LCD " LCD Renkli Monitör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LCD3000 30" LCD Renkli Monitör"

Transkript

1 LCD " LCD Renkli Monitör Kullan c Kılavuzu

2 çindekiler Önemli Bilgi... Türkçe1 D KKAT, UYARI... Türkçe1 Bildirim... Türkçe2 UYUMLULUK B LD R M... Türkçe2 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen Kullan m... Türkçe3 çindekiler... Türkçe4 Parçalar n smi ve Fonksiyonlar... Türkçe5 Kontrol Paneli... Türkçe5 Terminal Paneli... Türkçe6 Uzaktan Kumanda... Türkçe7 Uzaktan Kumanda için Çal µma Aral π... Türkçe8 Uzaktan kumanda korunmas... Türkçe8 Kurulum µlemi... Türkçe9 LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak... Türkçe10 Baπlant lar... Türkçe12 Kablo Diyagram... Türkçe12 Kiµisel Bilgisayar Baπlamak... Türkçe13 LCD Monitörü Kiµisel Bilgisayara Baπlamak... Türkçe13 Macintosh Bilgisayar Baπlamak... Türkçe14 LCD Monitörü Macintosh a baπlamak... Türkçe14 Dijital Arabirim Cihaz yla Baπlant... Türkçe15 LCD Monitörü Dijital Ç k µ olan bir Bilgisayara baπlay n... Türkçe15 Bir VCR Baπlamak... Türkçe16 LCD Monitörü VCR a veya Lazer Disk Player a Baπlamak... Türkçe16 Ç k µ bileµeniyle bir DVD Player baπlamak... Türkçe17 LCD Monitörü DVD Player a Baπlamak... Türkçe17 Stereo Amplifikatör Baπlamak... Türkçe18 LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Baπlamak... Türkçe18 Temel Çal µma... Türkçe19 Power ON OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modlar... Türkçe19 Güç Göstergesi... Türkçe20 Güç daresini Kullanma... Türkçe20 Bir video kaynaπ seçmek... Türkçe20 Resim Boyutu... Türkçe20 Resim Modu... Türkçe20 OSM Bilgisi... Türkçe20 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri Bilgisayar Giriµi... Türkçe21 PICTURE (RES M)... Türkçe21 SCREEN (EKRAN)... Türkçe22 AUDIO (SES)... Türkçe23 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe23 CONFIGURATION 1 (YAPILANDIRMA 1)... Türkçe23 CONFIGURATION 2 (YAPILANDIRMA 2)... Türkçe24 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri DVD&HD Giriµi... Türkçe25 PICTURE (RES M)... Türkçe25 AUDIO (SES)... Türkçe25 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe26 CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)... Türkçe26 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri AV Giriµi... Türkçe27 PICTURE (RES M)... Türkçe27 AUDIO (SES)... Türkçe28 PICTURE ON PICTURE (RES M Ç NDE RES M)... Türkçe28 CONFIGURATION (YAPILANDIRMA)... Türkçe28 RS232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek... Türkçe30 Özellikler... Türkçe32 Sorun Giderme... Türkçe33 LCD3000 Özellikleri... Türkçe34 Pin Tayini... Türkçe35

3 Önemli Bilgi D KKAT YANGIN VEYA ΩOK TEHL KES N ÖNLEMEK Ç N, C HAZ YA MUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA, BU C HAZIN POLAR ZE F Ω N UÇLAR TAM OTURMADI I TAKD RDE B R UZATMA KABLOSU YA DA BAΩKA PR ZLERDE KULLANMAYIN. ÇER S NDE YÜKSEK VOLTAJLI B LEΩENLER BULUNDU U Ç N KASAYI AÇMAKTAN KAÇININ. SERV S Ç N YETK L SERV S PERSONEL NE BAΩVURUN. UYARI UYARI: ELEKTR K ΩOKU R SK N AZALTMAK Ç N, GÜÇ KABLOSUNUN PR ZDEN ÇEK LD NDEN EM N OLUN. B R ME G DEN GÜCÜN TAMAMEN KES LD NDEN EM N OLMAK Ç N, LÜTFEN GÜÇ KABLOSUNU AC PR Z NDEN ÇEK N. KAPA I (VEYA ARKASINI) AÇMAYIN. Ç KISIMDA KULLANICININ LG LENEB LECE HERHANG B R PARÇA BULUNMAMAKTADIR. SERV S Ç N YETK L SERV S PERSONEL NE BAΩVURUN. Bu sembol, kullan c y cihaz n içindeki izole edilmemiµ voltaj n elektrik µoku yaratabilecek büyüklükte olduπu konusunda uyar r. Bu yüzden, cihaz n içerisindeki herhangi bir parçaya temas etmek tehlikelidir. Bu sembol, kullan c y bu cihaz n kullan m ve bak m ile ilgili önemli belgelerin pakete dahil olduπu konusunda bilgilendirir. Bu yüzden, herhangi bir soruna yol açmamak için dikkatle okunmal d r. Kanada letiµim Departman Uyumluluk Bildirimi DOC: Bu B S n f dijital cihaz, Kanada nterferans Yaratan Cihazlar Yönetmeliπinin tüm gereksinimlerini karµ lamaktad r. CUL: CUL µaretine sahiptir ve CAN/CSA C22.2 No ye göre Kanada Güvenlik Yönetmeliklerinin tüm gereksinimlerini karµ lamaktad r. FCC Bilgisi 1. Radyo ve televizyon al m ile interferans yaratmamak için LCD3000 (L30HV201) renkli monitör ile birlikte aµaπ da özellikleri belirtilen kablolar kullan n. (1) FCC uygunluπunu saπlamak için lütfen saπlanan veya dengi bir güç kablosu kullan n. (2) Lütfen saπlanan blendajl video sinyal kablosunu kullan n, 15pin mini DSUB 15pin mini DSUB kablo. 2. Bu cihaz test edilmiµ ve FCC Kurallar bölüm 15 e giren B S n f dijital ayg t limitlerine uygun olduπu saptanm µt r. Bu limitler bulunulan yerde zararl interferanslara karµ güvenilir koruma saπlamak için tasarlanm µt r. Bu cihaz radyo frekans enerjisi yarat r, kullan r ve yayabilir ve eπer talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullan lmazsa radyo iletiµimine zararl interferans yaratabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda intereferans olmayacaπ n n garantisi yoktur. Eπer bu cihaz, radyo veya televizyon al m na cihaz n aç lmas ve kapat lmas ile belirlenebilen zararl interferansa sebeb olursa, kullan c interferans aµaπ daki önlemlerden bir veya birkaç ile düzeltmeyi deneyebilir. Al c antenin yönünü veya yerini deπiµtirin. Al c ile cihaz aras ndaki mesafeyi artt r n. Cihaz, al c n n baπl olduπu devreden farkl bir devreye baπl bir prize tak n. Yard m için sat c n za veya deneyimli bir radyo/tv teknisyenine baµvurun. Eπer gerekliyse, kullan c ilave öneriler için sat c veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine baµvurabilir. Kullan c, Federal letiµim Komisyonu (Federal Communication Commision) taraf ndan haz rlanan aµaπ daki kitapç π faydal bulabilir: How to Identify and Resolve RadioTV Interference Problems (RadyoTV Interferans Problemlerini Belirleme ve Çözme). Bu kitapç k U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., den saπlanabilir, Stok No Türkçe1 Türkçe

4 Bildirim Üreticinin Bildirimi Burada bildirmekteyiz ki, renkli monitör LCD3000 aµaπ da belirtilenlere uygundur: Konsey Yönetmeliπi 73/23/EEC: EN Konsey Yönetmeliπi 89/336/EEC: EN EN EN EN ve aµa daki iµarete sahip oldu unu onaylar z NECMitsubishi Electric Visual Systems Corporation 41323, Shibaura, MinatoKu Tokyo , Japonya UYUMLULUK B LD R M Bu cihaz FCC Kurallar Bölüm 15 ile uyumludur. Çal µt rma aµaπ daki iki koµula baπl d r. (1) Bu cihaz zararl interferansa sebep olmaz ve (2) bu cihaz gelen interferanslar istenilmeyen çal µmaya sebep olsa bile almal d r. A.B.D Sorumlusu: NECMitsubishi Electronics Display of America, Inc. Adres: 1250 North Arlington Heights Road, Suite 500 Itasca, Illinois Tel. No.: (630) Ürün Tipi: Bilgisayar Monitörü Equipment Classification: B S n f Cihaz Model: LCD3000 Yukar da belirtilen cihaz n FCC Kurallar nda belirlenen teknik standartlara uygun olduπunu bildiririz. Windows, Microsoft Corporation n kay tl ticari markas d r. NEC, NEC Corporation n kay tl ticari markas d r. ENERGY STAR A.B.D de kay tl bir ticari markad r. Diπer tüm markalar ve ürünler, sahiplerinin ticari markalar veya kay tl ticari markalar d r. ENERGY STAR Ortaπ olarak NECMitsubishi Electronics Display of America, bu ürünün enerji verimliliπi için ENERGY STAR kurallar na uygunluπunu belirlemiµtir. ENERGY STAR amblemi herhangi bir ürün veya hizmet üzerinde EPA yapt r m n göstermez. Türkçe2

5 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen Kullan m LCD3000 LCD RENKL MONITÖRÜ KURARKEN VE KULLANIRKEN, EN Y PERFORMANS Ç N LÜTFEN AΩA IDAK NOKTALARA D KKAT ED N: MON TÖRÜ AÇMAYIN. ç k s mda kullan c n n ilgilenebileceπi herhangi bir parça bulunmamaktad r ve kapaπ açmak ya da ç kartmak sizi ciddi µok tehlikeleri veya diπer risklere maruz b rakabilir. Tüm bak m iµleri için yetkili servis elemanlar na baµvurun. Kasaya herhangi bir s v dökmeyin ya da monitörünüzü su yak n nda kullanmay n. Tehlikeli voltaj noktalar na temas ederek zararl ya da öldürücü olabileceπi için ve elektrik µoku, yang n ya da cihaz ar zas na yol açabileceπi için kasadaki yuvalara herhangi bir cisim sokmay n. Güç kablosu üzerine aπ r cisimler koymay n. Kablodaki hasar, µok ya da yang na yol açabilir. Monitörün düµmesine ve ciddi µekilde hasar görmesine sebep olabileceπi için bu ürünü eπimli ya da dengesiz taµ y c, stand veya masa üzerine yerleµtirmeyin. LCD3000 LCD monitörü AC V güç kaynaπ ile kullan rken, kullan lan AC güç kaynaπ n n saπlad π voltaja uygun güç kablosu kullan n. Kullanacaπ n z güç kablosu ülkenizdeki güvenlik standartlar na uygun ve onaylanm µ olmal d r. (Avrupa da H05VVF 3G 1 mm 2 kullan lmal d r) ngiltere de, bu monitörle birlikte BS onayl, (13A) sigortal fiµi olan güç kablosu kullan n. Eπer monitörün içinden güç kablosu ç kmad ysa sat c n za baµvurun. Monitörün üzerine herhangi birµey koymay n ve monitörü d µar da kullanmay n. LCD monitörün içindeki floresan lambalar n içinde civa bulunmaktadir. Güç kablosunu k v rmay n. Monitörü yüksek s cakl kta, nemli, tozlu ya da yaπl alanlarda kullanmay n. Cam k r l rsa dikkatli olun. Monitörün üzerindeki havaland rmay kapatmay n. Eπer monitör veya cam k r l rsa, s v kristale dokunmay n ve dikkatli olun. Is n n düzgün olarak daπ lmas için, monitörün etraf nda yeterli havaland rma alan olmas na dikkat edin. Havaland rma boµluklar n kapatmay n ya da monitörü radyatör veya diπer s kaynaklar n n yak n na yerleµtirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir µey koymay n. Güç kablosu, sistemi güç kaynaπ ndan ay rman n birincil yoludur. Monitör, kolayca eriµilebilen bir prize yak n olarak kurulmal d r. Taµ rken dikkatli olun. Ambalaj taµ ma için saklay n. Bu tüpü atman z gerektiπinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallar na uyun. Cihaz güvenirliliπi için, arka kasadaki delikleri kirden ve tozdan ar nd rmak için en az y lda bir kere temizleyin. Lambalar atman z gerektiπinde lütfen belediyenizin yönetmelik ve kurallar na uyun. Aµaπ daki durumlarda, monitörünüzü hemen fiµten çekin ve servis için yetkili servis personeline baµvurun. Güç kaynaπ kablosu ya da fiµi hasar gördüπünde. Monitörün üstüne s v döküldüπünde veya içine herhangi bir nesne düµtüπünde. Monitör yaπmur veya suya maruz kald π nda. Monitör düµtüπünde veya kasas hasar gördüπünde. Monitör, kullan m talimatlar na uyman za raπmen normal çal µm yorsa. Güç kablosunu k v rmay n. Monitörü yüksek s cakl kta, nemli, tozlu ya da yaπl alanlarda kullanmay n. Cam k r l rsa dikkatli olun. Monitörün üzerindeki havaland rmay kapatmay n. Eπer monitör veya cam k r l rsa, s v kristale dokunmay n ve dikkatli olun. Is n n düzgün olarak daπ lmas için, monitörün etraf nda yeterli havaland rma alan olmas na dikkat edin. Havaland rma boµluklar n kapatmay n ya da monitörü radyatör veya diπer s kaynaklar n n yak n na yerleµtirmeyin. Monitörün üzerine hiçbir µey koymay n. Güç kablosu, sistemi güç kaynaπ ndan ay rman n birincil yoludur. Monitör, kolayca eriµilebilen bir prize yak n olarak kurulmal d r. Taµ rken dikkatli olun. Ambalaj taµ ma için saklay n. Tavsiye Edilen Kullan m En iyi performans için 20 dakika s nmas n bekleyin. LCD monitörün yüzeyini tiftiksiz, aµ nd r c olmayan bir bez ile temizleyin. Temizleme solüsyonlar veya cam temizleyici kullanmay n! Okunabilirliπi artt rmak için monitörün parlakl k ve kontrast kontrollerini ayarlay n. Görüntü sabitlenmesini engellemek için (görüntü sonras efektleri) monitörde sabit desenleri uzun süre görüntülemekten kaç n n. Ekran µ π lambas az miktarda civa içerir. Atmak istediπinizde uygun µekilde taµ y n. Türkçe3 Türkçe

6 REMOTE CONTROLLER RUM104 çindekiler Yeni LCD3000 LCD monitör kutunuz* aµaπ dakileri içermelidir: Desteπi ile birlikte LCD3000 LCD monitör Güç Kablosu (3m) PC Video Sinyal Kablosu SC B113 (4m) Kullan c K lavuzu Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller K skaç x 2 Vida (M4 x 10) x 2 CDROM Ferrit göbek Ferrit göbek Güç Kablosu PC Video Sinyal Kablosu (DSUB DSUB Kablosu) K skaç x 2 Vida (M4 x 10) x 2 CDROM Kullan c K lavuzu Uzaktan Kumanda ve Kalem (AA) Piller * Monitörü taµ mak veya bir yere göndermek için orjinal kutusunu ve ambalaj malzemesini saklamay unutmay n. Aµaπ daki bileµenler isteπe baπl olarak haz rlanm µt r. Harici Hoparlör Türkçe4

7 Parçalar n smi ve Fonksiyonlar Kontrol Paneli INPUT 10 EXIT INPUT MUTE düπmesi POWER (GÜÇ) düπmesi ( ) Gücü açar/kapat r. Ayr ca sayfa 19 ya bak n. 2 MUTE (SESS Z) düπmesi Sesi AÇAR/KAPATIR. 3 INPUT (G R Ω) düπmesi OSM menüsündeki SET (AYAR) düπmesinin iµlevini görür. RGB giriµ baπlay c s ile baπlanan sinyali seçer. [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD] ve [VIDEO] aras ndaki geçiµleri yapar. 4 PLUS (ARTI) düπmesi OSM menüsü ile ayar art rmak için () düπmesi iµlevini görür. OSM menüsü kapat ld π nda ses ç k µ seviyesini art r r. 7 DOWN (AΩA I) düπmesi ( ) OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan aµaπ hareket ettirerek tuµu iµlevi görür. 8 EXIT (ÇIKIΩ) düπmesi OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle bir önceki menüye dönerek ÇIKIΩ tuµu iµlevini görür. 9 Uzaktan kumanda alg lay c s ve Güç Göstergesi Uzaktan kumanda sinyalini al r (uzaktan kumanday kullan rken). Ayr ca sayfa 9 ya bak n. LCD monitör aktifken yeµil yanar, LCD monitör GÜÇ KAPALI modundayken k rm z yanar ve LCD monitör GÜÇ TASARRUFU modundayken yeµil ve k rm z yanar. 5 MINUS (EKS ) düπmesi OSM menüsü ile ayar azaltmak için () düπmesi iµlevini görür. OSM menüsü kapat ld π nda ses ç k µ seviyesini azalt r. 6 UP (YUKARI) düπmesi ( ) OSM menüsü kapat ld π nda OSM menüsünü aktive eder. OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan yukar hareket ettirerek tuµu iµlevi görür. Türkçe5 10 Ana Güç Düπmesi Ana güç açma/kapama Düπmesi için bak n z. 11 Kontrol Tuµu Kilitleme Modu Bu kontrol tüm Kumanda Tuµu fonksiyonlar na eriµimi tamamen kilitler. Kumanda tuµu kilitleme fonksiyonunu aktive etmek için, ve tuµlar na ayn anda bas n ve 3 saniyeden fazla bas l tutun. Kullan c moduna geri dönmek için, ve tuµlar na ayn anda bas n ve 3 saniyeden fazla bas l tutun. Türkçe

8 Terminal Paneli 10 L R L R SPEAKER OUT 9 RS AUDIO VIDEO RGB OUT VIDEO IN OUT IN 3 IN 2 OUT R G B H V SVIDEO IN IN R/Cr/Pr G/Y H V RGB 2 (DSUB) RGB 1 (DVID) AUDIO 1 PC IN AC G R Ω baπlay c s Saπlanan güç kablosu ile baπlar. 2 RGB 1 G R Ω (DVID) Dijital RGB ç k µ olan bir bilgisayardan dijital RGB sinyallerinin giriµini saπlar. * Bu baπlay c analog giriµleri desteklemez. 3 RGB 2 G R Ω (mini DSub 15 pin) Kiµisel bir biligisayardan veya diπer RGB cihaz ndan analog RGB sinyallerinin giriµini saπlar. 4 RGB 3 DVD/HD [R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb, H, V] (BNC) G R Ω baπlay c s : Analog RGB sinyallerinin veya diπer RGB cihaz ndan gelen sinyallerin giriµini saπlar. DVD player ve HDTV lazer disk player gibi cihazlar baπlamaya da yarar. G/Y baπlay c s na bir SynconGreen sinyali baπlanabilir. 5 RGB ÇIKIΩ baπlay c s (BNC) RGB 2 ve 3 den gelen sinyalin ç k µ n saπlar. 6 SES G R Ω 1, 2, 3 Bilgisayar, VCR veya DVD player gibi harici cihazlardan gelen ses sinyalinin giriµini saπlar. 7 SES ÇIKIΩI SES G R Ω 3 fiµinden gelen ses sinyalinin ç k µ n saπlar. 8 VIDEO VIDEO G R Ω baπlay c s (BNC ve RCA): Kompozit video sinyali giriµi saπlar. BNC ve RCA baπlay c lar ayn anda kullan lamaz. (Sadece bir giriµ kullan l r). V DEO ÇIKIS baglayicisi (BNC): V DEO G R Ω baπlay c s ndan gelen kompozit video sinyalinin ç k µ n saπlar. SVIDEO G R Ω baπlay c s (DIN 4 pin): Svideo (Y/C ayr sinyali) giriµini saπlar. 9 HAR C KONTROL (mini DSub 9 pin) G R Ω baπlay c s : LCD monitörü, bilgisayar gibi RGB cihaz ndan çal µt r rken kullan n. 10 HAR C HOPARLÖR TERM NAL SES G R Ω 1 veya 2 veya 3 fiµinden gelen ses sinyalinin ç k µ n saπlar. Türkçe6

9 Uzaktan Kumanda 6 MUTE (SESSIZ) dügmesi Sessiz fonksiyonunu açma/kapama için VOLUME UP (SES YÜKSELTME) düπmesi Ses ç k µ seviyesini art r r. 8 VOLUME DOWN (SES AZALTMA) düπmesi Ses ç k µ seviyesini azalt r PIP (Resim içinde Resim) düπmesi ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) düπmesi: PIPON/POPON/ OFF aras nda geçiµ yapar. INPUT (G R Ω) düπmesi Resim içinde resim giriµ sinyalini seçer. CHANGE (DE ΩT RME) düπmesi: Ana resim ve ikinci resmin yer deπiµtirmesini saπlar. 10 STILL (SAB T) düπmesi ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dügmesi: Sabit resim modunu açar/kapar. CAPTURE (YAKALAMA) düπmesi: Yeni resmi yakalar. 11 DISPLAY (GÖSTERME) düπmesi OSM bilgisini açma/kapama için. Sayfa 20 ye bak n. 12 AUTO SETUP (OTOMAT K KURULUM) düπmesi Otomatik kurulum menüsüne girmek için. Sayfa 23 ye bak n. 12 REMOTE CONTROLLER RUM MENU (MENÜ) düπmesi Menü modunu açma/kapama için. 14 UP (YUKARI) düπmesi OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan yukar hareket ettirerek tuµu iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran yukar hareket eder. 1 POWER (GÜÇ) düπmesi Gücü açar/kapat r. * Güç göstergesi yanm yorsa, kontrollerin hiçbiri çal µmaz. 2 INPUT (G R Ω) düπmesi Giriµ sinyali, [RGB1], [RGB2], [RGB3], [DVD/HD] ve [VIDEO] aras ndan seçim yapar. 3 AUDIO INPUT (SES G R Ω ) düπmesi Giriµ ses sinyali, [AUDIO1], [AUDIO2], [AUDIO3] aras ndan seçim yapar. 4 SIZE (BOYUT) düπmesi Resim boyutunu,[full(tam)], [NORMAL(NORMAL)], [WIDE(GEN Ω)] seçer. Sayfa 20 ye bak n DOWN (AΩA I) düπmesi OSM menüsüyle ayar seçmek için seçili alan aµaπ hareket ettirerek tuµu iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran aµaπ hareket eder. 16 MINUS (EKS ) düπmesi azaltma OSM menüsü ile ayar azaltmak için () düπmesi iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran sola hareket eder. 17 PLUS (ARTI) düπmesi art rma OSM menüsü ile ayar art rmak için () düπmesi iµlevini görür. PIP modunu ayarlayan küçük ekran saπa hareket eder. 18 SET (AYAR) düπmesi OSM menüsündeki SET (AYAR) düπmesinin iµlevini görür. 19 EXIT (ÇIKIΩ) düπmesi OSM menüsünde önceki menüye dönüµ yapar. 5 PICTURE MODE (RES M MODU) düπmesi Resim modu, [HIBRIGHT], [STANDARD], [srgb], [CINEMA] aras ndan seçim yapar. HIBRIGHT: hareketli görüntüler için STANDARD (STANDART): görüntüler için srgb: metin bazl görüntüler için CINEMA (S NEMA): filmler için. Sayfa 20 ye bak n. Türkçe7 Türkçe

10 REMOTE CONTROLLER RUM104 Uzaktan Kumanda için Çal µma Aral π Düπmeye basarken uzaktan kumandan n üstünü LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s na doπru tutun. Uzaktan kumandan z, LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s n n karµ s nda 7m mesafe içinde ve dikey ve yatay 30 aç dahilinde 3m mesafe içinde kullan n. Uzaktan kumanda korunmas * Güçlü çarpmalara maruz b rakmay n. * Uzaktan kumandan za su ve diπer s v lar n s çramas na izin vermeyin. Uzaktan kumanda slan rsa, derhal silerek kurulay n. * Is ve buhardan koruyun. INPUT MUTE 30 o 30 o Uyar : Önemli: LCD monitörün uzaktan kumanda alg lay c s na doπrudan güneµ µ π veya güçlü µ k çarpt π nda veya arada bir engel olduπunda uzaktan kumanda sistemi çal µmayabilir. Türkçe8

11 Kurulum µlemi 1. Kurulum yerini belirleyin UYARI: LCD MON TÖRÜ KEND N Z KURMAYI DENEMEY N LCD ekran n z n kurulumu yetkili bir teknisyen taraf ndan yap lmal d r. Daha fazla bilgi için sat c n zla baπlant kurun. UYARI: LCD MON TÖRÜN HAREKET ETT R LMES VEYA KURULMASI K VEYA DAHA FAZLA K Ω TARAFINDAN YAPILMALIDIR. Bu uyar y dikkate almamak, LCD monitörün düµmesi halinde yaralanmalarla sonuçlanabilir. ÖNEML : LCD monitör paketlenirken etraf na sar lan koruyucu örtüyü LCD monitörün alt na sererek panelin çizilmesini engelleyin. 2. Uzaktan kumanda pillerini tak n Uzaktan kumanda 1.5 Voltluk kalem (AA) pillerle çal µ r. Pilleri takmak ve deπiµtirmek için: 1. Kapaπ bast r p kayd rarak aç n. 2. çerdeki () ve () iµaretlerine göre pilleri yerleµtirin. 3. Kapaπ tak n. ➀ Kapaπ ç kart n ➁ Pilleri yerleµtirin ➂ Kapaπ tak n 3. Harici cihaz tak n (Bkz. sayfa 12~18) Baπlanan cihaz korumak için, baπlant y yapmadan önce ana gücü kesin. Cihaz n z n kullan c k lavuzuna bak n. 4. Saπlanan güç kablosunu baπlay n Elektrik prizi cihaz n za mümkün olduπu kadar yak n olmal d r ve kolay ulaµ labilmelidir. Fiµ uçlar n prize tam yerleµtirin. Gevµek baπlant gürültüye neden olabilir. 5. Baπl tüm harici cihazlar n güç düπmesini aç n Bilgisayara baπland π nda, önce bilgisayar aç n. 6. Sesi ayarlay n Sesi ayarlamak gerekirse ayar yap n. 7. Ekran ayarlay n (Bkz. sayfa 21~29) Ekran görüntü konum ve distorsiyon ayar gerekliyse ayar yap n. 8. Görüntüyü ayarlay n (Bkz. sayfa 21~29) Parlakl k ve kontrast gibi resim ayarlar gerekliyse ayar yap n. 9. Dikey konum durumunda Stand ç kart n. Monitörün sol taraf üste gelmelidir (önden bak ld π nda). UYARI: Pillerin yanl µ kullan m akma veya patlamaya neden olabilir. Aµaπ daki noktalara özellikle dikkat edin. AA pillerini, her bir pilin üzerindeki ve iµaretleri pil bölmesindeki ve iµaretlerine karµ gelecek µekilde yerleµtirin. Kar µ k pil tipleri kullanmay n. Yeni pilleri kullan lm µ pillerle birlikte kullanmay n. Pil ömrünün k salmas na ya da akmalara yol açar. Pil s v s n n pil bölmesine akmas n n engellemek için bitmiµ pilleri derhal ç kart n. Akan s v ya temas etmeyin; cildinize zarar verir. NOT: Uzaktan Kumanday uzun süre kullanmayacaksan z, pilleri ç kart n. Türkçe9 Türkçe

12 LCD Monitöre Seçenekler Monte etmek ve Takmak LCD monitöre aµaπ daki iki yoldan biriyle aksesuar monte edebilirsiniz: Dik durumda Montaj için Havaland rma Gereksinimleri Is n n daπ lmas için, saπdaki µekilde gösterildiπi gibi çevredeki nesnelerle arada boµluk b rak n. Ortam s cakl π 40 C den düµük olmal d r. 100mm * 100mm 100mm 100mm * *Gerektiπinde fan kullan n. 100mm Ekran yere gelecek µekilde yat r n Koruyucu Örtü Düµmesini engellemek için LCD monitörü aπ rl π n taµ yabilecek (yakl. 16kg) bir kordon veya zincirle duvar veya sütuna sabitleyin. sabitleme deli i Masaüstü Stand K skaç Kablo veya Zincir (sa lanmam µt r) LCD monitör paketlenirken etraf na sar lan koruyucu örtüyü bir masa üstüne ekran yüzeyinin alt na sererek ekran yüzeyinin çizilmesini engelleyin. Bu cihaz Masaüstü Stand veya diπer montaj aksesuarlar olmadan kullan lamaz veya kurulamaz. Doπru montaj iµlemlerinin takip edilmemesi, cihaza zarar verebilir veya kullan c veya kuran kiµinin yaralanmas na neden olabilir. Yanl µ kurulumdan kaynaklanan hasarlar için ürün garantisi geçerli deπildir. Bu önerilere uyulmamas durumunda garantiniz geçersiz olabilir. Diπer montaj aksesuarlar ile birlikte kullan ld π nda, VESAuyumlu montaj metodu izlenmeli ve vidalar n boyutu M4 olmal ve uzunluπu montaj metodunun kal nl π na baπl olarak 8mm veya daha fazla olmal d r. (Önerilen tork: 150 ~ 170N cm). LCD monitörü hareket ettirmeden önce kordon veya zincir ç kart lmal d r. Türkçe10

13 Stand kurmak 1. Lütfen monitörü kapat n. 2. Monitör ayaklar n klik edinceye kadar stand deliklerine oturtun. 3. ki taraftaki iki viday s k n. Üst M5 x 55 Alt M5 x 45 Tork 280 ~ 300N cm Vida M5 x 55 Stand deliπi Vida M5 x 45 Monitör ayaπ Stand Stand n ç kar lmas. 1. Bir masa gibi düz bir yüzeyin üzerine koruyucu örtüyü serin. 2. Monitörü koruyucu örtünün üzerine yerleµtirin. Türkçe11 Türkçe 3. Her bir standdan 2 viday tornavidayla ç kart n ve daha sonra kullanmak üzere saklay n.

14 Baπlant lar Baπlant lar yapmadan önce: * Baπlanacak tüm cihazlar kapat n. * Cihazla ilgili kullan c k lavuzuna bak n. Kablo Diyagram LCD monitör Kiµisel bilgisayar VCR Giriµ cihaz n n ses sinyali DVD player Dijital arabirimli cihaz Kiµisel bilgisayar HD veya lazer disk player LCD monitör (ikinci monitör) INPUT MUT Ferrit Göbeπi Takmak Ferrit Göbe i PC Ses Kablosuna Tak n. Kabloyu ferrit göbeπi takmadan kullanmak gürültüye neden olur. Ferrit Göbeπin Montaj Konumu Ferrit Göbe i PC Ses Kablosunun ucuna Tak n. Sadece monitörün AUDIO 1 taraf. 1 Ferrit göbeπi aç n ve PC nin üzerine tak n. 2 Ferrit göbeπi kapat n. Ferrit Göbek Ferrit Göbek Monitörün AUDIO 1 ine PC baπlay c s na Türkçe12

15 Kiµisel Bilgisayar Baπlamak Bilgisayar n z LCD monitörünüze baπlamak bilgisayar n z n ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi saπlar. Baz ekran kartlar, doπru görüntü çözünürlüπü saπlamayabilir. LCD Monitörü Kiµisel Bilgisayara Baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 2 G R Ω baπlay c s n (mini Dsub 15 pin) baπlamak için, saπlanan PC Video RGB sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin mini Dsub 15 pin). LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD G R Ω baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin to BNC x 5). INPUT (G R Ω) düπmesinden RGB 3 ü seçin. Bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, RGB ÇIKIΩ baπlay c s n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na Analog RGB ç k µ na Mini Dsub 15 pin Mini Dsub 15 pin BNC x 5 PC veya IBM uyumlu RGB 3 DVD/HD G R Ω NE BNC x 5 BNC x 5 LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe13 Türkçe

16 Macintosh Bilgisayar Baπlamak Macintosh bilgisayar n z LCD monitörünüze baπlamak bilgisayar n z n ekran görüntüsünü görüntüleyebilmenizi saπlar. Baz ekran kartlar veya sürücüler görüntüleri doπru bir µekilde görüntülemeyebilir. LCD Monitörü Macintosh a baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 2 G R Ω baπlay c s n (mini Dsub 15 pin) baπlamak için, saπlanan PC Video RGB sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin mini Dsub 15 pin). LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD G R Ω baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen sinyal kablosunu kullan n (mini Dsub 15 pin to BNC x 5). Macintosh PowerBook ile birlikte kullan yorsan z, Mirroring ayar n kapal ya getirin. Bilgisayar n z n video ç k µ gereksinimleri ve monitör görüntünüzün ve monitörünüzün ihtiyaç duyabileceπi herhangi bir özel tan mlama veya yap land rma için Macintosh unuzun kullan c k lavuzuna bak n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na Analog RGB ç k µ na Mini Dsub 15 pin Mini Dsub 15 pin BNC x 5 Macintosh RGB 3 DVD/HD G R Ω NE BNC x 5 BNC x 5 LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe14

17 Dijital Arabirim Cihaz yla Baπlant DVI (Dijital Görsel Arabirim) standard na uyumlu dijital arabirim taµ yan cihazlarla baπlant yap labilir. LCD Monitörü Dijital Ç k µ olan bir Bilgisayara baπlay n RGB 1 G R Ω baπlay c s DVID kablosunu da kabul eder. Giriµ TDMS sinyalleri DVI standartlar na uyumludur. Görüntü kalitesini korumak için, DVI standartlar yla belirlenen kalitede bir kablo kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 1 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden AUDIO 1 i seçin. LCD monitör Ses ç k µ na DVI ç k µ na DVID baπlay c s DVID baπlay c s RGB ç k µl (TDMS) bir kiµisel bilgisayar gibi dijital arabirimli cihaz Türkçe15 Türkçe

18 Bir VCR Baπlamak VCR n z veya lazer disk player n z LCD monitörünüze baπlamak, VCR n z n veya lazer disk player n z n videosunu görüntülemenizi saπlar. Daha fazla bilgi için VCR n z n veya lazer disk player n z n kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü VCR a veya Lazer Disk Player a Baπlamak Video sinyalleri V DEO G R Ω (RCA veya BNC) veya SV DEO G R Ω baπlay c s na baπlanabilir. NOT: SV DEO öncelikli giriµtir. Baπlay c lardan sadece biri, RCA veya BNC, kullan labilir. Video ç k µ OUT (ÇIKIΩ) baπlay c s ndan olacakt r. Ek olarak bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, V DEO ÇIKIΩ baπlay c s n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 2 ve 3 ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden [AUDIO 2] or [AUDIO 3] ü seçin. LCD monitör RCA V DEO ÇIKIΩINA SV DEO ÇIKIΩINA DIN 4 pin Sol ses ç k µ na VCR veya Lazer disk player Saπ ses ç k µ na RCA DIN 4 pin BNC V DEO G R Ω NE BNC LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe16

19 Ç k µ bileµeniyle bir DVD Player baπlamak DVD player n z LCD monitörünüze baπlamak DVD videosunu görüntülemenizi saπlar. Daha fazla bilgi için DVD player n z n kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü DVD Player a Baπlamak LCD monitör üzerindeki RGB 3 DVD/HD Giriµ baπlay c s n (BNC) baπlamak için, ayr verilen BNC baπlay c kablosunu kullan n. RCA pin fiµli bir DVD player BNC baπlay c kablosuna baπlamak için ayr verilen bir BNCRCA adaptörüne ihtiyaç duyacks n z. Baz DVD player lar n Cr/Pr, Y ve Cb/Pb gibi farkl baπlay c lar olabilir. INPUT düπmesinden [DVD/HD] giriµ modunu seçin. Bir veya daha fazla LCD monitör baπlarken, RGB 3 ÇIKIΩ baπlay c lar n (BNC) kullan n. AUDIO IN (SES G R Ω ) 2 ve 3 (her iki RCA) ses giriµi için kullan labilir. Baπlant için, AUDIO INPUT (SES G R Ω) düπmesinden [AUDIO 2] or [AUDIO 3] ü seçin. LCD monitör Saπ ses ç k µ na Sol ses ç k µ na BNCRCA adaptörü BNC x 3 DVD Bileµen video ç k µ na DVD player BNC x 3 RCA BNC x 3 BNC x 3 RGB 3 DVD/HD G R Ω NE LCD monitör (ikinci monitör) Türkçe17 Türkçe

20 Stereo Amplifikatör Baπlamak Stereo amplifikatörünüzü LCD monitörünüze baπlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için amplifikatörünüzün kullan c k lavuzuna bak n. LCD Monitörü Stereo Amplifikatöre Baπlamak LCD monitörü ve amplifikatörü ancak tüm baπlant lar yap ld ktan sonra aç n. LCD monitör üzerindeki AUDIO OUT (SES ÇIKIΩ) baπlay c s n ve amplifikatör üzerindeki ses giriµini baπlamak için bir RCA kablosu kullan n. Sol ve saπ ses fiµlerini ters takmay n. AUDIO IN (SES G R Ω ) ses giriµi için kullan l r. AUDIO OUT (SES ÇIKIΩI) fiµi sadece AUDIO IN (SES G R Ω ) 3 e girer. LCD monitör Saπ ses ç k µ na VCR veya Lazer disk player Sol ses ç k µ na RCA Amplifikatör RCA Saπ ses ç k µ na Sol ses ç k µ na Harici hoparlör Harici hoparlör Türkçe18

21 REMOTE CONTROLLER RUM104 Temel Çal µma Power ON OFF (Güç AÇIK ve KAPALI) Modlar LCD monitör güç göstergesi, güç aç ld π nda yeµile, kapat ld π nda k rm z ya döner. Monitör gücü aµaπ daki üç yolla aç labilir veya kapanabilir: 1. Güç düπmesine basmak. Not: Uzaktan kumanday kullanmadan önce, LCD monitörün Ana Güç Düπmesini aç n. INPUT MUTE Güç Düπmesi 2. Uzaktan kumandan n kullan lmas. Not: Uzaktan kumanday kullanmadan önce, LCD monitörün Ana Güç Düπmesini aç n. 3. Ana Güç Düπmesine basmak. Not: LCD yi kapatmak için Ana Güç Düπmesi kullan ld π nda, uzaktan kumanda ve güç düπmesi ON (AÇIK) modunu aktive etmeyecektir. Bu iki seçeneπi kullanmadan önce Ana Güç Düπmesini aç k moduna getirdiπinizden emin olun. Ana Güç Düπmesi Türkçe19 Türkçe

22 Güç Göstergesi Durum Power ON (Güç AÇIK) Yeµil Power OFF (Güç KAPALI) K rm z Power Standby (Bekleme) K rm z ve Yeµil Güç daresini Kullanma OSM Bilgisi RGB1, 2, 3 RGB x kHz 60Hz AUDIO : 1 SCREEN SIZE : FULL ) Video Input mode (Video Giriµ modu) Input signal Information (Giriµ sinyal Bilgisi) Audio input mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) LCD monitör VESA onayl DPMS Güç dare fonksiyonunu takip eder. Güç idare fonksiyonu, klavye veya fare belli bir süre kullan lmay nca ekran n güç tüketimini otomatik olarak azaltan bir enerji tasarruf fonksiyonudur. Bir video kaynaπ seçmek DVD/HD DVD/HD AUDIO : 3 SCREEN SIZE : WIDE Video Input mode (Video Giriµ modu) Audio input mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) Bir video kaynaπ n görüntülemek için: [VIDEO] yu ayarlamak için giriµ düπmesini kullan n. Video düπmesine bas n. COLOUR SYSTEM (RENK S STEM ) menüsünü kullanarak video format n za baπl olarak [PAL], [SECAM] ayar n yap n Resim Boyutu VIDEO VIDEO<S> NTSC AUDIO : 3 SCREEN SIZE : NORMAL Video Input mode (Video Giriµ modu) Input Signal Colour System mode Audio (Giriµ Sinyali input mode Renk Sistemi modu) Picture Audio input Size mode (Ses giriµ modu) Picture Size mode (Resim Boyutu modu) RGB 1, 2, 3 FULL* NORMAL (TAM) DVD/HD, Video WIDE FULL NORMAL (GEN Ω) (TAM) FULL (TAM) NORMAL WIDE (GEN Ω) PIP veya POP Ana:RGB2 Alt:VIDEO<S> RGB x kHz 60Hz AUDIO : 1 VIDEO<S> NTSC SCREEN SIZE : FULL ) Ana Main resim picture Bilgisi Information kinci Sub picture resim bilgisi Information Ana Main resim picture Bilgisi Information *NOT: Full (Tam) sadece WXGA (1280 x 768) için Resim Modu RGB 1, 2, 3 HIBRIGHT srgb STANDARD (STANDART) DVD/HD, Video HIBRIGHT CINEMA STANDARD (S NEMA) (STANDART) Türkçe20

23 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri Bilgisayar Giriµi Alt menüyü seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n Karar vermek için SET (AYAR) düπmesine bas n Fonksiyonu veya kontrolü seçmek için YUKARI veya AΩA I ve ARTI veya EKS tuµuna bas n Karar vermek için SET dü mesine bas n Uzaktan Kumanda SET SET SET SET Seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) düπmesi Karar vermek için INPUT (G R Ω) düπmesine bas n INPUT (G R Ω) düπmesi Kontrol Paneli INPUT INPUT Seçmek için UP (YUKARI) veya DOWN (AΩA I) tuµuna bas n Karar vermek için INPUT (G R Ω) düπmesine bas n OSM ekran COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE Ana Menü PICTURE (RES M) (PARLAKLIK) Alt Menü 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) *:sadece G R Ω RGB2/3 (KESK NL K) *:sadece G R Ω RGB2/3 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) *:sadece G R Ω RGB2/3 COLOR CONTROL (RENK KONTROL) 50 COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE COLOR CONTROL R 0 Y 0 G 0 C 0 COLOR CONTROL B 0 COLOR TEMPERATURE M 0 S 0 Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. Alt tane önceden ayarlanm µ renk ayar yla, istenilen renk ayar seçilir. Renk s s her seçenekte artar veya azal r. R, Y, G, C, B, M, S: Seçilene baπl olarak K rm z, Sar, Yeµil, Turkuaz, Magenta ve Satürasyonu artt r r veya azalt r. Renkteki deπiµim ekranda görülür ve yön (azaltma veya artt rma) renk çubuklar üzerinde gösterilir. Türkçe21 Türkçe

24 COLOR TEMPERATURE (RENK ISISI) COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE COLOR TEMPERATURE L H Tüm ekran n renk s s n ayarlamak için. Güçlü renk s s ayarlamak ekran k r m z laµt r r ve yüksek renk s s ayarlamak ekran mavileµtirir. (RES M SIFIRLAMA) COLOR CONTROL COLOR TEMPERATURE NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü SCREEN (EKRAN) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 H POSITION (YATAY KONUM) H POSITION H POSITION V POSITION 50 CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET LCD ekran alan ndaki Yatay Görüntü konumunu kontrol eder. Ekran saπa hareket ettirmek için tuµuna bas n. Ekran sola hareket ettirmek için tuµuna bas n. V POSITION (D KEY KONUM) H POSITION V POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE 50 H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET LCD ekran alan ndaki Dikey Görüntü konumunu kontrol eder. Ekran YUKARI hareket ettirmek için tuµuna bas n. Ekran AΩA I hareket ettirmek için tuµuna bas n. CLOCK (SAAT) *:sadece G R Ω RGB2/3 H POSITION CLOCK V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Ekrandaki görüntünün enini saπa doπru geniµletmek için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün enini sola doπru daraltmak için tuµuna bas n. CLOCK PHASE (SAAT FAZI) *:sadece G R Ω RGB2/3 H POSITION CLOCK PHASE V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Görüntünün karl l π n deπiµtirmek için. H RESOLUTION (YATAY ÇÖZÜNÜRLÜK) H RESOLUTION H POSITION V POSITION 1024 CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET Ayar artt rarak ya da azaltarak yatay boyutu ayarlar. Ekrandaki görüntünün enini geniµletmek için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün enini daraltmak için tuµuna bas n. V RESOLUTION (D KEY ÇÖZÜNÜRLÜK) H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET V RESOLUTION 768 Ayar artt rarak ya da azaltarak dikey boyutu ayarlar. Ekrandaki görüntünün boyunu art rmak için tuµuna bas n. Ekrandaki görüntünün boyunu azaltmak için tuµuna bas n. SCREEN RESET (EKRAN SIFIRLAMA) H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE H RESOLUTION V RESOLUTION SCREEN RESET SCREEN RESET NO YES Ekran s f rlamay seçmek, EKRAN ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe22

25 Ana Menü AUDIO (SES) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 TREBLE (T Z) TREBLE TREBLE BASS AUDIO RESET MENU:END :SEL EXIT:PRE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. BASS (BAS) TREBLE BASS BASS AUDIO RESET Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP SIZE PIP AUDIO LARGE PIP RESET MIDDLE SMALL REMOTEPIP Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek Büyük, Orta, Küçük ve UZAKPIP mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SES ) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçtiπinizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION 1 (YAPILANDIRMA 1) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 AUTO SETUP (OTOMAT K KURULUM) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO SETUP AUTO POWER SAVE NO YES FACTORY PRESET Yes i seçin ve kontrast, yatay konumu, dikey konumu, saati, saat faz n otomatik olarak ayarlamak için SET dü mesine bas n. AUTO ADJUST (OTOMAT K AYAR) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET AUTO ADJUST ON OFF Otomatik ayar ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek. ON (AÇIK) seçildi inde, otomatik saat faz ayar giriµ sinyalini de iµtirir. AUTO (OTOMAT K PARLAKLIK) *:sadece G R Ω RGB2/3 AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET AUTO ON OFF Türkçe23 Otomatik parlakl k ayar n ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek. ON (AÇIK) seçildi inde, otomatik parlakl k ayar giriµ sinyalini de iµtirir. Türkçe

26 POWER SAVE (GÜÇ TASARRUFU) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET POWER SAVE ON OFF Güç idaresi ON/OFF (AÇIK/KAPALI) modunu seçmek. (D L) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO ENGLISH POWER SAVE DEUTSCH FACTORY PRESET :SEL EXIT:PRE SET:NEXT ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN MENU:END OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. (KAPANMA ZAMANLAYICI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. FACTORY PRESET (FABR KA AYARLARI) AUTO SETUP AUTO ADJUST AUTO POWER SAVE FACTORY PRESET FACTORY PRESET NO YES YES i seçmek OSM kontrol ayarlar n n tümünü fabrika ayarlar na geri döndürmenize imkan saπlar. Ana Menü CONFIGURATION 2 (YAPILANDIRMA 2) Alt Menü PICTURE SCREEN AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2 LONG CABLE ON/OFF (UZUN KABLO AÇIK/ KAPALI) LONG CABLE ON/OFF LONG CABLE MANUAL LONG CABLE ON OFF Uzun kablo telafisi yap labilir. ON (AÇIK) seçildiπinde, OTOMAT K Kurulum telafi dizgesi uygular. Ayar için ekteki CDROM a bak n. *:sadece G R Ω RGB2/3 LONG CABLE MANUAL (UZUN KABLO KILAVUZU) *:sadece G R Ω RGB2/3 LONG CABLE ON/OFF LONG CABLE MANUAL LONG CABLE MANUAL R DELAY 0 G DELAY 0 B DELAY 0 R 0 G 0 B 0 SOG PEAK 0 Uzun analog sinyal kablolar kullan ld π nda ortaya ç kan görüntü kalitesi bozulmas, en iyi görüntü kalitesi için manuel olarak ayarlanabilir. Türkçe24

27 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri DVD&HD Giriµi Ana Menü PICTURE (RES M) (PARLAKLIK) Alt Menü COLOR 50 PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) COLOR 50 Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. (KESKINLIK) COLOR 50 Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. COLOR (RENK) COLOR COLOR Ekran n renk derinliπini ayarlar. Renk derinliπini art rmak için tuµuna bas n. Renk derinliπini azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) COLOR Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. (RESiM SIFIRLAMA) COLOR NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü AUDIO (SES) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü TREBLE (T Z) TREBLE BASS AUDIO RESET TREBLE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. BASS (BAS) TREBLE BASS AUDIO RESET BASS MENU:END :SEL EXIT:PRE Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Türkçe25 Resim s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe

28 Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP SIZE LARGE MIDDLE SMALL Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek Büyük, Orta ve Küçük mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SESI) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçtiπinizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION (DiL) CONFIGURATION RESET ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) CONFIGURATION RESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. (KAPANMA ZAMANLAYICI) CONFIGURATION RESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/ KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) CONFIGURATION RESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. CONFIGURATION RESET (YAPILANDIRMA SIFIRLAMA) CONFIGURATION RESET CONFIGURATION RESET NO YES Yap land rma s f rlamay seçmek, tüm yap land rma ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe26

29 OSM (On Screen Manager) Kontrolleri AV Giriµi Ana Menü PICTURE (RES M) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü (PARLAKLIK) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Ekrandaki görüntüyü ve arka fon parlakl π n ayarlar. Parlakl π art rmak için tuµuna bas n. Parlakl π azaltmak için tuµuna bas n. (KONTRAST) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Arka fona baπl olarak görüntü parlakl π n ayarlar. Kontrast art rmak için tuµuna bas n. Kontrast azaltmak için tuµuna bas n. (KESKINLIK) TINT COLOR NOISE REDUCTION 50 Bu fonksiyon tüm zamanlamalarda dijital olarak temiz görüntüler saπlayabilir. Tercihinize göre keskin veya yumuµak görüntüler elde etmek için sürekli olarak ayarlanabilir ve farkl zamanlama için baπ ms z olarak ayarlan r. Keskinliπi art rmak için tuµuna bas n. Keskinliπi azaltmak için tuµuna bas n. TINT (TINT) TINT COLOR NOISE REDUCTION TINT Ekran n tint ini ayarlar. tuµuna bas ld π nda Skin rengi yeµilleµir. tuµuna bas ld π nda Skin rengi morlaµ r. COLOR (RENK) TINT COLOR NOISE REDUCTION COLOR Ekran n renk derinliπini ayarlar. Renk derinliπini art rmak için tuµuna bas n. Renk derinliπini azaltmak için tuµuna bas n. (S YAH DÜZEY ) TINT COLOR NOISE REDUCTION Siyah düzeyini art rmak için tuµuna bas n. Siyah düzeyini azaltmak için tuµuna bas n. NOISE REDUCTION (GÜRÜLTÜ G DERME) TINT COLOR NOISE REDUCTION NOISE REDUCTION ON OFF Otomatik Gürültü giderme fonksiyonunu aktive eder. (RESiM SIFIRLAMA) TINT COLOR NOISE REDUCTION NO YES Resim s f rlamay seçmek, RES M ayarlar ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe27 Türkçe

30 Ana Menü AUDIO (SES) PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION Alt Menü TREBLE (T Z) TREBLE BASS AUDIO RESET TREBLE Yüksek frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. T Z sesi art rmak için tuµuna bas n. T Z sesi azaltmak için tuµuna bas n. Düµük frekansl sesi art rmak veya azaltmak için. BASS (BAS) TREBLE BASS AUDIO RESET BASS MENU:END :SEL EXIT:PRE BAS sesi art rmak için tuµuna bas n. BAS sesi azaltmak için tuµuna bas n. AUDIO RESET (SES SIFIRLAMA) TREBLE BASS AUDIO RESET AUDIO RESET NO YES Ses s f rlamay seçmek, SES ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü PICTURE IN PICTURE (RES M Ç NDE RES M) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION PIP SIZE (PIP BOYUTU) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP SIZE LARGE MIDDLE SMALL Resim içinde Resim (PIP) modunda eklenen resmin boyutunu seçmek. Büyük, Orta ve Küçük mevcuttur. PIP AUDIO (PIP SESI) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP AUDIO MAIN AUDIO PIP AUDIO PIP modunda ses kaynaπ n seçmek. MAIN AUDIO (ANA SES) i seçtiπinizde ana resmin sesini al rs n z ve PIP AUDIO (PIP SES) i seçti inizde eklenen resmin sesini al rs n z. PIP RESET (PIP SIFIRLAMA) PIP SIZE PIP AUDIO PIP RESET PIP RESET NO YES Resim s f rlamay seçmek, PIP ile ilgili tüm OSM ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Ana Menü CONFIGURATION (YAPILANDIRMA) Alt Menü PICTURE AUDIO PICTURE IN PICTURE CONFIGURATION (DiL) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA JAPAN OSM kontrol menüleri 7 dildedir. (OSM ZAMANI) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET 5 OSM Zaman menüsünde, OSM bilgisinin Ekran tuµuna bas ld ktan sonra ne kadar süreyle ekranda kalacaπ n seçebilirsiniz. 3 ile 30 saniye aras nda bir süre seçebilirsiniz. Türkçe28

31 (KAPANMA ZAMANLAYICI) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ON 24H OFF KAPANMA ZAMANLAYICI modunu ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçmek için. KAPANMA ZAMANLAYICI menüsünde, monitörün aç ld ktan ne kadar süre sonra otomatik kapanacaπ n seçebilirsiniz. 1 ile 24 saat aras nda bir süre seçebilirsiniz. (EKRAN KORUYUCU) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET ON OFF EKRAN KORUYUCU modunu seçmek için, ON/OFF (AÇIK/KAPALI) y seçin. COLOR SYSTEM (RENK S STEM) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET COLOR SYSTEM PAL SECAM Giriµ video format n za baπl olarak renk sistemini seçmek. NTSC otomatik ayard r. CONFIGURATION RESET (YAPILANDIRMA SIFIRLAMA) COLOR SYSTEM CONFIGURATION RESET CONFIGURATION RESET NO YES Yap land rma s f rlamay seçmek, tüm yap land rma ayarlar n s f rlaman za imkan saπlar. Yes i seçin ve fabrika ayarlar na dönmek için SET (AYAR) tuµuna bas n. Türkçe29 Türkçe

32 RS232C Uzaktan Kumanda ile LCD monitöre kumanda etmek RS232C arabirimli bir bilgisayar baπlayarak LCD monitör uzaktan kumanda edilebilir. Aµaπ daki fonksiyonlar bilgisayar taraf ndan kontrol edilebilir: Monitörün AÇILMASI veya KAPANMASI. Giriµ sinyallerinin deπiµtirilmesi. Baπlant LCD Monitör IBM PC veya IBM PC uyumlu PC veya IBM uyumlu RS232C terminaline RS232C Kablo NOT: Bilgisayar n zda sadece 25pin seri baπlant noktal baπlay c varsa, bir 25pin seri baπlant noktal adaptör gerekir. Ayr nt lar için sat c n zla baπlant kurun. 1) Arabirim PROTOKOL BAUD RATE VER UZUNLU U PARITE BIT STOP BIT AKIΩ KONTROLÜ RS232C 9600 [bps] 8 [bit] NONE (YOK) 1 [bit] NONE (YOK) Bu LCD monitör RS232C kumanda için RXD,TXD ve GND hatlar n kullan r. RS232C kablo null modem tipinde olmal d r. 2) Kumanda komut protokolü Bir komut µu µekilde yap land r l r: adres kodu, fonksiyon kodu, veri kodu ve sonland rma kodu. Bir komutun uzunluπu fonsiyona baπl olarak deπiµkendir. Adres kodu Fonksiyon kodu Veri kodu Sonland rma kodu HEX 30h 30h Fonksiyon Veri 0Dh ASCII '0' '0' Fonksiyon Veri [Adres kodu] 30h 30h (ASCII kodu, '0' '0'), sabit. [Fonksiyon kodu] Tan ml bir kumanda kodu. [Veri kodu] Tan ml bir deπer. Tüm kumanda komutlar nda mevcut deπildir. [Sonland rma kodu] 0Dh (ASCII kodu, ' '), sabit. Türkçe30

33 3) Kumanda dizgesi (1) Bir komut bilgisayardan LCD monitöre 400 ms içinde yollan r. (2) LCD monitör bir kodu ald ktan ve uygulad ktan 400ms* sonra geri dönüµ komutu yollar. Komut doπru bir µekilde al nmam µsa, LCD monitör geri dönüµ komutunu yollamaz. (3) Bilgisayar komutu kontrol eder ve yollad π komutun yerine getirilip getirilmediπini denetler. (4) LCD monitör geri dönüµ kodundan baµka birçok kod yollar. RS232C yoluyla kontrol dizgesi kullan ld π nda, diπer kodlar n bilgisayar taraf ndan reddedilmesi gereklidir. *: Geri dönüµ emrinin yollanmas koµullara baπl olarak gecikebilir (giriµ sinyalini deπiµtirirken, vs) Örnek: Gücü AÇMA (Karµ gelen ASCII kodu ' ' ) Bilgisayardan komut yollama D '0' '0' '!' ' ' LCD monitörden Durum kodu D '0' '0' '!' ' ' Anlam Komut GÜÇ AÇIK Komut al nd (Komut geri yans d ) 4) Çal µma komutlar Çal µma komutlar, LCD monitörün temel çal µma ayarlar n uygular. Sinyali deπiµtirirken çal µmayabilir: Çal µma ASCII HEX GÜÇ AÇIK! 21h GÜÇ KAPALI " 22h G R Ω RGB 1 _r1 5Fh 72h 31h G R Ω RGB 2 _r2 5Fh 72h 32h G R Ω RGB 3 _r3 5Fh 72h 32h G R Ω VIDEO _v1 5Fh 76h 31h G R Ω DVD/HD _v2 5Fh 76h 32h POWER OFF (GÜÇ KAPATMA) komutu güç aç ld ktan sonraki 1 dakika boyunca çal µmaz. POWER ON (GÜÇ AÇMA) komutu güç kapat ld ktan sonraki 1 dakika boyunca çal µmaz. Türkçe31 Türkçe

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVTV-01. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVTV-01 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Güvenlik bilgileri... 3 Kurma ve iµletme ile ilgili bilgiler... 4 Kanal seçici (tuner) baπlant s... 4 Uzaktan kumanda...

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MultiSync LCD175M. Kullan c Kılavuzu

MultiSync LCD175M. Kullan c Kılavuzu MultiSync LCD175M Kullan c Kılavuzu çindekiler D kkat, Uyari... Türkçe-1 Kay t Bilgisi... Türkçe-1 Tavsiye edilen kullanim... Türkçe-3 çindekiler... Türkçe-5 Hızlı Baµlama... Türkçe-5 Kontroller... Türkçe-8

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

MultiSync LCD2170NX. Kullan c K lavuzu

MultiSync LCD2170NX. Kullan c K lavuzu MultiSync LCD2170NX Kullan c K lavuzu çindekiler D kkat, Uyari... Türkçe-1 Bildirim... Türkçe-1 Kanada letiµim Departman Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 çindekiler... Türkçe-3

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

MultiSync LCD1980SX. Kullan c K lavuzu

MultiSync LCD1980SX. Kullan c K lavuzu MultiSync LCD1980SX Kullan c K lavuzu çindekiler D kkat, Uyari... Türkçe-1 Bildirim... Türkçe-1 Kanada letiµim Departman Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 çindekiler... Türkçe-3

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

24 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2433-LED ViewSonic VG2433-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 23,6 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 FullHD

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

MultiSync LCD2070WNX. Kullan c K lavuzu

MultiSync LCD2070WNX. Kullan c K lavuzu MultiSync LCD2070WNX Kullan c K lavuzu çindekiler D kkat, Uyari... Türkçe-1 Bildirim... Türkçe-1 Kanada letiµim Departman Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 Uyumluluk Bildirimi... Türkçe-2 çindekiler... Türkçe-3

Detaylı

22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

22 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2233-LED ViewSonic VG2233-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 21,5 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 Full HD

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler

24 FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler 24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED ViewSonic VA2445-LED, evde veya ofiste kullanım için ideal LED arka aydınlatmalı, parlak, ince ön çerçeve tasarımına sahip, 24 inç (23,6 Vis) geniş

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler Kapalı Devre TV Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek çözünürlüklü 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90) veya 1280 x 1024 (UML-192-90 ve UML-172-90) görüntü PC

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P

SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P SCC-B5201(S)P SCC-B5203(S)P SCC-B5205(S)P Sayısal Renkli Kubbe Kamera Kullanıcı El Kitabı Caméra de dôme colorée digitale Manuel de l utilisateur Digitale Farb-Kuppelkamera Benutzerhandbuch Cámara Digital

Detaylı

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVSC-5501. Kullanma ve Montaj K lavuzu. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVSC-5501 Kullanma ve Montaj K lavuzu http://www.blaupunkt.com Ç NDEK LER Genel bilgiler... 3 Aksesuarlar... 3 Montaj ve güvenlik bilgileri... 3 Teslimat kapsam... Montaj... Baπlant µemas...

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

MultiSync LCD1850E. Kullan c K lavuzu

MultiSync LCD1850E. Kullan c K lavuzu MultiSync LCD1850E Kullan c K lavuzu D KKAT YANGIN VE ΩOK TEHL KELER N ÖNLEMEK Ç N C HAZ YA MUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU C HAZIN POLAR ZE F Ω N UÇLAR TAM OTURMADI I SÜRECE B R UZATMA KABLOSU

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE5500-L

55 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE5500-L 55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE5500-L ViewSonic CDE5500-L 55"" kurumsal ekran, 24mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en geniş ve kaliteli görsel deneyimi yansıtmak

Detaylı

Canon XEED SX800. Özellikler

Canon XEED SX800. Özellikler Canon XEED SX800 Projektörler LCOS teknolojisi ve doğal SXGA+ çözünürlükle, XEED SX800 mükemmel görüntüleri rekabetçi bir fiyatla sunar. Canon un 1,5x zoom lensi esnek yerleşim ve kusursuz görüntü geometrisi

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MONITOR LC106M15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD ürünümüzü satın

Detaylı

İçerik Tablosu. Güvenlik 1 Elektrik güvenliği 1 Kurulum güvenliği 1 Temizleme güvenliği 1

İçerik Tablosu. Güvenlik 1 Elektrik güvenliği 1 Kurulum güvenliği 1 Temizleme güvenliği 1 İçerik Tablosu Güvenlik 1 Elektrik güvenliği 1 Kurulum güvenliği 1 Temizleme güvenliği 1 LCD monitörler hakkında notlar 2 Ürün ambalajının içindekiler 2 Kurulum talimatları 3 Yerleşim 3 Kurulum 3 Harici

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

TruVision GEL 17 in./ 19 in. VGA Monitör Kullanım Kılavuzu

TruVision GEL 17 in./ 19 in. VGA Monitör Kullanım Kılavuzu TruVision GEL 17 in./ 19 in. VGA Monitör P/N 1070521A-TR REV 1.0 ISS 17MAR11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu FCC uyumu 2011 UTC Fire & Security Company. Tüm hakları

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L

42 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L 42" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar CDE4200-L ViewSonic CDE4200-L 42" kurumsal ekran, 16,6 mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en geniş ve kaliteli görsel deneyimi yansıtmak

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

MultiSync LCD1530V. Kullan c Klavuzu

MultiSync LCD1530V. Kullan c Klavuzu MultiSync LCD1530V Kullan c Klavuzu D KKAT YANGIN VE ΩOK TEHL KELER N ÖNLEMEK Ç N C HAZ YA MUR YA DA NEME MARUZ KALMAMALIDIR. AYRICA BU C HAZIN POLAR ZE F Ω N UÇLAR TAM OTURMADI I SÜRECE B R UZATMA KABLOSU

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar

55 İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar 55" İnce Çerçeveli Kurumsal LED Ekranlar Kurumsal iç mekanlar için en ideal çözümler Genel Bakış ViewSonic CDE5500-L 55" kurumsal ekran, 24mm 'lik ince çerçeveli tasarımı ile iç mekan kullanımlarında en

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6" Full HD Multimedya Monitör

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6 Full HD Multimedya Monitör 1/5 23,6" Full HD Multimedya Monitör Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi Genel Bakış ViewSonic VX2410mh-LED, ev eğlencesi için ideal 24 inç (23,6 ") geniş ekran Full HD LED monitördür. 1920x1080p çözünürlük,

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53

DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 DĐJĐTAL KAMERA (OTO ĐRĐS) CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KULLANIM KILAVUZU 1 2 CKK220-A53 CKV220-A56 CKV520-A53 KAREL ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01

Detaylı

24" FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420

24 FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420 24" FHD 2 Parmak Optik Dokunmatik LED Monitör, VGA, DVI, HDMI Girişleri, Hoparlör ve İnteraktif Dokunmatik Kalem TD2420 ViewSonic TD2420, hem ticari hem de tüketici tipi dokunmatik ekran uygulamaları için

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Kullan c Klavuzu. www.nec-mitsubishi.com

Kullan c Klavuzu. www.nec-mitsubishi.com Kullan c Klavuzu www.nec-mitsubishi.com çindekiler Bildirim... Türkçe-1 Güvenlik Önlemleri... Türkçe-2 D KKAT... Türkçe-2 UYARI... Türkçe-2 çindekiler... Türkçe-3 H zl Baµlama... Türkçe-4 Kontroller...

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri...2 LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR...2. Pakette Gelenler...3. Kurulum Talimatları...3

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri...2 LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR...2. Pakette Gelenler...3. Kurulum Talimatları...3 İçindekiler Güvenlik Önlemleri...2 LCD MONİTÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR...2 Pakette Gelenler...3 Kurulum Talimatları...3 Monitörün Montajı... 3 Monitörün Sökülmesi... 3 Görüş Açısının Ayarlanması... 4 Cihazların

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

VPL-FX lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü. Genel Bakış

VPL-FX lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü. Genel Bakış VPL-FX35 5000 lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü Genel Bakış Yüksek parlaklık k ve düşük ük bakım sunan 3LCD XGA kurulum projektörü Yüksek kaliteli projektörün gerektiği hemen her duruma uyacak şekilde

Detaylı

32" (31,5" izlenebilir) Full HD LED Kurumsal Ekran CDE3204 Entegre USB Multimedya Oynatıcı

32 (31,5 izlenebilir) Full HD LED Kurumsal Ekran CDE3204 Entegre USB Multimedya Oynatıcı 32" (31,5" izlenebilir) Full HD LED Kurumsal Ekran CDE3204 ViewSonic CDE3204; otel, restoran ve konuk karşılama ortamları için harika bir tercih olan yüksek performanslı bir 32" (31,5" görüntülenebilir)

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu

MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu MultiSync FE750+ Kullan c Klavuzu Bildirim Æreticinin Bildirimi Burada bildirmekteyiz ki, renkli monitör MultiSync FE750+ (JC-17W41) aµaπ dakilere uygundur Konsey Yönetmeliπi 73/23/EEC: - EN 60950 Konsey

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS MS228H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350536

Kullanım kılavuzunuz ASUS MS228H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350536 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ASUS MS228H için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS MS228H tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

User s Guide XA7 SERIES/XG SERIES. LCD Monitor

User s Guide XA7 SERIES/XG SERIES. LCD Monitor User s Guide XA7 SERIES/XG SERIES LCD Monitor 2005 Xerox Corporation. Her hakkı mahfuzdur. İşbu belge içinde yasal ve tüzel olarak telif hakları verilmiş, verilebilir ve ilerideki verilebilecek olan tüm

Detaylı

Verilen Aksesuarlar.

Verilen Aksesuarlar. Önlemler. Güvenlik İpuçları. Lütfen kamerayı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Taşımacılık, depolama veya kurulum sırasında stres, şiddet titreşim veya sıvı saldırılardan zarar kaçının. Kamera

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı

Dell UltraSharp U2913WM 73,7 cm (29 ) Ultra geniş monitör

Dell UltraSharp U2913WM 73,7 cm (29 ) Ultra geniş monitör Dell UltraSharp U2913WM 73,7 cm (29 ) Ultra geniş monitör Olağanüstü verimlilik özellikleriyle panoramik bir görünüm. 2560 x 1080 Tam HD, çok yönlü bağlantı ve ileri düzey verimlilik özelliklerine sahip

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3

İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET. 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 İÇİNDEKİLER XPS 2.0 60 DJ SET 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.0 60 DJ SET HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

İÇİNDEKİLER XPS DJ CLUB

İÇİNDEKİLER XPS DJ CLUB İÇİNDEKİLER XPS 2.030 DJ CLUB 1. GİRİŞ... 2 1.1. Kutu içeriği... 2 1.2. Teknik özellikler... 2 1.3. Öneriler... 3 2. XPS 2.030 DJ CLUB HOPARLÖR KİTİNİN KURULMASI... 3 2.1. Hoparlör kitinin konumlandırılması...

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

VPL-FX500L lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü. Genel Bakış

VPL-FX500L lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü. Genel Bakış VPL-FX500L 7000 lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü Genel Bakış Uzun ömür ve düşük ük bakım masrafı sunan, çok yönlü ve ultra parlak BrightEra 3LCD 7000 lümen kurulum projektörü Kurulum yapan kişiler,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı