2010 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2010 FAALİYET RAPORU GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu nun tarihinde yapılan 100 numaralı toplantısında kabul edilerek Genel Kurul a sunulmuştur. 1

2 2

3 GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayıtlı Sermaye : TL Ödenmiş Sermaye : TL Ortak Adedi : (Tahmini) Kuruluş Tarihi : 09 Şubat 1969 Đşletmeye Açılış Tarihi : 12 Nisan 1973 Merkez Adres : Vişnezade Mah.Prof.Dr.Alaeddin Yavaşça Sok. No:4 D:2 Beşiktaş/ĐSTANBUL Merkez Telefon : Merkez Faks : Fabrika (Şube) Adres : Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15.Km. ISPARTA Fabrika (Şube) Telefon : (Pbx) Fabrika (Şube) Faks : web : HAZIR BETON TESĐSLERĐMĐZ Isparta Hazır Beton Tesisi : Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15.Km. ISPARTA Telefon : (Pbx) Fax : Antalya Hazır Beton Tesisi : Havaalanı Karşısı Sinan Mah.Kasapoğlu Mevkii ANTALYA Telefon : Fax : Alanya Hazır Beton Tesisi : Elikesik Köyü KONAKLI-ALANYA Telefon : Fax : Manavgat Haz.Beton Tesisi : Tırsan Beleni Mevkii Seydiler Köyü MANAVGAT Telefon : Fax : Yeniköy Haz.Beton Tesisi : Çubukbeli Girişi Ortaova Mevkii DÖŞEMEALTI-ANTALYA Telefon : Fax : Burdur Haz.Beton Tesisi : Fethiye Yolu Üzeri 10.km Çendik Köyü BURDUR Telefon : Fax : ĐRTĐBAT BÜROLARIMIZ ANKARA : Dr.Mediha Eldem Sok.No:79 / 6-7 KOCATEPE Telefon : Fax : ANTALYA : Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 Telefon : Fax :

4 İÇİNDEKİLER YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI NIN GENEL KURUL ÇAĞRISI...5 GENEL KURUL GÜNDEMĐ...6 VEKÂLETNAME...7 YÖNETĐM KURULU, DENETĐM KURULU ve ÜST YÖNETĐM KADROSU...8 ŞEVKET DEMĐREL ĐN GÖLTAŞ ÇĐMENTO A.Ş. NĐN ĐLK TEŞEBBÜSÜNE DAVET KONUŞMASI...9 GÖLTAŞ ÇĐMENTO A.Ş. SEYĐR DEFTERĐ...10 TÜRK ÇĐMENTO SEKTÖRÜ...11 GÖLTAŞ ÇĐMENTO A.Ş. DEN 2010 YILINA GENEL BĐR BAKIŞ...12 ÜRETĐM ÜNĐTELERĐMĐZ...15 ÜRETĐM FAALĐYETLERĐMĐZ...16 ARAŞTIRMA ve GELĐŞTĐRME, KALĐTE KONTROL, KALĐTE GÜVENCE FAALĐYETLERĐMĐZ...17 ĐŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐMĐ, ÇEVRE YÖNETĐM SĐSTEMĐ FAALĐYETLERĐMĐZ...18 ĐNSAN KAYNAKLARI, BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ ve YATIRIM FAALĐYETLERĐMĐZ...19 YATIRIM TABLOSU...20 KONSOLĐDE MALĐ TABLOLAR...21 MALĐ ORANLAR...84 KÂR DAĞITIM ÖNERĐ TABLOSU YILI DENETÇĐ RAPORU...86 BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU...87 DENETĐMDEN SORUMLU KOMĐTE ÜYELERĐNĐN GÖRÜŞ ve SORUMLULUK BEYANI...88 KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU...89 GÖLTAŞ ÇĐMENTO A.Ş BĐLÂNÇO(V.U.K)...97 GÖLTAŞ ÇĐMENTO A.Ş GELĐR TABLOSU(V.U.K)...99 TARĐHÇE GÖLTAŞ DESTANI

5 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat da Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus, Montreux Salonu Đstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir tarihli Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) genel kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir denilmektedir. Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre genel kurul blokaj listesine kayıt ettirerek alacakları blokaj mektupları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kaydettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. MKK nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul a katılım başvuruları, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kaydileştirilmesi için) Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten T.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın; vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile ww.goltas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:4, No:8 tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimiz in 2010 yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtım önerisi, toplantı tarihinden 15 gün evvel şirketimiz merkezinde ve adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla, YÖNETĐM KURULU 5

6 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve divan teşekkülü, saygı duruşu, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan a yetki verilmesi, yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve müzakeresi, yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti, 9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirket ile yönetim kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, 10. Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının bağımsız dış denetimi için yönetim kurulunun tarih ve 98 nolu kararıyla yapılan bağımsız dış denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 11. Yönetim Kurulu nun 2010 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, Yılında yapılan bağışlar hakkında, SPK nun tarih ve 29/666 sayılı Kararı gereği Genel Kurul a bilgi verilmesi ve onaylanması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 14. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15. Dilek, temenniler ve kapanış 6

7 VEKÂLETNAME GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü saat da Bayıldım Caddesi No: 2 Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantılarında, aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Vekil tayin ediyorum. A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) c)vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) B) ORTAĞIN SAHĐP OLDUĞU HĐSSE SENEDĐNĐN a) Tertip ve serisi (Grubu) :.. b) Numarası :.. c) Adet-Nominal değeri :.. d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :.. e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :.. ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ĐMZASI ADRESĐ :.. NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. NOT 2: Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca) 7

8 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde Olağan Genel Kurul da üç yıl için seçilmiş olup şirket ortağıdırlar. Başkan Şevket DEMĐREL Yön.Kur.Başkan Yrd. Ş.Nihan ATASAGUN Üye Muzaffer ÇAYLAK Üye Neslihan DEMĐREL Üye Ertekin DURUTÜRK Üye Teyfik S.ÖZMEN Üye T.Suat ERĐŞBAL DENETİM KURULU Denetim Kurulu Üyeleri tarihinde Olağan Genel Kurul da üç yıl için seçilmiş olup şirket ortağıdırlar. Üye Ömer ÇĐVRĐL ÜST YÖNETİM KADROSU Üye Emin Kaya DĐLMEN Şevket DEMĐREL Neslihan DEMĐREL Sertaç ÖZYURT Cengiz AYKUT Murahhas Aza Murahhas Aza Finansman Müdürü Đşletme Müdürü ŞEFLİKLER M.Orhan TUYGUN Nuri AKPINAR Bolat TÜREDĐ Günay ARI Bilgi Sistemleri Şefi Satış Şefi Đnşaat Bakım Şefi Ham. Ocak ve Kırıcı Şefi Eşref SĐLLELĐ Yıldırım ÇELĐKÖRS Uğur BALCI Adem ÇOBANOĞLU Makina Bakım Şefi Oto Bakım Şefi Atölye Şefi Maliyet Muhasebe Şefi Fatih AĞICI Yüksel AYHAN Nafiz SÖNMEZ Sait ĐNCE Elektrik Bakım Şefi Mamul Şefi Yarı Mamul Şefi Kalite Kontrol Şefi M.Zafer ÖZTÜRK Rıfat KARAASLAN Đsmail ÖZDERELĐ Muammer KOÇ Elektrik Bakım Şefi Ambar Şefi Satınalma Şefi Muhasebe Şefi Mustan KORUK Oya SEVĐM Musa ERYILMAZ Đzzet AKBULUT Dış Ticaret Şefi Hissedarlar Şefi Đnsan Kaynakları Şefi Pazarlama Şefi 8

9 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San.ve Tic. A.Ş. nin İlk Teşebbüsüne, Şevket DEMİREL in Davet Konuşması 30 Kasım 1968 Türkiye nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler Isparta da bulunmuştur. Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal bir güç kazanacaktır. Ayrıca, şirkete TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştigal sahalarına istikrarlı bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta da GÖLLER BÖLGESĐ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür. 1. Fabrika, ton kapasiteli olacaktır. 2. Sermayesi TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi TL sını bulacaktır. 3. Şirket hisse senetleri, TL kıymetinde olmak üzere adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır. 4. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir. 5. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli Đdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir. 6. Kurulacak çimento fabrikasının TL sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır. 7. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır. 8. Bu yatırım sahası Türkiye de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır. 9. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir. 10. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir. 11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 Tarihinden itibaren başlanacaktır. Đsteklilerin Ticaret Odasındaki şirket muvakkat bürosu temsilcisine müracaat edip, alacağı hisse miktarını kaydettirmesi veya ekli taahhüt talep formunu doldurması lazımdır. 12. Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25 i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir. 13. Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz. Đnş.Yük.Müh.Şevket DEMĐREL Şevket DEMĐREL Şirket Müteşebbis Heyeti Adına 9

10 GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. SEYİR DEFTERİ YILLAR CĐRO TL CĐRO KÂRLILIĞI SERMAYE (Milyon TL) DAĞITILAN TEMETTÜ (%) BANKA FAĐZĐ % % 6 % % 6 80 % 7 % % 4 80 % 6 % % 8 80 % 10 % % % 17 % % % 21 % % % 9 % % % 50 % % % 35 % % % 84 % % % 34 % % % 100 % % % 100 % % % 200 % % % 200 % % % 519 % % % 60 % % % 150 % % % 200 % % % 102 % % % 500 % % % 70 % % % 100 % % % 200 % % % 200 % % % 41 % % % 56 % % % 46 % % % 35 % % % 80 % % % 83 % * % % 100 % * % % 200 % * % % 220 % * % % 100 % * % % 100 % * % % 50 % * % % 50 % 9 * Konsolide mali tablo verilerine göre hazırlanmıştır. 10

11 TÜRK ÇİMENTO SEKTÖRÜ Türkiye nin 2010 yılı Türk Çimento çimento üretimi Sektörü 100. Yılında ton, klinker üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları ton, klinker iç satışları ton olmuştur. Çimento ihracatı ton, klinker ihracatı ise ton olmuştur. Bu rakamlar 2009 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 16,81 oranında artmış, çimento üretimi % 11,06 artmıştır. Klinker üretimi % 7,80 artmıştır, klinker stoğu % 19,73 azalmıştır. Çimento ihracatı % 3,74 azalmış, klinker ihracatı % 29,70 azalmıştır (Bin Ton) TÜRKİYE ÇİMENTO VE KLİNKER ÜRETİMİ Türkiye, üretim kapasitesinde Avrupa da birinci, dünyada dördüncü sıradadır Çim ento Klinker Türk Çimento Sektörü 100. yılında 4,5 milyar dolar ciro, 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmiş olup, doğrudan kişiye istihdam sağlayarak Türkiye ekonomisi içinde önemli bir sanayi dalı haline gelmiştir. 100 yılda ulaşılan kapasite ile üretimde Avrupa da 1., dünyada ise 4. sıradadır. Đhracatta ise 1. sıradadır yılı iç ve dış satış Türkiye, dünya rakamları, sektörün çimento ihracatında toparlanmaya başladığını 1. sıradadır. ve büyümenin devam edeceğini göstermektedir. Đnşaat malzemeleri sektörü, önümüzdeki dönemlerde konut ve konut dışı yatırımlar ve altyapı yatırımları nedeniyle talep yaratacaktır. Enerji ihtiyacı başka bir talep unsuru olacaktır (Bin Ton) TÜRKİYE ÇİMENTO TÜKETİMİ Çim ento Đhracatta ana pazarlar olan Irak ve Suriye ye yapılan satışlarda bir miktar azalma olabilecektir. Bu açık Afrika, özelikle Batı Afrika pazarlarına yapılan satışlarla telafi olacaktır. Ayrıca Rusya pazarındaki gelişmelere bağlı olarak artan bir talep görülebilir. Ancak artan kapasitelerin neden olduğu düşük fiyat seviyeleri ve giderek artan yakıt maliyetleri mali performansları olumsuz etkileyecektir (Bin Ton) TÜRKİYE ÇİMENTO VE KLİNKER İHRACATI Çimento Klinke r 11

12 GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. NİN 2010 YILINA GENEL BİR BAKIŞ Çimento ve Klinker Satışlarımız Đç Satışlarımız Göltaş Çimento A.Ş. nin 2010 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 3 oranında azalmıştır yılı çimento iç satışları ton iken, 2010 yılı çimento iç satışları ton olmuştur yılı klinker iç satışları ton iken, 2010 yılı klinker iç satışları ton olmuştur (Bin Ton) GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş ÇİMENTO İÇ SATIŞLARI Dış Satışlarımız 2010 yılında ton çimento ve ton klinker ihracatı gerçekleştirdik yılı ihracat rakamları ile karşılaştırıldığında çimentoda % 17,09 azalış söz konusudur (Bin Ton) GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş ÇİMENTO İHRACATI Çimento Çimento Toplam Satışlar 2010 yılı çimento ve klinker iç ve dış toplam satışlarımız ton olmuştur yılı toplam satışlarımız tonla karşılaştırıldığında % 5,85 oranında bir azalış söz konusudur. 12

13 Göltaş Çimento A.Ş. Yıllar İtibariyle İhracat ve İç Satışlar (Bin Ton) Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı (Milyon Ton) 13

14 Göltaş Çimento A.Ş. Yıllar İtibariyle Çimento İç Satışları (Bin Ton) Türkiye Kişi Başına Çimento Tüketimi (Kg) 14

15 ÜRETİM ÜNİTELERİMİZ Fabrikamız ve hazır beton tesislerimiz aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır. ANA ÜRETİM ÜNİTELERİ 1- Đki adet döner fırın I. Hat ton/gün klinker II. Hat ton/gün klinker 2- Đki adet hammadde kırıcısı I. Hammadde kırıcısı 350 ton/saat II. Hammadde kırıcısı 450 ton/saat Bir adet tras kırıcısı 150 ton/saat 3- Üç adet farın değirmeni I. Hat farın değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat II. Hat farın değirmeni dikey valslı 130 ton/saat III. Hat farın değirmeni dikey valslı 175 ton/saat 4- Bir adet kömür kırıcı 100 ton/saat 5- Đki adet kömür değirmeni I. Hat kömür değirmeni dikey valslı 18 ton/saat II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 18 ton/saat 6- Dört adet çimento değirmeni I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat IV nolu bilyeli seperatörlü 140 ton/saat HAZIR BETON TESİSLERİ Şirketimiz 1990 yılından itibaren piyasaya Hazır Beton satışı yapmakta olup, bugün itibarı ile Antalya (90x2=180 m3 /saat), Manavgat (120 m3 /saat), Alanya (90 m3 /saat),yeniköy (80 m3 /saat), Isparta (120+70=190 m3 /saat) ve Burdur (120 m3 /saat) olmak üzere toplam 6 ayrı lokasyondaki modern tesisleri ile hazır beton sektörüne hizmet etmektedir. 15 adet mobil beton pompası, 1 adet sabit yer pompası ve 77 adet transmikserin yer aldığı geniş araç parkımız, tesislerimizdeki iş hacmine göre planlı bir şekilde kaydırılmaktadır. Antalya bölgemizdeki tesislerimizde hazır beton nakliye ve pompalama işi taşeron firmaya yaptırılmakta olup iş hacmine göre araç parkı artırılarak, beton sevkıyatı ve zamanında teslim konusunda müşteri memnuniyeti sağlanmaktadır. Isparta ve Burdur Tesislerimizin hammadde ihtiyacını karşılamak için Isparta hazır beton tesisimiz bünyesinde 200 ton/saat kapasiteli kırma eleme tesisi mevcut olup, agrega üretimi yapılmaktadır. 7- Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat 8- Paketleme ünitesi beş adet çimento silosu Dört adet silo x 4 = ton Bir adet silo x 1 = ton Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat Beş adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat 9-Yedi adet big bag dolum tesisi Cem I 42,5 R için ton/gün Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün 10-Bir adet kapalı klinker silosu ton 15

16 ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ 2010 yılı klinker üretimimiz 2009 yılına göre ton azalarak ton olarak gerçekleşmiştir. I.Hat döner fırında günlük ortalama ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama ton klinker olarak gerçekleşmiştir. MEVCUT KLİNKER ÜRETİM KAPASİTEMİZ FIRIN ĐŞLETMEYE TON/GÜN GÜN/YIL KAPASĐTE ALINIŞ YILI YIL/TON I.HAT * II. HAT * * I.HAT kuruluş kapasitesi ton /gün, II.HAT kuruluş kapasitesi ton/gün dür 2010 yılı çimento üretimimiz 2009 yılına göre ton azalarak ton olarak gerçekleşmiştir ÇİMENTO ÜRETİM KAPASİTEMİZ DEĞĐRMENLER ĐŞLETMEYE TON/GÜN GÜN/YIL KAPASĐTE ALINIŞ YILI YIL/TON I. DEĞĐRMEN II.DEĞĐRMEN III.DEĞĐRMEN IV.DEĞĐRMEN

17 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİMİZ Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak kalitede ve yürürlülükteki standartlara ve yasalara uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir. KALİTE KONTROL Toplam 500 m 2 kapalı alana sahip kalite kontrol laboratuarımızda yeni düzenlemeler yapılmış ve yeni ekipmanlara kavuşturulmuştur yılında Kalite Kontrol Departmanımızın çalışmalarının daha da sağlıklı olmasını sağlayacak gelişmeler sürdürülmüştür. Laboratuarımız Kimyasal Deney Laboratuarı, Fizik ve Mekanik Deney Laboratuarı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kimyasal Deney Laboratuarımız; yaş analiz Laboratuarını, XRF Laboratuarını ve Kömür Laboratuarını kapsar. Fizik ve Mekanik Deney Laboratuarımız ise Beton Laboratuarımızı kapsar. Hammaddelerin, klinkerin ve çimentonun komple analizinin ve çimentoda katkı miktarı tayininin yapıldığı Yaş Analiz laboratuarımızda rutin kalibrasyonlarımız ve düzenlemelerimiz bu yıl da devam etmiştir. Yaş teknikle yapılan analizlerin saniyeler mertebesinde gerçekleştirildiği X-Ray Laboratuarımızda ARL ailesinden ileri teknolojiye sahip 9900 model X-ray cihazımız analiz performansımızı ikinci bir X-ray teknolojisiyle garantilemektedir. Yakıtlarda rutubet, kül, kükürt, uçucu madde, sabit karbon, kalorifik değer, kül, gibi tayinlerin yapıldığı kömür cihazlarımız ayrı bir laboratuarda hizmet vermektedir. Ayrıca 2010 yılında hammaddeyi daha homojen ve stabil besleyebilmek için 2 adet Online Analiz cihazının kurulumu gerçekleşmiş ve QCX Blend Expert programıyla entegrasyonu sağlanmıştır. Çimentolarda priz süresi, hacim genleşmesi, sertleşmiş betonda basınç ve eğilme dayanımı testlerinin yapıldığı beton laboratuarımızda AccuPyc marka multipiknometre cihazı ile özgül ağırlık tayini yapılmaktadır. Bununla birlikte Hosokawa Alpin Air Jet Elek ile incelik tayini yapılmaktadır. Laboratuarımızdaki bu teknik durumun haricinde belgelendirme sistemimize bakıldığında, ürünlerimizin TS- EN standardına uygunluğunun denetlenmesi ve belgelendirilmesi görevi TÇMB bünyesindeki KÇK-Kalite ve Çevre Kurulu tarafından bu sene de yerine getirilmektedir. Müşteri talepleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş TS-EN standardına uygunluğu KÇK dan CE belgeli 8 farklı çimentonun kalitesi etkin biçimde en yüksek seviyede sağlanmaktadır. TS standardına uygunluğu yine KÇK dan belgeli 1 adet özel tip sülfatlı sulara dayanıklı çimento çeşidimiz bu yelpazenin içindedir. Genişlemiş çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır: TS EN197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 N TS EN197-1 CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R TS EN197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 N TS EN197-1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R TS EN197-1 CEM I 42,5 R TS EN197-1 CEM I 42,5 N TS EN197-1 CEM I 52,5 N TS SDÇ 42,5 R Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan kimyasal maddelerin üretilmesi ve kullanılması ile ilgili REACH tüzüğü gerekleri yerine getirilmeye devam edilmektedir. Avrupa Birliği Ülkelerine ihraç için gerekli şartlar mevcuttur yılı boyunca ürün kalitesini en üst seviyede tutma hedefimizle üretimin her aşamasının ciddiyet ve titizlikle incelendiği kalite kontrol laboratuarımız çalışmalarına devam etmiştir. Kalite Kontrol Laboratuarımız gelişmelerden duyduğu heyecanla kalitenin peşinden gitmeye devam edecektir. KALİTE GÜVENCE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Fabrikamızda Ağustos 2001 den itibaren Kalite Güvence Bölümü oluşturularak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemini kurma çalışmalarına başlanmıştır. Ocak 2002 sonuna kadar süren bu çalışmalar tamamlanarak SGS International Certification Services (ICS) den ISO 9001:2000 Belgesi alınmıştır. gururludur. Ürün kalitesini sistem kalitesi ile sağlamlaştıran fabrikamız bu çalışmayı 5 aya sığdırarak çimento fabrikaları içinde yeni bir rekora imza atmaktan Sistemlerin belgelendirme ve denetlemelerinin tek elden yapılması için tarihinde Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından denetleme geçirilmiş ve belgelendirme Kalite ve Çevre Kurulu ndan yapılmıştır. 29 Haziran 2010 tarihinde yine Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan belge yenileme tetkiki ile ISO 9001:2008 geçişi yapılmıştır. 17

18 Göltaş Çimento A.Ş. olarak müşterilerimizin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlayarak, Kalite Yönetim Sistemi nin sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktayız. Hedefimiz olan Entegre Yönetim Sistemine 2010 yılında geçilmiştir. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Çimento Müstahsilleri Đşverenler Sendikasının, Eylül 2003 tarihinde 26 Çimento Fabrikasında OHSAS Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurma projesi kapsamında Göltaş Çimento A.Ş. de çalışmalarına başlamıştır. Aralık 2004 Tarihinde British Standards Institution (BSI) dan Ohsas belgesini almayı hak eden ikinci fabrika olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ohsas Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik risklerini tespit etmeyi, iş kazası ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için; tehlikeleri, kazaları ve riskleri yöneten, mümkün olan durumlarda da hedefler oluşturarak azaltan bir yönetim sistemidir. Fabrikamız üretim ve teknolojisinin gereği olarak, faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızın, taşeronların, ziyaretçilerin, müşterilerimizin ve diğer ilgililerin sağlığını ve güvenliğini etkileyen riskleri kontrol ederek, bilinçlendirmeyi ön planda tutarak; iş kazalarını ve işe bağlı nedenlerle oluşan hastalıkları sıfıra indirmeyi hedeflemektedir yılında ISO Çevre Yönetim Sistemi kurma çalışmaları tamamlanmış ve Entegre Yönetim Sistemine geçilmiştir. Tüm Göltaş Çimento A.Ş. çalışanları tarafından Ohsas Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda da 2010 yılı gözetim tetkiki sonucunda OHSAS 18001:2008 versiyonuna geçilmiştir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir m2 yeşil saha çalışması ile dönüm üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır sayılı Çevre Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereği Ağustos 2009 tarihlerinde sektörün akredite kuruluşlarından olan Kalite ve Çevre Kuruluna 18 emisyon ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarihli A Grubu Emisyon Đzin Belgemiz verilmiştir. Atmosfere bırakılan sera gazlarının kontrol altında tutulması belirli süreç ve izinlere tabidir. Fabrikamızda mevcut iki adet fırınımız bunlara bağlı olarak da dört adet filtremiz (EF1, EF2, EF3, EF4, Soğutma1 filtresi, Soğutma 2 filtresi) oluşan sera gazlarını kontrol altına almaktadır. Elektro filtre 1, 1973 yılında devreye alınmıştır. 1.hat elektro filtreye 1,5 milyon EURO bütçe ayrılmış ve tarihinde yatırım tamamlanarak EF1 filtresi devreye alınmıştır. Ayrıca fabrikamızdaki çakıllı filtrenin de tadilatı için yatırım kararı alınmıştır. Sistemdeki çok sayıda vantilatör motoruna otomatik devir ayar sistemi takılarak sistemin özgül enerji tüketimi azaltılmış, bu yatırımlar halen devam etmektedir. Beton kaplama yapılmış yollarda bulunan tozun temizlenmesi için 2004 yılında yol temizlik aracı satın alınmış olup, temizlik faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca periyodik olarak yapılan çatı temizlikleri ile toz dağılımı engellenmektedir. Kapalı klinker stok holü ve değirmenlerin tozsuz ortamda beslenmesi faal hale getirilmiştir tonluk kapalı klinker stok holünün yapılmasıyla açıkta bulunan klinkerin ortama yaymış olduğu toz önlenmiştir. Fabrikamızda 100 m3/gün kapasiteli ardışık kesikli biyolojik paket evsel atıksu arıtma tesisi mevcuttur tarihinde Deşarj Đzin Belgesi yenilenmiştir. Arıtmadan çıkan sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ndeki deşarj standartlarını sağladığı için çim sulamada ve ağaç sulamasında kullanılmaktadır. Deşarj Đzin Belgesinde belirtilen numune alma aralığına göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından periyodik olarak iki ayda bir atıksu numunesi alınmaktadır ve analiz raporları kayıt altına alınmaktadır. Fabrika içerisinde oluşan tehlikeli atıkların yönetmeliklerde belirlenen miktarları geçmemek kaydı ile lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine gönderilmesine kadar bekletilmesi için, 2009 yılında Geçici Tehlikeli Atık Sahası inşa edilmiştir. Fabrika içerisinde yasal yönetmelik çerçevesinde atıkların lisanslı kuruluşlar ile bertarafı/geri kazanımı sağlanmaktadır. Fabrikamızda Çevresel Yasal Yönetmeliklerin takibi yapılmakta olup, 2009 yılı sonunda ISO Çevre Yönetim Sistemi kurma faaliyetlerine başlanmıştır tarihinde ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi nin alınması ile birlikte Entegre Yönetim Sistemine geçilmiştir. İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİMİZ Đnsan Kaynakları Departmanı, Göltaş Çimento A.Ş'nin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, verimliliği temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütür.

19 İşe Alma: Şirketimiz bölümlerinden gelen işgücü ihtiyaçlarının, belirlenmesi ve karşılanması, süreçlerinin planlaması ve yürütülmesini sağlamıştır. Eğitim Göltaş Çimento A.Ş.; çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş, planlamış ve bu dönemde de, çalışanlarımızı etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirket ve kurumları tarafından da yararlanılmıştır. Buna bağlı olarak yıl içerisinde; tüm çalışanlarımıza iş performansını artırmaları amacıyla, 1260 personelimize 3650 saat kalite bilinçlendirme ve mesleki eğitim, 485 personelimize 1334 saat Đş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi olmak üzere toplam 4984 saat eğitim verilmiştir. Performans Değerlendirilmesi, Çalışanların yıl içerisinde gösterdikleri performanslarına göre, bölüm amirlerinin değerlendirmesi sonucu, bir yıl sonraki eğitim planlarını çıkartmış, çalışanların eksik yönlerinin ölçülmesini ve tespit edilerek, eksikliklerinin giderilmesi için eğitimlerle desteklenmesini sağlamıştır. Toplantı ve Seminer Organizasyonları Çalışanlarımızın çeşitli amaçlarla düzenlenen toplantı ve organizasyonlara, rahat katılımlarının sağlanması amacıyla, ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını organize etmiştir. Yasal ve Özlük Çalışanlarımızın maaş, avans, harcırah, sosyal yardımlar gibi haklarının ödenmesi ve SSK primleri, Đşsizlik primleri gibi yasal kesintilerinin süresi içerisinde ilgili resmi kurumlara yatırılmasını takip etmektedir. Şirketimize iş yapan taşeron firmaların da resmi yükümlüklerini zamanında yerine getirmesini takip etmiştir. Çalışanlarımızın tümü, Göltaş Çimento'nun vizyonuna, misyonuna ve kalite politikasına hakimdirler Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 86 aylık ücretli, 248 saat/ücretli olmak üzere toplam 334 kişidir. Ayrıca 4 değişik müteahhitte 88 kişi çalışmaktadır. Đşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 20 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Şirketimizin de temsil edildiği Çimento Müstahsilleri Đşverenleri Sendikası ile Türk-Đş e bağlı Çimse-Đş Sendikası arasında Yıllarına ait, Toplu-Đş Sözleşmesi görüşmelerine göre çalışanlarımızın ücretleri, 2010 yılı için %9,53 oranında artırılmıştır. SAP Kurumsal Kaynak Planlama Sistemimizi büyüyen organizasyonumuza ve ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeye devam etmekteyiz. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ Modernizasyon yatırımlarımız için TL. ( ) karşılığı ithal makine teçhizat, TL ( ) karşılığı yerli makine teçhizat, TL ( ) karşılığı montaj ve diğer yatırım harcaması yapılmıştır.toplam harcama TL ( ) olmuştur. Isparta Hazır Beton Tesisi modernizasyon yatırımlarımız için TL. (7.434 ) karşılığı inşaat harcaması yapılmıştır.toplam harcama TL (7.434 ) olmuştur. Burdur Hazır Beton Tesisi modernizasyon yatırımlarımız için TL. ( ) karşılığı inşaat, TL (5.142 ) karşılığı montaj ve diğer yatırım harcaması yapılmıştır Toplam harcama TL ( ) olmuştur. Yeniköy Mobil Hazır Beton Tesisi yatırımlarımız için; TL. (4.820 ) karşılığı montaj harcaması yapılmıştır. Paketleme ünitesi yatırımlarımız için; TL. ( ) karşılığı diğer yatırım harcaması yapılmıştır Yükleme ve boşaltma istasyonu yatırımı için TL ( ) inşaat ve diğer yatırım harcaması yapılmıştır. Yeni yemekhane binası yatırımı için TL ( ) inşaat harcaması yapılmıştır. Alanya Hazır Beton Tesisimizin mevcut yerinden Alanya Elikesik mevkine taşınması faaliyetleri için demontaj, montaj ve inşaat harcamaları olarak TL ( ) harcama yapılmıştır. Fabrika binalarının ruhsat ve iskânları için TL ( ) harcama yapılmıştır. Fabrika içi yol ve sahalarının betonlanması, çökeltme havuzu,yağmur suyu ve kanalizasyon suyu ayrıştırma, bina tadilatları için TL ( ) harcama yapılmıştır. Fırın manto imalatları,stok hol çelik çatıları, Tras kurutma Trommel ve muhtelif yatırımlar için TL ( ) harcama yapılmıştır. Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: TL ( ) olarak gerçekleşmiştir. BİLGİ SİSTEMLERİ FAALİYETLERİMİZ Firmamız, ürün kalitesine göstermiş olduğu özeni bilgi çağını yakalamakta da göstermekte ve bu yolda bilgi teknolojilerini sürekli olarak yenilemektedir. Bu kapsamda 19

20 GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. KURULUŞUNDAN BUGÜNE ( ) EURO BAZINDA YATIRIM TABLOSU YATIRIM BAŞLANGIÇ PROJE ĐSMĐ TOPLAM VE BĐTĐŞ TARĐHLERĐ POLYSIUS HATTI LOESCHE KÖMÜR DEĞĐRMENĐ III. ÇĐMENTO DEĞĐRMENĐ (ASBECK) FIRIN 1 KAPASĐTE ARTIŞI BONN HATTI ÇAKILLI FĐLTRE HAZIR BETON (ISP.-DĐNAR ŞANTĐYESĐ) , I. II. HAT DÖNER FIR.-ÇĐM.DEĞ.MODERN IV. ÇĐMENTO DEĞĐRMENĐ HAZIR BETON (ANTALYA ŞANTĐYESĐ) HAZIR BETON (ALANYA ŞANTĐYESĐ) V. ÇĐM. SĐLOSU-HAVALI BANT SĐS FARĐN DEĞ. VE HOMOJENE SĐLOSU ÇĐM.DEĞ.NAKĐL HATTI OTOMASYONU I. II. III. HAT FARĐN DEĞ.OTOMASYONU II. ÜRETĐM HATTI KAPASĐTE ARTIŞI TEŞVĐKSĐZ ĐDAME YATIRIMLARI MODERNĐZASYON VE DARBOĞAZ GĐDERME ALANYA HAZIR BETON TESĐSĐ YATIRIMI MANAVGAT HAZIR BETON TESĐSĐ YATIRIMI BURDUR HAZIR BETON TESĐSĐ YATIRIMI TOPLAM EURO TOPLAM $ EURO KUR ,61 1,79 1,79 1,92 2,16 2,00 USD KURU ,33 1,43 1,30 1,29 1,52 1,51 20

21 GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN NOTLAR NOT 1 NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 NOT 6 NOT 7 NOT 8 NOT 9 NOT 10 NOT 11 NOT 12 NOT 13 NOT 14 NOT 15 NOT 16 NOT 17 NOT 18 NOT 19 NOT 20 NOT 21 NOT 22 NOT 23 NOT 24 NOT 25 NOT 26 NOT 27 NOT 28 NOT 29 NOT 30 NOT 31 NOT 32 NOT 33 NOT 34 NOT 35 NOT 36 NOT 37 NOT 38 NOT 39 NOT 40 NOT 41 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Finansal Tabloların Sunumuna Đlişkin Esaslar Đşletme Birleşmeleri Đş Ortaklıkları Bölümlere Göre Raporlama Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Alacak ve Borçlar Diğer Alacak ve Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar Stoklar Canlı Varlıklar Devam Eden Đnşaat Sözleşmelerine Đlişkin Varlıklar ve Hakediş Bedelleri Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Devlet Teşvik ve Yardımları Karşılıklar, Koşullu Varlık Ve Yükümlülükler Taahhütler Kıdem Tazminatı Karşılığı Emeklilik Planları Diğer Varlık ve Yükümlülükler Özkaynaklar Satışlar ve Satışların maliyeti Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri Niteliklerine Göre Giderler Diğer Faaliyetlerden Gelir/Giderler Finansal Gelirler Finansal Giderler Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Vergi Varlık Ve Yükümlülükleri (ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil) Hisse Başına Kazanç Đlişkili Taraf Açıklamaları Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Finansal tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar 21

22 VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2010 ve 2009 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar Đlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Đlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 22

23 VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2010 ve 2009 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE BĐLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2009 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Đlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar Đlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara Đlişkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Diğer Finansal Yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Borç Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılığı Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Karşılıklı Đştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse Senetleri Đhraç Primleri Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Net Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR Đlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 23

24 VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĐHLERĐNDE SONA YILLARA AĐT KAPSAMLI KONSOLĐDE GELĐR TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem 01 Ocak - 31 Aralık 2010 Geçmiş Dönem 01 Ocak - 31 Aralık 2009 Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALĐYET KARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/(Zararlarındaki) Paylar ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER VERGĐ ÖNCESĐ KARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Dönem Vergi Gideri 35 ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi Gelir/ (Gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALĐYETLER NET DÖNEM KAR / (ZARARI) Diğer Kapsamlı Gelir Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim DĐĞER KAPSAMLI GELĐR (VERGĐ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĐR Dönem Kar/ (Zararının) Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 0,65 0,67 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 36 0,65 0,67 Đlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 24

25 VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĐHLERĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT KONSOLĐDE ÖZKAYNAK DEĞĐŞĐM TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.) Sermaye Düzeltmesi Farkları Finansal Varlık Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Ana Ortaklık Dışı Paylar Öncesi Toplam Dipnot Ödenmiş Sermaye Net Dönem Karı Azınlık Payları Özkaynak Toplamı 1 Ocak 2010 bakiye Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Geçmiş yıllar karlarından transfer ( ) Finansal varlık makul değer değişim farkı Dağıtılan temettü (*) ( ) -- ( ) -- ( ) Toplam diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir Aralık 2010 bakiye Sermaye Düzeltmesi Farkları Finansal Varlık Değer Artış Fonları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) Ana Ortaklık Dışı Paylar Öncesi Toplam Ödenmiş Sermaye Net Dönem Karı/ (Zararı) Azınlık Payları Özkaynak Toplamı 1 Ocak 2009 bakiye Geçmiş yıllar karlarına transfer ( ) Geçmiş yıllar karlarından transfer ( ) Finansal varlık makul değer değişim farkı Dağıtılan temettü (*) ( ) -- ( ) -- ( ) Toplam diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir Aralık 2009 bakiye

26 VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETĐMDEN GEÇMĐŞ 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĐHLERĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT KONSOLĐDE NAKĐT AKIM TABLOLARI (Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Cari Dönem 01 Ocak - 31 Aralık 2010 Geçmiş Dönem 01 Ocak - 31 Aralık 2009 A. ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI Net konsolide dönem karı Düzeltmeler Amortisman 18, 19, Ana ortaklık dışı zarar / kar Özkaynak yöntemine göre iştirak gideri 16 ( ) Şüpheli alacak karşılığı 10,29, Kıdem tazminatındaki değişim Ertelenmiş vergi varlık/yükümlülüğündeki değişim 35 ( ) ( ) Ertelenmiş finansman gelir gideri, net 10, 35, Faiz gideri 33, Faiz geliri 32 ( ) ( ) Gelir tahakkukları Gider ve diğer karşılık tahakkukları 22, Dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı Sabit kıymet satış karı, net ( ) Đşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim 10, 11 ( ) ( ) Đlişkili taraflardan alacaklardaki değişim 37 ( ) Stoklardaki değişim 13 ( ) Diğer dönen varlıklardaki değişim 26 ( ) ( ) Diğer duran varlıklardaki değişim ( ) Ticari borçlardaki değişim Đlişkili taraflara borçlardaki değişim 37 ( ) Ödenen kurumlar vergisi ( ) ( ) Diğer yükümlülük ve borçlardaki değişim ( ) Ödenen kıdem tazminatı (-) 24 ( ) ( ) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımları 17 ( ) -- Maddi varlık satın alımları (-) 18 ( ) ( ) Maddi olmayan varlık satın alımları (-) 19 (50.408) (70.365) Maddi varlık satışı (+) Finansal varlık satın alımları (-) 7 ( ) ( ) Đştirakler sermaye artırımı (-) 16 ( ) -- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) C. FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIŞLARI Faiz ödemeleri (-) 33 ( ) ( ) Alınan faizler (+) Banka kredilerindeki artış / (azalış) (51.308) Ödenen Temettü (-) ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzerlerinden meydana gelen net azalış / artış ( ) ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu Đlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır 26

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun 13.04.2012 tarihinde yapılan 07 numaralı toplantısında kabul edilerek Genel Kurul a sunulmuştur. Faaliyet Raporu 2011 GÖLTAŞ Göller

Detaylı

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi

2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi 2006 FAALĐYET RAPORU 38. Faaliyet Dönemi GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kayıtlı Sermaye :20.000.000.-YTL Ödenmiş Sermaye : 7.200.000.-YTL

Detaylı

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ

GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNUN 24/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014/01 SAYILI TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA

Detaylı

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU.

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayfa No: 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 YÖNETİM KURULU Başkan : Mehmet DÜLGER (Mart 2014 - Mart 2015) Başkan Yardımcısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 KONYA

FAALİYET RAPORU 2013 KONYA FAALİYET RAPORU 2013 KONYA İÇİNDEKİLER 01 PROFİL TEMEL RASYOLAR 01 02 03 04 PROFİL BAŞKANIN MESAJI GENEL MÜDÜRÜN MESAJI TARİHÇE 06 FALİYET ALANLARI 06 12 14 ÇİMENTO BETON SİGMA 2011 2013 SATIŞLAR 227 236

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : 42.000.000.-TL : 42.000.000.-TL Ortak Sayısı : 5.570 Kuruluş tarihi : 01.12.1997 Ticaret

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : 42.000.000.-TL : 42.000.000.-TL Ortak Sayısı : 5.570 Kuruluş tarihi : 01.12.1997 Ticaret

Detaylı

ÇEVRE KORUMA MİSYONU

ÇEVRE KORUMA MİSYONU PROFİL Konya Çimento Sanayi A.Ş. 1954 tarihinde 115 Konya lı işadamının öncülüğünde Konya da kurulmuş olup, bugün hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören, halka açık Fransız ortaklı

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 May s 2010 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres: fiirket Merkezi Emek Mah. Afl roğlu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na E! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.cam Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: 479920-427502 Buıldıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010 KONYA

FAALİYET RAPORU 2010 KONYA FAALİYET RAPORU 2010 KONYA İÇİNDEKİLER 01 PROFİL 01 02 03 04 PROFİL BAŞKANIN MESAJI GENEL MÜDÜRÜN MESAJI TARİHÇE 06 FAALİYET ALANLARI 06 10 12 ÇİMENTO BETON SİGMA 14 18 20 22 İNSAN KAYNAKLARI ÇEVRE YÖNETİM

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1

BAGFAŞ BAndırmA GüBre FABrİkAlArı A.Ş. 2014 FAAlİyet raporu 1 BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrİkaları A.Ş. 2014 Faalİyet Raporu 1 Recep Gençer Gençer Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Bagfaş Kurucu Murahhas Azası (17 Mayıs 1970) 2 3 4 BAGFAŞ FAALİYET RAPORU 2014 5 GÜNDEM

Detaylı

2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO

2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO 2004 YILI FAALİYET RAPORU VE BİLANÇO Genel Kurul Toplantı Tarihi : 31.03.2005 Genel Kurul Toplantı Saati : 10:30 Genel Kurul Toplantı Yeri : Konya Çimento Sanayii A.Ş. Ankara yolu üzeri No : 355 42005

Detaylı

Değerli ortaklarımız,

Değerli ortaklarımız, YÖNETİM KURULU BAŞKAN MESAJI Değerli ortaklarımız, Küresel kriz döneminde talebe bağlı esnek bir üretim politikası sürdürülmüş, dış talebin yetersizliği nedeniyle iç piyasa satışlarına ağırlık verilmiştir.

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2010YILI FAALİYET RAPORU KEREVİTAŞ GID SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Kurul Toplantısı Gündemi Yönetim Kurulu

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006 1

Faaliyet Raporu 2006 1 Faaliyet Raporu 2006 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 3. DAVET MEKTUBU 4. GÜNDEM 5. VEKALETNAME 6. SUNUŞ 7. ORTAKLIK YAPISI VE HİSSE SENETLERİ KAPANIŞ FİYATI 8. ÇIKARILMIŞ OLAN HİSSE

Detaylı

2011 YILI FAALĐYET RAPORU

2011 YILI FAALĐYET RAPORU SĐFAŞ SENTETĐK ĐPLĐK FABRĐKALARI ANONĐM ŞĐRKETĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU Merkezi : BURSA Sicil No : 11961-21096 Telefon : (224)2431400(5Hat) Faks : (224)243 32 11 E-Mail : info@sifas.com.tr Web : www.sifas.com.tr

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

SUNUŞ ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. nin 16 Nisan 2010 tarihinde saat 11.00 de Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İZMİR adresinde bulunan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

ÇEVRE KORUMA MİSYONU

ÇEVRE KORUMA MİSYONU PROFİL Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde kurulmuştur. Halka açık olarak kurulmuş ilk anonim şirketlerden biridir. 236 çalışanı ile çimento, hazır beton ve kireç sektörlerinde

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 29 Mart 2007 Saat :14:00 dan İtibaren Adres: Şirket Merkezi Okçumusa Cad. No:1 Sarkuysan İş Merkezi A3 Katı

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 24.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 24.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 24.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 42. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GİRİŞ... 3 ŞİRKET BİLGİLERİ... 4 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU ve FAALİYET KONUSU...

Detaylı

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ

ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ ONURSAL BAŞKANIMIZI RAHMETLE ANIYORUZ Rüştü AKIN Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER: Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı...3 Yönetim Kurulu...4 Gündem...5 Dünden Bugüne...6 İdari Faaliyetler...7 Yatırım

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01.01. 30.06. Dönemi YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 3 A- Özet Bilgiler:... 3 B- İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:...

Detaylı

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş.

BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. BÜYÜK ĐSTANBUL OTOBÜS ĐŞLETMELERĐ A.Ş. 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER KONU SAYFA NO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 2 01.01.2008 31.12.2008 FAALĐYET RAPORU 3 I-GĐRĐŞ 3 II-FAALĐYETLER

Detaylı

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1Ç 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1Ç 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 1Ç 2015 Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.2 NOLU SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2015 31.03.2015 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 11 MAYIS 2015

Detaylı