ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI"

Transkript

1 ÇÖPLER N Z ATMANIZ Ç N KONTEYNIR ALANLARI KONTEYNIR ALANLARI, ÖZEL KONTEYNIRLARA ATILACAK FARKLI ÇÖPLER N Z GÖTÜREB LECE N Z ALANLARDIR. Namur da 3 konteyn r alan bulunmaktad r: Malonne Naninne Champion - chemin de la Vieille Sambre 87 - chemin de Malpaire - chemin de Bonnine Pazartesi'den Cuma ya 9.00 ve saatleri aras nda, Cumartesi günleri 9.00 ile saatleri aras nda aç kt r. Çevre De erlendirme inisiyatifi Valonya Kamu Hizmeti nin mali deste iyle

2 KONTEYNIR ALANLARINA NE ATILAB L R? 3 Ah ap Metaller Elektrikli veya elektronik ekipman at klar 3 Ye il at klar n z DAHA FAZLA B LG Ç N:

3 EV N Z Ç N ÇÖP TORBALAR HER TÜR ATI A GÖRE ÇÖP TORBASI! Her zaman çöp ay rma talimatlar na ve çöp ç karma gün ve saatlerine uyun. Bu talimatlara uymayanlara en az 125 para cezas öngörülmektedir. Çöp toplama takvimi her y l sene sonuna do ru da t lmaktad r. Takvim ayn zamanda 0800/ (ücretsiz hat) numaral telefondan veya internetten adresinden sipari edilebilir. Çevre De erlendirme inisiyatifi Valonya Kamu Hizmeti nin mali deste iyle

4 PRAT K ÇÖZÜMLER EV ATIKLARI: Yasa gere i 30 veya 60 litrelik çöp torbalar nda ya sepeti, yo urt kab, alüminyum folyo; u, u; i (plastik i eler ve pet i eler hariç); lm ka t ve karton; n f na girmeyen bütün çöpler. ORGAN K ATIKLAR: Yasa gere içinde kat g da ürünleri at klar : yemek art klar, u, f nd k kabu u, midye kabu u, kat meyvelerin posas ; Ça yapraklar ve po t peçete ve mendil, ka t havlu; Bahçe ve iç mekandaki bitki at klar çim at klar ve çit parçalar ; il). KA IT-KARTON: Bir iple ba lay n veya balya halinde toplay n. Yasa gere i 30 veya 60 litrelik çöp torbalar nda t veya karton t m bro ürleri; d. P.M.C: Yasa gere i 60 litrelik mavi torbalarda. Limonata, su ve meyve suyu i i eleri (yemek kaplar, yumu at ), banyo ve du i eleri;, aerosol i eleri (ba l ks ak plastik karton kutular. t-karton at am den sonra veya toplama gününün sabah kar lmal d r. DAHA FAZLA B LG Ç N:

5 ORGAN K ATIKLARINIZI KEND N Z ATIN Organik maddeler, üretti imiz toplam çöplerin yakla k %30 unu olu turur. Bu maddeler özellikle mutfak çöpleri ve bahçedeki küçük at klardan olu ur. Bunlar n ayr t r lmas, çöp kutular n z n hacminin küçülmesine katk da bulunur. ki çözüm: Organik maddelerin bireysel olarak toplanmas veya kap kap gezilerek toplanmas Küçük de olsa bir bahçeniz varsa, ki isel olarak üretti iniz organik gübre dü ünün. Gübre üretimiyle, çiçek tarhlar n z daha da güzelle ecek. Bu teknik, daha çevre dostu ve daha ucuz bir at k yok etme yöntemidir. sterseniz at klar n z kendiniz biriktirin ve kap kap gezerek toplanan organik maddelere katk da bulunun. Bu çöpler, ev at klar yla ayn zamanda toplanmaktad r. Çevre De erlendirme inisiyatifi Valonya Kamu Hizmeti nin mali deste iyle

6 PRAT K ÇÖZÜMLER Bireysel gübre Gübre biriktirmenin pek çok yolu vard r: bir çöp kovas nda, bir ambarda veya kompakt gübre kaplar nda. daremiz, ilginizi çekecek ko ullarla size ait bir gübre ambar sa layabilir. Bilgi için 0800/ yi aray n. Gübre ambar na ne konulabilir? z g da ürünü çöpleri: yemek art klar, yumurta kabu u, f nd k kabu u, miste kabu u, istiridye kabu u, son kullanma tarihi geçmi ürünler; ve po etleri, kahve filtresi ve tozu; t peçete ve mendil, ka t havlu; il at klar: çiçek, bitki, sebze, çim art klar ve çit at klar ;, odun yongas ve tala, odun külü. Kap kap organik madde toplama Organik at klar, yasalara uygun olarak toprakta çözünebilir çöp po etinde at lmal d küçük çözünebilir torbalara, ka t havluya, gazete ka d na veya ekmek torbas na sarabilirsiniz ancak kesinlikle plastik torbalara koymamal s n z. Yasa gere i çöp torbas na ne at lmal d r? na atabilece iniz her tür çöp; kin bezleri at lamaz). DAHA FAZLA B LG Ç N:

7 E YALAR S ZE SORUN MU YARATIYOR? STE N Z ÜZER NE GEL P EV N ZDEN ALACAK ÜCRETS Z B R H ZMET Faydalar : Çevre De erlendirme inisiyatifi Valonya Kamu Hizmeti nin mali deste iyle

8 PRAT K ÇÖZÜMLER La Ressourcerie Namuroise taraf ndan iyi veya kötü durumda 200 den fazla e ya toplanm t r: mobilya, avize, temizlik malzemeleri, elektrikli ev aletleri, mobilya kaplamalar, kitap, biblo telefondan la Ressourcerie Namuroise u aray size gelece yalar n 3 n rland r lm t lda alt hizmetle s n rland r lm t rma a amas E YALARINIZ Ç N K NC B R YA AM PËR DAHA TË DITUR FAZLA MË B LG SHUMË Ç N: SHIH:

9 GER DÖNÜ ÜM: UYGULAMA Geri dönü üm, bir ürünün veya maddenin tekrar kullan lmak üzere tekrar i lenmesi veya haz rlanmas d r. Bu ayn zamanda: - Hammadde ve enerji tasarrufu sa lar; - Çöp miktar n azalt r ve daha az çevre sorunu yarat r; - Nesnelerin toplanmas, haz rlanmas, da t lmas ve sat lmas gibi i lerle, irketler taraf ndan yeni istihdam olanaklar yarat lmas n sa lar. Çevre De erlendirme inisiyatifi Valonya Kamu Hizmeti nin mali deste iyle

10 GER DÖNÜ ÜME KATKIDA BULUNUYORUM! Bir eyi atmadan önce kendinize sorun: «Bu nesne yeniden kullan labilir mi ya da ba kalar na faydal olabilir mi?» Nesnelere bir dakika zaman ay r yorum Kullan labilir durumdaki e yalar m, onlara yeni bir sahip bulabilecek yerel derneklere gönderiyorum Tel: 081/ Sorun yaratan e yalar n toplanmas için ücretsiz hizmetten faydalan yorum. Tel: 081/ YEN DEN KULLANMAK AYNI ZAMANDA YEN S N ALMAK G B D R Boulevard d Herbatte Namur Sal dan Cumartesi ye kadar ila saatleri aras nda DAHA FAZLA B LG Ç N:

Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir?

Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir? Durum Ocak 2007 USB Bochum için çalı ıyor Konutlar için çöp imhası Ne nereye aittir? USB Bochum için çalı ıyor Umweltservice Bochum GmbH Entsorgung Verwertung Reinigung Gewerbeservice Bürgerservice Beteiligungen

Detaylı

Yeflil Konaklama ÇEVRE DUYARLI M MARLIK

Yeflil Konaklama ÇEVRE DUYARLI M MARLIK ÇEVRE DUYARLI M MARLIK Yeflil Konaklama Rüksan Tuna * Klifle de olsa bir sloganla bafllamak istiyorum: Sadece bir tek dünyam z var. Onu da insan faaliyetlerinin tamam yla, yani yeme, içme ve bar nma fleklimizle

Detaylı

s ı k ç a s o r u l a n l a r

s ı k ç a s o r u l a n l a r s ı k ç a s o r u l a n l a r www.diyanet.gov.tr Diyanet leri Ba kanl nın hediyesidir. s ı k ç a s o r u l a n l a r 1. Baskı, Ankara 2010 D YANET LER BA KANLI I YAYINLARI: 812 Broşür : 46 Bu eser, Din

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ

Bu değerli. mi yoksa. atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ Bu değerli mi yoksa atılabilir mi? Çöple ilgili değerli ipuçları. Çöp Rehberİ 1 Sayfalar dolusu akıllı sayfa. WBM de oturmanız çok güzel. Bu sayede büyük bir konut inşaatı şirketinin birçok avantajından

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi

Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Rekabet Gücü, Büyüme ve stihdam çin Sürekli Mesleki E itim: CEEMET Perspektifi Fatih TOKATLI MESS Uluslararas li kiler Müdürü M etal, mühendislik ve teknolojiye dayal sektörler (metal, engineering and

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü

T.C. TARIM VE KÖY LER BAKANLI I Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü Say : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34 Konu : Ku Gribi ve/veya Newcastle Hastal Bölümlendirme Talimat Bilindi i üzere Ülkemizde ç kan Ku Gribi ve Newcastle hastal klar di er ülkelerin getirdikleri ihracat yasaklar

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012

NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok No: 285 Kat: 3 li / STANBUL Eski ehir Yolu No: 6 Armada Merkezi A Blok Kat: 11 Daire: 15 Sö ütözü / ANKARA VERG S RKÜLER NO: 2012/20 TAR H: 21.05.2012 KONU

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun

Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar. Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizleri ve Sonuçlar Prof. Dr. smail Tufan & Yrd. Doç. Dr. Özgür Arun Türkiye Özürlüler Ara t rmas kincil Analizlerinden Ülkemizin Elde Etti i Faydalar... 1 Giri...

Detaylı

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi?

Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? Vahap ÜNLÜ MESS Mü avir Avukat Çal anlar n Mesai Saati çerisinde Özel Cep Telefonu Kullanmas Yasaklanabilir Mi? RHE NLAND-PFALZ EYALET MAHKEMES 1 Karar Tarihi : 30.10.2009 Karar Say s : 6 TaBv 33/09 ÖZET

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış

Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Atık ayrıştırma işlemlerine genel bakış Adresler ve çalışma saatlerine genel bakış Değerli madde toplama merkezleri Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße Wiesbaden-Dotzheim, Willi-Werner-Straße 11 Wiesbaden-Bierstadt,

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL

T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL Doküman Kodu YÖN.RH.07 lk Yay n Tarihi 29.07.2013 Revizyon Tarihi Revizyon No 0 Sayfa:1/12 T.C. SA LIK BAKANLI I KAMU HASTANELER KURUMU SAKARYA KAMU HASTANELER B RL GENEL SEKRETERL KARASU DEVLET HASTANES

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı