ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO"

Transkript

1 Akademik Ara t rmalar Dergisi 2013, Say 56, Sayfalar ARAP BAHARI BA LAMINDA ORTA ASYA DA TOPLUMSAL PROTESTO D NAM KLER VE POTANS YEL Osman Nuri ÖZALP Özet Arap Bahar olarak adland r lan Ortado u daki toplumsal protesto hareketleri ve bununla beraber gelen siyasal de i im süreci, bütün dünyada dikkatle izlenmektedir. Özellikle benzer otoriter siyasal sistemlere ve sosyoekonomik yap ya sahip olan Orta Asya cumhuriyetlerinde, Arap Bahar hem umut hem de korku ile takip edilmektedir. nternet, uydu televizyon ve mobil telefon kullan m gibi ileti im teknolojilerinin h zl geli imi, yine buna ba l olarak sosyal medyan n yo un kullan m Arap sokaklar nda cereyan eden olaylar n gelecekte Orta Asya da da gerçekle me ihtimalini gündeme getirmektedir. Çal mada, sosyo-ekonomik göstergeler dikkate al narak Arap Bahar nda görülen sosyal protesto ve siyasi de i im sürecinin, önümüzdeki y llarda Orta Asya da gerçekle me potansiyelinin olup olmayaca tart lacakt r. Anahtar Sözcükler: Arap Bahar, Orta Asya, Çat ma Riski The Dynamics And Potentials Of Mass Protests In Central Asian Republics Under The Influence Of Arab Spring Abstract Mass protests in the Middle East, a.k.a. Arab Spring, and its consequential political changes have been monitored all over the world. Arab Spring is followed carefully and fearfully in the Central Asian Republics which have similar authoritarian political systems and socio economic structures. Yrd. Doç. Dr.; Türk-Alman Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü, Globalle me ve Uluslararas li kiler Ana Bilim Dal. Assist. Prof. Dr.; Turkish - German University, Department of Public Administration and Political Science, Globalization and International Relations. 215 Akademik Ara t rmalar Dergisi

2 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Rapid advances in communication technology and their accessibility like internet, satellite TV, mobile phone usages, again related to this intense spread of social media make the actions taking place in the streets of Middle East probable in Central Asia too. In this study, by taking the socio economic indicators in consideration, the subject of whether or not social unrest and political changes that came with the Arab Spring would potentially spread to Central Asia. Key Words: Arab Spring, Central Asia, Conflict Risk 1. G R Ocak 2011 de ilk önce Tunus da ba layan ve daha sonra di er Ortado u ülkelerine yay lan kitlesel protestolar, k sa bir sure içinde Tunus, M s r ve Libya da rejim de i ikli ine neden olmu tur. Tüm dünyan n yak ndan takip etti i ve Arap Bahar olarak da adland r lan siyasi olaylar, özellikle ayn sosyo-kültürel ve otoriter siyasi yap lara sahip Orta Asya ülkelerine gözleri çevirmi ve beraberinde yeni bir tart may da ba latm t r 1 : Acaba benzer geli melerin ya anma ihtimali Orta Asya da da olabilir mi? Her iki bölgenin ortak özellikleri ya da birbirinden farkl l klar nelerdir? Orta Asya da ne zaman ve nerede benzer protesto olaylar ç kabilir? Çal mada Arap Bahar ba lam nda, özellikle sosyo-ekonomik veriler ve siyasal sistemler mukayese edilerek, bu sorulara cevap aranacakt r. 2. YAPISAL KR Z VE ÇATI MA FAKTÖRLER NDE BENZERL KLER 2011 y l nda Tunus ve M s r da ba layan protesto dalgalar n n di er Arap ülkelerini de k sa sürede etkisi alt na alarak rejim de i ikliklerine yol açmas, uluslararas ili kiler alan nda pek çok bölge uzman n da a rtm t r. Çünkü Arap dünyas, çat ma bölgesi olarak tan mlanmas na ra men, bölgenin otoriter rejimleri stabil ve toplumsal uyu mazl klar absorbe edecek yeterli mekanizmalara sahip olarak görülmekteydi. Kald ki, sosyal dengesizlikler ve toplumsal ho nutsuzluklar uzun y llard r biliniyor olmas na ra men, kitlesel bir ba kald r hiç beklenmiyordu. Arap dünyas nda kitleleri soka a döken eylemlerin temelinde bir yanda sosyo-ekonomik dengesizlikler yatarken, di er 1 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2011). Revolutionen in Zentralasien? Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region, Zentralasien Analysen, Nr: 43-44: 2-14; Philipp Reichmuth. (2011).Politische Analyse zwischen Erwartung und Zentralasiatischer Wirklichkeit. Zentralasien Analysen, Nr: 46: Journal of Academic Studies

3 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 yanda da siyasi reform beklentilerinde derin hayal k r kl n n ya anmas yer almaktad r. Toplumsal refah n payla m ndaki e itsizlik ve sürekli siyasi durgunluk, siyasi rejimlerin h zl bir ekilde me ruiyetini kaybetmesine yol açm ve kitlesel protestolar da kolayca tetiklemi tir. Son y llarda elektronik ileti imde internet, mobil telefon ve buna ba l olarak sosyal medya araçlar n n (facebook, twitter, blog, vlog vb.) Arap dünyas nda h zla yay lmas, toplumsal ileti im yap lar n radikal bir ekilde de i tirmi tir. Uydu televizyonu ve radyo gibi geleneksel medya araçlar yla birlikte yeni ileti im imkanlar enformasyon kanallar n ço altt gibi, enformasyonlar n aktar m n da a r derecede h zland rm t r. Böylece ileti ime kat lanlar aras nda geni bir a olu urken, kamusal tart malar n çok seslili i de artm t r. Ancak bu geli meler, ayn zamanda kitlesel eylemlerin önceden tahmin edilemezli i problemini de beraberinde getirmi tir. Arap Bahar, sadece toplumsal ho nutsuzlu un d a vurumu de il, ayn zamanda dijital ileti im ça nda siyaset ve toplum ili kilerinde effafl n beraberinde getirdi i yeni bir semptomdur. Bu ba lamda Ortado u da meydana gelen geli meler, post-sovyet bölgelerde özellikle de Orta Asya da yak ndan takip edilmi tir. Çünkü bölge cumhuriyetlerinin tamam n n Arap Bahar ndaki ülkelerle hem sosyoekonomik hem de siyasal aç dan benzerlikleri bulunmaktad r. Örne in, Orta Asya ülkelerinde k smi iktisadi geli meye ra men, gelir da l m ndaki e itsizlik ve toplumda bireysel yükseli ans n n azl dikkat çekmektedir. Birle mi Milletler Geli me Program taraf ndan 1993 den beri y ll k rapor halinde yay nlanan nsani Geli me Endeksi (Human Development Index) verilerine göre, sosyal e itsizlikle ilgili geli im göstergeleri Orta Asya ülkelerinde de Arap Bahar ülkelerine benzer ekilde 0.46 ve 0.61 de erleri aras nda seyretmektedir 2 2 nsani Geli me Endeksi dört temel istatistiki verinin (ortalama ya am süresi, okur yazarl k oran, orta ve yüksek ö renim oran, ki i ba na dü en gelir ve al m gücünün dolar üzerinden hesaplanmas ) diyagram ve genel bir de erlendirme ile kombinasyonundan elde edilir. 0 ile 1 aras nda de i en bu de erlerde 0,8 den yukar s yüksek geli im seviyesini; 0,5 ile 0,8 aras orta geli im seviyesini; 0,5 in alt ise, dü ük geli im seviyesini gösterir. 217 Akademik Ara t rmalar Dergisi

4 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 1: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde nsani Geli me Endeksi (Human Development Index) Sosyal E itsizlik 2010 Kaynak: UN Development Programme (2010). Human Development StatisticalTables,http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2010_EN_Tables_reprint. pdf. ( ). Yine Orta Asya da genç nüfusun y ll k ortalama art h z % 1,7 iken, genel nüfusun %30 unu 15 ya n alt ndaki grup olu turmaktad r. Ancak bu gençlerin büyük ço unlu unun, toplumda yükseli ans n n oldukça az oldu u görülmektedir. Kazakistan hariç, di er bölge ülkelerinde gençlerin %20 si i sizdir. Arap Bahar n n ya and ülkelerde ise bu oran %23 olup, Orta Asya ile hemen hemen e de erdedir 3. Bu ba lamda, özellikle Tacikistan ve K rg zistan da fakirlik oran n n yüksekli i ve buna ba l olarak da çok kötü bir e itim alt yap s dikkat çekmektedir. Yine Türkmenistan ve Özbekistan da üniversiteler de dahil bütün e itim sistemi ideolojik olarak endoktrine edilmi tir. Di erlerine göre durumu göreceli olarak iyi görünen Kazakistan da bile e itim sistemi, her alanda çok büyük eksiklikler içermektedir. 3 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. Potentiale und Dynamiken. SWP- Studien,(4): Journal of Academic Studies

5 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 2: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Nüfusun Ortalama Ya 2011 Kaynak: CIA (2012). The World Factbook, tml;http://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/wfbext/region_ afr.html.( ). Gerek Orta Asya gerekse Arap Bahar n n ya and bölgeler dikkate al nd nda, sadece sosyo-ekonomik faktörlerin de il ayn zamanda siyasi sistemlerin de benzerlik arz etti i görülmektedir 4. Her iki bölgede de yolsuzluk ve bask n n yüksek oldu u otoriter sistemler hüküm sürmektedir. Sovyetler Birli i zaman ndan devral nan otoriter hakimiyet yap lar, bölgenin bütün devletlerinde kat la arak varl n sürdürmektedir 5. Sovyetler Birli i zaman ndaki muhalefet gruplar, ba ms zl ktan sonra 90 l y llarda marjinalle tirilmi (Kazakistan, Tacikistan) ya da bask ile elimine edilmi tir (Özbekistan, Türkmenistan). Bu durum, siyasi haklar ve temel özgürlükleri ölçen Freedom House verileri ile de örtü mektedir 6. 4 Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2011). Revolutionen in Zentralasien, Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region. Zentralasien Analysen, (43-44): Heinemann-Grüder Andreas ve Holger Haberstock. (2007). Sultan, Klan und Patronage. Regimedilemmata in Zentralasien. Osteropa, (8-9): Amerikal sivil toplum örgütü Freedom House (Özgürlükler Evi) her y l düzenledi i Dünya Özgürlükler Raporu nda ülkeleri belirledi i kriterlere göre sivil özgürlüklerin ve siyasal haklar n geni li ine göre s n fland rmaktad r. De erlendirmede 1 (en iyi) den 7 (en kötü) ye kadar olan skala kullan l rken; 1-2,5 (60-88 puan) aras ülkeler "hür", 3-5,5 (31-59 puan) aras "yar hür" ve 5,5-7 (0-30 puan) aras ise "hür olmayan" olarak s n fland r lmaktad r. 219 Akademik Ara t rmalar Dergisi

6 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Tablo 1: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Siyasi Haklar ve Sivil Özgürlükler 2000 SH/SÖ 2005 SH/BÖ 2010 SH/SÖ 2011 SH/SÖ - Statü Azerbaycan 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Kazakistan 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il K rg zistan 6/5 6/5 6/5 5/5 - Yar Hür Özbekistan 7/6 7/6 7/7 7/7 - Hür de il Tacikistan 4/4 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Türkmenistan 7/7 7/7 7/7 7/7 - Hür de il M s r 6/5 6/5 6/5 6/5 - Hür de il Tunus 6/5 6/5 7/5 7/5 - Hür de il Libya 7/7 7/7 7/7 7/7 - Hür de il Suriye 7/7 7/7 7/6 7/6 - Hür de il Yemen 5/6 5/5 6/5 6/5 - Hür de il Kaynak: Freedom House (2011). Freedom in the World: Country Ratings and Status ,http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT Tables.pdf. ( ). Freedom House a göre çok daha kapsaml bir demokrasi ölçüm metodu içeren ve 2003 den beri Bertelsmann Vakf (Bertelsmann Stiftung) taraf ndan her iki y lda bir yenilenen Bertelsmann Transformation Index (BTI) verilerine göre de, her iki bölge ülkelerinin otoriter yönetim sistemlerine sahip olduklar n gözlemlemekteyiz 7. Siyasi ve ekonomik transformasyon sürecindeki 128 devletin incelendi i BTI 2012 de, gerek Ortado u gerekse Orta Asya ülkeleri di er bölgelerle kar la t r ld nda, bu ülkelerin demokratikle me aç s ndan en kötü verilere sahip oldu u görülmektedir. BTI 2012 ye göre, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan siyasi ve ekonomik geli im aç s ndan bölgesel skalan n en gerisindedir. Orta Asya ülkelerinde demokrasinin geli imi farkl biçimlerde K rg zistan hariç geri gitmi tir. Bölgenin otokratik devletlerinde BTI 2010 a göre olumlu bir geli me gözlemlenmemektedir. Ortado u da ise BTI 2012 ye gore, bölge ülkeleri daha once oldu u gibi otokratik rejimler olarak s n fland r lmaktad r. Arap Bahar n n ya and den beri iki y lda bir Bertelsmann Vakf taraf ndan düzenlenen endekste 1 den (en kötü) 10 a (en iyi) kadar olan skala kullan lmaktad r. Oldukça ayr nt l bir ölçüm tekni ine sahip olan BTI nin de erlendirme kriterleri ve metodu hakk nda bkz. Bertelsmann Stiftung (Ed.) (2012): Transformation Index BTI Politische Gestaltung im internationalen Vergleich, Gütersloch: Bertelsmann Stiftung, s Journal of Academic Studies

7 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 ülkelerden sadece Tunus ve M s r da ifade ve toplant /gösteri özgürlü ü alan nda olumlu geli meler olmu ; ancak otoriter rejimlerin dönü ümü konusunda bölgenin genelinde herhangi bir iyimserlik görünmemektedir Tablo 2: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Demokrasi Geli imi, BTI 2012 Demokrasile r Ar zal Demokrasile r A r Ar zal Demokrasile r Il ml Otokrasile r (10 8) (<8-6) (<6) (>4) (<4) Otokrasile r K rg zistan Kazakistan M s r Tacikistan Özbekistan Türkmenistan Tunus Suriye Libya Yemen Kaynak: BTI 2012: S. 11, 90 Görüldü ü gibi BTI 2012 ye ait veriler, siyasi haklar ve sivil özgürlükleri ölçen Freedom House Endeksi verileri ile de örtü mektedir. Her iki endekse ait veriler, bölgenin otoriter sistemlerle yönetildi ini aç k bir ekilde göstermektedir. Özellikle Orta Asya ülkeleri, post-sovyet dönemde siyasal hak ve özgürlüklerin en fazla k s tland bölge olarak kar m za ç karken, bu ülkelerdeki otokratik rejimlerin giderek daha da kat la t gözlemlenmektedir. Bu ba lamda, tarihsel süreç içinde demokratik deneyimi bulunmayan genç Orta Asya ülkelerinin sahip olduklar siyasi-sosyal-kültürel özellikleri, harici demokratikle me çabalar n da ba ar s z k lmaktad r 8. Yine Uluslararas effafl k Örgütü nün (Transparency International) her y l haz rlad Yolsuzluk Endeksi nde, Orta Asya ülkelerinin tamam y llard r s ralamada en kötü üçte birin içinde yer almaktad r 9. Bu durum, Orta Asya ülkelerinin Arap Bahar n n ya and Tunus ve M s r dan bile daha kötü nota sahip olduklar n göstermektedir. 8 Vera Axyonova. (2011). European Democracy Promotion in Difficult Enviroments: The Case of Central Asia, Schoettli. Democracy, Governance and Citizenship: A Comparative Perspective of Conceptual Flow, Heidelberger Papers in South Asian and Comparative Politics. Working Paper, South Asia Institute Department of Political Science, (59): Andrea Schmitz ve Alexander Wolters. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. s Akademik Ara t rmalar Dergisi

8 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 3: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Yolsuzluk Alg Endeksi 10 (Corruption Perceptions Index), 2011 Kaynak:Transparency International (2011). Corruption Perceptions Index 2011, Tüm bunlar n yan nda Orta Asya ülkeleri ile Arap Bahar n n ya and ülkeler aras ndaki en önemli benzerliklerden biri de, elektronik medyan n yayg nla mas n n ileti im davran lar n n de i imi üzerine olan etkisidir. Mobil telefon, internet ve sosyal payla m platformlar olan Facebook, Twitter in popülarite kazanmas ve 2005 y l ndan bu yana internet kullan m n n kullan m nda devam eden h zl art, Arap Bahar ülkeleri ile hemen hemen ayn seviyede seyretmektedir. 10 Uluslararas effafl k Örgütü taraf ndan her y l yay nlanan yolsuzluk listesinde ülkeler, o ülkedeki kamu yöneticilerine ili kin yolsuzluk düzeyi alg lar n ölçerek de erlendirmektedir. Örgüt, ara t rmaya kat lan ülkeleri 0 dan (her zaman rü vet teklif edildi i) 10 a (hiçbir zaman rü vet teklif edilmedi i) kadar bir skala üzerinden de erlendirmektedir. 222 Journal of Academic Studies

9 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 4: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Nüfusa Göre nternet Kullan m Oran, 2011 Kaynak:Internet World Stats (2011). Internet Users in the Middle East, Internet Users in Africa, Users in Asia, ( ). Bütün bu geli melerin kitlesel mobilizasyonda ne anlama geldi i, son olarak 2010 y l Nisan ay nda K rg z Bahar nda devlet ba kan Kurmanbek Bak yev in devrilmesinde görülmü tür 11. Mobil cep telefonu ile görüntülenen kay tlar k sa sürede sosyal medyada, video platformlar nda, online olarak yer alm, daha sonra da televizyon röportajlar nda yay nlanm t r. Bu ba lamda, K rg zistan da iktidar n devrilmesi Orta Asya da alan nda canl takip edilen ilk olay olmu tur. Türkmenistan hariç di er bölge ülkelerinde internetin h zla yay ld gözlemlenmektedir. Kazakistan ve K rg zistan da genel nüfusun %40 oran nda internete ula m göz önüne al nd nda, bunun %30 unun Kuzey Afrika bölgesinin üzerinde oldu u görülmektedir. Mobil telefon kullan m n n yayg nla mas nda da durum hemen hemen ayn d r. Her iki bölgede de, son be y l içinde mobil telefon aboneli inde yüzde yüzleri a an bir art oran söz konusudur. 11 Ayr nt l bilgi için bkz., Azamat Temirkulov. (2010). Kyrgyz revolutions in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization. The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 38, Issue 5: Akademik Ara t rmalar Dergisi

10 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Grafik 5: Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinde Mobil Telefon Abone Say s ve Bunun Her 100 Ki iye Oran, 2010 Kaynak: International Telecommunication Union (2010). Mobile Cellular Subscriptions, ( ) 3. ÜLKELERE GÖRE KR Z VE PROTESTO POTANS YEL Yukar daki endekslere ait veriler, ba ms zl n yeni kazanm Orta Asya ülkelerinin stateness (devletsellik) alan nda zay f olduklar n göstermektedir 12. Bölge ülkeleri otoriter yönetim formlar na sahip olduklar ndan, günümüzde göreceli olarak istikrarl gözükseler de, uzun vadede devlet fonksiyonlar n yerine getirmede ba ar s zl k ve çat ma riski ta maktad r. Nitekim 1995 den beri her y l düzenlenen ve istikrars zl a en aç k ülkeler olarak tan mlanabilecek Ba ar s z Devletler Endeksi nin (Failed State Index) 2011 y l verilerine göre, K rg zistan 91,8 lik derecesi ile alarm veren ülkeler kategorisinde; Tacikistan, Türkmenisten, Kazakistan ise, bir alt kategori olan uyar konumunda yer almaktad r. Bu veriler de Orta Asya ülkelerinin istikrars zl a aç k, ba ar s z devletler aras nda olduklar n göstermektedir. 12 Ayr ca bkz. Jörn Grävingholt. (2007).Statehood and Governance: Challenges in Central Asia and the Southern Caucasus., German Development Institute. Briefing Paper, s Journal of Academic Studies

11 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Grafik 6: Ba ar s z Devletler Endeksi 13 (Failed State Index) - Orta Asya ve Arap Bahar Ülkelerinin Genel Not ve S ralamas, 2011 Grafik6- Kaynak: Fund for Peace (2011). The Failed States Index 2011, S.6 7, ( ). Zay f devletsellik ba lam nda, bölge ülkelerinde me ruiyet sorunu vard r ve vatanda lar n hukuki güvencelerinin eksikli i, bu sorunu kronik hale getirmektedir. Ba ms zl ktan bu yana süregelen ekonomik istikrars zl k, i sizl k, dü ük maa, kötü i artlar ciddi bir ekilde yoksullu a ve göçe yol açmaktad r. Bu da, Orta Asya ve kom u ülkelerde (göç, mülteci ak n, iç iddet, sosyal huzursuzluk ve kar kl klar, kitlesel protestolar vb.) bölgesel güvenlik riskini artt rmaktad r. Otoriter rejimlerle yönetilen Orta Asya ülkelerinde a r bask metotlar, isyan ve hükümet darbesi riskini ço altmaktad r 14. Genel olarak, ülkeden ülkeye az çok farkl l k gösterse de, Orta Asya daki çat ma ve kriz alanlar n Tablo 3 deki gibi özetleyebiliriz y l ndan beri dü ünce kurulu u Fund for Peace (Bar Fonu) ve Foreign Policy dergisi taraf ndan ortakla a haz rlanan indeks, ülkeleri çökü rizikosuna göre Alert (alarm), Warning (tehlike), Moderate (moderat) ve Sustainable (sürdürülebilir) olarak s n fland rmaktad r. Demografik bask, mültecilik e ilimi, göç, istikrars z ve dengesiz kalk nma, bozuk ekonomi, devletin me ruiyetini kaybetmesi, kamu hizmetleri, insan haklar, güvenlik araçlar vb. gibi toplam 12 sosyo-ekonomik ve siyasi kritere göre haz rlanana indeks, devletsellik aç s ndan zay f olan ülkeleri incelemektedir Nisan ay nda K rg zistan halk ayaklanarak 59 ya ndaki Roza Otunbeyeva liderli indeki K rg z muhalefeti yönetime el koymu tur. Yakla k 100 ki inin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra, Cumhurba kan Kurman Bak yev ülkeyi terk etmek zorunda kalm t r. 225 Akademik Ara t rmalar Dergisi

12 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Tablo 3: Orta Asya da Problem Alanlar na Göre Çat ma ve Kriz Potansiyeli Yap sal Çat ma Sebepleri Ciddi ekonomik ve sosyal güvensizlik Yayg n yoksulluk Gelir farkl l n n artmas Ülkeler içindeki bölgelerde büyük farkl l k Sosyal altyap n n (Sa l k, e itim vb) bozulmas Genç nüfusun büyük bir k sm nda i sizlik Nüfus art ve çevre tahribat nedeniyle tar ma verimli alanlar n azalmas Yoksulluk ve çevre sorunlar n n hastal klar ço altmas Ülke s n rlar n n geli mekte olan sosyo kültürel ve ekonomik alanlar bölmesi Tabii kaynaklar n ülkeler aras nda e itsiz da l m Çat ma Konular Üzerine Konstruktif Çal ma Kabiliyeti Devlet kurumlar n n me ruiyet eksikli i ve yolsuzluk sorunu Hukuk sistemine halk aras nda çok az güven Sivil toplum aktivitelerinin çok zay f olmas ve birbirlerini engellemeleri Devletin muhalefete iddet uygulamas ve ho görüsüzlü ünün kar iddet do urmas Me ru problemli alanlar n devlet taraf ndan inkar n n çat maya neden olmas Halk aras nda Bat yard mlar n n rejimlere yönelik alg lanmas n n (Büyük yat r mlar, askeri yard mlar vb) Bat n n ihtilafl alanlarda arabulucu rolünü azaltmas Çat ma Art r c Güvenlik Rizikolar Devlete ait güvenlik güçlerinin güvensizlik kayna olma Tacikistan daki iç sava nedeniyle, burada ve çevre bölgelerde pek çok silah n dola mda olmas Organize suçlar n (Uyu turucu, silah ticareti) devlet otoritesini zay flatmas ve kaçak ekonomi alanlar n geni letmesi Bir ülkedeki krizlerin kom u ülkelere çabucak yay labilmesi Hammadde ihracat na ba ml olan ülke ekonomilerinin öngörülemeyen sosyo ekonomik gerilimlere sebebiyet verme ihtimalinin yüksek olmas K rg zistan ve Tacikistan n d borç yükünün halka ekstra yans mas Kaynak: Grävingholt, Jörn. (2004). Krisenpotentiale und Krisenprävention in Zentralasien. Ansatzpunkte für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, (Berichte und Gutachten. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik,) Bonn: DIE, (6): Journal of Academic Studies

13 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 Ku kusuz, k saca dile getirilen Orta Asya ülkelerindeki kriz ve çat ma dinamikleri ile Arap Bahar n n ya and ülkeler aras nda büyük paralellikler olmas na ra men, farkl l klar da mevcuttur. Bu ba lamda, Orta Asya da öngörülebilir bir zaman diliminde Arap bölgesinde oldu u gibi toplumsal köklü dönü ümlerin olup olmayaca hakk nda bir tahminde bulunabilmek için, Orta Asya daki her bir ülkenin tek tek analiz edilerek, siyasi protestolar kolayla t ran ya da zorla t ran faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Sosyo-ekonomik, demografik ve siyasal alanlardaki kar la t rmal bir mukayese yap ld nda, bu ülkelerdeki çat ma durumu ve riskinin farkl l k gösterdi i görülmektedir. Buna ba l olarak, siyasi protestolar n olu um ve geli im artlar da farkl dinamik ve formlar içermektedir. Özellikle K rg zistan da ç kan halk isyanlar nda iddet kullan larak, Devlet Ba kan Akayev in (2005) ve Bak yev in (2010) görevden uzakla t r lmas yla, protesto eylemleri yeni bir siyasi norm haline dönü mü tür 15. Bu yüzden K rg zistan da protesto potansiyelinin yüksek oldu unu söyleyebiliriz. Tacikistan da kitlesel eylem ihtimali az olmas na ra men, bölgesel alanda s n rl olan rejim ve kar tlar aras ndaki anla mazl klar n kolayca iddet sarmal na dönü mesi mümkündür. Bölgenin en önemli ülkelerinden olan Özbekistan ise, rejim kamuoyundaki ho nutsuzlu u siyasi kontrol araçlar ile denetim alt nda tutmaya çal maktad r. Özbek rejiminin toplumsal olaylarda iddet kullanmaya olan e ilimi, çok h zl bir ekilde halk taraf ndan kar iddet ile kar l k görebilir. Türkmenistan da protesto eylemleri için hareket alan n n oldukça zay f oldu u görülmektedir. Bunda da as l sebep, rejimin siyasi bask s n n etkinli i de il, halk n ba ms z haber kaynaklar na ula m imkanlar n n oldukça k s tl olmas rol oynamaktad r. Özellikle ileti im a kurma ve koordine etme için teknik araçlar n eksikli i söz konusudur. Bu sebepler, rejime kar toplumsal bir protesto eylemini oldukça zorla t rmaktad r 16. Kazakistan da yeni medya araçlar n n geni bir ekilde yay ld n, ekonomik geli me nedeniyle protesto eylemlerine yönelimin zay f oldu unu görmekteyiz. Ancak, protesto potansiyelinin toplumun kenar nda ya ayan gruplar aras ndaki a r ekonomik dengesizlikten kaynaklanma ihtimali mevcuttur. Nitekim, 2011 y l nda Bat Kazakistan da petrol i çileri aras nda ç kan ho nutsuzluk, k sa bir süre içinde kamuoyuna yans yabilece i ve siyasi 15 Schmitz ve Wolters. (2011), a.g.m. s.2 16 Schmitz ve Wolters. (2012), a.g.m. s Akademik Ara t rmalar Dergisi

14 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli taleplere bürünerek ülkenin di er bölgelerine yay labilece i ihtimalini göstermi tir 17. Bölgede lingua franca olan Rusça, özellikle gençlerin olas protesto eylemlerinde Rus tecrübesinden de yararlanma imkan sa lamaktad r. En son 2011 Aral k ay nda, Rusya da parlamento seçimleriyle ilgili manipülasyonlar protesto etmek için ülkenin her yerinde ç kan protesto hareketleri, uzun vadede Orta Asya ülkelerinde de bu tür eylemlerin ortaya ç kmas na neden olabilir. Bu ba lamda, bölge devletlerinin hepsi Rusya ile i birli i içnde bask c yasalar, filtre teknolojileri, manipülasyonlar, teknik kotalar vb. yeni kontrol mekanizmalar üzerine çal maktad r 18. Öyle ki, A ustos 2011 de Kazakistan n ba kenti Astana da, Rusya n n öncülü ünde toplanan Kolektif Güvenlik Anla mas Örgütü nün gündeminde Arap Bahar n n Post-Sovyet bölgelerde nas l önlenebilece i görü ülmü tür. Özellikle internet ve sosyal medyan n kontrolü ve manipülasyonu üzerine yo unla lm t r. Ancak tüm bu önlemlerin, sürekli olarak Orta Asya ülkelerinde yeni bir kamuoyunun olu mas na engel olamayaca ileri sürülebilir. 4. SONUÇ Küreselle me ile birlikte siyasi anlamda uyanm genç nüfus i kinli i ve ileti im teknolojilerindeki devrimler Ortado u da Arap Bahar nda görüldü ü gibi sorumsuz ve bozuk ulusal yönetimlere kar isyan n itici gücü olurken, bu iki olgu ayn zamanda 21. yy jeopoliti inin de önemli bir gerçe i haline gelmi tir. 19 Çal mada incelenen Orta Asya ülkelerinin, Arap Bahar n n ya and ülkelerle hem sosyo-ekonomik hem de siyasal aç dan benzerlikleri bulunmaktad r. Ortado u daki köklü de i imler, otoriter rejimlerin kriz içinde ve ne kadar istikrars z oldu unu göstermi tir. Analiz, Orta Asya da da benzer yap da bir sistem ve me ruiyet krizi oldu unu göstermektedir. Toplumda gelece e yönelik perspektifsizlik ve beraberinde gittikçe artan ileti im imkanlar n n artmas, Orta Asya da toplumsal aktörlerin siyasi eylem çerçevesini de i tirmektedir. Gelecekte Orta Asya da olas Arap Bahar benzeri protestolar n boyut ve dinami i, büyük ölçüde uygun enformasyon ve mobilize kanallar n n hangi derecede kullan laca na ba l d r. Bu konuda önceden bir tahmin yapmak oldukça zor olmakla beraber, Arap Bahar nda oldu u gibi periferide cereyan eden marjinal olaylar n da k sa bir sürede kendili inden bütün bir ülkede protesto eylemlerine dönü tü ü göz 17 Schmitz ve Wolters. (2012), a.g.m., s Stephan Blank. (2011). Russia and Central Asia Fight The Arab Revolution. Central Asia- Caucasus Analyst, 37:8: Zbigniew Brzezinski. (2012). Stratejik Vizyon. Amerika ve Küresel Güç Buhran. Tima Yay nlar, stanbul, s Journal of Academic Studies

15 Osman Nuri ÖZALP Y l: 14, Say : 56 ubat 2013 Nisan 2013 önünde bulunduruldu unda, ayn sosyo-ekonomik-siyasal yap lara sahip Orta Asya ülkelerinde de protesto eylemlerinin ortaya ç kma ihtimalinin göz ard edilmemesi gerekir. Yine karakteristik olarak, Orta Asya ülkelerinde olu acak protestolar n k sa sürede iddete dönü me ihtimalinin yüksek oldu u söylenebilir. Çünkü bölgedeki otoriter rejimlerin protesto ya da sosyal ho nutsuzluklar müzakere yolu ile çözme kültürü bulunmamaktad r. Sonuç olarak, yeni medya araçlar n n h zla artmas Orta Asya ülkelerinde kamuoyuna Arap Bahar nda oldu u gibi bir model sunmaktad r. KAYNAKLAR Axyonova, V. (2011). European Democracy Promotion in Difficult Enviroments: The Case of Central Asia, Schoettli, Jivanta (Ed.): Democracy, Governeance and Citizenship: A Comparative Perspective of Conceptual Flow. A special issue. Heidelberger Papers in South Asian and Comparative Politics. Working Paper No. 59, South Asia Institute Department of Political Science, ( ) Bertelsmann, S.(2012). Transformation Index BTI Political Management in International Comparison. Gütersloch: Verlag Bertelsmann Stiftung. Blank, S. (2011). Russia and Central Asia Fight The Arab Revolution. Central Asia-Caucasus Analyst, 37:8, 6-8. Brzezinski, Z. (2012). Stratejik Vizyon. Amerika ve Küresel Güç Buhran. stanbul: Tima Yay nlar. Grävingholt, J. (2007). Statehood and Governance: Challenges in Central Asia and the Southern Caucasus. German Development Institute Briefing Paper, (2), 1-4. Grävingholt, J. (2004). Krisenpotentiale und Krisenprävention in Zentralasien Ansatzpunkte für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Berichte und Gutachten. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, Bonn: DIE, (6): 1-95 Heinemann-Grüder, A. ve Haberstock, H. (2007). Sultan, Klan und Patronage. Regimedilemmata in Zentralasien. Osteropa, (8-9), Reichmuth, P. (2011). Politische Analyse zwischen Erwartung und Zentralasiatischer. Wirklichkeit. Zentralasien Analysen, (46), 2-5. Schmitz, A. ve Wolters, A. (2012). Politischer Protest in Zentralasien. Potentiale und Dynamiken. SWP-Studien, (4), Schmitz, A. ve Wolters, A. (2011). Revolutionen in Zentralasien? Der Arabische Frühling als Herausforderung für die Region. Zentralasien Analysen, (43-44), Temirkulov, A. (2010). Kyrgyz revolutions in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity, Vol. 38, Issue 5, Elektronik Kaynaklar CIA (2012). The World Factbook. <http://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/wfbext/region_afr.html> (2012, 30 Nisan) Freedom House (2011). Freedom in the World: Country Ratings and Status <http://www.freedomhouse.org/images/file/nit/2011/nit-2011-tables.pdf> (2012, 30 Nisan) 229 Akademik Ara t rmalar Dergisi

16 Arap Bahar Ba lam nda Orta Asya da Toplumsal Protesto Dinamikleri Ve Potansiyeli Fund for Peace (2011). The Failed States Index <http://www.fundforpeace.org/global/library/cr fs-failedstatesindex p.pdf> (2012, 30 Nisan). International Telecommunication Union (2010). Mobile Cellular Subscriptions. <http://www.itu.int/itu-d/ict/statistics/materia/excel/mobilecellularsubscriptions00-10.xls> (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in Africa, <http://www.internetworldstats.com/stats1.htm> (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in Asia. < (2012, May s 7). Internet World Stats (2011). Internet Users in the Middle East. < (2012, May s 7). Transparency International (2011). Corruption Perceptions Index <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/> (2012, May s 7). UN Development Programme (2010). Human Development Statistical Tables. <http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2010_en_tables_reprint.pdf> (2012, May s 7). 230 Journal of Academic Studies

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32

Keywords: Turkic Republics, Knowledge Economy, Competitiveness, JEL Classification: O11, O31, O32 Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 181-200 TÜRK CUMHUR YETLER N N KT SAD KALKINMA SÜREC NDE B LG EKONOM S N N ROLÜ VE ÖNEM Fahri SOLAK * Ercan SARIDO AN** Özet Dünya ekonomisinde

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

Ekonomide Güven Faktörü

Ekonomide Güven Faktörü YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Ekonomide Güven Faktörü Yrd. Doç. Dr. Nuri GÖKALP stanbul Kültür Üniversitesi, MYO, STANBUL ÖZET Güven, bireyler ve kurumlar

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1

Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Türkiye nin Orta Gelir Tuza na Yakalanma Riski ve Bu Riskten Kurtulma Önerileri 1 Ercan YA AR Mesut Alper GEZER Öz Türkiye ekonomisi 1960 y l ndan sonra dü ük gelirli ve dü ük orta gelirli ülke olarak

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET 272 ÖZET ÇOCUK ST HDAMI AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI Ersin KAV * letmeler için kalite kavram n her zaman güncelli ini korumas, bu yönde baz standartlar gerekli k lm r. Daha çok ürün ya da hizmetin

Detaylı

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan

Detaylı

SULAR Tu ba Evrim MADEN

SULAR Tu ba Evrim MADEN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 89-98 TÜRK DI POL T KASINDA SUR YE ÖRNE LE SINIRA AN SULAR Tu ba Evrim MADEN ÖZET Ortado u gibi su kaynaklar n n s n rl oldu u

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

TANITIM. Faaliyetlerimiz

TANITIM. Faaliyetlerimiz @[>8 C3 @0>7: :08 ;090>7?38@Z>[?38@Z> >0=A Y&) !5HPHN?HMSHUHS" 0GSHT. :H!SVULXHU 1DG# ;Q.(&$+ 8"#" NDX$0PMDSD @. (& )&-(,-)!( 6DU" 4. (& )&-(,*( BHE. KUUR.$$WWW#UDSODMELS#QSJ

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020

TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020 2020 TÜRK YE GERONTOLOJ AJANDASI 2020 Türkiye de Bilim nsanlar n n Gözünde Ya l l k Sorunlar : Görü ler, Planlar, Talepler, Tutumlar Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Prof. Dr.

Detaylı

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet

Hamza ÇE TEPE Tu ba MISTAÇO LU Özet Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 123-140 GÜMRÜK B RL N N DO RUDAN YABANCI YATIRIMLARA ETK S : AVRUPA B RL N N YEN ÜYELER VE TÜRK YE ÜZER NE B R PANEL VER ANAL Z 1 Hamza

Detaylı