BÜLTEN / Ekim Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı"

Transkript

1 BÜLTEN /14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ( Torba Kanun ) tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Torba Kanun bir çok kanun ve durum ile ilgili düzenleme yapmakla birlikte, borçların yapılandırılması ile ilgili konular üzerinde durulacaktır. Yapılandırma kapsamında olan ve özel kişileri (gerçek ve tüzel) ilgilendiren borçlar aşağıda sayılmıştır: 1. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen (Md.73); (i) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi aslı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme cezaları, (ii) Değişik kanunlara göre (örneğin, Karayolları kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, vs.) verilen idari para cezaları ile (iii) Đlk iki tür dışında kalan çeşitli borçların (örneğin, adli ve idari para cezaları, şeker fiyat farkı, vs.) asılları ve gecikme faizi/zammı niteliğindeki ferileri 2. Belediyelere ödenmesi gereken Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ve su ve atık su aslı ve ferileri (Md.73/16) 3. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar (Md.74) 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalara olan aidat borçları (Md.77) 5. Esnaf ve Sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları (Md.78) 6. Araç muayenesinin zamanında yaptırılmamış olması nedeniyle ortaya çıkan borçlar (Md.79) 1

2 7. Gümrük Kanunu ve ilgili Kanunlar ile ilgili vergiler, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı borçları (Md.80) 8. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, vs. borç asılları ile gecikme cezası ve gecikme faizi gibi feri borçlar (Md.81) Tebliğ (Torba Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleri ile ilgili) Yukarıdaki listenin 1, 2 ve 3 üncü sırasında belirtilen borçlar (Torba Kanunun 73 ve 74 üncü maddelerinde düzenlenmiş olan) ile ilgili olarak 1 Seri Nolu Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılasına Dair Genel Tebliğ ( Tebliğ ) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bültenimizin konusu, yukarıdaki listenin 1/i inci sırasında yer verilen Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi aslı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme cezaları olup, bu borçlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda yapılacaktır. II- VERGĐ USUL KANUNU KAPSAMINA GĐREN VERGĐ-CEZA-FER ĐLERĐN YAPILANDIRILMASI 1- Yapılandırmadan Yararlanacak Borçların Kapsamı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi aslı, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme cezalarından yapılandırmadan yararlanacak olanların türü, dönemi, safha ve vadesi aşağıda belirtilmiştir. 2

3 I- BEYANA DAYANAN VERGĐLER (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) II- BEYANA DAYANMAYAN VERGĐLER Türü Dönemi Safhası Ödeme vadesi -Vergi 30 Nisan 2014 e 11 Eylül 2014 Geçmiş veya -Resim kadar verilmesi tarihi geçmemiş -Harç gereken itibariyle -Fon payı Beyannameler kesinleşmiş -Eğitime katkı payı fakat -Gecikme faizi (2013 takvim ödenmemiş -Gecikme zammı yılına ilişkin gelir (tamamı veya -Diğer ferileri vergisi ikinci bir kısmı) taksiti hariç) -Vergi -Resim -Harç -Fon payı -Eğitime katkı payı -Gecikme faizi -Gecikme zammı -Diğer ferileri 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş fakat ödenmemiş (tamamı veya bir kısmı) Geçmiş geçmemiş veya III- KENDĐLĐĞĐNDEN TAHAKKUK EDEN VERGĐLER IV- VERGĐ ASLINA BAĞLI OLMAYARAK YAPILAN TESPĐTLER -Motorlu Taşıtlar Vergisi vb. -Gecikme zammı 2014 Yılı ve önceki yıllara ilişkin olup, 30 Nisan 2014 e kadar tahakkuk eden (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti hariç) Vergi Cezaları 30 Nisan 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlerle ilgili 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş fakat ödenmemiş (tamamı veya bir kısmı) 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş fakat ödenmemiş (tamamı veya bir kısmı) Geçmiş geçmemiş Geçmiş geçmemiş veya veya 2- Başvuru Süresi Yapılandırmadan yararlanabilmek için başvurunun en geç 1 Aralık 2014 tarihine kadar (Torba Kanunun yayınlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonu tatile rastladığı için takip eden ilk mesai günü) başvurmaları gerekir. 3

4 3- Başvuru Şekli Yapılandırma başvurusu ilgili vergi dairesine yapılacaktır. Motorlu taşıtlar vergisi için, bulunulan ildeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairesine de yapabilirler. Başvuru dilekçesi olarak; - Nakden ödemeler için Tebliğin ekindeki EK:1/A dilekçe örneği kullanılacaktır. - Mahsuben ödemeler için Tebliğin ekindeki EK:3 dilekçe örneği kullanılacaktır. Daha önce zaten mahsuben ödeme talebinde bulunmuşlarsa ve Yapılandırmadan yararlanarak mahsuben ödeme seçeneğine seçmek istiyorlarsa, Tebliğin ekindeki EK:4 dilekçe örneğini kullanacaklardır. Belirtilen dilekçelerde yeterli yer kalmazsa, Tebliğin ekindeki EK:LĐSTE-I ilave olarak kullanılabilir. Başvuru yöntemi olarak; - Elden başvuru, - Posta yoluyla (taahhütlü veya APS şeklinde) - Web sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yöntemlerinden biri ile yapılabilir. Öte yandan, dava safhasında bulunan borçlarla ilgili Yapılandırma taleplerinde; davadan vazgeçildiğine dair ıslak imzalı bir dilekçenin ilgili tahsil dairesine teslim edilmesi gerekir. 4- Yapılandırma Nedeniyle Ödenecek Tutarının Hesaplanması Yapılandırmadan yararlanmak istenmesi durumunda, ödenecek tutarlar aşağıda gösterilmiştir. Kesinleşmiş bulunan vergi aslı ve vergi aslına bağlı ceza ve ferilerin yapılandırma öncesi ve sonrası durumu aşağıda gösterilmiştir. 4

5 Vergi ve Ferilerin Türü Yapılandırma Yapılandırmadan Yararlanırsa Öncesi Tek taksitle Ödeme Birden Fazla Taksitle Ödeme Vergi Aslı Vergi ziyaı cezası Usulsüzlük Cezası (1/2 si) (1/2 si) Özel Usulsüzlük Cezası (1/2 si) (1/2 si) Gecikme Faizi Gecikme Zammı YĐ-ÜFE oranında Faiz (Normal tahakkuk veya ödeme vadesinden tarihine kadar hesaplanır) N/A Katsayı Farkı N/A - %5 (6 Eşit Taksit Seceneği için - %7 (9 Eşit Taksit Seceneği için - %10 (12 Eşit Taksit Seceneği için - %15 (18 Eşit Taksit Seceneği için :Ödenir :Ödenmez N/A: Đlgisiz 1980 yılı Ocak ayından 2014 yılı Eylül ayına kadar uygulanacak olan aylık YĐ-ÜFE oranları, Tebliğin ekinde (EK:2) verilmiştir. YĐ-ÜFE uygulama yöntemi ise, yerine geçtiği gecikme faizi veya gecikme zammı yöntemi ile aynı olacaktır; yani gecikme faizi yerine geçecekse ay kesirlere dikkate alınmayacak, gecikme zammı yerine geçecekse ay kesirleri olması durumunda bu kesirli ay için günlük olarak hesaplama yapılacaktır. Görüldüğü gibi, gecikme faizi/zammı gibi vadeye bağlı olarak değişen faiz niteliğindeki borçlar yerine, tarihine kadar, daha düşük olabilecek olan YĐ-ÜFE oranında bir faiz uygulanması ile hesaplanan bir faizin ödenmesi imkanı getirilmiş oldu. Öte yandan, taksitli ödenmesi istenmesi durumunda, peşin (yani tek taksit) seçeneği için hesaplanmış bulunan toplam tutarlar bir katsayı ile çarpılarak taksitli ödeme imkanı sağlanmış olmaktadır. Örnek: 2009 takvim yılına ilişkin olup, tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2009 takvim yılı için TL gelir vergisi tarh edilmiş ve 1 kat vergi ziyaı cezası ile TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef bunun için uzlaşma istememiş ve dava da açmamıştır. 5

6 Dolayısıyla bu borç tarihinde kesinleşmiştir. Torba Kanunun yayınladığı tarihine kadar da ödeme yapılmamıştır. Bu mükellefin Yapılandırma için başvurması durumunda, ödemesi gereken tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır. Örnek, peşin ödeme (tek taksit) veya 6 eşit taksitle ödeme seçeneklerine göre gösterilmiştir. Vergi ve Ferilerin Türü Yapılandırma Öncesi Yapılandırmadan Yararlanırsa Tek taksitle Ödeme 6 Taksitle Ödeme Seçeneği Vergi Aslı , , ,00 Vergi Ziyaı cezası , , ,00 Usulsüzlük Cezası Özel Usulsüzlük Cezası 1.000,00 500,00 500,00 Gecikme Faizi 3.630, Gecikme Zammı Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan YĐ-ÜFE oranında Faiz Gecikme Faizi Yerine YĐ-ÜFE oranında Faiz Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine YĐ-ÜFE oranında Faiz Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine , , N/A 2.066, ,00 N/A 4.411, ,20 N/A 4.411, ,20 TOPLAM , , ,40 Katsayı Farkı N/A ,42 GENEL TOPLAM , , ,82 Yukarıdaki örnekte 6 eşit taksit seçeneğine göre ödenmesi gereken her taksit tutarı 8.992,97 (=53.957,82/6) TL dir. 5- Yapılandırılan Tutarların Ödemesi Yapılandırılan borçların peşin veya taksitle ödenmesi mümkündür. Yapılandırılan borçlar; 6 eşit, 9 eşit, 6

7 12 eşit 18 eşit taksit seçeneklerinden biri tercih edilerek ödenebilir. Yapılandırılan borç tutarlarının ilk taksitinin 31 Aralık 2014 tarihine (Torba Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay sonu) kadar, diğer taksitlerin de takip eden ikişer ay aralıklarla ödenmesi gerekir. Tek taksitte (peşin) ödenmesi tercih edilirse, borcun tamamının Aralık 2014 içinde ödenmesi gerekir. Kredi kartıyla ödeme imkanı da tanınmıştır. Öte yandan, vergi iade alacakları bulunan mükellefler, yapılandırılan borçlarını mahsuben de ödeyebilirler. 6- Diğer Hususlar 6.1. Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler Yapılandırılan borçların taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. Yukarıdaki (6.1) paragrafta belirtilenler dışındaki borç Yapılandırmalarında; bu borçların belirtilen şartlara uygun olarak tamamen ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar Đade alacağından kendi Yapılandırılan borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. 7

8 Bu takdirde, ilgili mevzuatın borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla Yapılandırılan tutara mahsup işlemleri yapılır, mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içinde ödenmesi istenilir. Bu süre içinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Yapılandırma hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz Torba Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, 6111 sayılı Kanuna göre ödemeleri devam edenler hariç, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde Yapılandırmadan yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Torba Kanun hükümleri uygulanır Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Saygılarımızla, Irmak Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 8

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa)

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 044 11.09.2014. Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) Sirküler Sayı: 2014 044 11.09.2014 Konu: Vergi ve SGK Borçlarında Yapılandırma Kanunu (Torba Yasa) İçindekiler Yasa Kapsamına Giren Vergi Borçları... 2 Yararlanma Koşulları... 2 Taksitle Ödeme İmkanı...

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi.

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren Torba Kanun Yürürlüğe Girdi. Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da içeren ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177

SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 SİRKÜLER İstanbul, 02.10.2014 Sayı: 2014/177 Ref: 4/177 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ KAPSAMINDAKİ AMME ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA USUL VE ESASLARINI DÜZENLEYEN GENEL

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/93

Mali Bülten No: 2014/93 ` Mali Bülten No: 14/93 Vergi/ 12 Eylül 14 Vergi Affı nı da İçeren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Kamuoyunda Torba Yasa tasarısı olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ

Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Sirküler Rapor 09.06.2014/129-1 YENİ AF KANUNU ÖNERİSİNİN 6111 SAYILI KANUN İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ ÖZET : Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulan Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 21 Ekim 2014 1 SUNU İÇERİĞİ 2 6552 Sayılı Kanunun Madde Özeti Kapsama Giren Alacakların Türleri ve Dönemleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN 1 Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı EKİM 2014 KAPSAMA GİREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı, - Belediyeler - Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 1 Eylül 2014 KAPSAMA GİREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı,

Detaylı

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN

ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN ANKARA BAROSU EĞİTİM SEMİNERİ 6552 SAYILI TORBA KANUN (Kasa-Ortaklar Cari Hesapları ve Yeniden Yapılandırma) Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali AKTAŞ maktas978@gmail.com KANUN BAŞLIĞI Torba Kanun olarak adlandırılan

Detaylı

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan Torba Kanun olarak da bilinen İş Kanunu ile 1 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASINA DAĠR 6552 SAYILI KANUN Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Tahsilat ve Ġhtilaflı ĠĢler Daire BaĢkanlığı 1 Eylül 2014 KAPSAMA GĠREN ALACAKLI KURUMLAR - Maliye Bakanlığı,

Detaylı

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir.

6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. 6552 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ İMKANLAR NELERDİR? Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silinmektedir. Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler

Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler T A M Ġ M Tamim Tarihi : 08.10.2014 Tamim No : 2014/1 Tamim Konusu : 6552 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler Dağıtım : Bütün ġirketler Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve başta kamu alacaklarının

Detaylı