LCD " LCD Renkli Monitör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LCD3000 30" LCD Renkli Monitör"

Transkript

1 LCD " LCD Renkli Monitör Kullan c Kılavuzu

2 çindekiler Önemli Bilgi... Türkçe1 D KKAT, UYARI... Türkçe1 Bildirim... Türkçe2 UYUMLULUK B LD R M... Türkçe2 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen Kullan m... Türkçe3 çindekiler... Türkçe4 Parçalar n smi ve Fonksiyonlar... Türkçe5 Kontrol Paneli... Türkçe5 Terminal Paneli... Türkçe6 Uzaktan Kumanda... Türkçe7 Uzaktan Kumanda için Çal µma Aral π... Türkçe8 Uzaktan kumanda korunmas... Türkçe8 Kurulum µlemi... Türkçe9 LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak... Türkçe10 Baπlant lar... Türkçe12 Kablo Diyagram... Türkçe12 Kiµisel Bilgisayar Baπlamak... Türkçe13 LCD Monitörü Kiµisel Bilgisayara Baπlamak... Türkçe13 Macintosh Bilgisayar Baπlamak... Türkçe14 LCD Monitörü Macintosh a baπlamak... Türkçe14 Dijital Arabirim Cihaz yla Baπlant... Türkçe15 LCD Monitörü Dijital Ç k µ olan bir Bilgisayara baπlay n... Türkçe15 Bir VCR Baπlamak... Türkçe16 LCD Monitörü VCR a veya Lazer Disk Player a Baπlamak... Türkçe16 Ç k µ bileµeniyle bir DVD Player baπlamak... Türkçe17 LCD Monitörü DVD Player a Baπlamak... Türkçe17 Stereo Amplifikatör Baπlamak... Türkçe18 LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Baπlamak... Türkçe18 Temel Çal µma... Türkçe19 Power ON OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modlar... Türkçe19 Güç Göstergesi... Türkçe20 Güç daresini Kullanma... Türkçe20 Bir video kaynaπ seçmek... Türkçe20 Resim Boyutu... Türkçe20 Resim Modu... Türkçe20 OSM Bilgisi... Türkçe20 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri Bilgisayar Giriµi... Türkçe21 PICTURE (RES M)... Türkçe21 SCREEN (EKRAN)... Türkçe22 AUDIO (SES)... Türkçe23 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe23 CONFIGURATION 1 (YAPILANDIRMA 1)... Türkçe23 CONFIGURATION 2 (YAPILANDIRMA 2)... Türkçe24 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri DVD&HD Giriµi... Türkçe25 PICTURE (RES M)... Türkçe25 AUDIO (SES)... Türkçe25 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe26 CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)... Türkçe26 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri AV Giriµi... Türkçe27 PICTURE (RES M)... Türkçe27 AUDIO (SES)... Türkçe28 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe28 CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)... Türkçe28 RS232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek... Türkçe30 Özellikler... Türkçe32 Sorun Giderme... Türkçe33 LCD3000 Özellikleri... Türkçe34 Pin Tayini... Türkçe35

3 Önemli Bilgi D KKAT YANGIN VEYA ΩOK TEHL KES N ÖNLEMEK Ç N, C HAZ YA MUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU C HAZIN POLAR ZE F Ω N UÇLAR TAM OTURMADI I TAKD RDE B R UZATMA KABLOSU YA DA BAΩKA PR ZLERDE KULLANMAYIN. ÇER S NDE YÜKSEK VOLTAJLI B LEΩENLER BULUNDU U Ç N KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERV S Ç N YETK L SERV S PERSONEL NE BAΩVURUN. UYARI UYARI: ELEKTR K ΩOKU R SK N AZALTMAK Ç N, GÜÇ KABLOSUNUN PR ZDEN ÇEK LD NDEN EM N OLUN. B R ME G DEN GÜCÜN TAMAMEN KES LD NDEN EM N OLMAK Ç N, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PR Z NDEN ÇEK N. KAPA I (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. Ç KISIMDA KULLANICININ LG LENEB LECE HERHANG B R PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERV S Ç N YETK L SERV S PERSONEL NE BAΩVURUN. Bu sembol, kullan c y cihaz n içindeki izole edilmemiµ voltaj n elektrik µoku yaratabilecek büyüklükte olduπu konusunda uyar r. Bu yüzden, cihaz n içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir. Bu sembol, kullan c y bu cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduπu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmal d r. Kanada letiµim Departman Uyumluluk Bildirimi DOC: Bu B S n f dijital cihaz, Kanada nterferans Yaratan Cihazlar Yönetmeliπinin tüm gereksinimlerini karµ lamaktad r. CUL: CUL µaretine sahiptir ve CAN/CSA C22.2 No ye göre Kanada Güvenlik Yönetmeliklerinin tüm gereksinimlerini karµ lamaktad r. FCC Bilgisi 1. Radyo ve televizyon al m ile interferans yaratmamak için LCD3000 (L30HV201) renkli monitör ile birlikte aµaπ da özellikleri belirtilen kablolar kullan n. (1) FCC uygunluπunu saπlamak için lütfen saπlanan veya dengi bir güç kablosu kullan n. (2) Lütfen saπlanan blendajl video sinyal kablosunu kullan n, 15pin mini DSUB 15pin mini DSUB kablo. 2. Bu cihaz test edilmiµ ve FCC Kurallar bölüm 15 e giren B S n f dijital ayg t limitlerine uygun olduπu saptanm µt r. Bu limitler bulunulan yerde zararl interferanslara karµ güvenilir koruma saπlamak için tasarlanm µt r. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yarat r, kullan r ve yayabilir ve eπer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullan lmazsa radyo iletiµimine zararl interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaπ n n garantisi yoktur. Eπer bu cihaz, radyo veya televizyon al m na cihaz n aç lmas ve kapat lmas ile belirlenebilen zararl interferansa sebeb olursa, kullan c interferans aµaπ daki önlemlerden bir veya birkaç ile düzeltmeyi deneyebilir. Al c antenin yönünü veya yerini deπiµtirin. Al c ile cihaz aras ndaki mesafeyi artt r n. Cihaz, al c n n baπl olduπu devreden farkl bir devreye baπl bir prize tak n. Yard m için sat c n za veya deneyimli bir radyo/tv teknisyenine baµvurun. Eπer gerekliyse, kullan c ilave öneriler için sat c veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine baµvurabilir. Kullan c, Federal letiµim Komisyonu (Federal Communication Commision) taraf ndan haz rlanan aµaπ daki kitapç π faydal bulabilir: How to Identify and Resolve RadioTV Interference Problems (RadyoTV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitapç k U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., den saπlanabilir, Stok No Türkçe1 Türkçe

4 Bildirim Üreticinin Bildirimi Burada bildirmekteyiz ki, renkli monitör LCD3000 aµaπ da belirtilenlere uygundur: Konsey Yönetmeliπi 73/23/EEC: EN Konsey Yönetmeliπi 89/336/EEC: EN EN EN EN ve aµa daki iµarete sahip oldu unu onaylar z NECMitsubishi Electric Visual Systems Corporation 41323, Shibaura, MinatoKu Tokyo , Japonya UYUMLULUK B LD R M Bu cihaz FCC Kurallar Bölüm 15 ile uyumludur. Çal µt rma aµaπ daki iki koµula baπl d r. (1) Bu cihaz zararl interferansa sebep olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferanslar istenilmeyen çal µmaya sebep olsa bile almal d r. A.B.D Sorumlusu: NECMitsubishi Electronics Display of America, Inc. Adres: 1250 North Arlington Heights Road, Suite 500 Itasca, Illinois Tel. No.: (630) Ürün Tipi: Bilgisayar Monitörü Equipment Classification: B S n f Cihaz Model: LCD3000 Yukar da belirtilen cihaz n FCC Kurallar nda belirlenen teknik standartlara uygun olduπunu bildiririz. Windows, Microsoft Corporation n kay tl ticari markas d r. NEC, NEC Corporation n kay tl ticari markas d r. ENERGY STAR A.B.D de kay tl bir ticari markad r. Diπer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markalar veya kay tl ticari markalar d r. ENERGY STAR Ortaπ olarak NECMitsubishi Electronics Display of America, bu ürünün enerji verimliliπi için ENERGY STAR kurallar na uygunluπunu belirlemiµtir. ENERGY STAR amblemi herhangi bir ürün veya hizmet üzerinde EPA yapt r m n göstermez. Türkçe2

5 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen Kullan m LCD3000 LCD RENKL MONITÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN, EN Y PERFORMANS Ç N LÜTFEN AΩA IDAK NOKTALARA D KKAT ED N: MON TÖRÜ AÇMAYIN. ç k s mda kullan c n n ilgilenebileceπi herhangi bir parça bulunmamaktad r ve kapaπ açmak ya da ç kartmak sizi ciddi µok tehlikeleri veya diπer risklere maruz b rakabilir. Tüm bak m iµleri için yetkili servis elemanlar na baµvurun. Kasaya herhangi bir s v dökmeyin ya da monitörünüzü su yak n nda kullanmay n. Tehlikeli voltaj noktalar na temas ederek zararl ya da öldürücü olabileceπi için ve elektrik µoku, yang n ya da cihaz ar zas na yol açabileceπi için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmay n. Güç kablosu üzerine aπ r cisimler koymay n. Kablodaki hasar, µok ya da yang na yol açabilir. Monitörün düµmesine ve ciddi µekilde hasar görmesine sebep olabileceπi için bu ürünü eπimli ya da dengesiz taµ y c, stand veya masa üzerine yerleµtirmeyin. LCD3000 LCD monitörü AC V güç kaynaπ ile kullan rken, kullan lan AC güç kaynaπ n n saπlad π voltaja uygun güç kablosu kullan n. Kullanacaπ n z güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlar na uygun ve onaylanm µ olmal d r. (Avrupa da H05VVF 3G 1 mm 2 kullan lmal d r) ngiltere de, bu monitörle birlikte BS onayl, (13A) sigortal fiµi olan güç kablosu kullan n. Eπer monitörün içinden güç kablosu ç kmad ysa sat c n za baµvurun. Monitörün üzerine herhangi birµey koymay n ve monitörü d µar da kullanmay n. LCD monitörün içindeki floresan lambalar n içinde civa bulunmaktadir. Güç kablosunu k v rmay n. Monitörü yüksek s cakl kta, nemli, tozlu ya da yaπl alanlarda kullanmay n. Cam k r l rsa dikkatli olun. Monitörün üzerindeki havaland rmay kapatmay n. Eπer monitör veya cam k r l rsa, s v kristale dokunmay n ve dikkatli olun. Is n n düzgün olarak daπ lmas için, monitörün etraf nda yeterli havaland rma alan olmas na dikkat edin. Havaland rma boµluklar n kapatmay n ya da monitörü radyatör veya diπer s kaynaklar n n yak n na yerleµtirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir µey koymay n. Güç kablosu, sistemi güç kaynaπ ndan ay rman n birincil yoludur. Monitör, kolayca eriµilebilen bir prize yak n olarak kurulmal d r. Taµ rken dikkatli olun. Ambalaj taµ ma için saklay n. Bu tüpü atman z gerektiπinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallar na uyun. Cihaz güvenirliliπi için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan ar nd rmak için en az y lda bir kere temizleyin. Lambalar atman z gerektiπinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallar na uyun. Aµaπ daki durumlarda, monitörünüzü hemen fiµten çekin ve servis için yetkili servis personeline baµvurun. Güç kaynaπ kablosu ya da fiµi hasar gördüπünde. Monitörün üstüne s v döküldüπünde veya içine herhangi bir nesne düµtüπünde. Monitör yaπmur veya suya maruz kald π nda. Monitör düµtüπünde veya kasas hasar gördüπünde. Monitör, kullan m talimatlar na uyman za raπmen normal çal µm yorsa. Güç kablosunu k v rmay n. Monitörü yüksek s cakl kta, nemli, tozlu ya da yaπl alanlarda kullanmay n. Cam k r l rsa dikkatli olun. Monitörün üzerindeki havaland rmay kapatmay n. Eπer monitör veya cam k r l rsa, s v kristale dokunmay n ve dikkatli olun. Is n n düzgün olarak daπ lmas için, monitörün etraf nda yeterli havaland rma alan olmas na dikkat edin. Havaland rma boµluklar n kapatmay n ya da monitörü radyatör veya diπer s kaynaklar n n yak n na yerleµtirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir µey koymay n. Güç kablosu, sistemi güç kaynaπ ndan ay rman n birincil yoludur. Monitör, kolayca eriµilebilen bir prize yak n olarak kurulmal d r. Taµ rken dikkatli olun. Ambalaj taµ ma için saklay n. Tavsiye Edilen Kullan m En iyi performans için 20 dakika s nmas n bekleyin. LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aµ nd r c olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonlar veya cam temizleyici kullanmay n! Okunabilirliπi artt rmak için monitörün parlakl k ve kontrast kontrollerini ayarlay n. Görüntü sabitlenmesini engellemek için (görüntü sonras efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaç n n. Ekran µ π lambas az miktarda civa içerir. Atmak istediπinizde uygun µekilde taµ y n. Türkçe3 Türkçe

6 REMOTE CONTROLLER RUM104 çindekiler Yeni LCD3000 LCD monitör kutunuz* aµaπ dakileri içermelidir: Desteπi ile birlikte LCD3000 LCD monitör Güç Kablosu (3m) PC Video Sinyal Kablosu SC B113 (4m) Kullan c K lavuzu Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller K skaç x 2 Vida (M4 x 10) x 2 CDROM Ferrit göbek Ferrit göbek Güç Kablosu PC Video Sinyal Kablosu (DSUB DSUB Kablosu) K skaç x 2 Vida (M4 x 10) x 2 CDROM Kullan c K lavuzu Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller * Monitörü taµ mak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamay unutmay n. Aµaπ daki bileµenler isteπe baπl olarak haz rlanm µt r. Harici Hoparlör Türkçe4

7 Parçalar n smi ve Fonksiyonlar Kontrol Paneli INPUT 10 EXIT INPUT MUTE düπmesi POWER (GÜÇ) düπmesi ( ) Gücü açar/kapat r. Ayr ca sayfa 19 ya bak n. 2 MUTE (SESS Z) düπmesi Sesi AÇAR/KAPATIR. 3 INPUT (G R Ω) düπmesi OSM menüsündeki SET (AYAR) düπmesinin iµlevini görür. RGB giriµ baπlay c s ile baπlanan sinyali seçer. [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD] ve [VIDEO] aras ndaki geçiµleri yapar. 4 PLUS (ARTI) düπmesi OSM menüsü ile ayar art rmak için () düπmesi iµlevini görür. OSM menüsü kapat ld π nda ses ç k µ seviyesini art r r. 7 DOWN (AΩA I) düπmesi ( ) OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan aµaπ hareket ettirerek tuµu iµlevi görür. 8 EXIT (ÇIKIΩ) düπmesi OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle bir önceki menüye dönerek ÇIKIΩ tuµu iµlevini görür. 9 Uzaktan kumanda alg lay c s ve Güç Göstergesi Uzaktan kumanda sinyalini al r (uzaktan kumanday kullan rken). Ayr ca sayfa 9 ya bak n. LCD monitör aktifken yeµil yanar, LCD monitör GÜÇ KAPALI modundayken k rm z yanar ve LCD monitör GÜÇ TASARRUFU modundayken yeµil ve k rm z yanar. 5 MINUS (EKS ) düπmesi OSM menüsü ile ayar azaltmak için () düπmesi iµlevini görür. OSM menüsü kapat ld π nda ses ç k µ seviyesini azalt r. 6 UP (YUKARI) düπmesi ( ) OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan yukar hareket ettirerek tuµu iµlevi görür. Türkçe5 10 Ana Güç Düπmesi Ana güç açma/kapama Düπmesi için bak n z. 11 Kontrol Tuµu Kilitleme Modu Bu kontrol tüm Kumanda Tuµu fonksiyonlar na eriµimi tamamen kilitler. Kumanda tuµu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, ve tuµlar na ayn anda bas n ve 3 saniyeden fazla bas l tutun. Kullan c moduna geri dönmek için, ve tuµlar na ayn anda bas n ve 3 saniyeden fazla bas l tutun. Türkçe

8 Terminal Paneli 10 L R L R SPEAKER OUT 9 RS AUDIO VIDEO RGB OUT VIDEO IN OUT IN 3 IN 2 OUT R G B H V SVIDEO IN IN R/Cr/Pr G/Y H V RGB 2 (DSUB) RGB 1 (DVID) AUDIO 1 PC IN AC G R Ω baπlay c s Saπlanan güç kablosu ile baπlar. 2 RGB 1 G R Ω (DVID) Dijital RGB ç k µ olan bir bilgisayardan dijital RGB sinyallerinin giriµini saπlar. * Bu baπlay c analog giriµleri desteklemez. 3 RGB 2 G R Ω (mini DSub 15 pin) Kiµisel bir biligisayardan veya diπer RGB cihaz ndan analog RGB sinyallerinin giriµini saπlar. 4 RGB 3 DVD/HD [R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb, H, V] (BNC) G R Ω baπlay c s : Analog RGB sinyallerinin veya diπer RGB cihaz ndan gelen sinyallerin giriµini saπlar. DVD player ve HDTV lazer disk player gibi cihazlar baπlamaya da yarar. G/Y baπlay c s na bir SynconGreen sinyali baπlanabilir. 5 RGB ÇIKIΩ baπlay c s (BNC) RGB 2 ve 3 den gelen sinyalin ç k µ n saπlar. 6 SES G R Ω 1, 2, 3 Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin giriµini saπlar. 7 SES ÇIKIΩI SES G R Ω 3 fiµinden gelen ses sinyalinin ç k µ n saπlar. 8 VIDEO VIDEO G R Ω baπlay c s (BNC ve RCA): Kompozit video sinyali giriµi saπlar. BNC ve RCA baπlay c lar ayn anda kullan lamaz. (Sadece bir giriµ kullan l r). V DEO ÇIKIS baglayicisi (BNC): V DEO G R Ω baπlay c s ndan gelen kompozit video sinyalinin ç k µ n saπlar. SVIDEO G R Ω baπlay c s (DIN 4 pin): Svideo (Y/C ayr sinyali) giriµini saπlar. 9 HAR C KONTROL (mini DSub 9 pin) G R Ω baπlay c s : LCD monitörü, bilgisayar gibi RGB cihaz ndan çal µt r rken kullan n. 10 HAR C HOPARLÖR TERM NAL SES G R Ω 1 veya 2 veya 3 fiµinden gelen ses sinyalinin ç k µ n saπlar. Türkçe6

9 Uzaktan Kumanda 6 MUTE (SESSIZ) dügmesi Sessiz fonksiyonunu açma/kapama için VOLUME UP (SES YÜKSELTME) düπmesi Ses ç k µ seviyesini art r r. 8 VOLUME DOWN (SES AZALTMA) düπmesi Ses ç k µ seviyesini azalt r PIP (Resim içinde Resim) düπmesi ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düπmesi: PIPON/POPON/ OFF aras nda geçiµ yapar. INPUT (G R Ω) düπmesi Resim içinde resim giriµ sinyalini seçer. CHANGE (DE ΩT RME) düπmesi: Ana resim ve ikinci resmin yer deπiµtirmesini saπlar. 10 STILL (SAB T) düπmesi ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dügmesi: Sabit resim modunu açar/kapar. CAPTURE (YAKALAMA) düπmesi: Yeni resmi yakalar. 11 DISPLAY (GÖSTERME) düπmesi OSM bilgisini açma/kapama için. Sayfa 20 ye bak n. 12 AUTO SETUP (OTOMAT K KURULUM) düπmesi Otomatik kurulum menüsüne girmek için. Sayfa 23 ye bak n. 12 REMOTE CONTROLLER RUM MENU (MENÜ) düπmesi Menü modunu açma/kapama için. 14 UP (YUKARI) düπmesi OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan yukar hareket ettirerek tuµu iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran yukar hareket eder. 1 POWER (GÜÇ) düπmesi Gücü açar/kapat r. * Güç göstergesi yanm yorsa, kontrollerin hiçbiri çal µmaz. 2 INPUT (G R Ω) düπmesi Giriµ sinyali, [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD] ve [VIDEO] aras ndan seçim yapar. 3 AUDIO INPUT (SES G R Ω ) düπmesi Giriµ ses sinyali, [AUDIO1], [AUDIO2], [AUDIO3] aras ndan seçim yapar. 4 SIZE (BOYUT) düπmesi Resim boyutunu,[full(tam)], [NORMAL(NORMAL)], [WIDE(GEN Ω)] seçer. Sayfa 20 ye bak n DOWN (AΩA I) düπmesi OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan aµaπ hareket ettirerek tuµu iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran aµaπ hareket eder. 16 MINUS (EKS ) düπmesi azaltma OSM menüsü ile ayar azaltmak için () düπmesi iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran sola hareket eder. 17 PLUS (ARTI) düπmesi art rma OSM menüsü ile ayar art rmak için () düπmesi iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran saπa hareket eder. 18 SET (AYAR) düπmesi OSM menüsündeki SET (AYAR) düπmesinin iµlevini görür. 19 EXIT (ÇIKIΩ) düπmesi OSM menüsünde önceki menüye dönüµ yapar. 5 PICTURE MODE (RES M MODU) düπmesi Resim modu, [HIBRIGHT], [STANDARD], [srgb], [CINEMA] aras ndan seçim yapar. HIBRIGHT: hareketli görüntüler için STANDARD (STANDART): görüntüler için srgb: metin bazl görüntüler için CINEMA (S NEMA): filmler için. Sayfa 20 ye bak n. Türkçe7 Türkçe

10 REMOTE CONTROLLER RUM104 Uzaktan Kumanda için Çal µma Aral π Düπmeye basarken uzaktan kumandan n üstünü LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s na doπru tutun. Uzaktan kumandan z, LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s n n karµ s nda 7m mesafe içinde ve dikey ve yatay 30 aç dahilinde 3m mesafe içinde kullan n. Uzaktan kumanda korunmas * Güçlü çarpmalara maruz b rakmay n. * Uzaktan kumandan za su ve diπer s v lar n s çramas na izin vermeyin. Uzaktan kumanda slan rsa, derhal silerek kurulay n. * Is ve buhardan koruyun. INPUT MUTE 30 o 30 o Uyar : Önemli: LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s na doπrudan güneµ µ π veya güçlü µ k çarpt π nda veya arada bir engel olduπunda uzaktan kumanda sistemi çal µmayabilir. Türkçe8

11 Kurulum µlemi 1. Kurulum yerini belirleyin UYARI: LCD MON TÖRÜ KEND N Z KURMAYI DENEMEY N LCD ekran n z n kurulumu yetkili bir teknisyen taraf ndan yap lmal d r. Daha fazla bilgi için sat c n zla baπlant kurun. UYARI: LCD MON TÖRÜN HAREKET ETT R LMES VEYA KURULMASI K VEYA DAHA FAZLA K Ω TARAFINDAN YAPILMALIDIR. Bu uyar y dikkate almamak, LCD monitörün düµmesi halinde yaralanmalarla sonuçlanabilir. ÖNEML : LCD monitör paketlenirken etraf na sar lan koruyucu örtüyü LCD monitörün alt na sererek panelin çizilmesini engelleyin. 2. Uzaktan kumanda pillerini tak n Uzaktan kumanda 1.5 Voltluk kalem (AA) pillerle çal µ r. Pilleri takmak ve deπiµtirmek için: 1. Kapaπ bast r p kayd rarak aç n. 2. çerdeki () ve () iµaretlerine göre pilleri yerleµtirin. 3. Kapaπ tak n. ➀ Kapaπ ç kart n ➁ Pilleri yerleµtirin ➂ Kapaπ tak n 3. Harici cihaz tak n (Bkz. sayfa 12~18) Baπlanan cihaz korumak için, baπlant y yapmadan önce ana gücü kesin. Cihaz n z n kullan c k lavuzuna bak n. 4. Saπlanan güç kablosunu baπlay n Elektrik prizi cihaz n za mümkün olduπu kadar yak n olmal d r ve kolay ulaµ labilmelidir. Fiµ uçlar n prize tam yerleµtirin. Gevµek baπlant gürültüye neden olabilir. 5. Baπl tüm harici cihazlar n güç düπmesini aç n Bilgisayara baπland π nda, önce bilgisayar aç n. 6. Sesi ayarlay n Sesi ayarlamak gerekirse ayar yap n. 7. Ekran ayarlay n (Bkz. sayfa 21~29) Ekran görüntü konum ve distorsiyon ayar gerekliyse ayar yap n. 8. Görüntüyü ayarlay n (Bkz. sayfa 21~29) Parlakl k ve kontrast gibi resim ayarlar gerekliyse ayar yap n. 9. Dikey konum durumunda Stand ç kart n. Monitörün sol taraf üste gelmelidir (önden bak ld π nda). UYARI: Pillerin yanl µ kullan m akma veya patlamaya neden olabilir. Aµaπ daki noktalara özellikle dikkat edin. AA pillerini, her bir pilin üzerindeki ve iµaretleri pil bölmesindeki ve iµaretlerine karµ gelecek µekilde yerleµtirin. Kar µ k pil tipleri kullanmay n. Yeni pilleri kullan lm µ pillerle birlikte kullanmay n. Pil ömrünün k salmas na ya da akmalara yol açar. Pil s v s n n pil bölmesine akmas n n engellemek için bitmiµ pilleri derhal ç kart n. Akan s v ya temas etmeyin; cildinize zarar verir. NOT: Uzaktan Kumanday uzun süre kullanmayacaksan z, pilleri ç kart n. Türkçe9 Türkçe

12 LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak LCD monitöre aµaπ daki iki yoldan biriyle aksesuar monte edebilirsiniz: Dik durumda Montaj için Havaland rma Gereksinimleri Is n n daπ lmas için, saπdaki µekilde gösterildiπi gibi çevredeki nesnelerle arada boµluk b rak n. Ortam s cakl π 40 C den düµük olmal d r. 100mm * 100mm 100mm 100mm * *Gerektiπinde fan kullan n. 100mm Ekran yere gelecek µekilde yat r n Koruyucu Örtü Düµmesini engellemek için LCD monitörü aπ rl π n taµ yabilecek (yakl. 16kg) bir kordon veya zincirle duvar veya sütuna sabitleyin. sabitleme deli i Masaüstü Stand K skaç Kablo veya Zincir (sa lanmam µt r) LCD monitör paketlenirken etraf na sar lan koruyucu örtüyü bir masa üstüne ekran yüzeyinin alt na sererek ekran yüzeyinin çizilmesini engelleyin. Bu cihaz Masaüstü Stand veya diπer montaj aksesuarlar olmadan kullan lamaz veya kurulamaz. Doπru montaj iµlemlerinin takip edilmemesi, cihaza zarar verebilir veya kullan c veya kuran kiµinin yaralanmas na neden olabilir. Yanl µ kurulumdan kaynaklanan hasarlar için ürün garantisi geçerli deπildir. Bu önerilere uyulmamas durumunda garantiniz geçersiz olabilir. Diπer montaj aksesuarlar ile birlikte kullan ld π nda, VESAuyumlu montaj metodu izlenmeli ve vidalar n boyutu M4 olmal ve uzunluπu montaj metodunun kal nl π na baπl olarak 8mm veya daha fazla olmal d r. (Önerilen tork: 150 ~ 170N cm). LCD monitörü hareket ettirmeden önce kordon veya zincir ç kart lmal d r. Türkçe10

13 Stand kurmak 1. Lütfen monitörü kapat n. 2. Monitör ayaklar n klik edinceye kadar stand deliklerine oturtun. 3. ki taraftaki iki viday s k n. Üst M5 x 55 Alt M5 x 45 Tork 280 ~ 300N cm Vida M5 x 55 Stand deliπi Vida M5 x 45 Monitör ayaπ Stand Stand n ç kar lmas. 1. Bir masa gibi düz bir yüzeyin üzerine koruyucu örtüyü serin. 2. Monitörü koruyucu örtünün üzerine yerleµtirin. Türkçe11 Türkçe 3. Her bir standdan 2 viday tornavidayla ç kart n ve daha sonra kullanmak üzere saklay n.

14 Baπlant lar Baπlant lar yapmadan önce: * Baπlanacak tüm cihazlar kapat n. * Cihazla ilgili kullan c k lavuzuna bak n. Kablo Diyagram LCD monitör Kiµisel bilgisayar VCR Giriµ cihaz n n ses sinyali DVD player Dijital arabirimli cihaz Kiµisel bilgisayar HD veya lazer disk player LCD monitör (ikinci monitör) INPUT MUT Ferrit Göbeπi Takmak Ferrit Göbe i PC Ses Kablosuna Tak n. Kabloyu ferrit göbeπi takmadan kullanmak gürültüye neden olur. Ferrit Göbeπin Montaj Konumu Ferrit Göbe i PC Ses Kablosunun ucuna Tak n. Sadece monitörün AUDIO 1 taraf. 1 Ferrit göbeπi aç n ve PC nin üzerine tak n. 2 Ferrit göbeπi kapat n. Ferrit Göbek Ferrit Göbek Monitörün AUDIO 1 ine PC baπlay c s na Türkçe12

15 Kiµisel Bilgisayar Baπlamak Bilgisayar n z LCD monitörünüze baπlamak bilgisayar n z n ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi saπlar. Baz ekran kartlar, doπru görüntü çözünürlüπü saπlamayabilir. LCD Monitörü Kiµisel Bilgisayara Baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 2 G R Ω baπlay c s n (mini Dsub 15 pin) baπlamak için, saπlanan PC Video RGB sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin mini Dsub 15 pin). LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD G R Ω baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin to BNC x 5). INPUT (G R Ω) düπmesinden RGB 3 ü seçin. Bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, RGB ÇIKIΩ baπlay c s n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na Analog RGB ç k µ na Mini Dsub 15 pin Mini Dsub 15 pin BNC x 5 PC veya IBM uyumlu RGB 3 DVD/HD G R Ω NE BNC x 5 BNC x 5 LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe13 Türkçe

16 Macintosh Bilgisayar Baπlamak Macintosh bilgisayar n z LCD monitörünüze baπlamak bilgisayar n z n ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi saπlar. Baz ekran kartlar veya sürücüler görüntüleri doπru bir µekilde görüntülemeyebilir. LCD Monitörü Macintosh a baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 2 G R Ω baπlay c s n (mini Dsub 15 pin) baπlamak için, saπlanan PC Video RGB sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin mini Dsub 15 pin). LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD G R Ω baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin to BNC x 5). Macintosh PowerBook ile birlikte kullan yorsan z, Mirroring ayar n kapal ya getirin. Bilgisayar n z n video ç k µ gereksinimleri ve monitör görüntünüzün ve monitörünüzün ihtiyaç duyabileceπi herhangi bir özel tan mlama veya yap land rma için Macintosh unuzun kullan c k lavuzuna bak n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na Analog RGB ç k µ na Mini Dsub 15 pin Mini Dsub 15 pin BNC x 5 Macintosh RGB 3 DVD/HD G R Ω NE BNC x 5 BNC x 5 LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe14

17 Dijital Arabirim Cihaz yla Baπlant DVI (Dijital Görsel Arabirim) standard na uyumlu dijital arabirim taµ yan cihazlarla baπlant yap labilir. LCD Monitörü Dijital Ç k µ olan bir Bilgisayara baπlay n RGB 1 G R Ω baπlay c s DVID kablosunu da kabul eder. Giriµ TDMS sinyalleri DVI standartlar na uyumludur. Görüntü kalitesini korumak için, DVI standartlar yla belirlenen kalitede bir kablo kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na DVI ç k µ na DVID baπlay c s DVID baπlay c s RGB ç k µl (TDMS) bir kiµisel bilgisayar gibi dijital arabirimli cihaz Türkçe15 Türkçe

18 Bir VCR Baπlamak VCR n z veya lazer disk player n z LCD monitörünüze baπlamak, VCR n z n veya lazer disk player n z n videosunu görüntülemenizi saπlar. Daha fazla bilgi için VCR n z n veya lazer disk player n z n kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü VCR a veya Lazer Disk Player a Baπlamak Video sinyalleri V DEO G R Ω (RCA veya BNC) veya SV DEO G R Ω baπlay c s na baπlanabilir. NOT: SV DEO öncelikli giriµtir. Baπlay c lardan sadece biri, RCA veya BNC, kullan labilir. Video ç k µ OUT (ÇIKIΩ) baπlay c s ndan olacakt r. Ek olarak bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, V DEO ÇIKIΩ baπlay c s n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 2 ve 3 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden [AUDIO 2] or [AUDIO 3] ü seçin. LCD monitör RCA V DEO ÇIKIΩINA SV DEO ÇIKIΩINA DIN 4 pin Sol ses ç k µ na VCR veya Lazer disk player Saπ ses ç k µ na RCA DIN 4 pin BNC V DEO G R Ω NE BNC LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe16

19 Ç k µ bileµeniyle bir DVD Player baπlamak DVD player n z LCD monitörünüze baπlamak DVD videosunu görüntülemenizi saπlar. Daha fazla bilgi için DVD player n z n kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü DVD Player a Baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD Giriµ baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen BNC baπlay c kablosunu kullan n. RCA pin fiµli bir DVD player BNC baπlay c kablosuna baπlamak için ayr verilen bir BNCRCA adaptörüne ihtiyaç duyacks n z. Baz DVD player lar n Cr/Pr, Y ve Cb/Pb gibi farkl baπlay c lar olabilir. INPUT düπmesinden [DVD/HD] giriµ modunu seçin. Bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, RGB 3 ÇIKIΩ baπlay c lar n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 2 ve 3 (her iki RCA) ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden [AUDIO 2] or [AUDIO 3] ü seçin. LCD monitör Saπ ses ç k µ na Sol ses ç k µ na BNCRCA adaptörü BNC x 3 DVD Bileµen video ç k µ na DVD player BNC x 3 RCA BNC x 3 BNC x 3 RGB 3 DVD/HD G R Ω NE LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe17 Türkçe

20 Stereo Amplifikatör Baπlamak Stereo amplifikatörünüzü LCD monitörünüze baπlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için amplifikatörünüzün kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Baπlamak LCD monitörü ve amplifikatörü ancak tüm baπlant lar yap ld ktan sonra aç n. LCD monitör üzerindeki AUDIO OUT (SES ÇIKIΩ) baπlay c s n ve amplifikatör üzerindeki ses giriµini baπlamak için bir RCA kablosu kullan n. Sol ve saπ ses fiµlerini ters takmay n. AUDIO IN (SES G R Ω ) ses giriµi için kullan l r. AUDIO OUT (SES ÇIKIΩI) fiµi sadece AUDIO IN (SES G R Ω ) 3 e girer. LCD monitör Saπ ses ç k µ na VCR veya Lazer disk player Sol ses ç k µ na RCA Amplifikatör RCA Saπ ses ç k µ na Sol ses ç k µ na Harici hoparlör Harici hoparlör Türkçe18

21 REMOTE CONTROLLER RUM104 Temel Çal µma Power ON OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modlar LCD monitör güç göstergesi, güç aç ld π nda yeµile, kapat ld π nda k rm z ya döner. Monitör gücü aµaπ daki üç yolla aç labilir veya kapanabilir: 1. Güç düπmesine basmak. Not: Uzaktan kumanday kullanmadan önce, LCD monitörün Ana Güç Düπmesini aç n. INPUT MUTE Güç Düπmesi 2. Uzaktan kumandan n kullan lmas. Not: Uzaktan kumanday kullanmadan önce, LCD monitörün Ana Güç Düπmesini aç n. 3. Ana Güç Düπmesine basmak. Not: LCD yi kapatmak için Ana Güç Düπmesi kullan ld π nda, uzaktan kumanda ve güç düπmesi ON (AÇIK) modunu aktive etmeyecektir. Bu iki seçeneπi kullanmadan önce Ana Güç Düπmesini aç k moduna getirdiπinizden emin olun. Ana Güç Düπmesi Türkçe19 Türkçe

22 Güç Göstergesi Durum Power ON (Güç AÇIK) Yeµil Power OFF (Güç KAPALI) K rm z Power Standby (Bekleme) K rm z ve Yeµil Güç daresini Kullanma OSM Bilgisi RGB1, 2, 3 RGB x kHz 60Hz AUDIO : 1 SCREEN SIZE : FULL ) Video Input mode (Video Giriµ modu) Input signal Information (Giriµ sinyal Bilgisi) Audio input mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) LCD monitör VESA onayl DPMS Güç dare fonksiyonunu takip eder. Güç idare fonksiyonu, klavye veya fare belli bir süre kullan lmay nca ekran n güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur. Bir video kaynaπ seçmek DVD/HD DVD/HD AUDIO : 3 SCREEN SIZE : WIDE Video Input mode (Video Giriµ modu) Audio input mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) Bir video kaynaπ n görüntülemek için: [VIDEO] yu ayarlamak için giriµ düπmesini kullan n. Video düπmesine bas n. COLOUR SYSTEM (RENK S STEM ) menüsünü kullanarak video format n za baπl olarak [PAL], [SECAM] ayar n yap n Resim Boyutu VIDEO VIDEO<S> NTSC AUDIO : 3 SCREEN SIZE : NORMAL Video Input mode (Video Giriµ modu) Input Signal Colour System mode Audio (Giriµ Sinyali input mode Renk Sistemi modu) Picture Audio input Size mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) RGB 1, 2, 3 FULL* NORMAL (TAM) DVD/HD, Video WIDE FULL NORMAL (GEN Ω) (TAM) FULL (TAM) NORMAL WIDE (GEN Ω) PIP veya POP Ana:RGB2 Alt:VIDEO<S> RGB x kHz 60Hz AUDIO : 1 VIDEO<S> NTSC SCREEN SIZE : FULL ) Ana Main resim picture Bilgisi Information kinci Sub picture resim bilgisi Information Ana Main resim picture Bilgisi Information *NOT: Full (Tam) sadece WXGA (1280 x 768) için Resim Modu RGB 1, 2, 3 HIBRIGHT srgb STANDARD (STANDART) DVD/HD, Video HIBRIGHT CINEMA STANDARD (S NEMA) (STANDART) Türkçe20

23 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri Bilgisayar Giriµi Alt menüyü seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n Karar vermek için SET (AYAR) düπmesine bas n Fonksiyonu veya kontrolü seçmek için YUKARI veya AΩA I ve ARTI veya EKS tuµuna bas n Karar vermek için SET dü mesine bas n Uzaktan Kumanda SET SET SET SET Seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) düπmesi Karar vermek için INPUT (G R Ω) düπmesine bas n INPUT (G R Ω) düπmesi Kontrol Paneli INPUT INPUT Seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n Karar vermek için INPUT (G R Ω) düπmesine bas n OSM ekran COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE Ana Menü PICTURE (RES M) (PARLAKLIK) Alt Menü 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) *:sadece G R Ω RGB2/3 (KESK NL K) *:sadece G R Ω RGB2/3 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) *:sadece G R Ω RGB2/3 COLOR CONTROL (RENK KONTROL) 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL R 0 Y 0 G 0 C 0 COLOR CONTROL B 0 COLOR TEMPERATURE M 0 S 0 Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. Alt tane önceden ayarlanm µ renk ayar yla, istenilen renk ayar seçilir. Renk s s her seçenekte artar veya azal r. R, Y, G, C, B, M, S: Seçilene baπl olarak K rm z, Sar, Yeµil, Turkuaz, Magenta ve Satürasyonu artt r r veya azalt r. Renkteki deπiµim ekranda görülür ve yön (azaltma veya artt rma) renk çubuklar üzerinde gösterilir. Türkçe21 Türkçe

24 COLOR TEMPERATURE (RENK ISISI) COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE COLOR TEMPERATURE L H Tüm ekran n renk s s n ayarlamak için. Güçlü renk s s ayarlamak ekran k r m z laµt r r ve yüksek renk s s ayarlamak ekran mavileµtirir. (RES M SIFIRLAMA) COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü SCREEN (EKRAN) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 H POSITION (YATAY KONUM) H POSITION H POSITION V POSITION 50 CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET LCD ekran alan ndaki Yatay Görüntü konumunu kontrol eder. Ekran saπa hareket ettirmek için tuµuna bas n. Ekran sola hareket ettirmek için tuµuna bas n. V POSITION (D KEY KONUM) H POSITION V POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE 50 H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET LCD ekran alan ndaki Dikey Görüntü konumunu kontrol eder. Ekran YUKARI hareket ettirmek için tuµuna bas n. Ekran AΩA I hareket ettirmek için tuµuna bas n. CLOCK (SAAT) *:sadece G R Ω RGB2/3 H POSITION CLOCK V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Ekrandaki görüntünün enini saπa doπru geniµletmek için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün enini sola doπru daraltmak için tuµuna bas n. CLOCK PHASE (SAAT FAZI) *:sadece G R Ω RGB2/3 H POSITION CLOCK PHASE V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Görüntünün karl l π n deπiµtirmek için. H RESOLUTION (YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK) H RESOLUTION H POSITION V POSITION 1024 CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Ayar artt rarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar. Ekrandaki görüntünün enini geniµletmek için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün enini daraltmak için tuµuna bas n. V RESOLUTION (D KEY ÇÖZÜNÜRLÜK) H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET V RESOLUTION 768 Ayar artt rarak ya da azaltarak dikey boyutu ayarlar. Ekrandaki görüntünün boyunu art rmak için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün boyunu azaltmak için tuµuna bas n. SCREEN RESET (EKRAN SIFIRLAMA) H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET SCREEN RESET NO YES Ekran s f rlamay seçmek, EKRAN ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe22

25 Ana Menü AUDIO (SES) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 TREBLE (T Z) TREBLE TREBLE BASS AUDIO RESET MENU:END :SEL EXIT:PRE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. BASS (BAS) TREBLE BASS BASS AUDIO RESET Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP SIZE PIP AUDIO LARGE PIP RESET MIDDLE SMALL REMOTEPIP Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek Büyük, Orta, Küçük ve UZAKPIP mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SES ) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçtiπinizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION 1 (YAPILANDIRMA 1) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 AUTO SETUP (OTOMAT K KURULUM) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO SETUP AUTO POWER SAVE NO YES FACTORY PRESET Yes i seçin ve kontrast, yatay konumu, dikey konumu, saati, saat faz n otomatik olarak ayarlamak için SET dü mesine bas n. AUTO ADJUST (OTOMAT K AYAR) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET AUTO ADJUST ON OFF Otomatik ayar ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek. ON (AÇIK) seçildi inde, otomatik saat faz ayar giriµ sinyalini de iµtirir. AUTO (OTOMAT K PARLAKLIK) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET AUTO ON OFF Türkçe23 Otomatik parlakl k ayar n ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek. ON (AÇIK) seçildi inde, otomatik parlakl k ayar giriµ sinyalini de iµtirir. Türkçe

26 POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET POWER SAVE ON OFF Güç idaresi ON/OFF (AÇIK/KAPALI) modunu seçmek. (D L) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO ENGLISH POWER SAVE DEUTSCH FACTORY PRESET :SEL EXIT:PRE SET:NEXT ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN MENU:END OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. (KAPANMA ZAMANLAYICI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. FACTORY PRESET (FABR KA AYARLARI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET FACTORY PRESET NO YES YES i seçmek OSM kontrol ayarlar n n tümünü fabrika ayarlar na geri döndürmenize imkan saπlar. Ana Menü CONFIGURATION 2 (YAPILANDIRMA 2) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 LONG CABLE ON/OFF (UZUN KABLO AÇIK/ KAPALI) LONG CABLE ON/OFF LONG CABLE MANUAL LONG CABLE ON OFF Uzun kablo telafisi yap labilir. ON (AÇIK) seçildiπinde, OTOMAT K Kurulum telafi dizgesi uygular. Ayar için ekteki CDROM a bak n. *:sadece G R Ω RGB2/3 LONG CABLE MANUAL (UZUN KABLO KILAVUZU) *:sadece G R Ω RGB2/3 LONG CABLE ON/OFF LONG CABLE MANUAL LONG CABLE MANUAL R DELAY 0 G DELAY 0 B DELAY 0 R 0 G 0 B 0 SOG PEAK 0 Uzun analog sinyal kablolar kullan ld π nda ortaya ç kan görüntü kalitesi bozulmas, en iyi görüntü kalitesi için manuel olarak ayarlanabilir. Türkçe24

27 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri DVD&HD Giriµi Ana Menü PICTURE (RES M) (PARLAKLIK) Alt Menü COLOR 50 PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) COLOR 50 Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. (KESKINLIK) COLOR 50 Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. COLOR (RENK) COLOR COLOR Ekran n renk derinliπini ayarlar. Renk derinliπini art rmak için tuµuna bas n. Renk derinliπini azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) COLOR Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. (RESiM SIFIRLAMA) COLOR NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü AUDIO (SES) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü TREBLE (T Z) TREBLE BASS AUDIO RESET TREBLE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. BASS (BAS) TREBLE BASS AUDIO RESET BASS MENU:END :SEL EXIT:PRE Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Türkçe25 Resim s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe

28 Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP SIZE LARGE MIDDLE SMALL Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek Büyük, Orta ve Küçük mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SESI) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçtiπinizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION (DiL) CONFIGURATION RESET ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) CONFIGURATION RESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. (KAPANMA ZAMANLAYICI) CONFIGURATION RESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) CONFIGURATION RESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. CONFIGURATION RESET (YAPILANDIRMA SIFIRLAMA) CONFIGURATION RESET CONFIGURATION RESET NO YES Yap land rma s f rlamay seçmek, tüm yap land rma ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe26

29 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri AV Giriµi Ana Menü PICTURE (RES M) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü (PARLAKLIK) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar. Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. (KESKINLIK) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. TINT (TINT) TINT COLOR NOISE REDUCTION TINT Ekran n tint ini ayarlar. tuµuna bas ld π nda Skin rengi yeµilleµir. tuµuna bas ld π nda Skin rengi morlaµ r. COLOR (RENK) TINT COLOR NOISE REDUCTION COLOR Ekran n renk derinliπini ayarlar. Renk derinliπini art rmak için tuµuna bas n. Renk derinliπini azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) TINT COLOR NOISE REDUCTION Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. NOISE REDUCTION (GÜRÜLTÜ G DERME) TINT COLOR NOISE REDUCTION NOISE REDUCTION ON OFF Otomatik Gürültü giderme fonksiyonunu aktive eder. (RESiM SIFIRLAMA) TINT COLOR NOISE REDUCTION NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ayarlar ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe27 Türkçe

30 Ana Menü AUDIO (SES) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü TREBLE (T Z) TREBLE BASS AUDIO RESET TREBLE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BASS (BAS) TREBLE BASS AUDIO RESET BASS MENU:END :SEL EXIT:PRE BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Ses s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP SIZE LARGE MIDDLE SMALL Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek. Büyük, Orta ve Küçük mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SESI) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçti inizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION (DiL) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. Türkçe28

31 (KAPANMA ZAMANLAYICI) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. COLOR SYSTEM (RENK S STEM) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET COLOR SYSTEM PAL SECAM Giriµ video format n za baπl olarak renk sistemini seçmek. NTSC otomatik ayard r. CONFIGURATION RESET (YAPILANDIRMA SIFIRLAMA) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET CONFIGURATION RESET NO YES Yap land rma s f rlamay seçmek, tüm yap land rma ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe29 Türkçe

32 RS232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek RS232C arabirimli bir bilgisayar baπlayarak LCD monitör uzaktan kumanda edilebilir. Aµaπ daki fonksiyonlar bilgisayar taraf ndan kontrol edilebilir: Monitörün AÇILMASI veya KAPANMASI. Giriµ sinyallerinin deπiµtirilmesi. Baπlant LCD Monitör IBM PC veya IBM PC uyumlu PC veya IBM uyumlu RS232C terminaline RS232C Kablo NOT: Bilgisayar n zda sadece 25pin seri baπlant noktal baπlay c varsa, bir 25pin seri baπlant noktal adaptör gerekir. Ayr nt lar için sat c n zla baπlant kurun. 1) Arabirim PROTOKOL BAUD RATE VER UZUNLU U PARITE BIT STOP BIT AKIΩ KONTROLÜ RS232C 9600 [bps] 8 [bit] NONE (YOK) 1 [bit] NONE (YOK) Bu LCD monitör RS232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlar n kullan r. RS232C kablo null modem tipinde olmal d r. 2) Kumanda komut protokolü Bir komut µu µekilde yap land r l r: adres kodu, fonksiyon kodu, veri kodu ve sonland rma kodu. Bir komutun uzunluπu fonsiyona baπl olarak deπiµkendir. Adres kodu Fonksiyon kodu Veri kodu Sonland rma kodu HEX 30h 30h Fonksiyon Veri 0Dh ASCII '0' '0' Fonksiyon Veri [Adres kodu] 30h 30h (ASCII kodu, '0' '0'), sabit. [Fonksiyon kodu] Tan ml bir kumanda kodu. [Veri kodu] Tan ml bir deπer. Tüm kumanda komutlar nda mevcut deπildir. [Sonland rma kodu] 0Dh (ASCII kodu, ' '), sabit. Türkçe30

33 3) Kumanda dizgesi (1) Bir komut bilgisayardan LCD monitöre 400 ms içinde yollan r. (2) LCD monitör bir kodu ald ktan ve uygulad ktan 400ms* sonra geri dönüµ komutu yollar. Komut doπru bir µekilde al nmam µsa, LCD monitör geri dönüµ komutunu yollamaz. (3) Bilgisayar komutu kontrol eder ve yollad π komutun yerine getirilip getirilmediπini denetler. (4) LCD monitör geri dönüµ kodundan baµka birçok kod yollar. RS232C yoluyla kontrol dizgesi kullan ld π nda, diπer kodlar n bilgisayar taraf ndan reddedilmesi gereklidir. *: Geri dönüµ emrinin yollanmas koµullara baπl olarak gecikebilir (giriµ sinyalini deπiµtirirken, vs) Örnek: Gücü AÇMA (Karµ gelen ASCII kodu ' ' ) Bilgisayardan komut yollama D '0' '0' '!' ' ' LCD monitörden Durum kodu D '0' '0' '!' ' ' Anlam Komut GÜÇ AÇIK Komut al nd (Komut geri yans d ) 4) Çal µma komutlar Çal µma komutlar, LCD monitörün temel çal µma ayarlar n uygular. Sinyali deπiµtirirken çal µmayabilir: Çal µma ASCII HEX GÜÇ AÇIK! 21h GÜÇ KAPALI " 22h G R Ω RGB 1 _r1 5Fh 72h 31h G R Ω RGB 2 _r2 5Fh 72h 32h G R Ω RGB 3 _r3 5Fh 72h 32h G R Ω VIDEO _v1 5Fh 76h 31h G R Ω DVD/HD _v2 5Fh 76h 32h POWER OFF (GÜÇ KAPATMA) komutu güç aç ld ktan sonraki 1 dakika boyunca çal µmaz. POWER ON (GÜÇ AÇMA) komutu güç kapat ld ktan sonraki 1 dakika boyunca çal µmaz. Türkçe31 Türkçe

MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu

MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu Bildirim Æreticinin Bildirimi Burada bildirmekteyiz ki, renkli monitör MultiSync FE750+ (JC-17W41) aµaπ dakilere uygundur Konsey Yönetmeliπi 73/23/EEC: - EN 60950 Konsey

Detaylı

MultiSync E232WMT. Kullanıcı Kılavuzu

MultiSync E232WMT. Kullanıcı Kılavuzu MultiSync E232WMT Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Dikkat, Uyarı...Türkçe-1 Kayıt Bilgisi...Türkçe-2 Önerilen kullanım...türkçe-3 İçerik...Türkçe-5 Hızlı Başlangıç...Türkçe-6 Kontroller...Türkçe-10 Teknik

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Portatif Projektör P420X/P350X/P350W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. sürüm, Ocak 2011 Macintosh, Mac OS X ve PowerBook, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari

Detaylı

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Projektör PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Apple, Mac, Mac OS ve MacBook, Apple Inc'in ABD

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Model No. TH-42LFE6E TH-50LFE6E Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Sayın Panasonic Müşterisi Panasonic kullanıcıları

Detaylı

PX750U2/PX700W2/PX800X2

PX750U2/PX700W2/PX800X2 Projektör PX750U2/PX700W2/PX800X2 Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X, NP-PX800XG Aksi belirtilmedikçe her model sırasıyla PX750U2, PX700W2 ve PX800X2 olarak

Detaylı

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W

UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Portatif Projektör UM330X/UM280X/ UM330W/UM280W Kullanıcı Kılavuzu UM280X ve UM280W Kuzey Amerika'da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-UM330X, NP-UM280X, NP-UM330W, NP-UM280W Ver. 1/09/12 Apple, Mac, Mac

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W

Projektör L50W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-L50W Projektör L50W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-L50W 2. baskı Kasım 2011 DLP ve BrillianColor, Texas Instruments in ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation ın ticari markası

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

Projektör PE401H. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-PE401H

Projektör PE401H. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-PE401H Projektör PE401H Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-PE401H Ver.1/04/2013 DLP, BrilliantColor ve DLP Link, Texas Instruments'ın ticari markalarıdır. IBM, International Business Machines Corporation'ın ticari

Detaylı

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD7820HD DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14937 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1)

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

FOCUS. (Kısa Mesafeli Modeller) (STD Mesafeli Modeller) Veri Projektörü Kullanıcı Kılavuzu

FOCUS. (Kısa Mesafeli Modeller) (STD Mesafeli Modeller) Veri Projektörü Kullanıcı Kılavuzu FOCUS (Kısa Mesafeli Modeller) (STD Mesafeli Modeller) Veri Projektörü Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Anmärkning om användningen...3 Güvenlik Bilgileri...3 Göz Güvenliği Uyarıları...4 Önlemler...4 Ürün

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

LCD Monitör Kullanım Kılavuzu

LCD Monitör Kullanım Kılavuzu SMT-4023 / 4023N LCD Monitör Kullanım Kılavuzu Olanakları Hayal Et Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Maksimum hizmet elde etmek için lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register adresinden

Detaylı

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler...1 Kullanım Uyarısı...2. Ekler...52. Kurulum...11. Kullanıcı Kontrolleri...19. 1 Türkçe

İçindekiler. İçindekiler...1 Kullanım Uyarısı...2. Ekler...52. Kurulum...11. Kullanıcı Kontrolleri...19. 1 Türkçe İçindekiler İçindekiler...1 Kullanım Uyarısı...2 Güvenlik Bilgileri...2 Önlemler...3 Göz Güvenliği Uyarıları...5 Ürün Özellikleri...5 Giriş...6 Pakete Genel Bakış...6 Ürüne Genel Bakış...7 Ana Ünite...

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS15052 çindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Ba langıç

Detaylı