T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Mart 1999 CUMARTESİ. Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Mart 1999 CUMARTESİ. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1999 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Muğla Üniversitesinden : Muğla Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin, beden ve ruh sağlığını korumak, psikolojik ve danışmanlık hizmetlerini vermek üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 47 nci maddesinin (a) ve (c) bendleri gereğince kurulan Muğla Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ilişkilerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Muğla Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı ve herhangi bir sosyal kuruluştan yararlanma imkanı olmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı boyunca (güz yarıyılı başından - bahar yarıyılının sonuna kadar) bu Yönetmeliğin kapsamı içindedirler. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Kapsam Dışı Öğrenciler Madde 3 Muğla Üniversitesi öğrencilerinden, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkanı olanlar, bu Yönetmeliğin mali hükümlerinin kapsamı dışındadır. Bu öğrencilerin Mediko-Sosyal Merkezinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır; ancak ilaç ve hastahane giderleri ödenmez. Başvurma Usulü Madde 4 Muğla Üniversitesine kayıtlı bütün öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili olarak sevk kağıdı almak üzere başvuracakları ilk yer, öğrenim gördükleri birimin öğrenci işleri bürosudur. Bu hasta sevk kağıdında başvuru saati ve sevk edilen sağlık kurumu belirtilir. Bütün öğrenciler, mali yükümlülüğü bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna ait olmak üzere Mediko Sosyal Merkezine sevk edilebilecekleri gibi, kendi sosyal güvenlik kurumlarının hastahanelerine (İlçelerdeki birimlerimizde sağlık ocakları da dahil) sevk edilebilirler. Diğer Muayene ve Tedaviler Madde 5 Öğrencilerin tedavi için zorunlu hallerde yurt dışına gönderilmeleri veya yurt içinde kaplıca tedavisinden yararlanmaları mümkündür. Bununla ilgili olarak "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"nin uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan tedavi giderleri ile ilgili "Bütçe Uygulama Talimatı" esas alınır. Rapor Başvurusu ve Geçerliliği Madde 6 Öğrenciler; aldıkları sağlık raporlarını sevk evrakı ile birlikte, verildiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde öğrenim gördükleri birimin öğrenci işleri bürosuna bir form dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar. Raporların geçerliliği ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezi ve öğrencinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumları hastahaneleri ve/veya ilçelerdeki birimlerimiz için sağlık ocakları ve ilçe hastahaneleri dışında verilen raporlar geçerli değildir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Mart 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Geçerli Raporlar Üzerinde Yapılacak Olan İşlemler, Madde 7 Bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesine uygun şekilde alınan ve geçerliliği kabul edilen raporlar, öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir." Geçerli sayılan raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır: a - Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süreler içindeki devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili bölüm başkanınca öğretim elemanlarına duyurulur. b - Geçerli raporu olan öğrencinin raporlu olduğu süre içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınavlar yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen günde yapılır. Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. c - Mazeret olarak geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girememesi durumunda ikinci (E) sınavı ile ilgili hükümler uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını kazanmış olması şarttır. d - Bir veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrencilerin başvurularının en az altı haftalık bir rapora dayanıyor olması gerekir. Mediko Sosyal Merkezinden Görüş Alınması Madde 8 Raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması ve dinlenme sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi durumunda ilgili birimler Mediko Sosyal Merkezinin görüşüne başvurabilirler. İlaç ve Hastahane Giderleri Madde 9 Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamındaki öğrencilerin sağlık giderleri ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe imkanları çerçevesinde karşılanır. Sağlık sebebi dışında kaydını donduran öğrencilerin kayıt dondurma süresince muayene ve tedavileri yapılmaz ve tedavi giderleri ödenmez. Bunun dışında tedavi amacını ta- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı : şımayan müstahzarların yer aldığı reçete bedelleri ile diş protezleri her türlü estetik ameliyat gözlük çerçevesi ve camı ile çeşitli protez ve ortezler tedavi cihaz ve malzemeleriyle sarf malzemelerine ilişken giderler (ameliyatlarda kullanılanlar hariç) karşılanmaz. İlaç bedellerinin öğrenciler tarafından karşılanması gereken oran "Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği" gereği her yıl çıkarılan "Bütçe Uygulama Talimatı"nda belirtilen oranları aşmamak şartıyla, Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu bütçe imkanlarının yetersiz kalması durumunda ilaç bedelleri konusunda öğrenciler tarafından karşılanması gereken oranın artırılması için ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunabilir. Üniversitece karşılanmasında tereddüt edilen diğer Sağlık giderlerinin ödenmesi konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Bulaşıcı Hastalıklar Madde 10 Toplum sağlığının korunması amacı ile, yurtlarda barınan öğrencilere bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaçlar ücretsiz dağıtılabilir. Revirde Yatan Öğrenciler Madde 11 Mediko Sosyal Merkezi revirinde tedavi gören öğrencilere tedavi süresince ücretsiz yemek sağlanır. Madde 12 16/5/1997 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Muğla Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 13 Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 Bu Yönetmeliği Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından : TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN LİF PAMUK SATIŞINA İLİŞKİN 16/12/1998 TARİHLİ VE 98/12234 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ (Seri No: 1) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin stoklarında bulunan lif pamuğun dünya fiyatlarından vadeli ve faizsiz olarak satışına ve Birlikler aleyhine oluşan olumsuz farkın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin 16/12/1998 tarihli ve 98/12234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6/1/1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kararın 3 uncu maddesi ile verilen yetki çerçevesinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1- Uygulama alanı ve sûresi Bu Tebliğ kapsamında yalnızca lif pamuk, satışa konu olabilecek ve satışlar, üretimi için lif pamuk ihtiyacı bulunan sanayiciye yapılabilecektir. Uygulamanın süresi, Sanayi ve Ticaret Bakanı ile Hazine Müsteşarlığı 'nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecektir. 2- Satış fiyatı Asgari satış fiyatı, satış tarihindeki (sözleşme tarihindeki) Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Tariş-Pamuk Birliği) elindeki pamuklar için uluslararası borsalardaki Memphis pamuğu endeksine göre; Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Çukobirlik) elindeki pamuklar için Liverpool A ve B endeksinin ortalamasına göre belirlenecektir. Satış tarihinde, borsada Memphis pamuğu fiyatı oluşmamışsa, Tariş-Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nce yapılan satışlarda Liverpool A endeksine en az 20 cent/kg ilave edilerek tespit olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Yapılacak satışlarda, satış fiyatı ve bedeli ABD Doları cinsinden belirlenecek ve en fazla altı ay vadeli satış yapılabilecektir. İşlemlerde T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. 3- Taleplerin değerlendirilmesi Yapılan başvurular, alıcıların kapasite raporlarına göre değerlendirilecektir. Birlik ihtiyacı dışındaki satılabilir lif pamuk miktarı ile teslim süreleri gözetilerek bir alıcı ile kapasite raporuna göre kullanabileceği lif pamuğun % 25'ini aşmayacak miktarda satış sözleşmesi yapılacaktır. Başvuruların sayısı, talep edilen pamuk miktarı ve niteliği, alıcıların borsadaki işlem hacimleri, fiili üretimleri, ithalat ve ihracat miktarları ile istihdam durumu değerlendirilmek suretiyle, yukarıda belirlenen oran,birlikleçce değiştirilebilecektir. 250 tona kadar olan talepler ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretim yapan firmaların başvuruları öncelikte değerlendirilecektir. 4- Teminat Bu satışlar için banka teminat mektubu, gayri kabili rücu teyitli akreditiften doğan alacağın temliki, ipotek, teminat alındığı gündeki değeri üzerinden hazine bonosu ile devlet tahvili teminat olarak kabul edilecektir. 5- Diğer düzenlemeler Yapılacak lif pamuk satışları, Birliklerce bir örnek olarak oluşturulacak satış sözleşmesine göre yapılacaktır. Bu Tebliğde ve örnek sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Birlik uygulamalarına göre işlem yapılacaktır. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 YARGı BÖLÜMÜ Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesi Başkanlığından : Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı : 1998/28 Karar Günü : 23/6/1998 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : günlü, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir. I- OLAY Zina suçundan açılan kamu davasında mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinin iptali istemiyle doğrudan başvurmuştur. II- İTİRAZIN GEREKÇESİ Başvuru kararının gerekçe bölümü şöyledir: "Mahkememizin görülmekte olan davanın yargılaması sırasında tarihinde Anayasa Mahkemesinin tarih ve 1996/15 esas ve 1996/34 karar numaralı kararı gereğince evli erkeğin zinasını öngören TCK.nun 441. maddesinin iptal edildiği ve yürürlükten kalktığı saptanmıştır. TCK.nun 441. maddesinin yürürlükten kalkması nedeni ile davamızın konusu evli kadının zinasını öngören TCK.nun 440. maddenin yürürlükte kaldığı ve böylece TCK.nun yasası uygulamasında evli erkeğin suç öğelerinin oluşmasında korunan taraf olduğu nedeni ile evli kadına göre ayrıcalıklı durumda bulunduğu bunun da Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı düştüğü Mahkememizce saptanmıştır. Anayasa'nın 10. maddesinin 1. fıkrasında herkes... cinsiyet,... ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir denilmiş; 2. fıkrasında da bu ilkenin doğal sonucu olarak hiçbir kişiye imtiyaz tanınamaz açıklığı getirilmiştir. Madde gerekçesine göre insanın insan olması dolayısı ile doğuştan bir değeri ve haysiyeti vardır, bu insanın en tabi hakkıdır, bu hak dolayısı ile insanlar arasında ayırım yapılamaz ve insan arasında kanunların uygulanması açısından hiçbir fark gözetilemez, insanlar arasındaki eşitliğin temellerinden birini de kanunlar önünde eşitlik ilkesi sağlar denmektedir. Yargı Bölümü Sayfa : 1 Not: Anayasa Mahkemesi Kararları, metinlerden film çekilmek suretiyle yayımlanmaktadır.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile eşitlik ilkesi soyut bir ilke olmaktan çıkarılmış ve anayasal bağlamda her durumda dayanılacak hukuksal bir olgu haline getirilmiştir. Eşitlik ilkesi aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir, kişinin cinsiyeti nedeni ile karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer cinsiyet yasa önünde eşitliği engelleyen bir neden olamaz; Cinsiyete dayanan ayırımlar taraf olduğumuz insan haklarına ilişkin uluslararası belgelerde de red edilmektedir. Bu nedenle kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince kadınlar açısından TCK.nun 440. maddesi öngörülmüşken erkekler açısından (evli kadınlar ve evli erkekler) TCK.nun 441. maddesinin iptal edilmesi nedeni ile doğan bu boşluk karşısında kocanın zinasının suç olmaktan çıkması karşısında eşitlik ilkesi yönünden aykırı bir durum çıktığı ve açıklanan nedenlerle,tck.nun 440. maddesinin tarihinden itibaren evli erkeğin zinasının suç olmaktan çıkması karşısında Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu mahkememizce saptanmış bu nedenle TCK.nun 440. maddesinin iptalinin sağlanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verilmesi hususunda Mahkememize tam bir vicdani kanaat gelmiş olduğundan; Sanıklara isnat edilen TCK.nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olması nedeni ile TCK.nun 440. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda vereceği karara kadar bu davanın geri bırakılmasına karar verildi." III- YASA METİNLERİ A- İtiraz Konusu Yasa Kuralı 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi şöyledir: "Madde 440- Zina eden karı hakkında altı aydan Uç seneye kadar hapis cezası tertip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur." B- Dayanılan Anayasa Kuralı İtiraz başvurusunda dayanılan Anayasa kuralı şöyledir: "MADDE 10.- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. inanç, Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yargı Bölümü Sayfa : 2

9 13 Mart Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." IV- İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi uyarınca, Ahmet Necdet SEZER, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL, Mustafa YAKUPOĞLU, Nurettin TURAN, Fulya KANTARCIOĞLU ve Aysel PEKİNER'in katılmaları ile günü yapılan ilk inceleme toplantısında; dosyada eksiklik bulunmadığından, işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. V- ESASIN İNCELENMESİ İşin esasına ilişkin rapor, başvuru karârı ve ekleri, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülen Yasa kuralı ile aykırılık savına dayanak yapılan Anayasa kuralı, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: A- İtiraz Konusu Kuralın Anlam ve Kapsamı Zina suçuna, Türk Ceza Kanunu'nun "Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler" başlıklı sekizinci babının beşinci faslında yer verilmiş olup, ilgili maddelerde tanımı yapılmamıştır. Evlilik birliğinin eşlere yüklediği cinsel sadakatin ihlali olan zina, evli bir kişinin, eşinden başkasıyla cinsi ilişkide bulunmasıdır. Tek evliliğe dayanan ve toplumun temelini oluşturan ailede nesebin korunması amacıyla zina suç sayılmıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinde karının zinası düzenlenmiştir. Buna göre, zina eden karı cezalandırılmakta ve karının evli olduğunu bilerek bu eyleme ortak olan erkek hakkında da aynı ceza verilmektedir. Kocanın zina suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararıyla, Anayasa'nın 10. maddesinde öngörülen "eşitlik" ilkesine aykırı bulunarak iptal edilmiş ve iptal nedeniyle oluşan hukuksal boşluğun doldurulabilmesi için de kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. İptal kararının günlü, sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasına ve yayım tarihinden itibaren bir yıl geçmesine karşın, yasakoyucu tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığından, kocanın zinası suç olmaktan çıkmış, buna karşılık, Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca karının zinası suç sayılmaya devam etmiştir. B- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Başvuru kararında, kocanın zinasını suç sayan Türk Ceza Kanunu'nun 441. maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesine ve iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için bir yıl süre verilmesine karşın bu süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmadığından, gününden itibaren zinanın koca için suç olmaktan çıktığı, oysa, Kanun'un 440. maddesine göre, zinanın karı için suç sayıldığı, Türk Ceza Kanunu uygulamasında kocanın, Yargı Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: korunan taraf olması nedeniyle karıya göre ayrıcalıklı duruma geldiği, bunun Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırı düştüğü ileri sürülerek 440. maddenin iptali istenmiştir. Anayasa'nın 10. maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" denilmiştir. Eşitlik ilkesi, aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirir. Kişinin cinsiyeti nedeniyle karşı cinse göre ayrıcalıklı duruma getirilmesi bu ilkeye aykırı düşer. Ayrıca eşitlik, bireyler arasındaki farklılıkların gözardı edilerek herkesin her bakımdan aynı kurallara bağlı tutulması anlamında da algılanamaz. Kimi kişilerin başka kurallara bağlı tutulmalarında haklı nedenler varsa, yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez. Bu nedenle, yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu kıldığı kimi ayırımlar haklı bir nedene dayandığı ölçüde eşitliği bozmadığı halde, cinsiyetten başka bir nedene dayanmayan ayırımlar eşitlik ilkesine açık bir aykırılık oluştururlar. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin "Başlangıç" kısmında, "Birleşmiş Milletler Halklarının, Birleşmiş Milletler Antlaşmasında temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttikleri" açıklanmakta; 2. maddesinde, "Herkes; ırk, renk, cinsiyet... gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin Bildirgede öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir" denilmekte; 7. maddesinde, "Herkes yasa önünde eşittir ve ayırım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı her türlü ayırdedici işlem ve böyle bir işlem için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır" kuralına yer verilmektedir. "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi"nin "Başlangıç" kısmında, İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'ne gönderme yapılarak, Bildirge'deki hakların evrensel ve etkin olarak tanınması ve gözetilmesinin güvence altına alınması amacından söz edilmekte; 14. maddesinde de, "Bu sözleşmede öne sürülmüş olan hak ve özgürlüklerden yararlanma; cinsiyet, ırk, renk, dil, din... ayrımı gözetilmeksizin herkes için sağlanır" denilmektedir. "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin ilk bölümünde de, Birleşmiş Milletler Yasası ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin temel hak ve özgürlükler ile bunların cinsiyete dayalı olanlar dahil hiçbir ayırıma bağlı tutulmaksızın kullanılmasını öngören hükümlerine göndermede bulunulmuştur. Uluslararası belgelerin cinsiyete dayalı ayırımı reddeden bu kuralları ile Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesi arasında temelde bir farklılık bulunmamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 440. maddesinde, karının zinasının suç oluşturacağı öngörülmüş, kocanın zinasını suç sayan 441. maddesi ise Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Böylece, kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Evlilik birliğinin tarafları olarak Yargı Bölümü Sayfa : 4

11 13 Mart 1999-Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 karı ile aynı hukuksal konumda olması gereken koca için zinanın suç olmaktan çıkmasına karşın, karı için suç sayılmaya devam etmesi Anayasa'nın 10. maddesindeki "eşitlik" ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Maddenin iptali gerekir. Sacit ADALI ve Ali HÜNER bu görüşe katılmamışlardır. C- İptal Hükmünün Yürürlüğe Gireceği Gün Sorunu Anayasa'nın 153. ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 53. maddesi uyarınca; kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü veya bunların belirli madde veya hükümleri, iptal kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlükten kalkar. Ancak, Anayasa Mahkemesi, iptal kararı ile doğacak hukuksal boşluğu, kamu düzenini tehdit veya kamu yararını ihlal edici nitelikte görürse, boşluğun doldurulması için iptal kararının yürürlüğe gireceği günü ayrıca kararlaştırabilir. İtiraz konusu 440. madde hakkında verilen iptal karan sonucu doğan hukuksal boşluk, kamu yararını olumsuz yönde etkilemeyeceğinden, iptal kararının yürürlüğe gireceği günün ayrıca belirlenmesine gerek görülmemiştir. Samia AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL, iptal nedeniyle doğan hukuksal boşluk, kamu düzenini olumsuz yönde etkileyeceğinden, kararın yürürlüğe gireceği günün ayrıca belirtilmesi gerektiği düşüncesiyle bu görüşe katılmamışlardır. VI- SONUÇ A günlü, 765 sayılı "Türk Ceza Kanunu"nun 440. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, Yargı Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: B- İPTAL KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ GÜNÜN AYRICA BELİRLENMESİNE GEREK OLMADIĞINA, Sarma AKBULUT, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Ali HÜNER ile Lütfi F. TUNCEL'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, gününde karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Ahmet Necdet SEZER Güven DİNÇER Samia AKBULUT Üye Üye Üye Haşim KILIÇ Yalçın ACARGÜN Mustafa BUMİN Üye Üye Üye Sacit ADALI Ali HÜNER Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK Yargı Bölümü Sayfa : 6

13 13 Mart Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Esas Sayısı : 1998/3 Karar Sayısı: 1998/28 KARŞIOY YAZISI İtiraz yoluna başvuran Mahkeme, TCK'nun 440. maddesinin Anayasa'nın 10. maddesine aykırılığı savında bulunmuş, Mahkememizce de oyçokluğuyla iptaline karar verilmiştir. İptal kararında da belirtildiği gibi, zina suçuna, T.C.K.nun "Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhine Cürümler" başlıklı sekizinci babın beşinci faslında yer verilmiştir. Dünyada birkaç ülke hariç, bütün ülkeler ve kanunlar zinayı suç saymıştır. Zina, evli bir kişinin eşinden başkasıyla cinsi ilişkide bulunmasıdır. Evlilik müessesesi, eşleri sadâkat vazifesiyle bağlar. Zina, bu sadâkatin yani bu görevin ihlâl edilmesinden dolayı suç sayılmıştır. Zina, evlilikte sadâkat borcunun ihlâlidir. Böylece hukuki bir vazife sayılan eşler arasındaki sadâkat borcunun ihlâli cezasız bırakılmamıştır. Zina fiili, cemiyetin temelini teşkil eden aile ve evlilik müessesesini derinden sarsar. Zina suçu, evlilikte karı veya kocaya karşı zarar verdiği gibi amme nizamına da zarar verir. Sadece taraflar üzerinde değil, cemiyet ve aile yapısında, aile içinde yer alan çocukların gelişmesi ve yetişmesi ve bir bütün olarak kamu nizamı üzerinde etkisini gösterir. Zinanın suç sayılması, sadece şerefi ve hisleri rencide olmuş eşi tatmin etmek için değil, evliliğin samimiyetinin, vakarının, haysiyetinin korunması, aile düzeninin bu kutsal değerler içerisinde devam ettirilmesi amacını taşır. Bu nedenlerle, karının zinasının eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmesi, karı-koca, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin doğurduğu zarardan daha çok toplum zararına yol açmış, kamu düzeni ciddi şekilde ihlâl edilmiştir. Anayasa'nın 41. maddesinde, ailenin Türk toplumunun temeli olduğu; Devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alacağı kuralı yer almaktadır. Aile yapısı ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, sağlam temellere dayanırsa, eşler arasındaki dayanışma ve sadâkat borcu yerine getirilirse Türk toplumu da o derece güçlü ve kuvvetli, inançlı olacaktır. Bu temel unsur herşeyden önce gelir, kişi hak ve hürriyetlerinin de özünü teşkil eder. Çoğunlukla verilen kararda, kocanın zinasının düzenlendiği TCK.nun 441. maddesinin, Anayasa Mahkemesi'nin günlü, Esas: 1996/15, Karar: 1996/34 sayılı kararı ile iptal edilmiş olmasına ve iptal nedeniyle oluşan hukuksal boşluğun doldurulabilmesi için de bir yıl süre verilmesine karşın yeni bir düzenleme yapılmayarak kocanın zinasının suç olmaktan çıktığı, buna karşılık TCK.nun 440. maddesi uyarınca karının zinasının suç sayılmaya devam ettiği, bu durumun Anayasa'nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu iptal gerekçesi olarak kabul edilmiştir. Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen "yasa önünde eşitlik", herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Yasaların uygulanmasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrılığı gözetilmesi ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açılması Anayasa katında geçerli görülemez. Bu mutlak yasak, Yargı Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı : birbirinin aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplumların yaratılmasını engellemektedir. Ancak kimi yurttaşların haklı bir nedene dayanarak değişik kurallara bağlı tutulmaları ise eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara dayandığı için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi aykırı değil, geçerli kılar. Anayasa'nın amaçladığı eşitlik, eylemli değil, hukuksal eşitliktir. Durumlarındaki değişikliğin doğurduğu zorunluluklar, kamu yararı ya da başka haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı uygulamalar getirilmesi, Anayasa'nın eşitlik ilkesinin çiğnendiğini göstermez. Anayasa Mahkemesi'nin günlü kararıyla, kocanın eyleminin zina suçu sayılabilmesi için kadının zinasında aranmayan kimi koşul ve öğelerin aranması, karı karşısında kocaya yasal üstünlük sağladığı ve böylece kocanın basit zinasının cezalandırılmaması, kadın erkek eşitliğini bozduğu gerekçesiyle, kocanın zinasını düzenleyen TCK.nun 441. maddesinin iptaline karar verilmiş, yasal boşluğun doldurulması amacıyla bir yıllık süre tanınmış, ancak yasama organınca süresinde yeni bir düzenleme yapılmadığından kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Bunu değerlendiren Mahkememiz günlü kararıyla da, kadın erkek arasında eşitsizlik yaratıldığı gerekçesiyle karının zinasını düzenleyen TCK.nun 440. maddesini de iptal etmiş, yeni bir düzenleme yapılması hususunda bir süre de vermeyerek bu kararın Resmî Gazete'de yayınlanmasıyla karının zinasını da suç olmaktan çıkarmıştır. Yukarıda değinildiği gibi zina, aileyi, evliliği, çocukları korumak amacıyla suç sayılmıştır. Zina suçu, sadece tarafları değil, karı kocayı değil, aileyi, evlilik birliğini, çocukları ve tüm toplumu ilgilendirmektedir. Zina suçu, karı veya kocaya karşı zarar verdiği gibi amme nizamına da zarar vermektedir. Bu sebeplerle, durumlarındaki ve konumlarındaki farklılıklar dolayısıyle, kamu yararı veya sair haklı nedenlere dayanılarak yasalarla farklı düzenlemeler getirilmesi Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmadığından, yapılan itiraz başvurusunun reddine karar verilmesi gerekirken TCK.nun 440. maddesinin, Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğuna ve iptaline mütedair çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. Diğer taraftan iptal kararı verilmesiyle kamu düzenini tehdit ve kamu yararını ihlâl edici bir durum hasıl olduğundan ve doğan hukuksal boşluk kamu yararını olumsuz yönde etkileyeceğinden gerekli düzenlemeleri yapması için yasama organına süre verilmesi gerekirken, bu yönde karar verilmemiş olması yönündeki çoğunluk kararında da isabet bulunmamaktadır. katılmıyoruz. Açıklanan nedenlerle, verilen iptal kararına ilişkin çoğunluk görüşüne Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Yargı Bölümü Sayfa :8

15 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Mart 1999 CUMARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı : Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1996/239 K. No : 1997/117 Sanık : Mustafa Ünver, Arif ve Hanim'den olma 1959 doğumlu, Çankırı Şabanözü İlçesi, Çaparkayı Köyü Hane 85'de nüfusa kayıtlı. Solfasol Cad. 282 Sk. 13/1 Ankara'da ikamet eder. Suç : Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Suç Tarihi : 8/10/1996 Karar Tar. : 25/9/1997 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK.nun 572/1, 456/1, 457/1, 1/3, 74 maddesi gereğince 8 ay hapis, 2 ay hafif hapis cezalarının ayrı ayrı ve tamamen tatbikine, emanetin 1996/4690 sırasında kayıtlı suç eşyasının TCK.nın 36 maddesi uyarınca zoralımına, karar verilerek hakkındaki davanınneticelendiği, ancak bütün aramalara rağmen bulunamayan sanığa gıyapta verilen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Kanunun 29, 30, 31 maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına hükümden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına hükümden sonra yapılan tebligat masrafı ile ilan ücretinin sanıktan tahsiline, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur E. No : 1998/75 K. No : 1998/215 Müdahil : Mehmet Şevket Bağcı; Şevket oğlu 1966 doğumlu. Cihangir Cad. 88/12 Ankara Vekili : Av. Fisun Simi: Necatibey Cad. Yeşilırmak Sk. No: 12/27 Ankara Sanık : Uğur Hasırcıoğlu; Yılmaz ve Gülfem'den olma 1972 doğumlu, Ankara Altındağ, Oğuz Köyü Hane 19'da nüfusa kayıtlı. Zaman Sokak 6/22 Dikmen/Ank. adresinde ikamet eder. Suç : İştirak halinde sahte çek düzenlemek. Suç Tarihi ': 7/5/1995 Karar Tar. : 18/11/1998 Yukarıda hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan açık duruşma sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK.342/1, 59/2, 1/6. maddesi gereğince 2 yıl ağır hapis cezası ile mahkumiyetine karar verilmiş, işbu mahkumiyet ilamı sanık tarafından temyiz edilmiştir. Ancak bütün aramalara rağmen müdahil ve vekiline mahkememiz ilamının tebliği mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7201 sayılı Kanunun maddeleri gereğince hükmün müdahil ve vekiline ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 5912

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Hendrik ve YViymtye'den olma 1938 D.lu, Hollanda uyruklu Hendrika Olsman hakkında İzmir C. Başsavcılığının 1/7/1998 tarih 1998/12065 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 1/5/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 4/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 4/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Reşit ve Çiçek'den olma 3/5/1962 D.lu, Erzurum Tekman Taşkesen Köyü C: 0040, Kütük: 0062 de Nüfusa kayıtlı Demir Kanarya hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13966 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 22/6/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No: 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Rıza ve Hatice'den olma 1/5/1968 D.lu, Malatya Arapgir Boğazlı Köyü C: 023/01, S: 16, Kütük: 5 de Nüfusa kayıtlı Ali Kemal Gür hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13965 sayılı iddianamesi ile sanığın Hazine Müsteşarlığından yetkili müessese izin belgesi almadan 20/5/1998 tarihinde döviz alıp satması nedeni ile üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiği anlaşıldığından duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet Cihat ve Münevvere'den olma 13/5/1942 D.lu, Balıkesir Edremit Hekimzade Mahallesi C: 002, Kütük Sıra No: 0240 da Nüfusa kayıtlı Arif Erman hakkında İzmir C. Başsavcılığının 27/4/1998 tarih 1998/7159 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 21/8/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı 1567 S.K.nun 3/a maddesi gereğince suç tarihine göre TL. ağır para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam olarak TL. tebliğden itibaren 10 günlük yasal süresi içinde ödenmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı tebliğe rağmen duruşmanın yapılacağı 16/4/1999 günü saat de İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi de duruşmaya gelinmesi veya bir vekille temsil olunması gelinmediği takdirde veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak suçun subutu halinde TCK. 119 Md. gereğince verilen para cezasının 1/2 oranında artırılarak hükmolunacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur

17 13 Mart 1999-Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet Dündar ve Aysel'den olma 1963 D.lu, İstanbul Fatih Hocahayrettin C: 030/37 de Nüfusa kayıtlı Kutlay Gökpınar hakkında İzmir C. Başsavcılığının 2/12/1997 tarih 1997/18407 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/10/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı suçun ön ödemeye tabii suç olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K.nun ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL. suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. maddesi nazara alınarak 42 misli artırılmak sureti ile TL. para cezası, 13.5O0.0O0.-TL. maktu vekalet ücreti ve ,TL. yargılama gideri ki toplam TL. tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 13/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 13/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak.üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık J^950 D.lu Heıdemarie Jantz hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19662 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/7/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, suçun ön ödemeye tabii suç olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K.nun ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL. suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılmak sureti ile TL. para cezası, ,000.-TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL. tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Völkmar oğlu 1951 D.lu, Volkmar Klaus Neinz Ziller hakkında İzmir C. Başsavcılığının 20/7/1998 tarih 1998/14327sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 "Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 11/4/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6033

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1999-Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1948 D.lu, Louıs Michel hakkında İzmir C. Başsavcılığının 23/1/1998 tarih 1998/1112 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 22/12/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, suçun ön ödemeye tabii suçlardan olması nedeni ile 1567 S.K.nun 3521 S.K. ile değişik 3/A-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile TL.'mn suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak sureti ile TL. ağır para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL.'nın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde 1/2 oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 günü duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.30'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykın davranmak suçundan sanık Josef ve Karolina'dan olma 1946 D.lu, Adana Seyhan Kuruköprü C: 77-13, Aile Sıra No: 725, Birey Sıra No: 53 de Nüfusa kayıtlı Suzan Zehitunhs hakkında İzmir C. Başsavcılığının 1/12/1997 tarih 1997/18387 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 20/9/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Celil ve Hatice'den olma 1956 D.lu, Burdur Tefenni Yayla C: 018/02, S: 58, K: 60 da Nüfusa kayıtlı Ahmet Erdem hakkında İzmir C. Başsavcılığının 30/7/1998 tarih 1998/13967 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 16/4/1998 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 5/5/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 5/5/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6030

19 13 Mart i999-sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Durmuş ve Hanife'den olma 1965 D.lu, Konya Akşehir Meydan Mah. C: 013/01, S: 42, K: 29 da Nüfusa kayıtlı Coşkun Yavuz hakkında İzmir C. Başsavcılığının 23/1/1997 tarih 1998/1122 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 27/1/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Norbert ve İda'dan olma 3/7/1963 D.lu, Avusturya uyruklu Günter Pohl hakkında İzmir C. Başsavcılığının 31/10/1997 tarih 1997/16004 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 11/5/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1930 D.lu Maximilian Johanaa Berthold hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19663 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 21/7/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı ve suçu ön ödemeye tabii olmakla 1567 S.K S.K. ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak TL para cezası, TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki toplam TL. nın tebliğden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yan oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6027

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Mart Sayı: İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 1937 D.lu, Rafael Behar hakkında İzmir C. Başsavcılığının 25/12/1997 tarih 1997/19660 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/11/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, 1567 S.K.nun 3521 S.K. ile değişik 3/a-l Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihi ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 42 misli artırılarak TL. ağır para cezası TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gideri ki Toplam TL. tebliğden itibaren 10 gün içinde yatırılması halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 7/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 7/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Mehmet ve Pamuk'dan olma 1933 D.lu, Kocaeli İzmit Çınarlı Köyü C: 043/05, Sayfa: 21, Kütük: 240 da Nüfusa kayıtlı Halis Alak hakkında İzmir C. Başsavcılığının 24/12/1997 tarih 4997/19650 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/8/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 9/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 9/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekille temsil olunmanız hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Hüseyin ve Şerike'den olma 1976 D.lu, İzmir Balçova Onur Mahallesi C: 136/2, S: 56, K: 153 de Nüfusa kayıtlı Rengin Özcan hakkında İzmir C. Başsavcılığının 8/5/1998 tarih 1998/7969 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 7/12/1996 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, sanığın eylemine uyan 1567 S.K.nun Değ. 3/a Md. gereğince asgari hadden para cezası tayini sureti ile 5 milyon liranın suç tarihine ve 3506 S.K.nun 2. Md. nazara alınarak 20 misli artırılarak TL. ağır para cezası TL. maktu vekalet ücreti ve TL. yargılama gederi ki Toplam TL.nm tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi halinde kamu davasının ortadan kaldırılacağı aksi halde yarı oranında artırılarak hükmolunacağı ve mahkememizce 29/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 29/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6024

21 13 Mart Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 İzmir 3. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Dieter Nobert Fichte hakkında İzmir C. Başsavcılığının 9/12/1997 tarih 1997/18567 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 26/6/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Selim ve Hatice'den olma 1953 D.lu Manisa Alaşehir Yeşilyurt C:075/05 S:14 kütük 249 da nüfusa kayıtlı Mehmet Selimer hakkında İzmir C.Başsavcılığının 23/1/1998 tarih 1998/1118 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 2/10/1996 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 14/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 14/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık Ali Rıza ve Emine'den olma 1948 D.lu, Trabzon Çaykara Eğridere Köyü C: 0012, K: 0172 de Nüfusa kayıtlı Fatma Yıldız hakkında İzmir C. Başsavcılığının 24/2/1998 tarih 1998/3412 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 25/10/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı mahkememizce 8/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 8/4/1999 günü saat 9.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. E. No : 1998/ Sayılı Yasaya aykırı davranmak suçundan sanık 25/6/1947 D.lu, Clifford Victor Fraser hakkında İzmir C. Başsavcılığının 6/1/1998 tarih 1998/65 sayılı iddianamesi ile sanığın 1615 Sayılı Yasanın 12. maddesinden yararlanarak 9/4/1997 tarihinde yurt dışı etmek üzere yurda getirdiği otomobili süresi sonunda yurt dışına çıkarmayarak üzerine atılı suçu işlediğinden dolayı kamu davasının açıldığı, mahkememizce 9/4/1999 tarihinde duruşma yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın yapılacağı 9/4/1999 günü saat 10.00'da İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hazır olmadığınız veya bir vekille temsil olunmadığınız takdirde CMUK 225 Md. gereğince gıyabınızda duruşmaya devam olunarak karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliğ Olunur. 6021

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Temmuz 1992 PERŞEMBE. Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Temmuz 1992 PERŞEMBE. Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Temmuz 1992 PERŞEMBE Sayı : 21272 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Mart 1992 CUMA. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 27 Mart 1992 CUMA Sayı : 21184 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 15 Aralık 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28143 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2009/86 Karar Sayısı : 2011/70 Karar Günü : 28.4.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE Sayı : 19473

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 18 Nisan 1987 CUMARTESİ. Tebliğler T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 18 Nisan 1987 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2014/36 Karar Tarihi : 27.5.2015 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU : 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu nun 230.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı itimi işim Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat GENEL Mûdürlüğüne başvurulur. 5 Aralık 1977 PAZARTESİ Sayı : 16130 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 09.03.2009 No : 5244/3 GENEL KURUL KARARI KONU Rekabet Kurumu ile Kamu İhale Kurumu personeline ödenecek harcırahın hesabında uygulanması

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR *

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR * SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ Prof. Dr. Melda SUR * Anayasamız grev hakkını güvenceye almakta, aynı zamanda bir hukukî çerçeve çizmektedir. Böylece grev hakkı işçilere,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. SALI Sayı : 15886 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Ekim 1994 CUMARTESİ. Kanunlar T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 YASAMA BOLUMU 1 Ekim 1994 CUMARTESİ Kanunlar Sayı : 22068 Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI 4857 Sayılı İş Kanuna Göre Kıdem Tazminatı Uygulaması 1 Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatı Işığında Münhasıran Mahalli İdarelere Yönelik Yargı Kararları ve Konu ile İlgili Uygulama Özelgeleri Çerçevesinde

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Genel Kurul Kararları. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Tarih : 5.5.2003 No : 5057/1 KONU 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Temmuz 1999 SALI. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Temmuz 1999 SALI. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Temmuz 1999 SALI Sayı: 23754 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Enerji ve Tabii Kaynaklar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Aralık 2012 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28491 TBMM KARARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 Grup Adı KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : İDARE 8. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir

dair usul ve esasları düzenlemektir. 29.11.2010 tarihinde Gelir Mevzuat Değişiklikleri 23.11.2010 tarihinde Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber pdf formatında gib.gov.tr internet sayfasında

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı