Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "amurattekin@gmail.com"

Transkript

1 TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009

2 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunu nun 29 uncu madde belgelerinin haz rlanmas ndan sorumlu ve yetkili maden mühendisidir. teknik nezaretçisi olmayan sahalarda, maden i letme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas halinde ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. yap ve in aat hammaddeleri üretimi için izin alan kamu kurulu lar için alt aydan çok süreli veya toplam be yüz tondan fazla üretim öngörülen tahsislerde teknik nezaretçi atanmas zorunludur. E er verilen izin bu s rlar alt nda ise, teknik nezaretçi atama zorunlulu u yoktur. Bu halde 4857 Say Kanunu yükümlülükleri çerçevesinde izin alan kamu kurum ve kurulu u sorumludur. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

3 MLER TEKN K NEZARETÇ OLUR? Öncelikle; a)tc vatanda olmak b)maden Mühendisi olmak zorunludur. Bu artlara haiz olup ta teknik nezaretçilik yapmak isteyenlerden; teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacak olanlarda; Maden Mühendisleri Odas taraf ndan yap lacak e itim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikas na sahip olmalar gerekmektedir.(maden i letmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve kurulu lar nda fiili olarak en az be y l çal an maden mühendisleri için sertifika/e itim art aranmaz./( istisna ) yeralt i letme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda ise; yeralt maden i letmelerinde en az iki y l deneyimi olmak ve bu deneyimi belgelemek art aranmaktad r. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

4 istisna için;. /../200.. TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI YÖNET M KURULU BA KANLI I NA ANKARA Odam z Yönetim Kurulunun gün ve 63 say karar na göre, 5177 say Kanunla de ik 3213 say Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin 112. maddesindeki istisnadan yararlanarak Teknik Nezaretçi Sertifikas almak istiyorum. Gere i hususunu arz ederim. Ad Soyad : mza : Oda Sicil No T.C. Kimlik No Do um Yeri Do um Tarihi Unvan : :. :. :../ /. :... Adres : Tel.. :.. Cep Tel : /..

5 Belgenin neden istendi i; o Daha önceden teknik nezaretçilik yap ld ndan o 5 y l/daha fazla maden sektöründe çal ld ndan * Özel sektördeki hizmetleri için; ba olduklar sosyal güvenlik kurumundan hizmet döküm belgesi ile en az be y ll k sürede çal kurum ve kurulu lardan alaca, ilgili kurum veya kurulu yetkilisince imza alt na al nm ve i yeri sicil numaras, çal ma süresi, unvan, çal birim ve görev tan n (i letme ya da denetim faaliyeti eklinde) yer ald hizmet döküm cetveli ile i yerinin Ticaret Sicil Gazetesi kayd ve yetkili imza sirküleri, * Kamudaki Hizmetleri çin; ba olduklar sosyal güvenlik kurumundan veya çal makta oldu u kurum veya kurulu tan alacaklar hizmet döküm belgesi ile en az be y ll k sürede çal kurum ve kurulu lardan alaca, ilgili kurum veya kurulu yetkilisince imza alt na al nm ve i yeri sicil numaras, çal ma süresi, unvan, çal birim ve görev tan n (i letme ya da faaliyeti eklinde) yer ald hizmet döküm cetveli, ile birlikte dilekçe verilecektir.

6 TEKN K NEZARET GÖREV N YÜRÜTÜLEB LECE SAHA SAYISI KAÇTIR? Teknik nezaretçi olabilme artlar na haiz olan bir maden mühendisi, 1(a) maden gurubundan be, di er guruplardan be olmak üzere en fazla on ruhsat sahas nda, 1(a) gurubunda nezaretçilik yap lmadan di er guruplar için ise en fazla be ruhsat sahas nda, di er guruplarda görev almamak ko uluyla salt 1(a)gurubunda en fazla on ruhsat sahas nda teknik nezaretçilik görevi yapabilir. 1(a) 1(b) II III IV V TOPLAM Bir maden mühendisinin görev yapt ruhsat sahas say bunlar geçti i tespit edilirse, on be gün içersinde nezaretçilik say bu s rlara indirmek zorundad r. Aksi halde bu ki iler üç l süre ile yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

7 DA NEZARETÇ NED R? en az otuz i çi çal ran i letmeler ile en az on be i çi çal ran yeralt i letmelerinde, bir maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam zorunludur. Daimi nezaretçinin bulunmad bu tür i letmelerde üretim yap ld n belirlenmesi halinde teminat irat kaydedilir, daimi nezaretçi istihdam edilinceye kadar faaliyet durdurulur. daimi nezaretçinin i e ba lama ve i ten ayr lma tarihleri ruhsat sahibi taraf ndan Maden leri Genel Müdürlü ü ne bildirilir. daimi nezaretçiler gerekli artlar sa lad klar takdirde ayn zamanda o i letme için teknik nezaret görevini de üstlenebilirler. Bu halde ba ka ruhsat sahalar nda teknik veya daimi nezaret görevi yapamazlar. daimi nezaretçi 4857 say Kanununda belirtilen i güvenli i uzman olabilme artlar sa lamas halinde, ayn i letmede i güvenli i uzman olarak ta görev yapabilirler. Çal lan i çi say 300 den fazla ise ayr ca bir i güvenli i uzman maden mühendisi görevlendirilir. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu, 4857 Say Kanunu, güvenli i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar n görev,yetki ve sorumluluklar ile çal ma usul ve esaslar hk yönetmelik)

8 TEKN K NEZARETÇ ATAMASI NASIL YAPILIR? Öncelikle TMMOB/Maden Mühendisleri Odas na üye olunmas zorunlulu u vard r. Üyelik için; Diploma veya ç belgelerinin asl veya onayl fotokopisi (Fotokopi Odam zca asl görülerek onaylanabilir), ki adet vesikal k foto raf, Nüfus cüzdan fotokopisi (Fotokopi Odam zca asl görülerek onaylanabilir) belgeleri ile Odam za müracaat gerekmektedir. TMMOB/Maden Mühendisleri Odas nca düzenlenecek SMM BELGES (Serbest Maden Mühendisi belgesi) için istenen ba vuru evraklar ; Ücretli Çal an 1- Yaz Hizmet Sözle mesi Sureti 2- Son Ay Bordrosu 3- SSK e Giri Bildirgesi 4- SSK Hizmet Döküm Cetveli 5- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri Kendi Ad na Serbest Çal an 1- Vergi levhas 2-(Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son ay bordrosunun* sureti 3-Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza Sirküleri

9 Adi ortakl k orta olarak çal an 1- Vergi levhas 2- (Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son ay bordrosunun* sureti 3- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri 4- Ortaklar n tamam taraf ndan imzalanm ortakl k sözle mesinin noter onayl sureti Sermaye irketi orta olarak çal an 1- irket ana sözle mesinin yay mland Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter onayl sureti 2- (Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son 4 (dört) ay bordrosunun* sureti 3- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri * e yeni ba layanlar bir ay sonra bordrolar getirmek üzere yaz taahhüt vereceklerdir. (bknz: 21/09/2005 tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan Türk Mühendis Ve Mimar Odalar Birli i Maden Mühendisleri Odas Serbest Maden Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeli i)

10

11 SMM NO: TMMO MADEN MÜHEND SLER ODASI MZA ÖRNE SMM BELGES N VER TAR 1 PTAL TAR LG MÜHEND N ADI 2 SOYADI KANUN ADRES 3

12 harçlar kanunu gere i teknik nezaretçi tayin harc n yat lmas, ( maden i leri genel müdürlü üne ) teknik nezaretçi atama belgesinin doldurulup oda taraf ndan vize ettirilerek, Maden leri Genel Müdürlü üne müracaat edilmesi, ( 1(a)gurubu için valilik il özel idare müdürlü üne ) ataman n Maden leri Genel Müdürlü ü taraf ndan onaylanmas gerekmektedir. ( 1(a)gurubu için il valili i taraf ndan onaylanmas ) atamas yap lan teknik nezaretçinin teknik nezaretçi belgesi/sertifikas i yeri ilan tahtas nda as bulundurulmal r. atama ruhsat sahas n tamam na yap labilece i gibi, i letmenin bir bölümüne de yap labilir.

13 Ek Form- 17 T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI INA (Maden leri Genel Müdürlü ü) TEKN K NEZARETÇ ATAMA BELGES RUHSATIN/SERT KANIN li : lçesi : No : Grubu : RUHSAT/SERT KA SAH N : Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Harç Makbuz Tarih ve No su : mza TEKN K NEZARETÇ N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No su : Maden Mühendisleri Oda Sicil No : Teknik Nezaretçilik Yapt Di er Sahalar n Adedi ve Numaralar : Sigorta Sicil No su : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Yaz ma Adresi : E-Posta : mza : Maden Mühendisleri Odas Vizesi : Yukar da bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi, 3213 say Maden Kanununun 31 inci maddesi gere ince teknik nezaretçi olarak tayin edilmi tir. ONAY././. MADEN LER GENEL MÜDÜRÜ

14 Ek Form-7..VAL l Özel dare Müdürlü ü Ruhsat li : Ruhsat n lçesi : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : RUHSAT SAH N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No su : e-posta : Harç Makbuz Tarih ve No su : mza TEKN K NEZARETÇ N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No su : Maden Mühendisleri Oda Sicil No : Teknik Nezaretçilik Yapt Di er Sahalar n Adedi, li ve Numaralar : Sigorta Sicil No su : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Yaz ma Adresi : e-posta : mza : Maden Mühendisleri Odas Vizesi : TEKN K NEZARETÇ ATAMA BELGES Yukar da bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi., 3213 say Maden Kanununun 31 inci maddesi gere ince teknik nezaretçi olarak tayin edilmi tir. ONAY././200 VAL

15 VERENLE NASIL B R SÖZLE ME YAPILIR? TEKN K NEZARETÇ K H ZMET SÖZLE MES * I. TARAFLAR 1) Ruhsat Sahibinin; a) Ad ve Soyad : b) Adresi: c) Telefon, E-Posta ve Sair leti im Bilgileri: 2) Teknik Nezaretçinin; a) Ad ve Soyad : b) Adresi: c) Telefon, E-Posta ve Sair leti im Bilgileri: 3) Madenin; a) Cinsi: b) Yeri: c) Ruhsat Numaras : Burada beyan edilen adres ve sair ileti im bilgileri taraflar n resmi tebligat adresleri olup bu adreslere yap lan ihtar ve ihbarlar geçerlidir. II. N KONUSU bu sözle me ile teknik nezaretçi maden mühendisi ruhsat sahibinin yukar da cinsi, yeri ve ruhsat numaras verilen maden i letmesinde 5177 say Kanunla de ik 3213 say Maden Kanununun 31. maddesinde öngörülen teknik nezaretçilik hizmetini bu sözle mede öngörülen ko ullarla ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli indeki düzenlemelere uygun olarak vermeyi, ruhsat sahibi de verilen hizmet kar nda teknik nezaretçiye bu sözle mede öngörülen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. III. SÜRE Sözle menin süresi. y ld r. Sürenin bitiminde taraflar n yenileneme konusunda yaz olarak anla amamalar halinde sözle me kendili inden sona erer. IV. ÜCRET Teknik nezaretçilik hizmetine kar k ruhsat sahibi teknik nezaretçiye ayl k YTL ücret ödeyecektir. Ücret net olup, KDV, stopaj vb. yasal yükümlülükler i verene aittir. V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1) Teknik nezaretçi, i yerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kulland lmamas ndan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin 111/a maddesi gere ince ruhsat sahibi sorumludur. 2) Teknik nezaretçi, ruhsat sahas ndaki faaliyet ve üretimleri en az onbe (15) günde bir yerinde denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek, ruhsat sahibi de teknik nezaretçinin denetimini yapabilmesi için gerekli ko ullar sa lamakla yükümlüdür. 3) yerinde yapt inceleme ve gözlemlerde i sa ve güvenli i yönünden tehlikeli bir durumun varl tespit etmesi ve hemen tedbir al nmas n mümkün olmad belirlemesi durumunda teknik nezaretçi, i letme faaliyetini tedbir al ncaya kadar durdurur ve durumu ilgili kurulu lara bildirir. Teknik nezaretçinin bu ekilde i letme faaliyetini durdurmas, ruhsat sahibinin bu sözle meyi feshi ve teknik nezaretçiyi azli için hakl sebep olu turmaz. 4) Teknik nezaretçinin denetlemeler için yapaca yol, bar nma, yemek vb. masraflar ruhsat sahibi taraf ndan kar lan r. 5) Teknik nezaretçi, tespit etti i eksiklik ve aksakl klar, öneri ve önlemleri i yerinde çal anlar n görebilece i ekilde ilan etmekle ya da panoya asmakla yükümlüdür. Ayn zamanda noter onayl teknik nezaretçi defterine rapor ederek durumu ve önerilerini ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksakl klar ile öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, teknik nezaret defterinin i letmede muhafazas ndan ve teknik nezaretçinin tespit edip deftere i ledi i eksiklik ve aksakl klara ili kin tedbirlerin al nmamas ndan ruhsat sahibi sorumludur. 6) Teknik nezaretçinin gerekçesiz olarak veya haks z bir gerekçe ile azledilmesi ya da ücretinin ödenmemesi, sahaya götürülmemesi, sahada inceleme yapmas na izin verilmemesi, yapaca incelemeler neticesinde getirece i önerilere uyulmamas vb. nedenlerle istifas halinde ruhsat sahibinin sözle me süresi sonuna kadar nezaretçiye ödemeyi taahhüt etti i ücret muaccel hale gelir. VI. YETK MAHKEME VE CRA DA RES Bu sözle meden do acak anla mazl klarda mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. bu sözle me / /.. günü iki nüsha olarak düzenlenmi tir. Teknik Nezaretçi Ruhsat Sahibi *Tavsiye niteli indedir

16 TEKN K NEZARETÇ N GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI NED R? teknik nezaretçi, i yerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kulland lmamas ndan ruhsat sahibi sorumludur, teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 say Maden Kanunu ve 4857 say Kanunu hükümleri kapsam nda yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahas ndaki faaliyet ve üretimleri on be günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundad r. yerinde yapt inceleme ve gözlemlerde i sa ve güvenli i yönünden tehlikeli bir durumun varl tespit etmesi ve hemen tedbir al nmas n mümkün olmad belirlemesi durumunda, i letme faaliyetini tedbir al ncaya kadar durdurma yetkisini kullanarak ilgili kurulu lara bildirir, teknik nezaretçi, atanm oldu u i yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksakl klar, öneri ve önlemleri belirler. Bunlar yerinde çal anlar n görebilece i ekilde ilan eder ya da panoya asar. Ayn zamanda noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri" ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksakl klar n, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlar n yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.

17 teknik nezaretçi, 4857 say Kanununda belirtilen i güvenli i uzman olabilme artlar sa lamas halinde ayn zamanda i güvenli i uzman olarak da görev yapabilir. Ancak, 300'den fazla i çi çal ran sahalarda ayr ca bir i güvenli i uzman maden mühendisi görevlendirilir, ruhsat sahibi, taraf ndan her y l nisan ay sonuna kadar, bir önceki y l içersinde gerçekle en i letme faaliyeti ve yap lan üretim ve ilgili geçmi y llar üretimi ile bir sonraki y l planlanan üretimleri gösteren uygun ölçekli kesitlerle birlikte imalat haritas, i letme faaliyet bilgi formu, sat bilgi formu, sahada arama yap lm sa arama faaliyet raporu, varsa proje de ikliklerini haz rlat larak (odam za onaylat larak) Maden leri Genel Müdürlü üne verilir. Aksi halde teminat irat kaydedilir. Yükümlülükler yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.1(a)gurup madenler içinse faaliyet bilgi formu ile sat bilgi formu il özel idaresine verilir. Aksi halde teminat il özel idaresi hesab na irat kaydedilir, faaliyet durdurulur.

18 imalat haritas, ölçümü yapan teknik eleman ve ruhsat sahibi ile birlikte teknik nezaretçi taraf ndan imzalan r. letme faaliyeti bilgi formu, ruhsat sahibi ile birlikte teknik nezaretçi taraf ndan, sat bilgi formu ise salt ruhsat sahibi taraf ndan imzalan r. teknik nezaretçi atama kayd bulunmayan sahalara ait bu belgeler geçersiz say lmaktad r. sahada i letme faaliyetinin yap ld dönem d nda atanm teknik nezaretçinin, görevli olmad y la(sürece/döneme) ait belgeleri imzalamas halinde bu belgeler geçersiz say lmaktad r. nisan ay son gününden sonra belgelerin verilmemesi(tümü&tek) veya geç verilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

19 LETME FAAL YET B LG FORMU NED R? 1 Sahan n Hukuki Durumu Ruhsat n li : Ruhsat n lçesi : Ruhsat n Grubu : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Eri im No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : letme zin Tarihi : LETME FAAL YET B LG FORMU 2- letme Dönemi Arama Faaliyetleri Mevcut görünür, muhtemel, mümkün rezerv miktar ve rezerv geli tirme çal malar hakk nda bilgi (sondaj, yarma, kuyu, galeri jeofizik etüt v.s.) : 3 - Üretim Bilgileri a) Projede beyan edilen y ll k üretim miktar : b) Gerçekle en y ll k tüvenan üretim (ton m 3 ) : c) Zenginle tirilmi ürün (Konsantre) (ton) : d) Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb : e) Di er bilgiler : 4 - Çal an Personel Say 5 - Makine Park 6 - Sat Miktar 7 - Stok Miktar 8 - Ocak Ba Sat Tutar 9 - letme Yöntemi 10 - Çal ma Dönemindeki Kazalar statisti i 11- letme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Ç kar lan ve Sevk Edilmesine zin Verilen Madenin Ad ve Miktar NOT: 1- Birden fazla maden i letme izninin bulundu u sahalarda bu form ayr ayr düzenlenecektir. 2 - Sahada birden fazla üretim faaliyetinde bulunan varsa bu formda ayr ayr belirtilecektir. 3- Birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form verilecektir. TEKN K NEZARETÇ RUHSAT SAH Ad ve Soyad Ad ve Soyad Adresi Tel - Faks Tel e-posta e-posta tarih Tarih imza imza

20 MALAT HAR TASI NED R? MALAT HAR TASI malat haritas 6 bölümden olu maktad r 1- Ba k; ( li, ruhsat no, ait oldu u y l, ölçümün yap ld tarih gün ay y l olarak yaz lacakt r.) 2- Ocaklar; ( ev alt, ev üstü, galeri a ve galeri içi kotlar ölçe e uygun aral klarda olacak. Eski, yeni ve tasarlanan üretimler ayr ayr gösterilecek. ki adet röper noktas tesis edilecektir) 3- Ruhsat ve i letme izin s ; (saha s ile i letme izin s uygun ölçekle çizilecek, üretim yap lan alan rumuz olarak gösterilecektir.) 4- Kesitler; ( En az iki kesit olacak ve birisi y n üretiminden geçirilecektir. Üretimler kesitte eski, yeni ve tasarlanan olmak üzere ayr ayr gösterilecektir) 5- Lejant; (aç klamalar) ( Eski üretim, y n üretimi ve tasarlanan üretim ayr ayr gösterilecektir.) 6- mzalar; ( Haritay yapan teknik eleman, Teknik Nezaretçi ve ruhsat sahibi taraf ndan imzalanacakt r. NOT: Üretim yap lmayan y llar için çizim ve harita verilmez ( Mad. Kan. Uyg. Yönt. Mad.34) A ÖRNEK MALAT HAR TASI MALAT HAR TASI B YILI N TASRLANAN ESK ÜRET M 2005 YILI ÜRET M ALANI N ÖLÇEK : 1 / A' SAHA NO : 1952 : MERS N LÇES : ANAMUR KÖYÜ : KALIN ÖREN HAR TANIN TÜRÜ: ( malat, son drum ve temdit) T OLDU U YIL : YILI MALATI ÖLÇÜMÜN YAPILDI I TAR H:../../ SAHA SINIR HAR TASI 1 OCAK YER L. N ALANI 2 N 1 / P 30 a4 NO NO A Ç I K L A M A L A R SAHA SINIR KOORD NATLARI Y N KOORD NATLARI Y ESK MALAT 2005 YILI MALAT 2006 YILI N TASARLANAN ÜRET M X X OC.RÖP. NOK.1 B' OC.RÖP. NOK ÖLÇEN VE Ç ZEN MUHAMMER AH N A-A' KES ÖLÇEK : 1/500 B-B' KES ÖLÇEK : 1/500 FENN NEZARETC ESK ÜRET M 2005 YILI ÜRET 2006 N TASARLANAN ESK ÜRET M N TASARLANAN SAHA SAH

21 TEKN K NEZARETÇ DEFTER NED R? teknik nezaretçinin, atanm oldu u i yerindeki faaliyetler ile ilgili tespit etti i eksiklik ve aksakl klar, bunlar için belirledi i öneri ve önlemleri yazd ve imzalad, noter onayl defterdir. defterin muhafazas ndan ruhsat sahibi sorumludur Say Kanunla De ik 3213 Say "Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri"nin ilgili maddelerine göre maden sahas ile ilgili talimatlar n daha sa kl korunabilmesi için odam zca teknik nezaretçi defteri haz rlanm r. defterin ilk sayfas noter onay için olup, sonraki sayfada oda onay sayfas bulunmaktad r. teknik nezaretçi ye yönelik k sa hat rlatmalar ile devam eden k mdan sonra, yakla k 5 y içerecek ekilde 150 fotokopili sayfadan olu maktad r. Defterin geri kalan bölümünde; Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin teknik nezaretçilikle ilgili maddeleri ile maden mühendislerinin yararlanabilece i teknik bilgiler, ayr ca saha s r haritas ve saha ruhsat fotokopisinin konulaca ekilde bir bölme bulunmaktad r.

22 oda onay sayfas n 2.nüshas ruhsat sahibi veya teknik nezaretçi taraf ndan doldurularak Odam za gönderilecek ekilde ek olarak "Deftere" konulmu tur. Bu sayfan n doldurularak Oda Merkezimize veya ubelerimize elden teslimi veya iletilmesi gerekmektedir. her bir raporun yaz laca kopyal kopar labilir üç nüshan n, bir nüshas defterde kalacak, ikinci nüshas i yeri ilan tahtas na as lacak, üçüncü nüshas ise teknik nezaretçide kalacakt r. defter tükenmez kalemle doldurulacak, kaz nt /silinti yap lmayacakt r. Gerekirse üzeri çizilerek buras teknik nezaretçi taraf ndan paraflanacakt r. i letmeyi denetime gelecekler ile herhangi bir kaza an nda savc kça/mahkemece ilk bak lacak ve talep edilecek olan bu deftere yaz lacak raporlar ve gerekiyorsa çizilecek kroki/ ekil/resimler için gerekli özenin gösterilmesi çok önemlidir.

23 TEKN K NEZARETÇ DEFTER 5 TEKN K NEZARETÇ DEFTER ODA ONAY SAYFASI DEFTER NO:... li... ilçesi hudutlar dahilindeki... Kurumu / Firmas / ahs na ait... eri im... sicil AR / R... Ruhsat no.lu... grup... madeni sahas na ait TEKN K NEZARETÇ defteridir. bu defter 100 sayfadan ibarettir. (Her sayfa 1 as l, 2 Fotokopilidir.)... /... / tarihinden itibaren kullan lmak üzere tasdik olunmu tur.... /... / TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI ADRES: /... TEL : (...)... FAX : (...)... ÜCRET ÖDEMELER 1. Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odas Merkez, Zonguldak, stanbul, zmir ve Adana ubeleri no.lu T. Bankas Me rutiyet ubesi veya nolu Ziraat Bankas K lay ubesi no.lu Posta Çeki hesab na yat labilir. Bu durumda; Teknik Nezaretçilik Defteri istedi inizi dekontta belirtilerek dekontun ve Oda Onay Sayfas n n faxlanmas durumunda (ruhsat sahibi veya teknik nezareçti taraf ndan doldurulan nüsha) Teknik Nezaretçi Defteri taraf za ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir. Adres: Selanik Cad. Ye im Apt. 19/4 K lay-ankara Tel: Fax:

24 TEKN K NEZARETÇ N GÖREV NASIL SONA ERER? teknik nezaretçinin istifas, teknik nezaretçi veya i verenin(azil) aralar ndaki sözle meyi iptal etmeleri, teknik nezaretçinin ölümü, ruhsat n devri gibi durumlarda teknik nezaret görevi sona erer. teknik nezaretçinin görevinin sona ermesinden sonra ruhsat sahibi taraf ndan en geç on be gün içersinde yeni bir teknik nezaretçi atanmas zorunludur. Atama yap ncaya kadar teknik ve emniyet yönünden tüm sorumluluk ruhsat sahibine aittir. istifa ve azillerin Maden leri Genel Müdürlü üne on be gün içinde bildirilmesi zorunlu olup aksi halde taraflar n yasal sorumlulu u devam eder. Üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

25 GÖREV SONA EREN TEKN K NEZARETÇ NE YAPACAKTIR? istifa halinde; teknik nezaretçi, görev yapt döneme ait i letme faaliyet bilgi formunu iki nüsha halinde düzenleyerek bir kopyas ruhsat sahibine verir, di er kopyas ve sahan n son durumuna ili kin öneri ve önlemleri içeren raporu, Maden leri Genel Müdürlü ü ne verir. azil, ruhsat n devri, iptali veya terk edilmesi halinde; teknik nezaretçi, görev yapt döneme ait i letme faaliyet bilgi formunu, sahan n son durumuna ili kin öneri ve önlemleri içeren raporu, Maden leri Genel Müdürlü ü ne verir. bunlar yap lmad takdirde, istifa eden veya azledilen teknik nezaretçi yeni bir göreve bir y l süresince atanamaz.

26 4857 SAYILI KANUNU YÜKÜMLÜLÜ ÜNDE TEKN K NEZARETÇ LETMELERDE NE YAPACAKTIR? ald mühendislik e itiminin kendisine kazand rd bilgi, donan m ve kendi yetkinli i temelinde ve kat ld teknik nezaretçi e itiminin verdi i katk çerçevesinde özet ana ba klar halinde i yerlerinde; kanunun ve dayana nda varolan yönetmeliklerinin, i sa ve güvenli i için öngördü ü SG organizasyonunu çerçevesinde eksiklikleri, çal anlar n periyodik sa k muayeneleri ile ilgili tespit etti i eksiklikleri, makine ve teçhizatlar n, yang n tüplerinin eksik periyodik kontrollerini, ki isel koruyucularla ilgili tespitlerini, gaz, toz, gürültü, titre im gibi ölçümleri için tespitlerini teknik nezaretçi rapor defterine yazar. Önerilerde bulunur. proaktif yakla mla i letmelerde risk de erlendirmesi yapar. Bunun için tehlikeleri belirler, bunlar n risklerini de erlendirip, derecelendirir ve al nacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunur, sa k ve güvenlik doküman haline getirir, eksiklikleri rapor eder.

27 çal anlar n görev tan mlar yapar, görev yetki ve sorumluluklar belirleyerek, talimatlar haz rlar doküman haline getirir, i verenin onay alarak çal anlar bilgilendirir. ehliyetli çal ma zorunlulu u bulunan görev unvanlar için tespit etti i eksiklikleri raporlar. ( ate leyici, a r kamyon oförü, makineleri operatörü, elektrikçi vs ) çal anlar n yapt klar i le ilgili olarak e itim almalar, e itim sonunda ald klar belgeleri çal an n ki isel dosyas nda muhafaza edilmelerini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar. haz rlad sa k ve güvenlik doküman içeri inde, çal anlara yapt klar i le ilgili olarak kar la abilecekleri riskler ve al nmas gereken önlemler hakk nda i sa ve güvenli i itimi verir, belgelendirir, çal an n ki isel dosyas nda muhafaza edilmelerini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar. i verence yeni i çi al nmas veya unvan ndan ba ka bir göreve tertip edilen çal an n yeni görevi ile ilgili e itim almas sa lar/sa lat r, bu yeni görevde kar la abilece i riskler ve al nmas gereken önlemlerle ilgili i sa ve güvenli i e itimi verir/verdirtir, belgelendirir, ki isel dosyas nda muhafaza edilmesini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar.

28 i letmedeki tüm çal malar n risk de erlendirilmesi temelinde yap lmas, çal anlar n da i sa ve güvenli i ile ilgili çal malara katk koymalar, onlara dan lmas sa lar/sa lat r, eksiklikleri rapor eder. acil eylem planlar haz rlar, doküman haline getirir, i verenin onay al r, çal anlar bilgilendirir, ilan eder. yerlerinde acil kaç noktalar belirler, i aretler, çal anlar bilgilendirir, eksiklikleri raporlar. yang nla mücadele plan haz rlar, ekipler olu turur, doküman haline getirir, i verenin onay al r, çal anlar bilgilendirir. Eksiklikleri raporlar. i yerleri hijyenine dikkat eder, yemekhane, banyo, tuvalet, dinlenme yerleri gibi sosyal tesislerle ilgili eksiklikleri rapor eder. i yerinde yeni bir i ba lad nda veya sa k ve güvenlik doküman nda öngörülmeyen yeni bir risk ortaya ç kt nda sa k ve güvenlik doküman, güncelle tirir. i letme turunda i sa ve güvenli i ile ilgili gördü ü her türlü eksikli i rapor eder. Çal anlar ve/veya makine ve teçhizatla ilgili hayati tehdit edici yak n riskli durumlara müdahale ederek, çal may durdurur, riski ortadan kald tedbirler al nmadan çal maya izin vermez, eksiklikleri raporlar.

29 TEKN K NEZARETÇ N BA UCUNDA NELER OLMALIDIR? 5177 Say Kanunla De ik 3213 Say Maden Kanunu Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli i Maden Kanununun 1 ( a ) Gurubu Madenleri ile lgili Uygulama Yönetmeli i Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i 4857 Say Kanunu ve dayana nda ç kan yönetmelikler Maden Ve Ta Ocaklar letmelerinde Ve Tünel Yap nda Al nacak çi Sa Ve Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük Tekel D B rak lan Patlay Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Ta nmas, Saklanmas, Depolanmas, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslar na li kin Tüzük çi Sa Ve Güvenli i Tüzü ü

30 TEKN K NEZARETÇ N ÖNCEL KLE TAK P ETMES NDE YARAR OLAN WEB SAYFALARI NELERD R? Maden Mühendisleri Odas Maden leri Genel Müdürlü ü Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal ma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlü ü Sa ve Güvenli i Genel Müdürlü ü e-mevzuat Bilgi Sistemi

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DI T CARET SORUMLUSU SEV YE 5 REFERANS KODU / RESM GAZETE TAR H-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: DI T CARET UZMANI Seviye: 5 I Referans Kodu: Standard Haz rlayan

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 4842 Say l Kanunla Yap lan Düzenlemeler I nda Yat r m ndirimi Uygulamas ve Ekonomik Etkileri Dr. Mehmet ÖZKARA Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER

4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER 4822 SAYILI KANUN LE DE fi K 4077 SAYILI TÜKET C N N KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE UYGULAMA YÖNETMEL KLER Av. AYDEN Z AL SBAH TUSKAN (*) Tüketici kavram, mal ve hizmet edimlerini mesleki amaçlar d fl nda

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı