AB uyarınca güvenlik talimatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB uyarınca güvenlik talimatı"

Transkript

1 1.) Madde veya alaşımın ve üretici veya ithalatçının tanımı Ürün hakkında bilgiler Ticari adı Metanol Kullanım sahası Genel kimyasal prosesler. boyalar için çözücüler ve tinerler; Đnşaat sanayii kimyasalları; çözücüler; sentez ürünü, kimyasal ara ürün Üretici / Satıcı hakkında bilgiler Adres HELM AG Nordkanalstraße 28 D Hamburg Telefon numarası +49(0)40 / Faks numarası +49(0)40 / Bilgi edinilebilecek bölüm / telefon Telefon numarası: +49(0)40 / Faks numarası: +49(0)40 / Acil durum halinde kullanılacak telefon Acil durumda Sağlık Bakanlığı Zehir Danışma Merkezini arayın.hızır ambulans telefon numarası 112 dir. 2.) Madde veya alaşımın içeriği hakkında bilgi Kimyasal özellikler METANOL Madde/ürünün tanımı Gösterge sayısı X CAS numarası AB(AT) no ) Olası tehlikeler Sınıflandırma F; R11 Kolay alev alıcı T; R39/23/24/25 Zehirli: soluma, ciltle temas ve yutma durumlarında telafisi mümkün olmayan ciddi hasar tehlikesi. T; R23/24/25 Soluma, yutma ve ciltle temas durumlarında zehirli. Tehlike uyarı sembolleri F Kolay alev alıcı T Zehirli R- cümleleri 11 Kolay alev alıcı 23/24/25 Soluma, yutma ve ciltle temas durumlarında zehirli. 39/23/24/25 Zehirli: soluma, ciltle temas ve yutma durumlarında telafisi mümkün olmayan ciddi hasar tehlikesi. Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın ve güvenli bir biçimde uzaklaştırın. Baygınlık durumunda, mağduru yatırın ve stabil, yan yatar 4.) Đlk yardım talimatları Genel talimatlar konumda taşıyın. Teneffüs yolu ile Derhal bir hekime başvurun. ; Solunum durması durumunda cihaz yardımı ile suni teneffüs uygulayın. Doktor çağırın. Temiz hava girişini temin ediniz Cilt ile temas halinde Ciltle temas etmesi durumunda derhal su ve sabunla yıkayın. Göz ile temas halinde Göz ile temasta bol suyla yıkayın ve bir doktora danışın. Ağızdan alınma halinde Doktor kontrolu temin ediniz. Gerekirse yemek tuzu çözeltisi ( 500 ml suda 2-3 yemek kaşığı) verin. Küçük çocuklara uygulamayın. Mağduru, sadece ayıksa, kusturun. Doktor için gerekli talimatlar Semptomlar Bilinç kaybı; Sersemlik; Mide bulantısı; Baş ağrıları; Işığa karşı duyarlılık Tehlikeler şok tehlikesi Sayfa: 1(6)

2 5.) Yangın söndürme esnasında dikkat edilecek hususlar Uygun yangın söndürme yöntemi Alkole dirençli köpük; yangın söndürme tozu; Akan su; Karbon dioksit (CO2). Emniyet nedenleri ile uygulanmayacak yangın söndürme yöntemleri Basınçlı su Yangın halinde tehlike doğuran veya yanma esnasında çıkardığı gazlar ile tehlike doğuran malzemeler veya sadece ürünün kendisi Organik maddelerin yanıcı gazları solunduğunda zehirli olarak sınıflandırılmalıdır. Yangın durumunda oluşabilecek bozunum maddeleri: Karbon monoksid (ClO) azot oksitleri (NOx) Yangın söndürme esnasında kullanılması gerekli olan özel koruyucu malzemeler Tam teçhizatlı koruyucu giysi giyin. Patlama ve yanma sırasında oluşan gazları solumayın. Ortam içersinde koruyucu bağımsız teneffüs cihazı kullanınız. Sair veriler (5. Bölüm) Yangın artıklarının ve kirlenmiş Đş söndürme suyunun yerel makamların yönetmelikleri doğrultusunda bertaraf edilmesi gerekmektedir. Tehlike durumunda kapları su ile soğutun. Köpük ürün tarafından kısmen yok edildiğinden daha fazla miktarlarda köpük verin. 6.) Kaçak durumunda alınacak tedbirler Kişilerin korunması için gerekli emniyet tedbirleri Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. güvenliği giysisini kullanınız; Kişileri uzakta tutun ve rüzgarın geldiği yönde durun. Çevrenin korunması için gerekli emniyet tedbirleri Gazları/buharı/sisi su sisi püskürterek bastırın. Yüzeysel yayılmasına engel olun (örn. set oluşturarak veya yağ bariyerleri ile çevirerek); Kanalizasyona veya sulara karışmasına engel olun. Temizlik ve zarasız hale getirme için tavsiye edilen yöntemler Uygun sıvı emici materyallerle toplayın. Oda havalandırması üzerinden çekme. Sair veriler (6: Bölüm) Bertaraf ile ilgili bilgiler için bakınız Bölüm ) Kullanım ve depolama Kullanım Güvenlikli kullanım talimatları Kabı dikkatlice açın ve kullanın. Temizlik amacıyla kullanmayın. Çalışılan alanın iyi bir şekilde havalandırılması sağlanmalı, gerekiyorsa uygun bir hava emme sistemi kullanılmalıdır Yangın ve patlama önlemleri Ateş kaynaklarından korunmalıdır sigara içmeyiniz; Elektrostatik yük oluşumuna karşı gerekli önlemleri alın. Depolama iş Depo alanları ve kapları için talimatlar Toprağa sızması kesinlikle önlenmelidir. Sadece orijinal kabında saklayın. Ortak depolama için talimatlar Oksitleyici maddelerle bir arada depolamayın. Depolama şartları hakkında diğer talimatlar Kaplar sıkıca kapalı tutulmalıdır. Depolanması: serin ve kuru bir yerde. 8.) Maruziyetin kontrol altına alınması ve güvenlik donanımları Maruziyet limit değerleri METANOL CAS numarası AB numarası ÇESITLI KIMYASAL MADDELERIN ISYERI HAVASINDA BULUNMASINA MÜSAADE EDILEN AZAMI MIKTARLARINI GÖSTERIR ÇIZELGELER Metanol Değer 260 mg/m³ 200 ml/m³ Güvenlik teçhizatı Soluma organlarının korunması Çekerin yetersiz olması ya da uzun süre maruz kalınma durumlarında solunum koruyucu donanım. Ortamdan bağımsız soluma cihazı kullanılmalıdır. Sayfa: 2(6)

3 Ellerin korunması Yoğun temasta koruyucu eldiven kullanın (DIN EN 374); Cildin ürünle temasının muhtemel olduğu durumlarda, örn. EN 374 normuna uygun eldiven kullanımı yeterli koruma sağlar. Koruyucu eldivenlerin ilgili işyerine uygunlukları her durumda gözden geçirilmelidir. (örn. Mekanik dayanıklılık, ürünlerle uyumu, antistatik özellikler ) Eldivenlerin kullanımı, depolanması, bakımı ve değiştirilmeleri konularında üretici bilgi ve talimatlarını dikkate alınız. Uygun malzeme butil Malzeme kalınlığı 0,6-0,8 mm Emilme süresi > 480 min. Gözlerin korunması Yüze sıkı oturan koruyucu gözlük (DIN EN 166) Vücudun korunması koruyucu hafif giyim eşyası iş Genel güvenlik ve temizlik önlemleri Göz ve cilt ile teması engelleyin; Mola öncesi ve ve içme malzemelerinden uzak tutun. Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın. 9.) Fiziki ve kimyasal özellikler Genel veriler Form/durum Renk Koku sıvı renksiz karakteristik Sağlık ve çevre korunması ve güvenliği hakkında diğer veriler Durum değişikliği Yöntem Erime noktası Değer -98 C Yöntem Kaynama noktası Değer 65 C Alev alma noktası Değer 11 C Metod DIN Yanma ısısı Değer 455 C Metod DIN Patlayıcılık sınırları sonrasında ellerinizi yıkayın; Besin ve yem maddelerinden uzak tutun. Gıda Patlayıcılık üst sınırı 36,5 Hacim % Patlayıcılık alt sınırı 5,5 Hacim % Buhar gerilimi Değer 128 hpa Değerlerin ölçümü esnasında 20 C kullanılan referans ısı değeri Yoğunluk Değer 0,79 g/cm³ Değerlerin ölçümü esnasında 20 C kullanılan referans ısı değeri Suda çözülürlük Not her oranda karışır n-oktanol/su (log Pow) ayrışım katsayısı Değer -0,74 10.) Stabilite ve reaktivite Engellenmesi gerekli şartlar Oksitleyici maddelerle tepkişir. Hava ile patlayıcı gaz karışımları oluşturur. Tehlikeli ayrışma/dekompozisyon ürünleri Formaldehit Isıl ayrışma Not 11.) Toksikolojik bilgi Ciddi zehirlilik Usulüne uygun kullanma durumunda bozunmaz. Ağızdan alınmada ciddi zehirlilik LD mg/kg Sıçan Sayfa: 3(6)

4 Cilde tahriş edici etki Değerlendirme Gözleri tahriş edici etki Değerlendirme Duyarlılık Değerlendirme tavşan orta derecede tahriş edici tavşan gözü hafif derecede tahriş edici Kobay Duyarsızlık meydana getirmez Tekrarlı veya uzun süreli maruziyetin etkileri (yarı ciddi, yarı kronik, kronik) Mütagenite Değer Kanserojenite Değer Pratik kullanım tecrübeleri Ciddi göz hasarı tehlikesi. Solunması narkotik etkiye/sarhoşluğa yol açar. Solunması baş ağrısına/mide bulantısına neden olur. Yapılan deneylerde genler üzerinde in vivo toksik etkisine dair işaretlere raslanmamıştır. Uzun süreli deneylerde kanserojenik etkisine dair işaretlere raslanmamıştır. Ciltte ciddi zehirlilik mg/kg tavşan Soluma yoluyla ciddi zehirlilik 83,8 mg / l Maruziyet süresi 4 h Sıçan Tahriş edici / yakıcı etki 12.) Ekolojik bilgiler Yok etme/eliminasyon bilgileri (dayanırlılık ve ayrışım) Biyolojik ayrışım Değer 99 % Metod OECD 301 D Ekozehirlilik etkileri Balıklara zehirlilik LC mg / l Lepomis macrochirus Maruziyet süresi 96 h Su böcekleri için zehirlilik EC mg / l Daphnia magna (su piresi) Maruziyet süresi 24 h Metod DIN Part 11 Yosunlara zehirlilik EC50 3,6 mg/kg Chlorella pyrenoidosa Maruziyet süresi 10 d Bakterilere zehirlilik EC50 ca. 71 g/l aktif çamur Genel talimatlar/ekoloji Ürünün hem yüzey sularına hem de kanalizasyona ve dolayısıyla atıksu arıtma tesislerine karışması yasaktır. 13.) Zararsız hale getirme bilgileri Ürün Atık kodunu Avrupa atık maddeler kataloguna göre ve bölgesel organizasyonla anlaşarak belirleyin. Ambalaj Ambalajlar sonuna kadar boşaltılmalı ve kanunlara uygun bir şeklide imha edilmeye naklettirilmelidir. Tamamen boşaltılmamış ambalajlar, bölgesel atık imha ve nakil organizasyonun talimatlarına uygun olarak zararsız hale getirilmelidir. Sayfa: 4(6)

5 14.) Nakliyat bilgileri Karayolu nakliyatı Sınıf 3 ADR sınıflandırma kodu FT1 Ambalaj grubu II Tehlike numarası (Kemler no.) 336 Güvenlik etiketi Nakliye için BM nakliye numarası 1230 Malların tehlike sınıflandırılmasına metanol uygun işaretlenmesi IMDG denizyolu nakliyatı Sınıf 3 Yan tehlikeler 6.1 Ambalaj grubu II Nakliye için BM nakliye numarası 1230 Proper shipping name (uygun Metanol nakliye ismi) - IMDG/IATA hava veya deniz nakliyatında BM işaretleme yöntemi EmS F-E, S-D MARPOL - Etiket ICAO/IATA Havayolu nakliyatı Sınıf 3 Yan tehlikeler 6.1 Ambalaj grubu II Nakliye için BM nakliye numarası 1230 Proper shipping name (uygun Metanol nakliye ismi) - IMDG/IATA hava veya deniz nakliyatında BM işaretleme yöntemi Etiket ) Kurallar AB standartlarına göre tanım Đbare AB (Avrupa topluluğu) AB(AT) no (METANOL) Tehlike uyarı sembolleri F T Kolay alev alıcı Zehirli R- cümleleri 11 Kolay alev alıcı 23/24/25 Soluma, yutma ve ciltle temas durumlarında zehirli. 39/23/24/25 Zehirli: soluma, ciltle temas ve yutma durumlarında telafisi mümkün olmayan ciddi hasar tehlikesi. S- cümleleri 7 Kabı geçirimsiz biçimde kapalı tutun. 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun --- Sigara içmeyin. 36/37 Çalışma esnasında koruyucu eldiven ve koruyucu tulum giyin. 45 Kaza veya rahatsızlık durumunda derhal bir doktora başvurun (mümkünse kendisine bu etiketi gösterin. Tehlikeli maddeler kullanımında ağır kaza durumunda tehlikenin önlenmesine dair 96/82/EG no. lu talimat. (Arıza hakkında yasa) Not Ek II Sıra no. 2 Ulusal yasalar Sair kural, kısıtlama ve yasaklar hakkında talimatlar Çalışma sağlığı ilkeleri G10: "metanol" 16.) Sair veriler Sair bilgi Güvenlik bilgi formunu düzenleyen sorumlu kuruluş: UMCO Umwelt Consult GmbH - D Hamburg, Georg-Wilhelm- Strasse 183b, Almanya, Tel.: +49(40) , Faks: +49(40) , E-posta: Bu bilgiler halihazırdaki bilgi düzeyimize dayanarak hazırlanmış olup ürün özelliklerini garantileyici ve hukuki bağlantı oluşturucu nitelikte değildir. Sayfa: 5(6)

6 Güvenlik talimatı hazırlanmasında kullanılan bilgi kaynakları: Güncel şekliyle -67/548 ve 99/45/ sayılı AT (Avrupa topluluğu) direktifleri Güncel haliyle 2001/58/ sayılı AT (Avrupa Topluluğu) direktifi Güncel haliyle 2000/39/ sayılı AT (Avrupa Topluluğu) direktifi Bulunduğu ülkede geçerli hava limit değerleri ADR, RID, IMDG ve IATA güncel taşımacılık kuralları Fiziki, toksikolojik ve ekolojik verilerin belirlenmiş oldukları kaynaklar doğrudan bölümlerde belirtilmiştir. Alterations/supplements: Alterations to the previous edition are marked in the left-hand margin. Sayfa: 6(6)

AB uyarınca güvenlik talimatı

AB uyarınca güvenlik talimatı 1.) Madde veya alaşımın ve üretici veya ithalatçının tanımı Ürün hakkında bilgiler Ticari adı Vinil asetat monomer Kullanım sahası Genel kimyasal prosesler. yapıştırıcılar; boyalar Üretici / Satıcı hakkında

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi ! BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 125050 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Ürün No : AT06-2810 R93 Sayfa 1 / 13 1 01 adde/karışım ve Firma Bilgisi Product identifier BC810.5 0.5L ORGANIC ORANGE (REDSHADE) # AT06-2810 R93 53196671 Relevant identified uses of the substance or mixture

Detaylı

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

TRİMETİLAMİN (TMA) Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193170 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı TRİMETİLAMİN (TMA) Ürün Kodu/No 193170 CAS No 75-50-3 EINECS No 200-875-0 Kimyasal Adı Trimetilamin Kimyasal Formülü C 3

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı