T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUZUREVLERİ YÖNETMELİĞİ (İzmir Büyükşehir Meclisi'nin tarih ve Sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç BİRİNCİ KISIM Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı İzmir Büyükşehir Belediyesi ne bağlı huzurevlerindeki hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esasları ve huzurevi personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmeliğin, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan muhtaç, yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ve yükümlü olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ne bağlı huzurevlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 inci maddesinin (v) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (a) bendi hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Belediye; İzmir Büyükşehir Belediyesi ni, b) Başkan; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı nı, c) Belediye Başkanlığı; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı nı d) Müdürlük; Huzurevi Müdürlüğü nü, e) Huzurevi; muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve sosyal/psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan sosyal hizmet kuruluşunu, f) Muhtaç yaşlı; 60 yaş ve üzerindeki sosyal veya ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişiyi, g) Sosyal yoksunluk; kişinin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam içinde bulunmaması halini, h) Ekonomik yoksunluk; kişinin günlük yaşamında temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için

2 gerekli maddi olanaklardan yoksun olması halini ifade eder. İKİNCİ KISIM Personelin Nitelik, Nicelik ve Sorumlulukları Madde 5- Huzurevinde sorumlu müdür, sosyal çalışmacı, psikolog, tabip, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, yaşlı bakıcısı ve diğer personel çalıştırılır. Huzurevi personelinin nitelik, nicelik ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir: a) Sorumlu Müdür: Huzurevinin amacına uygun olarak idari ve teknik tüm işlerini yürütmek, yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal/psikolojik ihtiyaçlarının sağlanmasında birinci derecede sorumludur. Psikoloji, sosyal hizmet veya sağlık alanında yüksek öğrenim yapmış kişiler sorumlu müdür olabilir. Bir kişi birden fazla huzurevinin sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz. b) Sosyal Çalışmacı: Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların incelemelerini yapmak, yaşlıların huzurevine alışması ve uyumunu sağlamak, yakınları ve toplumla ilişkilerini sürdürmek ve ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemekten sorumludur. Her 100 muhtaç yaşlı için bir sosyal çalışmacı görevlendirilir. c) Psikolog: Yaşlıların psikolojik incelemelerini yapmak, sorunlarını mesleki ilişkiler kurarak çözümlemeye çalışmak, zamanlarını değerlendirici faaliyetlere katkıda bulunmaktan sorumludur. Her 100 muhtaç yaşlı için bir psikolog görevlendirilir. d) Tabip: Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, yaşlıların sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmaktan sorumludur. Her huzurevi için en az bir tabip görevlendirilir. Tabibin iç hastalıkları uzmanı olması tercih edilir. e) Fizyoterapist: Yaşlıların tabip tarafından tesbit edilen fizyoterapiye ait tedavilerini yapmak ve izlemekten sorumludur. Her huzurevi için en az bir fizyoterapist görevlendirilir. f) Diyetisyen: Yaşlıların beslenmelerine dair hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Her huzurevi için bir diyetisyen görevlendirilir. g) Hemşire: Hemşire, tabibin yardımcısı olup, yaşlıları muayene ve tedaviye hazırlamak, ilaçları kullanmalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, yaşlıların her türlü temizlik ve bakımı ile huzurevinin genel temizliğini sağlamaktan sorumludur. Huzurevlerinde her 50 yaşlı için bir hemşire görevlendirilir. Bu görevlendirmede hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur. h) Yaşlı Bakıcısı: Bakıcılar, yaşlıların ve huzurevinin bakım ve temizlik hizmetlerini yürütmekten sorumludur. En az ilkokul öğrenimi görmüş olması şartı aranır. Her 15 yaşlı için bir yaşlı bakıcısı görevlendirilir. Bakıcıların görevlendirilmesinde hizmetin sürekliliği göz önünde bulundurulur. Yaşlı bakıcısının Yaşlı Bakıcısı Sertifası almış olması zorunludur. i) Diğer Personel: Huzurevinde iş hacmine göre teknik, idari ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için, büro elemanları, şoför, teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, terzi, berber, aşçı, bekçi ve diğer hizmetliler istihdam edilir. Bu personel huzurevi müdürlüğünce verilecek işleri yapmakla görevli ve sorumludurlar. ÜÇÜNCÜ KISIM

3 Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kuruluş Madde 6- Huzurevlerinde Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu, Sosyal Servis ve ilgili yasalar gereği mali işlerin gerekli kıldığı komisyon ve kurullar bulunur. Her kuruluşta ihtiyaca göre Belediye Başkanlığınca hazırlanacak standart kadro yönetmeliğinde belirtilen sayı ve niteliklere uygun olarak müdür, sosyal çalışmacı, tabip, diş tabibi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, teknisyen, teknisyen yardımcısı, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfından olmak üzere çeşitli personel istihdam edilir. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu Madde 7- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu müdür, sosyal çalışmacı, tabip, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve hemşireden oluşur. Birden fazla ihtisas elemanı olduğunda kendi aralarında bir temsilci seçilir. Kurula Huzurevi Müdürü, bulunmadığında vekili başkanlık eder. Kurul, raporlu ve izinli olanların dışındaki üyelerin katılımıyla üç ayda bir toplanır. Gerekli hallerde müdür, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurul toplantılarında alınan kararlar yazılı olarak Huzurevi Müdürlüğüne verilir. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu kararları her türlü denetimde görülmek üzere dosyalanır ve saklanır. Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun görevleri aşağıda belirtildiği gibidir: a) Huzurevinin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve yılda bir uygulamadan alınan sonuçları değerlendirerek raporlaştırmak ve Müdürlüğe sunmak, b) Yaşlıların gereksinim ve sorunlarını tartışmak, konuya ilişkin önerileri incelemek ve karara bağlamak, c) Hizmetin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları belirlemek, d) Huzurevi personelinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak ve uygulamak, e) Meslekler arası koordinasyon ve ekip çalışmasını sağlayıcı nitelikte işbirliği ve iş bölümü esaslarını saptamak ve Müdürlüğe sunmak, f) Hizmete ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kişi ve kuruluşlar ve üniversiteler ile yapılacak işbirliği esaslarını saptamak. Sosyal Servis Madde 8- Huzurevlerinde mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere sosyal çalışmacılardan ve psikologlardan oluşan bir Sosyal Servis kurulur. Servis, çalışmalarını müdür, bulunmadığı zaman vekilinin yönetiminde yürütür. Sosyal Servisin görevleri şunlardır: a) Yaşlının huzurevine kabulü ile gerekli bakım ve korunmasına ilişkin hizmetlerini yürütmek, b) Toplumla ilişkilerin ve gönüllü çalışmaların huzurevi amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini, çalışmaların bir program dahilinde uygulanmasını sağlamak ve yıllık çalışma raporları yapmak, c) Yaşlılara ilişkin psiko-sosyal programları, huzurevi ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek, d) Yaşlıların yakınları ve akrabaları ile olan ilişkilerini sağlamak, e) Yaşlıların resmi dairelerdeki bürokratik sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak,

4 f) Başvuru sahibi yaşlı yakınlarına danışmanlık ve yönlendiricilik yapmak, g) Yaşlılıkla ilgili konularda yaşlı, yaşlı yakını, personel ve özel hizmet alımı görevlilerine yönelik eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, h) Yaşlılık alanı ve kuruluşla ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak, i) Müdürlükçe geliştirilen standart formları doldurmak, sayısal veriler elde etmek, j) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek, k) Gizlilik ilkesine bağlı kalarak yaşlıya ilişkin tüm kayıtları tutmak, hazırlamak, dosyalamak, saklamak, hizmetin gerektirdiği tüm yazışma ve raporlaştırma işlemlerini sürdürmek, l) Yaşlılara ilişkin konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Sağlık Servisi Madde 9 Sağlık Servisi tabip, fizyoterapist ve hemşireden oluşur, gerekirse diş tabibi de dahil edilir. Servis sorumlusu tabip olup müdüre karşı sorumludur. Sağlık Servisi görevlileri yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personeli yönlendirir. Sağlık Servisinin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir: a) Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak, b) Yaşlıların genel muayenesini yapmak, hastalanması halinde teşhis ve tedavisini sağlamak, gerektiğinde hastaneye sevk etmek, hastanedeki durumunu izlemek, c) Yaşlıların yılda bir kere genel muayenelerini yapmak ya da yaptırmak, d) Huzurevinin olanakları dikkate alınarak yaşlıların günlük sağlık kontrollerini yapmak, e) Yaşlılık alanı ve huzureviyle ilgili mesleki araştırma ve incelmeler yapmak, gerektiğinde yayımlamak, f) Huzurevlerinin sağlık sarf malzemelerini sağlamak, korumak, gerekli kayıtları tutmak. g) Disiplin Kurulu işleyişinde gerekli olan raporlar ile mesleki çalışma raporlarını düzenlemek h) Huzurevi personeline sağlık hizmeti vermek, i) Yaşlılara ilişkin konularda müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Teknik Servis Madde 10- Teknik Servis teknisyen, teknisyen yardımcısı ve teknik işlerde görevlendirilen kaloriferci, tesisatçı, marangoz, boyacı vb. yardımcı görevlilerden oluşur. Servisin sorumlusu teknisyen olup müdür ya da görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Teknik Servisin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir: a) Huzurevi binasının tüm bölümlerinin teknik yönden günlük kontrollerini yapmak, eksikleri belirlemek, belirlenen eksiklikleri gidermek, b) Tüm makine ve tesisatın düzenli işleyişini sağlamak, bakımlarını yapmak ya da yapılması için ilgili birimlere bildirmek, c) Küçük onarımları zamanında yapmak, d) Onarım araç gerecinin düzenli kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

5 e) Yapılacak onarımlarla ilgili malzeme gereksinimini belirlemek, ilgili birimlere bildirmek, sarf edilen malzemenin kaydını tutmak, f) Bu işlemlerin yapılmasında diğer birimler ile işbirliği yapmak, g) Yönetimin verdiği teknik işleri yerine getirmek. Teknik servis tarafından gereken cihaz ve araçların üzerinde çalıştırma talimatları ile bakım ve kontrol formları asılı bulundurulur. Müdürün Görev ve Yetkileri Madde 11- a) Huzurevinin idari ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanlığı genelgelerine göre yürütmek, b) Huzurevlerindeki yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümünü sağlamak ve denetlemek, c) Huzurevinin çalışma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulatmak, d) Kurul ile servislerin çalışmalarının düzenli yürümesini sağlamak e) Hizmetiçi eğitim programlarının uygulanmasını ve personelin katılımını sağlamak f) Huzurevinin yıllık bütçe teklifini hazırlamak ve Belediye Başkanlığına sunmak, g) Huzurevinin çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını, alım-satım işlerini huzurevinin ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek, h) Huzurevinin personelinin özlük dosyalarının tutulmasını ve buna ilişkin her türlü işlemlerin günü gününe yürütülmesini sağlamak, i) Huzurevinin amacına uygun olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce geliştirilen kayıt ve standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve bunlara ilişkin istatistiki bilgileri belli zaman aralıkları ile ilgili mercilere göndermek, j) Ambar, ayniyat, depo ve yazı işlerini yürütülmesini sağlamak, huzurevi görevlilerinin süreli ve süresiz ayrılması ya da görevinin değişmesi halinde ayniyat sayım ve devir teslim işlerini genel hükümler içinde tamamlatmak, k) Her yıl sonunda huzurevinin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan sorunları kapsayan bir rapor hazırlayarak Belediye Başkanlığına sunmak, l) Huzurevlerine kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, başka huzurevlerine nakli yapılan, ölen yaşlıların kimliklerinin saptanarak kayıtlara işlenmesini sağlamak, m) Huzurevinin tahakkuk memuru olarak ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, n) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgeler uyarınca huzurevi personelinin tutum, davranış, kılık, kıyafet vb. özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak. Sosyal Çalışmacının Görev ve Yetkileri Madde 12- a) Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların sosyal incelemelerini yapmak, gerekli evraklarını hazırlamak ve kendi görüşü ile birlikte müdüre sunmak b) Yaşlının huzurevine alışması ve uyumunu sağlamak, uyumsuzluğu olan yaşlıların sorunlarını saptamak ve çözümü için diğer meslek elemanları ile işbirliği yapmak,

6 c) Sosyal Servis bünyesinde yaşlılara yönelik psiko-sosyal programların hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almak, d) Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesine yardım amacıyla Sosyal Kişisel Çalışma ve Sosyal Grup Çalışması yöntemleri aracılığı ile mesleki uygulamaları gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili gerekli raporları düzenlemek, e) Yaşlıların ilgilerine göre zamanlarını değerlendirici eğlence programları, geziler, elişleri, bahçe işleri vb. faaliyetler düzenlemek, f) Yaşlıların Huzurevi içinde ve dışında, yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerini düzenlemek ve geliştirilmesine yardımcı olmak, g) Huzurevinin çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak, gönüllülerin çalışmasını programlayıp izlemek, h) Huzurevinin amacına uygun konularda mesleki araştırma ve incelemeler yapmak, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmektir. Sosyal Çalışmacı bütün bu çalışmalarını diğer meslek elemanları ile ekip çalışması halinde Sosyal Servis bünyesinde yürütür. Psikologun Görev ve Yetkileri Madde 13- a) Huzurevine girmek için başvuran yaşlıların psikolojik incelemelerini yapmak, b) Yaşlıların huzurevi yaşantısından doğan uyum bozukluklarını saptamak, bu sorunları yaşlı ve yakın çevresi ile mesleki ilişkiler kurarak çözümlemeye çalışmak, c) Yaşlıların ruhsal özelliklerini ve huzurevindeki aşamalarını izleyerek gözlem ve bulguları içeren bir dosya tutmak, d) Huzurevi hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli mesleki incelemeler ve araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler toplamak ve değerlendirmek, e) Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, zamanlarını değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak. Psikolog bütün bu çalışmalarını diğer meslek elemanları ile ekip çalışması halinde Sosyal Servis bünyesinde yürütür. Tabibin Görev ve Yetkileri Madde 14- Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde müdüre karşı sorumlu olan tabibin görev ve yetkileri şunlardır: a) Huzurevinin sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık ekibinin görevlerini yapmasını sağlamak ve denetlemek, b) Yaşlıların periyodik sağlık kontrollerini yapmak ve her yaşlı için sağlık dosyası hazırlamak, c) Hasta yaşlılar ve personelin muayenelerini yapmak, hastaneye yatırılması gerekenlerin sevkini sağlamak ve izlemek, d) Huzurevinin ihtiyacı olan ilaçların temini ile kullanılması ve korunmasını sağlamak, e) Görevi ile ilgili araç gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak, f) Huzurevi personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını ve diğer sağlık personelinin görevlerini yapıp yapmadığını kontrol etmek,

7 g) Kendi alanında yönetimin uygun göreceği konularda ve zamanlarda personel ve yaşlılara seminer ve konferanslar düzenlemek, h) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak. Diş Tabibinin Görev ve Yetkileri Madde 15- Gerektiğinde sağlık servisine dahil edilen diş hekimi sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde tabiple işbirliği halinde çalışır. Müdüre karşı sorumlu olan diş tabibinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yaşlıların periyodik diş kontrollerini yapmak, sonuçları gösterir kayıtları tutmak, b) Yaşlılar ve personel ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş sağlığı kontrolleri ve diş tedavilerini yapmak, hastanede tedavisi gerekenlerin sevkini sağlamak ve izlemek, c) Görevi ile ilgili araç ve gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak, d) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak. Fizyoterapistin Görev ve Yetkileri Madde 16- Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde tabip ve diğer sağlık personeliyle işbirliği yapan ve müdüre karşı sorumlu olan fizyoterapistin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yaşlıların tabip tarafından tespit edilen fizyoterapiye ilişkin tedavilerini yapmak, izlemek, yaşlıların tedavileri huzurevi imkânlarıyla gerçekleşmediğinde hastaneye sevkine yardımcı olmak ve izlemek, b) Uzman tabip tarafından görülüp, tedavi şekli tespit edilen hasta yaşlılara fizik tedavi araçlarını, tıbbi egzersizleri uygulamak ve masajlarını yapmak, c) Tedaviye alınan yaşlıların kayıtlarını tutmak, d) Görevi ile ilgili araç ve gerecin sağlanması için teklifte bulunmak, mevcut araçları korumak ve hizmete hazır halde bulundurmak, e) Yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen diğer görevleri yapmak. Diyetisyenin Görev ve Yetkileri Madde 17- Gıda maddelerinin kabulünde oluşturulan muayene komisyonunun tabii üyesi olan ve görevlerinde müdüre karşı sorumlu olan diyetisyenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Yaşlıların beslenmelerine ilişkin program ve cetvellerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, b) Hasta yaşlıların beslenmesinde tabibin öğütlerine göre yemek listesini hazırlamak, c) Mutfakta hazırlanan yemeklerin kalite ve ısılarının bozulmadan servise gelmesini ve yaşlılara dağıtılmasını saplamak, d) Günlük tabelaya göre çıkan ya da bağış olarak gelen yemek ve gıda maddelerinin numunelerinin hijyen şartlarına göre uygun yerde 24 saat kavanozlarda korunmasını sağlamak, e) Yemek servis bölümünün ve mutfağın hijyen şartlarına uygun olmasını, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak,

8 f) Huzurevine satın alınan yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde, teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelerinin uygun olup olmadıklarının denetlenmesinde yardımcı olmak, depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme şartlarına göre hazırlanmasını sağlamak, yiyeceklerin saklanması ve korunmasında uygulanacak beslenme kurallarını görevlilerle birlikte yürütmek, g) Özel gün ve geceler için planlanan beslenme ile ilgili görevleri yürütmek, h) Mutfak personelinin çalışma gün ve saatleri ile çalışma yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde yönetime yardımcı olmak. Hemşirenin Görev ve Yetkileri Madde 18- Tabip, diş tabibi ve fizyoterapistin yardımcısı ve revirin yönetimi, ilaçların korunması ve kullanılmasında sorumlu olan hemşirenin görev ve yetkileri şunlardır: a) Hasta yaşlıyı dinlemek, gerektiğinde tabibe bildirmek, yaşlıyı muayene ve tedaviye hazırlamak, b) Hasta yaşlıların tedavileri için gereken bütün kayıt, bakım, tedavi ve diğer uygulamaları tabibin tarifine göre yürütmek, c) Yaşlıların gerekli ilaçları kullanmalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirtilerek kaydedip imzalamak, d) Yaşlıların ve odaların genel temizliğini sağlamak, e) Yaşlıların yatak, çamaşır ve vücut temizliğinden (saç tuvaleti, el-ayak tırnaklarının temizliği, yaşlı yataklarının yapılması ve düzeltilmesi vb.) sorumlu olmak ve gördükleri noksanlıkları bizzat gidermek, f) Diyetisyenin bulunmadığı zamanlarda yemek servis bölümünün ve mutfağın hijyen şartlarına uygun olmasını, mutfak personelinin gerekli temizliğe uymasını ve eğitimini sağlamak. Ayniyat Mutemedinin Görevleri Madde 19- a) Huzurevinin ayniyat işlerini (döner sermaye hariç) mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak, b) Ayniyat kayıt, defter ve belgelerini saklamak, c) Ambar ve depo memuru yoksa, ambar ve depo memuru görevini yapmak, d) Ambar işlemlerini kontrol etmek, e) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak, f) Saymana ayniyat hesabını vermek, Ayniyat mutemedinin izinli olarak görevinden ayrılması halinde bu görev müdürce huzurevinin kefalete tabi memurlarından birine verilir. Ambar ve Depo Memurunun Görevleri Madde 20- a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak, b) Ambara giren malzemelerin kaydını tutmak, muhafaza etmek ve bunları yangın ve çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendilerinin alamayacakları koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek, tekliflerde bulunmak, c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

9 d) Ambara giren malzeme ve malları tasnif etmek ve iyi bir şekilde muhafaza etmek, e) Ambardaki malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı isteğine dayanan alındı karşılığında ilgililere vermek, f) Gelen ve satın alınan malları muayene komisyonuna muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek, g) Ambardan sevk edilecek mal ve malzemenin sevk belgelerini düzenlemek, h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunu sağlamak, i) Emanet eşya deposuna konulacak eşyaları muhafaza etmek, j) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli belgeleri düzenlemek, kayıtlardan çıkarılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek, k) Sayman ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak, l) Ambar ve depo memurunun görevden ayrı kaldığı hallerde ayniyat saymanı hakkındaki esaslar uygulanır. m) Ambar ve depo memuru ayniyat saymanının mutemedidir. Ayniyat, ambar ve depo memurları ayniyat ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Satın Alma Memurunun Görevleri Madde 21- Huzurevinde görevli memurlardan birisi Müdür tarafından Satın Alma Memuru olarak görevlendirilir ve aşağıda belirtilen görevleri yürütür. a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak Huzurevi Müdürünün emirlerine göre satın alma ile ilgili işlemleri yapmak, b) Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde elinde bulunan avanstan ödemek suretiyle satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapmak, avansın usulü dairesinde mahsubunu yaptırmak, c) Alımı kendisine emredilen malları ayrıntıları ile ayrı bir deftere kaydetmek, İaşe Memurunu Görevleri Madde 22-Huzurevinde görevli memurlardan birisi Müdür tarafından İaşe Memuru olarak görevlendirilir. Diyetisyene, diyetisyen yoksa Huzurevi Müdürüne bağlı olarak çalışır ve aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a) Yaşlılara, tabip ve diyetisyen tarafından yazılan rasyon cetvellerini toplamak b) Yemeğe hakkı olan personelin mevcudu ve çalışma sistemine göre kahvaltı ve yemek öğünlerini dikkate alarak personel rasyonunu hesaplamak suretiyle günlük tüketim maddeleri tabelasını düzenlemek, Huzurevi Müdürünün tayin ettiği saatte kontrol için diyetisyene vermek. Diğer hizmet görevlileri Madde 23- Huzurevinde görevli teknisyen, teknisyen yardımcısı, şoför, aşçı, bahçıvan, yaşlı ve çocuk bakıcısı, çamaşırcı, ütücü, odacı, bulaşıkçı ve diğer personel huzurevi idaresinin verdiği her çeşit işi görür ve sorumluluğu taşır. DÖRDÜNCÜ KISIM Genel Olarak Huzurevi Bölümleri

10 Madde 24- Her Huzurevinde binanın fiziksel şartlarına ve İmkânlarına uygun olarak yatak odaları, oturma salon ve köşeleri ile sosyal amaçlı salonlar, yemekhane, mutfak, yaşlı mutfağı, revir, banyo, çamaşırhane ve depo ile diğer bölümler bulunur. Bu bölümler huzurevinin fiziksel şartları ve imkanları göz önünde tutularak Yönetmelikte belirtilen standartlar çerçevesinde döşenir. Bu bölümler ve yaşlı odaları haşerelere karşı düzenli olarak yaşlı ve yiyeceklere zarar vermeyecek şekilde belirli aralıklarla ilaçlanır. Pencere ve kapılarda haşereler için önlem alınır. Yatak odaları Madde 25- a) Yatak odalarının huzurevlerinin bulunduğu iklim koşulları, fiziki şartları ve imkânlar dikkate alınarak ev ortamına sahip bir şekilde döşenmesine özen gösterilir. b) Her yaşlıya tek kişilik karyola, bir etajer, gardrop, bir koltuk veya sandalye verilmesi esastır. Her odada yaşlıların rahat hareket etmelerini engellemeyecek ölçülerde bir masa bulundurulur. c) İmkânlar ölçüsünde ve çevre koşulları göz önüne alınarak karyola, etajer ve gardropların ahşap malzemeden olması tercih edilir. Oturma Salon ve Köşeleri Madde 26- a) Bu salonlar yaşlıların oturup sohbet edebilecekleri, gazete, dergi vb. okuyabilecekleri, televizyon izleyebilecekleri, satranç, dama, tavla vb. oynayabilecekleri şekilde düzenlenir. b) Huzurevinin antre, merdiven başları vb. uygun yerlerinde küçük gruplar halinde oturup dinlenebilecekleri oturma köşeleri düzenlenir. c) Oturma salon ve köşeleri ev ortamı şeklinde döşenir. Sosyal Amaçlı Salonlar Madde 27- Huzurevinin olanakları ölçüsünde yaşlıların zamanlarını değerlendirme faaliyetlerini sürdürebilecekleri salon veya odalar düzenlenir. Yemekhane Madde 28- a) Yemekhane, yaşlıların toplu olarak yemeklerini yiyebilecekleri şekilde düzenlenir. b) Tabak, kaşık, çatal ve diğer yemek malzemeleri yemekhanede bulunan kapalı dolaplarda temiz ve düzenli şekilde korunur, c) Masaların temiz, düzenli ve örtülü bulunmasına özen gösterilir, d) Pencerelerde tül ve perde bulunur ve rahat ve huzurlu yemek ortamı sağlanır. e) Yaşlıların yemekhaneye temiz, düzgün giyimli gelmeleri ile yemek sonrası temizliklerini yapabilmeleri için gerekli olanaklar ve bu konuda görevlilerin yardımı sağlanır. Mutfak Madde 29- a) Mutfak duvarları ve yerleri kolay temizlenebilir nitelikteki inşaat malzemesi ile kaplanır. b) Mutfakta yemek pişirmede kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde dolaplarda korunması sağlanır. c) Sebze ve meyveler ile bulaşıkların yıkanması için ayrı ayrı yerler düzenlenir.

11 d) Yemek pişirmede ve serviste kullanılan araç gereçler sağlığa zarar vermeyecek malzemeden seçilir. e) Mutfakta günlük kuru erzak, sebze, meyve, ekmek, et, temizlik malzemesi vb. malzemelerin korunması için malzemelerin cinsine uygun nitelikte ayrı dolaplar bulunur. f) Etlerin doğrandığı et tezgahı ve kıyma makinesi işin bitiminden sonra temizlenip tuzlanarak üstü kapatılır. g) Mutfak her gün belirli aralıklarla yıkanır, sürekli temiz ve düzenli olması sağlanır. Haşerelere karşı belirli aralıklarla ilaçlama yapılır. h) Yemek kokularının bina içine dağılmasını önlemek için gerekli havalandırma düzeneği sağlanır. i) Mutfak personelinin görevlerine uygun şekilde her zaman temiz olmaları ve düzenli giyinmeleri sağlanır. j) Mutfak personelinin altı ayda bir portör muayenesi ve genel sağlık kontrolü yaptırılır. k) Soğukta korunması gerekli et, sebze, meyve vb. yiyecekler ile bağış gelen yiyeceklerin korunması için ihtiyaca uygun soğuk hava deposu bulundurulur. Yaşlı Mutfağı Madde 30- a) Yaşlı katlarında, yaşlıların istedikleri zaman çay, kahve vb. pişirebilecekleri, bulaşıklarını yıkayabilecekleri ufak bir mutfak bulunur. b) Yaşlı mutfaklarında ocak, evye, buzdolabı vb. ile araç gereçlerin konulacağı raf ve dolaplar hareketi engellemeyecek şekilde yerleştirilir. c) Yaşlı mutfaklarının sürekli temiz ve düzenli olması, haşerelere karşı belirli aralıklarla ilaçlanması sağlanır. Revir ve Tecrit Odası Madde 31- a) Her Huzurevinde bir revir ve burada gerekli tıbbi araç ve gereçler ile yeteri kadar hasta yatağı bulunur. b) Hastalanan yaşlılar revir kısmına alınır ve tedavileri burada sağlanır. c) Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri tabibin emirleri doğrultusunda hemşire tarafından yürütülür. d) Revirin sağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak korunur ve her zaman hizmete hazır halde bulundurulur. e) Revirde protokol ve hasta kabul defteri ve hasta tedavi defteri tutulur, ilaç kullanımıkaydedilir. f) Revirde kalanlar için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini, yapılan tedavi şekillerini ve ilaçları gösteren müşahede kaydı tutulur ve tedavi sonrası yaşlının sağlık dosyasına konur. g) Revir yeteri kadar aydınlık olmalı, duvar ve yerleri temizlenebilir nitelikte olmalı, yeterli havalandırma ve ısıtma sağlanmalıdır. h) Bulaşıcı hastalık durumunda, hasta yaşlıları tecrit etmek üzere bir tecrit yeri bulunur.

12 i) Tecrit yerinde tabibin uygun gördüğü araç ve gereçler bulundurulur. j) Huzurevinde tabibin sorumluluğu altında kullanılmak üzere revirde ya da gerekli görülen yerlerde ilaç ve ilk yardım dolabı bulundurulmalıdır. k) İlaç ve ilk yardım dolabında kullanılacak ilaçlar ve malzemeler (kazalar, zehirlenme, böcek sokması vb. ) acil durumlar dikkate alınarak tabip tarafından ihtiyaca göre temin edilir ve korunur. l) Kullanım tarihi geçen ilaçlar tutanak ile saptanır. Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli işlem yapılır. Emanet Eşya Deposu Madde 32- Yaşlıların odalarında saklayamadıkları fazla eşyaları için huzurevinin uygun bir yeri emanet eşya deposu olarak düzenlenir. İçinde raf ya da dolapların bulunduğu bu odanın işleyişi depo memurunun ya da müdürün görevlendireceği bir personelin sorumluluğundadır. Eşyalar cins ve miktarının yazılı olduğu bir tutanak karşılığında teslim alınır, teslim edilir. Kat Banyoları Madde 33- a) Yaşlıların müşterek kullanımı için katlardaki mevcut banyoların giriş kısmında soyunup, giyinmeleri, banyo sonrası dinlenebilmeleri için tercihen vinleks kaplı kanepe ve askılar bulunmalıdır. Ayrıca yaşlıların müşterek kullanabilecekleri malzemenin konulacağı dolap, hareketi engellenmeyecek şekilde ufak bir masa ya da komodin bulundurulmalıdır. Duvarlara tutamaklar yaptırılmalıdır. b) Banyo kısmında muslukların önündeki oturaklar hijyen şartlarına uygun ve tercihen sabit olmalıdır. c) Katlarda ya da kat banyolarının uygun yerinde yaşlıların ufak tefek çamaşırlarını yıkabilecekleri bir çamaşır yıkama evyesi, olmadığı takdirde bir boy plastik çamaşır leğeni bulundurulmalıdır. Bu çamaşırlarını kurutabilecekleri duvardan duvara çekas tipi asacak yerler sağlanmalıdır. Tuvalet ve Lavabolar Madde 34- Tuvalet ve banyolarda tutunma ve havlu asma rafları bulundurulmalıdır. Tuvaletler erkek ve kadın yaşlılar için ayrı olmalı, üzerlerinde erkek ve kadınlara aidiyeti belirtilmelidir. İhtiyaca göre yaşlıların kolay el ve ayak yıkama ve abdest alabilmelerini sağlayacak biçimde ayak yıkama evyeleri düşünülmelidir. BEŞİNCİ KISIM Disiplin Hükümleri Disiplin Kurulu Madde 35- Disiplin işleri huzurevinde oluşturulacak Disiplin Kurulu tarafından yürütülür. Disiplin Kurulu, Müdürün başkanlığında doktor, sosyal çalışmacı ve psikologlar arasından seçilecek birer temsilci ile o yaşlıdan sorumlu servis hemşiresinden oluşur. Kurul yaşlıdan alınan savunmanın da yer aldığı yaşlı dosyasını değerlendirir, gerektiğinde olayla ilgili personel ve/veya yaşlıların görüşüne başvurulur. Kurul oy çokluğu ile karar alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki olarak değerlendirilir. Karara katılmayan üye muhalefet şerhi düşebilir. Yeterli ihtisas elemanı bulunmadığı takdirde Disiplin Kurulu başkanının uygun göreceği personelden seçilerek oluşturulur. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 36- Disiplin Kurulunca, huzurevi hizmetlerini gereğince yönetmeyi güçleştiren, huzurevinin huzur ve sükûnunu, çalışma düzenini bozan fiilleri işleyen ve Yönetmelikle ve yönetimce konulan kurallara uymayan yaşlılara ceza verilir. Disiplin kurulu, fiilin niteliğine göre Uyarma, Oda, kat ve blok değiştirme, Huzurevinden çıkarma cezalarından birini verir.

13 Uyarma Madde 37-Yaşlıya davranışlarda daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: (a) Temizlik kurallarına uymamak, kılık ve kıyafetine dikkat etmemek, (b) Diğer yaşlılarla ve personelle geçimsiz olmak, (c) Gerçeğe dayanmayan şikayet ve başvuruda bulunmak, (d) Görevli personelin işini yapmasını engelleyici davranışlarda bulunmak, (e) İzinsiz huzurevini terketmek, (f) Ahlak dışı davranışlarda bulunmak, (g) Huzurevi içinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmak ya da alkollü olarak huzurevine girmek. Oda, Kat ve Blok Değiştirme Madde 38-Yaşlının kendi isteği dışında, oda, kat ya da blokunun değiştirilmesidir. Bu durum kendisine yazı ile bildirilir. Bu cezayı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: (a) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve davranışları iki kez tekrarlamak (b) Diğer yaşlılara kötü muamelede bulunmak, (c) Ateşli silah ve tehlikeli görülen alet bulundurmak, (d) Huzurevi personeline haksız ve kötü muamelede bulunmak, (e) Huzurevi araç, gereç ve eşyasına kasıtlı olarak zarar vermek, (f) Ahlak dışı davranışlarda bulunmak, (g) Dilencilik ve hırsızlık yapmak, (h) Huzurevi yönetimi hakkında kasıtlı yayın yaptırmak, huzurevi aleyhinde resmi makamları gereksiz taciz etmek, huzurevi görevlileri ve yaşlıları hakkında asılsız ve onur kırıcı haber yapmak, (i) Dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar ve zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak. Huzurevinden Çıkarma Madde 39-Yaşlının bir daha huzurevine alınmamak şartı ile çıkarılmasıdır. Bu cezayı gerektiren fiiller ve haller şunlardır: (a) İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin sükun ve çalışma düzenini bozmak, işi engellemek ve bu amaçlarla toplu harekette bulunmak ya da başkalarını tahrik ve teşvik etmek ya da yardımda bulunmak, (b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant, vb. dağıtmak, bulundurmak ya da bunları huzurevinin herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek, (c) Devletin itibarını düşürecek ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı davranmak,

14 (d) Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle daha önce iki kez uyarı ve iki kez oda, kat, blok değiştirme cezası uygulandığı halde davranışında ısrar etmek, (e) Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, diğer huzurevi sakinlerine ve personele karşı şiddet kullanmak, (f) Huzurevinde üç kez oda, kat, blok değiştirme cezası almak, (g) Doktor raporu ile akıl hastalığına yakalandığı tespit edilip diğer kişilerin (yaşlı, personel, ziyaretçi) can güvenliğini tehdit etmek (h) Türk Ceza Kanunu uyarınca ağır hapis ve hapis cezasını gerektiren fiilleri işlemek ve fiileri işlediği mahkemelerce hüküm altına alınmak Cezaların Uygulanması Madde 40 -Yaşlıya disiplin kurulu kararına dayanarak verilecek cezalardan uyarma ile oda, kat, blok değiştirme cezaları Huzurevi Müdürlüğünce uygulanır. Disiplin kurulunca yaşlılar hakkında Huzurevinden çıkarma kararının alınması halinde karar bir hafta içersinde olay dosyası ile birlikte son karar mercii olan Belediye Başkanlığına gönderilir. Belediye Başkanının onayı ile yaşlı huzurevinden çıkarılır. Çıkarılma kararının tebliğinden itibaren yaşlıya 15 (onbeş) gün süre verilir. Başkanlık Onayı ile çıkarılan yaşlı huzurevine tekrar alınmaz. ALTINCI KISIM Hizmet ve İşleyiş Huzurevine Kabul Şartları Madde 41- Huzurevlerine kabul edilecek yaşlılarda aranacak nitelikler: a) 60 ve daha yukarı yaşlarda olmak, b) Günlük yaşama faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi) bağımsız yapabilecek nitelikte olmak, c) Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak, d) Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı bulunmamak, e) Ruhsal sağlığı yerinde olmak, f) Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip bulunmamak, g) Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak, h) Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak. Huzurevine Girmek İçin Başvurulan Merciiler Madde 42 - Huzurevine girmek isteyenler Huzurevi Müdürlüğüne veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı na bir dilekçe ile başvuruda bulunabilirler. Müracaatta bulunan yaşlı yer olmaması durumunda, talebi doğrultusunda oluşturulan müracaat listelerine alınarak tarih sırası, sosyal-ekonomik durumu (huzurevinde çalışan uzman kişilerce hazırlanan sosyal inceleme raporu doğrultusunda) gözetilerek çağrısı yapılır. Çağrı, yaşlının iletişim adresi olarak müracaat sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü çağrı göndermek suretiyle yapılır. Huzurevine Yaşlı Kabulünde İzlenen Yol Madde 43- Başvuruya ilişkin düzenlenmesi gereken belgeler: a) Dilekçe, b) Sağlık Raporu (yaşlının bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı bulunmadığını, ruhsal dengesinin yerinde olduğunu, alkol ve uyuşturucu madde bağlantısı olmadığını kanıtlayan raporları

15 kapsar. Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde Huzurevine girmesinde sakınca yoktur ibaresi yer almalıdır), c) T.C. Kimlik Numarası beyanı, d) Sosyal ve Ekonomik durumunu gösterir rapor, e) Ücretli kalacaklardan kurum ücretini ödemeyi üstlenen kişi adına düzenlenmiş taahhütname (yüklenme senedi), f) Sosyal İnceleme Raporu, g) Savcılıktan ve emniyetten alınacak iyi hal kağıdı. Yaşlı Kabulü Madde 44- Huzurevine aşağıdaki esaslar dahilinde yaşlıların kabulü yapılır. a) Huzurevine kabul edilecek her yaşlı için sosyal çalışmacılar tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporunda, yaşlının sosyal ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra, huzurevine girme nedenleri, huzurevi bakımına uygun olup olmadığı, öncelikle alınmasının gerekip gerekmediği nedenleri ile belirtilir. Sosyal inceleme raporunun, yaşlının ikametgâhında incelenmesi sonucu düzenlenmesine dikkat edilir. b) Sosyal inceleme raporu ve tamamlanan diğer evrakları ile değerlendirilmesi yapılan yaşlılar, Müdürün onayıyla huzurevine alınır ya da istekleri reddedilir. c) Huzurevine kabul edilecekler arasında ırk, renk, cinsiyet, dil, din, tabiyet, siyasi düşünce,felsefi inanç, sosyal köken ve servet yönünden hiçbir ayrım yapılamayacağı gibi geçmişteki mahkûmiyetleri de göz önüne alınmaz. Yaşlının Kendi İsteğiyle Huzurevinden Ayrılması Madde 45-Bir başka yerde yaşamını sürdürmek isteyen yaşlı dilekçe vermesi ve bakım ücreti borcu bulunmaması durumunda huzurevinden ayrılabilir. Kendi isteği ile ayrılan yaşlının tekrar sıra beklemek koşulu ile yeniden müracaatı mümkündür. Yaşlının Huzurevini Terk Etmesi Madde 46-Huzurevini izinsiz terk eden yaşlının yakınlarına ve ilgili makamlara bilgi verilir. Yerinin belirlenmesi durumunda yaşlıya yazılı bildirim yapılır. 10 (on) gün içerisinde Müdürlük ile iletişime geçmemesi durumunda Başkanlık Onayı ile çıkışı yapılır. Yaşlının yerinin belirlenememesi durumunda kuruluşu terk ettiği tarihi takip eden birinci ayın sonunda yine Başkanlık Onayı ile çıkışı yapılır. Kalan eşyaları varsa bir heyet aracılığı ile tespiti yapılarak tutanak altına alınan eşyalar 15 (onbeş) gün süre ile emanet eşya deposunda korunur. Bu sürenin sonunda yaşlı eşyaları için hak iddia edemez. Yaşlının vefatı durumunda Madde 47-Yaşlının vefatı durumunda yapılacak işler şöyle düzenlenmiştir: a) Ölüm belgesi düzenletilir. b) Yaşlının yakınlarına haber verilir ve cenaze teslim edilir. c) Yakınları bulunmayan ya da yakınları cenazeyi kaldıracak durumda olmayanların cenazeleri teçhiz, tekfin ve defin işleri usulüne uygun olarak yapılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilir. d) Tıbbi ve adli sakıncaları olan cenazenin yakınlarına teslimi mer'i usullere göre yapılır. e) Kuruluşta vefat eden yaşlının nüfus cüzdanının aslı, yoksa örneği iliştirilerek üç nüsha düzenlenen ölüm tutanağının iki nüshası Nüfus Müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası yaşlı dosyasına konur.

16 Vefat Eden Yaşlının Eşyaları Madde 48-Yaşlının üzerinde, odasında, dolabında, emanet eşya deposunda emanet para kasasında bulunan eşyaları bir heyet aracılığı ile tespit edilerek tutanağa bağlanır. Heyet psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire, servis personeli arasından seçilecek en az üç kişiden oluşur. Tutanak altına alınan tereke ilgili Sulh Hukuk Hakimliğine yaşlının kimlik bilgileri, var olan yakınlarının isim ve adresleri ve bulunuyor ise vasiyetnamesinin eklendiği bir yazı ile teslim edilir. Yaşlıya ait özel eşyalar (giyim, fotoğraf, mobilya vs. ) yakınlarının alması için (en fazla bir ay süreyle) emanet eşya deposunda korunur ve tutanak ile yakınlarına teslim edilir. Sağlığında yazılı ve imzalı olarak kuruluşa bağışladığını bildirdiği eşyalar hariç, vefat eden yaşlının hiçbir eşyası Huzurevi Müdürlüğünce alıkonulamaz. Ücret Durumu Madde 49- Huzurevi yaşlılarından alınacak aylık bakım ücreti, oda, yatak, yemek ve bakım vb. Giderlerini kapsar. Huzurevinde ücrete ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir: a) Huzurevlerinde ekonomik gücü yerinde olmayan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ya da kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olup da yükümlülerin ekonomik gücü yeterli olmayan yaşlılar ücretsiz; ekonomik gücü yerinde olup da sosyal yoksunluk içinde bulunan ise ücretli olarak kabul edilir. b) Huzurevine ücretli statüde kabulü yapılan yaşlının, aylık bakım ücretini ödeyememesi durumuna istinaden Yüklenme Senedi istenir. Yüklenme senedi, yaşlının aylık bakım ücretini ödeyememesi halinde aylık bakım ücretini ödemeyi taahhüt eden bir yakını tarafından doldurularak imzalanır. c) Huzurevine başvuran yaşlılar oda tercihini tek kişilik ve çok kişilik seçenekleri arasından yapar. Tek kişilik odaları sadece ücretli statüde başvuru yapabilen yaşlılar tercih edebilir. d) Başvuru sırasında tercih edilen oda tipi (çok kişilik ya da tek kişilik), yerleşme sonrasında değiştirilemez. Başvuru sahibi giriş aşamasında huzurevi kurallarına uyacağına ilişkin imzaladığı taahhütname ile de bu kuralları peşinen kabul ettiğini beyan eder. e) 1005 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca İstiklal Madalyası verilerek maaş bağlanan kişiler, bu gelirlerinden başka hiçbir yerden aylık ve geliri olmamak şartıyla varsa eşleriyle birlikte huzurevinde ücretsiz olarak kalabilirler. fe) Huzurevlerinde bulundukları sırada olağanüstü bir nedenle gelir ve varlıklarını kaybedenler ve kendilerine kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ya da olup da yükümlüsünün ekonomik durumu yeterli olmayan ve bu durumu doğrulayan ve çok kişilik servislerde kalan yaşlılar hakkında düzenlenecek sosyal inceleme raporuna dayanılarak, huzurevi hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmeleri sağlanır. Tek kişilik odada ücretli olarak kalan yaşlıların ücret statülerinde değişiklik yapılmaz ancak çok kişilik servislerde kalmayı talep etmesi halinde, yaşlıdan dilekçesi alınarak uygun yer olması durumunda çok kişilik odada kalabilmesi sağlanır. Tek kişilik odada kalıp, çok kişilik odaya geçiş yapmak istemeyen ve aylık bakım ücretini ödemeyen yaşlı içinse 50. Madde, c bendi hükümleri gereğince işlem yapılır. f) Huzurevine ücretsiz kabul edildikten sonra ücretlerini ödeyecek kadar mal ve geliri bulunduğu anlaşılanlar hakkında gerekli işlem uygulanmak üzere, konu Başkanlık Makamı na intikal ettirilir. Yaşlının gelir sahibi olduğu tarihten itibaren yapılan masraflar kendilerine ödettirilir ve bakım ücretliye dönüştürülür. Kararı kabul etmeyenler ise Başkanlık onayı ile huzurevinden çıkartılırlar ve tahakkuk yapılan borç haciz yoluyla yaşlıdan alınmak üzere hukuki süreç başlatılır. g) Yaşlılardan, huzurevine ilk kabullerinde, kaldıkları oda ücretinin bir aylık tutarı kadar depozito alınır. Herhangi bir nedenle huzurevinden ayrılmaları ve ölümleri halinde borçları varsa mahsup edilerek kalanı iade edilir. Ücret Tahsili Madde 50-

17 Yaşlı aylık bakım ücretlerinin tahsiline dair unsurlar aşağıda maddelenmiştir. a) Huzurevlerinde her mali yılda belediye meclisince tespit edilen ücretler üzerinden yaşlıların yatak ve bakım masrafları her ayın ilk iş günü tahakkuk edilir. Oda ücret hesabına, oda değişikliklerinin yanı sıra yaşlının odasında kullandığı elektrikli cihazlar ile refakatçi yemek ücreti de gün hesabına göre yansıtılır. Yaşlılara verilecek tahakkuk fişi ile hali hazırdaki durumlarına göre ödeyecekleri oda ücreti kendilerine tebliğ edilir. b) Huzurevinde ücretli olarak kalmakta olan yaşlılar kendilerine tebliğ edilen aylık bakım ücretini tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadırlar. Vade tarihi geçmiş ödemeler için günlük gecikme faizi uygulanır. c) Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan yaşlıya takip eden ayın en geç 15'ine kadar yazılı uyarı yapılarak 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması istenir ve tahsili sağlanır. Ödeme yapmamakta direnen ve son bir yıl içinde farklı tarihlerde 3 (üç) kez yazılı uyarı yapılan yaşlının Başkanlık Onayı ile çıkışı yapılır. d) Ücret tahsilatı sonrası yaşlının oda değişikliği ya da refakatçi ücreti gibi sebeplerle ortaya çıkan fark tahakkukları takip eden ay yapılacak tahakkuk hesabına yansıtılır. e) Huzurevine yeni giren yaşlının içinde bulunduğu ay için oda ücreti giriş tarihi itibariyle tahakkuk ettirilir. f) Yaşlı herhangi bir nedenle huzurevinden ayrıldığında veya ölümü halinde önceden ödenen odaya ait ücret iade edilmez. Bir aydan fazla peşin olarak alınan diğer ücretler ise iade edilir. Peşin olarak yapılan ödemelere, oda değişikliği, elektrikli cihaz adedi ve refakatçi ücreti gibi hesabı etkileyen unsurların yansıması durumunda taraflar olası ücret farklarını kapatmakla yükümlü addedilir, fark tahakkukuk için gerekli işlemler başlatılır. g) Huzurevinden çıkış işlemi yapan yaşlının borcu, en son yaptığı ödeme tarihinden çıkış tarihine kadar geçen süre esas alınarak tahakkuk ettirilir. Yaşlının vefatı ile ortaya çıkan bir borç söz konusuysa, öncelikle yaşlının yüklenicisi konumundaki kişi ya da yakınları ile iletişim kurularak borcun tahsil edilmesi talep edilir. Borcun tahsil edilememesi durumunda konu İcra Takip Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilir. Harçlık, Aylık, Giyim ve Tedavi Yardımı Madde 51- Huzurevinde kalan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlıların harçlık, giyecek ve tedavi ihtiyaçları aşağıda belirtilen şekilde karşılanır. a) Harçlık: 2022 Yaşlılık aylığından yararlansın ya da yararlanmasın, huzurevine ücretsiz statüde kabulü yapılan tüm yaşlılara, sosyal inceleme raporlarına dayanılarak Huzurevi Müdürünün onayı ile her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilen memur maaş katsayısının 300 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar hiç bir kesinti yapılmaksızın netharçlık verilir. 1. Harçlıklar, Belediye Başkanlığınca ayrılan ödenekten huzurevi mutemedince hazırlanan bordroya göre saymanlıktan alınarak imza karşılığında yaşlıya aylık olarak ödenir. 2. Harçlık verilmesine karar verilen yaşlıların harçlıkları, onay tarihini takip eden ilk aydan itibaren ödenir. b) Huzurevi Aylığı: Huzurevinde ücretsiz statüde kalan ve 65 yaşın altında olması sebebiyle 2022 Yaşlılık Aylığı almayan ya da huzurevinde kalması sebebiyle 2022 Yaşlılık Aylığı'nın kesildiği tespit edilen ekonomik yoksunluk içerisindeki yaşlılara, sosyal inceleme raporlarına dayanılarak Huzurevi Müdürünün onayı ile her yıl Bütçe Kanunları ile tespit edilen memur maaş katsayısının 1620 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar hiç bir kesinti yapılmaksızın net aylık verilir. 1. Aylıklar, Belediye Başkanlığınca ayrılan ödenekten huzurevi mutemedince hazırlanan bordroya göre saymanlıktan alınarak imza karşılığında yaşlıya aylık olarak ödenir.

18 2. Aylık verilmesine karar verilen yaşlıların aylıkları, onay tarihini takip eden ilk aydan itibaren ödenir. c) Giyim Yardımı: Huzurevinde, hiçbir yerden geliri olmayan yaşlıların ne şekilde giyecek yardımından yararlanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili hususlarda aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem yürütülür. 1. Huzurevinde kalan ve hiçbir yerden geliri olmayan yaşlılara verilecek giyecek eşyasının türü, miktarı ve zaman aralıkları Yönetmeliğe ekli listede gösterilmiştir. 2. Giyecek yardımı ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulmaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre huzurevine satın alınır ya da huzurevi tarafından diktirilir. Verilecek giyim eşyasının rengi, biçimi huzurevince tespit edilir. 3. Huzurevinin coğrafi durumu ve iklim şartları göz önüne alınarak kışlıklar en geç Eylül, yazlıklar en geç Mayıs, mevsimle ilgili olmayanlar Mart ayında verilir. Huzurevine yeni girişte yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyanın genel olarak verilmesi gereken tarih arasında kalan süre o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4 ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmesini takip eden genel dağıtımında ilgiliye giyim eşyası verilmez. 4. Her giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilmez. Ancak giyim eşyasının elde olmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği bir tutanakla tespit edildiği takdirde, o giyim eşyasının veriliş tarihi beklenmeksizin yenisi verilebilir. 5. Giyim eşyaları Huzurevi Müdürlüğünce bir tutanakla yaşlıya teslim edilir. 6. Huzurevinde kalmakta iken diğer bir huzurevine nakledilen yaşlının nakil dosyasında kendisine verilmiş olan eşyaların cinsi, miktarı ve tarihi belirtilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından kullanma süresi doluncaya kadar yenisi verilmez. 7. Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını sattığı tespit edilenlerden bu eşyanın tutarı harçlıklardan kesilerek bir yıl giyim yardımından yararlandırılmaz. 8. Ek listede belirtilen eşyaların adetleri azami miktarlar olup uygulamada Huzurevi Müdürlüğü, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli gördüğü takdirde eşyaları verme yetkisine sahiptir. d) Tedavi yardımı: Huzurevinde kalıp da hiçbir yerden geliri bulunmayan, genel sağlık sigortası kapsamında olduğu tespit edilen yaşlıların Belediye Eşrefpaşa Hastanesinde ücretsiz bakılmaları esastır. Ancak Eşrefpaşa Hastanesinde tedavisinin mümkün olmadığının tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerde veya üniversite hastanelerinden birinde de tedavileri yaptırılır. Bu yaşlıların her türlü tedavi, ilaç, ortez, protez vb. ihtiyaçları doktor raporuna istinaden bütçeden ayrılan ödenekten karşılanır. Ayrıca yeşil karne ile bakılan ücretsiz yaşlıların hastane, ilaç, ortez, protez vb. sağlık harcamalarından doğan katılım payları yine bütçeden ayrılan ödenekten karşılanır. İzin Durumu Madde 52-Yaşlıların izin durumlarıyla ilgili uyulması gereken esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Günlük izinlerde yaşlılar huzurevi dışına alışveriş ve gezmeye gitmekte Sosyal Servis sorumlularını haberdar etmek koşuluyla serbesttirler. b) Yaşlılara normal olarak bir yılda süreli bir ay, toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla ayrılma izni verilebilir. c) Huzurevi Müdürlüğü nce yukarıdaki esaslar dahilinde verilen izin süresi sonunda huzurevine dönmeyen ve herhangi bir geçerli mazereti bulunmadığı tespit edilen yaşlıların, ücreti ödenmiş olsa dahi, Başkanlık Onayı ile Huzurevinden ilişkileri kesilir.

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Tarih : 21.02.2001 Sayı : 24325 RG Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Huzurevleri ile Huzurevi

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Tarih: 07.01.1999 Sayı: 23576 R.G. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk yuvalarındaki hizmetin

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BARINMA EVİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Çeşitli nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşmüş ve asgari seviyede hayatını sürdürmeye aciz durumdaki vatandaşlarımızın,

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ. Tarih : 03.09.1997 Sayı : 23099. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ. Tarih : 03.09.1997 Sayı : 23099. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ Tarih : 03.09.1997 Sayı : 23099 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ İLE BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (Değişik ad: 08/11/2010-27753 S.R.G Yön/1.mad.) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK

CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK 3687 CEZA ĠNFAZ KURUMLARININ YÖNETĠMĠ ĠLE CEZA VE GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠNĠN ĠNFAZI HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/3/2006, No: 2006/10218 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/6/1930, No: 1721

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ 1 PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Oda Personelinin hizmet koşullarını,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004 25486 *Yönetmelik Değişikliği (1) (R.G): 20/02/2006 26086 *Yönetmelik Değişikliği (2) (R.G): 09/06/2007 26547 *Yönetmelik Değişikliği (3) (R.G): 27/10/2007 26683

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2013, Sayısı: 28578 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı