YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI"

Transkript

1 YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI YABANCI: Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan, bir devletin ülkesinde oturan ve o devletin uyruğunu iddia etmek hakkı olmayan kimse. Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. 1 YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI Edinimin Sınırı Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. İlgili Genelgeler: 2012/3 (1725) 2012/12 (1734) 2012/13 (1735) 2013/5 (1742) Tapu Müdürlüklerince Belirlenen bu miktarı (30 hektar) geçen edinim talepleri reddedilir sayılı Tapu Kanunu Madde 35 ( Değişik 6302 sayılı Kanun R.G / ) 1

2 Tapu Müdürlüklerince Yürütülen işlemler esnasında, taşınmaz edinimi ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak tesisi talebinde bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin akitli işlemlerde resmi senede, kanuni miras dışındaki tasarruflar için ise, düzenlenen tescil istem belgesine; "Bu taşınmaz dahil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde şahsım tarafından edinilen bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni haklar ile taşınmazların miktarı otuz hektarı geçmemektedir. Aksi durumun tespiti halinde fazla miktarın tasfiye edilerek bedele çevrilmesini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederim." şeklinde taahhütleri alınır. (Genelge: 2012/12) Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı (30 Hektarı) iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir. Yabancı uyruklu gerçek kişiler satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir. TÜRK ASILLI YUNAN UYRUKLU GERÇEK KİŞİLER Türk asıllı Yunan Uyruklu gerçek kişilerin taşınmaza yönelik talepleri Başkonsolosluklarımızdan temin edecekleri statülerini gösterir belge asılları ve pasaportlarıyla birlikte başvurmaları halinde her türlü 2

3 taşınmaz edinebilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi şartları dâhilinde doğrudan Tapu Müdürlüklerince karşılanır. 2 Türk asıllı Yunan uyruklu gerçek kişiler, sahil ve sınır illeri dışında olmak kaydıyla taşınmaz edinebilirler. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI 14 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşma" ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararına göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye'de miras, satın alma veya mülkiyeti nakledici bir sözleşme yoluyla taşınmaz mal edinimlerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlandırılırlar. Yabancılara uygulanan kanuni kısıtlayıcı hükümlerden muaftırlar. HAYMATLOS Vatansız. SURİYE VATANDAŞLARI Suriye vatandaşlarının taşınmaza ilişkin tüm talepleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nden alınacak talimat doğrultusunda gerçekleştirilir. 3 HAYMATLOS Bu şahısların taşınmaz mal tasarrufuna ilişkin talepleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne intikal ettirilmek suretiyle gerçekleştirilir. ÇİFT UYRUKLULAR Türk ve yabancı uyruklu olarak çifte uyruklular, Türkiye'deki işlemleri bakımından T.C. uyruklu kabul edildiklerinden, tapu işlemlerinde de T.C. uyruklukları esas alınır. DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLUP DA ÇIKMA İZNİ ALMAK SURETİYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBEDENLER Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören 2 T.K.G.M. 06/08/2012 tarih 2012/12 (1734) sayılı Genelge. 3 T.K.G.M. 06/08/2012 tarih 2012/12 (1734) sayılı Genelge. 3

4 çocuklarının taşınmaz mal iktisabı, ferağı, miras ve mülkiyetten ayrı ayni haklara ilişkin her türlü talepleri, yabancılara uygulanan kanuni kısıtlayıcı hükümler uygulanmaksızın aynen Türk vatandaşları gibi merkeze sorulmadan Tapu Müdürlüklerince sonuçlandırılır. Bu kişilerin Tapu Müdürlüklerinde yapacakları işlemler için, Vatandaşlığını kazandığı ülkenin resmi kimlik kartı veya pasaport "4112 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (Pembe Kart)" veya "5203 Sayılı Kanunla Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge" (Mavi Kart, Nüfus cüzdanı, Pasaport veya kimlik belgesi olarak kullanılamaz) ( Bunlar yoksa, nüfus kayıt örneği ya da sistemden alınacak belge) ibrazı gerekir. Bu kişilerin vekalet yoluyla işlem yaptırmaları halinde Yukarıda sayılan belgeleri vekaletnamelerini düzenletirken ilgili notere ibrazı (Yurt dışında bir noter veya Başkonsolosluk ya da Türkiye'de bir noter) Tapu işlemi için istenen bu belgelerin tasdikli birer suretinin de vekalet verilen şahsa verilmesi, işlem esnasında bu belgelerin de ibrazı gereklidir. Bu belgelerin vekaletnameye eklenmesi gerekmez. Ayrı olarak da ibraz edilebilir. Ayrıca vekalet veren kişilerin vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartı veya pasaportunun onaylı suretleri/tercümeleri istenmez. YABANCI UYRUKLU TÜZEL KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi gereğince ancak Yabancı Ülkelerin kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ülkemizden taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilecektir. Yabancı ticaret şirketleri dışında kalan yabancı dernek, vakıf, kooperatif, cemiyet, topluluk, cemaat gibi tüzel kişiliğe haiz kurum ve 4

5 YABANCI ŞİRKET: Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirkettir. kuruluşların ise ülkemizden taşınmaz mal edinimleri mümkün bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüklerince Bu duruma ilişkin gelen talepler, Genel Müdürlükle yazışma yapılmaksızın reddedilir. (Genelge: 2012/12 ) Yabancı Ticaret Şirketlerin edinimi ise ancak özel kanun hükümleri öngörülmüş ise mümkün olabilmektedir. Bu özel Kanun hükümleri şöyle sıralanabilir; 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8/E maddesi uyarınca, imar planında turizm kullanımına ayrılmış alanlarda turizm sektöründe faaliyette bulunmak kaydıyla 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesinde yer alan koşul ve sınırlamalardan Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna edilebilmekte, dolayısıyla bu alanlarda bu amaçlarla taşınmaz mal edinebilmektedirler. Yine aynı kanunun 8/D maddesi uyarınca Turizm yatırım belgesine sahip yabancı uyruklu ticaret şirketlerine Turizm Bakanlığınca bu alanlardaki taşınmaz mallarda bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı (Medeni Kanun uyarıca taşınmaz mal niteliğinde) ve irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Ancak bu taşınmaz malların imar planlarında turizm kullanımına ayrılmış alanlar içerisinde yer alması yada turizm yatırımının gerçekleşmesini sağlayacak imar planının yapılması (mevzii imar planı) gerekmektedir sayılı Petrol Kanununun 12/2 maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla petrol çıkarmak için gerekli taşınmaz mal ve sınırlı ayni hak edinebilmektedirler sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununa göre kurulan üretim bölgeleri içindeki taşınmaz mallar üzerinde yasanın 4. maddesi gereğince Yabancı Ticaret Şirketleri lehine irtifak hakkı tesis edilebilmektedir. Uluslararası ikili antlaşmalar ile yabancı bir ticaret şirketine Türkiye den taşınmaz/sınırlı ayni hak edinim hakkı verilmiş ise, 5

6 T.C. Anayasası nın 90. Maddesinin Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır. hükmü gereği yabancı ticaret şirketinin taşınmaz / sınırlı ayni hak edinimi mümkün olabilecektir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL VE TAŞINMAZ MALA YÖNELİK AYNİ VE ŞAHSİ HAK TASARRUFLARI Edinimin Sınırı Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Yabancı yatırımcı: Türkiye'de yeni şirket kuran ya da menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az %10 hisse oranı veya aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olan yabancı ülke vatandaşlığına sahip gerçek kişiyi, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiyi ve uluslararası kuruluş Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir. Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir. YABANCI YATIRIMCI Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapan, 1) Yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan gerçek kişiler ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarını 6

7 2) Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişileri ve uluslararası kuruluşları 4 ifade eder. Tapu Müdürlüklerince Yabancı Sermayeli Şirketlerin 36. madde kapsamındaki işlemlere yönelik taleplerinde, 2644 sayılı Tapu Kanununun 2. maddesi gereğince Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilmiş yetki belgesinde, şirketin 36. madde kapsamında olup olmadığına dair ibare aranmalıdır. Yetki Belgesinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi kapsamındaki yabancı sermayeli şirkettir. ibaresi var ise, Yabancı sermayeli şirketin 36. maddenin 5. fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere her türlü taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimine ilişkin talepleri 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesi kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılanır. Yetki Belgesinde 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi kapsamı dışındaki yabancı sermayeli şirkettir. ibaresi var ise, Şirket, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilecektir. Ancak Tapu Müdürlüğünce, söz konusu şirketin yabancı sermayeli olduğu hususu TAKBİS üzerinde belirtilir. 36. Madde Kapsamı Dışında Bırakılan Talepler Taşınmaz rehni Taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimleri sayılı Kanun Madde 2. 7

8 Şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak nakli Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimleri İlgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla taşınmaz edinimleri. 5 Tapu Müdürlüklerince Yukarıda sayılan ve kanunla 36. madde kapsamından çıkarılan talepler genel esaslara göre karşılanır. Türkiye'de taşınmaz mülkiyeti edinmek isteyen şirketler, gerekli bilgi ve belgelerle 6 birlikte taşınmazın bulunduğu yerdeki Valilik İl Plânlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne başvururlar. Valilik, taşınmaz edinimi başvurusunun yapılmasını müteakip üç iş günü içinde, taşınmaza ilişkin tapu kayıt bilgileri ve koordinatlı çap örneğini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek, taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde kalıp kalmadığını, on beş gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde 4. 8

9 Valilik, başvuruyu müteakip üç iş günü içinde taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını on beş gün içinde bildirmesini, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır. 7 Askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgede taşınmaz mülkiyeti edinimi 8 Özel bölgesi: güvenlik 2565 sayılı Kanun kapsamında yer alan özel güvenlik bölgesi Askerî yasak bölge ve askerî güvenlik bölgesi: 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan askerî yasak bölgelerini ve askerî güvenlik bölgeleri. Taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge içinde kaldığının bildirilmesi halinde Valilik, söz konusu bildirimi müteakip üç iş günü içinde diğer başvuru belgelerinin birer sûretini Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek, mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığını, otuz gün içinde bildirmesini talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılır. Başvuru sonucunun olumlu olması veya olumlu sayılması halinde, tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenir. Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde Valilik tarafından şirkete üç iş günü içinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulabilecek yargı yolu ve süresi yazılı olarak bildirilir. Özel güvenlik bölgesinde taşınmaz mülkiyeti edinimi 9 Taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalması halinde, taşınmaz mülkiyeti edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığı sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde 7. 9

10 Komisyon 10 tarafından beş gün içinde değerlendirilir. Bu süre içinde değerlendirme yapılmadığı takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılır. Başvuru sonucunun olumlu olması veya olumlu sayılması halinde, tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenir. Başvuru sonucunun olumsuz olması halinde Valilik tarafından şirkete üç iş günü içinde işlemin gerekçesi, işleme karşı başvurulabilecek yargı yolu ve süresi yazılı olarak bildirilir. Askerî Yasak Bölge, Askerî Güvenlik Bölgesi, 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge veya özel güvenlik bölgesi dışında kalan alanlarda taşınmaz mülkiyeti edinimi Edinilmek istenen taşınmazın askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi, 2565 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölge veya özel güvenlik bölgesi dışında kaldığının tespit edilmesi halinde, tescil işleminin yapılması için Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu sicil müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, taşınmaz edinimi başvurusu yenilenir. Sınırlı aynî hak edinimi Sınırlı aynî hak edinimi başvurularında tescil işleminin yapılması için, Valilik tarafından şirket veya iştirak ile tapu müdürlüğüne üç iş günü içinde yazılı bilgi verilir. Tescil talebi, yazılı bilginin şirkete veya iştirake tebliğ edilmesinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu sürenin aşılması halinde, sınırlı aynî hak edinimi başvurusu yenilenir Valilik bünyesinde oluşturulan Komisyon sayılı tapu kanununun 36 ncı maddesi kapsamındaki şirketlerin ve iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ilişkin yönetmelik madde 9. 10

11 TAPU MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILAN TAŞINMAZ YA DA SINIRLI AYNİ HAK BAŞVURULARINDA Taşınmaz ya da sınırlı ayni hakkın edinimine yönelik başvuru sahibinin uyruğu açısından incelenir. İlgili kurumlarla yazışma yapılır. TALEBİN MEVZUATLARINA UYGUNLUĞUNUN İLGİLİ KURUMLARDAN SORULMASI Tarımsal arazilere ilişkin taleplerde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının taşra biriminden, Taşınmazın 2565 sayılı Kanun kapsamında yer alan Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ya da aynı kanunun 28. Maddesi kapsamında kalıp kalmadığı Genelkurmay Başkanlığı nca yetkilendirilen komutanlıktan, 12 SİT alanlarına ilişkin taleplerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (alanın özelliğine göre) taşra biriminden sorulur. Ülkemize sınırı olan ülke vatandaşlarının, kendi ülkelerine sınır illerimizden taşınmaz/sınırlı ayni hak edinimine yönelik talepleri reddedilir. ADALARDA BULUNAN TAŞINMAZLAR İÇİN Başvuru, yukarıda belirtildiği gibi yapılan değerlendirme sonuçlarının olumlu olması halinde Bölge Müdürlükleri aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına) intikal ettirilerek alınacak cevaba göre işleme yön verilecektir. 12 T.K.G.M. Genelge 2012/12 (1734) 11

12 Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri bu Kanunun yürürlük tarihinden ( ) itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise, değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Tapu Müdürlüklerince 6302 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren bir yıl sonra ilgili idarelerce gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür. Maliye Bakanlığınca Tasfiye Edilme Hali 35. madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, Edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, Miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar ( 35/1. Madde kapsamındaki sınırlamalar hariç ) Bakanlar Kurulunca taşınmaz edinimine izin verilen Ülke vatandaşları dışındaki gerçek kişilerin kanuni miras yoluyla edinecekleri taşınmazlara ilişkin intikal işlemi yapılarak, intikalden sonra taşınmazın devrinin yapılmadığı durumlarda bu payın tasfiyesi için ilgili Defterdarlık/Mal Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır. Süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler Edinilen taşınmazın üzerinde bir yapı bulunmaması halinde( arsa, tarla, bağ, bahçe gibi olan taşınmazlar); 12

13 Edinim tarihinden itibaren iki yıl içerisinde taşınmaza ilişkin proje geliştirilip ilgili Bakanlığa onaylatılmalıdır. Onaylı proje ya da projenin onaylatıldığına dair ilgili Bakanlığın yazısının Tapu Müdürlüğüne gelmesi halinde Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine belirtme yapılır. Beyanlara yapılacak belirtmenin şekli:..bakanlığınca projesi onaylanmıştır. Tarih, Yevmiye Süresi içinde onaylanmış projeye ilişkin bir belirtme yapılamadığı hallerde, edinim tarihinden itibaren iki yılın sonunda Maliye Bakanlığına (Mahalli Birimine) taşınmaz ya da sınırlı ayni hakkın tasfiyesi için bildirimde bulunulacaktır. Projenin süresi içinde tamamlanmadığının ilgili idarece bildirilmesi halinde de aynı işlem uygulanır. Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir. 13 YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA DÜZENLENEN BELGE VE VEKALETNAMELER Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. 14 Yabancı bir memlekette o memleketin kanunlarına ve diline göre düzenlenmiş vekaletnamelerin Türkiye de uygulanabilmesi, onun Türkçe ye tercüme edilerek ve aslına uygunluğunun tasdik edilmesine bağlıdır. Bu tercüme ve tasdik yetkisi noterlere aittir. 15 Yabancı ülke noterlerince kendi mevzuatlarına uygun olarak düzenlenen vekaletnameler, belgenin hazırlandığı ülkenin yetkili makamınca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, sayılı Tapu Kanunu Madde 35 ( Değişik 6302 sayılı Kanun R.G / ) sayılı Noterlik Kanunu madde sayılı Noterlik Kanunu madde 60 13

14 tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca "Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde, ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğu nun tasdiki aranmadan işlem yapılır. 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine üye olmayan yabancı ülke noterlerince kendi mevzuatlarına uygun olarak düzenlenen ve "Apostille" tasdiki bulunmayan vekaletnamelerdeki ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu resmi makam tarafından, bu mercinin imza ve mührünün o yerdeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmesinden sonra talep gerçekleştirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca düzenlenmiş olan resmi belgeler ile başvuru yapılması durumunda, bu belgelerin geçerli sayılabilmesi için Konsolosluğumuz onayının aranmasına gerek bulunmamaktadır. 16 Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır. 17 GENELGE : 2012/03 (1725) Yabancı gerçek ve tüzel kişiler Yabancı sermayeli şirketler Vatandaşlık haklarını kullanmasına izin verilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz tasarruflarına ilişkin bilgiler TAKBİS e aktarılır. Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz tasarrufları için Bilgi Formu doldurulması uygulamasına son verilmiştir. 16 T.K.G.M. Genelge 2013/5 (1742) sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun madde

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235 1435 (1) (2) TAPU KANUNU Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 * * * Bu Kanunun

Detaylı

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235

TAPU KANUNU. * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, Cilt : 1 Sayfa : 235 1435 (1) (2) TAPU KANUNU Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa : 312 * * * Bu Kanunun

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 31 Mayıs 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Mayıs 2012 Sayı 2012-10 İÇİNDEKİLER - - - - Tapu ve Kadastro Genel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Detaylı

Milli Emlak Müdürlüğü

Milli Emlak Müdürlüğü Bolu Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü İşlem Yönergesi 2015 BOLU DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 0-5 Nisan 202 Yayımlandığı Tarih 5 Nisan 202 Sayı 202-7 İÇİNDEKİLER - - - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim olarak (konsorsiyum veya iş ortaklığı)

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628

Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 Resmi Gazete Tarihi: 29.08.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26628 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 313) (1) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satılması görev ve yetkisi, 10/12/2003 tarihli, 5018

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 24 3 Eylül 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27338 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK 10 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26458 YÖNETMELİK BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) 4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28343 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin

Detaylı

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar TÜRKİYENİN AKLAMAYLA MÜCADELE MEVZUATI Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar Neden personelin eğitimine odaklanıyoruz? 2 Eğitimler, banka personelinin aklama ve terörün finansmanı konusundaki yasal düzenlemelerin

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı