TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR."

Transkript

1 TÜRKKIZILÂYI ÎÖ68 TÜRK K IZILA Y! G EN EL M ÜDÜRLÜGÜNDEN ARAÇ K İRALA M A H İZ M E T İ SATIN AJLINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı 'nm her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine göre ticari, hafif ticari ve binek araç kapalı zarfla teklif alınm ak suretiyle kiralanacaktır. 2- Firmalar 1.Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 T L tutarında, 2. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 T L tutarında, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 T L tutarında, 4. K alem e ait teklifleri ile birlikte ,00 T L tutarında tem inatı da vereceklerdir 3- İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. N o:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel M üdürlüğümüzden, "Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBU L adresindeki İstanbul M üdürlüğüm üzden 250,00 TL karşılığında tem in edilebilecektir. İdari, teknik şartnamelere w ww.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en geç 05 E K İM 2015 günü saat 10:00 a kadar Genel M üdürlüğüm üz İdari İşler Evrak Birimine verm iş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 06 E K İM 2015 günü saat 14:30 da Genel M üdürlüğüm üz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada m eydana gelecek gecikm eler dikkate alınmaz. 1- Telgraf, m ail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- K urum um uz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 TÜRKKIZIIAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE SEKLİ y'. */ // Türk Kızılayı!mn ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen araçların siirücüsüz olarak kiralama hizmeti, kapalı zarfta teklif alınm ak suretiyle satın alınacaktır. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü için Teknik Şartname l kapsamında; Tablo 1: M UAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN K ULLANILM AYA BAŞLANACAĞI TARİH BİNEK ARAÇ (TİP 1) HAFİF TİCARİ ARAÇ TİCARİ ARAÇ (TAŞIM A) TİCARİ ARAÇ (EKİP) TOPLAM Genel M üdürlük Merkez* Bağlıları ve Faaliyet Alanları için Teknik Şartnam e 2 kapsamında; Tablo 2 : M UAYENEYE ESAS TESLİM TARİHİ ARAÇLARIN KULLANILM AYA BAŞLANACAĞI TARİH BİNEK ARAÇ (TİP 2) HAFİF TİCARİ ARAÇ TOPLAM a) Kiralanacak araçlara ilişkin özellikler, kiralama süreleri ve araçların kullanılacağı Türk Kızılayı Birimleri eldi teknik şartnamelerde gösterilmiş olup ekli teknik şartnameler işbu İdari Şartnamenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder» b) T eknik Şartnam elere uygun olm ayan teklifler geçersiz sayılacaktır. c) Taşımaya mahsus kiralanacak araçların teknik Özellikleri ile kiralamaya mahsus özellikler teknik şartnam elerde belirtilm ektedir. d) Türk K ızılayı dilediği taktirde Teknik Şartname 1 kapsamında; Türk Kızılayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarını % 20'ye kadar artırmakta ve sipariş çekilm eden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. Bu %20Tik artış sözleşme im zalanan Firma ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi birden fazla kalem ihaleyi aimış olan Firma ile uhdesinde kalan toplam adet üzerinden de olabilecektir, (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden % 20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin tüm kalem ihaleleri almış olan Firma için, toplam 122 adet aracın % 20 si 25 adet araca tekabül etmektedir. 25 adet aracın hepsi binek araç ta olabilir, 13 araç binek, 7 araç hafif ticari araç, 3 araç ticari araç (taşıma) ve 2 araç ta ticari araçtan (ekip) olabilecektir). Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak ihaleyi ayrı firm aların alması durumunda da Firm a bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında temin edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün, ticari araçlar için 90 gün önceden Finnaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir. Eksiltm e yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi B ölge/ünitede hangi aracın teslim alınm ayacağı teslimat program ında belirtilen teslim tarihinden en az 30

3 TÜRKKIZ1LAY! / / ; İh : 1868 Îj -, J. r> "> > TÜRK Kİ ZİL A Yİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ v '-a " J './ İDARİ ŞARTNAME \ \ gün öncesinden firmaya yazıh olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda 201 ^ö'dqi^tti^ölma şaılı aranm ayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılmamış olmak şartıyla 2017 model olabilecektir. Şartnam elere göre muayenesi yapılmak üzere, Binek. H afif Ticari ve Ticari Araç (Taşım a)"lam ı lamamı tarihine kadar. Ticari Araç (Bkip)Tarm tamamı ise tarihine kadar teslim adreslerine teslim edilmiş olacaktır. Araçlar teslim edildiğinde muayeneleri tamamlanmış olacaktır. Binek, H afif Ticari ve Ticari Araç (Taşımakların tamamı tarihinde, Ticari Araç (Ekip)Tarın tamamı ise tarihinde kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısıyla teslime yönelik cezai işlemler; Binek, H afif Ticari ve Ticari Araç (Taşıma)Tar için , Ticari Araç (Ekip)Tar için ise tarihi itibariyle başlar. Firma, m uayene için geçen bu süre için hiçbir bedel talep edemeyecektir. Tiirk Kızılayı dilediği takdirde Teknik Şartname 2 kapsamında; Türk Kızılayı, tarihine kadar firmaya bildirmek şartıyla, yukarıda belirtilen toplam araç sayılarım % 20 ye kadar artırmakta ve sipariş çekilmeden firmaya bildirmek şartıyla % 20 ye kadar eksiltmekte serbesttir. İhalede birden fazla kalemin bir firma tarafından alınması durumunda bu % 20 îik artış sözleşm e imzalanan Firm a ile tek bir kalem üzerinden olabileceği gibi toplam adet üzerinden de olabilecektir (sözleşme imzalanan toplam araç sayısı üzerinden %20 hesaplanarak tek bir kalemden de sipariş çekilebilecektir. Örneğin toplam 20 adet aracın % 20'si 4 adet araca tekabül etmektedir. 4 adet aracın hepsi binek araçta olabilir veya 3 araç binek ve 1 araç hafif ticari araç olabilecektir), Türk Kızılayı bu sayılar arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir. A ncak ihaleyi ayrı firmaların alması durum unda da Firma bunu kabul ettiğini taahhüt edecektir. En geç tarihine kadar yapılabilecek artırım kapsamında tem in edilecek binek ve hafif ticari araçlar için 30 gün önceden Firmaya yazılı bildirim yapılacaktır. Artırılan araçların teslim yerleri farklı iller olabilecektir. Eksiltme yapılması durumunda, Türk Kızılayı tarafından hangi merkeze ait hangi aracın teslim alınmayacağı teslimat programında belirtilen teslim tarihinden en az 30 gün öncesinden firmaya yazılı olarak bildirilecektir. Artırım yoluyla alınacak araçlarda yeni model yılı olma şartı aranmayacaktır. Araçlar sıfır kilometre ve hiç kullanılm am ış olmak şartıyla, içinde bulunulan yıl veya bir önceki yılm modeli olabilecektir. Şartnamelere göre muayenesi yapılmak üzere, araçlar yukarıda tabloda belirtilen muayeneye esas teslim tarihine kadar teslimat programında belirtilen adreslere teslim edilmiş olacaktu'. A raçların kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar araçların muayene komisyonlarınca, muayenesi tamamlanacak ve araçlar tabloda j belirtilen tarihlerde kullanılmaya başlanacaktır. j Araçların ilk teslimine yönelik cezai işlemler yukarıdaki tabloda belirtilen muayeneye esas teslim j tarihleri itibariyle başlar. Araçlar belirtilen kullanım tarihlerinden önce taşıt tanıma) araç takip vb cihazların takılması amacıyla ilgili servislere götürülecektir. Firma muayene esnasında geçen süreler j için herhangi bir ücret ve hak talep edemez. ı e) Firm a araçlara ait kasko sigortası poliçelerini Türk K ızılayı na ib raz edecektir. ı f) Firma söz konusu poliçeleri her yıl yenileyerek Türk Kızdayı n a ib r a z edecek olup, poliçelerin j düzenlenm em esi ve Türk Kızılayı na ibraz edilmemesi durumunda oluşacak tüm masraf, zarar ve j ziyandan sorum lu olacaktır. M ADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılm ak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. T ürkiye'deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.)

4 TÜRKKİZİLAYİ 1868 \> TÜRK K1ZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ % % İDARİ ŞARTNAM E K: B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2015 yılı içinde alınmış) - c;:-.v- a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi O dasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 ydı içinde alınmış tescil belgesi, e) Ortak girişim olması durumunda ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) bentlerindeki esaslara göre alacakları belgeler ile Ortak Girişim Belgesi C. İm za sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli im za sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D. istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnam eleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli im za sirküleri/im za beyannamesi verm esi, E. D iğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın kuruluşuna, tesciline* faaliyet alanına, ortaklıklarına vb. bilgilerine ilişkin son durum unu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin ve eklerinin okunup incelendiği, bütün hüküm lerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari ve Teknik Şartname, e) Şartnam e Alındı M akbuzu d) V ergi Levhası fotokopisi e) Firm anın, Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek im zalanm ış olarak) f) İşbu İdari Şartnam enin 1- d maddesinin kabul edildiğine dair taahhütnam e g) TEKN İK ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELER h) TEKLİF EDİLECEK ARACIN MARKA MODELİNİ BELİRTEN EKLİ FORMATI G ÖSTERİLEN YAZI F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Beyannam esi (îş ortaklığının her bir ortağı tarafından A-B-C-D~E.a.d.e. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.) G. Bu Şartnam enin 6/C m addesinde yazılı miktarda geçici tem inat vermesi, H. Bu Şartnam enin 4. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firma kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İH ALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAM ESİ VEYA İM ZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan her bir isteklinin yetkilisi veya ortak girişim i oluşturan istekliler adına vekaleti bulunantuşi/kişiler ihaleye iştirak edecektir. ö İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAM EDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENM ELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKM EKTEDİR. ij 3

5 TURKK1ZILAYI i ; a,.! TÜ R K K1ZILAYI G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ \ İD ARİ ŞARTNAM E ' % ^ sfnp' 0 ^ M ADDE 3: İH A L E L E R E K A TILA M A Y A C A K OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılm aksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durum u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Tiiık Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbıı şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde söz edilenlerden. GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılım ı yasaklananlar, d) işbu şartnamenin 18. ve 19. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek göriilmeksizin) b ir yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye girem ezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılam azlar. i) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı nın gayıimenkullerinden kiracı olarak yararlanam az, bunları satın alamaz. g) Genel M erkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekm eye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. M ADDE 4: İH A L E D O SY A SIN IN H A ZIRLA N M A SI İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. ı 4.L 1 numaralı zarfın içerisine İdari Şartnam e madde 2 deki İhaleye Girebilme Şartları istenen belgeler [ konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale İd a ri ve T eknik Belgeleri ibaresi yazılacaktır. FİR M A ADI VE A D R E Sİ 1 N O LU Z A R F A RAÇ K İR A L A M A H İZ M E T İ A L IM İH A L ESİ İH A L E İD A R İ V E T E K N İK B E L G E L E R İ ZA R FI TÜRK K IZILA YI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale K urulu B aşkanlığına i ANKARA ve 4, K A L E M L E R E A İT T E K L İF M EK TU PL A R I (hey DÖRT kaleme de teklif verilecekse) H E R B İR İ AYRI ZA R FA K O N U L A R A K Ü Z ER İN E KALEME A İT TEKLİF MEKTUBU ZARFI İB A R ESİ Y A Z ILA C A K, K A L E M L E R E A İT TEM İN A T M EK TU PL A R I H E R B İR İ A Y R I ZA RFA K O N U LA R A K Ü Z E R İN E...KALEME A İT TEMİNAT MEKTUBU Z A R F I İB A R ESİ Y A ZILA R A K T A M A M I T E K BÜ Y Ü K B İR Z A R FIN İÇ İN E K ONULA RAK Z A R F IN Ü Z ER İN E T E K L İF VE T E M İN A T M E K T U B U İB A R ESİ Y A ZILA C A K TIR. 2 NOLU T E K BÜYÜK ZA R FIN Ü Z E R İN E H A N G İ K A L EM /K A L EM LERE T E K L İF V E R İL D İĞ İ M U TLA K SU R E T L E B E L İR T İL E C E K T İR.

6 TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E I FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU ZARF!!...KALEM /KALEM LERE AİT I ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ ALIM İHALESİ i TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI i I TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İhale Kumlu Başkanlığına ANKARA 4.1. ve 4.2 maddelerine göre hazırlanan 2 zarf, tarih saat 10:005a kadar Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı İdari İşler Birimi/Evıak Servisine ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 2 ayrı evrak n u m arası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu istekliye aittir. Son teklif verme saatinden soma (05, , saat 10:00), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale K um lu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyum ile son teklif verme tarihini ( saat 10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru talihine kadar geçerli kalır İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1. VE 4.2. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞE K L f] AÇIKLANAN İKİ ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE İSTEKLİ İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR Teklif mektubunda İdari-Teknik Şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve te k lif edilen fiyat, rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. * TEKLİFLER EKLİ TEKLİF M EKTUBU ÖRNEĞİNE UYGUN OLARAK KDV HARİÇ TL CİNSİNDEN V ERİLECEKTİR. # KISMİ TEKLİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR. O TÜM ARAÇLAR İÇİN TEKLİF EDİLEN MARKA VE M ODELLER TEKLİF M EKTUBUNDA BELİR TİLECEK TİR. İSTEKLİLER, İHALE ÖNCESİ VEYA SONRASINDA TEKLİF M EKTUBUNDA BELİRTİLEN MARKA- M ODELİN DIŞINDA ALTERNATİF M ARKA VE M O DEL TEKLİF ETM EYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞARTNAM E - 1 KAPSAM INDAKİ; - Tüm binek araçlar (Tip I) aynı marka, model ve donanımda, - Tüm h afif ticari araçlar ayııı marka, model ve donanımda, - Tüm ticari araçlar (Taşıma) aynı marka, m odel ve donanımda, - Tüm ticari araçlar (Ekip) aynı marka, m odel ve donanımda, Olacaktır. TEKLİF EDİLECEK TEKNİK ŞA R T N A M E - 2 KAPSAMINDAKİ; - Ttim binek araçlar (Tip 2) aynı marka, model ve donanımda, - Tüm h afif ticari araçlar aynı marka, model ve donanımda, Olacaktır. 5

7 TÜRKKIZILAYİ TÜ RK K IZ IL A Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İD A R İ ŞARTNAM E T E K L İFLERİN D E Ğ E R L E N D İR İL M E Sİ; 1. K A LEM : TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 39 ADET TİCARİ ARACIN (EKİP) TO PLA M BEDELİ ÜZERİNDEN, 2. K A L E M : TEKNİK ŞARTNAM E 1 KAPSAM INDA TEKLİF EDİLECEK 44 ADET B İN E K TİP 1 ARAÇ İLE TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 18 ADET BİNEK TİP 2 ARACIN TO PLA M BEDELLERİ ÜZERİNDEN, 3. K A L E M : TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 20 ADET H A FİF TİCARİ ARAÇ İLE TEKNİK ŞARTNAME 2 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 2 ADET H A FİF TİCARİ ARACIN TOPLAM BEDELLERİ ÜZERİNDEN, 4. K A L E M : TEKNİK ŞARTNAME 1 KAPSAMINDA TEKLİF EDİLECEK 19 A D ET TİCA Rİ (TAŞIMA) A RACIN TOPLAM B ED ELLERİ ÜZERİNDEN, O LM AK Ü Z E R E 4 AYRI K A L EM O L A R A K Y A PILA CAKTIR. İS T E K L İL E R, H E R D Ö R T K A L E M E T E K L İF V E R E B İL E C E K L E R İ G İBİ T E K K A L E M E D E T E K L İF V E R E B İL E C E K L E R D İR. A L T E R N A T İF T E K L İF L E R K A BU L ED İL E M E Y E C E K T İR. T E K L İF L E R İN D E Ğ E R L E N D İR İL M E Sİ 4 AYRI K A LEM Ü ZERİN D EN Y A PIL A C A K O L U P, SÖ Z K O N U SU K A L E M L E R İÇ E R İS İN D E Y ER ALAN A RAÇ TİPLERİN D E N H E R H A N G İ BİRİN İN T E K N İK ŞARTNAM EY E UYGUN OLM AM ASI DURUM UNDA O K A L E M E A İT T E K L İF İN T A M A M I G E Ç E R S İZ SA Y ILA CA K TIR İhale Kurulu rakam ve yazıyla belirtilen teklif fiyatında farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarım dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tam am lattırılarak teklif değerlendirm eye alınır. MADDE 5: T E K L İF L E R İN G E Ç E R L İL İK SÜRESİ Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 90 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşm e süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı *nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden Önce olmak kaydıyla T ürk K ızılayı ııa bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yüküm lüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. M ADDE 6; T E M İN A TA İL İŞK İN E SA SLA R A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim güııii süreli olacaktır. G E Ç İC İ T E M İN A T M E K T U PL A R IN IN 120 TA K V İM GÜNÜNDEN AZ O LM ASI DURUM UNDA S Ö Z K ONUSU T E K L İF L E R D E Ğ E R L E N D İR İL M E Y E C E K T İR. Kesin teminatlar ise. sözleşme süresinin 5 yıldan az olduğu işlerde, sözleşme süresinin 2 katı süreli, sözleşme süresinin 5 yıldan fazla olduğu işlerde ise. 6

8 TÜRKKIZILÂYS TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E // w :.* ".. ' ' \ i "! İ J î 7. v. \ v<. v Uj \\. \'nyu î:;'- 's'v/ v-\ sözleşme süresi +5 yıl süreli olmalıdır. Yapım, bakım-onanm işlerinde kesin teminatın süresi, sözleşme süresi +10 yıl olmalıdır. Sözleşmede garanti süresi varsa kesin teminatın süresi garanti süresinin sonıına kadar olacaktır. Garanti süresinde kesin teminat tutarı, yarısına indirilebilir. (Yurtdışı bankalardan alınmış tem inat m ektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) K onvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, F,uro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı Euro hesabına veya TR IBAN numaralı Amerikan Doları hesabına yatırılır. (Diğer para birimleri için Mali İşler Bölümünün /1509 dâhili telefon numarasından hesap num araları temin edilir.) C. Geçici Tem inat: T eklif sahipleri, 1. K alem e ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 2. K alem e ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 3. Kaleme ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında, 4. K alem e ait teklifleri ile birlikte ,00 TL tutarında teminat vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEM İNAT M EKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR. Teminatların yukarıda belirtilen miktarlardan az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk KızılayLnca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden som a iade edilir. İhale üstünde kalan isteklinin geçici teminatı ise, kesin teminat verilip, sözleşme imzalanması halinde iade edilir. Fiyat bakımından en avantajlı 2. ve 3. İsteklinin geçici teminatları ise sözleşme imzalandıktan sonra iade edilir. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzm anlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilm esini müteakip 5 iş günü içinde ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden m iktarda tem inat alınır. Satıcı tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan soma kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı ııa verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilem ez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. İhale üzerinde bırakılan İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam kesin tem inat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutanaklarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 7

9 TÜRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E MADDE 7: TEKLİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRİLM ESİ \ % ' V v- ' '/> r ıçr/av y m / günü saat I0:00?a kadar isteklilerce İdari İşler Birimi/Evrak Servisine teslim edilen 2 adet zarftan 1 Nolu zarflar Kurumumuz tarafından açılacak, isteklilerin ihaleye giriş evrakları incelenecektir. I N o lu zarfların açılması ve incelenmesi aşam asına istekliler iştirak etm eyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan isteklilerin 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan isteklilerin fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 N o lu Zarflan ise, tarih saat 14:30 da firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, HER BİR KALEM İÇİN EN U C U Z FİYATI VERMİŞ OLAN İLK BES İSTEKLİNİN KATILIM IYLA AYNI GÜN VE SAATTE (06,10,2015 Saat:14:30) A ÇIK EKSİLTM E YAPILACAKTIR. Açık eksiltm eden çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olm ası amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı posta veya faks ile olacak, ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak, teklif edilm eyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kıııoılu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 N o hı zarf açıldığında ihale evrakının usulüne uygun ve yeterli olmaması durum unda, eksik evraklar tam am lanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etm esi halinde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektin İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılm adan iade edilecektir.) MADDE 8: İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞM ENİN İM ZALANM ASI Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona erm esinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşm eyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında, ihale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasındaki süre zarfında kam u ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşm eyi im zalam ayan isteklinin teminatı T ürk Kızılayı tarafından irat kaydedilir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatını irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edil ebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bıı isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir.

10 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAM E MADDE 9: TESLİM M ÜDDETİ YE YERİ Söz konusu araçlar teknik şartnamelerdeki teslimat programları çerçevesinde teknik şartnam elerde belirtilen hükümler dahilinde ilgili Türk Kızılayı yapışma motorlu araç trafik belgesi, araç tescil belgesinin aslı, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi, kasko sigorta poliçesi, motorlu taşıtlar vergisi ödeme makbuzu garanti belgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte teslim edilecek ve teslimat ile ilgili hiçbir nam ve gerekçe ile ek ücret talep edilmeyecektir. Araçların teslimat tarihinde eksiksiz teslim edilm esi esastır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde, araç teslim edilmem iş kabul edilecektir. Yükleme, nakliye, indirme ile bu esnada oluşabilecek tüm m asraflar firm aya aittir. Teknik şartname 1 de bulunan Ticari Araç (Ekip) kalemi ihalesini alacak olan yüklenici, konteyner için öncelikle 1 (bir) adet örnek üretim yaptnacak ve Türk K ızılayf ııa bildirecektir. Türk K ızılayı tarafından teknik şartname l e göre söz konusu örnek konteynere ön muayene yapılacaktır. İstenilen değişiklikler yükleniciye bildirilecek ve uygunluk verilmesi durumunda diğer konteynerler için üretime geçilebilecektir (bu ön muayenede aracın bulunması zorunluluğu yoktur). Örnek olarak üretilecek K onteynerin Türk K ızılayf na teslim tariln Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğü ile im zalanacak sözleşm ede belirlenecektir. MADDE 10: GECİKM E TAZMİNATI TÜRKKIZILÂY Örnek olarak üretilecek konteynerin Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğü ile im zalanacak sözleşmede belirlenecek olan süreden geç teslim edilmesi durumunda beher gecikme günü için, söz konusu kaleme ait ihale bedelinin % 0,2 si (Bindeiki) oranında gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasmı 10 günü aşan her gün için % 0,4 (BindedÖrt) e çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan malzemelerin firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılm adığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (% 0,4 de çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlem ler uygulanır Teslimat programında belirtilen süre içerisinde teslimat yapılmadığı takdirde beher aracın beher gecikme günü için o araca ait aylık kira bedelinin % 10 u oranında gecikme cezası cezai şaıt olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılayı gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için aylık kira bedelinin % 20 sine çıkartacaktır. Söz konusu gecikmeden dolayı Türk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle zarar ve ziyanı istemekte veya teslim edilmemiş olan aracı firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılayı bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılmadığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. U zatılan cezai süreyi (% 20 ye çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlemekte Türk Kızılayı yetkilidir. G ecikm e süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devam ı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya hizmet bedelini geçemez. Sözleşmenin devam ı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlem ler uygulanır. 10.3Teknik şartnamelerde belirtilen diğer şartların yerine getirilmemesi durumunda, yerine getirilmeyen her şart için 500,00 TL gecikme cezası cezai şart olarak tahsil edilecektir. Gecikme 10 günü aştığı takdirde, Türk Kızılay, gecikme cezasını 10 günü aşan beher gün için 1.000,00 TL'ye çıkartacaktır. Söz konusu gecikm eden dolayı T ü rk Kızılayı sözleşmeyi fesih ile bil cümle z a ra r ve ziyanı istem ekte veya teslim 9

11 TÜRKKIZIIÂYI TURK K IZILAYI GENEL M UDURLUGU İDARİ ŞARTNAM E ^ ^ edilmemiş olan aracı firma nam ve hesabına üçüncü şahıslardan teminde serbest olacaktır. Türk Kızılay) bu durumu yükleniciye yazılı olarak bildirecek olup bildirim yapılm adığı takdirde cezalı süreyi uzatmış kabul edilecektir. Uzatılan cezai süreyi (1.000,00 T L ye çıkartılarak ceza uygulanan süre) belirlem ekte Türk Kızılayı yetkilidir. Gecikme süresi cezalı süre verilse bile hiçbir şekilde 60 (altmış) takvim gününü geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal veya lüzm et bedelini geçemez. Sözleşmenin devamı süresince kesilecek toplam ceza, teslim edilmeyen mal/hizmet bedelini aştığı takdirde veya 60 (altmış) takvim günlük süreden hangisi erken gerçekleşirse ona göre fesih ile ilgili işlemler uygulanır Sözleşm enin feshi halinde, teslim edilmeyen araçların ihalede en düşük fiyat veren ikinci firmadan, ikinci firmanın kabul etmemesi durumunda 3. Şahıslardan temininde Türk Kızılayı serbest olacaktır. Tem in edilmesi halinde aradaki fiyat farkı ile masraflar yekunu da sözleşmesi fesh edilen yükleniciden alınır. Bu hususlardan dolayı yüklenici herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz Türk Kızılayı bundan dolayı yapacağı masraflar ile fiyat farkım yüklenici derhal ve defaten Türk K ızılayı9na Ödeyecektir Yetkili merciler tarafından tevsik edilmek kaydıyla, yasal grevler, ayaklanma, harp hali, yangın, sel ve deprem hariç hiçbir mücbir sebep tanınm ayacaktır. Yasal grevlerde önceden haber verilecektir. MADDE 11: M UAYENE VE KABUL İLİ. Satın alınacak hizmetin muayene ve kontrolü, Teknik Şartname 1 ve Teknik Şartnam e 2 de belirtilen esaslar dahilinde yapılacaktır. Lüzumu halinde, Türk Kızılayı nca uygun görülecek başka kişi, kurum ve kuruluşlara da muayene yaptm labilecek olup, tüm muayene m asrafları yükleniciye ait olacaktır Sonradan ve bir yıl içerisinde meydana gelebilecek ayıplardan dolayı, yüklenicinin mesuliyeti devam eder Yüklenici firma veya kanuni temsilcisi muayenelerde bulunmadığı takdirde m uayeneler sonunda tanzim edilen raporu aynen kabul etmiş sayılır M uayene sırasında teslim edilen mal ve hizmetle ilgili tasarım ve üretim hataları nedeniyle m eydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firm a sorumludur M uayene edilecek malzemelerin, muayenenin yapılacağı yerde Türk Kızılayı tarafından yetkili kılınan mal sorum lularına Tesellüm/İrsaliye belgesi ile teslim edilecek ve m uhafaza altına alm acaktn. ll.ö.s a tm alınacak malzem elerin her partisi için aynı işlem uygulanır. MADDE 12: AYIPLI MAL Şartname ve sözleşmeye uygun olmayan ve muayene sonucu reddedilen aracın yenisi ile değiştirilmesinin firmaya bildirilmesini (iadeli taahhütlü) müteakip, firma muayene sonucuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilir veya aracı yenisi ile bir defaya mahsus olmak üzere 20 gün içerisinde değiştirebilir. Söz konusu süre cezalı olııp; M adde 10.2 de belirtilen cezai şartlar uygulanır. Bu tarihten som a Türk K ızılayı akdi feshetmeye veya cezalı süreyi uzatm aya yetkilidir, Firma araç/araçların reddine ilişkin muayene sonucuna itiraz ederse aıaç/araçlar yeniden muayene gönderilir. Şayet muayene sonucunda araç/araçların şartnameye uygun olduğu ve kabulü gerektiği sonucuna varılırsa muayenede geçen süre bakımından firmadan cezai şart talep edilemez. Ancak itiraz muayenesi sonucunda aıaç/araçlann şartnameye uygun olmadığı, araç/araçların reddedilmesi ve yenisi ile değiştirilmesi gerektiği sonucuna varılırsa itiraz muayenesinde geçen süre de dahil olmak üzere M adde 10.2 de belirtilen cezai şart uygulanır. İtiraz muayenesi sonucunda aıaç/araçlann reddine kaıar verilirse red kararının firm aya tebliğinden itibaren 20 günlük süre içerisinde firma tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ar aç/araç lam ı şartnameye

12 TÜRKKİZILAYİ l \ ; /v ; 1868, TÜ R K K IZILA Y I G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ \ r>i - ; V, İD A R İ ŞARTNAM E uyguıı olan yeni araç/araçlarla değiştirilmesi gerekir. Bu 20 günlük süre içerisinde araç/araçlar yenisi ile değiştirilmezse Türk Kızılayı cezalı süreyi uzatmaya ya da sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 20 g ü n lü k süre içerisinde firma tarafından araç/araçlar yenisi ile değiştirilirse, muayene araç/araçların şartnam eye uygun çıkmadığı araç/araçların reddedildiği hususunun firmaya bildirildiği tarih (tebliğ tarihi) ile firm a tarafından yeni aıaç/araçlann teslim tarihi arasında geçen süre bakımından m adde 10.2 de düzenlenen cezai şart uygulanır. Bir kez yapılan itiraz üzerine muayene edilen ve reddedilen araç/araçların yerine yenileri ile değişim yapılmışsa ve bu araç/aıaçlarda şartnameye aykırı çıkmışsa firmanın artık ikinci bir itiraz lıakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Türk Kızılayı firmaya şartnameye uygun yeni araç/araçları teslim etmesi için ikinci defa cezalı süre verebileceği gibi sözleşmeyi feshetm e hakkına da sahiptir. M ADDE 13: Ö D E M E SEK Lİ Söz konusu hizmetin bedeli, hizmetin gerçekleştiği her ay için, hizmetin alındığı ilgili Türk Kızılayı yapısı tarafından, uygun bulunduğu takdirde kontrol vizesine müteakip en geç 1 ay içerisinde ödenecektir. BU İŞ İÇ İN AVANS Y ER İL M E Z. M ADDE 14: FİY A T FA R K I İstekli tarafından ihale sonucunda nihai olarak teklif edilen fiyatlar esas alınmak kaydıyla, 2017 yılı O cak ayı ve sonrasında teslim edilecek a ra ç la r için, 2017 yılı Ocak ayından başlamak üzere araç teslim tarihinden önceki aylara ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenecek Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ortalaması yıllık toplam % 10'u geçm eyecek şekilde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde sözleşme fiyatlarına yansıtılacaktır. (Yıl içinde TÜFE Yİ-ÜFE ortalaması % 10'a ulaştığında, yılsonuna kadar %10 olarak kabul edilecektir.) TE SL İM T A R İH İ FİY A T FA R K I 2016 Ocak Şubat Mart Nisan _ 2016 Mayıs Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 2016 Kasım Aralık Ocak Şubat 2017 yılı ilk ay TUFE YI-UFE ortalaması

13 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME 2017 M art yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 Nisan 2017 yılı ilk tiç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 M ayıs 2017 yılı ilk dört ay TÜFE - Y İ-ÜFE ortalaması 2017 Haziran yılı i 1k beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2017 T emimiz 2017 yılı ilk altı ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Ağustos 2017 yılı ilk yedi ay TUFE ~ Yl-UFE ortalaması 2017 Eylül 2017 yılı ilk sekiz ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Ekini 2017 yılı ilk dokuz ay TÜFE - Y İ-ÜFE ortalaması 2017 Kasım 2017 yılı ilk on ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2017 Aralık 2017 yılı ilk onbir ay TÜFE - Y İ-Ü FE ortalaması 2018 Ocak 2017 yılı oniki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2018 Şubat 2017 yılı oniki ay yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 M art 2017 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Nisan 2017 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Mayıs 2017 yılı oniki ay yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Haziran 2017 yılı oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Temmuz 2017 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ağustos 2017 yılı oniki ay yılı ilk yedi ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2018 Eylül 2017 yılı oniki ay yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Ekim 2017 yılı oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Kasım 2017 yılı oniki ay yılı ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2018 Aralık 2017 yılı oniki ay yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Ocak 2018 yılı oniki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Şubat 2018 yılı oniki ay yılı ilk ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Mart 2018 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Nisan 2018 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Mayıs 2018 yılı oniki ay yılı ilk dört ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2019 Haziran 2018 yılı oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Temmuz 2018 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Ağustos 2018 yılı oniki ay yılı ilk yedi ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Eylül 2018 yılı oniki ay yılı ilk sekiz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Ekim 2018 yılı oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Kasım 2018 yılı oniki ay yılı ilk on ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2019 Aralık 2018 yılı oniki ay yılı ilk onbir ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2020 Ocak 2019 yılı oniki ay TUFE - Y l-u FE ortalaması 2020 Şubat 2019 yılı oniki ay yılı ilk ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Mart 2019 yılı oniki ay yılı ilk iki ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Nisan 2019 yılı oniki ay yılı ilk üç ay TUFE - YI-UFE ortalaması 12

14 TÜRKK1ZILAYI TU R K K IZ IL AYI G E N E L M UDURLUĞU İD A R İ ŞARTN A M E 2020 Mayıs 2019 yılı oniki ay yılı ilk dört ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2020 Haziran 2019 yılı oniki ay yılı ilk beş ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2020 Temmuz 2019 yılı oniki ay yılı ilk altı ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalaması 2020 Ağustos 2019 yılı oniki ay yılı ilk yedi ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Eylül 2019 yılı oniki ay yılı ilk sekiz ay TUFE - YI-UFE ortalaması 2020 Ekim 2019 yılı oniki ay yılı ilk dokuz ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2020 Kasım 2019 yılı oniki ay yılı ilk on ay TÜFE - YÎ-ÜFE ortalaması 2020 Aralık 2019 yılı oniki ay yılı ilk onbiı* ay TÜFE - Yİ-ÜFE ortalam ası * 2017 yılı içinde fiyat farkının % 10 u geçmesi durumunda, 2018 yılında uygulanacak fiya t farkının hesaplanmasında 2017 yılı oniki ay TÜFE-Yİ-ÜFE ortalaması % 10 olarak alınacaktır. Fiyat farkı hesaplaması /akip eden yıllar için de aynı şekilde yapılacaktn. Yukarıdaki tabloda belirtilen fiyat farkı, araçların teslim tarihinden itibaren, sözleşme süresi boyunca sabit fiyatım belirlemek için kullanılacak olup, araçlar teslim alındıktan sonra herhangi bir fiya t farkı uygulanmayacaktır, İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde "Taahhüdün tamamen ifasına kadar" vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resim ler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek iş bu m addede belirtilen dışında herhangi bir fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz. M ADDE 15: V E R G İ, R ESİM VE D İĞ E R M A SR A FLA R Teklif verenlerin ihaleye kadar yaptıkları masraflardan Türk Kızılayı mesul değildir. Ayrıca bu ihalenin yapılmasından ve sözleşmenin akdinden mütevellit her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. M ADDE 16: T Ü R K K IZ IL A Y I NIN Y E T K İSİ Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabii olmayıp, ihaleyi kısmen veya tam am en yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, ertelemekte, eksiltmelerde uygun bedeli saptam akta tam am en serbesttir. M ADDE 37: M Ü T E F E R R İK H Ü K Ü M L E R a) T ü rk Kızıl ayı* nca gerek görüldüğünde ilıale tarihinden eıı geç 4 İS GÜNÜ öncesine k a d a r tüm isteklilere yazılı bildirim de b u lu n m ak kaytbyla şartn am e esaslarında değişildik yapılabilir. b) Sözleşme düzenlenm esine gerek duyulm ayan hallerde işbu şartnam e ve ekleri sözleşm e yerine geçer. c) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. d) İdari ve Teknik Şartnam elere uygun olm ayan tek lif verilemeyecektir. e) İdari ve Teknik Şartname bir bütün olup, iki şartname arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. f) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir. g) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz.

15 TÜRKKIZILAY! { " : Ş 1868 \\ İt, ; TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ \ % -.r, 'u İDARİ ŞARTNAM E h) TÜRK KIZILAY! TARAFINDAN, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İH A LEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLM EYECEKTİR. i) İstekliler, varsa ihaleye ait Tekııik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk K ızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yap ılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır. j) İstekliler tarafından satın alınan şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir. M ADDE 18: İHALEDEN MEN EDİLM E DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlem lere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri teı eddiite düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etm ek, c) R ekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlem ek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etm ek, c) A lternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnam elerinde belirtilen şartlar dışmda, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale K urulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etm em ek, f) A lternatif teklif verebilme halleri dışmda, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnam enin 3. maddesinde ihaleye katılam ayacağı belirtilmiş olm asına rağm en ihaleye katılm ak, h) K uruluşun tüzel kişiliğine, her kadem e yönetici ve çalışanlarının m anevi şahsiyetine hakarette bulunmak, i) İsteklilerin pazarlık süreci tamamlandıktan soma, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğratmaya çalışmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili C um huriyet Savcılığı na 353 Sayılı K anunun 235. M addesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. M ADDE 19: İHALELERDEN YASAKLANM A DURUMLARI a) T aahhüdünü yerine getirirken K uruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyim ini K uruluşun zararına kullanmak, b) M ücbir sebepler dışmda, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirm em ek, c) Ü zerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşm e yapm am ak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya m edya yoluyla kam uoyuna haksız ve m esnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) Türk K ızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunm ak, f) Sözleşm e konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşm e sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırm ak veya teşebbüs etmek.

16 TÜRKKIZILAYI 1868 ş\ \J' \ T Ü R K K I Z İL A YI G ENEL M ÜDÜRLÜ ĞÜ V \ \ v \ \ v. İD ARİ ŞARTNAM E h fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatlar! irat kaydedilir, b ir yıl süre ile i hale fere kail lı m far ı yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet B aşsavcılığfna suç duyulusunda buîunııhır. M ADDE 20: D EV İR VE T E M L İK İstekliler işbu şartn am ed en doğan sorum luluklarını T ü rk Kızılay ı m n yazılı m uvafakati olm aksızın tam am en veya kısm en b ir başkasına devir, alacaklarını tem lik ve ciro edem ezler. M ADDE 21: İH T İL A FLA R IN H A L L İ İşbu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sullıen anlaşm a yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Ankara M ahkemeleri ve İcra Daireleridir.

17 T ÜRK K İ ZIL AY i / 1 \ \ : 1868 \\ 'P,. \ t.'j j) TÜRK KIZILAYI GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ \ V,;y İDARİ ŞARTNAM E Tarih: M ektup No: GEÇİCİ TEM İNAT MEKTUBU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuıumunuzca ihaleye çıkarılan... (ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan.....{istekli adı) nın ihale hüküm lerini yerine getirmek üzere verm ek zorunda olduğu geçici tem inat tutarı olan...(y alnız/... ) m... {Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin oıtaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutan ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunııza veya emrinize nakden ve tam am en ve talep tarihinden Ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğim izi...{banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e... (Banka adı) ve hesabma taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat m ektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elim ize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hüküm süz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun İsmi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek tem inat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durum unda; istekliler, tem inat m ektuplarım tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazm in tarihindeki T.C.M.B.D ö v iz Satış Kum üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 1 6

18 TÜRKKIZILÂY1 % -----: /, V 1868 V / TU R K K IZIL A Y I G EN EL M UDURLUGU - > & İD A R İ ŞARTNAM E \ (.:"f/r//-=: '' - f 'y. İŞ O R T A K L IĞ I BEYANNAM ESİ T ü rk Kızılayı Genel M ü d ü rlü ğ ü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı]... işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalm ası halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek T ü rk K ızılayı n a verilecektir. İş ortaklığım ızın pilot ortağı, işin bitim ine kadar / pilot ortağın adı] dır. Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, T ü rk Kızılayı tarafından pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz m üşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağım ızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, pilot ortak ya da tem silcisinin ortaklığımız nam ve hesabına ihalelere girmeye, pey ileri sürmeye tam yetkili olacağım, her birim izin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşm eden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorum lu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğum uz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşm enin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında T ü rk K ızılayı nın yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması ve/veya pilot ya da ortak şirketin herhangi bir nedenden dolayı tüzel kişiliğinin sona ermesi gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorum luluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğim, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Sıra No O rtağının adı ve soyadı/ticaret unvanı O rtak lık oranı T ebligat ad resi 1) 2) i 3) 1") PİL O T Ö ZEL O R T A K Ö Z E L O R T A K Ö Z E L O RTA K Ö Z E L O R T A K O RTA K İm za İm za İm za İm za İm za

19 TÜRKKIZILAY! TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜ R K K IZ IL A Yİ G EN EL M ÜDÜRLÜĞÜ İH A L E K URU LU B A ŞK A N L IĞ FN A T ürk Kızılayı tarafından yapılacak olan A R A Ç K İRALAM A H İZ M E T İ alım ihalesi tarihi olan taıihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kam u ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin K uruntunuz adına irat kaydedilm esini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İmza

20 TÜR i ARAÇ BÜTÇESİ ]ARAÇ SAYISI FATURA DÜZENLENECEK AY SAYISI ARAÇLARIN KULLANILMAYA 1 BAŞLANACAĞI i TARİHİ ADANA BİNEK TİPİ ANKARA BİNEK TİP ANTALYA BİNEK TİP DURSA BİNEK TİP , DİYARBAKIR BİNEK TİP DÜZCE BİNEK T İPİ ERZURUM BİNEK TİP , ESKİŞEHİR BİNEK TİP GAZİANTEP BİNEK T İPİ GENEL MERKEZ BİNEK TİP , İSTANBUL [ANADOLU) BİNEK TİP İSTANBUL (AVRUPA) BİNEK TİP İZMİR BİNEK TİP KAYSERİ BİNEK TİPİ r MALATYA BİN EK T İPİ , SAMSUN BİNEK TİP TRABZON BİNEK TİP VAN BİNEK TİP ADANA HAFİF TİCARİ ANKARA HAFİF TİCARİ 2 01, BURSA HAFİF TİCARİ DİYARBAKIR HAFİF TİCARİ ESKİŞEHİR HAFİF TİCARİ GAZİANTEP HAFİF TİCARİ İZMİR HAFİF TİCARİ S MALATYA HAFİF TİCARİ TRABZON HAFİF TİCARİ VAN HAFİF TİCARİ ADANA TİCARİ (DAĞITIM) , ANKARA TİCARİ (DAĞITIM) , ANTALYA TİCARİ (DAĞITIM) BURSA TİCARİ (DAĞITIM) DİYARBAKIR TİCARİ (DAĞITIM) DÜZCE TİCARİ (DAĞITIM) GAZİANTEP TİCARİ (DAĞITIM) İSTANBUL (Anadolu) TİCARİ (DAĞITIM) İSTANBUL (Avrupa TİCARİ (DAĞITIM) İZMİR TİCARİ (DAĞITIM) 1 01, SAMSUN TİCARİ (DAĞITIM) ADANA TİCARİ ( EKİP) S 01, ANKARA TİCARİ ( EKİP) ANTALYA TİCARİ { EKİP) BURSA TİCARİ ( EKİP) , DİYARBAKIR TİCARİ ( EKİP) DÜZCE TİCARİ ( EKİP} ESKİŞEHİR TİCARİ { EKİP) GAZİANTEP TİCARİ ( EKİP) İSTANBUL (AVRUPA) TİCARİ ( EKİP) so İZMİR TİCARİ { EKİP) KAYSERİ TİCARİ (EKİP) SAMSUN TİCARİ ( EKİP) SO VAN TİCARİ ( EKİP) GENEL MÜDÜRLÜK BİNEK TİP ULUSALAfET BİNEK TİP YERLEŞİM SİSTEMLERİ BİNEK TİP , MARMARA BÖLGE AFET BİNEK TİP , ULUSLARARASI PROGRAMLAR BİNEK TİP ALTINTEPE TİP MERKEZİ BİNEK TİP KAYSERİ HASTANESİ BİNEK TİP , KARTAL TIP MERKEZİ BİNEK TİP KAYSERİ HASTANESİ HAFİF TİCARİ A KARTAL TIP MERKEZİ HAFİF TİCARİ Söz konusu teslim merkeılerinin adres bilgileri sözleşme imza aşamasında verilecektir.

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen araçların sürücüsüz olarak kiralama hizmeti,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı, Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer)

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer) TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME. 1 En az 9 metrelik 0 Km Otobüs 1 (Bir) adet TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için kan bağışı toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere En Az

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Kan bağışı faaliyetlerinde kullanılmak üzere en az 9 metrelik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I İSTANBUL AVRUPA YAKASI YENİ BÖLGE BİNASI YAPILANDIRMA İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir]

BAŞVURU MEKTUBU. ... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] BAŞVURU MEKTUBU [İdare Adresi] [İşin Adı]... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [şehir] 1. [adayın/isteklinin adı] ı (bundan böyle Başvuran olarak anılacaktır) temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Tam Otomatik Ekstraktör teknik şartnameye göre kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Anti Serumlar teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın Ankara da, Etimesgut Yerleşkesinde ve Genel Müdürlükte bulunan yemekhanelerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda tabloda cins ve miktarı belirtilen (+4)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI NİTRİL VE VİNİL ELDİVEN İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın hizmetlerinde kullanılmakta olan Çekici, Yarı Römork ve Kamyonlar için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI NEVŞEHİR ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI NEVŞEHİR ŞUBESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Nevşehir Şubesince 1 adet otobüsün Kan bağışı alma otobüsüne dönüştürülmesi işi. işbu idari şartname ve eki olan teknik şartnameye göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Orta Akdeniz (Adana) Bölge kan Merkezi Müdürlüğü ne

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cins ve miktarları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı olan, Bağış Yönetimi Sisteminde kayıtlı altında bulunan bağışçılarımıza bilgilendirme ve bağış çağrısı yapılması

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARABÜK KAN BAĞIŞI MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT ve ELEKTRİK İŞLERİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l TÜRK I BATI KARADENİZ BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı