T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLAT! ANONİMŞİRKETİ İnsan Kaynaktan Daire Başkanlığı ',,~~ , ''''',"'''-, ~. "'. ""

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLAT! ANONİMŞİRKETİ İnsan Kaynaktan Daire Başkanlığı ',,~~ , ''''',"'''-, ~. "'. """

Transkript

1 T.C. PSTA VE TELGRAF TEŞKİLAT! ANNİMŞİRKETİ İnsan Kaynaktan Daire Başkanlığı :ıı ~799 \--: onu: ef Görevde Yükselme Sınavı _"",_"', -... ',,~~, ''''',"'''-, ~. "'. "" İlgi: 7/05/0 tırih veı;769isilyılıyaıı: '\:"... \ \ ~,,~. \\ 08/05/0 ıırııluşııınjız"faşra Teşİaliıtı Meıkez Müdiirliiklerinde ınünhai buhinan Şef/~ozisyoıılamım doldııruhnasım teminen görevde~ehne ~ ya>ılacakdan bıma esas olmak üzere.sınavailişkiıııbo~\pozisyonlıın gösterir li.steilgi yazımız ekinde ~{. obıp. arni~,li.ste'ae Ankara PTI Başmüdiirliiğü Pbsta.~g9iİşleme ve Dağıtım Müdiirliikleri Şef ~bıında muııhalş'ef-pozisy~.gös'leriımediğiııden yenidendüzenlenen listeilişiktegönderihniştir. eniden düzenl~~erilen Ii.s~~ taıılıinde~ gerekmektedil ilginizive gereğini ricae~ - osıfıan' TURAL Yönetilıl Kurulu 8aşkanı Ge'nel Müdür i.: (iste DAGITIM: Nolu Plan (Ek Konuldu)

2 Ön Izleme Sayfa / ~ Ptt Sayı : T.C. PSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANNİM ŞİRKETl İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 07/05/0 Konu :ŞefGörevde Yükselme Sınavı DSY A Kuruluşumuz Taşra Teşkilatı Merkez Müdürlüklerinde münhal bulunan Şef pozisyonlarının doldurulmasını teminen Şef Görevde Yükselme Sınavı yapılacağından, buna esas olınak üzere sınava ilişkin Şef boş pozisyonlarını gösterir liste, başvuru dilekçesi, özel ve genel şartlara ilişkin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin Usul ve Esasların ilgili maddeleri, tutanak örnekleri ve Insan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek olan fonu örneği ilişikte gönderilmiştir. Buna göre; tebliğimiz ile birlikte münhal bulunan Şef pozisyonları ve grupları gösterir listenin personelin görebileceği şekilde tüm işyerlerimizde (şartlara uygun personel bulunmasa dahi) /05/0 - /05/0 tarihleri arasında ilan edilmesi, mracaatların da yine aynı tarihler arasında alınması herhangi bir gecikmeye ve aksamaya sebebiyet verilmemesini teminen ünitelerin ilgili birimleriyle yapacağı yazışmaların faks ve yoluyla yapılması gerekmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tnci ve 8'inci maddesinin birinci fıkrasının 'Şef pozisyonuna atanabilmek için' başlıklı (g) bendinde ve İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine liişkin Usul ve Esasların 5'inci ve 6'ıncl maddesinin birinci fıkrasının" Şef olarak atanabilmek için" başlıklı (ç) bendinde belirtilen şartları haiz personelin durumlarının dikkatlice incelenerek başvuru dilekçelerinin alınması, ilan süresinin bitiminde askıya çıkarıldığına/indirildiğine dair ayrı ayrı düzenlenen tutanaklar ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilecek olan fonu ile birlikte (müracaat eden personel yok ise bu da belirtilerek) en son 0/06/0 tarihinde insan Kaynakları Daire Başkanlığında olacak şekilde posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 99 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin 'Görev ve Yer Değişikliği' başlıklı 9 maddesinde; sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebitmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyon bulunması ve sicil başarı degerlendinnesinin A ve B düzeyinde olması gerektiği ifade edildiğinden 0 ı yılına ait sicil ve başarı notu 76 ve üzeri olanların mlracaatı almacaktır. Sınav; Taşra Teşkilatı - Posta -Kargo Işleme ve Dağıtım Müdürlükleri Şef Grubu - PTT Merkez Müdürlükleri ŞefGrubu Alanlarında ayrı grup halinde eş zamanlı olarak yapılacak, müracaatlar talep edilen gruba göre alınacak ve talep edilen grup içinde değerlendirilecektir. Her müracaatçı belirlenen grup içerisinden, ancak bir gruba müracaat edebilecek ve müracaat ettiği grupta sınava katılabilecek olup, her grup için mesleki alana ilişkin sorular, grubun alanına göre ağırlık taşıyacak olup, ders notları yayınlanacak olup, ayrıca kitap halinde verilmeyecektir. insan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilecek olan fonudaki tüm bilgiler ilan bitimi olan /05/0J taribi dikkaıe alınarak doldurulacaktır

3 Ön İzleme Sayfa i Sınava müracaat eden personelin durumu incelenerek sınava katılmaya hak kazanan ve katılamayanların yayınlanacak ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. isimleri Sınavda baraj puanını aştığı halde, ilan edilen pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Sınava girecek personel; Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma Kuraııarı Posta ve Kargo İşlemleri Pt!bank İşlemleri Pazarlama İşlemleri İnsan Kaynakları İşlem leri Muhasebe ve Finansman İşlemleri Satınalma İşlemleri Değerli Kağıtlar İşıemleri Destek Hizmetleri işlemleri Konularından sorumlu olacaklardır Başmüdürlüklerce görevde yükselme sınavı için ilan edilen pozisyonlara atama yapılmaması gerekmektedir. Bilginizi, sürecin bizzat ilgili birim amirieri tarafından takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederiz. EKLER: Ek. : ŞefBoş Pozisyolar, Gösterir Liste Ek. : Başvuru Dilekçe Ek- : Askıya Çıkarma Tutanağı Ek- : Askıdan İndirme Tutanağı Ek-5 : Aranılan Şartlar Ek-6 : Form DAGITIM: Nolu Plan (Ek Konuldu) YusufTPRAK Genel Müdür Yardımcısı Özay ATBAŞ Genel Müdür V. Memur: K. ÖZSY Müdür V. : A. YILDIRIM Daire Başkan Yardımcısı: A. AKYÜZ Daire Başkanı: E. ÖRGEN Not: Bu e\lrak 5070 Sayılı Kanun gereı;:ince E-İMZA ile imzffianmıştlt. Sellit Teğmen KalmazCad No: Kaı"-) 060 Uhıs/Ankııra Ayrıntılı bilgi için Irtibal:K.ÖZSY Telefon' (JI ) Faks: () c''0sla; ~=-_ ~

4 \ i L EK.l MERKEZ N NlTE PSTA-KARG MRLc:l TPLAM IŞLEME GRUBU GRUBU ADANA 8 Adlivesaravı PTT Merkezi Mdlta Cemalpasa PTT Merkezi Mdlta "arşı PTT Merkezi Mdlt "ukurova PTT Merkezi Mdrla Sarıcam PTT Merkezi Mdlta Ceyhan PTT Merkezi Mdlta Adana Posta Işleme Merkezi Mdlta ADIYAMAN D Adıvaman PTT Merkezi MAdDitM Kahta PTT Merkezi Mdlta AFYNKARAHISAR A Fvonkarahisar PTT Merkezi Mdlt A ankarahisar Posta Işleme Merkezi MAdAltM A RI D Doğubeyazıt PTT Merkezi Mdlt Patnos PTT Merkezi Mdlta 5 AKSARAY D Aksarav PTT Merkezi Mdltğ 6 AMASYA D Amasva PTT Merkezi Mdlta 7 ANKARA 6 9 Adliye Sarayı PTT Merkezi MAdAltM Asaaı Ayrancı PTT Merkezi Mdlt ~ıaat PTT Merkezi Mdlta ankaya PTT Merkezi Mdltğ Elimesaut PTT Merkezi Mdltğ HAseyingazi PTT Merkezi Mdrt Kız,lav PTT Merkezi Mdlta Polatlı PTT Merkezi MAdrtAğA Pursaklar PTT Merkezi Mdlt Sincan PTT Merkezi Mdlta Ulus PTT Merkezi Mdltoao Yenimahalle PTT Merkezi Mdrt Ankara Poşta Işleme Merkezi MAdAltM Ankara Karaa Işleme Merkezi Mdlta Ankara Kargo Daaıtım Toplama Merkezi Mdltğ 8 ır.ankava Dağıtım Toplama Merkezi MAdrtAğA ANTALYA 6 8 AntaFva GIIk PTT Merkezi Mdrt Dokuma PTT Merkezi Mdrta Alanva PTT Merkezi Mdltoao Manavaat PTT Merkezi Mdlta Side PTT Merkezi MAdAltM Döşemealtı PTT Merkezi Mdlta Konyaallı Posta Daıtım Merkezi Mdlta Antalva Posta Işleme Merkezi Mdrt 9 ARTVIN D Artvin PTT Merkezi MAdAltM 0 AYDIN Aydın PTT Merkezi Mdltao Kusadası PTT Merkezi MdrtAM i BAUKESIR Balıkesir PTT Merkezi Mdlt, Erdek PTT Merkezi MAdAltM, Balıkesir Posta Daıtım Merkezi Mdlta i BAYBURT BaYburt PTT Merkezi Mdrtoao / BITUS D / ır ~

5 i EK.l MERKEZ N NITE PSTA-KARG MRLG TPLAM IŞLEME GRUBU GRUBU Bitlis pn Merkezi Mdrlli BLU Bolu pn Merkezi Mdrlö 5 BURDUR Burdur pn Merkezi Mdrl 6 BURSA 6 Bursa Hevkel pn Merkezi MdrlM Ineoöl pn Merkezi MdrlM Vıldınm Posta Daliıtım Merkezi Mdrlo Bursa Posta Isleme Merkezi Mdrlö 7,çANAKKALE "anakkale pn Merkezi Mdrl 8 ~RUM l;orum pn Merkezi Mdrlö 9 ENIZLI Cars, pn Merkezi MdrlM Denizli pn Merkezi MdrlM 0 DIYARBAKıR 6 Baölar pn Merkezi Mdrl Yenisehir pn Merkezi Mdrl Divarbakır Posta Isleme ve Dallım Merkezi MdrlM DUZCE Dzce pn Merkezi Mdrloao EDIRNE Edirne pn Merkezi Mdrlö ELAZIG Elazıö pn Merkezi Mdrla ERZURUM Erzurum pn Merkezi MdrlM Erzurum Posla Isleme ve Daöılım Merkezi Mdrl 5 ESKISEHIR 6 Eskisehir pn Merkezi Mdrloa dunoazan pn Merkezi Mdrl Eskişehir Posta Işleme Merkezi Mdrloao 6 GAZIANTEP Nizio pn Merkezi Mdrl. 7 GUM HANE Gmshane pn Merkezi Mdrl 8 HAKKARI Yksekova pn Merkezi MdrlM 9 HATAY Antakva pn Merkezi MdrlIl Dörtvol pn Merkezi MdrlM ıskenderun pn Merkezi MdürlM 0 STANBUL AND. YAKASı 6 8 Kadıköv pn Merkezi Mdrl Anadolu Yakası Adlivesi pn Merkezi Mdrlli S.Yıl Anadolu Yakası Posta Işleme Merkezi Mdrlli i Atasehir Posta Daliıtım Merkezi Mdrloa çekmeköv Posta Daoılım Merkezi Mdrl Anadolu Yakası KarQo Isleme Merkezi Mdürlüo Sultanbevıi Posta Daliıtım Merkezi Mdrlao skdar Posta Daliılım Merkezi Mdrlli STANBUL AVR YAKASı 8 69 Alibevkôv pn Merkezi Mdürl Ayetlar pn Merkezi MdrlM /' Baoeılar pn Merkezi Mdrl /,., Bakırköv pn Merkezi MdrlM / 'Y (V t

6 EK. MERKEZ N NITE PSTA-KARG MDRL~ TPLAM IŞLEME GRUBU GRUBU Bakırköy Adliye PTI Merkezi Mdrlli Bavramoasa PTI Merkezi Mdrlli Besiktas PTI Merkezi MdrlA, Esenler PTI Merkezi MdrlI Esenyurt PTI Merkezi Mdrlli Fatih PTI Merkezi Mdrlli Gaziosmanoasa PTI Merkezi Mdrl~ Glteoe PTI Merkezi Mdrlli Is'anbul Adalet Sarayı PTI Merkezi Mdrlli Mecidiyeköy PTI Merkezi Mdrlli Merter Krsl.SIt. PTI Merkezi Mdrl~ Sultannazi PTI Merkezi Mdrlli ISirtnevler PTI Merkezi Mdrlli ISisli PTI Merkezi Mdrtli, Tookaoı PTI Merkezi MdrlM Unkaoanı PTI Merkezi Mdrtli Taksim PTI Merkezi Mdrtli Yesilköy PTI Merkezi Mdrtli Yıldırım PTI Merkezi Mdrt~ Zevlinbumu PTI Merkezi Mdrtli Avruoa Yakası Pos'a Işleme Merkezi MdrtM Uluslar Arası Posta Isleme Merkezi Mdrtli Bahcelievler Posta Dağıtım Merkezi Mdrtğ Bakırkliy Posta Dağıtım Merkezi Mdrt Besiktas Posta Dağıtım Merkezi Mdrt Beyoolu Posta Daliıtım Merkezi Mdrt Fatih Posta Daliıtım Merkezi Mdrt~ Beylikdz Posta Dağıtım Merkezi Mdrtli 5 Sarıyer Posta Daliıtım Merkezi Mdrtli Kaliıthane Posta Daliıtım Merkezi Mdrtli Sultannazi Posta Dağıtım Merkezi MdrtM Sisli Posta Dağıtım Merkezi Mdrtli Avruoa Yakası Kargo Işleme Merkezi Mdrtli 8 Uluslar Arası Karno Isleme Merkezi MdrtM ZMIR 5 Alialia PTI Merkezi Mdrla Basmane PTI Merkezi Mdrl~U Bayraklı PTI Merkezi MdUrtliU amdibi PTI Merkezi MdUrlliU :ilili PTI Merkezi MUdUrtUğU ızmir Adliye PTI Merkezi MUdUrtDliU Karsıyaka PTI Merkezi MDdUrlna Kemaloaşa PTI Merkezi MUdUrlUliU ~nak PTI Merkezi MdUrlUaD demis PTI Merkezi MUdDrtD~U Torbalı PTI Merkezi MUdUrlDliD Karabağlar Daliltım Toolama Merkezi MUdUrtUliU Konak Daliıtım Toplama Merkezi MUdDrtDliD, ızmir Posta Isleme Merkezi MdUrtDliD 5 ızmir Karoo Isleme Merkezi MUdDrtUliU ızmir Karao Daliıtım Merkezi MUdUrtUli KAHRAMANMARAS Kahramanmaras PTI Merkezi MdrtUli KARS 5 Kars PTI Merkezi MUdrtUğ KASTAMNU /' 6 KAYSERI. / Kaysert PTI Merkezi MdUrtUliU vi / IY"" Kastamonu PTI Merkezi MUdrtuna, i i

7 EK.l N NlTE MERKEZ MDRLM GRUBU PSTA-KARG IŞLEME GRUBU TPLAM 7 KIRIKKALE Kırıkkale PTI Merl<ezi MdrlM 8 KIRKLARElı Kırl<lareli PTI Merl<ezi Mdürlülı(j 9 KıRSEHIR Kır ehir PTI Merl<ezi MüdrlüM 0 KIL S Kilis PTI Merl<ezi Mdürl~ KCAELI Gebze PTI Merl<ezi MdrlüDü Gebze DaDıtım Toolama Merl<ezi MüdrlD ızmit DaDıtım TDlama Merl<ezi Mdürlöü KNYA Adlive Saravı PTI Merl<ezi MdürlM Alaaddin PTI Merl<ezi MüdürlM Ca;:;;; PTI Merl<ezi MdrlüM Semazen PTI Merl<ezi Müdürlli Sevdisehir PTI Merl<ezi MüdrlüM Selcuklu Posta DaDıtım Merl<ezi Müdrlüöü Mevlana Posta.leme Merl<ezi Mdürlli KTAHYA Klahva PTI Merl<ezi MdrlüM MALATYA Malatva PTI Merl<ezi Müdrlü~ü Malatva Adlive PTI Merl<ezi Müdrlüliü Malatva Mübadele Merl<ezi 5 MAN SA Manisa PTI Merl<ezi Mdürlü~ü 6 MARDIN Mardin PTI Merl<ezi MüdrlüD 7 MERSIN Akdeniz PTI Merl<ezi Mdürlli Silifke PTI Merl<ezi MüdrlüD Tarsus PTI Merl<ezi Müdrlüll 8 MUGLA Bodrum PTI Merl<ezi Mdürlüli Bodrum Yarımada Daöıtım TDlama Merl<ezi MüdrlüM 9 NEVSEHIR Nev"ehir PTI Merl<ezi MüdürlüDü 50 NIGDE Nil\de PTI Merl<ezi MüdrlD 5 RDU Ünve PTI Merl<ezi MdürlM 5 SMANTYE smanive PTI Merl<ezi MüdürlD Cebeli Bereket PTI Merl<ezi MüdürlüD Kadirli PTI Merl<ezi MdürlM 5 RIZE Rize PTI Merl<ezi Müdürlü~ü 5 SAKARYA AdaDazarı PTI Merl<ezi MüdrlM AdaDazarı Daliıtım Toolama Merl<ezi Müdürlüö 55 SAMSUN Bafra PTI Merl<ezi MüdrlüM Carsamba PTI Merl<ezi MdürlüD Samsun PTI Merl<ezi MüdrlüM 7S.Yıl Posta l'leme ve Danıtım Merl<ezi Müdrlüö 56 SIIRT Siirt PTI Merl<ezi MüdrlM 6 i 6 S S 7 S 7./ Jr',.. V

8 EK. N NlTE MERKEZ MRL(;o GRUBU PSTA.ı<ARG IŞLEME GRUBU TPLAM 57 SINP Sinon PTT Mer<ezi Mdürl60 58 ISANLIURFA Siverek PTT Mer<ezi Mdrld ISanlıurfa PTT Mer<ezi MdrlM 59 TEKIRM!: Corlu PTT Mer<ezj MdürlM ı Cer<ezköv PTT Mer<ezi Mdrl60,, 60 TRABZN 5 Tmbzon PTT Mer<ezi MdrlM, Tmbzon Posta Isleme ve adıtım Mer<ezi MdrlM 6 VAN Van PTT Mer<ezj Mdrld 6 YZGAT YozQa! PTT Mer<ezi MdrlM 6 ZNGULDAK ZonQuidak PTT Mer<ezi Müdrld - 7 KZ. Ere6i PTT Mer<ezi MdrlM -- / TPLAM ~7 - j :L/:

9 r" _-.--_... i A.'t).,,'-' i i Ptt ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU DiLEKÇESi. T.C. Kimlik Numarası. Adı ve Soyadı. Sicll No. Ünitesi ve Görev Yerı 5. Unvanı ve bu unvanda göreve başladıllı tarıh 6. Doğum Yerı ve Tarihi 7- Son Bltlrdlği kul, BilIUm ve Mezuniyet Notu 8. Mezuniyet Tarihi 9. Sınava Girmek Istedilli Grup 0. e-mall adresi. Cep telefonu TAŞRA TEŞKILATı ) Posta. Kargo Işleme ve Dağıtım Müdürlükleri Şef Grubu ) PTT Merksz Müdürlükleri Şef Grubu D D a) Şef Görevde Yükselme Sınevı için yukarıda istenilen bilgiler doğru olarak tarafımdan doldurulmuş!ur. b) Tarafımdan doldurulan bilgilerde yanlış bir beyan tespit edilmesi halinde sınavımın geçersiz sayılmasını. sınavda başarılı olmam ve tercih ettiğim yerlere atamamın yapılmaması halinde Kurumun normu ve ihtiyaca göre diğer yerlerde görevalmayı şimdiden kabul ediyorum. NT: GRUP IÇERisiNDEN SADECE GRUP TERCIH EDILECEKTIR. Tarih Ad. Soyad Imza

10 i~---! 'tt T.C. PSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANNİM ŞİRKETİ İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı TUTANAKTIR Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince boş bulunan Şef pozisyonlarını gösterir listenin tarihinde askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

11 T.C. PSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANNİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı TUTANAKTIR Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Dnvan Değişikliği Yönetmeliği gereğince boş bulunan Şef pozisyonlarını gösterir listenin. tarihinde askıdan indirildiğine dair iş bu tutanak tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

12 T.C. PSTA TELGRAF TEŞKİLATI ANNİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 99 SKHK' NIN EKİ II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALıŞANLAR İçİN; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin İlgili Maddeleri: Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 7 - () Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak, b)99 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki i sayılı cetvele tabi görevler için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan şartlara sahip olmak, c) 99 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinde aranan şartlara sahip olmak, ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, d)görevde yükselme sınavımn ilan edildiği tarihte, bu yönetmeliğin 8 inci maddesi ile belirlenen özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak, şartlan aranır. Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 8 - () Bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. g) Şef pozisyonuna atanabilmek için; i) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, ) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya, ) Mütereim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak, şartlan aranır. Sınav Duyurusu ve Başvuru MADDE - () Aylıksız izinde bulunanlar dahilolmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlann da sınava katılmaları mümkündür. Elektronik Ai): WNw.plt.gV.lr IK Elektronik A:

13 T.C PSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANNİM ŞİRKETİ İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Öğrenim şartı GEçİCİ MADDE ı-() 8//999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibanyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip olduklan takdirde sınava tabi unvanlarda uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler. 99 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' NİN İLGİLİ MADDESİ: Görev ve Yer Değişikliği MADDE 9 - Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlanna göre söz!eşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir. Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için i5 gündür. İDARİ HİzMET SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞANLAR İçİN; Görevde yükselme sınavına alınaeaklarda aranacak şartlar MADDE 5 - (ı) Bu usul ve esaslarda belirtilen pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilınek için; a) Kuruluşta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak, b) Son üç yıl içerisinde "Yıllık ücret artışından yararlandınnama" cezası almamış olmak, c) Görevde yükselme sınavının ilan edildiği tarihte, bu usul ve esaslann 6'ncl maddesi ile belirlenen özel şartlarda sayılan pozisyonlarda halen çalışıyor olmak, şartlan aranır. Adres:.şehit T~men Kalmaz Cad, NQ" Katı ULUS 060 ANKARA Telefon: (0J Faks: (0) e-posta ~. - U. _., LtIo~I mıtill~",., ' "ılıo""ı-l.ııua\+ Itı:rIll(lIr\ll'oll<'b. Elektronik A"; IK Elektronik Aa: nttp:llik.pn,go\l.tll

14 [jj ', ~ Ptt. T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 6 - (i) Bu usul ve esaslara tabi pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için; i) Fakülte veya en az dört yıllık yüksek öğrenim veren kurumlardan mezun olmak, ) Veznedar veya Başdağıtıcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya, ) Gişe/Büro Görevlisi olarak en az dört yıl çalışmış olmak. Şartlan aranır.

15 INSAN KAYNAKLARI DAIRE BAŞKANLIGINA GÖNDERILECEK FRM 0 YILI sicil Sıra No SiCiL ADI SYADı ÜNiTESi NTU RTALAMASı HizMET SÜRESI(ASKERLiK DAHiL) YIL AY GÜN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT 3 2. İLKELER 3 3. GENEL AÇIKLAMALAR 3 A. ALAN DEĞİŞTİRMELER 4 1. Başvuru

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 13.02.2014 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI Kurumumuz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hizmet Grupları

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29190 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.12.2009 2 3 İÇİNDEKİLER 1. İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ ARALIK / 2010 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında Defterdarlıklarda çalıştırılmak üzere sınavla 276 Defterdarlık

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) ndan: METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (27/07/2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU

2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU 2009 YILI SİGORTA EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ BAŞVURU ve UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2009 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu na dayanılarak çıkartılan Sigorta Eksperleri Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29349 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu) ndan: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 23 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29214 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) çalıştırılmak üzere sınavla 100 Defterdarlık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATLIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 7 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29379 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı