T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Mart 1999 CUMARTESİ. Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Mart 1999 CUMARTESİ. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1999 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Muğla Üniversitesinden : Muğla Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak, psikolojik ve danışmanlık hizmetlerini vermek üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 47 nci maddesinin (a) ve (c) bendleri gereğince kurulan Muğla Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ilişkilerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Muğla Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı ve herhangi bir sosyal kuruluştan yararlanma imkanı olmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca (güz yarıyılı başından - bahar yarıyılının sonuna kadar) bu Yönetmeliğin kapsamı içindedirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Kapsam Dışı Öğrenciler Madde 3 Muğla Üniversitesi öğrencilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olanlar, bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin kapsamı dışındadır. Bu öğrencilerin Mediko-Sosyal Merkezinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır; ancak ilaç ve hastahane giderleri ödenmez. Başvurma Usulü Madde 4 Muğla Üniversitesine kayıtlı bütün öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili olarak sevk kağıdı almak üzere başvuracakları ilk yer, öğrenim gördükleri birimin öğrenci işleri bürosudur. Bu hasta sevk kağıdında başvuru saati ve sevk edilen sağlık kurumu belirtilir. Bütün öğrenciler, mali yükümlülüğü bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna ait olmak üzere Mediko Sosyal Merkezine sevk edilebilecekleri gibi, kendi sosyal güvenlik kurumlarının hastahanelerine (İlçelerdeki birimlerimizde sağlık ocakları da dahil) sevk edilebilirler. Diğer Muayene ve Tedaviler Madde 5 Öğrencilerin tedavi için zorunlu hallerde yurt dışına gönderilmeleri veya yurt içinde kaplıca tedavisinden yararlanmaları mümkündür. Bununla ilgili olarak "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"nin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan tedavi giderleri ile ilgili "Bütçe Uygulama Talimatı" esas alınır. Rapor Başvurusu ve Geçerliliği Madde 6 Öğrenciler; aldıkları sağlık raporlarını sevk evrakı ile birlikte, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde öğrenim gördükleri birimin öğrenci işleri bürosuna bir form dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar. Raporların geçerliliği ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi ve öğrencinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumları hastahaneleri ve/veya ilçelerdeki birimlerimiz için sağlık ocakları ve ilçe hastahaneleri dışında verilen raporlar geçerli değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Mart 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Geçerli Raporlar Üzerinde Yapılacak Olan İşlemler, Madde 7 Bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesine uygun şekilde alınan ve geçerliliği kabul edilen raporlar, öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir." Geçerli sayılan raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır: a - Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili bölüm başkanınca öğretim elemanlarına duyurulur. b - Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavlar yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen günde yapılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. c - Mazeret olarak geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girememesi durumunda ikinci (E) sınavı ile ilgili hükümler uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını kazanmış olması şarttır. d - Bir veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrencilerin başvurularının en az altı haftalık bir rapora dayanıyor olması gerekir. Mediko Sosyal Merkezinden Görüş Alınması Madde 8 Raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması ve dinlenme sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi durumunda ilgili birimler Mediko Sosyal Merkezinin görüşüne başvurabilirler. İlaç ve Hastahane Giderleri Madde 9 Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe imkanları çerçevesinde karşılanır. Sağlık sebebi dışında kaydını donduran öğrencilerin kayıt dondurma süresince muayene ve tedavileri yapılmaz ve tedavi giderleri ödenmez. Bunun dışında tedavi amacını ta- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı : şımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ile diş protezleri her türlü estetik ameliyat gözlük çerçevesi ve camı ile çeşitli protez ve ortezler tedavi cihaz ve malzemeleriyle sarf malzemelerine ilişken giderler (ameliyatlarda kullanılanlar hariç) karşılanmaz. İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oran "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gereği her yıl çıkarılan "Bütçe Uygulama Talimatı"nda belirtilen oranları aşmamak şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu bütçe imkanlarının yetersiz kalması durumunda ilaç bedelleri konusunda öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranın artırılması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir. Üniversitece karşılanmasında tereddüt edilen diğer Sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Bulaşıcı Hastalıklar Madde 10 Toplum sağlığının korunması amacı ile, yurtlarda barınan öğrencilere bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaçlar ücretsiz dağıtılabilir. Revirde Yatan Öğrenciler Madde 11 Mediko Sosyal Merkezi revirinde tedavi gören öğrencilere tedavi süresince ücretsiz yemek sağlanır. Madde 12 16/5/1997 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Muğla Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 13 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 Bu Yönetmeliği Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından : TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN LİF PAMUK SATIŞINA İLİŞKİN 16/12/1998 TARİHLİ VE 98/12234 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (Seri No: 1) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin stoklarında bulunan lif pamuğun dünya fiyatlarından vadeli ve faizsiz olarak satışına ve Birlikler aleyhine oluşan olumsuz farkın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin 16/12/1998 tarihli ve 98/12234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6/1/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın 3 uncu maddesi ile verilen yetki çerçevesinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1- Uygulama alanı ve sûresi Bu Tebliğ kapsamında yalnızca lif pamuk, satışa konu olabilecek ve satışlar, üretimi için lif pamuk ihtiyacı bulunan sanayiciye yapılabilecektir. Uygulamanın süresi, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecektir. 2- Satış fiyatı Asgari satış fiyatı, satış tarihindeki (sözleşme tarihindeki) Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Tariş-Pamuk Birliği) elindeki pamuklar için uluslararası borsalardaki Memphis pamuğu endeksine göre; Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) elindeki pamuklar için Liverpool A ve B endeksinin ortalamasına göre belirlenecektir. Satış tarihinde, borsada Memphis pamuğu fiyatı oluşmamışsa, Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nce yapılan satışlarda Liverpool A endeksine en az 20 cent/kg ilave edilerek tespit olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Yapılacak satışlarda, satış fiyatı ve bedeli ABD Doları cinsinden belirlenecek ve en fazla altı ay vadeli satış yapılabilecektir. İşlemlerde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. 3- Taleplerin değerlendirilmesi Yapılan başvurular, alıcıların kapasite raporlarına göre değerlendirilecektir. Birlik ihtiyacı dışındaki satılabilir lif pamuk miktarı ile teslim süreleri gözetilerek bir alıcı ile kapasite raporuna göre kullanabileceği lif pamuğun % 25'ini aşmayacak miktarda satış sözleşmesi yapılacaktır. Başvuruların sayısı, talep edilen pamuk miktarı ve niteliği, alıcıların borsadaki işlem hacimleri, fiili üretimleri, ithalat ve ihracat miktarları ile istihdam durumu değerlendirilmek suretiyle, yukarıda belirlenen oran,birlikleçce değiştirilebilecektir. 250 tona kadar olan talepler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretim yapan firmaların başvuruları öncelikte değerlendirilecektir. 4- Teminat Bu satışlar için banka teminat mektubu, gayri kabili rücu teyitli akreditiften doğan alacağın temliki, ipotek, teminat alındığı gündeki değeri üzerinden hazine bonosu ile devlet tahvili teminat olarak kabul edilecektir. 5- Diğer düzenlemeler Yapılacak lif pamuk satışları, Birliklerce bir örnek olarak oluşturulacak satış sözleşmesine göre yapılacaktır. Bu Tebliğde ve örnek sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Birlik uygulamalarına göre işlem yapılacaktır. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YARGı BÖLÜMÜ Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı : 1998/28 Karar Günü : 23/6/1998 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Zina suçundan açılan kamu davasında mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin iptali istemiyle doğrudan başvurmuştur. II- İTİRAZIN GEREKÇESİ Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir: "Mahkememizin görülmekte olan davanın yargılaması sırasında tarihinde Anayasa Mahkemesinin tarih ve 1996/15 esas ve 1996/34 karar numaralı kararı gereğince evli erkeğin zinasını öngören TCK.nun 441. maddesinin iptal edildiği ve yürürlükten kalktığı saptanmıştır. TCK.nun 441. maddesinin yürürlükten kalkması nedeni ile davamızın konusu evli kadının zinasını öngören TCK.nun 440. maddenin yürürlükte kaldığı ve böylece TCK.nun yasası uygulamasında evli erkeğin suç öğelerinin oluşmasında korunan taraf olduğu nedeni ile evli kadına göre ayrıcalıklı durumda bulunduğu bunun da Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı düştüğü Mahkememizce saptanmıştır. Anayasa'nın 10. maddesinin 1. fıkrasında herkes... cinsiyet,... ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir denilmiş; 2. fıkrasında da bu ilkenin doğal sonucu olarak hiçbir kişiye imtiyaz tanınamaz açıklığı getirilmiştir. Madde gerekçesine göre insanın insan olması dolayısı ile doğuştan bir değeri ve haysiyeti vardır, bu insanın en tabi hakkıdır, bu hak dolayısı ile insanlar arasında ayırım yapılamaz ve insan arasında kanunların uygulanması açısından hiçbir fark gözetilemez, insanlar arasındaki eşitliğin temellerinden birini de kanunlar önünde eşitlik ilkesi sağlar denmektedir. Yargı Bölümü Sayfa : 1 Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile eşitlik ilkesi soyut bir ilke olmaktan çıkarılmış ve anayasal bağlamda her durumda dayanılacak hukuksal bir olgu haline getirilmiştir. Eşitlik ilkesi aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir, kişinin cinsiyeti nedeni ile karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer cinsiyet yasa önünde eşitliği engelleyen bir neden olamaz; Cinsiyete dayanan ayırımlar taraf olduğumuz insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerde de red edilmektedir. Bu nedenle kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince kadınlar açısından TCK.nun 440. maddesi öngörülmüşken erkekler açısından (evli kadınlar ve evli erkekler) TCK.nun 441. maddesinin iptal edilmesi nedeni ile doğan bu boşluk karşısında kocanın zinasının suç olmaktan çıkması karşısında eşitlik ilkesi yönünden aykırı bir durum çıktığı ve açıklanan nedenlerle,tck.nun 440. maddesinin tarihinden itibaren evli erkeğin zinasının suç olmaktan çıkması karşısında Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu mahkememizce saptanmış bu nedenle TCK.nun 440. maddesinin iptalinin sağlanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verilmesi hususunda Mahkememize tam bir vicdani kanaat gelmiş olduğundan; Sanıklara isnat edilen TCK.nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olması nedeni ile TCK.nun 440. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar bu davanın geri bırakılmasına karar verildi." III- YASA METİNLERİ A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi şöyledir: "Madde 440- Zina eden karı hakkında altı aydan Uç seneye kadar hapis cezası tertip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur." B- Dayanılan Anayasa Kuralı İtiraz başvurusunda dayanılan Anayasa kuralı şöyledir: "MADDE 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. inanç, Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yargı Bölümü Sayfa : 2

9 13 Mart Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." IV- İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Aysel PEKİNER'in katılmaları ile günü yapılan ilk inceleme toplantısında; dosyada eksiklik bulunmadığından, işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. V- ESASIN İNCELENMESİ İşin esasına ilişkin rapor, başvuru karârı ve ekleri, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülen Yasa kuralı ile aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralı, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı Zina suçuna, Türk Ceza Kanunu'nun "Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler" başlıklı sekizinci babının beşinci faslında yer verilmiş olup, ilgili maddelerde tanımı yapılmamıştır. Evlilik birliğinin eşlere yüklediği cinsel sadakatin ihlali olan zina, evli bir kişinin, eşinden başkasıyla cinsi ilişkide bulunmasıdır. Tek evliliğe dayanan ve toplumun temelini oluşturan ailede nesebin korunması amacıyla zina suç sayılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinde karının zinası düzenlenmiştir. Buna göre, zina eden karı cezalandırılmakta ve karının evli olduğunu bilerek bu eyleme ortak olan erkek hakkında da aynı ceza verilmektedir. Kocanın zina suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararıyla, Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen "eşitlik" ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiş ve iptal nedeniyle oluşan hukuksal boşluğun doldurulabilmesi için de kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. İptal kararının günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasına ve yayım tarihinden itibaren bir yıl geçmesine karşın, yasakoyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından, kocanın zinası suç olmaktan çıkmış, buna karşılık, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca karının zinası suç sayılmaya devam etmiştir. B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Başvuru kararında, kocanın zinasını suç sayan Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesine ve iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için bir yıl süre verilmesine karşın bu süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından, gününden itibaren zinanın koca için suç olmaktan çıktığı, oysa, Kanun'un 440. maddesine göre, zinanın karı için suç sayıldığı, Türk Ceza Kanunu uygulamasında kocanın, Yargı Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: korunan taraf olması nedeniyle karıya göre ayrıcalıklı duruma geldiği, bunun Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı düştüğü ileri sürülerek 440. maddenin iptali istenmiştir. Anayasa'nın 10. maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" denilmiştir. Eşitlik ilkesi, aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer. Ayrıca eşitlik, bireyler arasındaki farklılıkların gözardı edilerek herkesin her bakımdan aynı kurallara bağlı tutulması anlamında da algılanamaz. Kimi kişilerin başka kurallara bağlı tutulmalarında haklı nedenler varsa, yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez. Bu nedenle, yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu kıldığı kimi ayırımlar haklı bir nedene dayandığı ölçüde eşitliği bozmadığı halde, cinsiyetten başka bir nedene dayanmayan ayırımlar eşitlik ilkesine açık bir aykırılık oluştururlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin "Başlangıç" kısmında, "Birleşmiş Milletler Halklarının, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttikleri" açıklanmakta; 2. maddesinde, "Herkes; ırk, renk, cinsiyet... gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin Bildirgede öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir" denilmekte; 7. maddesinde, "Herkes yasa önünde eşittir ve ayırım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı her türlü ayırdedici işlem ve böyle bir işlem için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır" kuralına yer verilmektedir. "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi"nin "Başlangıç" kısmında, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'ne gönderme yapılarak, Bildirge'deki hakların evrensel ve etkin olarak tanınması ve gözetilmesinin güvence altına alınması amacından söz edilmekte; 14. maddesinde de, "Bu sözleşmede öne sürülmüş olan hak ve özgürlüklerden yararlanma; cinsiyet, ırk, renk, dil, din... ayrımı gözetilmeksizin herkes için sağlanır" denilmektedir. "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin ilk bölümünde de, Birleşmiş Milletler Yasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin temel hak ve özgürlükler ile bunların cinsiyete dayalı olanlar dahil hiçbir ayırıma bağlı tutulmaksızın kullanılmasını öngören hükümlerine göndermede bulunulmuştur. Uluslararası belgelerin cinsiyete dayalı ayırımı reddeden bu kuralları ile Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesi arasında temelde bir farklılık bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinde, karının zinasının suç oluşturacağı öngörülmüş, kocanın zinasını suç sayan 441. maddesi ise Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Böylece, kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Evlilik birliğinin tarafları olarak Yargı Bölümü Sayfa : 4

11 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 karı ile aynı hukuksal konumda olması gereken koca için zinanın suç olmaktan çıkmasına karşın, karı için suç sayılmaya devam etmesi Anayasa'nın 10. maddesindeki "eşitlik" ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Maddenin iptali gerekir. Sacit ADALI ve Ali HÜNER bu görüşe katılmamışlardır. C- İptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu Anayasa'nın 153. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca; kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlükten kalkar. Ancak, Anayasa Mahkemesi, iptal kararı ile doğacak hukuksal boşluğu, kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici nitelikte görürse, boşluğun doldurulması için iptal kararının yürürlüğe gireceği günü ayrıca kararlaştırabilir. İtiraz konusu 440. madde hakkında verilen iptal karan sonucu doğan hukuksal boşluk, kamu yararını olumsuz yönde etkilemeyeceğinden, iptal kararının yürürlüğe gireceği günün ayrıca belirlenmesine gerek görülmemiştir. Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL, iptal nedeniyle doğan hukuksal boşluk, kamu düzenini olumsuz yönde etkileyeceğinden, kararın yürürlüğe gireceği günün ayrıca belirtilmesi gerektiği düşüncesiyle bu görüşe katılmamışlardır. VI- SONUÇ A günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, Yargı Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: B- İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜNÜN AYRICA BELİRLENMESİNE GEREK OLMADIĞINA, Sarma AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Ahmet Necdet SEZER Güven DİNÇER Samia AKBULUT Üye Üye Üye Haşim KILIÇ Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Üye Üye Üye Sacit ADALI Ali HÜNER Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK Yargı Bölümü Sayfa : 6

13 13 Mart Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı: 1998/28 KARŞIOY YAZISI İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, TCK'nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savında bulunmuş, Mahkememizce de oyçokluğuyla iptaline karar verilmiştir. İptal kararında da belirtildiği gibi, zina suçuna, T.C.K.nun "Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler" başlıklı sekizinci babın beşinci faslında yer verilmiştir. Dünyada birkaç ülke hariç, bütün ülkeler ve kanunlar zinayı suç saymıştır. Zina, evli bir kişinin eşinden başkasıyla cinsi ilişkide bulunmasıdır. Evlilik müessesesi, eşleri sadâkat vazifesiyle bağlar. Zina, bu sadâkatin yani bu görevin ihlâl edilmesinden dolayı suç sayılmıştır. Zina, evlilikte sadâkat borcunun ihlâlidir. Böylece hukuki bir vazife sayılan eşler arasındaki sadâkat borcunun ihlâli cezasız bırakılmamıştır. Zina fiili, cemiyetin temelini teşkil eden aile ve evlilik müessesesini derinden sarsar. Zina suçu, evlilikte karı veya kocaya karşı zarar verdiği gibi amme nizamına da zarar verir. Sadece taraflar üzerinde değil, cemiyet ve aile yapısında, aile içinde yer alan çocukların gelişmesi ve yetişmesi ve bir bütün olarak kamu nizamı üzerinde etkisini gösterir. Zinanın suç sayılması, sadece şerefi ve hisleri rencide olmuş eşi tatmin etmek için değil, evliliğin samimiyetinin, vakarının, haysiyetinin korunması, aile düzeninin bu kutsal değerler içerisinde devam ettirilmesi amacını taşır. Bu nedenlerle, karının zinasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesi, karı-koca, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin doğurduğu zarardan daha çok toplum zararına yol açmış, kamu düzeni ciddi şekilde ihlâl edilmiştir. Anayasa'nın 41. maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu; Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı kuralı yer almaktadır. Aile yapısı ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, sağlam temellere dayanırsa, eşler arasındaki dayanışma ve sadâkat borcu yerine getirilirse Türk toplumu da o derece güçlü ve kuvvetli, inançlı olacaktır. Bu temel unsur herşeyden önce gelir, kişi hak ve hürriyetlerinin de özünü teşkil eder. Çoğunlukla verilen kararda, kocanın zinasının düzenlendiği TCK.nun 441. maddesinin, Anayasa Mahkemesi'nin günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararı ile iptal edilmiş olmasına ve iptal nedeniyle oluşan hukuksal boşluğun doldurulabilmesi için de bir yıl süre verilmesine karşın yeni bir düzenleme yapılmayarak kocanın zinasının suç olmaktan çıktığı, buna karşılık TCK.nun 440. maddesi uyarınca karının zinasının suç sayılmaya devam ettiği, bu durumun Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu iptal gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen "yasa önünde eşitlik", herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Yasaların uygulanmasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrılığı gözetilmesi ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açılması Anayasa katında geçerli görülemez. Bu mutlak yasak, Yargı Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı : birbirinin aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplumların yaratılmasını engellemektedir. Ancak kimi yurttaşların haklı bir nedene dayanarak değişik kurallara bağlı tutulmaları ise eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi aykırı değil, geçerli kılar. Anayasa'nın amaçladığı eşitlik, eylemli değil, hukuksal eşitliktir. Durumlarındaki değişikliğin doğurduğu zorunluluklar, kamu yararı ya da başka haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı uygulamalar getirilmesi, Anayasa'nın eşitlik ilkesinin çiğnendiğini göstermez. Anayasa Mahkemesi'nin günlü kararıyla, kocanın eyleminin zina suçu sayılabilmesi için kadının zinasında aranmayan kimi koşul ve öğelerin aranması, karı karşısında kocaya yasal üstünlük sağladığı ve böylece kocanın basit zinasının cezalandırılmaması, kadın erkek eşitliğini bozduğu gerekçesiyle, kocanın zinasını düzenleyen TCK.nun 441. maddesinin iptaline karar verilmiş, yasal boşluğun doldurulması amacıyla bir yıllık süre tanınmış, ancak yasama organınca süresinde yeni bir düzenleme yapılmadığından kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Bunu değerlendiren Mahkememiz günlü kararıyla da, kadın erkek arasında eşitsizlik yaratıldığı gerekçesiyle karının zinasını düzenleyen TCK.nun 440. maddesini de iptal etmiş, yeni bir düzenleme yapılması hususunda bir süre de vermeyerek bu kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasıyla karının zinasını da suç olmaktan çıkarmıştır. Yukarıda değinildiği gibi zina, aileyi, evliliği, çocukları korumak amacıyla suç sayılmıştır. Zina suçu, sadece tarafları değil, karı kocayı değil, aileyi, evlilik birliğini, çocukları ve tüm toplumu ilgilendirmektedir. Zina suçu, karı veya kocaya karşı zarar verdiği gibi amme nizamına da zarar vermektedir. Bu sebeplerle, durumlarındaki ve konumlarındaki farklılıklar dolayısıyle, kamu yararı veya sair haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı düzenlemeler getirilmesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığından, yapılan itiraz başvurusunun reddine karar verilmesi gerekirken TCK.nun 440. maddesinin, Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline mütedair çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. Diğer taraftan iptal kararı verilmesiyle kamu düzenini tehdit ve kamu yararını ihlâl edici bir durum hasıl olduğundan ve doğan hukuksal boşluk kamu yararını olumsuz yönde etkileyeceğinden gerekli düzenlemeleri yapması için yasama organına süre verilmesi gerekirken, bu yönde karar verilmemiş olması yönündeki çoğunluk kararında da isabet bulunmamaktadır. katılmıyoruz. Açıklanan nedenlerle, verilen iptal kararına ilişkin çoğunluk görüşüne Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Yargı Bölümü Sayfa :8

15 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1999 CUMARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı : Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1996/239 K. No : 1997/117 Sanık : Mustafa Ünver, Arif ve Hanim'den olma 1959 doğumlu, Çankırı Şabanözü İlçesi, Çaparkayı Köyü Hane 85'de nüfusa kayıtlı. Solfasol Cad. 282 Sk. 13/1 Ankara'da ikamet eder. Suç : Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suç Tarihi : 8/10/1996 Karar Tar. : 25/9/1997 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK.nun 572/1, 456/1, 457/1, 1/3, 74 maddesi gereğince 8 ay hapis, 2 ay hafif hapis cezalarının ayrı ayrı ve tamamen tatbikine, emanetin 1996/4690 sırasında kayıtlı suç eşyasının TCK.nın 36 maddesi uyarınca zoralımına, karar verilerek hakkındaki davanınneticelendiği, ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyapta verilen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına hükümden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına hükümden sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsiline, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur E. No : 1998/75 K. No : 1998/215 Müdahil : Mehmet Şevket Bağcı; Şevket oğlu 1966 doğumlu. Cihangir Cad. 88/12 Ankara Vekili : Av. Fisun Simi: Necatibey Cad. Yeşilırmak Sk. No: 12/27 Ankara Sanık : Uğur Hasırcıoğlu; Yılmaz ve Gülfem'den olma 1972 doğumlu, Ankara Altındağ, Oğuz Köyü Hane 19'da nüfusa kayıtlı. Zaman Sokak 6/22 Dikmen/Ank. adresinde ikamet eder. Suç : İştirak halinde sahte çek düzenlemek. Suç Tarihi ': 7/5/1995 Karar Tar. : 18/11/1998 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK.342/1, 59/2, 1/6. maddesi gereğince 2 yıl ağır hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş, işbu mahkumiyet ilamı sanık tarafından temyiz edilmiştir. Ancak bütün aramalara rağmen müdahil ve vekiline mahkememiz ilamının tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Kanunun maddeleri gereğince hükmün müdahil ve vekiline ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 5912

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Hendrik ve YViymtye'den olma 1938 D.lu, Hollanda uyruklu Hendrika Olsman hakkında İzmir C. Başsavcılığının 1/7/1998 tarih 1998/12065 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 1/5/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 4/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 4/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Reşit ve Çiçek'den olma 3/5/1962 D.lu, Erzurum Tekman Taşkesen Köyü C: 0040, Kütük: 0062 de Nüfusa kayıtlı Demir Kanarya hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13966 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 22/6/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No: 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Rıza ve Hatice'den olma 1/5/1968 D.lu, Malatya Arapgir Boğazlı Köyü C: 023/01, S: 16, Kütük: 5 de Nüfusa kayıtlı Ali Kemal Gür hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13965 sayılı iddianamesi ile sanığın Hazine Müsteşarlığından yetkili müessese izin belgesi almadan 20/5/1998 tarihinde döviz alıp satması nedeni ile üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet Cihat ve Münevvere'den olma 13/5/1942 D.lu, Balıkesir Edremit Hekimzade Mahallesi C: 002, Kütük Sıra No: 0240 da Nüfusa kayıtlı Arif Erman hakkında İzmir C. Başsavcılığının 27/4/1998 tarih 1998/7159 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 21/8/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı 1567 S.K.nun 3/a maddesi gereğince suç tarihine göre TL. ağır para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam olarak TL. tebliğden itibaren 10 günlük yasal süresi içinde ödenmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı tebliğe rağmen duruşmanın yapılacağı 16/4/1999 günü saat de İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi de duruşmaya gelinmesi veya bir vekille temsil olunması gelinmediği takdirde veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak suçun subutu halinde TCK. 119 Md. gereğince verilen para cezasının 1/2 oranında artırılarak hükmolunacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur

17 13 Mart 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet Dündar ve Aysel'den olma 1963 D.lu, İstanbul Fatih Hocahayrettin C: 030/37 de Nüfusa kayıtlı Kutlay Gökpınar hakkında İzmir C. Başsavcılığının 2/12/1997 tarih 1997/18407 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/10/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı suçun ön ödemeye tabii suç olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K.nun ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL. suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. maddesi nazara alınarak 42 misli artırılmak sureti ile TL. para cezası, 13.5O0.0O0.-TL. maktu vekalet ücreti ve ,TL. yargılama gideri ki toplam TL. tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 13/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 13/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak.üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık J^950 D.lu Heıdemarie Jantz hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19662 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/7/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, suçun ön ödemeye tabii suç olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K.nun ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL. suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılmak sureti ile TL. para cezası, ,000.-TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL. tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Völkmar oğlu 1951 D.lu, Volkmar Klaus Neinz Ziller hakkında İzmir C. Başsavcılığının 20/7/1998 tarih 1998/14327sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 "Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 11/4/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6033

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1948 D.lu, Louıs Michel hakkında İzmir C. Başsavcılığının 23/1/1998 tarih 1998/1112 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 22/12/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, suçun ön ödemeye tabii suçlardan olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K. ile değişik 3/A-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL.'mn suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak sureti ile TL. ağır para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL.'nın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde 1/2 oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 günü duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.30'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykın davranmak suçundan sanık Josef ve Karolina'dan olma 1946 D.lu, Adana Seyhan Kuruköprü C: 77-13, Aile Sıra No: 725, Birey Sıra No: 53 de Nüfusa kayıtlı Suzan Zehitunhs hakkında İzmir C. Başsavcılığının 1/12/1997 tarih 1997/18387 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 20/9/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Celil ve Hatice'den olma 1956 D.lu, Burdur Tefenni Yayla C: 018/02, S: 58, K: 60 da Nüfusa kayıtlı Ahmet Erdem hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13967 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 16/4/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6030

19 13 Mart i999-sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Durmuş ve Hanife'den olma 1965 D.lu, Konya Akşehir Meydan Mah. C: 013/01, S: 42, K: 29 da Nüfusa kayıtlı Coşkun Yavuz hakkında İzmir C. Başsavcılığının 23/1/1997 tarih 1998/1122 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 27/1/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Norbert ve İda'dan olma 3/7/1963 D.lu, Avusturya uyruklu Günter Pohl hakkında İzmir C. Başsavcılığının 31/10/1997 tarih 1997/16004 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 11/5/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1930 D.lu Maximilian Johanaa Berthold hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19663 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 21/7/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı ve suçu ön ödemeye tabii olmakla 1567 S.K S.K. ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak TL para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL. nın tebliğden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yan oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6027

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1937 D.lu, Rafael Behar hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19660 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/11/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, 1567 S.K.nun 3521 S.K. ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak TL. ağır para cezası TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki Toplam TL. tebliğden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 7/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 7/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet ve Pamuk'dan olma 1933 D.lu, Kocaeli İzmit Çınarlı Köyü C: 043/05, Sayfa: 21, Kütük: 240 da Nüfusa kayıtlı Halis Alak hakkında İzmir C. Başsavcılığının 24/12/1997 tarih 4997/19650 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/8/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 9/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 9/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekille temsil olunmanız hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Hüseyin ve Şerike'den olma 1976 D.lu, İzmir Balçova Onur Mahallesi C: 136/2, S: 56, K: 153 de Nüfusa kayıtlı Rengin Özcan hakkında İzmir C. Başsavcılığının 8/5/1998 tarih 1998/7969 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/12/1996 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, sanığın eylemine uyan 1567 S.K.nun Değ. 3/a Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihine ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 20 misli artırılarak TL. ağır para cezası TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gederi ki Toplam TL.nm tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 29/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 29/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6024

21 13 Mart Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Dieter Nobert Fichte hakkında İzmir C. Başsavcılığının 9/12/1997 tarih 1997/18567 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 26/6/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Selim ve Hatice'den olma 1953 D.lu Manisa Alaşehir Yeşilyurt C:075/05 S:14 kütük 249 da nüfusa kayıtlı Mehmet Selimer hakkında İzmir C.Başsavcılığının 23/1/1998 tarih 1998/1118 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 2/10/1996 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Ali Rıza ve Emine'den olma 1948 D.lu, Trabzon Çaykara Eğridere Köyü C: 0012, K: 0172 de Nüfusa kayıtlı Fatma Yıldız hakkında İzmir C. Başsavcılığının 24/2/1998 tarih 1998/3412 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 25/10/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 25/6/1947 D.lu, Clifford Victor Fraser hakkında İzmir C. Başsavcılığının 6/1/1998 tarih 1998/65 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/4/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 9/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 9/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6021

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23

19 Mart 2010 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Mahkemesi Başkanlığından: Karar Sayısı : Karar Günü : 23 19 Mart 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27526 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı : 2009 Karar Günü : 23 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 25.2.1954

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Düzeltme: R.G. Tarih-Sayı : 28.10.2010-27743 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2008/102 Karar Sayısı : 2010/14 Karar Günü : 21.1.2010 R.G. Tarih-Sayı : 22.10.2010-27737 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Manavgat

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Kararı. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 5. İş Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Kararı. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 5. İş Mahkemesi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/479 Karar Sayısı : 2005/1 Karar Günü : 6.1.2005 Anayasa Mahkemesi Kararı İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 5. İş Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 17.7.1964 günlü,

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete Tarih-Sayısı : 26.02.2005-25739 Esas Sayısı : 2004/8 Karar Sayısı : 2004/28 Karar Günü : 3.3.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN MAHKEME : İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI [ANAYASA MAHKEMESİ] E. 2003/105 K. 2007/98 R.G.:

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU :

24 Aralık 2007 PAZARTESİ. Sayı : MAHKEMESİ KARARI. Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 24 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26736 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı Karar Sayısı Karar Günü İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İTİRAZIN KONUSU : 1 / 13 I - OLAY

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/99 Karar Sayısı : 2006/8 Karar Günü : 19.1.2006 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Suruç Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 3.1.2002

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2002/133 Karar Sayısı : 2006/91 Karar Günü : 27.9.2006 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ordu Vergi Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 31.12.1960

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.06.2011/ 84-1 YETKİLİ KİŞİ NEZDİNDE DÜZENLENMEYEN TUTANAĞA İSTİNADEN KESİLEN ÖZEL USULSUZLÜK CEZASININ KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/9 Karar Sayısı : 2005/95 Karar Günü : 29.11.2005 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire İTİRAZIN KONUSU : 29.3.2003

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 Konu: 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRINI İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı