ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CEVAT ĠNAL ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ Harita Mühendisliği Bölümü Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (KDMMA) Bünyesinde, eğitim öğretim yılında Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü olarak faaliyetlerine baģlamıģ ve 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği olarak değiģtirilmiģ, KDMMA nın da Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüģtürülmesi ve Selçuk Üniversitesi ne bağlanması ile bugünkü statüsünü kazanmıģtır yılında alınan YÖK kararı ile bölümün adı 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Harita Mühendisliği olarak değiģtirilmiģtir yılında açılan ikinci öğretimle birlikte yaklaģık 900 öğrenci ile lisans öğretimi yanında, yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. KuruluĢ tarihinden bugüne değin Bölümümüz yaklaģık 2000 lisans mezunu vermiģtir yılları arasında bölümümüzden 6 profesör, 2 öğretim görevlisi emekli olmuģ, Niğde, Aksaray gibi üniversitelerdeki Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerine de Yardımcı Doçent düzeyinde 4 öğretim üyesi ihraç etmiģtir. Akademik kadromuz, halen 2 profesör, 3 doçent, 10 yardımcı doçent, dördü doktorasını tamamlamıģ 18 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 33 personelden oluģmaktadır. Eğitim öğretim ve araģtırma faaliyetleri, ölçme tekniği, jeodezi, fotogrametri, kartografya, ve kamu ölçmeleri anabilim dallarında teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Bölümümüz, öğretim faaliyetleri yanında akademik çalıģmaları ve sunduğu danıģmanlık ve mühendislik hizmetleri ile benzer eğitim veren kurumlar arasında seçkin bir yere sahiptir. EĞĠTĠM AMAÇLARI Jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, ölçme tekniği, kartografya, kamu ölçmeleri (kamulaģtırma, kadastro, imar, vb.) ve coğrafi bilgi sistemleri konularında iyi donanımlı mezunlar yetiģtirmek üzere kapsamlı ve sürekli iyileģtirilen bir öğretim programı uygulamak. Öğretim programını paydaģların gereksinimleri doğrultusunda iyileģtirmeye yönelik olarak öğrenci, mezunlar, iģverenler ile sürekli iletiģim içerisinde olmak. Eğitim programının çıktılarını ve paydaģlarının gereksinimlerini iģveren, yeni ve eski mezun ve ders anketleri ile ölçmek ve sonuçlarını programın iyileģtirilmesinde kullanmak. Öğrencilerine; Harita Mühendisliği alanında uygulama, problem çözme, araģtırma ve mesleki kariyer için fen, matematik vb temel bilimsel donanım ve mesleki bilgi, beceri ve yeterli deneyim, Mesleği ile ilgili ölçme donanımlarını ve bunlarla bağlantılı olarak temel bilgisayar teknolojisini ve yazılımlarını etkin kullanma ve geliģtirme becerisi, Harita Mühendisliği ile ilgili temel konularda proje tasarlama, uygulama, geliģtirme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp rapor haline getirme ve sözlü olarak sunma becerisi, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim becerisi, Bireysel, takım ve disiplinler arası çalıģma yapabilme yeteneği,

2 Mesleki ve etik sorumluluğu, Üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olma, gereklerini yerine getirme ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak. Eğitim amaçlarına ulaģılıp ulaģılmadığını kanıtlamak ve sonuçlarının programın etkinliğinliğini geliģtirmek amacıyla baģta anketler olmak üzere değerlendirme mekanizmaları tasarlamak, mezunların iģ bulma, KPSS gibi genel (merkezi) sınav sonuçlarını ve mesleki baģarılarını izlemek. PROGRAM HEDEFLERĠ Harita Mühendisliği Bölümünün hedefleri; temel harita mühendisliği alanlarında iyi yetiģmiģ, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen, güncel teknolojinin araçlarını kullanabilen ve kendini sürekli yenileyebilen, sadece kendi alanında değil, diğer mühendislik alanlarında da mezuniyet sonrası lisansüstü eğitime hazır, yaratıcı, özgüven sahibi, etkin yazılı ve sözlü iletiģim becerileri olan, bağımsız ve grup halinde çalıģma ve araģtırma yapabilen, mesleki ve etik sorumluluğunu bilen, alanıyla ilgili sosyal, ekonomik, politik ve yasal konuların bilincinde olan ve değerlendirebilen mezunlar yetiģtirmek. MĠSYON Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, harita mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrenciler için; kapsamlı ve sürekli iyileģtirilen bir öğretim programı hazırlar ve uygular. Bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerini; güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri baģarıyla yerine getiren ve iģ alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaģıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmıģ, yaratıcı, giriģimci ve takım çalıģmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan; üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiģtirir. Bölüm; lisans öğretiminin yanında, bilimsel geliģmenin önemli paydaģlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede,

3 Harita Mühendisliği temel alanlarında (jeodezi, fotogrametri, ölçme tekniği, kartografya, kamu ölçmeleri, coğrafi bilgi sistemleri) uzmanlaģmıģ yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiģtirmeyi, Harita Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, Harita Mühendisliği uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaģmayı, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiģtir. Bölüm komģu disiplinlere kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. Bölümümüz ayrıca Üniversiteye bağlı Meslek Yüksek Okulları Harita ve Kadastro Programlarının kuruluģunda öncü rol üstlenmiģ, öğretim elemanı desteği vermiģtir. Bu programlara halen ihtiyaç halinde danıģmalık ve öğretim elemanı desteği de verilmektedir. 17 yıl boyunca Harita Genel Komutanlığı (Ankara) Harita Teknik Okulu na da öğretim elemanı desteği verilmiģtir. Bölüm öğretim elemanları baģta Konya olmak üzere, EskiĢehir, Denizli, Mersin, Kayseri gibi illerdeki Ġdari Mahkemelere verecekleri yargı kararlarına yardımcı olabilmek amacıyla bilirkiģilik hizmeti ve ayrıca belediyelerde yapılan Kent Bilgi Sistemi çalıģmalarına DanıĢmanlık hizmeti de vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdıģında tamamlanmıģ ve devam eden ulusal ve uluslar arası düzeyde projelere katkı sağlamıģlardır. Bölüm, Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), Almanya Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (DGPF Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation) ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği ne (TUFUAB) üye olup bu kuruluģların komisyonlarına aktif olarak katılmakta, bilimsel etkinliklerine katkı vermektedir. Bölüm öğretim elemanları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. Bölüm yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için; personel, alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımını hazırlamaya ve eğitim-öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileģtirmeye yönelik çaba harcamaktadır. VĠZYON Güncel teknolojiler ıģığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araģtırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiģtirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmıģ saygın bir bölüm olmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Jeodezi Anabilim Dalı Fotogrametri Anabilim Dalı Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Kartografya Anabilim Dalı Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

4 HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Cevat ĠNAL Ölçme Tekniği Ölçme, Mühendislik Ölçmeleri, Dengeleme, Elektronik ölçme aletleri, GPS Prof.Dr.Ferruh YILDIZ Fotogrametri Fotogrametri, Bilgisayar Bilimleri, GPS, Ġmar Uygulamaları Doç.Dr.Ġbrahim Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ Kartografya Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Harita Projeksiyonları, Bilgisayar Programlama (C/C++, VB ve Fortran) Doç.Dr.Murat YAKAR Fotogrametri Fotogrametri, Dijital Sensörler Doç.Dr.Hakan KARABÖRK Fotogrametri Fotogrametri, Dijital Görüntü ĠĢleme Yrd.Doç.Dr.Ali ERDĠ Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Kadastro, CBS Yrd.Doç.Dr.Gülgün ÖZKAN Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, TaĢınmaz Değerleme, CBS Yrd.Doç.DrAyhan CEYLAN Ölçme Tekniği Ölçme Tekniği, Presizyonlu Nivelman, Yol Bilgisi Yrd.Doç.Dr.ġaban ĠNAM Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Kadastro, Ġmar Yrd.Doç.Dr.Tayfun ÇAY Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Arazi ToplulaĢtırma, Kadastro ve KamulaĢtırma Hukuku Yrd.Doç.Dr.Ġ.Bülent GÜNDOĞDU Kartografya Kartografya, Bilgisayar Bilimleri, CBS Yrd.Doç.Dr.Taner ÜSTÜNTAġ Fotogrametri Fotogrametri, Bulanık Mantık, Bilgisayar Bilimleri, Uzaktan Algılama Doç.Dr.Süleyman SavaĢ DURDURAN Kamu Ölçmeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemi, Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr.Aydın ÜSTÜN Jeodezi Jeodezi, Fiziksel Jeodezi, Uydu Jeodezisi, Bilgisayar Programlama Yrd.Doç.Dr.Ġsmail ġanlioğlu Ölçme Tekniği Ölçme Tekniği, GPS, Jeodezik Ağlar, DönüĢümler ArĢ.Gör.Dr.ġükran YALPIR Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, TaĢınmaz Değerleme, Bulanık Mantık ArĢ.Gör.Dr.Fatih ĠġCAN Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Arazi ToplulaĢtırması Kadastro ve KamulaĢtırma Hukuku ArĢ.Gör.Dr.Arzu ERENER Fotogrametri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ArĢ.Gör.Dr.Cemal Özer YĠĞĠT Ölçme Tekniği Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Sayısal Sinyal ĠĢleme, Zaman Serileri Analizi, Ġstatistik, MATLAB Programlama

5 Harita Mühendisliği A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Ömer Halis Tonbaklar Özel Ölçmeler Special Measurements Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ayhan Ceylan Yükseklik Belirlemeleri Levelıng Technıques Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. ÖzĢen Çorumluoğlu Yüksek Prezisyonlu Gps Teknikleri Precision Gps Techniques Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail ġanlıoğlu Küresel Konum Belirleme (Gps) Yazılımları Global Posıtıonıng System (Gps) Softwares Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ömer Mutluoğlu Mekansal Veri Toplama Yöntemleri, Doğruluk Ve Maliyet Ana. Spatial Data Mining Methods Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ekrem TuĢat Harita Üretimi Ve Standartlar Map Production And Standards Ölçme Tekniği Prof.Dr. Ferruh Yıldız Bilgisayar Destekli Çizim Computer Aıded Drawıng Kartoğragya Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Bülent Gündoğdu Kartoğrafik Gösterimde Çoklu Ortamlar Multimedia Ġn Cartographic Representation Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Kartoğrafik GenelleĢtirme Cartographic Generalization Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Tematik Kartoğrafya Thematic Cartography Kartoğragya Prof.Dr. Ferruh Yıldız Sayısal Harita Yapımı Dıgıtal Map Producıng Kartoğragya Prof.Dr. Cevat Ġnal Dengelemede Özel Konular Prıvate Subject At Adjustment Jeodezi Yrd.Doç.Dr. Aydın Üstün Jeodezide YaklaĢım Yöntemleri: Enterpolasyon Ve Kollokasyon Approximation Methods Ġn Geodesy: Interpolation-Collacation Jeodezi Prof.Dr. Ferruh Yıldız Analitik Fotogrametri Analytıcal Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. ÖzĢen Çorumluoğlu Gps Hava Triyangülasyonu Gps Aerotriangulation Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Dijital Fotogrametride Görüntü Tarama Sistemleri Digital Scanning Systems Ġn Photogrammetry Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Yakın Resim Fotogrametrisi Close Range Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Taner ÜstüntaĢ Harita Mühendisliğinde Bulanık Mantık Modellemesi Fuzzy Logic Modelling Ġn Geomatics Engineering Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemleri Geographical Information Systems Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Tayfun Çay Harita Mühendisliğinde Proje Planlaması Project Plannıng In Geomatic Engıneerıng Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Tayfun Çay Kırsal Alan Düzenlemesi Rural Land Arrangement Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. ġaban Ġnam Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Yöntemler Alternatıve Methods In Urban Land Arrangement Kamu Ölçmeleri Türkiye Kadastrosunda ÇağdaĢlaĢma Sorunları Modernization Problems Of Turkey Cadastre Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Bilgi Sistemleri Ve Sistem Tasarımı Informatıon System And System Desıgn Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Mehmet ErtaĢ Kırsal Alanlarda TaĢınmaz Değerlemesi Valuation Metods Ġn Rural Areas Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Hakan Karabörk Modern Fotogrametri Teknikleri Modern Photogrammetric Techniques Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Hakan Karabörk Tarihi Eserlerin Üç Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Kamu Ölçmeleri 8 3

6 Harita Mühendisliği A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cevat Ġnal Deformasyon Ölçülerin Analizi Analysıs Of Deformatıon Measurement Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ayhan Ceylan Prezisyonlu Nivelman Tekniği Precıse Geometric Levelıng Technıque Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail ġanlıoğlu Koordinat DönüĢüm Modelleri Coordinat Transformation Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Bülent Gündoğdu Haritalarda Renk Kullanımı Color Usage Ġn Maps Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Analitik Kartoğrafya Analytical Cartography Kartoğragya Prof.Dr. Cevat Ġnal Jeodezik Ağların Optimizasyonu Optımızatıon Of Geodetıc Networks Jeodezi Yrd.Doç.Dr. Aydın Üstün Gravite Alanı Belirlemede Modern YaklaĢımlar Modern Methods For Determinig Gravity Jeodezi Prof.Dr. Ferruh Yıldız Hava Trigülasyonu Aerıal Trıangulatıon Fotogrametri Prof.Dr. Ferruh Yıldız Görüntü EĢleme Teknikleri Technıcs Of Image Matchıng Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Ayhan Göktepe X IĢın Fotogrametrisi X-Ray Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Taner ÜstüntaĢ Fotogrametrik Amaçlı Matlab Ġle Yazılım GeliĢtirme Software Development With Matlab For Photogrammetric Purposes Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Dijital Fotogrametride Veri Elde Etme Platformları Ve Veri Data Mining Platforms Ġn Digital Photogrammetry Fotogrametri 8 3 Elde Etme Sistemleri Doç. Dr. Murat Yakar Üç Boyutlu Yersel Laser Tarama 3d Laser Scanning Fotogrametri Doç. Dr. Tayfun Çay Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Land And Plot Arrangement Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Gülgün Özkan Kentsel Alanların Değerlendirme Yöntemleri Valuation Metods Ġn Urban Areas Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. ġaban Ġnam Kadastroda Hatalar Ve Giderme Yolları Errors Of Cadastre And Removıng Methohs Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapıları Ve Tasarımı Design And Data Types For Geographical Information Systems Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kaynakları, Entegrasyonu Entegrasyon, Analysis And Sources Of Data Ġn Geographical Kamu Ölçmeleri 8 3 Ve Analizleri Information Systems Doç. Dr. Tayfun Çay Tapu Sicilleri Ve Hukuki Problemler Regıstratıon Wıth Tıtle Deed And Law Promlems Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Gıs Application Kamu Ölçmeleri 8 3

7 DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiye Kadastrosunda ÇağdaĢlaĢma Sorunları 1. Türkiye Kadastrosunun KuruluĢ Amacı Ve Hedefleri, 2. Çok Amaçlı Kadastro, Tanım, Içeriği Ve Uluslar Arası Düzeyde GeliĢmeler, 3. Ülke Jeodezik Ağı Ve Sorunları, 4. Tutga99 Ve Türkiye Kadastrosu Ile IliĢkiler, 5. Fig "Kadastro 2014" Raporu Ve Uluslar Arası Genel YaklaĢımlar, 6. ÇağdaĢ Mekansal Bilgi Sistemi Ve Kent Bilgi Sistemi,7. Fig "Kadastro 2014" Raporu Ve Uluslar Arası Genel YaklaĢımlar,8. Kadastro Üretiminde Özel Sektör Ve Türkiye Sorunları, 9. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (Takbis) Sorunları, 10. Türkiye Kadastrosunun Günümüz Sorunları Modern Fotogrametri Teknikleri Modern Fotogrametri Teknikleri Tarihi Eserlerin Üç Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellemesi Kartoğrafik GenelleĢtirme 1- GiriĢ 2- GenelleĢtirme Kavramı 3- Kartografyada Model Teorisi 4- GenelleĢtirmenin ÇeĢitleri Ve Temel ĠĢlemleri 5- GenelleĢtirmeyi Etkileyen Faktörler 6- GenelleĢtirmenin Yöntemleri 7- Veri Formatları Ve GenelleĢtirme 8- Coğrafi Veri Tabanı Ve Ölçek 9- Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve GenelleĢtirme10- Sonuç Ve TartıĢma Tematik Kartoğrafya 1. GiriĢ, 2. Temel Kavramlar Ve Tanımlar 3. Tematik Haritalar Ġçin Topografik Altlığın Seçimi, 4. ĠĢaretleĢtirme 5. Noktasal Verilerde ĠĢaretleĢtirme 6. Çizgisel Ve Alansal Verinin ĠĢaretleĢtirilmesi 7. Ġstatistiksel Yüzeyin ĠĢaretleĢtirilmesi, 8. Arazi Gösterimi 9. Kartogramlar Ve Grafikler Yakın Resim Fotogrametrisi Yakın Resim Fotogrametrisinin Tanımı, Digital Fotogrametrinin Genel Bilgileri, Temel Ölçme Algoritması Ve Teknikleri, Mimari Fotogrametri, Arkeolojik Fotogrametri Tıp Fotogrametrisi, Fotogrametrinin Sanayi Ve Endüstride Uygulama Alanları, Fotogrametrinin Uçak Ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı, Fotogrametrinin Nükleer Güç Santrallerinde Kullanılması, Fotogrametrinin Diğer Kullanım Alanları Yakın Resim Fotogrametri Yazılımları Ve Uygulamalar Dijital Fotogrametride Görüntü Tarama Sistemleri Tarayıcılar Ve Digital Görüntü Ġçin Temel Kavramlar Piksel,Dinamik Aralık, Çözümürlük, Renk Ve Algılama, Renk Uzayları, Rgb Değerinden Gri Seviye Değerinin Elde Edilmesi Tarayıcılarda Yapılan Testler, Geometrik Doğruluk, Geometrik Çözünürlük Radyometrik Doğruluk, Renk Doğruluğu Özel Ölçmeler 1. Yollarda GeçiĢ Eğrileri Ve Aplikasyon Yöntemleri 2. Klotoid ġeklinde GeçiĢ Eğrileri Ve Aplikasyon Yöntemleri 3. Klotoidin Geometrik Özellikleri 4. Klotoid Hesabının Temel Problemleri 5. Klotoid Eğrisiyle Planlama Ve Proje IĢlemleri 6. Klotoid Aplikasyonu 7. Dik Koordinatlara Göre Aplikasyon 8. Kutupsal Koordinatlara Göre Aplikasyon Modernization Problems Of Turkey Cadastre Modern Photogrammetric Techniques Modern Photogrammetric Techniques Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Cartographic Generalization 1- Introduction 2- Basic Definitions 3- Cartographic Model Theory 4- Types Of Generalization And Elements Of Generalization 5- Factors Affecting Generalization 6- Methods Of Generalization 7- Data Formats And Generalization 8- Spatial Database And Scale 9- Geographic Information Systems And Generalization 10- Conclusion Thematic Cartography 1. Introduction, 2. Basic Definitions, 3. Choosing A Base Map For A Thematic Map, 4. Symbolization, 5. Symbolizing Point Data, 6. Symbolizing Areal And Line Data, 7. Symbolizing Statistical Surface, 8. Visualization Of Topographical Land Surface, 9. Cartograms And Graphs Close Range Photogrammetry Defination Of Close Range Photogrammetry, General Defination Of Digital Photogrammetry, Basic Measurement Algorithms And Techniques, Architectural Photogrammetry, Archeological Photogrammetry, Medicine Photogrammetry, Industrial Photogrammetry And Aplicatipons, Using Of Photogrammetry In Plane Industry And Automobile, Using Of Photogrammetry In Nuclear Power, Other Using Areas Of Photogrammetry, Close Range Photogrammetry Softwares And Aplications Digital Scanning Systems In Photogrammetry Scanners And Basic Definations On Digital Images, Pixel, Dynamic Range, Resolution, Color Perceptive And Color, Color Spaces, Rgb To Gray Value Transformation, Tests For Photogrammetic Scanners Geometrical Accurac, Geometrical Resolution, Radiometric Accuracy, Color Accuracy Special Measurements 1. Transition Curves On Roads And Application Methods 2. Transition Curves In Shape Clotoid, And Application Methods 3. Geometric Properties Of Clotoid 4. Basis Problems Of Clotoid Computation 5. Planning And Project Proccesses By Clotoid Curves 6. Clotoid Application 7. Application By Orthogonal Coordinates 8. Application By Polarl Coordinates

8 Bilgi Sistemleri Ve Sistem Tasarımı Öğrenciye, Bilgi Sistemlerinde Genel Kavramlar, Temel Fonksiyonlar, Veri Ve Veri Modelleri, Sistem Tasarımı, Veritabanı Tasarımı, Analizler Ve Uygulamalarla Bilgi Sistemleri Hakkında Bilgi Verme Amaçlanmaktadır. Bilgi Sisteminde Genel Bilgiler,Bilgi Sisteminde Temel Fonksiyonlar, Bilgi Sisteminde Veri Ve Veri Modelleri,Bilgi Sisteminde Veri Tabanı Kavramları,Bilgi Sisteminde Modelleme Ve Sistem Tasarımı,Bilgi Sisteminde Analizler Ve Uygulamalar, Belediyelerde Bilgi Sistemi OluĢturmaya Yönelik Uygulama Kırsal Alan Düzenlemesi Tanımı Ve Tarihçesi, 2- Kırsal Ve Kentsel Alan Düzenlemeleri Ve ĠliĢkileri 3- Kırsal Alan Planlama Ġlkeleri, 4- Kırsal Alan Düzenlemesi Kadastro ĠliĢkileri, 5- Kırsal Alan Düzenlemelerinde Ölçme Yöntemleri Ve Önemi 6- Kırsal Alan Düzenlemelerinin Ekonomik, Teknik Ve Hukuksal Yönden Ġrdelenmesi, 7- Köy YerleĢim Alanı Planlama Ve Uygulamaları 8- Planların Aplikasyon Ġlkeleri Ve Sorunları, 9- Arazi Düzenlemesi Bilgi Sistemi ĠliĢkisi, 10- Mera Kanunu Ve Uygulaması Harita Mühendisliğinde Proje Planlaması 1- Planlama Ve Proje Kavramları, 2- BaĢlıca Yöneylem AraĢtırması Yöntemleri, 3- ĠĢ AkıĢ Diyagramları, 4- Gantt ġemaları 5- Ağ Planlaması Teknikleri, 6- Cpm (Kritik Yol Yöntemi), Pert (Program GeliĢtirme Ve Değerlendirme Tekniği), 7- Yörünge Ağı Düzenlemesi 8- Projelerde Zaman Ve Maliyet Tahminleri, 9- Kritik Yolun Bulunması 10- Faaliyet Sürelerinin Zorlanması, 11- Proje Planlama Yöntemlerinin Harita Projelerine Ugulanması Dengelemede Özel Konular Doğrultu-Kenar Ağlarının Endirekt Ölçüler Yöntemiyle Dengelenmesi, Ġçlerinde KoĢul Bulunan Endirekt Ölçüler Dengelemesi, Ġçlerinde Bilinmeyen Bulunan KoĢullu Ölçüler Dengelemesi, Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Dengelenmesi, Korelasyonlu Endirek Ve KoĢullu Ölçüler Dengelenmesi, Koordinatları Ölçülen Doğrultu-Kenar Ağlarının Endirek Ölçüler Yöntemine Göre Dengelenmesi, Koordinatları Ölçülen Trilaterasyon Ağlarının KoĢullu Ölçüler Yöntemiyle Dengelenmesi, Helmert, Mittermayer Ve KoĢul Denklemleri Yöntemiyle Serbest Ağ Dengelemesi, Dizi Nirengi Nokta Koordinatlarının KoĢullu Ölçülere Göre Dengelenmesi, Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi, Gps Ağlarının Dengelenmesi, Kollokasyon Bilgisayar Destekli Çizim 1-GiriĢ 2-Tanım 3-Cad Kavramı 4-Dosya OluĢturma 5-Çizgi OluĢturma 6-Blok OluĢturma 7-Tarama 8-Ölçülendirme 9-Görüntüleme 10-Editleme 11-Üç Boyutlu Çizim 12-Özel Komutlar 13-Level (Tabaka) OluĢturma 14-Sistem DeğiĢkenleri 15-Çizim Limitleri 16-Resim YerleĢtirme 17-Üç Boyutlu Çizim Kavramı 18-Katı Modelleme Esasları Sayısal Harita Yapımı 1-Sayısal Harita Nedir? 2-Verilerin Kodlanması 3-Ascii Kodları 4-Ġnteraktif Çizim Teknikleri 5- Sayısal Verilerin Kodlanması 6-Kartoğrafik Veriler 7-Kodlama Hataları 8-Veri Kütük Yapıları 9-Veri Yönetimi 10-Veri Bankası 11-ĠletiĢim Teknikleri 12-Sayısal Arazi Modeli 13-Sayısal Arazi Modeli Ve Veri Elde Etme Yöntemleri 14-Sayısal Arazi Modeli Information System And System Design Students, The General Concepts Of Information Systems, Basic Functions, The Data And Data Models, System Design, Database Design, Analysis And Applications, Aims To Provide Information About Information Systems. Information Systems General Information, Information System Unit Functions, Information System Data And Data Model, Information System Database Concepts, Information System Modeling And System Design, Information System Analysis And Applications, Municipality Of Information System For Creating Applications Rural Land Arrangement 29- Introduction And Short History, 30- Rural And Urban Land Arrangement And These Relations, 31- Rural Land Planning Principles 32- Relations Of Rural Land Arrangement And Cadastre 33- Importance And Surveying Methods Of Rural Land Arrangement 34- Examination Of Economical, Technical And Law In Rural Land Arrangement 35- Village Settlement Planning And Applications 36- Application Principles And Problems Of Plans 37- Relations Of Rural Land Arrangement And Information System 38- Pasture Law And Applications Project Planning In Geomatic Engineering 1- Planning And Project Concepts, 2- Operational Research Methods 3- Flow Chart Diagrams, 4- Gannt Diagrams, 5- Network Planning Methods 6- Cpm, Pert, 7- Orbit Network Arrangement, 8- Estimations Of Time And Cost In Projects, 9- Finding Of Critical Path, 10- Forcing Of Activity Times 11- Applications Of Map Project In Project Planning Methods Private Subject At Adjustment Adjustment Of Indirect Measurement In Trilagondirection-Edge Networks,Gauss Markov Model, Gauss Helmert Model Adjustment Of Trigonometric Levelling Networks, Adjustment Of Correlated Measurement, Adjustment Of Correlated Indirect Measurement, Adjustment Of Correlated Conditional Measurement, Indirect And Conditional Adjustment Of Trilateration Network With Measured Coordinate, Free Network Adjustment By Helmert, Mittermayer And Conditional Equation Method, Calculation Of Coordinate Of Range Triangulation By Conditional Measurement Adjustment, Adjustment Of Three Dimension Network, Adjustment Of Gps Network, Collocation Computer Aided Drawing 1-Introduction 2-Basic Definitions 3-Cad Concept 4-Drawing Create 5-Line Create 6-Block Definition 7-Scaning 8-Dimensions 9-Drawing File Display 10-Editing 11-3d Drawing 12-Special Comment 13- Level Creating 14-Changeable Of System 15-Drawing Limits 16-Image Installing 17-3d Concept 18- Solid Modeling Based Digital Map Producing 1-Introduction To Digital Mapping 2-Data Coding 3-Ascii Code 4-Interactive Drawing Technics 5- Digital Data Coding 6-Carthographig Data 7-Coding Error 8-Database Design 9-Data Management 10-Data Bank 11-Interactive Technics 12-Digital Terrain Model 13-Data Handling Method For Digital Terrain Model 14- Creating Methods Of Digital Terrain Model 15-Enterpolations Methods Of Digital Elevation Model 16-Accuracy Of Digital Elevation Models

9 Analitik Fotogrametri 1-GiriĢ 2-Genel Tanım 3-Fotogrametride Koordinat Sistemleri 4- Vektörler 5-Analitik Fotogrametride Koordinat Sistemleri 6-Analitik Fotogrametride Resim Koordinatlarına Uygulanan Düzeltmeler 7- Genel DönüĢüm Matrisi 8-Üç Boyutlu DönüĢüm Ve Uygulamaları 9-Merkezsel IzdüĢüm 10- Merkezsel IzdüĢümün Vektörel Ifadesi 11-Kolinearite (Doğrusallık) KoĢulu 12-Uzay Geriden Kestirme Problemi 13-Koplinearite (EĢ Düzlemsellik) KoĢulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri. Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs'de Analizler, Cbs'de Bilgilerin Sunulması. Sistem Tasarımı Ve Cbs Uygulamaları Jeodezide YaklaĢım Yöntemleri: Enterpolasyon Ve Kollokasyon 1. YaklaĢım Fonksiyonları Ve Enterpolasyona GiriĢ 2. YaklaĢım Teorisi 2.1 En Iyi YaklaĢım 2.2 Weierstrass Ve Chebyshev Teoremleri 2.3 Chebyshev Polinomları 2.4 En Küçük Kareler YaklaĢımı 2.5 Ortogonal Polinomlar 2.6 Trigonometrik Polinomlar Ve Fourier YaklaĢımı 3.Enterpolasyon 3.1 Polinomlarla Enterpolasyon 3.2 Hermite Enterpolasyonu 3.3 Spline Enterpolasyonu 4.En Küçük Karelerle Kollokasyon 4.1 Skolastik Olay Ve Ġstatistik Özellikler 4.2 Varyans-Kovaryans Ve Korelasyon Matrisler 4.3 Kollokasyonun Matematiksel Modeli Yükseklik Belirlemeleri GiriĢ Ve Genel Tanımlar, Yükseklik Sistemleri, Prezisyonlu Geometrik Nivelman, Presizyonlu Trigonometrik Nivelman, Motorize Presizyonlu Trigonometrik Nivelman, Gps Ile Presizyonlu Yükseklik Belirlenmesi, Bazı Örnek Uygulamalar Harita Üretimi Ve Standartlar Harita Üretim Metodları Ve Standartları Kartoğrafik Gösterimde Çoklu Ortamlar Görselleme (Visualisation) Ve Esasları. Kartografik Görselleme Çoklu Ortamlar. Genel, Tanım, Özellikler Ve ÇeĢitleri. Ses, Video Görüntü Ve Metin Kullanımı. Harita Ve Media IliĢkisi Tematik Haritalar. Tematik Haritalarda Kullanılan Veri Türleri. Tematik Haritalarda Çoklu Ortam Kullanımı Tematik Haritalarda Bilgilerin Gösterim ġekilleri. Tematik Bilgi Depolama Imkanları Ve Zorlukları. Görüntü Animasyonları. Animasyon Ve Haritalarda Kullanımı (Animated Maps) Elektronik Atlaslar (Electronic Maps) Bilgi Sorgulama (Query) Rastgele Ve Sıralı Sorgulama. Veri Sınıflandırma Ve Istatistik Yığınların Eldesi Çok Sayıda Verinin Sorgulanması Ve Hızlı UlaĢım Çoklu Ortamın Harita Kullanımı Ve Anlatımına Getirdikleri. Farklı Efektlerle Harita Yapımının Özellikleri Ve Faydaları. Dinamik Kartografya. Web Tabanlı Uygulamalar. Ġteraktif Bilgi AlıĢveriĢi Yüksek Prezisyonlu Gps Teknikleri Gps Tekniği, Genel Kavramlar, Hatalar, Yöntemler, Gps Ölçümlerinin Içeriği, Presizyonlu Gps Ölçüm Teknikleri, Gözlem EĢitliklerinin OluĢturulması, Avantaj Ve Dezavantajları, Gps Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, Analytical Photogrammetry 1-Introduction 2- Basic Definitions 3-Photogrammetrics Coordinate Systems 4-Vectors 5-Coordinate Measurements Of Analytical Photogrammetry 6-Image Coordinate Corrections In Analytical Photogrammetry 7-General Transformation Matrics 8-3d Transformations And Applications 9- Projecting Of An Image Onto Screen 10-Vectoral Structure Of Projecting Of An Image Onto Screen 11-Colinearite Conditions 12-Coplinearite Contidions Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis. Data Management In Gis. Quarries In Gis. Presentations Of Data In Gis. Design Of System In Gis. Application Of Gis Approximation Methods In Geodesy: Interpolation And Collacation Enterpolation Leveling Techniques Introduction, General Definitions, Height Systems, Geopotential Height, Orthometric Height, Normal Heights, Ellipsoidal Height. Height Determination Techniques, Precise Geometrical Leveling. Precise Trigonometric Levelling, Determination Precise Height Using Gps Technique. Some Example Applications. Map Production And Standards Map Production And Standards Multimedia In Cartographic Representation Fundamentals Of Visualisation. Cartographic Visualisation. Multimedia. General Definations And Features. Using Of Voice, Video And Images. Releationship Of Map And Media. Thematic Maps. Data Types In Thematic Maps. Using Media In Thematic Maps. Representation Types In Thematic Maps. Temhatic Data Storage Facilities. Image Animations. Electronic Maps Query. Random And Sequential Query. Data Classification. Dynamik Cartography. Web Based Applications. Iteractive Data Communation. Visual Computer Languages. Basic Applications By Delphi Programming Language. City Guides. City Plans And Gis. Precision Gps Techniques General Description Gps Is Given With Space, Control And User Sections. Gps Current Status, Signal Structures Are Also Introduced. Error Sources And Correction Techniques For These Errors Are Discussed. The Observation Techniques Used In Gps To Eliminate These Errors, So That It Is Reached To High Precision Are Given Introducing Least Square Adjustment Techniques.

10 Küresel Konum Belirleme (Gps) Yazılımları 1- Gps Veri Analizi Ve Teorisi 2- Gps Verilerinde Kalite Kontrol Ve Teqc Yazılımı 3- Rinex Dosya Yapıları, 4- Gps Yazılımları Genel Yapısı Ve Modülleri, 5- Yazılımlarda Sonradan Veri ĠĢleme Ve Sonuçların Analizi, 6- Manual Veri ĠĢleme Ve Seçenekleri,7- Otomatik Veri ĠĢleme Ve Seçenekleri, 8- Gps Verilerinin Dengelenmesi 9- Uluslararası Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (Gnss, Veya Igs) Servisi:, Veri Organizasyonu 10- Igs Ürün/Veri Yapıları Ve Yazılımlarda Kullanımı, 11- Web Tabanlı Gps Veri IĢleme Sistemleri 12- Akademik Gps Yazılımları:Gamit/Globk, Bernesse, Gipsy 13-Tiçari Gps Yazılımları: Aos (Ashtech Office Suite), Lgo (Leica Geo Office Combined 14- Tiçari Gps Yazılımları, Tgo (Trimble Geomatic Office), Pinnacle, Kırsal Alanlarda TaĢınmaz Değerlemesi 1. Değer Kavrami Ve Değerleme, 1.1. Değer Kavramı, 1.2. Değer Öğretisi 2. Uluslararasi Değerleme Standartlari (Udes), 2.1 Amaç Ve Kapsam 2.2 Udes' E Göre Değer Ve Değer Tanımları 2.3 Udes' E Göre Değerleme Yöntemleri 3. Kirsal Alanlarda Yapi Ve Donanim Değerlemesi 3.1 Yapı Maliyet Hesapları, 3.2 Donanım Hesapları, 3.3 Yapı Değerlemesi, 3.4 Yapı Yıpranma Kestirimi 4. Kirsal Alan Değerlemesi, 4.1 Kırsal Alan Değerlemesi 4.2 Kırsal Alan Sınıflandırması, 4.2.Yöresel Kapitalizasyon Faiz Oranı Hesabı 5. Arazi Değeri Ġle Etmenleri Arasindaki ĠliĢkiler Mekansal Veri Toplama Yöntemleri, Doğruluk Ve Maliyet Analizi Mekansal Veri Toplama Yöntemleri Gps Hava Triyangülasyonu Fotogrametrideki Temel Kavramlar Havatriangülasyonu, Amacı Ve Nasıl GerçekleĢtirildiği, Kontrol Noktası Kavramı, Gerekliliği Ve ÇeĢitleri, Gps Tekniği Ve Genel Kavramlar, Yöntemler, Hatalar, Gps Hava Triangülasyonu, Amacı Ve Avantajları, Sistem Gereksinimleri, Gps Destekli Iç Navigasyon Sistemi, Gps Havatriangülasyonu Örnek ÇalıĢmalar Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Yöntemler 1- GiriĢ. 2- Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Yoluyla Ġmar Planı Uygulamaları. 3- Kentsel Alan Düzenlemelerinde Mevcut Ve Uygulanabilir Alternatif Yöntemler. 4- Kentsel Alan Düzenlemelerinde EĢ Oranlılık Yöntemi Ve Uygulamaları. 5- Parsel Endeksi Değerine Göre EĢ Değerlilik Yöntemi Ve Uygulamaları. 6- Emlak Rayiç Değerine Göre EĢ Değerlilik Yöntemi Ve Uygulamaları. 7- Alternatif Yöntemlerin Analizi. 8- Genel Değerlendirmeler Harita Mühendisliğinde Bulanık Mantık Modellemesi Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler Ve Karakteristik Değerleri; Bulanık Kümeler Ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; BulanıklaĢtırma; Bulanık Küme IĢlemleri, Veleme, Veyalama Ve Değilleme, Bulanık IliĢkiler; Bulanık Matematik; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; DurulaĢtırma, Bulanık Kurallar Ve Sistemler. Global Posıtıonıng System (Gps) Softwares 1- Gps Data Analyze And Theory 2- Quallity Control And Teqc Software 3- Rinex Files Structures 4- General Structure Of Gps Softwares And Modules, 5- Post- Processing In Gps Softwares And Analyze Of Results 6- Manuel Processing 7- Automatic Prosessing 8- Adjustment Of Gps Data 9- International Gnss Service (Global Navigation Satellites System, Formerly Igs), Data Organization 10- Igs Product/ Data Structures, Using Igs Data In Softwares 11- Web-Based Gps Processing Systems 12- Academical (Scientific) Gps Softwares: Gamit/Globk, Bernesse, Gipsy 13-Commercial Gps Softwares, Aos (Ashtech Office Suite), Lgo (Leica Geo Office Combined) 14- Tiçari Gps Yazılımları, Tgo (Trimble Geomatic Office), Pinnacle Valuation Metods In Rural Areas 1- Descriptions Concept Of Value 2- In Shown International Valuation Standarsds 3- In Shown Agricultures Areas 4- Rural Establishment 5- Rural Area Valuation 6- The Relationship Between Land Value And Other Factors Spatial Data Mining Methods Spatial Data Mining Methods Gps Aerotriangulation It Is Explained Why An Aerotriangulation Is Necessary In Photogrammetry As An Introductory Section Of The Lecture. Under This Concept, Geometry And Functional Models Of Aerotriangulation Are Given.Later,Gps As A Ground Control Point's Measurement Tool Is Explained With Descriptions About Its Fundamental Structure,Application MethodsAnd Etc.How GpsSupportsAerial Triangulation Is Explained Under Those Topics, Gps Can Help Aerotriangulation By Determining Each Perspective Center Of Taken Photograph And Directing Airplane To The Points Where Photos Are Taken. There Are Also Several Problems That Must Be Solved Such As Spatial Offset Between Gps Antenna And Camera Perspective Center And Time Offset Between Gps Epoch And The Time When Photo Is Taken. Finaly, Processing Of Gps Aerotriangulation Observations Are Given In Details. Alternative Methods In Urban Land Arrangement 12- Itnroduction 13- Public Works Application With Land And Plot Arrangement 14- Existing And Application Alternative Methods In Urban Land Arrangement 15- Co-Proportionality Method In Urban Land Arrangement And Its Applications 16- Equivalence Method By Parcel Index Value And Its Applications 17- Equivalence Method By Market Value And Its Applications 18- Analysis Of Alternative Methods 19- General Discussion Fuzzy Logic Modelling In Geomatics Engineering Uncertainty Concepts; Classical Sets And Characteristic Values; Fuzzy Sets And Membership Degreees; Membership Functions; Fuzzification; Fuzzy Set Operations, Anding, Oring And Noting; Fuzzy Relationships; Fuzzy Mathematics, Addition, Subtraction, Multiplication And Division; Fuzzy Logic Propositions, Predicates, Consequents And Decisions; Defuzzification, Fuzzy Rules And Systems, Applications.

11 Analitik Kartoğrafya 1. GiriĢ 2.Temel Analitik Geometri 3. Koordinat DönüĢümleri Ve Enterpolasyon 4. Ġterasyon 5. Cbs Veri Yapıları 6. Mekansal Analiz Analytical Cartography 1. Introduction 2.Basic Analytic Geometry 3. Coordinate Transformations And Interpolation 4. Iteration 5. Gis Data Structures 6. Spatial Analysis Dijital Fotogrametride Veri Elde Etme Platformları Ve Veri Elde Etme Sistemleri Data Mining Platforms In Digital Photogrammetry Tarayıcılar Ve Digital Görüntü Ġçin Temel Kavramlar Piksel,Dinamik Aralık, Çözümürlük, Renk Ve Scanners And Basic Informations Algılama, Renk Uzayları, Rgb Değerinden Gri Seviye Değerinin Elde Edilmesi Tarayıcılarda Yapılan Testler Geometrik Doğruluk Geometrik Çözünürlük Radyometrik Doğruluk Renk Doğruluğu Üç Boyutlu Yersel Laser Tarama 3d Laser Scanning 3 Boyutlu Lazer Tarama Yöntemleri 3d Laser Scanning Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Cbs Ye GiriĢ, Tanımlar, Yazılımlar Ve Temel Özellikleri, Fonksiyonları, Cbs Uygulama Alanları, Örnek Proje Hazırlandırılması, Arcgis9.3 Yazılımı Ve Özelliklerinin Projede Uygulanması Arazi Ve Arsa Düzenlemesi 1- Arazi Ve Arsa Düzenlemesinde Hukuki Mevzuat 2- Ġmar Planları Ve Uygulaması 3- Kentsel Alanlarda YerleĢim Sahalarının GeliĢtirilmesi 4- TaĢınmaz Mal Sahiplerinin Ġsteğiyle Yapılan Uygulamalar 5- KamulaĢtırma Yöntemiyle Yapılan Uygulamalar 6- Belediyelerce Doğrudan Yapılan Uygulamalar 7- EĢdeğerlilik Ġlkesi 8- Parsel Değerini Etkileyen Değer Faktörleri 9- Değer Hesabı Ve Parsellerin Yeniden Dağıtımı 10- Arazi Ve Arsa Düzenlemelerinde KarĢılaĢılan Problemler Ve Çözüm Ġçin Öneriler Tapu Sicilleri Ve Hukuki Problemler 1- GiriĢ. 2- Harita Mühendisliği Uygulamalarında Tapu Sicillerinin Yeri Ve Önemi. 3- Osmanlı Döneminde Düzenlenen Siciller Ve Bunların Önemi. 4- Günümüzde Kullanılan Siciller.5- Tapu Sicil Mevzuatı Ve TeĢkilatı. 6- Tapu Sicillerinde Yapılan ĠĢlemler. 7- Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan YanlıĢlıkların Düzeltilmesi8- Tescil Edilen Ġmar Uygulamaları Ve Ġptal Davalarının Ġrdelenmesi9- Yoldan Ġhdasların Tescili Problemleri10- Kadastro GörmemiĢ Alanlarda Tapu Sicili Problemleri11- Tapu Sicillerinden Yararlanma Ve Otomasyon. 12- Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılan Uygulamalar Deformasyon Ölçülerin Analizi Geometrik Deformasyonların Jeodezik Analizine Ve Yorumuna Genel BakıĢ, Deformasyon Ölçmesine Zaman Açısından BakıĢ, Deformasyon Olayının Incelenmesinde Modeller, Statik Ve Kinematik Analiz Ve Yorum, Ortalama Aykırılıklar Yöntemiyle Deformasyon Analizi, Bağıl Güven Elipsleri Yöntemiyle Deformasyon Analizi, Mierlo Yöntemiyle Deformasyon Analizi, S Transformasyonu Ile Deformasyon Analizi, Deformasyon Analiz Yöntemlerinin KarĢılaĢtırması Hava Trigülasyonu 1-GiriĢ 2-Hava Triangülasyonunun Amacı 3-Hava Triangülasyonu Adımları 4-Hava Triangülasyonu ÇeĢitleri 5-Hava Triangülasyonunda Dengeleme 6-Dengeleme Türlerinin KarĢılaĢtırması 7-Hava Triangülasyonunda Dengelemede Ilave Parametrelerin Kullanılması 8-Hava Triangülasyonunda Hata Teorisi 9-Hava Riangülasyonu Bilgisayar Yazılımlarının Incelenmesi Gis Application Introduction To Gis, Gis Softwares Land And Plot Arrangement 20- Law Of Land And Plot Arrangement 21- Public Works And Application 22- Developing Of Settlement Zone In Urban Area 23- Doing Application With Desire Of Real Estate Ownership 24- Doing Application With Expropriation Method 25- Doing Application In Manucipality 26- Equivalence Principle 27- Value Factors Of Effect Of Parcel Value 28- Value Calculation And Parcel Reallocation 10- Problems In Land And Plot Arrangement And Solution Proposal Registration With Title Deed And Law Promlems 1- Introduction 2-Importance Of Registration With Title Deed In GeomaticEngineering3- Registration And This Importance In Ottoman Empire 4- Nowadays Used Registration 5- Registration With Title Deed Law And Organization 6- Registration With Title Deed Operations 7- Correcting Of Cadastre Errors 8- Examination Of Public Works And Cancellation Lawsuits 9- Registration Of Closed Road 10-Registration With Title Deed Problems InArea Haven't Done Cadastre 11-Automation And Benefit From Registration With Title Deed 12- Applications Of Registration With Title Deed Directorate Analysis Of Deformation Measurement Traditional View Of Geodetic Analysis And Interpretation Of Geometric Deformations, View Of Deformation Measurement According To Time, Deformation Models, Static And Kinematic Analysis And Interpretation, Analysis Of Deformation By Teta Square Criterion, Deformation Analysis By Relative Confidence Ellipse, Deformation Analysis By Mierlo Method, Deformation Analysis By S Transformation, Comparison Of Deformation Analysis Methods Aerial Triangulation 1-Introduction 2-The Aim Of Aerial Triangulation 3-Steps Of Aerial Triangulation 4-Kinds Of Aerial Triangulation 5-Adjustment Of Aerial Triangulation 6-Comparision Of Adjustment Kinds 7- Using Extra Parameters Of Adjustment Of Aerial Triangulation 8- Error Sources Of Aerial Triangulation 9- Inspection Of Aerial Triangulation Adjustment Softwares

12 Jeodezik Ağların Optimizasyonu Optimizasyonun Matematik Temelleri, Matematiksel Optimizasyon Tanımı, Lineer Optimizasyon, Lineer Olmayan Optimizasyon, Matematiksel Optimizasyon Ve Jeodezik Ağ, Jeodezik Ağlarda Duyarlık Ve Güven Ölçütleri, Bir Ağ Noktasına IliĢkin Duyarlık Ölçütleri, Lokal Ve Global Duyarlık Ölçütleri, Lokal Ve Global Güven Ölçütleri, Jeodezik Ağların Optimizasyonu, Amaç Fonksiyonları, 0.,1.,2. Ve 3. Derece Optimizasyon, Ölçüt Matrisleriyle 1. Ve 2. Derece Optimizasyon Görüntü EĢleme Teknikleri 1-Digital Fotoğrafın Tanımı 2-Digital Fotoğrafın Elde Edilmesi 3-Renk Modelleri 4-Görüntü EĢleme Teknikleri 5-EĢleme Tekniklerinin Uygulama Alanları Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kaynakları, Entegrasyonu Ve Analizleri Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri Ve Sisteme Entegrasyonu, Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs De Veri Kalitesinin Irdelenmesi, Cbs De Veri Depolama, Güncelleme Ve PaylaĢım, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapıları Ve Tasarımı Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri Ve Sisteme Entegrasyonu, Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs Amaçlı Veri Tabanı Tasarımı, Gravite Alanı Belirlemede Modern YaklaĢımlar GiriĢ 2 Yeryuvarinin Gravite Alani 2.1 Gravite Alanında Gözlemler Ve DoğrusallaĢtırılması 2.2 Küresel YaklaĢım 3 Küresel Ve Elipsodal Harmonikler 3.1 Global Jeopotansiyel Modellerin GeliĢtirilmesi Ve Uygulamalar 4 Yerel Çözümler 4.1 Jeodezik Sınır Değer Problemleri Ve Yüksek Presizyonlu Jeoit Belirleme Kentsel Alanların Değerlendirme Yöntemleri Tanımlar Ve Kavramlar, Değerlendirme Ile Ilgili Mevzuatlar, Değerlendirme Yöntemleri,Yöntemlerin KarĢılaĢtırması, Diğer Ülkelerde Değerlendirme ÇalıĢmaları Haritalarda Renk Kullanımı Bilgisayarda Sayısal Görüntü IĢleme Teknikleri. Bilgisayarda Grafik Fonksiyonları. Bilgisayarda Boyama Aydınlatma Ve Tonlama. Bilgisayarda Görüntü Anlama (Ġmage Understanding). Ġmaj IĢleme, Değerlendirme (Ġmage Processing). Filtreleme Ve Esasları. Mevcut Filtreler Ile Görüntü Değerlendirmeleri. Hava Fotografları Üzerinde Değerlendirme Ve Uygulamalar. Görsel Olarak Ve Bilgisayar Açısından Rengin DeğerlendiriliĢi. Renk Ve Gölgeleme YanliĢlıkları Ve Okuma Yanılmaları. Ġstatistiki Veya Sayısal Bilgilerin Renk Ve Renk Tonlarıyla Ifadesi. Mevcut Haritalarda Renk Kullanımı Özelliklleri, Gereklilikleri Ve Eksik Yönleri. Bilgisayar Destekli Harita Yapımı. GeliĢim AĢamaları Ve Kullanım Alanları. Baskı Öncesi Ekranda Renk Tasarımı. Çıktı Aygıtları Ve Sonuçlara Etkileri. Bugüne Kadar Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi Ve Öneriler. Optimization Of Geodetic Networks Mathematical Foundation Of Optimization, Definition Of Mathematical Optimization, Lineer Optimization, Non-Lineer Optimization, Mathematical Optimization And Geodetic Network, Precision And Reliability Measures At Geodetic Network, Precision Measures Of Network Points, Local And Global Precision Measures, Local And Global Reliability Measures, Optimization Of Geodetic Network, Aim Functions, 0.,1.,2. And 3. Order Optimization, 1. And 2. Order Optimization By Criterion Matrix Technics Of Image Matching 1-Introduction Of Digital Images 2-Digital Image Handing 3-Color Spaces 4-Technics Of Image Matching 5-Using Area Of Technics Of Image Matching Entegrasyon, Analysis And Sources Of Data In Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis And Integration To System. Data Management In Gis. Investigate Of Data Quality In Gis. Store, Update And Sharing Of Data In Gis, Design And Data Types For Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis And Entegrasyon To System. Data Management In Gis. Design Of Database System In Gis. Modern Methods For Determinig Gravity Valuation Metods In Urban Areas Definitions And Concepts, Rules With Concerned Valuation, Real Estate Valuation Medhods, Medhods Comparison, Valuation Studies In Other Country Color Usage In Maps Colour And Specialities. What Is Colour? Additive And Substructive Colors. Necessity Of Colour Using. Communation,Perception And Anaysis. Phisical Perception. Psychological Perception. 3d Sensation Methots. Cartographic Modelling. Relief And Perspective Concepts. Shadowing, Hatching And Colouring. Slant And Vertical Illuminate. Computer Aided Colouring And Colour Perceptions. Evaluation Of R(Red) G(Gren) And B(Blue) And Grey Scales. Image Processing Thecnics On Computers. Graphical Functions On Computers Colouring, Illimunating Ang Tonning. Ġmage Understanding And Ġmage Processing. Fundamentals Of Image Filtering. Evaluation Of Arial Photograps. Reading Mistakes On Colourfull Maps. Design On Computer Screen Before Press. Effections Of Printing Equipmens On Maps. Evaluations Untill Now.

13 Prezisyonlu Nivelman Tekniği GiriĢ Ve Genel Tanımlar, Donanım, Ölçme Ve Fonksiyonel Model, Hata Kaynakları, Ölçülerin Değerlendirilmesi, Bazı Örnek Uygulamalardan OluĢmaktadır. Prezisyonlu Nivelman Tekniği Introduction And General Definitions, Instruments, Measurement And Functional Model, Error Sources, Evaluation Of Measures, Consists Of Some Example Applications X IĢın Fotogrametrisi X-Ray Photogrammetry 1- X-IĢın Fotogrametrisine GiriĢ 2- X-IĢın Görüntülerinin Elde Edilmesi 3- X-IĢın Sistemlerinin 1- Introduction X-Ray Photogrammetry 2- The Obtaining Of X-Ray Imaging 3- The Calibration Of Kalibrasyonu Ile Kullanılan Yöntemler X-Ray Systems Koordinat DönüĢüm Modelleri GiriĢ 2. Koordinat Sistemleri 2.1. Düzlemde Doğrusal Ve Eğri Koordinat Sistemleri 2.2. Uzay Teknolojilerinde Kullanılan Koordinat Sistemleri 3. Koordinat DönüĢümünün Esasları 4. Tek Boyutta (Yükseklik) DönüĢüm Modelleri 4.1. Temel Yükseklik Kavramları 4.2. Yükseklik Sistemleri Arasında DönüĢüm Ve Enterpolasyon Modelleri Kadastroda Hatalar Ve Giderme Yolları 1- GiriĢ. 2- Kadastroda Hatalar Ve Giderilmesine ĠliĢkin Yasal Mevzuat. 3- Kadastro Ve Tapulama Hizmetlerinden Doğan Hatalar Ve Giderilme Yolları. 4- Ölçme Hataları.5- Hesaplama Hataları. 6- Çizim Hataları. 7- Kadastroda Hataların Düzeltilmesine Yargının BakıĢı. 8- Genel Değerlendirmeler Fotogrametrik Amaçlı Matlab Ġle Yazılım GeliĢtirme Matlab Programlama Dilinin Terminolojisi 2- GörselleĢtirme Kavramları 3- Ġki Boyutlu Çizim 4- Üç Boyutlu Çizim 5- Çıktı Formatları Düzenleme 6- Grafik Adresleri (Grafik Nesne HiyerarĢisi Ve Adreslerini Elde Etme, Parent-Child IliĢkisi, Vb.) 7- Gui Tasarım Elemanları 8- Uydu Ve Hava Fotogrametrisinde Elde Edilen Resim Ve Görüntülerin Register Etmeye Yönelik, Örnek Yazılım GeliĢtirme Uygulaması. 9- Stereo Görüntülerin Yöneltilebilmesi Için Direct Linear Transformation (Dlt) Yazılması. 10- Dlt Verilerini Kullanarak Kamera Kalibrasyon Yazılımı GeliĢtirme. Coordinat Transformation Coordinat Systems And Transformations Errors Of Cadastre And Removing Methohs 39- Itnroduction 40- Erors Of Cadastre And Law Interested In Its Removing 41- Errors Of Cadastre And Title Dilde And Removing Methods 42- Survey Errors 43- Calculate Errors 44- Drawing Errors 45- Judgement View Of Cadastre Errors Removing 46- General Discussion Software Development With Matlab For Photogrammetric Purposes This Course Is Organized Into Three General Parts: Part 1: Information Visualization, Part 2: Matlab Graphics Objects, And Part 3: Graphical User Interfaces.

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL

FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, AKADEMİK YILI DERS PLANI 1. YARIYIL 1. YARIYIL ALINABİLMESİ İÇİN AKTS ÖNŞART OLAN DERSLERİN KODLARI VE MİN. BAŞARI NOTU HRT101 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3.5 6 Prof. Dr. İbrahim KALAYCI HRT103 Matematik-1 4+0+0 4 7 Fen/AKEF Öğretim Elemanı HRT105

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ JFM 601 Sayısal Çözümleme 3-0-3 Sayı sistemleri, sayıların yuvarlatılması, hesaplamalarda anlamlı basamak, hesaplama hataları, lineer denklem

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir.

Fotogrametri Anabilim dalında hava fotogrametrisi ve yersel fotogrametri uygulamaları yapılmakta ve eğitimleri verilmektedir. FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Fotogrametri eski Yunancadaki Photos+Grama+Metron (Işık+Çizim+Ölçme) kelimelerinden Eski Yunancadan bati dillerine giren Fotogrametri sözcüğü 3 kök sözcükten oluşur. Photos(ışık)

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK

KONTROL EDEN Bilal ERKEK Ömer SALGIN Hacı ġahin ġahġn Levent ÖZMÜġ Nevzat ÖZTÜRK Sayfa : 1/11 Sayfa : 2/11 TANIMLAR: Veri Yedekleme: Her birimin kendi verilerini, Birimine teslim edene kadar gerekli güvenlik önlemlerini alarak uygun donanımlarda belirtilen sürelerde saklaması. Veri

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI Ek:1 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI HARİTA MÜH. BÖLÜM DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T P K AKTS HRT101 Matematik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER

1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Serkan DOĞANALP Doğum Yeri ve Tarihi : Beyşehir, 14 Nisan 1980 Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti Medeni Durum : Evli Akademik Birim : Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik İngilizce I BIL121 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR. Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Kişisel Bilgiler İsim: Emin Özgür Avşar Adres: Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469 Ayazağa İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 285 72 02 Fax: +90 212 285 65 87 E-posta: avsarem@itu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN. İletişim Bilgileri: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mevlüt YETKİN Ünvanı : Yard. Doç. Dr. İletişim Bilgileri: İş Adresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Balatçık Mahallesi,

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ

YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ 222 [1274] YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEM İLE YERSEL LAZER TARAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI VE DOĞRULUK ANALİZİ Muhammed Enes ATİK 1, Sabri ÜNLÜER 1, Zaide DURAN 2, Mehmet Furkan ÇELİK 3 1 İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 06.04.2015 17:00-18:30 A 003, A 009, A 004 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 10.04.2015 20:10-21:40 C 013, C 015, C 012 Analytic

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA ÇİFT STANDART DAİRELİ KONFORM LAMBERT PROJEKSİYONUNDA TÜRKİYE HARİTASININ YAPILMASI Hrt. Tğm. Soner ÖZDEMİR

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği

Öğretim Üyesi. Topoğrafya İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Mehmet Zeki COŞKUN Y. Doç. Dr. İnşaat Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Ölçme Tekniği Anabilim Dalı (212) 285-6573 coskunmeh@itu.edu.tr http://atlas.cc.itu.edu.tr/~coskun Adres Öğrenci görüşme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (DR)

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI (DR) TEMEL BAYRAK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 27.11.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİNOP Telefon : 3682715760- E-posta : tbayrak@gmail.com

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 23.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Analytic Geometry

Detaylı

DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ

DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİJİTAL FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ VE TAPU VE KADASTRO ÖRNEĞİ Orhan ERCAN,

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) SDÜ, Orman Fakültesi, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı ÖLÇME BİLGİSİ (SURVEYING) 1 Yrd. Doç. Dr. H. Oğuz Çoban Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı Telefon : 2113944 E-posta

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları

Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Dijital Sinyal İşleme (COMPE 463) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dijital Sinyal İşleme COMPE 463 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI H. Kutoğlu a,, M. Oruç a, Ç. Mekik a, A.M. Marangoz a, K.S. Görmüş a, F. Aliyazıcıoğlu a a BEU, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS ÖNERİ FORMU Dersin Adı Jeodezik Ölçme I Dersin İngilizce Adı Geodetic Surveying I Kod GEO 103 Ders Saati / Kredisi 2/3 Güz Öğrencilere jeodezik ölçme ile ilgili temel kavramların aktarılması. Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler.

Sahip oldukları mevcut arazilerini, -Taleplere, -İhtiyaçlara ve -Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yasalar ve kurumsal düzenlemelerle yönetirler. Eğik Resim Fotogrametrisi ve Arazi Yönetiminde Kullanım Alanları Nisan / 2015 1 / 43 Sunum İçeriği 1. Arazi Yönetimi 2. Eğik Resim Fotogrametrisi 3. Eğik Resim Fotogrametrisinin Arazi Yönetiminde Kulanım

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL D. KODU DERSİN ADI T+U+L KREDİ ÖNŞART AKTS 3503151 Planlama Stüdyosu 1

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Saat Öğrenci Grubu Dersi Veren Öğr. Üyesi Dersin Yeri 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Klasik Yöntemlerle Üretilmiþ Kontrol Noktalarýnýn (Poligon Noktalarýnýn) GPS Koordinatlarý ile Karþýlaþtýrýlmasýna Ýliþkin

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi

Sayısal Ve Analog Hava Kameralarının Geometrik Potansiyellerinin Fotogrametrik Açıdan İrdelenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 2, 2010 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 2, 2010 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilgisayar Grafiklerine Giriş BIL443 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli /

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

Fotogrametriye Giriş

Fotogrametriye Giriş ye Giriş 2013-2014, BAHAR YY Fevzi Karslı (Doç. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü 23 Mart 2014 Pazar Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar, kaynaklar. 2. Hafta nin tanımı ve uygulama

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Information

CURRICULUM VITAE. Personal Information CURRICULUM VITAE Personal Information Name: Emin Özgür Avşar Address: İstanbul Technical University; Civil Engineering Faculty Geomatics Engineering Department, 34469 İstanbul / Turkey Tel: +90 212 285

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

CALIBRATION OF MOBILE TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING SYSTEM

CALIBRATION OF MOBILE TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING SYSTEM Hareketli Yersel Fotogrametrik Ölçme Sisteminin Kalibrasyonu HAREKETLİ YERSEL FOTOGRAMETRİK ÖLÇME SİSTEMİNİN KALİBRASYONU Ġ. ASRĠ 1, Ö. ÇORUMLUOĞLU 2, Ġ. KALAYCI 3 1 Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı