6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları"

Transkript

1 Mahmut ÇOLAK Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü 6552 Sayılı (Torba) Kanunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Yansımaları GİRİŞ Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan tarihli 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına yansımalarının özel/kamu sektör işverenlerine ve tüm istihdam şekillerini kapsayan sigortalılarına getirdiği yeni düzenlemeler Kanun madde sırasına göre 49 başlık altında işlenmiştir. temyizi mümkün hale getirilmiş, iş mahkemesinin davayı 4 ay, Yargıtay ın ise 6 ay içerisinde kesin kararlarını vermeleri zorunlu hale getirilmiş, asıl işveren olan kamu idarelerinin rapora itiraz etmeleri ve tüm kanun yollarına başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir. 2. İŞ GÜVENCESİNDE KIDEM İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde İş güvencesi sisteminde feshin geçerli sebebe dayandırılmasında işçide aranan 6 aylık kıdem şartı, yeraltı işlerinde çalışan işçilerde aranmayacaktır. 30 veya daha fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde, yeraltı işlerinde çalışan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin kıdem süresine bakılmaksızın işverence ancak geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebilecektir. 1. ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLI 6552 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 3 üncü maddesinde Asıl işverenden iş alan alt işveren, alt işverenlik sözleşmesi ve diğer belgelerle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yaptığı bildirimin muvazaalı olduğu iş müfettişlerince tespit edilmesi üzerine düzenlenen rapor işverenlere tebliğ edilir. İşverenler bu rapora tebliğ tarihinden itibaren iş mahkemesine itiraz süresi 6 iş günü iken yeni düzenleme ile bu süre 30 iş gününe çıkartılmıştır. İş mahkemesine yapılan itiraz üzerine verilen kararlar kesin iken yeni düzenleme ile Ağustos 2014 Yıl: 14 Sayı:

2 az olmamak üzere arttırılması şeklinde fazla çalışma ücreti ödenecektir. Bu düzenleme tarihinde yürürlüğe girecektir. 5. YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ İLE İLGİLİ 3. KAMUDA FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 36 ncı maddesinde Sadece yapım ve onarım işleri için değil, kamu idarelerinin alt işverenlere verdiği tüm işlerde, işçi ücretlerinin ödenmediği yolunda işçinin Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, bu işler dışında çalışan işçilere hizmet sürelerine göre öngörülen izin sürelerine 4 er gün artırılarak uygulanacaktır. başvurusu üzerine ve aylık yapılan zorunlu kontrollerde ödenmeyen işçi ücretleri için, idare alt işverenin hak edişinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuştur. Verilen işlerin konu bakımından sınırlaması kaldırılmakta, alt işverence verilen her türlü işte, işçinin ücret alacağını kontrol etme ve varsa kesinti yapma yükümlülüğü getirilmektedir. Bu şekilde ücret alacağının korunması bakımından alt işveren yanında çalışan işçilerin tamamı kapsama alınmaktadır. 4. FAZLA ÇALIŞMA İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 41 inci maddesinde Zorunlu ve olağanüstü nedenlerle fazla çalışmalar hariç olmak üzere; yeraltında maden işlerinde işçilere fazla çalışma yaptırılamayacak, zorunlu ve olağanüstü nedenlerle fazla çalışma yaptırılması halinde haftalık 36 saati aşan her bir fazla çalışma için, normal çalışma ücretinin %100 den 6552 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 53 üncü maddesinde Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, bu işler dışında çalışan işçilere hizmet sürelerine göre öngörülen izin sürelerine 4 er gün artırılarak uygulanacaktır. 6. KAMUDA FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 56 ncı maddesinde Kamu idarelerinde firma elemanı olarak çalışanlar, firmaların yıllar itibariyle değişmesine bakılmadan kamu idaresinde çalıştığı süre dikkate alınarak yıllık ücretli izinleri kullandırılacak, asıl işverenler işçilerin hak ettikleri izin sürelerini kullanıp kullanmadıklarını kontrol edecekler, ilgili yıl içerisinde bu izinlerin kullanılmasını sağlayacaklar, alt işverenler izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü tutulacaklardır. Alt işverenin ayrıldığı fakat işçilerin aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği durumlarda işçilerin yıllık izin açısından hak kayıpları önlenmektedir. 7. ÇALIŞMA SÜRESİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 63 üncü maddesinde Günlük çalışma süresi, yeraltı maden işlerinde çalışan işçiler için günlük azami 7,5 saat değil 6 saat, haftalık azami 45 saat değil 36 saat olacaktır. Bu düzenleme, tarihinden itibaren uygulanacaktır. 8. KAMUDA FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu nun 112 nci maddesinde Kamu idarelerinde firma işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatında alt işverenlerin değişip değişilmediğine bakılmaksızın, aynı kamu idaresindeki toplam çalışma 16 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 süresine göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ilgili kamu idaresi tarafından işçinin banka hesabına kıdem tazminatı ödenecektir. Firma işçileri aynı alt işveren tarafından farklı kamu idarelerinde çalıştırılmış ise, tüm kamu idarelerinde geçen süre esas alınarak çalıştığı son kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka hesabına ödenecektir. Firma işçisinin alt işverenle sözleşmesi devam ettiği halde kamu idaresi dışında çalıştırılması durumunda iş sözleşmesi kıdem tazminatı alabilecek şekilde sona ermişse, işçinin talebi halinde kamu idarelerinde geçen hizmet süresine ait kısmı asgari ücretin güncellenmesi suretiyle en son çalıştığı kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka hesabına ödenecektir. Kamu idareleri bu şekilde ödedikleri kıdem tazminatı tutarlarını; uygun olacak kıdem tazminatı ile ilgili açılacak bütçe tertibinden veya hizmet alımı gider kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın karşılayacaklardır. Alt işveren işçilerinin en önemli sorunlarından birinin de kıdem tazminatı konusu olduğu bilinmektedir. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak kazandıkları bu tazminatı alamamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, alt işverenlerin her yıl değişmesi bu şirketlerde çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatları birçok alt işveren tarafından ödenmemekte, herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise alt işverene ulaşılamamakta, birlikte sorumluluk esas alınarak ödemenin tümü asıl işverene bırakılmaktadır. Hatta son dönemde işçilerin alt işverene hiç başvurmadan doğrudan asıl işverene dava açma yoluna başvurduğu da görülmektedir. Özellikle kamu sektöründe iş alan alt işverenlerin ihale konusu işin maliyetini hesaplarken kıdem tazminatını bu hesaplamaya dâhil edemediği, sözleşme gideri veya genel giderler için ayrılan tutarın ise ihale bedelinin yüzde üçü ile sınırlandığı, dolayısıyla kıdem tazminatını ödemek isteyen alt işverenlerin dahi bu ödemeyi yapamadığı, işçilerin dava yoluna başvurmaları halinde ise işçilerin kıdem tazminatlarının faizi ile birlikte asıl işveren kabul edilen kamu tarafından ödenmesine karar verildiği görülmektedir. Bu durum kamu kurum ve kuruluşları için ciddi mali külfet doğurmaktadır. Madde ile bu sorunun çözümü yoluna gidilmiştir. Ayrıca; farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında bir tahsil işlemi yapılmaz. 9. BAZI SEKTÖRLERDE ÜCRET MİKTARININ BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3213 sayılı Maden Kanunu nun Ek 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme: Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı, asgari ücretin iki katından az olamayacaktır. 10. KAMUDA FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALI- ŞANLARIN SÖZLEŞME KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun Ek 8 inci maddesinde yapılan düzenleme: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve görevlendirilemez. Bu kapsamda, ihale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle tahsil edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemelerin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

4 Bu düzenleme, 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinden (11 Eylül 2014) 4 ay sonra yürürlüğe girecektir. 11. MAHALLİ İDARELERDE FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun Geçici 16 ncı maddesinde Bir mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri arasında veya bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında veya aynı mahallî idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında olmak kaydıyla, mahallî idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler, ilgili mahallî idarenin en üst amirinin onayı alınarak tarihini izleyen 120 gün içinde kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilecektir. 12. KAMUDA FİRMA ELEMANI OLARAK ÇALI- ŞANLAR İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 8 inci maddesinde Personel alımı ihalelerinde alt işveren çalıştırdığı işçiler için yapacağı toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılması halinde; belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, ücret farkına hükmedilemez. 13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 2 nci maddesinde Önceki düzenlemede 5 adet faaliyet ve kişi hakkında 6331 sayılı Kanun hükümleri istisna iken, yeni düzenleme ile denizyolu taşımacılığı yapan araçların uluslararası seyrüsefer halleri de 6331 sayılı Kanun kapsamı dışına çekilmiştir. 14. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 6 ncı maddesinde Tüm tehlike sınıfları için geçerli olan çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda olan işverenler yeni düzenleme ile diğer sağlık personeli görevlendirme sadece 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için zorunlu olmuştur. Burada çalışan sayısının tespitinde öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler dâhil edilmeyecektir. Yapılan düzenlemelerden diğeri ise; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin bulunmaması durumunda, 10 kişiden az olan ve az tehlikeli sınıfta yer alması şartıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir. 15. İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SAĞLIK RAPOR- LARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun 15 inci maddesinde 6331 sayılı Kanun kapsamında alınacak sağlık raporları işyeri hekiminden alınacak, az tehlikeli (çalışan sayısı 10 kişiden az) olan işyerleri ise aile hekimlerinden veya kamu hizmet sunucularından alınabilecektir. 16. İŞVEREN SENDİKALARININ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA FONU KURABİLMESİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun 26 ncı maddesinde İşveren sendikaları, tüzüklerinde hüküm bulunmak ve şartları genel kurul kararıyla belirlenmek kaydıyla, işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödemelerinde kullanılmak ve nakit mevcudunun azami % 25 i kadar karşılıksız yardıma dayalı dayanışma ve yardım fonu oluşturabileceklerdir. Amaç, işveren sendikalarının atıl olan nakit mevcudunun bu şekilde kullanımını sağlamaktır. İşveren sendi- 18 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 kaları, üyelerinden toplamış olduğu aidatları ancak grev ve lokavt dönemlerinde üyeleri için ve eğitim yardımı için kullanabildiklerinden işveren sendikalarının nakit mevcudu atıl kalmaktadır. Madde ile işveren sendikalarına, genel kurul kararı ile olağan genel kurul döneminin başındaki nakit mevcutlarının cari giderler çıktıktan sonra kalan meblağının % 25 ini aşmayacak şekilde, işveren dayanışma ve yardım fonu oluşturmaları ve oluşturulacak bu fondan üyelerine karşılıksız yardımda bulunabilme imkânı sağlanmaktadır. Bu yardımdan ancak üye işyerlerinin işçilerinin sigorta primi işveren payının ödenebileceği hüküm altına alınmıştır. Fonun dağıtım esasları da yine işveren kuruluşları genel kurullarınca belirlenecektir. 17. İŞ KOLU BARAJI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun 41 ila 43 üncü maddelerinde İşçi sendikası açısından iş kolu barajı % 3 ten % 1 e indirilerek sabitlenmiştir. 18. EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY İÇİN ÜYE ŞARTINA İLİŞKİN 6552 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun Ek 1 inci maddesinde Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisinde işçi sendikası için geçerli olan % 1 üye şartı, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için % 3 olarak uygulanacaktır. 19. YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunu nun 6 ncı maddesinde Yabancıların süresiz çalışma izni yeniden düzenlenmiştir. 11 Nisan 2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni alan yabancıların hakları saklı tutulmuştur. Uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az 8 yıl (daha önce 6 yıl idi) kanuni çalışması olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilecektir. Bunlar, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanacaktır. Bu izin; yabancının veya işvereninin talebi veyahut ta tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun 45 inci maddesinde sayılan hallerde iptal edilir. Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye ye girişleri, Türkiye de kalışları ve Türkiye den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu nun 88 inci maddesinde yapılan düzenlemede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancılara süresiz çalışma izni için ikamet tezkeresi harçsız olarak verilecektir. 20. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAKLAR İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun 46 ncı maddesinde İşsizlik sigortasına tabi olmayanlar arasına 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname nin 31 inci maddesi kapsamındaki özelleştirme kararı alınan teşebbüs ve bağlı ortaklıklardaki sözleşmeli statüde çalışan personel ilave edilmiştir. 21. İŞE İADE DAVASINDA İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun 50 nci maddesinde İşe iade davası nedeniyle ödenen primlerin son günü dikkate alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenecek ve işsiz geçen süre için işsizlik ödeneği verilecektir. Mevcut uygulamada işsizlik ödeneğinden yararlanmakta iken 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesi gereğince işe iadesine karar verilip işe başlatılanlara, aynı madde gereğince işveren tarafından dört aylık ücretleri ve primleri ödendiğinden, Kurum tarafından işsiz kaldıkları dönem için ödenen işsizlik ödenekleri kişilerden geri istenilmekte, iade edilmemesi halinde ise kanuni yollardan takibine girişilmektedir. Bu uygulamaya Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

6 yönelik açılan davalara ilişkin Yargıtay kararlarında ise sadece işe iade nedeniyle işveren tarafından işçinin ücretinin ödendiği ve primlerinin yatırıldığı dört aylık döneme ilişkin işsizlik ödeneklerinin geri istenebileceği, işsiz kalınan diğer sürelere ilişkin yapılmış ödemelerin ise geri istenemeyeceğine hükmedilmektedir. Madde ile yargı kararları da dikkate alınmak suretiyle işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenmektedir. 22. TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLERİN YURT DIŞINDA ÇALIŞTIKLARI SÜRELERİ BORÇLA- NABİLME HAKKI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu nun 1 inci maddesinde Yurtdışı hizmet borçlanmalarında amaç ve kapsam yeniden düzenlenmiştir. Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında çalıştıkları süreleri borçlanabilme hakkı getirilmiştir. Buna göre, Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurtdışında ev kadını olarak geçen süreleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir. 23. SİGORTALILIK SÜRELERİNİ BORÇLA- NANLARIN ÂKİT ÜLKEDE İLK DEFA ÇALIŞMAYA BAŞLADIKLARI TARİHİN İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN 6552 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu nun 5 inci maddesinde Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir. 22 ve 23. maddeler için ortak düzenleme: 6552 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında geçen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu nun geçici 8 inci maddesinde yapılan düzenleme ile 3201 sayılı Kanunun amaç ve kapsam başlıklı maddesi, süre tespiti ve sigortalılığın başlangıcı maddesi kapsamında açılmış ve halen sonuçlanmamış davalardan vazgeçmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecekleri gibi davanın aleyhe sonuçlanması halinde yargılama giderlerine hükmedilmeyecektir. 24. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGOR- TALILIKLARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle 5510 Kanunu nun 6 ıncı maddesinde Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıkları yeniden düzenlenmiş, daha önce sigortalılıkları için ücret ve sürekli çalışma yeterli iken, yeni düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun Ek Madde 9 kapsamında sigortalı olanlar, ücretle ay içinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanlar sigortalı kapsamına alınmıştır. Böylelikle, sürekli çalışma bir şekilde tanımlanmış olarak 10 gün ve daha fazla bir süreyi kapsamıştır sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun Ek 9 uncu maddesinde Tek bir kişi yanında ay içindeki çalışma süresi 10 gün ve daha fazla ise; 4/1-a kapsamında sigortalılara ilişkin hükümler uygulanır. İşveren tarafından çalışanın bildirimi işe başladığı ayın sonuna kadar yapılır. Aksi halde asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Tek bir kişi yanında ay içindeki çalışma süresi 10 günden az ise; Çalıştıran tarafından sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının % 2 si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenir. Belge verme süresi içerisinde çalışan % 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; % 12,5 genel sağlık sigortası primi ödeyebilir. Bu kapsamda çalıştıran işveren sayılmaz. 5510/21. maddedeki iş kazasından doğan sorumluluk uygulanmaz. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası haklarından yararlanmak için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün içinde tescil edilmiş ve sigortalılığının sona ermemiş olması gerekir. 20 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

7 Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, aylık bağlanmasındaki şart ise, prim borcunun olmaması gerekir. Genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanmak için 30 gün hizmetinin bulunması ve 60 günden fazla prim borcunun olmaması gerekir. Bu yeni düzenleme, tarihinde yürürlüğe girecektir. 25. YABANCI ÜLKEDEN ÜLKEMİZE GÖNDERİLEN KİŞİLERİN SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle 5510 Kanunu nun 6 ıncı maddesinde Yabancı ülkeden ülkemize gönderilen kişilerin sigortalılığında, daha önceden süre yok iken yeni düzenleme ile ülkemize azami olarak 3 aylık bir süre için gönderilen ve kendi ülkesinde sigortalı olduğunu belgeleyenler sigortalı sayılmayacaklardır. 26. YER ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞAN SİGORTA- LILARIN EMEKLİLİĞİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun 28 inci maddesinde 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden sonra sigortalılığı başlayanlar açısından; maden işyerlerinin yeraltı işlerinde en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için emeklilik yaşı, yeraltı işlerinin diğer işlere göre daha ağır ve tehlikeli olduğu hususu göz önüne alınarak 55 ten 50 e indirilmiştir. 27. ÇOCUKLARIN MALUL SAYILMASI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun 28 inci maddesinde Çocukların malul sayılmasına esas olan çalışma gücündeki kaybın tespit edilmesinde yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlandığından malul ibaresi ağır engelli olarak değiştirilmiştir. 28. YER ALTINDA YAPILAN İŞLERDE ÇALIŞAN SİGORTALILAR AÇISINDAN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle 5510 Kanunu nun 40 ıncı maddesinde Maden ocakları (elementer civa bulunduğu saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında yapılan işlerde çalışan sigortalılar; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde (herhangi bir nedenle fiilen çalışmadıkları süreler için) dahi fiili hizmet süresi zammından yararlanabileceklerdir. 29. SİGORTALI KADINLARA BORÇLANMA HAKKI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 5510 Kanunu nun 41 inci maddesinde Sadece 2 çocuk ve 2 defaya mahsus olmak üzere 4/1-a kapsamındaki sigortalı kadınların yararlandığı doğumdan süreleri borçlanma hakkı, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki sigortalılara da getirilmiş, e defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonraki 2 yıllık süre borçlanılabilecektir. Madde ile, çalışanlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara da doğum borçlanması hakkı getirilmektedir. Ayrıca borçlanılabilecek çocuk sayısının ikiden üçe çıkarılması amaçlanmaktadır. 30. BURSLANDIRILAN ULUSLARARASI ÖĞREN- CİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIK BİLDİRİMLERİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 44 ila 51 inci maddeleriyle 5510 Kanunu nun 61 ila 87 inci maddelerinde Burslandırılan uluslararası öğrencilerin genel sağlık sigortalılık bildirimleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılır. Bu öğrencilerin, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

8 Kurulu kararı ile burslandırılması gerekir. Prim ödeme yükümlüsü, bursluluk statüleri devam ettiği süre boyunca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurumdur. 31. YARDIMCI ÜREME İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun 63 üncü maddesinde En fazla 2 deneme ile sınırlı olan yardımcı üreme yöntemi sayısı 3 e çıkartılmıştır. Yardımcı üreme yönteminde aranan son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi ve en az 5 yıl süreyle genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması şartından; harp malulleri, vazife malulleri muaf tutulmuştur. Madde ile tüp bebek denemesinin ikiden üçe çıkarılması, 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında aylık bağlananlar ile vazife ve harp malulleri ve bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler için tüp bebek uygulamasındaki şartların kolaylaştırılması amaçlanmaktadır sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 68 inci maddesinde Yardımcı üreme yönteminde, üçüncü denemede katılım payı % 20 olarak uygulanacak. 32. SGK BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN BİLİMSEL KOMİSYONLARLA İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun 72 nci maddesinde Madde ile SGK bünyesinde oluşturulan bilimsel komisyonlara, SGK dışından alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile tabip, diş tabibi ve eczacıların katılımının sağlanması amaçlanmaktadır. 33. GAZİLERİN ORTEZ VE PROTEZLERİ İÇİN YAPILAN 6552 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle 5510 Kanunu nun 73 üncü maddesinde Hâlihazırda gaziler ihtiyaç duydukları ortez ve protezleri herhangi bir fiyat kısıtlama olmadan [(bedelini daha sonra SGK dan almak üzere, kendilerince ödenmek suretiyle)] temin ettiklerinden bu durum ilgili firmalarca suiistimal edilmektedir. Bu nedenle gazilere ek bir yük getirmeden, firmalarla sözleşme yapılarak firmaların ancak belli fiyatlar üzerinden ortez ve protezleri satabilmesi sağlanacaktır. 34. YURT DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞ- TIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80 inci maddesinde Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için sigorta primine esas kazancın üst sınır, alt sınırının 6,5 katı değil 3 katı olarak düzenlenmiştir. Madde ile yurt dışında iş üstlenen işverenlerce bu işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri adına Kuruma ödenmesi gereken sigorta primlerinin üst sınırı asgari ücretin üç katına indirilerek iş gücü maliyetinin düşürülerek Türk firmalarının yurtdışındaki rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu düzenleme, 6552 sayılı Kanunun yayımı tarihini ( ) izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecektir. 35. SİGORTALILAR ADINA SONRADAN TAHAK- KUK ETTİRİLEN FARK PRİM TAHAKKUKLARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 88 inci maddesinde Primlerin noksan tahakkuk ettirildiği SGK tarafından sonradan tespit edilmişse, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla borç aslına, TEBLİĞ ŞARTINA BAĞLI OLARAK gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır. Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararları doğrultusunda yapılan yeni düzenleme ile sigortalılar adına sonradan tahakkuk ettirilen fark prim tahakkuklarının, sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklamaması şartıyla gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın tahsil edilmesi amaçlanmıştır. 22 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

9 36. GELİR VE AYLIKLARINI 6 AY ARALIKSIZ OLARAK TAHSİL ETMEYENLERLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle 5510 Kanunu nun 97 nci maddesinde Gelir ve aylıklarını, 6 ay aralıksız olarak tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları durdurulur. Yeni düzenleme ile bu süre 12 aya yükseltilmiştir. 37. SGK NIN ZARARINA SEBEP OALNLAR İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 103 üncü maddesinde yapılan düzenleme: SGK nın alacağının tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının SGK nezdindeki alacaklarının ödemesinin 6 aya kadar durdurulabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek SGK zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılmayacak ve bu suçu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar ödenmeyecektir (en az 3 yıl süreyle). 38. GELİR TESTİ YAPTIRMAYANLARLA İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Geçici 53 üncü maddesinde Genel sağlık sigortası kapsamında olması gerekirken gelir testi yaptırmayanlar tarihinden 6 ay içinde tarihine kadar yaptırırlarsa tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. 39. ESNAF VE ÇİTFÇİLER İÇİN YAPILAN 6552 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun Geçici 54 üncü maddesinde Esnaf ve ziraat odaları kayıtlarındaki uygunsuzluklar sebebiyle sigortalılıkları iptal edilen esnaf ve çiftçilerin; söz konusu sürelere ilişkin prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarını 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla sigortalılıkları başlangıçtan itibaren geçerli olacaktır. 40. SOSYAL GÜVENLİK KANUNU KAPSAMINDAN ÇIKARTILAN İŞYERLERİNİN BORÇLARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 5510 Kanunu nun Geçici 55 inci maddesinde 506 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan işyerlerinin borcun tamamının ödeme süresi öncesine ait olan borç türü bazında borç asılları toplamı 100 TL yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 41. DİSİPLİN CEZASI SONUCU MEMURİYETİ BİTENLER İÇİN YAPILAN 6552 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Geçici 56 ncı maddesinde tarihler arasında aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyeti sona eripte tarihli ve 5525 sayılı Kanunla disiplin affından yararlananların boşta geçen sürelerini borçlanmaları için verilen 3 aylık süreyi kaçıranlara yeni bir başvuru hakkı verilecektir. Borçlanma sürelerinin kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesi sağlanarak bu süreler emekliliğe esas ek gösterge ve diğer özlük hakları konusunda göz önünde bulundurulacaktır. Daha önce uygulamadaki farklılıklar nedeniyle kurum yerine kişilerce ödenen sigorta primlerinin de iadesi düzenlenmiştir. 42. SGK İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun Geçici 57 inci maddesinde 4/1-b kapsamındaki sigortalıların (BAĞ-KUR) sigortalılık başlangıcı ve sona ermesinde bildirim yapmakla yükümlü makamların yükümlülükleri, işyeri bildirgesi yükümlülükleri, yapı ruhsatı ve diğer ruhsatların bildirilmesi yüküm- Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

10 lülükleri için 11 Eylül 2014 tarihinden itibaren 3 ay içinde 11 Aralık 2014 tarihine kadar yerine getirilirse yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan (SSK) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler hakkında verilmesi gereken bildirge ve belgeler tarihinden itibaren 6 ay içinde tarihine kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş kabul edilecektir. 43. TÜİK BAŞKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLEN GEÇİCİ PERSONELLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Geçici 58 inci maddesinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında tarihinden tarihine kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında istihdam edilen geçici personele ödenmiş olan fazla çalışma ücretleri, prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacak, bu nedenle uygulanan idari para cezalarının tahsilatı gerçekleştirilen tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir. 44. SOMA MADEN OCAĞINDAKİ İŞÇİLERLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle 5510 Kanunu nun Geçici 59 uncu maddesinde tarihinde Manisa İlinin Soma İlçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının; SGK ye olan her türlü borçları terkin edilecek, hak sahiplerine herhangi bir şart aranmaksızın aylık bağlanacak, primlerin eksik olan kısmı Maliye Bakanlığınca SGK ye ödenecektir. Ölen sigortalının anne ve babasına gelir ve aylık bağlanmasında, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartları aranmayacaktır. Ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi hakkında 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesindeki istihdama ilişkin hükümler ayrıca uygulanır. Bu düzenleme, tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 45. SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN LER 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 Kanunu nun Geçici 60 ıncı maddesinde v 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; 4/1-a,b,c kapsamındaki sigortalılık statülerinden (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, tarihinden önce SGK tarafından resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği hâlde tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışma- 24 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

11 ları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç, Asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. v tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50 si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan % 50 si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. v Bu hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; tarihini izleyen aybaşından itibaren; genel sağlık sigortalısı borçluları 7 ay içinde, diğer borçlular ise 3 ay içinde SGK ye başvuruda bulunmaları, İlk taksiti, tarihini izleyen aybaşından itibaren; genel sağlı sigortalısı borçluları 8 ay içinde, diğer borçlular ise 4 ay içinde, diğer taksitlerini ise 2 şer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekir. v Diğer düzenlemeler Genel sağlık sigortası prim borcu hariç diğer borçların hesaplanan tutarının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. Genel sağlık sigortası prim borcu aslının ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar; o Altı eşit taksit için (1,05), o Dokuz eşit taksit için (1,07), o On iki eşit taksit için (1,10), o On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. v Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde SGK ye müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

12 v Bu hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. v Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. v Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında 2 veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 2 den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacakları tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. v Taksit tutarının % 10 unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu düzenleme ihlal edilmiş sayılmaz. v Ödeme hakkının kaybedilmiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu hükmünden yararlandırılırlar. v 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, tarihinden önce kapsamına giren borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi tarihi itibarıyla devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların SGK nın ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi hâlinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra peşin veya taksitler hâlinde ödenir. v 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırma işlemi tarihi itibarıyla devam eden borçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların SGK nın ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi hâlinde, daha önce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları peşin veya taksitler hâlinde ödenir. v 4/1-b kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalısı olanlar, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır. v Borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın 1 takvim yılında 2 den fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. v tarihinden önce tahsil edilmiş olan tutarların red ve iadesi yapılmaz. v Bu kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il 26 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

13 özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 2 şer aylık dönemler hâlinde azami 36 eşit taksitte, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 2 şer aylık dönemler hâlinde azami 42 eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde hesaplanacak katsayı 24 eşit taksit için (1,20), 30 eşit taksit için (1,25), 36 eşit taksit için (1,30) ve 42 eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır. v Kapsama giren alacakların; asıllarının tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, tarihi itibarıyla aslı ödenmiş ferî alacağın % 40 ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde kalan % 60 ının tahsilinden vazgeçilir. Aslı ödenmiş ferî alacağın % 40 ının taksitle ödenmek istenmesi hâlinde ise 6552 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilir. v Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. 46. İŞ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMADA GETİRİLEN 6552 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu nun Geçici 7 nci maddesinde 4/1-a kapsamında hizmet akdine istinaden çalışmaların tespiti hariç olmak üzere; 5510 sayılı Kanundaki uyuşmazlıklar için öncelikle SGK ye müracaat zorunluluğu getirilmiştir. SGK, bu talebe 60 gün içinde cevap vermezse reddedilmiş sayılır. 4/1-a hizmet tespitlerinde açılan davalarda, dava re sen SGK ye ihbar edilir. SGK, kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlü tutulmuştur YAŞ AYLIĞI İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun un Geçici 4 üncü maddesinde 2022 sayılı Kanun kapsamındaki kişilere, 6552 sayılı Kanunun bu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (11 Eylül 2014) yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler terkin edilecek, ilgililer hakkında herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yapılmayacak, yersiz ödemeler kapsamında maddenin yürürlüğe girmesinden önce (11 Eylül 2014) idare tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecektir. 48. BELEDİYE BAŞKANLARINA HUSUSİ DAM- GALI PASAPORT VERİLMESİ İLE İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 86 ncı maddesiyle 5682 sayılı Pasaport Kanun un 14 üncü maddesinde yapılan düzenleme: Bu düzenleme ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına hususi damgalı pasaport verilmesi hakkı tanınmıştır. 49. DENİZ İŞ KANUNUNA TABİ OLANLARLA İLGİLİ 6552 sayılı Kanunun 144 üncü maddesiyle 852 sayılı Deniz İş Kanunu un 11 ila 50 nci maddelerinde yapılan düzenleme: Gemi adamlarına işveren tarafından verilmesi zorunlu olan çalışma ve kimlik karnesi yükümlülüğü ve buna bağlı idari para cezası da kaldırılmıştır. Eylül 2014 Yıl: 14 Sayı:

Konu : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun la Yapılan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulama Değişiklikleri

Konu : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun la Yapılan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulama Değişiklikleri Tarih : 16.09.2014 No : 2014/24 Konu : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını da İçeren 6552 Sayılı Kanun la Yapılan İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Uygulama Değişiklikleri Özet : 6552 Sayılı

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-21 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (4) (Madde 12-16) www.taxand.com SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA BAĞLI TAHSĠL DAĠRELERĠNCE

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borç Yapılandırma Sunumu Sirküler 2016-046 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 sayılı Kanun Sirküleri-SGK Borç Yapılandırma 6736 Sayılı Kanun un Sosyal Güvenlik

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 25 Sayı: 3-4-5-6 Şubat- Mayıs - Ağustos - Kasım 2014 MEVZUAT BÖLÜMÜ MEVZUAT BÖLÜMÜ 6552 SAYILI KANUNLA 4857, 4734, 4735, 6331 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmeyen ancak, TBMM tarafından kabul edilen ve Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü

6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6552 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER ve TEŞVİK UYGULAMALARI Selim EROL Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü 4817 SAYILI YABANCILARIN

Detaylı

Mali Bülten. Vergi/ 15 Eylül 2014. SGK ve İş Kanunu açısından Torba Yasa - II. kpmgvergi.com kpmg.com.tr

Mali Bülten. Vergi/ 15 Eylül 2014. SGK ve İş Kanunu açısından Torba Yasa - II. kpmgvergi.com kpmg.com.tr ` Mali Bülten Vergi/ 15 Eylül 2014 SGK ve İş Kanunu açısından Torba Yasa - II kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 6552 Sayılı Kanun ile

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde

Detaylı

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

ALFA GENELGE 2011 / 18. Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ġstanbul, 18.02.2011 ALFA GENELGE 2011 / 18 Konu: Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması 2011/17 sayılı Alfa Genelgemizde genel hatları ile açıklamış olduğumuz ve henüz Resmi Gazetede

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/92

Mali Bülten. No: 2010/92 16 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/92 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısının Tahsili Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılacak Olan Alacaklara İlişkin

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/97

Mali Bülten No: 2014/97 ` Mali Bülten No: 2014/97 Vergi/ 15 Eylül 2014 SGK ve İş Kanunu Açısından Torba Yasa kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Mük11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2014/360 24/09/2014 Konu : Borç Yapılandırması Hk. ODALARA 58 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 15.09.2014 tarih ve 2246 sayılı (64 nolu genelge) yazısı. Haziran ayında TBMM

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB.

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN VERGİ, CEZA VB. BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN GÜMRÜK VERGİSİ, CEZA VB. BORÇLAR

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Madde 47 Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavisinde Katılım Payı:

Madde 47 Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavisinde Katılım Payı: 11 Eylül Perşembe Günü 29116 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6552 Sayılı Torba Yasa İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişikliklere Ait Özet Basın Açıklaması Madde 28 Türk Vatandaşlığından Çıkma

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2016 Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Sigorta primi, Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

Torba yasada neler var?

Torba yasada neler var? On5yirmi5.com Torba yasada neler var? eni yasada milyonlarca kişinin merakla beklediği gecikmiş ya da... içeren Torba Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki bu torba yasada neler var?

Detaylı

Sayı Konu TAMİM 2014/7

Sayı Konu TAMİM 2014/7 Sayı Konu TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı : 83768800-010.06.01-868/10678 13.11.2014 : 6552 Sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de

Vergi ve prim borcu affı TBMM'de On5yirmi5.com Vergi ve prim borcu affı TBMM'de Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/56 TARİH: 27/04/2015 KONU 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Uyarınca 5510 Sayılı Sosyal

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

Sirküler Rapor 15.09.2014/167-1

Sirküler Rapor 15.09.2014/167-1 Sirküler Rapor 15.09.2014/167-1 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6552 sayılı "İş

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 19/9/2016 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalılık Statüsünden Kaynaklanan Emekli

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Sirküler No :2014 / 030. Sirküler Tarihi :23.09.2014. KONU: SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Sirküler No :2014 / 030. Sirküler Tarihi :23.09.2014. KONU: SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Sirküler No :2014 / 030 Sirküler Tarihi :23.09.2014 KONU: SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun ile vergi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 tarihinden önce

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yapılandırma Hangi Alacakları/Borçları Kapsıyor? 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir?

2. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için başvuru süresi hangi tarihte sona ermektedir? 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA İÇİN SORU VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve öncesinde

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete Yayım Tarihi 11.09.2014) SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.

DUYURU 365. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 365 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/23 İstanbul, 10 Mart 2006 KONU : Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Doğum Borçlanması-

5510 sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler -Doğum Borçlanması- -Doğum Borçlanması- Madde-43: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigortalısı olarak tescil yapıldıktan sonra doğum yapan kadınlar 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık süreyi borçlanabilecek. Sigortalı

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları

Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları SGK, VERGİ ve DİĞER KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ TORBA KANUNA AİT BAŞVURULAR Torba Kanunda Yer Alan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bilgi Notları Tarih: 13.09.2014 1. Giriş:

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR

6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 6552 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YAPILANDIRMA KONUSUNDA SORULAR VE CEVAPLAR 1. Yapılandırma kapsamına giren borç türleri ve dönemleri nelerdir? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014 ve

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir.

İlgili maddede yer alan düzenlemelere göre kapsama giren alacaklar aşağıdaki gibidir. Sirküler Tarihi : 19.09.2014 Sirküler No : 2014-4 KONU : 6552 SAYILI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

DÜNYA SİRKÜLER 2014 16. Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Kanun Teklifi

DÜNYA SİRKÜLER 2014 16. Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Kanun Teklifi Osmanağa Mah. Serasker Cad. No: 122 Kat:4 Bahariye Kadıköy 34714 İstanbul Türkiye Telefon Faks Mobil Ticaret Sicil No: 90 (216) 405 19 19 90 (216) 330 0 641 90 533 763 57 52 432084 DÜNYA SİRKÜLER 2014

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YAPILANDIRMA (6552 SAYILI KANUN) SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor? 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde

Detaylı

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi.

Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu önceden öngörmek mümkün olabiliyor. İşverenler için önemi. Pazartesi, 22 Ağustos 206 4:00 Klasik hale gelmiş yapılandırma kanunlarımızdan biri daha geliyor. Gerçekten ekonominin sıkıntılı günler Artık çıkacak yapılandırmaların nasıl bir içeriğe sahip olduğunu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ

12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 TEBLİĞ 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29173 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA (TORBA) KANUN. Erkan Karaarslan www.erkankaraarslan.org

6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA (TORBA) KANUN. Erkan Karaarslan www.erkankaraarslan.org 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA (TORBA) KANUN Erkan Karaarslan www.erkankaraarslan.org 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete KAMU İHALE MEVZUATI AÇISINDAN 2 1- Hizmet

Detaylı

SİRKÜLER. uzatılmıştır.

SİRKÜLER. uzatılmıştır. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 26.10.2015 SAYI : 2015 / 10 / 1 KONU : Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı