ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO"

Transkript

1 Akademik Ara t rmalar Dergisi 2013, Say 56, Sayfalar ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO D NAM KLER VE POTANS YEL Osman Nuri ÖZALP Özet Arap Bahar olarak adland r lan Ortado u daki toplumsal protesto hareketleri ve bununla beraber gelen siyasal de i im süreci, bütün dünyada dikkatle izlenmektedir. Özellikle benzer otoriter siyasal sistemlere ve sosyoekonomik yap ya sahip olan Orta Asya cumhuriyetlerinde, Arap Bahar hem umut hem de korku ile takip edilmektedir. nternet, uydu televizyon ve mobil telefon kullan m gibi ileti im teknolojilerinin h zl geli imi, yine buna ba l olarak sosyal medyan n yo un kullan m Arap sokaklar nda cereyan eden olaylar n gelecekte Orta Asya da da gerçekle me ihtimalini gündeme getirmektedir. Çal mada, sosyo-ekonomik göstergeler dikkate al narak Arap Bahar nda görülen sosyal protesto ve siyasi de i im sürecinin, önümüzdeki y llarda Orta Asya da gerçekle me potansiyelinin olup olmayaca tart lacakt r. Anahtar Sözcükler: Arap Bahar, Orta Asya, Çat ma Riski The Dynamics And Potentials Of Mass Protests In Central Asian Republics Under The Influence Of Arab Spring Abstract Mass protests in the Middle East, a.k.a. Arab Spring, and its consequential political changes have been monitored all over the world. Arab Spring is followed carefully and fearfully in the Central Asian Republics which have similar authoritarian political systems and socio economic structures. Yrd. Doç. Dr.; Türk-Alman Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Globalle me ve Uluslararas li kiler Ana Bilim Dal. Assist. Prof. Dr.; Turkish - German University, Department of Public Administration and Political Science, Globalization and International Relations. 215 Akademik Ara t rmalar Dergisi

2 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Rapid advances in communication technology and their accessibility like internet, satellite TV, mobile phone usages, again related to this intense spread of social media make the actions taking place in the streets of Middle East probable in Central Asia too. In this study, by taking the socio economic indicators in consideration, the subject of whether or not social unrest and political changes that came with the Arab Spring would potentially spread to Central Asia. Key Words: Arab Spring, Central Asia, Conflict Risk 1. G R Ocak 2011 de ilk önce Tunus da ba layan ve daha sonra di er Ortado u ülkelerine yay lan kitlesel protestolar, k sa bir sure içinde Tunus, M s r ve Libya da rejim de i ikli ine neden olmu tur. Tüm dünyan n yak ndan takip etti i ve Arap Bahar olarak da adland r lan siyasi olaylar, özellikle ayn sosyo-kültürel ve otoriter siyasi yap lara sahip Orta Asya ülkelerine gözleri çevirmi ve beraberinde yeni bir tart may da ba latm t r 1 : Acaba benzer geli melerin ya anma ihtimali Orta Asya da da olabilir mi? Her iki bölgenin ortak özellikleri ya da birbirinden farkl l klar nelerdir? Orta Asya da ne zaman ve nerede benzer protesto olaylar ç kabilir? Çal mada Arap Bahar ba lam nda, özellikle sosyo-ekonomik veriler ve siyasal sistemler mukayese edilerek, bu sorulara cevap aranacakt r. 2. YAPISAL KR Z VE ÇATI MA FAKTÖRLER NDE BENZERL KLER 2011 y l nda Tunus ve M s r da ba layan protesto dalgalar n n di er Arap ülkelerini de k sa sürede etkisi alt na alarak rejim de i ikliklerine yol açmas, uluslararas ili kiler alan nda pek çok bölge uzman n da a rtm t r. Çünkü Arap dünyas, çat ma bölgesi olarak tan mlanmas na ra men, bölgenin otoriter rejimleri stabil ve toplumsal uyu mazl klar absorbe edecek yeterli mekanizmalara sahip olarak görülmekteydi. Kald ki, sosyal dengesizlikler ve toplumsal ho nutsuzluklar uzun y llard r biliniyor olmas na ra men, kitlesel bir ba kald r hiç beklenmiyordu. Arap dünyas nda kitleleri soka a döken eylemlerin temelinde bir yanda sosyo-ekonomik dengesizlikler yatarken, di er 1 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2011). Revolutionen in Zentralasien? Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region, Zentralasien Analysen, Nr: 43-44: 2-14; Philipp Reichmuth. (2011).Politische Analyse zwischen Erwartung und Zentralasiatischer Wirklichkeit. Zentralasien Analysen, Nr: 46: Journal of Academic Studies

3 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 yanda da siyasi reform beklentilerinde derin hayal k r kl n n ya anmas yer almaktad r. Toplumsal refah n payla m ndaki e itsizlik ve sürekli siyasi durgunluk, siyasi rejimlerin h zl bir ekilde me ruiyetini kaybetmesine yol açm ve kitlesel protestolar da kolayca tetiklemi tir. Son y llarda elektronik ileti imde internet, mobil telefon ve buna ba l olarak sosyal medya araçlar n n (facebook, twitter, blog, vlog vb.) Arap dünyas nda h zla yay lmas, toplumsal ileti im yap lar n radikal bir ekilde de i tirmi tir. Uydu televizyonu ve radyo gibi geleneksel medya araçlar yla birlikte yeni ileti im imkanlar enformasyon kanallar n ço altt gibi, enformasyonlar n aktar m n da a r derecede h zland rm t r. Böylece ileti ime kat lanlar aras nda geni bir a olu urken, kamusal tart malar n çok seslili i de artm t r. Ancak bu geli meler, ayn zamanda kitlesel eylemlerin önceden tahmin edilemezli i problemini de beraberinde getirmi tir. Arap Bahar, sadece toplumsal ho nutsuzlu un d a vurumu de il, ayn zamanda dijital ileti im ça nda siyaset ve toplum ili kilerinde effafl n beraberinde getirdi i yeni bir semptomdur. Bu ba lamda Ortado u da meydana gelen geli meler, post-sovyet bölgelerde özellikle de Orta Asya da yak ndan takip edilmi tir. Çünkü bölge cumhuriyetlerinin tamam n n Arap Bahar ndaki ülkelerle hem sosyoekonomik hem de siyasal aç dan benzerlikleri bulunmaktad r. Örne in, Orta Asya ülkelerinde k smi iktisadi geli meye ra men, gelir da l m ndaki e itsizlik ve toplumda bireysel yükseli ans n n azl dikkat çekmektedir. Birle mi Milletler Geli me Program taraf ndan 1993 den beri y ll k rapor halinde yay nlanan nsani Geli me Endeksi (Human Development Index) verilerine göre, sosyal e itsizlikle ilgili geli im göstergeleri Orta Asya ülkelerinde de Arap Bahar ülkelerine benzer ekilde 0.46 ve 0.61 de erleri aras nda seyretmektedir 2 2 nsani Geli me Endeksi dört temel istatistiki verinin (ortalama ya am süresi, okur yazarl k oran, orta ve yüksek ö renim oran, ki i ba na dü en gelir ve al m gücünün dolar üzerinden hesaplanmas ) diyagram ve genel bir de erlendirme ile kombinasyonundan elde edilir. 0 ile 1 aras nda de i en bu de erlerde 0,8 den yukar s yüksek geli im seviyesini; 0,5 ile 0,8 aras orta geli im seviyesini; 0,5 in alt ise, dü ük geli im seviyesini gösterir. 217 Akademik Ara t rmalar Dergisi

4 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 1: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde nsani Geli me Endeksi (Human Development Index) Sosyal E itsizlik 2010 Kaynak: UN Development Programme (2010). Human Development StatisticalTables,http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Tables_reprint. pdf. ( ). Yine Orta Asya da genç nüfusun y ll k ortalama art h z % 1,7 iken, genel nüfusun %30 unu 15 ya n alt ndaki grup olu turmaktad r. Ancak bu gençlerin büyük ço unlu unun, toplumda yükseli ans n n oldukça az oldu u görülmektedir. Kazakistan hariç, di er bölge ülkelerinde gençlerin %20 si i sizdir. Arap Bahar n n ya and ülkelerde ise bu oran %23 olup, Orta Asya ile hemen hemen e de erdedir 3. Bu ba lamda, özellikle Tacikistan ve K rg zistan da fakirlik oran n n yüksekli i ve buna ba l olarak da çok kötü bir e itim alt yap s dikkat çekmektedir. Yine Türkmenistan ve Özbekistan da üniversiteler de dahil bütün e itim sistemi ideolojik olarak endoktrine edilmi tir. Di erlerine göre durumu göreceli olarak iyi görünen Kazakistan da bile e itim sistemi, her alanda çok büyük eksiklikler içermektedir. 3 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. Potentiale und Dynamiken. SWP- Studien,(4): Journal of Academic Studies

5 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 2: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Nüfusun Ortalama Ya 2011 Kaynak: CIA (2012). The World Factbook, tml;http://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/wfbext/region_ afr.html.( ). Gerek Orta Asya gerekse Arap Bahar n n ya and bölgeler dikkate al nd nda, sadece sosyo-ekonomik faktörlerin de il ayn zamanda siyasi sistemlerin de benzerlik arz etti i görülmektedir 4. Her iki bölgede de yolsuzluk ve bask n n yüksek oldu u otoriter sistemler hüküm sürmektedir. Sovyetler Birli i zaman ndan devral nan otoriter hakimiyet yap lar, bölgenin bütün devletlerinde kat la arak varl n sürdürmektedir 5. Sovyetler Birli i zaman ndaki muhalefet gruplar, ba ms zl ktan sonra 90 l y llarda marjinalle tirilmi (Kazakistan, Tacikistan) ya da bask ile elimine edilmi tir (Özbekistan, Türkmenistan). Bu durum, siyasi haklar ve temel özgürlükleri ölçen Freedom House verileri ile de örtü mektedir 6. 4 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2011). Revolutionen in Zentralasien, Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region. Zentralasien Analysen, (43-44): Heinemann-Grüder Andreas ve Holger Haberstock. (2007). Sultan, Klan und Patronage. Regimedilemmata in Zentralasien. Osteropa, (8-9): Amerikal sivil toplum örgütü Freedom House (Özgürlükler Evi) her y l düzenledi i Dünya Özgürlükler Raporu nda ülkeleri belirledi i kriterlere göre sivil özgürlüklerin ve siyasal haklar n geni li ine göre s n fland rmaktad r. De erlendirmede 1 (en iyi) den 7 (en kötü) ye kadar olan skala kullan l rken; 1-2,5 (60-88 puan) aras ülkeler "hür", 3-5,5 (31-59 puan) aras "yar hür" ve 5,5-7 (0-30 puan) aras ise "hür olmayan" olarak s n fland r lmaktad r. 219 Akademik Ara t rmalar Dergisi

6 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Tablo 1: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler 2000 SH/SÖ 2005 SH/BÖ 2010 SH/SÖ 2011 SH/SÖ - Statü Azerbaycan 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Kazakistan 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il K rg zistan 6/5 6/5 6/5 5/5 - Yar Hür Özbekistan 7/6 7/6 7/7 7/7 - Hür de il Tacikistan 4/4 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Türkmenistan 7/7 7/7 7/7 7/7 - Hür de il M s r 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Tunus 6/5 6/5 7/5 7/5 - Hür de il Libya 7/7 7/7 7/7 7/7 - Hür de il Suriye 7/7 7/7 7/6 7/6 - Hür de il Yemen 5/6 5/5 6/5 6/5 - Hür de il Kaynak: Freedom House (2011). Freedom in the World: Country Ratings and Status ,http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT Tables.pdf. ( ). Freedom House a göre çok daha kapsaml bir demokrasi ölçüm metodu içeren ve 2003 den beri Bertelsmann Vakf (Bertelsmann Stiftung) taraf ndan her iki y lda bir yenilenen Bertelsmann Transformation Index (BTI) verilerine göre de, her iki bölge ülkelerinin otoriter yönetim sistemlerine sahip olduklar n gözlemlemekteyiz 7. Siyasi ve ekonomik transformasyon sürecindeki 128 devletin incelendi i BTI 2012 de, gerek Ortado u gerekse Orta Asya ülkeleri di er bölgelerle kar la t r ld nda, bu ülkelerin demokratikle me aç s ndan en kötü verilere sahip oldu u görülmektedir. BTI 2012 ye göre, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan siyasi ve ekonomik geli im aç s ndan bölgesel skalan n en gerisindedir. Orta Asya ülkelerinde demokrasinin geli imi farkl biçimlerde K rg zistan hariç geri gitmi tir. Bölgenin otokratik devletlerinde BTI 2010 a göre olumlu bir geli me gözlemlenmemektedir. Ortado u da ise BTI 2012 ye gore, bölge ülkeleri daha once oldu u gibi otokratik rejimler olarak s n fland r lmaktad r. Arap Bahar n n ya and den beri iki y lda bir Bertelsmann Vakf taraf ndan düzenlenen endekste 1 den (en kötü) 10 a (en iyi) kadar olan skala kullan lmaktad r. Oldukça ayr nt l bir ölçüm tekni ine sahip olan BTI nin de erlendirme kriterleri ve metodu hakk nda bkz. Bertelsmann Stiftung (Ed.) (2012): Transformation Index BTI Politische Gestaltung im internationalen Vergleich, Gütersloch: Bertelsmann Stiftung, s Journal of Academic Studies

7 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 ülkelerden sadece Tunus ve M s r da ifade ve toplant /gösteri özgürlü ü alan nda olumlu geli meler olmu ; ancak otoriter rejimlerin dönü ümü konusunda bölgenin genelinde herhangi bir iyimserlik görünmemektedir Tablo 2: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Demokrasi Geli imi, BTI 2012 Demokrasile r Ar zal Demokrasile r A r Ar zal Demokrasile r Il ml Otokrasile r (10 8) (<8-6) (<6) (>4) (<4) Otokrasile r K rg zistan Kazakistan M s r Tacikistan Özbekistan Türkmenistan Tunus Suriye Libya Yemen Kaynak: BTI 2012: S. 11, 90 Görüldü ü gibi BTI 2012 ye ait veriler, siyasi haklar ve sivil özgürlükleri ölçen Freedom House Endeksi verileri ile de örtü mektedir. Her iki endekse ait veriler, bölgenin otoriter sistemlerle yönetildi ini aç k bir ekilde göstermektedir. Özellikle Orta Asya ülkeleri, post-sovyet dönemde siyasal hak ve özgürlüklerin en fazla k s tland bölge olarak kar m za ç karken, bu ülkelerdeki otokratik rejimlerin giderek daha da kat la t gözlemlenmektedir. Bu ba lamda, tarihsel süreç içinde demokratik deneyimi bulunmayan genç Orta Asya ülkelerinin sahip olduklar siyasi-sosyal-kültürel özellikleri, harici demokratikle me çabalar n da ba ar s z k lmaktad r 8. Yine Uluslararas effafl k Örgütü nün (Transparency International) her y l haz rlad Yolsuzluk Endeksi nde, Orta Asya ülkelerinin tamam y llard r s ralamada en kötü üçte birin içinde yer almaktad r 9. Bu durum, Orta Asya ülkelerinin Arap Bahar n n ya and Tunus ve M s r dan bile daha kötü nota sahip olduklar n göstermektedir. 8 Vera Axyonova. (2011). European Democracy Promotion in Difficult Enviroments: The Case of Central Asia, Schoettli. Democracy, Governance and Citizenship: A Comparative Perspective of Conceptual Flow, Heidelberger Papers in South Asian and Comparative Politics. Working Paper, South Asia Institute Department of Political Science, (59): Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. s Akademik Ara t rmalar Dergisi

8 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 3: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Yolsuzluk Alg Endeksi 10 (Corruption Perceptions Index), 2011 Kaynak:Transparency International (2011). Corruption Perceptions Index 2011, Tüm bunlar n yan nda Orta Asya ülkeleri ile Arap Bahar n n ya and ülkeler aras ndaki en önemli benzerliklerden biri de, elektronik medyan n yayg nla mas n n ileti im davran lar n n de i imi üzerine olan etkisidir. Mobil telefon, internet ve sosyal payla m platformlar olan Facebook, Twitter in popülarite kazanmas ve 2005 y l ndan bu yana internet kullan m n n kullan m nda devam eden h zl art, Arap Bahar ülkeleri ile hemen hemen ayn seviyede seyretmektedir. 10 Uluslararas effafl k Örgütü taraf ndan her y l yay nlanan yolsuzluk listesinde ülkeler, o ülkedeki kamu yöneticilerine ili kin yolsuzluk düzeyi alg lar n ölçerek de erlendirmektedir. Örgüt, ara t rmaya kat lan ülkeleri 0 dan (her zaman rü vet teklif edildi i) 10 a (hiçbir zaman rü vet teklif edilmedi i) kadar bir skala üzerinden de erlendirmektedir. 222 Journal of Academic Studies

9 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 4: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Nüfusa Göre nternet Kullan m Oran, 2011 Kaynak:Internet World Stats (2011). Internet Users in the Middle East, Internet Users in Africa, Users in Asia, ( ). Bütün bu geli melerin kitlesel mobilizasyonda ne anlama geldi i, son olarak 2010 y l Nisan ay nda K rg z Bahar nda devlet ba kan Kurmanbek Bak yev in devrilmesinde görülmü tür 11. Mobil cep telefonu ile görüntülenen kay tlar k sa sürede sosyal medyada, video platformlar nda, online olarak yer alm, daha sonra da televizyon röportajlar nda yay nlanm t r. Bu ba lamda, K rg zistan da iktidar n devrilmesi Orta Asya da alan nda canl takip edilen ilk olay olmu tur. Türkmenistan hariç di er bölge ülkelerinde internetin h zla yay ld gözlemlenmektedir. Kazakistan ve K rg zistan da genel nüfusun %40 oran nda internete ula m göz önüne al nd nda, bunun %30 unun Kuzey Afrika bölgesinin üzerinde oldu u görülmektedir. Mobil telefon kullan m n n yayg nla mas nda da durum hemen hemen ayn d r. Her iki bölgede de, son be y l içinde mobil telefon aboneli inde yüzde yüzleri a an bir art oran söz konusudur. 11 Ayr nt l bilgi için bkz., Azamat Temirkulov. (2010). Kyrgyz revolutions in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization. The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 38, Issue 5: Akademik Ara t rmalar Dergisi

10 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 5: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Mobil Telefon Abone Say s ve Bunun Her 100 Ki iye Oran, 2010 Kaynak: International Telecommunication Union (2010). Mobile Cellular Subscriptions, ( ) 3. ÜLKELERE GÖRE KR Z VE PROTESTO POTANS YEL Yukar daki endekslere ait veriler, ba ms zl n yeni kazanm Orta Asya ülkelerinin stateness (devletsellik) alan nda zay f olduklar n göstermektedir 12. Bölge ülkeleri otoriter yönetim formlar na sahip olduklar ndan, günümüzde göreceli olarak istikrarl gözükseler de, uzun vadede devlet fonksiyonlar n yerine getirmede ba ar s zl k ve çat ma riski ta maktad r. Nitekim 1995 den beri her y l düzenlenen ve istikrars zl a en aç k ülkeler olarak tan mlanabilecek Ba ar s z Devletler Endeksi nin (Failed State Index) 2011 y l verilerine göre, K rg zistan 91,8 lik derecesi ile alarm veren ülkeler kategorisinde; Tacikistan, Türkmenisten, Kazakistan ise, bir alt kategori olan uyar konumunda yer almaktad r. Bu veriler de Orta Asya ülkelerinin istikrars zl a aç k, ba ar s z devletler aras nda olduklar n göstermektedir. 12 Ayr ca bkz. Jörn Grävingholt. (2007).Statehood and Governance: Challenges in Central Asia and the Southern Caucasus., German Development Institute. Briefing Paper, s Journal of Academic Studies

11 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 6: Ba ar s z Devletler Endeksi 13 (Failed State Index) - Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinin Genel Not ve S ralamas, 2011 Grafik6- Kaynak: Fund for Peace (2011). The Failed States Index 2011, S.6 7, ( ). Zay f devletsellik ba lam nda, bölge ülkelerinde me ruiyet sorunu vard r ve vatanda lar n hukuki güvencelerinin eksikli i, bu sorunu kronik hale getirmektedir. Ba ms zl ktan bu yana süregelen ekonomik istikrars zl k, i sizl k, dü ük maa, kötü i artlar ciddi bir ekilde yoksullu a ve göçe yol açmaktad r. Bu da, Orta Asya ve kom u ülkelerde (göç, mülteci ak n, iç iddet, sosyal huzursuzluk ve kar kl klar, kitlesel protestolar vb.) bölgesel güvenlik riskini artt rmaktad r. Otoriter rejimlerle yönetilen Orta Asya ülkelerinde a r bask metotlar, isyan ve hükümet darbesi riskini ço altmaktad r 14. Genel olarak, ülkeden ülkeye az çok farkl l k gösterse de, Orta Asya daki çat ma ve kriz alanlar n Tablo 3 deki gibi özetleyebiliriz y l ndan beri dü ünce kurulu u Fund for Peace (Bar Fonu) ve Foreign Policy dergisi taraf ndan ortakla a haz rlanan indeks, ülkeleri çökü rizikosuna göre Alert (alarm), Warning (tehlike), Moderate (moderat) ve Sustainable (sürdürülebilir) olarak s n fland rmaktad r. Demografik bask, mültecilik e ilimi, göç, istikrars z ve dengesiz kalk nma, bozuk ekonomi, devletin me ruiyetini kaybetmesi, kamu hizmetleri, insan haklar, güvenlik araçlar vb. gibi toplam 12 sosyo-ekonomik ve siyasi kritere göre haz rlanana indeks, devletsellik aç s ndan zay f olan ülkeleri incelemektedir Nisan ay nda K rg zistan halk ayaklanarak 59 ya ndaki Roza Otunbeyeva liderli indeki K rg z muhalefeti yönetime el koymu tur. Yakla k 100 ki inin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra, Cumhurba kan Kurman Bak yev ülkeyi terk etmek zorunda kalm t r. 225 Akademik Ara t rmalar Dergisi

12 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Tablo 3: Orta Asya da Problem Alanlar na Göre Çat ma ve Kriz Potansiyeli Yap sal Çat ma Sebepleri Ciddi ekonomik ve sosyal güvensizlik Yayg n yoksulluk Gelir farkl l n n artmas Ülkeler içindeki bölgelerde büyük farkl l k Sosyal altyap n n (Sa l k, e itim vb) bozulmas Genç nüfusun büyük bir k sm nda i sizlik Nüfus art ve çevre tahribat nedeniyle tar ma verimli alanlar n azalmas Yoksulluk ve çevre sorunlar n n hastal klar ço altmas Ülke s n rlar n n geli mekte olan sosyo kültürel ve ekonomik alanlar bölmesi Tabii kaynaklar n ülkeler aras nda e itsiz da l m Çat ma Konular Üzerine Konstruktif Çal ma Kabiliyeti Devlet kurumlar n n me ruiyet eksikli i ve yolsuzluk sorunu Hukuk sistemine halk aras nda çok az güven Sivil toplum aktivitelerinin çok zay f olmas ve birbirlerini engellemeleri Devletin muhalefete iddet uygulamas ve ho görüsüzlü ünün kar iddet do urmas Me ru problemli alanlar n devlet taraf ndan inkar n n çat maya neden olmas Halk aras nda Bat yard mlar n n rejimlere yönelik alg lanmas n n (Büyük yat r mlar, askeri yard mlar vb) Bat n n ihtilafl alanlarda arabulucu rolünü azaltmas Çat ma Art r c Güvenlik Rizikolar Devlete ait güvenlik güçlerinin güvensizlik kayna olma Tacikistan daki iç sava nedeniyle, burada ve çevre bölgelerde pek çok silah n dola mda olmas Organize suçlar n (Uyu turucu, silah ticareti) devlet otoritesini zay flatmas ve kaçak ekonomi alanlar n geni letmesi Bir ülkedeki krizlerin kom u ülkelere çabucak yay labilmesi Hammadde ihracat na ba ml olan ülke ekonomilerinin öngörülemeyen sosyo ekonomik gerilimlere sebebiyet verme ihtimalinin yüksek olmas K rg zistan ve Tacikistan n d borç yükünün halka ekstra yans mas Kaynak: Grävingholt, Jörn. (2004). Krisenpotentiale und Krisenprävention in Zentralasien. Ansatzpunkte für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, (Berichte und Gutachten. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik,) Bonn: DIE, (6): Journal of Academic Studies

13 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Ku kusuz, k saca dile getirilen Orta Asya ülkelerindeki kriz ve çat ma dinamikleri ile Arap Bahar n n ya and ülkeler aras nda büyük paralellikler olmas na ra men, farkl l klar da mevcuttur. Bu ba lamda, Orta Asya da öngörülebilir bir zaman diliminde Arap bölgesinde oldu u gibi toplumsal köklü dönü ümlerin olup olmayaca hakk nda bir tahminde bulunabilmek için, Orta Asya daki her bir ülkenin tek tek analiz edilerek, siyasi protestolar kolayla t ran ya da zorla t ran faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Sosyo-ekonomik, demografik ve siyasal alanlardaki kar la t rmal bir mukayese yap ld nda, bu ülkelerdeki çat ma durumu ve riskinin farkl l k gösterdi i görülmektedir. Buna ba l olarak, siyasi protestolar n olu um ve geli im artlar da farkl dinamik ve formlar içermektedir. Özellikle K rg zistan da ç kan halk isyanlar nda iddet kullan larak, Devlet Ba kan Akayev in (2005) ve Bak yev in (2010) görevden uzakla t r lmas yla, protesto eylemleri yeni bir siyasi norm haline dönü mü tür 15. Bu yüzden K rg zistan da protesto potansiyelinin yüksek oldu unu söyleyebiliriz. Tacikistan da kitlesel eylem ihtimali az olmas na ra men, bölgesel alanda s n rl olan rejim ve kar tlar aras ndaki anla mazl klar n kolayca iddet sarmal na dönü mesi mümkündür. Bölgenin en önemli ülkelerinden olan Özbekistan ise, rejim kamuoyundaki ho nutsuzlu u siyasi kontrol araçlar ile denetim alt nda tutmaya çal maktad r. Özbek rejiminin toplumsal olaylarda iddet kullanmaya olan e ilimi, çok h zl bir ekilde halk taraf ndan kar iddet ile kar l k görebilir. Türkmenistan da protesto eylemleri için hareket alan n n oldukça zay f oldu u görülmektedir. Bunda da as l sebep, rejimin siyasi bask s n n etkinli i de il, halk n ba ms z haber kaynaklar na ula m imkanlar n n oldukça k s tl olmas rol oynamaktad r. Özellikle ileti im a kurma ve koordine etme için teknik araçlar n eksikli i söz konusudur. Bu sebepler, rejime kar toplumsal bir protesto eylemini oldukça zorla t rmaktad r 16. Kazakistan da yeni medya araçlar n n geni bir ekilde yay ld n, ekonomik geli me nedeniyle protesto eylemlerine yönelimin zay f oldu unu görmekteyiz. Ancak, protesto potansiyelinin toplumun kenar nda ya ayan gruplar aras ndaki a r ekonomik dengesizlikten kaynaklanma ihtimali mevcuttur. Nitekim, 2011 y l nda Bat Kazakistan da petrol i çileri aras nda ç kan ho nutsuzluk, k sa bir süre içinde kamuoyuna yans yabilece i ve siyasi 15 Schmitz ve Wolters. (2011), a.g.m. s.2 16 Schmitz ve Wolters. (2012), a.g.m. s Akademik Ara t rmalar Dergisi

14 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli taleplere bürünerek ülkenin di er bölgelerine yay labilece i ihtimalini göstermi tir 17. Bölgede lingua franca olan Rusça, özellikle gençlerin olas protesto eylemlerinde Rus tecrübesinden de yararlanma imkan sa lamaktad r. En son 2011 Aral k ay nda, Rusya da parlamento seçimleriyle ilgili manipülasyonlar protesto etmek için ülkenin her yerinde ç kan protesto hareketleri, uzun vadede Orta Asya ülkelerinde de bu tür eylemlerin ortaya ç kmas na neden olabilir. Bu ba lamda, bölge devletlerinin hepsi Rusya ile i birli i içnde bask c yasalar, filtre teknolojileri, manipülasyonlar, teknik kotalar vb. yeni kontrol mekanizmalar üzerine çal maktad r 18. Öyle ki, A ustos 2011 de Kazakistan n ba kenti Astana da, Rusya n n öncülü ünde toplanan Kolektif Güvenlik Anla mas Örgütü nün gündeminde Arap Bahar n n Post-Sovyet bölgelerde nas l önlenebilece i görü ülmü tür. Özellikle internet ve sosyal medyan n kontrolü ve manipülasyonu üzerine yo unla lm t r. Ancak tüm bu önlemlerin, sürekli olarak Orta Asya ülkelerinde yeni bir kamuoyunun olu mas na engel olamayaca ileri sürülebilir. 4. SONUÇ Küreselle me ile birlikte siyasi anlamda uyanm genç nüfus i kinli i ve ileti im teknolojilerindeki devrimler Ortado u da Arap Bahar nda görüldü ü gibi sorumsuz ve bozuk ulusal yönetimlere kar isyan n itici gücü olurken, bu iki olgu ayn zamanda 21. yy jeopoliti inin de önemli bir gerçe i haline gelmi tir. 19 Çal mada incelenen Orta Asya ülkelerinin, Arap Bahar n n ya and ülkelerle hem sosyo-ekonomik hem de siyasal aç dan benzerlikleri bulunmaktad r. Ortado u daki köklü de i imler, otoriter rejimlerin kriz içinde ve ne kadar istikrars z oldu unu göstermi tir. Analiz, Orta Asya da da benzer yap da bir sistem ve me ruiyet krizi oldu unu göstermektedir. Toplumda gelece e yönelik perspektifsizlik ve beraberinde gittikçe artan ileti im imkanlar n n artmas, Orta Asya da toplumsal aktörlerin siyasi eylem çerçevesini de i tirmektedir. Gelecekte Orta Asya da olas Arap Bahar benzeri protestolar n boyut ve dinami i, büyük ölçüde uygun enformasyon ve mobilize kanallar n n hangi derecede kullan laca na ba l d r. Bu konuda önceden bir tahmin yapmak oldukça zor olmakla beraber, Arap Bahar nda oldu u gibi periferide cereyan eden marjinal olaylar n da k sa bir sürede kendili inden bütün bir ülkede protesto eylemlerine dönü tü ü göz 17 Schmitz ve Wolters. (2012), a.g.m., s Stephan Blank. (2011). Russia and Central Asia Fight The Arab Revolution. Central Asia- Caucasus Analyst, 37:8: Zbigniew Brzezinski. (2012). Stratejik Vizyon. Amerika ve Küresel Güç Buhran. Tima Yay nlar, stanbul, s Journal of Academic Studies

15 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 önünde bulunduruldu unda, ayn sosyo-ekonomik-siyasal yap lara sahip Orta Asya ülkelerinde de protesto eylemlerinin ortaya ç kma ihtimalinin göz ard edilmemesi gerekir. Yine karakteristik olarak, Orta Asya ülkelerinde olu acak protestolar n k sa sürede iddete dönü me ihtimalinin yüksek oldu u söylenebilir. Çünkü bölgedeki otoriter rejimlerin protesto ya da sosyal ho nutsuzluklar müzakere yolu ile çözme kültürü bulunmamaktad r. Sonuç olarak, yeni medya araçlar n n h zla artmas Orta Asya ülkelerinde kamuoyuna Arap Bahar nda oldu u gibi bir model sunmaktad r. KAYNAKLAR Axyonova, V. (2011). European Democracy Promotion in Difficult Enviroments: The Case of Central Asia, Schoettli, Jivanta (Ed.): Democracy, Governeance and Citizenship: A Comparative Perspective of Conceptual Flow. A special issue. Heidelberger Papers in South Asian and Comparative Politics. Working Paper No. 59, South Asia Institute Department of Political Science, ( ) Bertelsmann, S.(2012). Transformation Index BTI Political Management in International Comparison. Gütersloch: Verlag Bertelsmann Stiftung. Blank, S. (2011). Russia and Central Asia Fight The Arab Revolution. Central Asia-Caucasus Analyst, 37:8, 6-8. Brzezinski, Z. (2012). Stratejik Vizyon. Amerika ve Küresel Güç Buhran. stanbul: Tima Yay nlar. Grävingholt, J. (2007). Statehood and Governance: Challenges in Central Asia and the Southern Caucasus. German Development Institute Briefing Paper, (2), 1-4. Grävingholt, J. (2004). Krisenpotentiale und Krisenprävention in Zentralasien Ansatzpunkte für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Berichte und Gutachten. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn: DIE, (6): 1-95 Heinemann-Grüder, A. ve Haberstock, H. (2007). Sultan, Klan und Patronage. Regimedilemmata in Zentralasien. Osteropa, (8-9), Reichmuth, P. (2011). Politische Analyse zwischen Erwartung und Zentralasiatischer. Wirklichkeit. Zentralasien Analysen, (46), 2-5. Schmitz, A. ve Wolters, A. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. Potentiale und Dynamiken. SWP-Studien, (4), Schmitz, A. ve Wolters, A. (2011). Revolutionen in Zentralasien? Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region. Zentralasien Analysen, (43-44), Temirkulov, A. (2010). Kyrgyz revolutions in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 38, Issue 5, Elektronik Kaynaklar CIA (2012). The World Factbook. <http://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/wfbext/region_afr.html> (2012, 30 Nisan) Freedom House (2011). Freedom in the World: Country Ratings and Status <http://www.freedomhouse.org/images/file/nit/2011/nit-2011-tables.pdf> (2012, 30 Nisan) 229 Akademik Ara t rmalar Dergisi

16 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Fund for Peace (2011). The Failed States Index <http://www.fundforpeace.org/global/library/cr fs-failedstatesindex p.pdf> (2012, 30 Nisan). International Telecommunication Union (2010). Mobile Cellular Subscriptions. <http://www.itu.int/itu-d/ict/statistics/materia/excel/mobilecellularsubscriptions00-10.xls> (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in Africa, <http://www.internetworldstats.com/stats1.htm> (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in Asia. < (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in the Middle East. < (2012, May s 7). Transparency International (2011). Corruption Perceptions Index <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/> (2012, May s 7). UN Development Programme (2010). Human Development Statistical Tables. <http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2010_en_tables_reprint.pdf> (2012, May s 7). 230 Journal of Academic Studies

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 2, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) ARAP BAHARININ ORTA ASYA CUMHURİYETLERİNİ ETKİLEME POTANSİYELİ Osman Nuri Özalp Kırklareli Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yrd. Doç. Dr. E-posta: oezalp@gmail.com Özet Arap Baharı olarak adlandırılan Ortadoğu daki

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ

YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 00. YOLSUZLUKLARIN ÖLÇÜLMESİ Yolsuzluklar sadece ülkemizin değil tüm dünyanın sorunu. Dünyanın her ülkesinde az ya da

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı!

COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! COP 21 Paris Değerlendirme Toplantısı Herkes elini taşın altına koymalı! TÜSİAD ve Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu İşbirliği, REC Türkiye ve Amerikan Büyükelçiliği desteği ile yapılan,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili?

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaret Finansmanı: İhracattaki Düşüşte Finansman Sıkıntısı Ne Kadar Etkili? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Hasan Çağlayan Dündar Araştırmacı Ayşegül Dinççağ Araştırmacı

Detaylı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı

Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Özet Metin Ekonomik Büyümenin Anlaşılması: Makro Düzeyde, Sektör Düzeyinde ve Firma Düzeyinde Bir Bakış Açısı Overview Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industrylevel, and Firm-level Perspective

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011

KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ. Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 KARMAŞIK YAPILARDA TEŞVİK MÜDAHALESİ Metin Durgut, TEPAV 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ocak 2011 SANAYİLEŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN KABULLER 1. Ekonomi, belli bir alanda uzmanlaşmaktan çok

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu

ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu ULAKBİM Danışma Hizmetlerinde Yeni Uygulamalar: Makale İstek Sistemi ve WOS Atıf İndeksleri Yayın Sayıları Tarama Robotu Serpil YETGİN * Öz Günümüzde daha fazla bilginin elektronik olarak elde edilmesi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı