MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER"

Transkript

1 MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1

2 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 nci maddesinin üçüncü fıkrası; Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukatın gerekçeli teklifi üzerine hukuk birimi amiri yetkilidir. 2

3 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 nci maddesinin üçüncü fıkrası; Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukatın gerekçeli teklifi üzerine hukuk birimi amiri yetkilidir. 3

4 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 nci maddesinin üçüncü fıkrası; Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukatın gerekçeli teklifi üzerine hukuk birimi amiri yetkilidir. 4

5 BAŞBAKANLIKLA YAPILACAK YAZIŞMALAR 2003/32 sayılı Başbakanlık ; Başbakanlığa gönderilecek yazıların bizzat Bakanlar tarafından imzalanması, herhangi bir teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazıların Müsteşar tarafından imzalanabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle, Başbakanlık ile hiçbir şekil ve surette doğrudan yazışma yapılmayacak, gerekli durumlarda Bakanlığımıza başvurulacaktır. 5

6 RESMİ YAZIŞMALAR Resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik hükümlerine tabidir sayılı Kanuna göre ancak vali ve kaymakamlar tarafından yetki devri yapılmışsa yazılar muhakemat müdürü veya avukat tarafından imzalanabilir. 6

7 RESMİ YAZIŞMALAR Yazışmalarda ilgi gösterilmesi: Bakanlık veya ilgili birimlere yazılan yazılarda daha önce yazışma yapılmış ise tarih ve sayılarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Daha önce yazışma yapılmamış ise, "İlk yazı" veya "daha önce yazışma yapılmamıştır" ibaresi İlgi bölümünde belirtilmelidir. Her iş ve dosya için ayrı yazışma yapılması: Takip edilen her iş ve dosya için ayrı bir yazışma yapılmalıdır. Konular aynı olsa bile her işle ilgili olarak ayrı bir yazı yazılmalı, ilgili takip dosyası ve belgeler eklenmelidir. 7

8 31 Sayılı BAHUM İç YETKİ DEVRİNİN SINIRLARI A- Her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından, B- Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç olmak kaydıyla, 11 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve; Ankara, İstanbul ve İzmir Defterdarlığı Muhakemat Müdürlerine TL ye kadar işlerde, Büyükşehir olan İl Defterdarlığı Muhakemat Müdürlerine TL ye kadar işlerde, Diğer İl Defterdarlığı Muhakemat Müdürlerine TL ye kadar işlerde, Muhakemat müdürlüğü kurulmayan illerde, Genel Müdür tarafından yetkilendirilen Hazine avukatına, TL ye kadar işlerde, dava açılmasından, icra takibine başlanılmasından veya dava ve icra takiplerinden ya da bu tür işlerde kanun yollarına müracaattan, 8

9 31 Sayılı BAHUM İç C- Konusu itibariyle parasal nitelik taşımayan veya tutara ilişkin olmayan; 3402 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi uyarınca açılan hak sahipliğinin tespiti, tapuda isim/soyadı tashihi, babalık, evlat edinme, koruma-tedbirbakım kararları alınması/kaldırılması, vasi/kayyım tayini, rıza aranmaması, velayetin kaldırılması davalarından ve bu davalarda verilen kararlarda kanun yollarına müracaattan, (kayyım adına takip edilen davalar hariç) Her türlü davada verilen görevsizlik ve yetkisizlik kararları hakkında kanun yollarına müracaattan, Ceza davalarına ilişkin mahkumiyet, erteleme ve ceza verilmesine yer olmadığına dair kararlar, ölüm, af, zamanaşımı veya ön ödeme nedeniyle verilen düşme kararları, durma kararları, mükerrer açılan davanın reddine dair kararlar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik nedeniyle verilen kararlar ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından aynı gerekçelerle verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan, 9 vazgeçmelerle sınırlıdır.

10 31 Sayılı BAHUM İç DİĞER İDARELER ADINA TAKİP EDİLEN İŞLERDE; 659 sayılı Kararnamenin 11 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki;.. Maliye Bakanlığı tarafından takip edilen diğer idarelere ait dava ve icra işlerindeki vazgeçme, feragat ve kabul işlemleri ile yargıya intikal etmiş uyuşmazlıkların sulhen çözümlenmesine ilişkin işlemler, dava veya icra dosyasını takip eden idarenin tabi olduğu usulde yapılır. Hükmü gereğince, anılan maddenin üçüncü fıkrasındaki vazgeçme yetkisi ve yetki devirleri; Bakanlığımız ve genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere ait olup Bakanlığımızca takip edilen adli davalardaki vazgeçme 10 işlemlerini de kapsar.

11 31 Sayılı BAHUM İç V- TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ Bakanlık Makamının 13/1/2012 tarihli ve 56 sayılı Onayı ile; Muhakemat hizmetlerinin hazine avukatı eliyle temin edilemediği hallerde Maliye Bakanlığı veya Hazineye ait adli ve idari davalar ile icra takiplerini yürütmek üzere temsil yetkisi, 659 sayılı KHK nın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden illerde Defterdara, ilçelerde malmüdürlerine verilmiştir. 11

12 31 Sayılı BAHUM İç İÇ GENELGELERİN YÜRÜRLÜĞÜ İç Genelgelerin 659 sayılı KHK ya aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu KHK ya aykırı olmayan usul ve esaslara ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. 12

13 32 Sayılı BAHUM İç 5941 sayılı Çek Kanununda, 3/2/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31/1/2012 tarihli 6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çekin karşılıksız çıkması fiili suç olmaktan çıkarılmış, kabahate dönüştürülmüştür. 13

14 32 Sayılı BAHUM İç 6273 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mahkemeler tarafından verilen mahkumiyet kararları hakkında aynı mahkeme tarafından verilen; Beraat veya ortadan kaldırma, infazın durdurulması, çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair kararlara karşı kanun yollarına başvurulmasından, Cumhuriyet savcısı tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar ile çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına veya her iki yaptırımın birlikte verildiği kararlara karşı itirazdan, Vazgeçme yetkisi 11/3 kapsamında devredilmiş, 27 sayılı BAHUM İç yürürlükten kaldırılmıştır. 14

15 33 Sayılı BAHUM İç 6292 sayılı Kanunun uygulanmasına ve tapuda kişiler adına kayıtlı olup 2/B kapsamında kaldığından bahisle Hazine tarafından kayıt malikleri aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davalarında bu kanuna göre yapılan başvurulara göre konusu kalmayan davaların takibinden vazgeçme yetkisinin devrine ilişkindir. 15

16 34 sayılı İç Genelge 31 sayılı BAHUM İç ne ek olarak, konusu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı anlaşılan idari davaların takibinden ve idari davalarda karar düzeltme yoluna müracaattan vazgeçme yetkisi, Muhakemat Müdürlerine, muhakemat müdürlüğü kurulmayan illerde yetkilendirilen Hazine avukatına devredilmiştir. 16

17 34 sayılı İç Genelge İdarenin vazgeçmenin uygun olacağına dair görüşünün alınması gerekir. İdari davaların açılmasından vazgeçme yetkisi, 659 sayılı KHK nın 8 ve 11/2 inci maddesi ile yetki devrine ilişkin 13/1/2012 tarihli ve 56 sayılı Makam onayına göre ilgili idarelere aittir. 17

18 35 sayılı İç Genelge Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar ile bu kararlar içinde verilen iade/müsadereye yer olmadığına dair kararlara karşı itirazdan vazgeçilmesi yetkisinin, 4733 ve 5015 sayılı Kanuna muhalefet suçundan açılan kamu davaları sonunda verilen kararlar hakkında itiraz ve temyiz yoluna gidilmesinden ve davanın takibinden vazgeçme yetkisinin, Muhakemat Müdürlerine, muhakemat müdürlüğü kurulmayan illerde yetkilendirilen Hazine avukatına devrine ilişkindir. 18

19 2012/1 Sayılı MERKEZ İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının a bendi ile 12 nci maddesi hakkında. 19

20 2012/1 Sayılı MERKEZ İç KAPSAM; Hukuk birim amirinin Hukuk Müşavirlerine yetki devrini kapsar. 20

21 2012/1 Sayılı MERKEZ İç DAYANAK; Bakanlık Makamının 19/8/2009 tarihli ve 960 sayılı Onayında; Birim amirinin bu yetkilerinden bir kısmını sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla astlarına devredebileceği belirtilmiştir. 21

22 2012/1 Sayılı MERKEZ İç YETKİ DEVRİNİN SINIRLARI; 659 sayılı KHK nın 11 nci ve 12 nci maddelerine göre Bakan tarafından üst yöneticiye devredilen yetkiler, KHK ile üst yöneticiye tanınan yetkilerden Hukuk birim amirine devredilen TL ye kadar olan ve 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Muhakemat Müdürlerine devredilen yetkiler dışındaki yetkilerden TL ye kadar olanı, Hukuk Müşavirlerine devredilmiştir. 22

23 2012/2 Bakanlık İç KONU; 659 sayılı KHK nın; Davaların Açılması başlıklı 8 inci maddesi, Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı 11 inci maddesi, İdari uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli ve vazgeçme yetkileri başlıklı 12 nci maddesindeki, yetkilerin kullanılmasındaki usul ve esaslar ile dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında Merkez Birimlerine, Bağlı ve İlgili Kuruluşlara ve 81 il Defterdarlığına dağıtımlı Bakanlık genelgesi. 23

24 Kolaylıklar Dileğiyle.. Av.C.Sibel ÖZKAN 24

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ

659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü 659 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TARAF OLDUKLARI HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN SULHEN HALLİ Müşavir Hazine Avukatı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) 6783 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3234 Kabul Tarihi : 31/10/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER

MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALÝYE BAKANLIÐININ EYLEM VE ÝÞLEMLERÝNE KARÞI VATANDAÞLARA TANINAN HAKLAR ÝLE BAÞVURUDA BULUNULABÝLECEK MERCÝLER MALİYE BAKANLIĞININ EYLEM VE İŞLEMLERİNE KARŞI VATANDAŞLARA TANINAN HAKLAR İLE BAŞVURUDA

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI

FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI A-YAPISI FRANSA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ NİN KURULUŞU, YAPISI, BAŞVURU USULLERİ VE KARARLARI 1-Hukuk Bölümü: Uyuşmazlık Mahkemesi nin Örgütlenmesine ilişkin 04.02.1950 Tarihli Kanun un 1. Maddesi: Uyuşmazlık

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011

(Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli ve 28214 sayısında yayımlanmıştır.) Karar No: 282/2 Karar Tarihi: 30.09.2011 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI (Resmî Gazete nin 24.02.2012 tarihli

Detaylı