ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý"

Transkript

1 Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan ek yerleþtirme yapýlacak yükseköðretim programlarýnýn kodlarý (1) numaralý sütunda, adlarý (2) numaralý sütunda, öðretim süresi (3) numaralý sütunda, kontenjaný dolmayan yükseköðretim programlarýna hangi Y-YGS puan türüne göre öðrenci alýnacaðý (4) numaralý sütunda, kontenjaný (5) numaralý sütunda, programla ilgili özel koþul ve açýklama numaralarý (6) numaralý sütunda yer almaktadýr (Koþullar "TABLO-3A, TABLO-3B ve TABLO-4'TE Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý" baþlýðý altýnda numara sýrasýna göre açýklanmaktadýr.) ÖSYS sonucunda kontenjaný dolmuþ bir programa son yerleþtirilen adayýn, ortaöðretim baþarý puaný (OBP) (7) numaralý sütunda ve yerleþtirme öncelikleri ise (8) numaralý sütunda bulunmaktadýr. Yerleþtirme öncelikleri sütunundaki virgül ile ayrýlan sayýlar ve harfler ilgili programa son yerleþtirilen adaya ait þu bilgilerin karþýlýðýdýr: Birinci sýradaki iki basamaklý ilk sayý mezun olunan yýlýn son iki rakamýný, ikinci sýradaki tek basamaklý sayý mezun olunan okulun tür grubu kodunu, üçüncü sýradaki harf yerleþtirmenin METEB içinden (Ý) veya dýþýndan (D) yapýlmýþ olduðunu, sondaki iki basamaklý sayý ise doðum yýlýnýn son iki basamaðýný göstermektedir. Ýkinci sýradaki okul türü grubunun kodlarý þu okullar için kullanýlmýþtýr: 4. Anadolu teknik lisesi 3. Teknik lise veya anadolu meslek lisesi 2. Meslek lisesi 1. Çok eski yýllarda enstitü adý altýnda mezun olunan meslek lisesi Meslek yüksekokullarý programlarýna yerleþtirme yapýlýrken mezuniyet yýlý, meslek liselerinin tür grubu, yerleþtirmenin METEB içinden veya dýþýndan yapýlmýþ olmasý ve doðum yýlý önemli rol oynamaktadýr. Bir programýn karþýsýndaki Yerleþtirme Öncelikleri bu programa yerleþtirilen en küçük puanlý (OBP) adayýn sözü edilen öncelikler yönünden sahip olduðu özellikleri göstermektedir. 2.Kontenjaný merkezi yerleþtirme ile dolmuþ olup kayýt sonrasýnda kontenjan açýðý bulunan, kontenjaný merkezi yerleþtirme ile dolmayan veya yeni açýlan yükseköðretim programlarýný, hem sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylar hem de ilgili puan türünde 140,00000 veya daha yüksek puan almýþ adaylar tercihleri arasýnda gösterebileceklerdir. Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek adaylar kendi alanlarý ile ilgili yükseköðretim programlarýný Tablo 6C'de bulabileceklerdir. Bir yükseköðretim programýna ait en küçük puan (7) sütununda ve yerleþtirme öncelikleri (8) sütununda hiçbir iþaret bulunmuyorsa, kontenjaný merkezi yerleþtirme ile dolmayan; en küçük puan (7) sütununda ve yerleþtirme öncelikleri (8) sütununda " " iþareti bulunuyorsa ek yerleþtirmede yeni açýlan programlarý göstermektedir. Bu programlara yerleþtirme iþlemi yapýlýrken sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylara öncelik verilecek, bu programlarýn kontenjanlarý dolmuyorsa, ilgili Y-YGS puaný dikkate alýnarak yerleþtirme yapýlacaktýr. 3.Tablo-3A'da yer alan programlara 2012-ÖSYS'de öncelikle sýnavsýz geçiþ hakký olan adaylar, daha sonra boþ kalan kontenjanlara Y-YGS puanlý diðer adaylar yerleþtirilmiþtir. Bu tabloda En Küçük Puan ve 2012-ÖSYS Yerleþtirme Öncelikleri bilgisi sütunlarýnda: i) Sýnavsýz geçiþ ile yerleþilmiþ ise (7) numaralý sütunda OBP ve (8) numaralý sütunda yerleþtirme önceliklerine ait bilgiler, ii) Alan dýþý Y-YGS puaný ile yerleþilmiþ ise (7) numaralý sütunda Y-YGS puaný ve (8) numaralý sütunda " " iþareti, bulunur. 4. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürünüz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. Bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. 5.Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; merkezi yerleþtirme iþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 6.Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn adý veya baðlý olduðu kurum, yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir.

2 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, , Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, , Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS-2 6 3, 20, , İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS-1 1 3, 20, , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.309) 2 YGS-4 6 2, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,3,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Emlak ve Emlak Yönetimi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 YGS , ,2,İ, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.310) 2 YGS-1 6 2, , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) (Bk.309) 2 YGS , , ,2,D, Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , ,2,İ,93 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi 2 YGS , ,2,D, Anestezi (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Tekstil Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,76 Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS Tarım Makineleri 2 YGS , ,2,D, Tarım Makineleri (İÖ) 2 YGS , ,2,D,74 Ceyhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, Yaşlı Bakımı 2 YGS , İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 2 YGS-6 25 Karaisalı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, Makine 2 YGS , ,2,İ, Seracılık 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Kozan Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS ,

3 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Tohumculuk 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Pozantı Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yumurtalık Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 2 YGS , Su Altı Teknolojisi 2 YGS , Su Ürünleri 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (Tam Burslu) 2 YGS-4 1 3, 46, 702, , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Adana) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Elektrik (İÖ) (Bk.312) 2 YGS , , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Kooperatifçilik 2 YGS , Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) (Bk.312) 2 YGS-1 7 2, , Mimari Dekoratif Sanatlar 2 YGS , Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Sondaj Teknolojisi 2 YGS , Sondaj Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , Besni Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgi Yönetimi 2 YGS , Bilgi Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Bilgisayar Teknolojisi 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Mekatronik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS-6 16 Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Kahta Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS Organik Tarım 2 YGS , Seracılık 2 YGS Su Ürünleri 2 YGS Tarla Bitkileri 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Afyon Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Aşçılık (İÖ) 2 YGS , ,2,D,93 2

4 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) 2 YGS-4 3 2, , ,2,İ, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 YGS Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , Makine (İÖ) (Bk.316) 2 YGS-1 7 2, , ,2,İ, Mimari Restorasyon 2 YGS , Mimari Restorasyon (İÖ) 2 YGS , Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) 2 YGS-1 8 2, , ,2,D, Pazarlama 2 YGS Pazarlama (İÖ) 2 YGS Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 YGS , Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Elektronörofizyoloji 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi 2 YGS , ,2,D, Fizyoterapi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS , Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Başmakçı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Bayat Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi 2 YGS , İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS-6 28 Bolvadin Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS , Elektrik 2 YGS , ,2,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Gıda Teknolojisi 2 YGS , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS-6 19 Çay Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Elektrik 2 YGS , ,2,İ, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D,94 Dazkırı Meslek Yüksekokulu Elektrik 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS

5 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS-6 19 Emirdağ Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS Dış Ticaret 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Yapı Denetimi (İÖ) 2 YGS , İscehisar Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü 2 YGS , ,2,D, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,İ,93 Sandıklı Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Sultandağı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Otobüs Kaptanlığı 2 YGS , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS , Şuhut Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi 2 YGS , İşletme Yönetimi 2 YGS Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AĞRI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , Dış Ticaret 2 YGS , Elektrik 2 YGS , Elektrik (İÖ) (Bk.317) 2 YGS-1 4 2, , ,4,D, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) 2 YGS Geleneksel El Sanatları 2 YGS Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , Makine 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Organik Tarım 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Posta Hizmetleri 2 YGS Posta Hizmetleri (İÖ) 2 YGS Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS , ,2,İ, Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) 2 YGS İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , Yaşlı Bakımı (İÖ) 2 YGS , Doğubeyazıt Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret 2 YGS Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 YGS , Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Çevre Koruma ve Kontrol 2 YGS

6 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Elektrik 2 YGS , ,2,İ, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS Süt ve Besi Hayvancılığı 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS , Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , Güzelyurt Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,2,İ, Geleneksel El Sanatları 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , Mimari Restorasyon 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Ortaköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Elektronik Teknolojisi 2 YGS Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS İşletme Yönetimi 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,2,D, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi 2 YGS İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS Pazarlama 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Yerel Yönetimler 2 YGS , Yerel Yönetimler (İÖ) 2 YGS , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS Meslek Yüksekokulu Aşçılık 2 YGS , ,3,D, Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS-1 4 2, , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Dış Ticaret 2 YGS , Dış Ticaret (İÖ) 2 YGS-6 4 2, , Elektrik 2 YGS , ,2,D, Elektrik (İÖ) 2 YGS-1 8 2, , Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Harita ve Kadastro 2 YGS , Harita ve Kadastro (İÖ) 2 YGS-1 4 2, , İnşaat Teknolojisi 2 YGS , İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Kimya Teknolojisi 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Makine (İÖ) 2 YGS-1 4 2, , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS-6 8 2, , Otomotiv Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Pazarlama 2 YGS , Pazarlama (İÖ) 2 YGS , Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 2 YGS Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS Yaşlı Bakımı 2 YGS Gümüşhacıköy Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,D, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , , Maliye 2 YGS , Maliye (İÖ) 2 YGS-6 9 2, , Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 YGS Yerel Yönetimler 2 YGS Merzifon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,2,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , , Endüstriyel Kalıpçılık 2 YGS Giyim Üretim Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, İnşaat Teknolojisi 2 YGS Makine 2 YGS , ,2,D, Mekatronik 2 YGS , ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS-1 1 2, , ,3,D,92 5

7 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Pazarlama 2 YGS , Yapı Denetimi 2 YGS , Suluova Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 YGS Gıda Teknolojisi 2 YGS , Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Laborant ve Veteriner Sağlık 2 YGS Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 YGS Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 YGS Tohumculuk 2 YGS Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2 YGS , , ,2,D, Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , 81, , Başkent Meslek Yüksekokulu Eser Koruma 2 YGS , , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez 2 YGS , Radyoterapi 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Turizm Rehberliği 2 DİL , , ,2,D, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 YGS , , ,2,İ,94 Elmadağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 YGS , ,3,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ,94 Haymana Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS-2 2 6, , ,2,İ, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Kalecik Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı 2 YGS , Gıda Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 YGS , Şarap Üretim Teknolojisi 2 YGS , Nallıhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,3,İ, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,93 ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Atılım Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) 2 YGS Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, , BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , ,2,İ, Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS-2 6 3, 20, , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 3, 20, , ,2,D, Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 20, , Diyaliz (%25 Burslu) 2 YGS-2 3 3, 20, , Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS-2 8 3, 20, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-1 1 3, 20, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS-1 6 3, 20, , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) 2 YGS-4 8 3, 20, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) 2 YGS-4 1 3, 20, , ,2,D, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 YGS-6 1 3, 20, , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) 2 YGS-6 6 3, 20, Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS-4 7 3, 20, , Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) 2 YGS-6 6 3, 20, , Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) 2 YGS , 20, 21 Teknik Bilimler Meslek Y.O Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, , Kazan Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Dış Ticaret (Tam Burslu) 2 YGS-6 1 3, 20, , ,2,D, Dış Ticaret (%25 Burslu) 2 YGS , 20, İşletme Yönetimi (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Lojistik (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Mekatronik (Tam Burslu) 2 YGS-1 1 3, 20, , ,3,D, Mekatronik (%25 Burslu) 2 YGS , 20, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) 2 YGS-6 1 3, 20, , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) 2 YGS , 20, 21 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çankaya Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 2 YGS-6 5 3, 17, 21, 28, Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28,

8 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Dış Ticaret (%50 Burslu) 2 YGS , 17, 21, 28, , Dış Ticaret (%25 Burslu) 2 YGS-6 6 3, 17, 21, 28, , Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 5 3, Adalet (%50 Burslu) 2 YGS , Adalet (%25 Burslu) 2 YGS , FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ankara Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) 2 YGS-1 3 3, 222, , Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) 2 YGS , 222, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-1 1 3, 222, , ,4,İ, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) 2 YGS-1 1 3, 222, , ,2,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS-1 6 3, 222, , Çocuk Gelişimi 2 YGS , , ,2,İ, Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 2 YGS-5 1 3, 222, , ,3,D, Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 2 YGS-5 2 3, 222, , ,2,İ, Grafik Tasarımı (%25 Burslu) 2 YGS , 222, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 2 YGS-4 1 3, 222, , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 2 YGS-4 4 3, 222, , Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) 2 YGS , 222, İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-6 2 3, 222, , ,2,D, İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 2 YGS-6 5 3, 222, , İşletme Yönetimi (%25 Burslu) 2 YGS-6 2 3, 222, , Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 2 YGS , 223, Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 222, 223, Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) 2 YGS , 222, 223, Anestezi 2 YGS , 223, , Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 3, 222, 223, , ,2,D, Anestezi (%25 Burslu) 2 YGS-2 3 3, 222, 223, , Diş Protez Teknolojisi 2 YGS , 223, Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 222, 223, Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) 2 YGS , 222, 223, Diyaliz 2 YGS , 223, , Diyaliz (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 3, 222, 223, , ,2,İ, Diyaliz (%25 Burslu) 2 YGS-2 3 3, 222, 223, , Fizyoterapi 2 YGS , 223, , Fizyoterapi (%25 Burslu) 2 YGS-2 2 3, 222, 223, , İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) 2 YGS-2 7 3, 222, 223, , ,2,D, Odyometri 2 YGS , 223, , ,2,D, Odyometri (Tam Burslu) 2 YGS-1 1 3, 222, 223, , ,2,İ, Odyometri (%25 Burslu) 2 YGS , 222, 223, , Optisyenlik 2 YGS , 223, , Optisyenlik (Tam Burslu) 2 YGS-1 1 3, 222, 223, , ,2,D, Optisyenlik (%25 Burslu) 2 YGS-1 8 3, 222, 223, , Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , 223, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, 222, 223, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS , 222, 223, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 YGS-3 2 3, 222, 223, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) 2 YGS-3 8 3, 222, 223, , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , 223, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , 223, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 3, 222, 223, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) 2 YGS-2 1 3, 222, 223, , GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. (İÖ) 2 YGS , ,2,D,94 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , Ankara Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Geleneksel El Sanatları (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Grafik Tasarımı (İÖ) 2 YGS , ,3,İ, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) 2 YGS , ,2,İ,94 Atatürk Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) 2 YGS , 5 326, ,2,İ, Elektromekanik Taşıyıcılar 2 YGS , ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS-1 8 2, 5 382, ,2,İ, Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) 2 YGS , , ,2,İ, Kimya Teknolojisi 2 YGS , ,2,D, Kimya Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , , Makine 2 YGS , ,2,İ, Makine (İÖ) 2 YGS , 5 186, ,2,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS-1 8 2, 5 208, ,3,D, Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , 5 222, ,2,İ,94 Gazi Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) 2 YGS , 5 248, ,3,İ, Elektrik (İÖ) 2 YGS-1 4 2, 5 307, ,2,İ, Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS-1 5 2, 5 325, ,3,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 2 YGS-1 3 2, 5 179, ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS-6 7 2, 5 287, ,2,İ, Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 YGS-4 1 2, 5 311, ,3,D,94 Ostim Meslek Yüksekokulu Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 YGS , ,3,İ, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) 2 YGS , Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 YGS , Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) 2 YGS , Mekatronik 2 YGS , ,4,İ, Mekatronik (İÖ) 2 YGS , ,3,İ,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Sağlığı 2 YGS ,

9 TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları ( ÖĞR. PUAN GENEL 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRESİ TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) (5) AÇIKLAMALAR (6) PUANI (7) ÖNCELİKLERİ (8) Çevre Sağlığı (İÖ) 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 YGS , Yaşlı Bakımı 2 YGS , Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,4,İ, İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , ,2,İ, Lojistik (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 2 YGS , Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 YGS , ,2,D, Moda Tasarımı 2 YGS , ,3,D,94 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hacettepe Meslek Yüksekokulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) 2 YGS-1 3 2, , ,2,İ, Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 YGS , Endüstri Ürünleri Tasarımı (İÖ) 2 YGS-1 6 2, , Makine 2 YGS , ,3,İ, Makine (İÖ) 2 YGS-1 1 2, , ,2,İ,96 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Eczane Hizmetleri 2 YGS , ,2,D, Radyoterapi 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , ,2,İ,94 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,3,İ, Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 YGS , ,3,İ,94 Bala Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Elektronik Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Mobilya ve Dekorasyon 2 YGS , ,2,İ,93 Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 YGS , ,2,İ, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 YGS , ,2,D,94 Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2 YGS , ,4,D, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Harita ve Kadastro 2 YGS , ,2,İ, İnşaat Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ, Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 YGS , ,2,İ,94 PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) Plato Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, , ,2,D, Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Eğitim) (Ankara) (%50 Burslu) 2 YGS , 46, 702, 789 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi 2 YGS Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi (Tam Burslu) 2 YGS-5 6 3, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 YGS , , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 2 YGS-5 1 3, 774, , ,2,D, Uçak Teknolojisi 2 YGS Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 2 YGS , UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS Adalet (Tam Burslu) 2 YGS-3 4 3, Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi 2 YGS , Fizyoterapi 2 YGS , İlk ve Acil Yardım 2 YGS , ,2,D, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 YGS-2 3 3, , Yaşlı Bakımı 2 YGS Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 3, , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 YGS , ,2,D,94 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz 2 YGS , , ,2,İ, Fizyoterapi 2 YGS , , ,2,İ, İlk ve Acil Yardım 2 YGS , , ,2,İ, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 YGS , , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 YGS , , ,2,D, Yaşlı Bakımı 2 YGS , , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Bankacılık ve Sigortacılık 2 YGS , ,2,İ, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 YGS , ,2,İ, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 YGS , Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 YGS , ,2,D, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 2 YGS , İşletme Yönetimi (İÖ) 2 YGS , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 YGS , ,2,İ, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 YGS , ,2,İ,83 8