KIRIM HANLIĞI İLE KUZEY BATI KAFKASYA İLİŞKİLERİNDE ATALIK MÜESSESESİNİN YERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIM HANLIĞI İLE KUZEY BATI KAFKASYA İLİŞKİLERİNDE ATALIK MÜESSESESİNİN YERİ"

Transkript

1 KIRIM HANLIĞI İLE KUZEY BATI KAFKASYA İLİŞKİLERİNDE ATALIK MÜESSESESİNİN YERİ Ali Barut Hacı Geray ile Altınordu İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını (1441) elde eden Kırım Hanlığı'nın hakimiyet alanı, Kırım yarımadası ile Azak Denizi çevresinden Tuna mansıbına kadar, Aşağı Don'dan Orta Dnyeper'e (Özü), Dnester (Turla) nehirlerine kadar uzanan ve Kıpçak Bozkırları (Deşt i Kıpçak) adı ile bilinen geniş steplerlerden oluşmakta idi yılında Fatih Sultan Mehmed'in yardımı ile Kırım hanlığına getirilen Mengli Geray'ın Osmanlı Devleti'ne tâbiliğini bildirmesi ile Kırım, Osmanlı himayesine girdi Küçük Kaynarca antlaşması ile bağımsız olana kadar Osmanlı himayesinde kalan Kırım Hanlığı, 1783 yılında ise Ruslar tarafından ilhak edildi. Kuzey batı Kafkasya diger bir tabirle Çerkezistan, batıda Karadeniz sahili, güneyde Gürcistan ve kuzey kesimi Kuban nehri ile sınır olup, doğu kısmı ise Terek nehrinin baş mecrasında Çeçenistan'la sınır teşkil eden bölgedir. 3 Dünyanın en eski ve sürekli yerleşik topluluklarını barındıran Kafkasya'nın 4 kuzey batı kesiminde mevcut başlıca Çerkes kabileleri; Kabartay, Besleney, Kemurguvey, Sapsığ, Jane (Zan), Ubıh, Abzeh, Bjeduğ ve Mohoşlardır. 5 XV ve XVI. yüzyıllarda Kuban nehrinin kuzeyinden Don nehrine kadar sarkmış olan Çerkesler, Rus baskısı sonucu XVIII. yüzyıl sonlarında Kuban nehrinin güneyindeki ana kitleye katılmışlardır. Çerkezistan'daki mevcut Çerkes kabilelerinden başka, bölgeye 1782 yılında Kuban nehri boylarına yerleşen Nogaylar'la, 6 bölgenin kuzeyinde yerleşmiş Karaçay ve Balkar Türkleri ve Karadeniz sahillerinde yoğunlaşmış Abazalar yer almaktadır. 1713'de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Edirne antlaşması ile Kırım'ın Osmanlı Devleti'ne, Çerkezistan'ın da Kırım Hanlığı'na bağlı olduğu 7 ilk kez uluslararası bir antlaşma metninde yer almıştır. Keza 1739 yılında imzalanan Belgrad antlaşmasında ise Kabartay Çerkeslerinin eskisi gibi bağımsız kalması yer aldı. 8 Ruslar'ın 1774'te Kırım'ın bağımsızlığını sağlamalarındaki maksatları elbetde ileride ilhak etmelerine zemin hazırlamak idi. Ruslar gerek Küçük Kaynarca Antlaşması, gerekse 1779 Aynalıkavak Tenkihnamesi ve 1783 yılında Kırım'ın ilhakının onayına dair istedikleri Senet ile ilgili müzakerelerde, Çerkezistan'ın Kırım Hanlığı'na ait olduğunu gündeme getirmişlerdi. Bu vesileyle Ruslar Çerkezistan'a da sahip olmak niyetinde idiler. Nitekim verilen Senet'de, vaktiyle Osmanlı Devleti II. Hacı Geray'dan ( ) Abaza eşkiyasının bastırılmasını istediğinde Han'ın "Kuban nehrinin ötesi bize ait değildir" ifadesi delil gösterilerek, Kuban nehrinin sınır ve Çerkezistan'ın Osmanlı Devleti tasarrufunda olduğu yer almıştır Yaş 1 Akdes Nimet Kurat, IV. XVIII. Yüzyıllarda Karadenizin Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri (2. Baskı: Ankara, 1992), s Halil İnalcik,"Kırım Hanlığı", Türk Dünyası El Kitabı (2. Baskı: Ankara 1992), s Mirza Bala, "Çerkesler", İslâm Ansiklopedisi, Cilt: III, s Paul B.Henze, Kafkasya'da Ateş ve Kılıç: 19. Yüzyılda Kuzey Kafkasya Dağ Köylülerinin Direnişi, Tercüme: Akın Kösetorun (Ankara, 1985), s Bedri Habiçoğlu, Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler, (İstanbul 1993), s Mehmed Hâsim Efendi,"Fi Ahval i Anapa ve Çerkes", Topkapi Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1564, 20 b. 7 Nihat Erim, Devletler Arası Hukuk ve Siyasî Tarih Metinleri, Cilt: I, (Ankara, 1953), s Aynı eser, s Ahmet Vasif Efendi, Mehâsinü'l Asâr ve Hakâik'ul Ahbâr (Ankara, 1994), s

2 ve 1813 Bükreş Antlaşmaları ile de mevcut statüde bir değişiklik olmamış, fakat 1829 Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Kafkasya ile hiç bir irtibatı kalmamıştır. 10 Gerek milletlerarası antlaşmalarda Çerkezistan için belirlenen hukukî statü olsun, gerek Osmanlı padişahları ve Kırım hanlarının elkâbının bazılarında hakımiyet alanları zikredilirken Çerkezistan'ın yer almasına rağmen, fiilî durumun farklı olduğu yönünde bir takım görüş ve değerlendirmeler mevcuttur. Kuzey batı Kafkasya'daki Çerkes kabileleri ulaşılması güç dağlık sahalarda yaşamaları sebebi ile ne Osmanlı Devleti, ne de Kırım Hanlığı tarafından tam bir hakımiyet altına alınabiılmiş olmayıp, Taman kalesi civarında yaşayan bazı Çerkes beyleri ise zâhiren Osmanlı Devleti'ni tanımışlardır. 11 Yine Akdes Nimet Kurat'ın XVI. yüzyılın son çeyreği için Osmanlı Devleti'nin Çerkes kabileleri üzerindeki hakımiyetının sözden ibaret kaldığı" 12 yönündeki bu görüşünü Stefanos Yerasimos da hem Kırım Hanlığı, hem de Osmanlı Devleti'nin geneli için teyid etmiştir. 13 Keza, Ahmed Cevdet Paşa da, Çerkezistan sahillerinin Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olmasına rağmen Çerkes kabilelerinin bağımsız bir şekilde yaşadıkları görüşündedir. Kırım hanları tarafından Çerkezistan'a özellikle Sahib Geray Han ( ) Kaplan Geray Han ( ) ve Saadet Geray Han ( ) dönemlerinde bir dizi seferler düzenlenmiştir. 14 Kırım hanlarının başarılar elde ettikleri bu seferlerde yer yer ağır maglûbiyetler aldıkları da olmuştur. Kırım Hanlığı ile Çerkezistan arasında bu siyasî mücadelelerin yanisıra dostâne iliskilerin de söz konusu olduğu görülmüştür. 15 Bu dostâne ilişkilerin tesisinde rol oynayan önemli faktörlerden birisi de, kısaca bir nevi "çocuk eğitme ve yetiştirme" sistemi şeklinde özetlenebilecek olan "Atalık" müessesesidir. 16 Atalık müessesesi, Çerkezistan'da yerleşmiş eski bir geleneğe göre yeni doğan bir çocuğun belli bir süre sonunda, iki üç yaşını geçmeden başka bir aileye verilerek, delikanlılık çağına yani, on beş on altı yaşlarına gelinceye kadar eğitilip yetiştirilmesinden sonra tekrar asıl ailesine teslim edilmesi sürecidir. Çerkezistan'da XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunmuş seyyah T. de Marigny, Atalık uygulamasının hemen hemen her ailenin çocuklarına yaygin bir şekilde uygulandığı görüşündedir yıllarında bölgede bulunmuş A. Fonvill ise bu yöntemin soylu aile ve beylerin çocuklarının daha alt sınıfa mensup aileler tarafından yetiştirilmesi ile sınırlı olduğunu belirtmiştir Çerkes kabilelerinin Rusya ile devam edegelen ve Paul B.Henze'nin Şeyh Şamil'e paralel, hattâ onu aşan hürriyet mücadelesi olarak nitelendirdiği (Henze, aynı eser, s. 1) bu savaşları 1864 yılına kadar sürmüş olup, nihayet kaybedilen mücadelenin arkasından Rus baskısı sonucu kuzey batı Kafkasya'daki nüfusun çogunluğu Osmanlı topraklarına göç etmiştir. 11 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten İdil Kanalı ve XVI. XVII. Yüzyıl Osmanlı Rus Münasebetleri) (Ankara, 1966), s Aynı eser, s Stefanos Yarasimos, "Türklerin Kafkasları: Egzotizmle Jeopolitik Arasında I", Tercüme: İrvem Keskinoğlu, Toplumsal Tarih, Cilt: IV, no.: 36 (İstanbul, 1966), s Cevdet Paşa, Tezâkir (1 12), Yayınlayan: Cavit Baysun, (Ankara, 1986), s. 98. Şu hususu da hatırlatmakta fayda var ki, Çerkeslerin Sünnî Müslüman olmalarından dolayı (Çerkeslerin Müslüman olma süreçleri XVIII. yüzyılın sonunda tamamlanmıştır.) Halife olan Osmanlı Padişahı'na manevî açıdan bağlılıkları söz konusu idi. 15 Özalp Gökbilgin, Yilları Arasında Kırım Hanlığı'nın Siyasî Durumu (Ankara 1973), ss. 26, 35 ve 48. Müstecib Ülküsal, Kırım Türk Tatarların (Dünü, Bugünü, Yarını) (İstanbul, 1980), s Kırım Kafkasya ilişkilerine dair kapsamlı bir çalışma yapılmadığını hatırlatmak yerinde olacaktır. 17 Taitbout de Marigny, Çerkesya Seyahatnamesi, Tercüme: Aydın Osman Erkan (İstanbul, 1996), s A. Fonvill, Çerkesya Bağımsızlık Savaşı , Tercüme: Murat Papşu (İstanbul, 1996), s

3 Çocuğun yetiştirilmesine talip olan aile birden fazla olduğunda kim tarafından ve ne kadar süre ile yetiştirileceğine dair önceden belirlenmiş geleneksel kurallara göre hareket edilirdi. 19 Fonvill bu konuda da farklı bir görüşte olup, liderlerden birinin oğlu dünyaya geldiği zaman daha alt sınıftan birinin Bey ailesiyle dostluk ve akrabalik kurmak için çocuğu kaçırıp yetiştirme görevini üstlendiğini belirtmektedir. 20 Fakat bu şekilde cebren çocuğun alınması yöntemi kanaatimizce biraz da Bey'in göz yummasıyla vuku bulan istisnaî bir durum olsa gerektir. Çocuğun bakımını üstlenen Atalık aldığı çocuğu bir dadının yardımı ile eğitmeye başlar, eğitim programı, güreş gibi sportif faaliyetlerin yanısıra at biniciliği, ok, kılıç, kama ve mızrak tâlimi, tabanca ve tüfek ile atıcılık ayrıca açlık ve yorgunluğa direnç gibi faaliyetlerle çocuga iyi bir savaşçı olma nitelikleri kazandırılırdı. Ayrıca liderlik, komutanlık, toplantı ve kurullarda hitâbet gibi yeteneklerinde kazandırılmasına çalışılırdı. 21 Genç delikanlının eğitim süresi sonunda evine dönmesi, cümle aile efrâdı, dostlar ve komşular davet edilerek büyük bir şenlikle kutlanırdı. Bu esnada çocuğun asıl sahibi ile Atalık arasında karşılıklı hediyeleşmeler olurdu. Atalık artık delikanlının ailesinin gözünde hiç bir zaman kaybetmeyeceği değerli bir yer edinir. 22 Atalık uygulaması sadece Çerkes kabilelerinin çocukları için uygulanan bir sistem değil idi. "Cesaretleri asâletleri ve millî an'aneleri ve sosyal nizamlarıyla şöhret bulan Kabartay ve Çerkezistan bilhassa Kırım hanlarının nazarı dikkatini ve hayranlığını celbediyordu. Bunun içindir ki hanlar çocuklarını tercihan Kafkasya'nın bu eyaletlerine gönderiyorlardı." 23 Çerkeslerin erkek evlât terbiyesindeki başarı ve üstünlüklerinden dolayı, Kırım'dan başka civar bölgelerdeki Kalmuk ve Nogay beyleri de çocuklarını Çerkezistan'a gönderiyorlardı. 24 Keza, vaktiyle Altın Orda hanları da göndermişlerdir. 25 Şu hususu da hatırlatmak gerekir ki, sadece Kırım hanlarının çocukları değil hanzâdelerin, kalgayların, nureddinlerin ve Şırın mirzalarının oğul veya kızları da eğitilmek için Çerkezistan'a gönderilirdi. 26 Çocuk dünyaya geldiğinde derhal özel bir haberci ile Çerkes ve Kabartay hükümdarlarına haber gönderilir, çocuğun büyütülmesi, tâlim ve terbiyesi için memleketlerine kabul edilmesi rica edilirdi. Bu haber alınır alınmaz çocuğun tâlim ve terbiyesi ile meşgul olacak sütnine ve mürebbiyeyi seçmek üzere halk genel bir toplantıya davet edilirdi. Bu toplantıda seçilen sütnine ve mürebbiye törenle üzerlerine aldıkları bu önemli ve şerefli görevin manevî ve içtimâî önemi anlatılırdı. 27 Daha sonra 150 kişilik bir atlı kafileyle 28 Taman yarımadasına oradan da Azak Denizi boğazından Kırım'a ulaşılırdı. 29 Han, kalgay (veliaht), nureddin (ikinci veliaht), ve hükûmet erkânı ile birlikte kafile şehrin dışında 19 de Marigny, aynı eser, s Fonvill, aynı eser, s de Marigny, aynı eser, s Aynı eser, s Abdullah Soysal, "Kırım Hanzâdelerinin Kafkasyadan Talim ve Terbiyesi", Emel, no.: 36 (İstanbul, 1966), s Jabağı Baj, Çerkesya'da Sosyal Yaşayış Adetler (Ankara, 1969), s Mirza Bala, aynı eser, s Hâşim Efendi, aynı eser, 14 b. Hâsim Efendi burada kız çocuklarının da eğitildiğini ifade etmekle birlikte bu çalışmamda konu ile ilgili zikredilen kaynaklarda kız çocuklarının da eğitildiğine dair bir bilgiye rastlamadım. Kanaatimizce bu düşük bir ihtimal olsa gerektir. 27 Soysal, aynı eser, s. 17. Evliya Çelebi 1667 yılında Kırım Hanı Mehmed Geray ile birlikteki Kafkasya seyahatinde beraberlerindeki Han'ın çocuğunun zorla alındığını belirtmektedir. Bkz., Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt: VII (İstanbul, 1986), s Bu sayının 300 kişi olduğuna dair görüş de mevcuttur. Bkz., Soysal, aynı eser, s Hâşim Efendi, aynı eser, 14 b. 3

4 karşılanılarak hoş geldiniz denilirdi. Kafile başkanı da doğum münesebetiyle memnuniyetlerini bildirip, karşılıklı iltifatlarda bulunulurdu. 30 Bu karşılama merasiminden sonra bütün kafile Hansaray'a davet edilirdi. Misafirlerin serefine üç gün ziyafet verilerek bu esnada muhtelif eglenceler de tertiplenirdi. Üç günden sonra kafile içerisinden seçilen yedi kişi Han'ın huzuruna çikarak gösterilen misafirperverliğe teşekkür edip, yurtlarına dönme arzusunda olduklarını bildirdikten sonra, çocuğun teslim edilmesini Han'dan rica ederlerdi. Han çocuğu anasının kucağından bizzat alarak teslim ederdi. Çocuğu teslim alan kafile temsilcileri de yavruyu birlikte getirdikleri sütnineye teslim ederlerdi. Kafile daha sonra çocukla birlikte Kafkasya'ya dönerdi. 31 Hanzâde'nin yetiştirilmesinde öz evlât gibi muamele edilir, hattâ ondan dahi üstün tutulurdu. Çocuğun hal ve hareketleri özenle gözetilir, bir takım kusurları olsa dahi muhalefet edilmeden rahat bir atmosferde hassasiyetle mükemmel bir şekilde yetişmesine gayret edilirdi. 32 Yukarıda değinildiği gibi, Hanzâde yedi yaşına geldiğinde çesitli bedenî sporlarla birlikte ata binme, dönemin mevcut silâhlarının kullanma gibi bir nevi askerî eğitim de verilirdi. Çocuk delikanlı çağına geldiğinde Kırım'a geri götürmek için gerekli hazırlıklar yapılır. Çocuk en güzel giysi ve silâhlarla donatılarak iyi cins bir ata bindirilir. Çocuğun Atalığı olan Bey tarafından Han'a gönderilmek üzere çesitli hediyelerle birlikte, çocuğun alınmasında hazır olan kafileyle birlikte çocuk Kırım'a götürülüp teslim edilirdi. Kafile yine karşılama merasiminden sonra üç gün süreyle ağırlanırdı. Sonrasında kafileye dönüş yolculuğu için gereken yiyecek ve erzak temin edilirdi. Dördüncü gün çocuğun beslemesi olan Ataliga gönderilmek üzere hazırlanan hediyelerle birlikte, orada bulunan kafileye Han tarafından çesitli hediyeler sunulurdu. Bu hediyeler, deriden mamûl çesitli esyalar, tüfek ve yay gibi muhtelif silâhlarla, değerli madenlerden yapılmış değerli eşyalar ve paradan oluşurdu. 33 Han daha sonra oğlunun eğitimini ve yetiştirilmesini sağlayan misafirlere teşekkür eder, çocuğunu yetiştirenleri kendisine manevî akraba yaptığıni ilân eder. Daha sonra ise kafile Kafkasya'ya dönerdi. Bir Hanzâde'nin eğitimini üstlenmiş Çerkes Beyi Hanzâde'nin süt babası, Bey'in hanımı da süt annesi kabul edildiğinden dolayı, Kırım Hanlığı ile Çerkezistan arasında sıkı dostlukların oluşmasına vesile oluyordu. 34 Çerkezistan'da yetiştirilen hanzâdelerin ve bunların içerisinde hanlığa gelmiş olanların sayısı hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte, Kırım hanzâdelerinin Kafkasya'ya gönderilmesi özellikle XVII. yüzyilda rağbet bulmuş olup, XVIII. yüzyılda 1735'de Halim Geray Han'ın 1735'de de Kaplan Geray Han'ın oğullarının Kabartay Çerkeslerine gönderildiği kesinlik arzetmektedir. 35 Hattâ han ve hanzâdeler arasında Kafkasya'ya yerleşerek orasını ikinci bir vatan olarak telâkki edenler de olmuştur Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan sonra Rusların entrikaları ile hanlığa getirilmiş olan Şahin Geray'la hanlık mücadelesine giren ve bir süre Kırım hanlığı da yapmış Bahadır Geray ve kardeşi Akköz Sultan, Şahin Geray'a karşı muvaffak olamadıktan sonra Atalık'ları 30 Soysal, aynı eser, s Aynı eser. 32 Hâşim Efendi, aynı eser, 14 b. 33 Aynı yer. Atalık (Sütbaba) olan bey Han tarafından kendisine gönderilen hediyeleri âdetleri olduğu üzere kendisine hiç bir şey kalmayacak şekilde kafiledekilere dagıtırdı. Hâşim Efendi, aynı eser, 14 b. 34 Hâşim Efendi, aynı eser, 2 a. 35 Soysal, aynı eser, s Abdullahoğlu Hasan, "Kırım Kafkasya Münasebetlerine dair bir yarlıg," Azerbaycan Yurt Bilgisi, Cilt: III, nos , (İstanbul, 1934), s

5 addettikleri Çerkes kabilerinden Şapsığ kabilesine sığınmışlardı. 37 Keza Bolşevikler tarafından Kuzey Kafkasya'da imha edilen Sultan Kırım Geray ailesi de Kafkasya'da yerleşmiş ailelerden biri idi. 38 Çerkesler Kırım hanzâdelerine "Hanıko" (Çerkes dilinde Han'ın oğlu anlamına gelmektedir) derlerdi. Yukarıda değinildiği üzere 1864 yılından itibaren kuzey batı Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına yoğun bir göç yaşanmıştı. Bu göç esnasında Çerkezistan'a yerleşmiş olan hanzâdelerin veya devam eden kuşaklarının da olabileceği yönünde bazı ipuçları mevcuttur. Hatay ili Reyhanlı ilçesine yerleşmiş Çerkes köylerinden biri olan "Bedirge" köyünde "Hanıko" ismine rastlanmaktadır. Yine Çorum ili Alaca ilçesindeki Mahmudiye (Çerkes Kaleyhisar) köyünde "Beç Hanıko" (Çerkes dilinde Han'ın oğlu Beç anlamına gelmektedir) ismindeki aile muhtemelen Kırım hanzâdelerinin soylarının devamı olsa gerektir. Sonuç olarak, Kırım Hanlığı ile Çerkezistan ilişkilerinin siyasî boyutunda zaman zaman yoğunlaşmış sefer ve savaşlara rastlanmakla birlikte Kuzey batı Kafkasya'daki Çerkes kabileleri üzerinde, cografî konumlarının da verdiği avantajla, gerek Kırım Hanlığı gerekse Osmanlı Devleti kısmen belli bölgeler dışında etkili olamamışlardır. Bununla birlikte iyi ilişkilerin var olduğu da görülmüştür. "Atalık" müessesesi olarak isimlendirilen uygulama ile Kırım Hanları hanzâdelerinin, hattâ Şırın mirzalarının çocukları Çerkezistan'da eğitilerek yetiştirilmişlerdir. Bu uygulama Kırım hanları ile Çerkes beyleri olan Atalıkları arasında bir nevi manevî akrabalığın tesis edilmesini sağlamıştır. Bu durum da karşılıklı dostâne ve sıcak ilişkilerin oluşmasına vesile olmuştur. Emel Dergisi, Sayı: 219, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt i Hümâyûn tasnifi, nr. 1011/b, 28 Sevval 1199 (5 Eylül 1784) Tarihli Takrir. Hâşim Efendi, aynı eser, 28 a. Bahadır Geray'ın Ruslarla gizli temasları ve bölgeye 1782 yılında göç eden Nogaylar üzerinde nüfuz kurarak Han olmak yönündeki teşebbüsleri üzerine, Anapa Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın girişimleri sonucu anî bir gece baskını ile yakalanarak İstanbul'a gönderilmiştir. Geniş bilgi için, bkz. Ali Barut, "Kuzey Kafkaslara Rus İlerleyisi Karşısında Anapa Muhafızı Ferah Ali Paşa'nın Askerî ve Siyasî Faaliyetleri ( )", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dali, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Kırıkkale, 1997), s Soysal, aynı eser, s

ORU 2013 YA RAP KAFKAS

ORU 2013 YA RAP KAFKAS KAFKASYA RAPORU 2013 KAFKASYA'DAKİ RUS İŞGALİ VE KAFKASYA'NIN SİYASİ-SOSYAL DURUMU HAKKINDA RAPOR 2013 Kafkasya'nın Coğrafi Durumu: Kafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında yüksekliği orta kısımlarında

Detaylı

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini

Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sami NOGAY 10. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve Đşbirliği Kurultayında Bildirisini Sunarken. Nogay Üç Aylık Kültür ve Araştırma Dergisi Yıl: 1

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI

CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI CUMHURİYET İN 80. YILINDA TÜRK DÜNYASI İsa ÖZKAN * Osmanlı Devleti nin XX. yüzyılın başlarında; siyasî, askerî, ilmî ve malî bakımdan zayıf düşmesi ve uzun süren savaşların sonunda uğradığı toprak kayıpları

Detaylı

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY

GÜRCİSTAN. Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri. Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri Doç. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY YAYIN NO: 2014-7 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir

Detaylı

denizlere, yani Akdeniz e inme çabaları ortalığı iyice karıştırmıştır. Önce Kırım da ve sonra Kafkasya da Müslüman halklara karşı sürdürülen Rus

denizlere, yani Akdeniz e inme çabaları ortalığı iyice karıştırmıştır. Önce Kırım da ve sonra Kafkasya da Müslüman halklara karşı sürdürülen Rus ÖNSÖZ Dünya nın bazı bölgeleri, çeşitli yönlerden gelen kara ve deniz yollarının kesişme yerlerinde bulunur ve kavşak özelliği gösterirler. Buraları binlerce yıldan beri çeşitli insan topluluklarının,

Detaylı

Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri

Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri Padişahların Dinlenme ve Eğlenme Mekânları: İstanbul Bahçeleri Murat Yıldız Namık Kemal Üniversitesi İstanbul, kurulduğu tarihten günümüze kadar cazibe merkezi olabilmeyi başarmış sayılı şehirlerden birisidir.

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 243-268, July 2012 BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ RUSSSIAN-ARMENIAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI DİN DEĞİŞTİRMENİN SOSYOLOJİK SONUÇLARI (BULGARİSTAN ÖRNEĞİ) (Doktora Tezi) MUSTAFA ALİSH HADZHİ İstanbul,

Detaylı

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ)

TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE ORTADOĞU GAZETELERİ) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI TÜRK BASININDA AZERBAYCAN İMAJI: HAYDAR ALİYEV İN ÖLÜMÜ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI İÇERİK ANALİZİ (HÜRRİYET VE

Detaylı

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 57-89. Year 6, Issue XV, pp. 57-89. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh296 OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

OF İLÇESİNİN TARİHİ Of Adının Menşei İle İlgili Görüşler Başlangıçtan Trabzon un Fethine Kadar Of

OF İLÇESİNİN TARİHİ Of Adının Menşei İle İlgili Görüşler Başlangıçtan Trabzon un Fethine Kadar Of OF İLÇESİNİN TARİHİ Of, Trabzon İlinin en doğusunda yer alan ve tarihi çok eskilere dayanan köklü bir ilçesidir. İlçenin arazisini, Of tan Karadeniz e dökülen Solaklı, Baltacı ve İyidere derelerinin aşağı

Detaylı

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ Macedonia Question and The Bands Activities Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Tarih boyunca Avrupa nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar da çözülmesi zor

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ

MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ MEDENİYET VE TOPLUM REKTÖRLÜK DERSİ BİN YILLIK TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi GİRİŞ... 1 I. ANADOLU SELÇUKLULARI (1075-1318)... 3 II. OSMANLI EKONOMİSİNİN

Detaylı

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 575 Dr. Zehra ODABAŞI SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Celâleddin Karatay ın, devşirilmesinden gulâmhanede yetişmesine

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

ÇERKESLERİN TÜRKİYE YE SÜRGÜNÜ *

ÇERKESLERİN TÜRKİYE YE SÜRGÜNÜ * ÇERKESLERİN TÜRKİYE YE SÜRGÜNÜ * Prof. Tuğan Kumuk (T.H.Kumıkov) ** Çeviri: Murat PAPŞU Çerkes sürgünü, 19. yüzyılda gerçekleşmesine rağmen, kuşkusuz bugün için de güncel bir sorundur. Perestroyka öncesi

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI 119 ÖZET 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI ELTUT, Nükhet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan savaş Rumî takvimde 1293 yılına

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

1828-29 OSMANLI - RUS SAVAŞI VE ANADOLU'DA ALINAN TEDBİRLER Yrd.Doç.Dr. Adem KARA*

1828-29 OSMANLI - RUS SAVAŞI VE ANADOLU'DA ALINAN TEDBİRLER Yrd.Doç.Dr. Adem KARA* 1828-29 OSMANLI - RUS SAVAŞI VE ANADOLU'DA ALINAN TEDBİRLER Yrd.Doç.Dr. Adem KARA* ÖZET Panslavizm akımının Osmanlı Devleti'nde yaratmış olduğu kısa ve uzun vadedeki gelişmeler bugün için artık bilinendir.

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı