Bilgi ic;in: Z.Abidin CENGiZ

9 Bu muvacehede, gerek soz konusu Yasa gerekse ilgili Yonetmelik ve Teblig hlikiimleri uyannca belirtilen yi.iki.imli.ili.iklerin yerine getirilmesinde ve her ti.ir!u bilgi ve belgelerin Kuruma intikalinde gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. DAGITIM: Geregi Kaymakamliklar Belediye Ba~kanl!klan Ti.im Kamu Kurum ve Kurulu~lan Alpas lan Mah.~.E r As1m AK.c;:A Y Sol<. No:47/2 KARS & Aynntd1 Bil gi i<;in : Z.Abidin CENGiZ Telefon: (0474) Fax: (0474) & e-posta :karsg im(dlsgk.gov.tr

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve

Detaylı

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ

2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ 2011 SGK İ DARİ PARA CEZALARİ MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR 102-a/1 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Her Bir sigortalı X 1 Asgari ücret Sigortası

Detaylı

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR

MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR MADDE AÇIKLAMA HESAPLAMA 102-a/1 102-a/2 102-a/3 SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ İLE İLGİLİ CEZALAR Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi İle Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süre içerisinde verilmemesi,

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası)

İdari Para Cezaları (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2014 07-12/2014 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca

Detaylı

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi

(Bir aylık asgari ücret) veya benzeri ortamda gönderilmesi 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2010 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 102-b/3 102- ikinci fıkra

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2015/021 Sirküler Tarihi : 05.01.2015 Sirküler No : 2015/021 2015 YILINDA UYGULANACAK SGK İDARİ PARA CEZALARI Asgari Ücret Tespit komisyonu, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanun kapsamında olan ve olmayan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI)

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Madde -a/1 -a/2 -a/3 -a/1 Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni işe giriş bildirgesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5455 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No

Detaylı

KAMBER GEZGİNCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

KAMBER GEZGİNCİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları Yayınlandı. 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 2017 Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI)

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) 5510 - SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (2012 YILI) Ġlgili Madde 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 102-b/2 102-b/3 Uygulanacak Ġdari Para Cezasının

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; 01-06/2015 07-12/2015 Sigortalı İşe Giriş

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) 5510 - Madde: 102 Dönem / Ceza Tutarı Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle; (01.01.2017 31.12.2017) Sigortalı İşe

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır. 1 Yaklaşım Dergisinin 232 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL * I. GENEL BİLGİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE PİŞMANLIK VE CEZA İNDİRİMİ 26/01/2012 tarihli, 28185 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6270

Detaylı

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII)

Sosyal Güvenlik Sisteminde Pişmanlık ve Ceza İndirimi (Sirküler XXIII) 1 SİRKÜLER - XXIII Sirküler Tarihi:15.03.2012 Sirküler No : 23 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti. Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı Yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI)

5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) 5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2009 YILI) İlgili Madde 102-a/1 102- ikinci fıkra 102-a/1 102-a/2 102-a/3 102-b 102-b/1 Uygulanacak İdari

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI

SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARINDAKİ İNDİRİMLERİN UYGULAMASI Ersin UMDU * 1. GİRİŞ 5510 sayılı Kanunda sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik müeyyideler, 5510 Sayılı Kanun

Detaylı

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Mart / 2012 SMMM Enver ÇEVİK İçindekiler SGK TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ... 2 A. Sigortalı İşe Giriş Bildirimi... 2 B. İşyeri Bildirgesinin Verilmesi... 3 C.

Detaylı

/167 ÖZET :

/167 ÖZET : 06.10.2008/167 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU PRĐM VE ĐDARĐ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDĐŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESĐ VE ĐLĐŞĐKSĐZLĐK BELGESĐNĐN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYIMLANDI ÖZET : 2008/14174 Sayılı Bakanlar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir? Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu na Göre 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Nelerdir? Güncel Group Vergi Hizmetleri Vergi ve Mali Hukuk Bülteni-2017-VH-Aralık-08 5510 sayılı

Detaylı

SOSYALGÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK 01/01/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZALARI

SOSYALGÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VERİLECEK 01/01/2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ İDARİ PARA CEZALARI Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 6 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28843 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGELERİN

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu 16-358 Ek ve 16-359 Ek

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

/191 ÖZET :

/191 ÖZET : 22.10.2008/191 RUHSAT VERMEYE YETKĐLĐ MERCĐLERCE VERĐLEN RUHSATLARIN SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNA GÖNDERĐLMESĐ ĐLE GEÇĐCĐ VERĐLMESĐNDE ĐLĐŞĐKSĐZLĐK BELGESĐNĐN ARANILMASI HAKKINDA TEBLĐĞ YAYIMLANDI Sosyal Güvenlik

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : KOSGEB tarafından sağlanacak destekten yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.12.2013-28861 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 - Dayanak Madde 3 - Tanımlar ve kısaltmalar İkinci Bölüm - Destek Kapsamına

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı B.13.2.SGK.0.10.04.00/034 Konu : TUBİTAK tarafından sağlanacak desteklerden yararlanmak üzere düzenlenecek yazılar. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2014/139-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor Mevzuat 30.06.2015/127-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR

HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR HANGİ İŞLER İÇİN ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMESİ YAPILIR Ersin UMDU* I-GİRİŞ 5510 sayılı Kanunun 85. Maddesinde; İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 16.06.2017/78-1 MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2010 / 120-1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sosyal Güvenlik Bülteni Tarih : 29.06.2015 Sayı : 2015/25 Konu : 2015 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları İçerik : 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

SİRKÜLER (2012/23) İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM SİRKÜLER (2012/23) KONU : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükmleri uyarınca kesilen İdari Para Cezalarında İndirim. Bilindiği üzere yukarıda bahsi geçen kanunun 102. Maddesinin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 06.06.2017 Sirküler No : 2017/21 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

G E N E L G E 2009 13

G E N E L G E 2009 13 T.C. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-146 16.1.2009 Konu : İhalelere katılmak üzere düzenlenecek olan yazılar G E N E L G E 2009 13 1- Genel

Detaylı