Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "amurattekin@gmail.com"

Transkript

1 TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009

2 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan, Maden Kanunu nun 29 uncu madde belgelerinin haz rlanmas ndan sorumlu ve yetkili maden mühendisidir. teknik nezaretçisi olmayan sahalarda, maden i letme ve üretim faaliyetlerinde bulunulamaz. Bulunulmas halinde ruhsat teminat irat kaydedilerek faaliyet durdurulur. yap ve in aat hammaddeleri üretimi için izin alan kamu kurulu lar için alt aydan çok süreli veya toplam be yüz tondan fazla üretim öngörülen tahsislerde teknik nezaretçi atanmas zorunludur. E er verilen izin bu s rlar alt nda ise, teknik nezaretçi atama zorunlulu u yoktur. Bu halde 4857 Say Kanunu yükümlülükleri çerçevesinde izin alan kamu kurum ve kurulu u sorumludur. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

3 MLER TEKN K NEZARETÇ OLUR? Öncelikle; a)tc vatanda olmak b)maden Mühendisi olmak zorunludur. Bu artlara haiz olup ta teknik nezaretçilik yapmak isteyenlerden; teknik nezaretçi olarak ilk defa atanacak olanlarda; Maden Mühendisleri Odas taraf ndan yap lacak e itim semineri sonucunda verilen teknik nezaretçi sertifikas na sahip olmalar gerekmektedir.(maden i letmelerinde veya madencilikle ilgili kamu kurum ve kurulu lar nda fiili olarak en az be y l çal an maden mühendisleri için sertifika/e itim art aranmaz./( istisna ) yeralt i letme faaliyetlerine nezaret edecek olanlarda ise; yeralt maden i letmelerinde en az iki y l deneyimi olmak ve bu deneyimi belgelemek art aranmaktad r. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

4 istisna için;. /../200.. TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI YÖNET M KURULU BA KANLI I NA ANKARA Odam z Yönetim Kurulunun gün ve 63 say karar na göre, 5177 say Kanunla de ik 3213 say Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin 112. maddesindeki istisnadan yararlanarak Teknik Nezaretçi Sertifikas almak istiyorum. Gere i hususunu arz ederim. Ad Soyad : mza : Oda Sicil No T.C. Kimlik No Do um Yeri Do um Tarihi Unvan : :. :. :../ /. :... Adres : Tel.. :.. Cep Tel : /..

5 Belgenin neden istendi i; o Daha önceden teknik nezaretçilik yap ld ndan o 5 y l/daha fazla maden sektöründe çal ld ndan * Özel sektördeki hizmetleri için; ba olduklar sosyal güvenlik kurumundan hizmet döküm belgesi ile en az be y ll k sürede çal kurum ve kurulu lardan alaca, ilgili kurum veya kurulu yetkilisince imza alt na al nm ve i yeri sicil numaras, çal ma süresi, unvan, çal birim ve görev tan n (i letme ya da denetim faaliyeti eklinde) yer ald hizmet döküm cetveli ile i yerinin Ticaret Sicil Gazetesi kayd ve yetkili imza sirküleri, * Kamudaki Hizmetleri çin; ba olduklar sosyal güvenlik kurumundan veya çal makta oldu u kurum veya kurulu tan alacaklar hizmet döküm belgesi ile en az be y ll k sürede çal kurum ve kurulu lardan alaca, ilgili kurum veya kurulu yetkilisince imza alt na al nm ve i yeri sicil numaras, çal ma süresi, unvan, çal birim ve görev tan n (i letme ya da faaliyeti eklinde) yer ald hizmet döküm cetveli, ile birlikte dilekçe verilecektir.

6 TEKN K NEZARET GÖREV N YÜRÜTÜLEB LECE SAHA SAYISI KAÇTIR? Teknik nezaretçi olabilme artlar na haiz olan bir maden mühendisi, 1(a) maden gurubundan be, di er guruplardan be olmak üzere en fazla on ruhsat sahas nda, 1(a) gurubunda nezaretçilik yap lmadan di er guruplar için ise en fazla be ruhsat sahas nda, di er guruplarda görev almamak ko uluyla salt 1(a)gurubunda en fazla on ruhsat sahas nda teknik nezaretçilik görevi yapabilir. 1(a) 1(b) II III IV V TOPLAM Bir maden mühendisinin görev yapt ruhsat sahas say bunlar geçti i tespit edilirse, on be gün içersinde nezaretçilik say bu s rlara indirmek zorundad r. Aksi halde bu ki iler üç l süre ile yeni bir nezaretçilik görevine atanamazlar. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu)

7 DA NEZARETÇ NED R? en az otuz i çi çal ran i letmeler ile en az on be i çi çal ran yeralt i letmelerinde, bir maden mühendisinin daimi nezaretçi olarak istihdam zorunludur. Daimi nezaretçinin bulunmad bu tür i letmelerde üretim yap ld n belirlenmesi halinde teminat irat kaydedilir, daimi nezaretçi istihdam edilinceye kadar faaliyet durdurulur. daimi nezaretçinin i e ba lama ve i ten ayr lma tarihleri ruhsat sahibi taraf ndan Maden leri Genel Müdürlü ü ne bildirilir. daimi nezaretçiler gerekli artlar sa lad klar takdirde ayn zamanda o i letme için teknik nezaret görevini de üstlenebilirler. Bu halde ba ka ruhsat sahalar nda teknik veya daimi nezaret görevi yapamazlar. daimi nezaretçi 4857 say Kanununda belirtilen i güvenli i uzman olabilme artlar sa lamas halinde, ayn i letmede i güvenli i uzman olarak ta görev yapabilirler. Çal lan i çi say 300 den fazla ise ayr ca bir i güvenli i uzman maden mühendisi görevlendirilir. (bknz: tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan 5177 say kanun ile de ik 3213 say Maden Kanunu, 4857 Say Kanunu, güvenli i ile görevli mühendis veya teknik elemanlar n görev,yetki ve sorumluluklar ile çal ma usul ve esaslar hk yönetmelik)

8 TEKN K NEZARETÇ ATAMASI NASIL YAPILIR? Öncelikle TMMOB/Maden Mühendisleri Odas na üye olunmas zorunlulu u vard r. Üyelik için; Diploma veya ç belgelerinin asl veya onayl fotokopisi (Fotokopi Odam zca asl görülerek onaylanabilir), ki adet vesikal k foto raf, Nüfus cüzdan fotokopisi (Fotokopi Odam zca asl görülerek onaylanabilir) belgeleri ile Odam za müracaat gerekmektedir. TMMOB/Maden Mühendisleri Odas nca düzenlenecek SMM BELGES (Serbest Maden Mühendisi belgesi) için istenen ba vuru evraklar ; Ücretli Çal an 1- Yaz Hizmet Sözle mesi Sureti 2- Son Ay Bordrosu 3- SSK e Giri Bildirgesi 4- SSK Hizmet Döküm Cetveli 5- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri Kendi Ad na Serbest Çal an 1- Vergi levhas 2-(Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son ay bordrosunun* sureti 3-Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza Sirküleri

9 Adi ortakl k orta olarak çal an 1- Vergi levhas 2- (Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son ay bordrosunun* sureti 3- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri 4- Ortaklar n tamam taraf ndan imzalanm ortakl k sözle mesinin noter onayl sureti Sermaye irketi orta olarak çal an 1- irket ana sözle mesinin yay mland Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter onayl sureti 2- (Varsa) Yan nda ücretli olarak çal an maden mühendisleri ile yap lan hizmet sözle mesinin ve son 4 (dört) ay bordrosunun* sureti 3- Son alt ay içerisinde düzenlenmi noter onayl imza sirküleri * e yeni ba layanlar bir ay sonra bordrolar getirmek üzere yaz taahhüt vereceklerdir. (bknz: 21/09/2005 tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanan Türk Mühendis Ve Mimar Odalar Birli i Maden Mühendisleri Odas Serbest Maden Mühendisli i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeli i)

10

11 SMM NO: TMMO MADEN MÜHEND SLER ODASI MZA ÖRNE SMM BELGES N VER TAR 1 PTAL TAR LG MÜHEND N ADI 2 SOYADI KANUN ADRES 3

12 harçlar kanunu gere i teknik nezaretçi tayin harc n yat lmas, ( maden i leri genel müdürlü üne ) teknik nezaretçi atama belgesinin doldurulup oda taraf ndan vize ettirilerek, Maden leri Genel Müdürlü üne müracaat edilmesi, ( 1(a)gurubu için valilik il özel idare müdürlü üne ) ataman n Maden leri Genel Müdürlü ü taraf ndan onaylanmas gerekmektedir. ( 1(a)gurubu için il valili i taraf ndan onaylanmas ) atamas yap lan teknik nezaretçinin teknik nezaretçi belgesi/sertifikas i yeri ilan tahtas nda as bulundurulmal r. atama ruhsat sahas n tamam na yap labilece i gibi, i letmenin bir bölümüne de yap labilir.

13 Ek Form- 17 T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI INA (Maden leri Genel Müdürlü ü) TEKN K NEZARETÇ ATAMA BELGES RUHSATIN/SERT KANIN li : lçesi : No : Grubu : RUHSAT/SERT KA SAH N : Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Harç Makbuz Tarih ve No su : mza TEKN K NEZARETÇ N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No su : Maden Mühendisleri Oda Sicil No : Teknik Nezaretçilik Yapt Di er Sahalar n Adedi ve Numaralar : Sigorta Sicil No su : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Yaz ma Adresi : E-Posta : mza : Maden Mühendisleri Odas Vizesi : Yukar da bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi, 3213 say Maden Kanununun 31 inci maddesi gere ince teknik nezaretçi olarak tayin edilmi tir. ONAY././. MADEN LER GENEL MÜDÜRÜ

14 Ek Form-7..VAL l Özel dare Müdürlü ü Ruhsat li : Ruhsat n lçesi : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : RUHSAT SAH N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Vergi Dairesi ve Vergi No su : e-posta : Harç Makbuz Tarih ve No su : mza TEKN K NEZARETÇ N: Ad ve Soyad : T.C. Kimlik No : Telefon : Diploma Tarih ve No su : Maden Mühendisleri Oda Sicil No : Teknik Nezaretçilik Yapt Di er Sahalar n Adedi, li ve Numaralar : Sigorta Sicil No su : Vergi Dairesi ve Vergi No su : Yaz ma Adresi : e-posta : mza : Maden Mühendisleri Odas Vizesi : TEKN K NEZARETÇ ATAMA BELGES Yukar da bilgileri verilen sahaya Maden Mühendisi., 3213 say Maden Kanununun 31 inci maddesi gere ince teknik nezaretçi olarak tayin edilmi tir. ONAY././200 VAL

15 VERENLE NASIL B R SÖZLE ME YAPILIR? TEKN K NEZARETÇ K H ZMET SÖZLE MES * I. TARAFLAR 1) Ruhsat Sahibinin; a) Ad ve Soyad : b) Adresi: c) Telefon, E-Posta ve Sair leti im Bilgileri: 2) Teknik Nezaretçinin; a) Ad ve Soyad : b) Adresi: c) Telefon, E-Posta ve Sair leti im Bilgileri: 3) Madenin; a) Cinsi: b) Yeri: c) Ruhsat Numaras : Burada beyan edilen adres ve sair ileti im bilgileri taraflar n resmi tebligat adresleri olup bu adreslere yap lan ihtar ve ihbarlar geçerlidir. II. N KONUSU bu sözle me ile teknik nezaretçi maden mühendisi ruhsat sahibinin yukar da cinsi, yeri ve ruhsat numaras verilen maden i letmesinde 5177 say Kanunla de ik 3213 say Maden Kanununun 31. maddesinde öngörülen teknik nezaretçilik hizmetini bu sözle mede öngörülen ko ullarla ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli indeki düzenlemelere uygun olarak vermeyi, ruhsat sahibi de verilen hizmet kar nda teknik nezaretçiye bu sözle mede öngörülen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. III. SÜRE Sözle menin süresi. y ld r. Sürenin bitiminde taraflar n yenileneme konusunda yaz olarak anla amamalar halinde sözle me kendili inden sona erer. IV. ÜCRET Teknik nezaretçilik hizmetine kar k ruhsat sahibi teknik nezaretçiye ayl k YTL ücret ödeyecektir. Ücret net olup, KDV, stopaj vb. yasal yükümlülükler i verene aittir. V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1) Teknik nezaretçi, i yerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi almak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kulland lmamas ndan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin 111/a maddesi gere ince ruhsat sahibi sorumludur. 2) Teknik nezaretçi, ruhsat sahas ndaki faaliyet ve üretimleri en az onbe (15) günde bir yerinde denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek, ruhsat sahibi de teknik nezaretçinin denetimini yapabilmesi için gerekli ko ullar sa lamakla yükümlüdür. 3) yerinde yapt inceleme ve gözlemlerde i sa ve güvenli i yönünden tehlikeli bir durumun varl tespit etmesi ve hemen tedbir al nmas n mümkün olmad belirlemesi durumunda teknik nezaretçi, i letme faaliyetini tedbir al ncaya kadar durdurur ve durumu ilgili kurulu lara bildirir. Teknik nezaretçinin bu ekilde i letme faaliyetini durdurmas, ruhsat sahibinin bu sözle meyi feshi ve teknik nezaretçiyi azli için hakl sebep olu turmaz. 4) Teknik nezaretçinin denetlemeler için yapaca yol, bar nma, yemek vb. masraflar ruhsat sahibi taraf ndan kar lan r. 5) Teknik nezaretçi, tespit etti i eksiklik ve aksakl klar, öneri ve önlemleri i yerinde çal anlar n görebilece i ekilde ilan etmekle ya da panoya asmakla yükümlüdür. Ayn zamanda noter onayl teknik nezaretçi defterine rapor ederek durumu ve önerilerini ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksakl klar ile öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, teknik nezaret defterinin i letmede muhafazas ndan ve teknik nezaretçinin tespit edip deftere i ledi i eksiklik ve aksakl klara ili kin tedbirlerin al nmamas ndan ruhsat sahibi sorumludur. 6) Teknik nezaretçinin gerekçesiz olarak veya haks z bir gerekçe ile azledilmesi ya da ücretinin ödenmemesi, sahaya götürülmemesi, sahada inceleme yapmas na izin verilmemesi, yapaca incelemeler neticesinde getirece i önerilere uyulmamas vb. nedenlerle istifas halinde ruhsat sahibinin sözle me süresi sonuna kadar nezaretçiye ödemeyi taahhüt etti i ücret muaccel hale gelir. VI. YETK MAHKEME VE CRA DA RES Bu sözle meden do acak anla mazl klarda mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. bu sözle me / /.. günü iki nüsha olarak düzenlenmi tir. Teknik Nezaretçi Ruhsat Sahibi *Tavsiye niteli indedir

16 TEKN K NEZARETÇ N GÖREV, YETK VE SORUMLULUKLARI NED R? teknik nezaretçi, i yerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kulland lmamas ndan ruhsat sahibi sorumludur, teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 say Maden Kanunu ve 4857 say Kanunu hükümleri kapsam nda yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahas ndaki faaliyet ve üretimleri on be günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundad r. yerinde yapt inceleme ve gözlemlerde i sa ve güvenli i yönünden tehlikeli bir durumun varl tespit etmesi ve hemen tedbir al nmas n mümkün olmad belirlemesi durumunda, i letme faaliyetini tedbir al ncaya kadar durdurma yetkisini kullanarak ilgili kurulu lara bildirir, teknik nezaretçi, atanm oldu u i yerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksakl klar, öneri ve önlemleri belirler. Bunlar yerinde çal anlar n görebilece i ekilde ilan eder ya da panoya asar. Ayn zamanda noter onayl "Teknik Nezaretçi Defteri" ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksakl klar n, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunlar n yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.

17 teknik nezaretçi, 4857 say Kanununda belirtilen i güvenli i uzman olabilme artlar sa lamas halinde ayn zamanda i güvenli i uzman olarak da görev yapabilir. Ancak, 300'den fazla i çi çal ran sahalarda ayr ca bir i güvenli i uzman maden mühendisi görevlendirilir, ruhsat sahibi, taraf ndan her y l nisan ay sonuna kadar, bir önceki y l içersinde gerçekle en i letme faaliyeti ve yap lan üretim ve ilgili geçmi y llar üretimi ile bir sonraki y l planlanan üretimleri gösteren uygun ölçekli kesitlerle birlikte imalat haritas, i letme faaliyet bilgi formu, sat bilgi formu, sahada arama yap lm sa arama faaliyet raporu, varsa proje de ikliklerini haz rlat larak (odam za onaylat larak) Maden leri Genel Müdürlü üne verilir. Aksi halde teminat irat kaydedilir. Yükümlülükler yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.1(a)gurup madenler içinse faaliyet bilgi formu ile sat bilgi formu il özel idaresine verilir. Aksi halde teminat il özel idaresi hesab na irat kaydedilir, faaliyet durdurulur.

18 imalat haritas, ölçümü yapan teknik eleman ve ruhsat sahibi ile birlikte teknik nezaretçi taraf ndan imzalan r. letme faaliyeti bilgi formu, ruhsat sahibi ile birlikte teknik nezaretçi taraf ndan, sat bilgi formu ise salt ruhsat sahibi taraf ndan imzalan r. teknik nezaretçi atama kayd bulunmayan sahalara ait bu belgeler geçersiz say lmaktad r. sahada i letme faaliyetinin yap ld dönem d nda atanm teknik nezaretçinin, görevli olmad y la(sürece/döneme) ait belgeleri imzalamas halinde bu belgeler geçersiz say lmaktad r. nisan ay son gününden sonra belgelerin verilmemesi(tümü&tek) veya geç verilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

19 LETME FAAL YET B LG FORMU NED R? 1 Sahan n Hukuki Durumu Ruhsat n li : Ruhsat n lçesi : Ruhsat n Grubu : Madenin Cinsi : Ruhsat No : Eri im No : Ruhsat Yürürlük Tarihi : letme zin Tarihi : LETME FAAL YET B LG FORMU 2- letme Dönemi Arama Faaliyetleri Mevcut görünür, muhtemel, mümkün rezerv miktar ve rezerv geli tirme çal malar hakk nda bilgi (sondaj, yarma, kuyu, galeri jeofizik etüt v.s.) : 3 - Üretim Bilgileri a) Projede beyan edilen y ll k üretim miktar : b) Gerçekle en y ll k tüvenan üretim (ton m 3 ) : c) Zenginle tirilmi ürün (Konsantre) (ton) : d) Tenör, kalite, blok verimi, debi, kalori vb : e) Di er bilgiler : 4 - Çal an Personel Say 5 - Makine Park 6 - Sat Miktar 7 - Stok Miktar 8 - Ocak Ba Sat Tutar 9 - letme Yöntemi 10 - Çal ma Dönemindeki Kazalar statisti i 11- letme Faaliyetinin Zaruri Neticesi Olarak Ç kar lan ve Sevk Edilmesine zin Verilen Madenin Ad ve Miktar NOT: 1- Birden fazla maden i letme izninin bulundu u sahalarda bu form ayr ayr düzenlenecektir. 2 - Sahada birden fazla üretim faaliyetinde bulunan varsa bu formda ayr ayr belirtilecektir. 3- Birlikte üretilmesi zorunlu olan kompleks madenler için tek form verilecektir. TEKN K NEZARETÇ RUHSAT SAH Ad ve Soyad Ad ve Soyad Adresi Tel - Faks Tel e-posta e-posta tarih Tarih imza imza

20 MALAT HAR TASI NED R? MALAT HAR TASI malat haritas 6 bölümden olu maktad r 1- Ba k; ( li, ruhsat no, ait oldu u y l, ölçümün yap ld tarih gün ay y l olarak yaz lacakt r.) 2- Ocaklar; ( ev alt, ev üstü, galeri a ve galeri içi kotlar ölçe e uygun aral klarda olacak. Eski, yeni ve tasarlanan üretimler ayr ayr gösterilecek. ki adet röper noktas tesis edilecektir) 3- Ruhsat ve i letme izin s ; (saha s ile i letme izin s uygun ölçekle çizilecek, üretim yap lan alan rumuz olarak gösterilecektir.) 4- Kesitler; ( En az iki kesit olacak ve birisi y n üretiminden geçirilecektir. Üretimler kesitte eski, yeni ve tasarlanan olmak üzere ayr ayr gösterilecektir) 5- Lejant; (aç klamalar) ( Eski üretim, y n üretimi ve tasarlanan üretim ayr ayr gösterilecektir.) 6- mzalar; ( Haritay yapan teknik eleman, Teknik Nezaretçi ve ruhsat sahibi taraf ndan imzalanacakt r. NOT: Üretim yap lmayan y llar için çizim ve harita verilmez ( Mad. Kan. Uyg. Yönt. Mad.34) A ÖRNEK MALAT HAR TASI MALAT HAR TASI B YILI N TASRLANAN ESK ÜRET M 2005 YILI ÜRET M ALANI N ÖLÇEK : 1 / A' SAHA NO : 1952 : MERS N LÇES : ANAMUR KÖYÜ : KALIN ÖREN HAR TANIN TÜRÜ: ( malat, son drum ve temdit) T OLDU U YIL : YILI MALATI ÖLÇÜMÜN YAPILDI I TAR H:../../ SAHA SINIR HAR TASI 1 OCAK YER L. N ALANI 2 N 1 / P 30 a4 NO NO A Ç I K L A M A L A R SAHA SINIR KOORD NATLARI Y N KOORD NATLARI Y ESK MALAT 2005 YILI MALAT 2006 YILI N TASARLANAN ÜRET M X X OC.RÖP. NOK.1 B' OC.RÖP. NOK ÖLÇEN VE Ç ZEN MUHAMMER AH N A-A' KES ÖLÇEK : 1/500 B-B' KES ÖLÇEK : 1/500 FENN NEZARETC ESK ÜRET M 2005 YILI ÜRET 2006 N TASARLANAN ESK ÜRET M N TASARLANAN SAHA SAH

21 TEKN K NEZARETÇ DEFTER NED R? teknik nezaretçinin, atanm oldu u i yerindeki faaliyetler ile ilgili tespit etti i eksiklik ve aksakl klar, bunlar için belirledi i öneri ve önlemleri yazd ve imzalad, noter onayl defterdir. defterin muhafazas ndan ruhsat sahibi sorumludur Say Kanunla De ik 3213 Say "Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri"nin ilgili maddelerine göre maden sahas ile ilgili talimatlar n daha sa kl korunabilmesi için odam zca teknik nezaretçi defteri haz rlanm r. defterin ilk sayfas noter onay için olup, sonraki sayfada oda onay sayfas bulunmaktad r. teknik nezaretçi ye yönelik k sa hat rlatmalar ile devam eden k mdan sonra, yakla k 5 y içerecek ekilde 150 fotokopili sayfadan olu maktad r. Defterin geri kalan bölümünde; Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli inin teknik nezaretçilikle ilgili maddeleri ile maden mühendislerinin yararlanabilece i teknik bilgiler, ayr ca saha s r haritas ve saha ruhsat fotokopisinin konulaca ekilde bir bölme bulunmaktad r.

22 oda onay sayfas n 2.nüshas ruhsat sahibi veya teknik nezaretçi taraf ndan doldurularak Odam za gönderilecek ekilde ek olarak "Deftere" konulmu tur. Bu sayfan n doldurularak Oda Merkezimize veya ubelerimize elden teslimi veya iletilmesi gerekmektedir. her bir raporun yaz laca kopyal kopar labilir üç nüshan n, bir nüshas defterde kalacak, ikinci nüshas i yeri ilan tahtas na as lacak, üçüncü nüshas ise teknik nezaretçide kalacakt r. defter tükenmez kalemle doldurulacak, kaz nt /silinti yap lmayacakt r. Gerekirse üzeri çizilerek buras teknik nezaretçi taraf ndan paraflanacakt r. i letmeyi denetime gelecekler ile herhangi bir kaza an nda savc kça/mahkemece ilk bak lacak ve talep edilecek olan bu deftere yaz lacak raporlar ve gerekiyorsa çizilecek kroki/ ekil/resimler için gerekli özenin gösterilmesi çok önemlidir.

23 TEKN K NEZARETÇ DEFTER 5 TEKN K NEZARETÇ DEFTER ODA ONAY SAYFASI DEFTER NO:... li... ilçesi hudutlar dahilindeki... Kurumu / Firmas / ahs na ait... eri im... sicil AR / R... Ruhsat no.lu... grup... madeni sahas na ait TEKN K NEZARETÇ defteridir. bu defter 100 sayfadan ibarettir. (Her sayfa 1 as l, 2 Fotokopilidir.)... /... / tarihinden itibaren kullan lmak üzere tasdik olunmu tur.... /... / TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI ADRES: /... TEL : (...)... FAX : (...)... ÜCRET ÖDEMELER 1. Elden TMMOB Maden Mühendisleri Odas Merkez, Zonguldak, stanbul, zmir ve Adana ubeleri no.lu T. Bankas Me rutiyet ubesi veya nolu Ziraat Bankas K lay ubesi no.lu Posta Çeki hesab na yat labilir. Bu durumda; Teknik Nezaretçilik Defteri istedi inizi dekontta belirtilerek dekontun ve Oda Onay Sayfas n n faxlanmas durumunda (ruhsat sahibi veya teknik nezareçti taraf ndan doldurulan nüsha) Teknik Nezaretçi Defteri taraf za ödemeli olarak kargo ile gönderilecektir. Adres: Selanik Cad. Ye im Apt. 19/4 K lay-ankara Tel: Fax:

24 TEKN K NEZARETÇ N GÖREV NASIL SONA ERER? teknik nezaretçinin istifas, teknik nezaretçi veya i verenin(azil) aralar ndaki sözle meyi iptal etmeleri, teknik nezaretçinin ölümü, ruhsat n devri gibi durumlarda teknik nezaret görevi sona erer. teknik nezaretçinin görevinin sona ermesinden sonra ruhsat sahibi taraf ndan en geç on be gün içersinde yeni bir teknik nezaretçi atanmas zorunludur. Atama yap ncaya kadar teknik ve emniyet yönünden tüm sorumluluk ruhsat sahibine aittir. istifa ve azillerin Maden leri Genel Müdürlü üne on be gün içinde bildirilmesi zorunlu olup aksi halde taraflar n yasal sorumlulu u devam eder. Üretim faaliyetlerine devam edilmesi halinde teminat irat kaydedilir.

25 GÖREV SONA EREN TEKN K NEZARETÇ NE YAPACAKTIR? istifa halinde; teknik nezaretçi, görev yapt döneme ait i letme faaliyet bilgi formunu iki nüsha halinde düzenleyerek bir kopyas ruhsat sahibine verir, di er kopyas ve sahan n son durumuna ili kin öneri ve önlemleri içeren raporu, Maden leri Genel Müdürlü ü ne verir. azil, ruhsat n devri, iptali veya terk edilmesi halinde; teknik nezaretçi, görev yapt döneme ait i letme faaliyet bilgi formunu, sahan n son durumuna ili kin öneri ve önlemleri içeren raporu, Maden leri Genel Müdürlü ü ne verir. bunlar yap lmad takdirde, istifa eden veya azledilen teknik nezaretçi yeni bir göreve bir y l süresince atanamaz.

26 4857 SAYILI KANUNU YÜKÜMLÜLÜ ÜNDE TEKN K NEZARETÇ LETMELERDE NE YAPACAKTIR? ald mühendislik e itiminin kendisine kazand rd bilgi, donan m ve kendi yetkinli i temelinde ve kat ld teknik nezaretçi e itiminin verdi i katk çerçevesinde özet ana ba klar halinde i yerlerinde; kanunun ve dayana nda varolan yönetmeliklerinin, i sa ve güvenli i için öngördü ü SG organizasyonunu çerçevesinde eksiklikleri, çal anlar n periyodik sa k muayeneleri ile ilgili tespit etti i eksiklikleri, makine ve teçhizatlar n, yang n tüplerinin eksik periyodik kontrollerini, ki isel koruyucularla ilgili tespitlerini, gaz, toz, gürültü, titre im gibi ölçümleri için tespitlerini teknik nezaretçi rapor defterine yazar. Önerilerde bulunur. proaktif yakla mla i letmelerde risk de erlendirmesi yapar. Bunun için tehlikeleri belirler, bunlar n risklerini de erlendirip, derecelendirir ve al nacak önlemlerle ilgili önerilerde bulunur, sa k ve güvenlik doküman haline getirir, eksiklikleri rapor eder.

27 çal anlar n görev tan mlar yapar, görev yetki ve sorumluluklar belirleyerek, talimatlar haz rlar doküman haline getirir, i verenin onay alarak çal anlar bilgilendirir. ehliyetli çal ma zorunlulu u bulunan görev unvanlar için tespit etti i eksiklikleri raporlar. ( ate leyici, a r kamyon oförü, makineleri operatörü, elektrikçi vs ) çal anlar n yapt klar i le ilgili olarak e itim almalar, e itim sonunda ald klar belgeleri çal an n ki isel dosyas nda muhafaza edilmelerini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar. haz rlad sa k ve güvenlik doküman içeri inde, çal anlara yapt klar i le ilgili olarak kar la abilecekleri riskler ve al nmas gereken önlemler hakk nda i sa ve güvenli i itimi verir, belgelendirir, çal an n ki isel dosyas nda muhafaza edilmelerini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar. i verence yeni i çi al nmas veya unvan ndan ba ka bir göreve tertip edilen çal an n yeni görevi ile ilgili e itim almas sa lar/sa lat r, bu yeni görevde kar la abilece i riskler ve al nmas gereken önlemlerle ilgili i sa ve güvenli i e itimi verir/verdirtir, belgelendirir, ki isel dosyas nda muhafaza edilmesini sa lar/sa lat r, eksiklikleri raporlar.

28 i letmedeki tüm çal malar n risk de erlendirilmesi temelinde yap lmas, çal anlar n da i sa ve güvenli i ile ilgili çal malara katk koymalar, onlara dan lmas sa lar/sa lat r, eksiklikleri rapor eder. acil eylem planlar haz rlar, doküman haline getirir, i verenin onay al r, çal anlar bilgilendirir, ilan eder. yerlerinde acil kaç noktalar belirler, i aretler, çal anlar bilgilendirir, eksiklikleri raporlar. yang nla mücadele plan haz rlar, ekipler olu turur, doküman haline getirir, i verenin onay al r, çal anlar bilgilendirir. Eksiklikleri raporlar. i yerleri hijyenine dikkat eder, yemekhane, banyo, tuvalet, dinlenme yerleri gibi sosyal tesislerle ilgili eksiklikleri rapor eder. i yerinde yeni bir i ba lad nda veya sa k ve güvenlik doküman nda öngörülmeyen yeni bir risk ortaya ç kt nda sa k ve güvenlik doküman, güncelle tirir. i letme turunda i sa ve güvenli i ile ilgili gördü ü her türlü eksikli i rapor eder. Çal anlar ve/veya makine ve teçhizatla ilgili hayati tehdit edici yak n riskli durumlara müdahale ederek, çal may durdurur, riski ortadan kald tedbirler al nmadan çal maya izin vermez, eksiklikleri raporlar.

29 TEKN K NEZARETÇ N BA UCUNDA NELER OLMALIDIR? 5177 Say Kanunla De ik 3213 Say Maden Kanunu Maden Kanunu Uygulama Yönetmeli i Maden Kanununun 1 ( a ) Gurubu Madenleri ile lgili Uygulama Yönetmeli i Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i 4857 Say Kanunu ve dayana nda ç kan yönetmelikler Maden Ve Ta Ocaklar letmelerinde Ve Tünel Yap nda Al nacak çi Sa Ve Güvenli i Önlemlerine li kin Tüzük Tekel D B rak lan Patlay Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, thali, Ta nmas, Saklanmas, Depolanmas, Kullan lmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslar na li kin Tüzük çi Sa Ve Güvenli i Tüzü ü

30 TEKN K NEZARETÇ N ÖNCEL KLE TAK P ETMES NDE YARAR OLAN WEB SAYFALARI NELERD R? Maden Mühendisleri Odas Maden leri Genel Müdürlü ü Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal ma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlü ü Sa ve Güvenli i Genel Müdürlü ü e-mevzuat Bilgi Sistemi

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ilgili gerekli

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202.. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..) MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür İşletmeleri

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN ÖMSS 2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN ÖMSS 2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN ÖMSS 2012/1 SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR Özürlü Memur Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kurumumuzda boş bulunan 92 adet Memur kadrosuna atama yapılabilmesi

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI KAPSAM MADDE 1 - Bu destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/142 28/02/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İDAMET METAL MAKİNA İNŞAAT HURDA DANIŞMANLIK TAŞIMACILIK SAN.VE TİC.LTD.Ş KISIK METAL İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1.CADDE NO:84

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir.

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir. DUYURU Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan KPSS 205/ yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Kuruluş (Gerçek Kişi ve Şubeleri) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Dilekçe ( 1 adet) 2- Noter tasdikli imza beyannamesi(1 adet asıl) 3-Nüfus Cüzdan Sureti (Nüfustan 1adet asıl) 4-

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

Ziraat Mühendisi (Toprak)

Ziraat Mühendisi (Toprak) T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü nde 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14

SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 SİRKÜLER : 15.12.2009-2009 / 14 Konu : K Türü Yetki Belgesinin Alımında İndirimli Süre 31.12.2009 Tarihinde Bitiyor. Özü : 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) BURSA - GÜRSU ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 912 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Bursa - Gürsu Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ilgi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23.11.2015 tarih ve E.26267 sayılı yazısı. S-ığlek U3:walığ, göğe* ~non Gni Mucitıeluğu SAĞUIC HUMERERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KAMU SAGLIK TES SLERIRUHSATLAN1XP-MA DAIRE BAŞIC~ 14,01.'2016 10 22-97577348 455 01 - E 18 l Il l II l Il I 0001.201822 Ilgi:

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ

T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ T.C. HATAY VALİLİĞİ REYHANLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇİZELGESİ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evrak Kayıt Havale Gün İçinde

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

SUNİ TOHUMLAMA ve EMBRİYO TRANSFERİ KURSU HAKKINDA TALİMAT

SUNİ TOHUMLAMA ve EMBRİYO TRANSFERİ KURSU HAKKINDA TALİMAT SUNİ TOHUMLAMA ve EMBRİYO TRANSFERİ KURSU HAKKINDA TALİMAT 1-Suni tohumlama/embriyo transferi faaliyetleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 08.12.2011 tarih ve 28136

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

(b Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi) ( Fiilen Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları )

(b Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi) ( Fiilen Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları ) (b Bendine Göre Müracaat Edecek Hekimler Ġçin BaĢvuru Dilekçesi) ( Fiilen Aile Hekimi Olarak Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları ) HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE MERSĠN Ġlimiz Ġlçesi Aile Sağlığı Merkezi No

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İTALYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Majole ofisine teslim tarihi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 1.Sınıf Gayrisıhhî Müessese 2. Ayrıntılı adres krokisi eklenmiş Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu 3. İmar Durum Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından temin edilebilir -gerekli görüldüğünde

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLERİ İÇİN MADEN ve İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU KILAVUZU

MADEN MÜHENDİSLERİ İÇİN MADEN ve İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU KILAVUZU MADEN MÜHENDİSLERİ İÇİN MADEN ve İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU KILAVUZU A.MURAT TEKİN MADEN YÜKSEK MÜHENDİSİ Mayıs/2012, ANKARA Sosyal devlet temelinde çalışanını yaşatma ve onlara güvenli çalışma ortamı sağlama

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA

ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA ANKARA SANAYİ ODASI I. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA ANKARA 1) Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2016 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Ek-2 ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 Şikayet 2 3 ADI - Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Atık Yağ Taşıma Lisansı (Araç İçin) - Bitkisel Atık

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI MUĞLA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İş kaybı tazminatı Kimlik, Talep dilekçesi Başvuruyu izleyen

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

(24.05.2013 / 28656 R.G.)

(24.05.2013 / 28656 R.G.) İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: (24.05.2013 / 28656 R.G.) 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı