ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ"

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CEVAT ĠNAL ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ Harita Mühendisliği Bölümü Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (KDMMA) Bünyesinde, eğitim öğretim yılında Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü olarak faaliyetlerine baģlamıģ ve 1982 yılında yürürlüğe giren 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği olarak değiģtirilmiģ, KDMMA nın da Mühendislik-Mimarlık Fakültesine dönüģtürülmesi ve Selçuk Üniversitesi ne bağlanması ile bugünkü statüsünü kazanmıģtır yılında alınan YÖK kararı ile bölümün adı 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Harita Mühendisliği olarak değiģtirilmiģtir yılında açılan ikinci öğretimle birlikte yaklaģık 900 öğrenci ile lisans öğretimi yanında, yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. KuruluĢ tarihinden bugüne değin Bölümümüz yaklaģık 2000 lisans mezunu vermiģtir yılları arasında bölümümüzden 6 profesör, 2 öğretim görevlisi emekli olmuģ, Niğde, Aksaray gibi üniversitelerdeki Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerine de Yardımcı Doçent düzeyinde 4 öğretim üyesi ihraç etmiģtir. Akademik kadromuz, halen 2 profesör, 3 doçent, 10 yardımcı doçent, dördü doktorasını tamamlamıģ 18 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 33 personelden oluģmaktadır. Eğitim öğretim ve araģtırma faaliyetleri, ölçme tekniği, jeodezi, fotogrametri, kartografya, ve kamu ölçmeleri anabilim dallarında teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Bölümümüz, öğretim faaliyetleri yanında akademik çalıģmaları ve sunduğu danıģmanlık ve mühendislik hizmetleri ile benzer eğitim veren kurumlar arasında seçkin bir yere sahiptir. EĞĠTĠM AMAÇLARI Jeodezi, fotogrametri, uzaktan algılama, ölçme tekniği, kartografya, kamu ölçmeleri (kamulaģtırma, kadastro, imar, vb.) ve coğrafi bilgi sistemleri konularında iyi donanımlı mezunlar yetiģtirmek üzere kapsamlı ve sürekli iyileģtirilen bir öğretim programı uygulamak. Öğretim programını paydaģların gereksinimleri doğrultusunda iyileģtirmeye yönelik olarak öğrenci, mezunlar, iģverenler ile sürekli iletiģim içerisinde olmak. Eğitim programının çıktılarını ve paydaģlarının gereksinimlerini iģveren, yeni ve eski mezun ve ders anketleri ile ölçmek ve sonuçlarını programın iyileģtirilmesinde kullanmak. Öğrencilerine; Harita Mühendisliği alanında uygulama, problem çözme, araģtırma ve mesleki kariyer için fen, matematik vb temel bilimsel donanım ve mesleki bilgi, beceri ve yeterli deneyim, Mesleği ile ilgili ölçme donanımlarını ve bunlarla bağlantılı olarak temel bilgisayar teknolojisini ve yazılımlarını etkin kullanma ve geliģtirme becerisi, Harita Mühendisliği ile ilgili temel konularda proje tasarlama, uygulama, geliģtirme ve elde edilen sonuçları yorumlayıp rapor haline getirme ve sözlü olarak sunma becerisi, Etkin yazılı ve sözlü iletiģim becerisi, Bireysel, takım ve disiplinler arası çalıģma yapabilme yeteneği,

2 Mesleki ve etik sorumluluğu, Üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olma, gereklerini yerine getirme ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğini kazandırmak. Eğitim amaçlarına ulaģılıp ulaģılmadığını kanıtlamak ve sonuçlarının programın etkinliğinliğini geliģtirmek amacıyla baģta anketler olmak üzere değerlendirme mekanizmaları tasarlamak, mezunların iģ bulma, KPSS gibi genel (merkezi) sınav sonuçlarını ve mesleki baģarılarını izlemek. PROGRAM HEDEFLERĠ Harita Mühendisliği Bölümünün hedefleri; temel harita mühendisliği alanlarında iyi yetiģmiģ, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen, güncel teknolojinin araçlarını kullanabilen ve kendini sürekli yenileyebilen, sadece kendi alanında değil, diğer mühendislik alanlarında da mezuniyet sonrası lisansüstü eğitime hazır, yaratıcı, özgüven sahibi, etkin yazılı ve sözlü iletiģim becerileri olan, bağımsız ve grup halinde çalıģma ve araģtırma yapabilen, mesleki ve etik sorumluluğunu bilen, alanıyla ilgili sosyal, ekonomik, politik ve yasal konuların bilincinde olan ve değerlendirebilen mezunlar yetiģtirmek. MĠSYON Lisans seviyesinde verdiği eğitim öğretim ile, harita mühendisliği eğitimi almayı isteyen öğrenciler için; kapsamlı ve sürekli iyileģtirilen bir öğretim programı hazırlar ve uygular. Bu öğretim programı çerçevesinde öğrencilerini; güncel bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi, aldığı görevleri baģarıyla yerine getiren ve iģ alanlarında tercih edilen, problem çözmede sistematik yaklaģıma sahip ve tasarım yeteneği kazanmıģ, yaratıcı, giriģimci ve takım çalıģmasına yatkın, teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen, mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan; üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, politik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, çevreye duyarlı, sağlık ve güvenlik konularında hassas bireyler olarak yetiģtirir. Bölüm; lisans öğretiminin yanında, bilimsel geliģmenin önemli paydaģlarından birisi olan lisansüstü eğitim-öğretime de önem verir. Bu amaçla lisansüstü seviyede,

3 Harita Mühendisliği temel alanlarında (jeodezi, fotogrametri, ölçme tekniği, kartografya, kamu ölçmeleri, coğrafi bilgi sistemleri) uzmanlaģmıģ yüksek mühendisler ve akademisyenler yetiģtirmeyi, Harita Mühendisliği bilim ve teknolojisine katkı sağlamayı, Harita Mühendisliği uygulama alanlarında çözüm ve projeler üretmeyi, ürettiği çözümleri ve bilgi birikimini toplumla paylaģmayı, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçüt almayı görev edinmiģtir. Bölüm komģu disiplinlere kendi alanıyla ilgili servis dersleri vermektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu desteği sürdürecektir. Bölümümüz ayrıca Üniversiteye bağlı Meslek Yüksek Okulları Harita ve Kadastro Programlarının kuruluģunda öncü rol üstlenmiģ, öğretim elemanı desteği vermiģtir. Bu programlara halen ihtiyaç halinde danıģmalık ve öğretim elemanı desteği de verilmektedir. 17 yıl boyunca Harita Genel Komutanlığı (Ankara) Harita Teknik Okulu na da öğretim elemanı desteği verilmiģtir. Bölüm öğretim elemanları baģta Konya olmak üzere, EskiĢehir, Denizli, Mersin, Kayseri gibi illerdeki Ġdari Mahkemelere verecekleri yargı kararlarına yardımcı olabilmek amacıyla bilirkiģilik hizmeti ve ayrıca belediyelerde yapılan Kent Bilgi Sistemi çalıģmalarına DanıĢmanlık hizmeti de vermektedir. Yurtiçinde ve yurtdıģında tamamlanmıģ ve devam eden ulusal ve uluslar arası düzeyde projelere katkı sağlamıģlardır. Bölüm, Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), Almanya Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (DGPF Deutsche Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation) ve Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği ne (TUFUAB) üye olup bu kuruluģların komisyonlarına aktif olarak katılmakta, bilimsel etkinliklerine katkı vermektedir. Bölüm öğretim elemanları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının yönetim icra organlarına katılmakta ve kurulan bilimsel komisyonlarına katkı vermektedir. Bölüm yukarıdaki özgörevleri yerine getirebilmek için; personel, alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımını hazırlamaya ve eğitim-öğretimini içeriğiyle birlikte sürekli iyileģtirmeye yönelik çaba harcamaktadır. VĠZYON Güncel teknolojiler ıģığında ülke gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, bilimsel araģtırma ve uygulamalarla bilime ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan, yetiģtirdiği mezunlarını ülkenin ve insanlığın hizmetine sunan uluslararası düzeyde tanınmıģ saygın bir bölüm olmaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Jeodezi Anabilim Dalı Fotogrametri Anabilim Dalı Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Kartografya Anabilim Dalı Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı

4 HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ BĠLĠM DALI E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Cevat ĠNAL Ölçme Tekniği Ölçme, Mühendislik Ölçmeleri, Dengeleme, Elektronik ölçme aletleri, GPS Prof.Dr.Ferruh YILDIZ Fotogrametri Fotogrametri, Bilgisayar Bilimleri, GPS, Ġmar Uygulamaları Doç.Dr.Ġbrahim Öztuğ BĠLDĠRĠCĠ Kartografya Kartografya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Harita Projeksiyonları, Bilgisayar Programlama (C/C++, VB ve Fortran) Doç.Dr.Murat YAKAR Fotogrametri Fotogrametri, Dijital Sensörler Doç.Dr.Hakan KARABÖRK Fotogrametri Fotogrametri, Dijital Görüntü ĠĢleme Yrd.Doç.Dr.Ali ERDĠ Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Kadastro, CBS Yrd.Doç.Dr.Gülgün ÖZKAN Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, TaĢınmaz Değerleme, CBS Yrd.Doç.DrAyhan CEYLAN Ölçme Tekniği Ölçme Tekniği, Presizyonlu Nivelman, Yol Bilgisi Yrd.Doç.Dr.ġaban ĠNAM Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Kadastro, Ġmar Yrd.Doç.Dr.Tayfun ÇAY Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Arazi ToplulaĢtırma, Kadastro ve KamulaĢtırma Hukuku Yrd.Doç.Dr.Ġ.Bülent GÜNDOĞDU Kartografya Kartografya, Bilgisayar Bilimleri, CBS Yrd.Doç.Dr.Taner ÜSTÜNTAġ Fotogrametri Fotogrametri, Bulanık Mantık, Bilgisayar Bilimleri, Uzaktan Algılama Doç.Dr.Süleyman SavaĢ DURDURAN Kamu Ölçmeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemi, Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr.Aydın ÜSTÜN Jeodezi Jeodezi, Fiziksel Jeodezi, Uydu Jeodezisi, Bilgisayar Programlama Yrd.Doç.Dr.Ġsmail ġanlioğlu Ölçme Tekniği Ölçme Tekniği, GPS, Jeodezik Ağlar, DönüĢümler ArĢ.Gör.Dr.ġükran YALPIR Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, TaĢınmaz Değerleme, Bulanık Mantık ArĢ.Gör.Dr.Fatih ĠġCAN Kamu Ölçmeleri Kamu Ölçmeleri, Arazi ToplulaĢtırması Kadastro ve KamulaĢtırma Hukuku ArĢ.Gör.Dr.Arzu ERENER Fotogrametri Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ArĢ.Gör.Dr.Cemal Özer YĠĞĠT Ölçme Tekniği Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi, Sayısal Sinyal ĠĢleme, Zaman Serileri Analizi, Ġstatistik, MATLAB Programlama

5 Harita Mühendisliği A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof. Ömer Halis Tonbaklar Özel Ölçmeler Special Measurements Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ayhan Ceylan Yükseklik Belirlemeleri Levelıng Technıques Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. ÖzĢen Çorumluoğlu Yüksek Prezisyonlu Gps Teknikleri Precision Gps Techniques Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail ġanlıoğlu Küresel Konum Belirleme (Gps) Yazılımları Global Posıtıonıng System (Gps) Softwares Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ömer Mutluoğlu Mekansal Veri Toplama Yöntemleri, Doğruluk Ve Maliyet Ana. Spatial Data Mining Methods Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ekrem TuĢat Harita Üretimi Ve Standartlar Map Production And Standards Ölçme Tekniği Prof.Dr. Ferruh Yıldız Bilgisayar Destekli Çizim Computer Aıded Drawıng Kartoğragya Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Bülent Gündoğdu Kartoğrafik Gösterimde Çoklu Ortamlar Multimedia Ġn Cartographic Representation Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Kartoğrafik GenelleĢtirme Cartographic Generalization Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Tematik Kartoğrafya Thematic Cartography Kartoğragya Prof.Dr. Ferruh Yıldız Sayısal Harita Yapımı Dıgıtal Map Producıng Kartoğragya Prof.Dr. Cevat Ġnal Dengelemede Özel Konular Prıvate Subject At Adjustment Jeodezi Yrd.Doç.Dr. Aydın Üstün Jeodezide YaklaĢım Yöntemleri: Enterpolasyon Ve Kollokasyon Approximation Methods Ġn Geodesy: Interpolation-Collacation Jeodezi Prof.Dr. Ferruh Yıldız Analitik Fotogrametri Analytıcal Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. ÖzĢen Çorumluoğlu Gps Hava Triyangülasyonu Gps Aerotriangulation Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Dijital Fotogrametride Görüntü Tarama Sistemleri Digital Scanning Systems Ġn Photogrammetry Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Yakın Resim Fotogrametrisi Close Range Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Taner ÜstüntaĢ Harita Mühendisliğinde Bulanık Mantık Modellemesi Fuzzy Logic Modelling Ġn Geomatics Engineering Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemleri Geographical Information Systems Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Tayfun Çay Harita Mühendisliğinde Proje Planlaması Project Plannıng In Geomatic Engıneerıng Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Tayfun Çay Kırsal Alan Düzenlemesi Rural Land Arrangement Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. ġaban Ġnam Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Yöntemler Alternatıve Methods In Urban Land Arrangement Kamu Ölçmeleri Türkiye Kadastrosunda ÇağdaĢlaĢma Sorunları Modernization Problems Of Turkey Cadastre Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Bilgi Sistemleri Ve Sistem Tasarımı Informatıon System And System Desıgn Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Mehmet ErtaĢ Kırsal Alanlarda TaĢınmaz Değerlemesi Valuation Metods Ġn Rural Areas Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Hakan Karabörk Modern Fotogrametri Teknikleri Modern Photogrammetric Techniques Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Hakan Karabörk Tarihi Eserlerin Üç Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Kamu Ölçmeleri 8 3

6 Harita Mühendisliği A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cevat Ġnal Deformasyon Ölçülerin Analizi Analysıs Of Deformatıon Measurement Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ayhan Ceylan Prezisyonlu Nivelman Tekniği Precıse Geometric Levelıng Technıque Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail ġanlıoğlu Koordinat DönüĢüm Modelleri Coordinat Transformation Ölçme Tekniği Yrd.Doç.Dr. Ġsmail Bülent Gündoğdu Haritalarda Renk Kullanımı Color Usage Ġn Maps Kartoğragya Doç. Dr. Ġbrahim Öztuğ Bildirici Analitik Kartoğrafya Analytical Cartography Kartoğragya Prof.Dr. Cevat Ġnal Jeodezik Ağların Optimizasyonu Optımızatıon Of Geodetıc Networks Jeodezi Yrd.Doç.Dr. Aydın Üstün Gravite Alanı Belirlemede Modern YaklaĢımlar Modern Methods For Determinig Gravity Jeodezi Prof.Dr. Ferruh Yıldız Hava Trigülasyonu Aerıal Trıangulatıon Fotogrametri Prof.Dr. Ferruh Yıldız Görüntü EĢleme Teknikleri Technıcs Of Image Matchıng Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Ayhan Göktepe X IĢın Fotogrametrisi X-Ray Photogrammetry Fotogrametri Yrd.Doç.Dr. Taner ÜstüntaĢ Fotogrametrik Amaçlı Matlab Ġle Yazılım GeliĢtirme Software Development With Matlab For Photogrammetric Purposes Fotogrametri Doç. Dr. Murat Yakar Dijital Fotogrametride Veri Elde Etme Platformları Ve Veri Data Mining Platforms Ġn Digital Photogrammetry Fotogrametri 8 3 Elde Etme Sistemleri Doç. Dr. Murat Yakar Üç Boyutlu Yersel Laser Tarama 3d Laser Scanning Fotogrametri Doç. Dr. Tayfun Çay Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Land And Plot Arrangement Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Gülgün Özkan Kentsel Alanların Değerlendirme Yöntemleri Valuation Metods Ġn Urban Areas Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. ġaban Ġnam Kadastroda Hatalar Ve Giderme Yolları Errors Of Cadastre And Removıng Methohs Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapıları Ve Tasarımı Design And Data Types For Geographical Information Systems Kamu Ölçmeleri Yrd.Doç.Dr. Ali Erdi Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kaynakları, Entegrasyonu Entegrasyon, Analysis And Sources Of Data Ġn Geographical Kamu Ölçmeleri 8 3 Ve Analizleri Information Systems Doç. Dr. Tayfun Çay Tapu Sicilleri Ve Hukuki Problemler Regıstratıon Wıth Tıtle Deed And Law Promlems Kamu Ölçmeleri Doç. Dr. Süleyman SavaĢ Durduran Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Gıs Application Kamu Ölçmeleri 8 3

7 DERS ĠÇERĠKLERĠ Türkiye Kadastrosunda ÇağdaĢlaĢma Sorunları 1. Türkiye Kadastrosunun KuruluĢ Amacı Ve Hedefleri, 2. Çok Amaçlı Kadastro, Tanım, Içeriği Ve Uluslar Arası Düzeyde GeliĢmeler, 3. Ülke Jeodezik Ağı Ve Sorunları, 4. Tutga99 Ve Türkiye Kadastrosu Ile IliĢkiler, 5. Fig "Kadastro 2014" Raporu Ve Uluslar Arası Genel YaklaĢımlar, 6. ÇağdaĢ Mekansal Bilgi Sistemi Ve Kent Bilgi Sistemi,7. Fig "Kadastro 2014" Raporu Ve Uluslar Arası Genel YaklaĢımlar,8. Kadastro Üretiminde Özel Sektör Ve Türkiye Sorunları, 9. Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (Takbis) Sorunları, 10. Türkiye Kadastrosunun Günümüz Sorunları Modern Fotogrametri Teknikleri Modern Fotogrametri Teknikleri Tarihi Eserlerin Üç Boyutlu Fotogrametrik Modellenmesi Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellemesi Kartoğrafik GenelleĢtirme 1- GiriĢ 2- GenelleĢtirme Kavramı 3- Kartografyada Model Teorisi 4- GenelleĢtirmenin ÇeĢitleri Ve Temel ĠĢlemleri 5- GenelleĢtirmeyi Etkileyen Faktörler 6- GenelleĢtirmenin Yöntemleri 7- Veri Formatları Ve GenelleĢtirme 8- Coğrafi Veri Tabanı Ve Ölçek 9- Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve GenelleĢtirme10- Sonuç Ve TartıĢma Tematik Kartoğrafya 1. GiriĢ, 2. Temel Kavramlar Ve Tanımlar 3. Tematik Haritalar Ġçin Topografik Altlığın Seçimi, 4. ĠĢaretleĢtirme 5. Noktasal Verilerde ĠĢaretleĢtirme 6. Çizgisel Ve Alansal Verinin ĠĢaretleĢtirilmesi 7. Ġstatistiksel Yüzeyin ĠĢaretleĢtirilmesi, 8. Arazi Gösterimi 9. Kartogramlar Ve Grafikler Yakın Resim Fotogrametrisi Yakın Resim Fotogrametrisinin Tanımı, Digital Fotogrametrinin Genel Bilgileri, Temel Ölçme Algoritması Ve Teknikleri, Mimari Fotogrametri, Arkeolojik Fotogrametri Tıp Fotogrametrisi, Fotogrametrinin Sanayi Ve Endüstride Uygulama Alanları, Fotogrametrinin Uçak Ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanımı, Fotogrametrinin Nükleer Güç Santrallerinde Kullanılması, Fotogrametrinin Diğer Kullanım Alanları Yakın Resim Fotogrametri Yazılımları Ve Uygulamalar Dijital Fotogrametride Görüntü Tarama Sistemleri Tarayıcılar Ve Digital Görüntü Ġçin Temel Kavramlar Piksel,Dinamik Aralık, Çözümürlük, Renk Ve Algılama, Renk Uzayları, Rgb Değerinden Gri Seviye Değerinin Elde Edilmesi Tarayıcılarda Yapılan Testler, Geometrik Doğruluk, Geometrik Çözünürlük Radyometrik Doğruluk, Renk Doğruluğu Özel Ölçmeler 1. Yollarda GeçiĢ Eğrileri Ve Aplikasyon Yöntemleri 2. Klotoid ġeklinde GeçiĢ Eğrileri Ve Aplikasyon Yöntemleri 3. Klotoidin Geometrik Özellikleri 4. Klotoid Hesabının Temel Problemleri 5. Klotoid Eğrisiyle Planlama Ve Proje IĢlemleri 6. Klotoid Aplikasyonu 7. Dik Koordinatlara Göre Aplikasyon 8. Kutupsal Koordinatlara Göre Aplikasyon Modernization Problems Of Turkey Cadastre Modern Photogrammetric Techniques Modern Photogrammetric Techniques Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Creating 3d Photogrammetric Model Of Historical Places Cartographic Generalization 1- Introduction 2- Basic Definitions 3- Cartographic Model Theory 4- Types Of Generalization And Elements Of Generalization 5- Factors Affecting Generalization 6- Methods Of Generalization 7- Data Formats And Generalization 8- Spatial Database And Scale 9- Geographic Information Systems And Generalization 10- Conclusion Thematic Cartography 1. Introduction, 2. Basic Definitions, 3. Choosing A Base Map For A Thematic Map, 4. Symbolization, 5. Symbolizing Point Data, 6. Symbolizing Areal And Line Data, 7. Symbolizing Statistical Surface, 8. Visualization Of Topographical Land Surface, 9. Cartograms And Graphs Close Range Photogrammetry Defination Of Close Range Photogrammetry, General Defination Of Digital Photogrammetry, Basic Measurement Algorithms And Techniques, Architectural Photogrammetry, Archeological Photogrammetry, Medicine Photogrammetry, Industrial Photogrammetry And Aplicatipons, Using Of Photogrammetry In Plane Industry And Automobile, Using Of Photogrammetry In Nuclear Power, Other Using Areas Of Photogrammetry, Close Range Photogrammetry Softwares And Aplications Digital Scanning Systems In Photogrammetry Scanners And Basic Definations On Digital Images, Pixel, Dynamic Range, Resolution, Color Perceptive And Color, Color Spaces, Rgb To Gray Value Transformation, Tests For Photogrammetic Scanners Geometrical Accurac, Geometrical Resolution, Radiometric Accuracy, Color Accuracy Special Measurements 1. Transition Curves On Roads And Application Methods 2. Transition Curves In Shape Clotoid, And Application Methods 3. Geometric Properties Of Clotoid 4. Basis Problems Of Clotoid Computation 5. Planning And Project Proccesses By Clotoid Curves 6. Clotoid Application 7. Application By Orthogonal Coordinates 8. Application By Polarl Coordinates

8 Bilgi Sistemleri Ve Sistem Tasarımı Öğrenciye, Bilgi Sistemlerinde Genel Kavramlar, Temel Fonksiyonlar, Veri Ve Veri Modelleri, Sistem Tasarımı, Veritabanı Tasarımı, Analizler Ve Uygulamalarla Bilgi Sistemleri Hakkında Bilgi Verme Amaçlanmaktadır. Bilgi Sisteminde Genel Bilgiler,Bilgi Sisteminde Temel Fonksiyonlar, Bilgi Sisteminde Veri Ve Veri Modelleri,Bilgi Sisteminde Veri Tabanı Kavramları,Bilgi Sisteminde Modelleme Ve Sistem Tasarımı,Bilgi Sisteminde Analizler Ve Uygulamalar, Belediyelerde Bilgi Sistemi OluĢturmaya Yönelik Uygulama Kırsal Alan Düzenlemesi Tanımı Ve Tarihçesi, 2- Kırsal Ve Kentsel Alan Düzenlemeleri Ve ĠliĢkileri 3- Kırsal Alan Planlama Ġlkeleri, 4- Kırsal Alan Düzenlemesi Kadastro ĠliĢkileri, 5- Kırsal Alan Düzenlemelerinde Ölçme Yöntemleri Ve Önemi 6- Kırsal Alan Düzenlemelerinin Ekonomik, Teknik Ve Hukuksal Yönden Ġrdelenmesi, 7- Köy YerleĢim Alanı Planlama Ve Uygulamaları 8- Planların Aplikasyon Ġlkeleri Ve Sorunları, 9- Arazi Düzenlemesi Bilgi Sistemi ĠliĢkisi, 10- Mera Kanunu Ve Uygulaması Harita Mühendisliğinde Proje Planlaması 1- Planlama Ve Proje Kavramları, 2- BaĢlıca Yöneylem AraĢtırması Yöntemleri, 3- ĠĢ AkıĢ Diyagramları, 4- Gantt ġemaları 5- Ağ Planlaması Teknikleri, 6- Cpm (Kritik Yol Yöntemi), Pert (Program GeliĢtirme Ve Değerlendirme Tekniği), 7- Yörünge Ağı Düzenlemesi 8- Projelerde Zaman Ve Maliyet Tahminleri, 9- Kritik Yolun Bulunması 10- Faaliyet Sürelerinin Zorlanması, 11- Proje Planlama Yöntemlerinin Harita Projelerine Ugulanması Dengelemede Özel Konular Doğrultu-Kenar Ağlarının Endirekt Ölçüler Yöntemiyle Dengelenmesi, Ġçlerinde KoĢul Bulunan Endirekt Ölçüler Dengelemesi, Ġçlerinde Bilinmeyen Bulunan KoĢullu Ölçüler Dengelemesi, Trigonometrik Yükseklik Ağlarının Dengelenmesi, Korelasyonlu Endirek Ve KoĢullu Ölçüler Dengelenmesi, Koordinatları Ölçülen Doğrultu-Kenar Ağlarının Endirek Ölçüler Yöntemine Göre Dengelenmesi, Koordinatları Ölçülen Trilaterasyon Ağlarının KoĢullu Ölçüler Yöntemiyle Dengelenmesi, Helmert, Mittermayer Ve KoĢul Denklemleri Yöntemiyle Serbest Ağ Dengelemesi, Dizi Nirengi Nokta Koordinatlarının KoĢullu Ölçülere Göre Dengelenmesi, Üç Boyutlu Ağ Dengelemesi, Gps Ağlarının Dengelenmesi, Kollokasyon Bilgisayar Destekli Çizim 1-GiriĢ 2-Tanım 3-Cad Kavramı 4-Dosya OluĢturma 5-Çizgi OluĢturma 6-Blok OluĢturma 7-Tarama 8-Ölçülendirme 9-Görüntüleme 10-Editleme 11-Üç Boyutlu Çizim 12-Özel Komutlar 13-Level (Tabaka) OluĢturma 14-Sistem DeğiĢkenleri 15-Çizim Limitleri 16-Resim YerleĢtirme 17-Üç Boyutlu Çizim Kavramı 18-Katı Modelleme Esasları Sayısal Harita Yapımı 1-Sayısal Harita Nedir? 2-Verilerin Kodlanması 3-Ascii Kodları 4-Ġnteraktif Çizim Teknikleri 5- Sayısal Verilerin Kodlanması 6-Kartoğrafik Veriler 7-Kodlama Hataları 8-Veri Kütük Yapıları 9-Veri Yönetimi 10-Veri Bankası 11-ĠletiĢim Teknikleri 12-Sayısal Arazi Modeli 13-Sayısal Arazi Modeli Ve Veri Elde Etme Yöntemleri 14-Sayısal Arazi Modeli Information System And System Design Students, The General Concepts Of Information Systems, Basic Functions, The Data And Data Models, System Design, Database Design, Analysis And Applications, Aims To Provide Information About Information Systems. Information Systems General Information, Information System Unit Functions, Information System Data And Data Model, Information System Database Concepts, Information System Modeling And System Design, Information System Analysis And Applications, Municipality Of Information System For Creating Applications Rural Land Arrangement 29- Introduction And Short History, 30- Rural And Urban Land Arrangement And These Relations, 31- Rural Land Planning Principles 32- Relations Of Rural Land Arrangement And Cadastre 33- Importance And Surveying Methods Of Rural Land Arrangement 34- Examination Of Economical, Technical And Law In Rural Land Arrangement 35- Village Settlement Planning And Applications 36- Application Principles And Problems Of Plans 37- Relations Of Rural Land Arrangement And Information System 38- Pasture Law And Applications Project Planning In Geomatic Engineering 1- Planning And Project Concepts, 2- Operational Research Methods 3- Flow Chart Diagrams, 4- Gannt Diagrams, 5- Network Planning Methods 6- Cpm, Pert, 7- Orbit Network Arrangement, 8- Estimations Of Time And Cost In Projects, 9- Finding Of Critical Path, 10- Forcing Of Activity Times 11- Applications Of Map Project In Project Planning Methods Private Subject At Adjustment Adjustment Of Indirect Measurement In Trilagondirection-Edge Networks,Gauss Markov Model, Gauss Helmert Model Adjustment Of Trigonometric Levelling Networks, Adjustment Of Correlated Measurement, Adjustment Of Correlated Indirect Measurement, Adjustment Of Correlated Conditional Measurement, Indirect And Conditional Adjustment Of Trilateration Network With Measured Coordinate, Free Network Adjustment By Helmert, Mittermayer And Conditional Equation Method, Calculation Of Coordinate Of Range Triangulation By Conditional Measurement Adjustment, Adjustment Of Three Dimension Network, Adjustment Of Gps Network, Collocation Computer Aided Drawing 1-Introduction 2-Basic Definitions 3-Cad Concept 4-Drawing Create 5-Line Create 6-Block Definition 7-Scaning 8-Dimensions 9-Drawing File Display 10-Editing 11-3d Drawing 12-Special Comment 13- Level Creating 14-Changeable Of System 15-Drawing Limits 16-Image Installing 17-3d Concept 18- Solid Modeling Based Digital Map Producing 1-Introduction To Digital Mapping 2-Data Coding 3-Ascii Code 4-Interactive Drawing Technics 5- Digital Data Coding 6-Carthographig Data 7-Coding Error 8-Database Design 9-Data Management 10-Data Bank 11-Interactive Technics 12-Digital Terrain Model 13-Data Handling Method For Digital Terrain Model 14- Creating Methods Of Digital Terrain Model 15-Enterpolations Methods Of Digital Elevation Model 16-Accuracy Of Digital Elevation Models

9 Analitik Fotogrametri 1-GiriĢ 2-Genel Tanım 3-Fotogrametride Koordinat Sistemleri 4- Vektörler 5-Analitik Fotogrametride Koordinat Sistemleri 6-Analitik Fotogrametride Resim Koordinatlarına Uygulanan Düzeltmeler 7- Genel DönüĢüm Matrisi 8-Üç Boyutlu DönüĢüm Ve Uygulamaları 9-Merkezsel IzdüĢüm 10- Merkezsel IzdüĢümün Vektörel Ifadesi 11-Kolinearite (Doğrusallık) KoĢulu 12-Uzay Geriden Kestirme Problemi 13-Koplinearite (EĢ Düzlemsellik) KoĢulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri. Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs'de Analizler, Cbs'de Bilgilerin Sunulması. Sistem Tasarımı Ve Cbs Uygulamaları Jeodezide YaklaĢım Yöntemleri: Enterpolasyon Ve Kollokasyon 1. YaklaĢım Fonksiyonları Ve Enterpolasyona GiriĢ 2. YaklaĢım Teorisi 2.1 En Iyi YaklaĢım 2.2 Weierstrass Ve Chebyshev Teoremleri 2.3 Chebyshev Polinomları 2.4 En Küçük Kareler YaklaĢımı 2.5 Ortogonal Polinomlar 2.6 Trigonometrik Polinomlar Ve Fourier YaklaĢımı 3.Enterpolasyon 3.1 Polinomlarla Enterpolasyon 3.2 Hermite Enterpolasyonu 3.3 Spline Enterpolasyonu 4.En Küçük Karelerle Kollokasyon 4.1 Skolastik Olay Ve Ġstatistik Özellikler 4.2 Varyans-Kovaryans Ve Korelasyon Matrisler 4.3 Kollokasyonun Matematiksel Modeli Yükseklik Belirlemeleri GiriĢ Ve Genel Tanımlar, Yükseklik Sistemleri, Prezisyonlu Geometrik Nivelman, Presizyonlu Trigonometrik Nivelman, Motorize Presizyonlu Trigonometrik Nivelman, Gps Ile Presizyonlu Yükseklik Belirlenmesi, Bazı Örnek Uygulamalar Harita Üretimi Ve Standartlar Harita Üretim Metodları Ve Standartları Kartoğrafik Gösterimde Çoklu Ortamlar Görselleme (Visualisation) Ve Esasları. Kartografik Görselleme Çoklu Ortamlar. Genel, Tanım, Özellikler Ve ÇeĢitleri. Ses, Video Görüntü Ve Metin Kullanımı. Harita Ve Media IliĢkisi Tematik Haritalar. Tematik Haritalarda Kullanılan Veri Türleri. Tematik Haritalarda Çoklu Ortam Kullanımı Tematik Haritalarda Bilgilerin Gösterim ġekilleri. Tematik Bilgi Depolama Imkanları Ve Zorlukları. Görüntü Animasyonları. Animasyon Ve Haritalarda Kullanımı (Animated Maps) Elektronik Atlaslar (Electronic Maps) Bilgi Sorgulama (Query) Rastgele Ve Sıralı Sorgulama. Veri Sınıflandırma Ve Istatistik Yığınların Eldesi Çok Sayıda Verinin Sorgulanması Ve Hızlı UlaĢım Çoklu Ortamın Harita Kullanımı Ve Anlatımına Getirdikleri. Farklı Efektlerle Harita Yapımının Özellikleri Ve Faydaları. Dinamik Kartografya. Web Tabanlı Uygulamalar. Ġteraktif Bilgi AlıĢveriĢi Yüksek Prezisyonlu Gps Teknikleri Gps Tekniği, Genel Kavramlar, Hatalar, Yöntemler, Gps Ölçümlerinin Içeriği, Presizyonlu Gps Ölçüm Teknikleri, Gözlem EĢitliklerinin OluĢturulması, Avantaj Ve Dezavantajları, Gps Ölçümlerinin Değerlendirilmesi, Analytical Photogrammetry 1-Introduction 2- Basic Definitions 3-Photogrammetrics Coordinate Systems 4-Vectors 5-Coordinate Measurements Of Analytical Photogrammetry 6-Image Coordinate Corrections In Analytical Photogrammetry 7-General Transformation Matrics 8-3d Transformations And Applications 9- Projecting Of An Image Onto Screen 10-Vectoral Structure Of Projecting Of An Image Onto Screen 11-Colinearite Conditions 12-Coplinearite Contidions Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis. Data Management In Gis. Quarries In Gis. Presentations Of Data In Gis. Design Of System In Gis. Application Of Gis Approximation Methods In Geodesy: Interpolation And Collacation Enterpolation Leveling Techniques Introduction, General Definitions, Height Systems, Geopotential Height, Orthometric Height, Normal Heights, Ellipsoidal Height. Height Determination Techniques, Precise Geometrical Leveling. Precise Trigonometric Levelling, Determination Precise Height Using Gps Technique. Some Example Applications. Map Production And Standards Map Production And Standards Multimedia In Cartographic Representation Fundamentals Of Visualisation. Cartographic Visualisation. Multimedia. General Definations And Features. Using Of Voice, Video And Images. Releationship Of Map And Media. Thematic Maps. Data Types In Thematic Maps. Using Media In Thematic Maps. Representation Types In Thematic Maps. Temhatic Data Storage Facilities. Image Animations. Electronic Maps Query. Random And Sequential Query. Data Classification. Dynamik Cartography. Web Based Applications. Iteractive Data Communation. Visual Computer Languages. Basic Applications By Delphi Programming Language. City Guides. City Plans And Gis. Precision Gps Techniques General Description Gps Is Given With Space, Control And User Sections. Gps Current Status, Signal Structures Are Also Introduced. Error Sources And Correction Techniques For These Errors Are Discussed. The Observation Techniques Used In Gps To Eliminate These Errors, So That It Is Reached To High Precision Are Given Introducing Least Square Adjustment Techniques.

10 Küresel Konum Belirleme (Gps) Yazılımları 1- Gps Veri Analizi Ve Teorisi 2- Gps Verilerinde Kalite Kontrol Ve Teqc Yazılımı 3- Rinex Dosya Yapıları, 4- Gps Yazılımları Genel Yapısı Ve Modülleri, 5- Yazılımlarda Sonradan Veri ĠĢleme Ve Sonuçların Analizi, 6- Manual Veri ĠĢleme Ve Seçenekleri,7- Otomatik Veri ĠĢleme Ve Seçenekleri, 8- Gps Verilerinin Dengelenmesi 9- Uluslararası Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (Gnss, Veya Igs) Servisi:, Veri Organizasyonu 10- Igs Ürün/Veri Yapıları Ve Yazılımlarda Kullanımı, 11- Web Tabanlı Gps Veri IĢleme Sistemleri 12- Akademik Gps Yazılımları:Gamit/Globk, Bernesse, Gipsy 13-Tiçari Gps Yazılımları: Aos (Ashtech Office Suite), Lgo (Leica Geo Office Combined 14- Tiçari Gps Yazılımları, Tgo (Trimble Geomatic Office), Pinnacle, Kırsal Alanlarda TaĢınmaz Değerlemesi 1. Değer Kavrami Ve Değerleme, 1.1. Değer Kavramı, 1.2. Değer Öğretisi 2. Uluslararasi Değerleme Standartlari (Udes), 2.1 Amaç Ve Kapsam 2.2 Udes' E Göre Değer Ve Değer Tanımları 2.3 Udes' E Göre Değerleme Yöntemleri 3. Kirsal Alanlarda Yapi Ve Donanim Değerlemesi 3.1 Yapı Maliyet Hesapları, 3.2 Donanım Hesapları, 3.3 Yapı Değerlemesi, 3.4 Yapı Yıpranma Kestirimi 4. Kirsal Alan Değerlemesi, 4.1 Kırsal Alan Değerlemesi 4.2 Kırsal Alan Sınıflandırması, 4.2.Yöresel Kapitalizasyon Faiz Oranı Hesabı 5. Arazi Değeri Ġle Etmenleri Arasindaki ĠliĢkiler Mekansal Veri Toplama Yöntemleri, Doğruluk Ve Maliyet Analizi Mekansal Veri Toplama Yöntemleri Gps Hava Triyangülasyonu Fotogrametrideki Temel Kavramlar Havatriangülasyonu, Amacı Ve Nasıl GerçekleĢtirildiği, Kontrol Noktası Kavramı, Gerekliliği Ve ÇeĢitleri, Gps Tekniği Ve Genel Kavramlar, Yöntemler, Hatalar, Gps Hava Triangülasyonu, Amacı Ve Avantajları, Sistem Gereksinimleri, Gps Destekli Iç Navigasyon Sistemi, Gps Havatriangülasyonu Örnek ÇalıĢmalar Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Yöntemler 1- GiriĢ. 2- Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Yoluyla Ġmar Planı Uygulamaları. 3- Kentsel Alan Düzenlemelerinde Mevcut Ve Uygulanabilir Alternatif Yöntemler. 4- Kentsel Alan Düzenlemelerinde EĢ Oranlılık Yöntemi Ve Uygulamaları. 5- Parsel Endeksi Değerine Göre EĢ Değerlilik Yöntemi Ve Uygulamaları. 6- Emlak Rayiç Değerine Göre EĢ Değerlilik Yöntemi Ve Uygulamaları. 7- Alternatif Yöntemlerin Analizi. 8- Genel Değerlendirmeler Harita Mühendisliğinde Bulanık Mantık Modellemesi Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler Ve Karakteristik Değerleri; Bulanık Kümeler Ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; BulanıklaĢtırma; Bulanık Küme IĢlemleri, Veleme, Veyalama Ve Değilleme, Bulanık IliĢkiler; Bulanık Matematik; Bulanık Mantık Önermeleri, Öncüller, Soncullar, Çıkarımlar; DurulaĢtırma, Bulanık Kurallar Ve Sistemler. Global Posıtıonıng System (Gps) Softwares 1- Gps Data Analyze And Theory 2- Quallity Control And Teqc Software 3- Rinex Files Structures 4- General Structure Of Gps Softwares And Modules, 5- Post- Processing In Gps Softwares And Analyze Of Results 6- Manuel Processing 7- Automatic Prosessing 8- Adjustment Of Gps Data 9- International Gnss Service (Global Navigation Satellites System, Formerly Igs), Data Organization 10- Igs Product/ Data Structures, Using Igs Data In Softwares 11- Web-Based Gps Processing Systems 12- Academical (Scientific) Gps Softwares: Gamit/Globk, Bernesse, Gipsy 13-Commercial Gps Softwares, Aos (Ashtech Office Suite), Lgo (Leica Geo Office Combined) 14- Tiçari Gps Yazılımları, Tgo (Trimble Geomatic Office), Pinnacle Valuation Metods In Rural Areas 1- Descriptions Concept Of Value 2- In Shown International Valuation Standarsds 3- In Shown Agricultures Areas 4- Rural Establishment 5- Rural Area Valuation 6- The Relationship Between Land Value And Other Factors Spatial Data Mining Methods Spatial Data Mining Methods Gps Aerotriangulation It Is Explained Why An Aerotriangulation Is Necessary In Photogrammetry As An Introductory Section Of The Lecture. Under This Concept, Geometry And Functional Models Of Aerotriangulation Are Given.Later,Gps As A Ground Control Point's Measurement Tool Is Explained With Descriptions About Its Fundamental Structure,Application MethodsAnd Etc.How GpsSupportsAerial Triangulation Is Explained Under Those Topics, Gps Can Help Aerotriangulation By Determining Each Perspective Center Of Taken Photograph And Directing Airplane To The Points Where Photos Are Taken. There Are Also Several Problems That Must Be Solved Such As Spatial Offset Between Gps Antenna And Camera Perspective Center And Time Offset Between Gps Epoch And The Time When Photo Is Taken. Finaly, Processing Of Gps Aerotriangulation Observations Are Given In Details. Alternative Methods In Urban Land Arrangement 12- Itnroduction 13- Public Works Application With Land And Plot Arrangement 14- Existing And Application Alternative Methods In Urban Land Arrangement 15- Co-Proportionality Method In Urban Land Arrangement And Its Applications 16- Equivalence Method By Parcel Index Value And Its Applications 17- Equivalence Method By Market Value And Its Applications 18- Analysis Of Alternative Methods 19- General Discussion Fuzzy Logic Modelling In Geomatics Engineering Uncertainty Concepts; Classical Sets And Characteristic Values; Fuzzy Sets And Membership Degreees; Membership Functions; Fuzzification; Fuzzy Set Operations, Anding, Oring And Noting; Fuzzy Relationships; Fuzzy Mathematics, Addition, Subtraction, Multiplication And Division; Fuzzy Logic Propositions, Predicates, Consequents And Decisions; Defuzzification, Fuzzy Rules And Systems, Applications.

11 Analitik Kartoğrafya 1. GiriĢ 2.Temel Analitik Geometri 3. Koordinat DönüĢümleri Ve Enterpolasyon 4. Ġterasyon 5. Cbs Veri Yapıları 6. Mekansal Analiz Analytical Cartography 1. Introduction 2.Basic Analytic Geometry 3. Coordinate Transformations And Interpolation 4. Iteration 5. Gis Data Structures 6. Spatial Analysis Dijital Fotogrametride Veri Elde Etme Platformları Ve Veri Elde Etme Sistemleri Data Mining Platforms In Digital Photogrammetry Tarayıcılar Ve Digital Görüntü Ġçin Temel Kavramlar Piksel,Dinamik Aralık, Çözümürlük, Renk Ve Scanners And Basic Informations Algılama, Renk Uzayları, Rgb Değerinden Gri Seviye Değerinin Elde Edilmesi Tarayıcılarda Yapılan Testler Geometrik Doğruluk Geometrik Çözünürlük Radyometrik Doğruluk Renk Doğruluğu Üç Boyutlu Yersel Laser Tarama 3d Laser Scanning 3 Boyutlu Lazer Tarama Yöntemleri 3d Laser Scanning Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları Cbs Ye GiriĢ, Tanımlar, Yazılımlar Ve Temel Özellikleri, Fonksiyonları, Cbs Uygulama Alanları, Örnek Proje Hazırlandırılması, Arcgis9.3 Yazılımı Ve Özelliklerinin Projede Uygulanması Arazi Ve Arsa Düzenlemesi 1- Arazi Ve Arsa Düzenlemesinde Hukuki Mevzuat 2- Ġmar Planları Ve Uygulaması 3- Kentsel Alanlarda YerleĢim Sahalarının GeliĢtirilmesi 4- TaĢınmaz Mal Sahiplerinin Ġsteğiyle Yapılan Uygulamalar 5- KamulaĢtırma Yöntemiyle Yapılan Uygulamalar 6- Belediyelerce Doğrudan Yapılan Uygulamalar 7- EĢdeğerlilik Ġlkesi 8- Parsel Değerini Etkileyen Değer Faktörleri 9- Değer Hesabı Ve Parsellerin Yeniden Dağıtımı 10- Arazi Ve Arsa Düzenlemelerinde KarĢılaĢılan Problemler Ve Çözüm Ġçin Öneriler Tapu Sicilleri Ve Hukuki Problemler 1- GiriĢ. 2- Harita Mühendisliği Uygulamalarında Tapu Sicillerinin Yeri Ve Önemi. 3- Osmanlı Döneminde Düzenlenen Siciller Ve Bunların Önemi. 4- Günümüzde Kullanılan Siciller.5- Tapu Sicil Mevzuatı Ve TeĢkilatı. 6- Tapu Sicillerinde Yapılan ĠĢlemler. 7- Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan YanlıĢlıkların Düzeltilmesi8- Tescil Edilen Ġmar Uygulamaları Ve Ġptal Davalarının Ġrdelenmesi9- Yoldan Ġhdasların Tescili Problemleri10- Kadastro GörmemiĢ Alanlarda Tapu Sicili Problemleri11- Tapu Sicillerinden Yararlanma Ve Otomasyon. 12- Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılan Uygulamalar Deformasyon Ölçülerin Analizi Geometrik Deformasyonların Jeodezik Analizine Ve Yorumuna Genel BakıĢ, Deformasyon Ölçmesine Zaman Açısından BakıĢ, Deformasyon Olayının Incelenmesinde Modeller, Statik Ve Kinematik Analiz Ve Yorum, Ortalama Aykırılıklar Yöntemiyle Deformasyon Analizi, Bağıl Güven Elipsleri Yöntemiyle Deformasyon Analizi, Mierlo Yöntemiyle Deformasyon Analizi, S Transformasyonu Ile Deformasyon Analizi, Deformasyon Analiz Yöntemlerinin KarĢılaĢtırması Hava Trigülasyonu 1-GiriĢ 2-Hava Triangülasyonunun Amacı 3-Hava Triangülasyonu Adımları 4-Hava Triangülasyonu ÇeĢitleri 5-Hava Triangülasyonunda Dengeleme 6-Dengeleme Türlerinin KarĢılaĢtırması 7-Hava Triangülasyonunda Dengelemede Ilave Parametrelerin Kullanılması 8-Hava Triangülasyonunda Hata Teorisi 9-Hava Riangülasyonu Bilgisayar Yazılımlarının Incelenmesi Gis Application Introduction To Gis, Gis Softwares Land And Plot Arrangement 20- Law Of Land And Plot Arrangement 21- Public Works And Application 22- Developing Of Settlement Zone In Urban Area 23- Doing Application With Desire Of Real Estate Ownership 24- Doing Application With Expropriation Method 25- Doing Application In Manucipality 26- Equivalence Principle 27- Value Factors Of Effect Of Parcel Value 28- Value Calculation And Parcel Reallocation 10- Problems In Land And Plot Arrangement And Solution Proposal Registration With Title Deed And Law Promlems 1- Introduction 2-Importance Of Registration With Title Deed In GeomaticEngineering3- Registration And This Importance In Ottoman Empire 4- Nowadays Used Registration 5- Registration With Title Deed Law And Organization 6- Registration With Title Deed Operations 7- Correcting Of Cadastre Errors 8- Examination Of Public Works And Cancellation Lawsuits 9- Registration Of Closed Road 10-Registration With Title Deed Problems InArea Haven't Done Cadastre 11-Automation And Benefit From Registration With Title Deed 12- Applications Of Registration With Title Deed Directorate Analysis Of Deformation Measurement Traditional View Of Geodetic Analysis And Interpretation Of Geometric Deformations, View Of Deformation Measurement According To Time, Deformation Models, Static And Kinematic Analysis And Interpretation, Analysis Of Deformation By Teta Square Criterion, Deformation Analysis By Relative Confidence Ellipse, Deformation Analysis By Mierlo Method, Deformation Analysis By S Transformation, Comparison Of Deformation Analysis Methods Aerial Triangulation 1-Introduction 2-The Aim Of Aerial Triangulation 3-Steps Of Aerial Triangulation 4-Kinds Of Aerial Triangulation 5-Adjustment Of Aerial Triangulation 6-Comparision Of Adjustment Kinds 7- Using Extra Parameters Of Adjustment Of Aerial Triangulation 8- Error Sources Of Aerial Triangulation 9- Inspection Of Aerial Triangulation Adjustment Softwares

12 Jeodezik Ağların Optimizasyonu Optimizasyonun Matematik Temelleri, Matematiksel Optimizasyon Tanımı, Lineer Optimizasyon, Lineer Olmayan Optimizasyon, Matematiksel Optimizasyon Ve Jeodezik Ağ, Jeodezik Ağlarda Duyarlık Ve Güven Ölçütleri, Bir Ağ Noktasına IliĢkin Duyarlık Ölçütleri, Lokal Ve Global Duyarlık Ölçütleri, Lokal Ve Global Güven Ölçütleri, Jeodezik Ağların Optimizasyonu, Amaç Fonksiyonları, 0.,1.,2. Ve 3. Derece Optimizasyon, Ölçüt Matrisleriyle 1. Ve 2. Derece Optimizasyon Görüntü EĢleme Teknikleri 1-Digital Fotoğrafın Tanımı 2-Digital Fotoğrafın Elde Edilmesi 3-Renk Modelleri 4-Görüntü EĢleme Teknikleri 5-EĢleme Tekniklerinin Uygulama Alanları Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Kaynakları, Entegrasyonu Ve Analizleri Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri Ve Sisteme Entegrasyonu, Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs De Veri Kalitesinin Irdelenmesi, Cbs De Veri Depolama, Güncelleme Ve PaylaĢım, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapıları Ve Tasarımı Tanımlar, Kavramlar Ve Tarihçe. Mevcut Bilgi Altyapısı Ve Özellikleri. Sistem, Bilgi Sistemi Ve Cbs. Cbs'de Veri Toplama Teknikleri Ve Sisteme Entegrasyonu, Cbs'de Veri Yönetimi, Cbs Amaçlı Veri Tabanı Tasarımı, Gravite Alanı Belirlemede Modern YaklaĢımlar GiriĢ 2 Yeryuvarinin Gravite Alani 2.1 Gravite Alanında Gözlemler Ve DoğrusallaĢtırılması 2.2 Küresel YaklaĢım 3 Küresel Ve Elipsodal Harmonikler 3.1 Global Jeopotansiyel Modellerin GeliĢtirilmesi Ve Uygulamalar 4 Yerel Çözümler 4.1 Jeodezik Sınır Değer Problemleri Ve Yüksek Presizyonlu Jeoit Belirleme Kentsel Alanların Değerlendirme Yöntemleri Tanımlar Ve Kavramlar, Değerlendirme Ile Ilgili Mevzuatlar, Değerlendirme Yöntemleri,Yöntemlerin KarĢılaĢtırması, Diğer Ülkelerde Değerlendirme ÇalıĢmaları Haritalarda Renk Kullanımı Bilgisayarda Sayısal Görüntü IĢleme Teknikleri. Bilgisayarda Grafik Fonksiyonları. Bilgisayarda Boyama Aydınlatma Ve Tonlama. Bilgisayarda Görüntü Anlama (Ġmage Understanding). Ġmaj IĢleme, Değerlendirme (Ġmage Processing). Filtreleme Ve Esasları. Mevcut Filtreler Ile Görüntü Değerlendirmeleri. Hava Fotografları Üzerinde Değerlendirme Ve Uygulamalar. Görsel Olarak Ve Bilgisayar Açısından Rengin DeğerlendiriliĢi. Renk Ve Gölgeleme YanliĢlıkları Ve Okuma Yanılmaları. Ġstatistiki Veya Sayısal Bilgilerin Renk Ve Renk Tonlarıyla Ifadesi. Mevcut Haritalarda Renk Kullanımı Özelliklleri, Gereklilikleri Ve Eksik Yönleri. Bilgisayar Destekli Harita Yapımı. GeliĢim AĢamaları Ve Kullanım Alanları. Baskı Öncesi Ekranda Renk Tasarımı. Çıktı Aygıtları Ve Sonuçlara Etkileri. Bugüne Kadar Yapılan ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi Ve Öneriler. Optimization Of Geodetic Networks Mathematical Foundation Of Optimization, Definition Of Mathematical Optimization, Lineer Optimization, Non-Lineer Optimization, Mathematical Optimization And Geodetic Network, Precision And Reliability Measures At Geodetic Network, Precision Measures Of Network Points, Local And Global Precision Measures, Local And Global Reliability Measures, Optimization Of Geodetic Network, Aim Functions, 0.,1.,2. And 3. Order Optimization, 1. And 2. Order Optimization By Criterion Matrix Technics Of Image Matching 1-Introduction Of Digital Images 2-Digital Image Handing 3-Color Spaces 4-Technics Of Image Matching 5-Using Area Of Technics Of Image Matching Entegrasyon, Analysis And Sources Of Data In Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis And Integration To System. Data Management In Gis. Investigate Of Data Quality In Gis. Store, Update And Sharing Of Data In Gis, Design And Data Types For Geographical Information Systems Definition, Concepts And History. Infrastructure Of Information And Its Properties. System, Information System And Gis. Technical Of Collecting Data In Gis And Entegrasyon To System. Data Management In Gis. Design Of Database System In Gis. Modern Methods For Determinig Gravity Valuation Metods In Urban Areas Definitions And Concepts, Rules With Concerned Valuation, Real Estate Valuation Medhods, Medhods Comparison, Valuation Studies In Other Country Color Usage In Maps Colour And Specialities. What Is Colour? Additive And Substructive Colors. Necessity Of Colour Using. Communation,Perception And Anaysis. Phisical Perception. Psychological Perception. 3d Sensation Methots. Cartographic Modelling. Relief And Perspective Concepts. Shadowing, Hatching And Colouring. Slant And Vertical Illuminate. Computer Aided Colouring And Colour Perceptions. Evaluation Of R(Red) G(Gren) And B(Blue) And Grey Scales. Image Processing Thecnics On Computers. Graphical Functions On Computers Colouring, Illimunating Ang Tonning. Ġmage Understanding And Ġmage Processing. Fundamentals Of Image Filtering. Evaluation Of Arial Photograps. Reading Mistakes On Colourfull Maps. Design On Computer Screen Before Press. Effections Of Printing Equipmens On Maps. Evaluations Untill Now.

13 Prezisyonlu Nivelman Tekniği GiriĢ Ve Genel Tanımlar, Donanım, Ölçme Ve Fonksiyonel Model, Hata Kaynakları, Ölçülerin Değerlendirilmesi, Bazı Örnek Uygulamalardan OluĢmaktadır. Prezisyonlu Nivelman Tekniği Introduction And General Definitions, Instruments, Measurement And Functional Model, Error Sources, Evaluation Of Measures, Consists Of Some Example Applications X IĢın Fotogrametrisi X-Ray Photogrammetry 1- X-IĢın Fotogrametrisine GiriĢ 2- X-IĢın Görüntülerinin Elde Edilmesi 3- X-IĢın Sistemlerinin 1- Introduction X-Ray Photogrammetry 2- The Obtaining Of X-Ray Imaging 3- The Calibration Of Kalibrasyonu Ile Kullanılan Yöntemler X-Ray Systems Koordinat DönüĢüm Modelleri GiriĢ 2. Koordinat Sistemleri 2.1. Düzlemde Doğrusal Ve Eğri Koordinat Sistemleri 2.2. Uzay Teknolojilerinde Kullanılan Koordinat Sistemleri 3. Koordinat DönüĢümünün Esasları 4. Tek Boyutta (Yükseklik) DönüĢüm Modelleri 4.1. Temel Yükseklik Kavramları 4.2. Yükseklik Sistemleri Arasında DönüĢüm Ve Enterpolasyon Modelleri Kadastroda Hatalar Ve Giderme Yolları 1- GiriĢ. 2- Kadastroda Hatalar Ve Giderilmesine ĠliĢkin Yasal Mevzuat. 3- Kadastro Ve Tapulama Hizmetlerinden Doğan Hatalar Ve Giderilme Yolları. 4- Ölçme Hataları.5- Hesaplama Hataları. 6- Çizim Hataları. 7- Kadastroda Hataların Düzeltilmesine Yargının BakıĢı. 8- Genel Değerlendirmeler Fotogrametrik Amaçlı Matlab Ġle Yazılım GeliĢtirme Matlab Programlama Dilinin Terminolojisi 2- GörselleĢtirme Kavramları 3- Ġki Boyutlu Çizim 4- Üç Boyutlu Çizim 5- Çıktı Formatları Düzenleme 6- Grafik Adresleri (Grafik Nesne HiyerarĢisi Ve Adreslerini Elde Etme, Parent-Child IliĢkisi, Vb.) 7- Gui Tasarım Elemanları 8- Uydu Ve Hava Fotogrametrisinde Elde Edilen Resim Ve Görüntülerin Register Etmeye Yönelik, Örnek Yazılım GeliĢtirme Uygulaması. 9- Stereo Görüntülerin Yöneltilebilmesi Için Direct Linear Transformation (Dlt) Yazılması. 10- Dlt Verilerini Kullanarak Kamera Kalibrasyon Yazılımı GeliĢtirme. Coordinat Transformation Coordinat Systems And Transformations Errors Of Cadastre And Removing Methohs 39- Itnroduction 40- Erors Of Cadastre And Law Interested In Its Removing 41- Errors Of Cadastre And Title Dilde And Removing Methods 42- Survey Errors 43- Calculate Errors 44- Drawing Errors 45- Judgement View Of Cadastre Errors Removing 46- General Discussion Software Development With Matlab For Photogrammetric Purposes This Course Is Organized Into Three General Parts: Part 1: Information Visualization, Part 2: Matlab Graphics Objects, And Part 3: Graphical User Interfaces.

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Ülkelerin ekonomik geliģmelerine paralel olarak tarım

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYATEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ HARİTA KADASTRO PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL HRT 101 TEMEL BİLGİSAYAR-I

Detaylı

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili

Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin İngilizce Adı Principles of Atatürk and History of Modern Turkey I Kod AİT 161 Anabilim Dalı / Gençlerimizin devletine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve bu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI Ali ĠLBEY 36072 DanıĢman Y.Harita Mühendisi Akın KISA Ankara 2012 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU

ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI ADI: MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. NECMETTĠN TARAKÇIOĞLU ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Teknik Eğitim Fakültelerinde, özellikle Teknik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ GPS DESTEKLĠ MOBĠL YERSEL FOTOGRAMETRĠ SĠSTEMĠ Ġbrahim ASRĠ DOKTORA TEZĠ Harita Mühendisliği Anabilim Dalı ġubat-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BĠLDĠRĠMĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS KATILIMCILAR/PARTICIPANTS 10 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI 13 USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES 13 ZONGULDAK

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması

Dersin Amacı Öğrencilere mühendislik eğitiminde gerekli olan temel mekanik, statik ve dinamik alt yapısının kazandırılması 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S)

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. MEHMET EMĠN AYDIN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE,HEDEFLER V.S) 1992 yılında kurulan bölümümüzün mevcut öğrenci

Detaylı

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart - Nisan 5, Ankara ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRÜKÜ DİJİTA KAMERAARIN METRİK PERFORMANSARININ BEİRENMESİ F. Karslı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE JEOMATİK (JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİ, KARTOGRAFYA VE ÖLÇME) EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ NDE JEOMATİK (JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİ, KARTOGRAFYA VE ÖLÇME) EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ NDE JEOMATİK (JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİ, KARTOGRAFYA VE ÖLÇME)

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS

DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS DEÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ / DEÜ FACULTY OF ARCHITECTURE MİMARLIK BÖLÜMÜ / ARCHITECTURE DERS İÇERİKLERİ / COURSE CONTENTS MİM 1011 Matematik (4+0) Limit ve süreklilik. Türev, türev alma kuralları, çeşitli

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı