BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP MÜEZZİN KAYYIM DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI YETERLİK SINAVI 11/03/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) KUR AN-I KERİM 25 AKAİD 20 FIKIH/İADET ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Kur ân-ı Kerîm de hem vakıf hem de vasıl yapmanın caiz, ancak vakıf yapmanın evlâ olduğu secâvend aşağıdakilerden hangisidir? م (D ط (C ج ( ز (A 6. Aşağıdakilerden hangisi ihfâ harflerinden birisi değildir? د (D ذ (C ق ( ل (A 2. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir? A) Caiz ) Vacip C) Caiz değil D) İttifakla vacip 7. Aşağıdakilerin hangisinde idğâm-ı misleyn mealğunne uygulanır? A) Sâkin mim, ya ر uğradığında ) Sâkin mim, ya ب uğradığında C) Sâkin mim, e م uğradığında D) Sâkin mim, ya ى uğradığında 3. ayetinde sâkin râ dan sonraki harf, Âsım kıraatine göre nasıl okunur? A) İdğâm-ı nâkıs ile ) İdğâm bilâğunne ile C) İdğâm mealğunne ile D) İdğâm uygulanmaz. 8. İdğam bilâğunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir? ش - ج (A ك - ق ( ن - م (C ر - ل (D 4. Aşağıdakilerden hangisi lahn-ı celî (büyük hata) kısmına girer? A) İdğâmı terk etmek ) Ğunneyi terk etmek C) Harekeyi yanlış okumak D) Hareke ile vakıf yapmak 9. Tenvin veya nûnu sâkin den sonra ( ب ) harfi gelmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tenvin veya nûnu sâkin dönüştürülmeden olduğu gibi okunur. ) Tenvin veya nûnu sâkin ( و ) harfine dönüştürülüp okunur. C) Tenvin veya nûnu sâkin ( م ) harfine dönüştürülüp okunur. D) Tenvin veya nûnu sâkin ( ى ) harfine dönüştürülüp okunur. 5. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? A) Hemze-i kat ) Hemze-i vasl C) Hemze-i istifhâm D) Hemze-i zâid 10. Aşağıdakilerin hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte verilmiştir? A) ) C) D) 2

3 11. Kelimelerin başındaki takısında yer alan lâm harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad verilir? A) İdğam-ı şemsiyye ) İdğam-ı bilağunne C) İdğam-ı misleyn D) İdğam-ı mütecaniseyn 16. kelimeleri arasında aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır? A) İzhâr-ı kameriyye ) İdğâm-ı şemsiyye C) İdğâm-ı mütecâniseyn D) İdğâm-ı mütekâribeyn 12. Hurûf-u mukattaalar ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Harekesiz yazılırlar. ) Hepsi uzatılarak okunurlar. C) İsimleriyle okunurlar. D) Yirmi dokuz sûrenin başında bulunurlar. 17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde İzhâr-ı Kameriyye vardır? A) ) C) D) 13. kelimesinde hangi med vardır? A) Medd-i tabii ) Medd-i lîn C) Medd-i muttasıl D) Medd-i lazım 18. âyetindeki kelimesi üzerinde vakıf yapılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur? A) Vakf-ı kâfî ) Vakf-ı kabîh C) Vakf-ı hasen D) Vakf-ı ızdırârî 14. ir elif miktarının ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman ) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman C) ir nefes alıp verecek kadar zaman D) ir nefes alacak kadar zaman 19. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır? A) (م) şeddeli olursa ) Sâkin,(م) bâ ya uğrarsa C) Sâkin,(م) mîm e uğrarsa D) Sâkin,(م) bâ dan ve mîm den başka bir harfe uğrarsa 15. Dilin sağ veya sol yanının üst azı dişlere yaklaştırılması ile çıkarılan harf hangisidir? ر (D ط (C ض ( ظ (A 20. harflerinden birisi sakin olarak kelimenin ortasında veya sonunda bulunursa hangi tecvîd kuralı uygulanır? A) Kalkale ) İhfâ C) İklâb D) İzhâr 3

4 21. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır? A) ) C) D) 26. A râf hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yerden çıkıp kıyameti haber verecek hayvanın adıdır. ) Cennet ile cehennemin arasında bulunan sûrun adıdır. C) Sırat köprüsünün başka bir adıdır. D) İsrâfil in diğer adıdır. 22. kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır? A) Hemzeyi cezimli okuyarak ) Hemzeyi tenvinli okuyarak C) Hemzeyi dört elif miktarı uzatarak D) Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak 27. Aşağıdakilerden hangisi Kur ân-ı Kerim de mucize terimi yerine kullanılan kavramlardan biri değildir? A) Âyet ) eyyine C) Rikâk D) urhan 23. Kur an tilâveti esnasında zamir olan üzerinde nasıl durulur? A) Teshîl yapılarak ) Medd-i tabiî yapılarak C) Sekte yapılarak D) İmâle yapılarak 24. Kırâat-ı Âsım a göre lafzında uygulanan okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) İşmâm ) Teshîl C) Kasr D) İmâle 25. ve kelimelerinde (ر) nasıl okunur? A) Kalın okunur. ) İnce okunur. C) İnce okumak evladır. D) Hem ince hem kalın okumak caizdir. 28. Maturidilere göre; insanın fiillerinin yaratılması ve insan iradesinin bu fiillerdeki rolü bağlamında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kesb kuldan, halk ise Allah tandır. ) İnsan ıztırarî fiillerinden sorumludur. C) İnsan ihtiyarî fiillerinden sorumlu değildir. D) Fiilin meydana gelişinde insan iradesinin hiçbir etkisi yoktur. 29. Allah Teâlâ nın ulûhiyetinde, isim, sıfat ve fiillerinde; eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmeye ne ad verilir? A) Nifâk ) İdrâk C) Şikâk D) Şirk 30. Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ nın zâtî sıfatlarından biri değildir? A) Kıdem ) Tekvin C) eka D) Vahdaniyet 4

5 31. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlere ait sıfatlardan biri değildir? A) Meûnet ) Fetânet C) Emânet D) Tebliğ 32. Hz. Peygamber (s.a.s) in Allah tan getirip haber verdiği hususlardan bir veya birkaçını inkâr etmeye ne denir? A) Küfür ) İnfak C) Nifak D) İnzâr 36. Aşağıdakilerden hangisi İslam inancına göre doğrudur? A) İlk peygamber ile son peygamberin tebliğ ettiği dinin inanç esasları aynıdır. ) İlk insan, ilkel ve vahşi olup mantıkî düşünceden yoksundur. C) Farklı dinler rengârenk çiçekler gibidir, hepsi hak dindir. D) Dünya tarihinde dinin ilk şekilleri çok tanrılıdır. 37. Hadislerde, İsm-i A zam kavramı aşağıdakilerden hangisine nispet edilmektedir? A) Ebu Hanife ) Allah C) Cebrail D) Üçler-Yediler-Kırklar 33. İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Tefsir ) Hadis C) Akâid D) Fıkıh 38. Aşağıdakilerden hangisi Allah ın teşrîî iradesiyle doğrudan ilgili değildir? A) Din koyması ) İyiliği emretmesi C) Canlıları yaratması D) Kötülüğü yasaklaması 34. Allah ın, can alan anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) el-rezzâk ) el-kâbız C) el-mâlik D) el-müzil 35. Allah tan başka her varlık sonradan olmuştur. Allah, sonradan olan şeylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde yüce bir varlıktır. Yukarıdaki paragrafta Allah Teâlâ nın hangi sıfatından söz edilmektedir? A) İrade ) Hayat C) Kıyâm bi-nefsihî D) Muhâlefetün li l-havâdis 39. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir? A) Gaybı bilirler. ) Günah işlemezler. C) Nurdan yaratılmış varlıklardır. D) Son derece süratli varlıklardır. 40. Şeytanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Duyu organlarıyla algılanamaz. ) İsimlerinden biri İblis tir. C) Nurdan yaratılmıştır. D) İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmaya çalışır. 5

6 41. İlahi kitaplar ve sahifeler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) azıları bozulmaya uğramıştır. ) Şu andaki şekillerine değil, asıllarına inanmakla yükümlüyüz. C) azıları kaybolmuş, elimize onlardan hiçbir şey ulaşmamıştır. D) Kur ân da, Zebur isminde bir kitaptan söz edilmemektedir. 45. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. (Yâsîn 36/78-79) ayetlerinde, aşağıdaki hangi husus anlatılmaktadır? A) Nübüvvet ) Fetret C) Mucize D) a s 42. Selim yaratılışını ve sağduyusunu koruyabilmiş insanların yüce bir tanrının varlığını benimseyeceğini ileri sürerek Allah ın varlığını ispatlayan delil hangisidir? A) Nizâm delili ) Fıtrat delili C) Gaye delili D) İmkân delili 46. Ramazan ayında oruç tutamayan kişi hakkında Şafiî mezhebine göre aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Tutamadığı oruçları bir sonraki Ramazana kadar sadece kaza eder. ) Tutamadığı oruçlar sayısınca fakir giydirir. C) Tutamadığı oruçlar için sadece fidye verir. D) Üç gün peş peşe oruç tutar. 43. Aşağıda isimleri verilen peygamberlerden hangisine suhuf/sahifeler gönderilmemiştir? A) Hz. İlyas ) Hz. Âdem C) Hz. Şit D) Hz. İdris 44. Hissî mucizeyi diğer mucizelerden ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Yalnız o dönemde değil kıyamete kadar geçerli olması ) Akıllara durgunluk verecek derecede büyük olması C) Duyu organlarıyla algılanabilen bir olay olması D) Olağanüstü bir olay olması 47. Hanefiler e göre, Ramazan orucuna niyet etme vaktinin başlangıç ve bitiş süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İmsaktan, ikindi vaktine kadar ) Gece yarısından, imsak vaktine kadar C) Gün batımının öncesinden, imsak vaktine kadar D) Gün batımından, ertesi gün zevalden az öncesine kadar 48. Aşağıdakilerden hangisi savm sözcüğünün anlamlarından biri değildir? A) İncelemek ) Engellemek C) Kendini tutmak D) ir şeyden uzak durmak 6

7 49. Gün aşırı yani bir gün oruç tutup ertesi gün tutmama şeklindeki oruca ne ad verilir? A) Savm-ı Visâl ) Savm-ı Ebrâr C) Savm-ı Dâvûd D) Savm-ı Ahyâr 54. Aşağıdakilerin hangisine fakir olması hâlinde zekât verilebilir? A) Kişinin dedesi ) Kişinin babası C) Kişinin amcası D) Kişinin torunu 50. Hadis-i şerifte, oruç tutanlar için cennette özel olarak ayrıldığı bildirilen kapının ismi aşağıdakilerden hangisidir? A) Deyyân ) Reyyân C) Mennân D) Hannân 55. Zekâtın, verilecek kişinin mülkiyetine geçirilmesini anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Temlik ) Temkin C) Tahmin D) Tedbir 51. Zekât ödeme adabı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Malların kalitesizinden verilmemelidir. ) Meşrû bir mazeret olmaksızın geciktirilmemelidir. C) aşa kakmadan ve ezâ vermeden yerine getirilmelidir. D) Zekât vekâletle değil bizzat mükellef eliyle verilmelidir. 56. Malikî mezhebine göre mahreminin gelmemesi durumunda kadınların hacca gitmeleriyle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) ir kafile olmaksızın tek başlarına hac yolculuğuna çıkabilirler. ) Mahremleri olmadan hiçbir şekilde hac yolculuğuna çıkamazlar. C) Ancak kadınların bulunduğu kafilede hac yolculuğuna çıkabilirler. D) Güvenilir bir grupla mahremi olmadan hac yolculuğuna çıkabilirler. 52. Zekâtın sarf yerlerinden biri olan yolda kalmış kimse, Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir? A) er-rikâb ) el-âmilîn C) İbnü s-sebîl D) el-ğarimîn 57. Hacıların arefeyi bayrama bağlayan gece Müzdelife de akşam ile yatsı namazlarını, yatsı vaktinde cem etmesine ne ad verilir? A) Cem -i sûrî ) Cem -i te hîr C) Cem -i takdîm D) Cem ü l-muvâsala koyunu olan mükellef, kaç koyunu zekât olarak vermelidir? A) 1 ) 2 C) 3 D) Aşağıdakilerden hangisi haccın edâsının şartlarından değildir? A) Yurt dışına çıkış yasağı bulunmamak ) Tutuklu olmamak C) Esir olmamak D) İstitaat 7

8 59. elirli bir zamana bağlı olmayarak vakfesiz yapılan Ka be ziyaretine ne ad verilir? A) Hac ) İstilâm C) Umre D) Izdıba 63. Aşağıdakilerden hangisi guslü gerektiren hâllerden biri değildir? A) Cünüplük ) Hayız C) İstihâze D) Nifas 60. Hac yapmakta olanların bayram günleri Mina da şeytan taşlamalarına ne ad verilir? A) Remy-i Urâne ) Remy-i Cimâr C) Remy-i Müzdelife D) Remy-i Muhassır 64. Aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Hanefilere göre sığır ve koyunun dışkısı necaset-i galizadır. ) Hanefilere göre tavuk ve kazın dışkısı necaset-i galizadır. C) Şafilere göre eti yenen hayvanların idrar ve dışkıları necis değildir. D) Hanefilere göre tavuk ve kazın dışkısı necaset-i hafifedir. 61. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından değildir? A) üyükçe bir taşı olduğu gibi veya kırıp birkaç parça yaparak atmak ) Taş atarken cemreler arasında sıraya uymamak C) ir cemreye aynı gün yediden çok taş atmak D) Taşları üç-beş metre mesafeden atmak 62. Kurbanla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Hanefîlere göre koyunun gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olması halinde altı ayını tamamlayanlar kurban edilebilir. ) Sığır ve manda cinsinden hayvanlar besili olmaları durumunda iki yaşını doldurmasalar da kurban edilebilir. C) İki gözü kör olsa da, hasta olmayan ve semiz koyunlar kurban edilebilir. D) Şâfiî mezhebine göre kurban bayramının 3. günü akşamından sonra kurban kesilemez. 65. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Vücutta, elbisede veya namaz kılınan yerde el ayasından fazla olan necaset-i galiza namazın sıhhatine engeldir. ) El ayasından fazla insan idrarı bulaşmış bir çamaşırla namaz kılmak caiz değildir. C) Vücut veya elbiseye sıçrayan çamur parçacıkları ile kılınan namaz sahihtir. D) Hafif sayılan necasetin bir uzvun beşte birini kirletmesi namazın sıhhatine engel olur. 66. Hanefi mezhebinde gusül abdesti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ağır kaldırma ve düşme gibi bir sebeple sıvı gelmesi gusül abdestini gerektirmez. ) Gusül abdesti öncesinde saçı örgülü olan bayan saç örgüsünü çözmek zorundadır. C) Altına su geçirmeyen yüzük gusül abdesti esnasında hareket ettirilmelidir. D) Gusül abdestinde niyet etmek ve namaz abdesti gibi abdest almak sünnettir. 8

9 67. Dört mezhebe göre, abdestte niyetin hükmü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Niyet etmek dört mezhebe göre de farzdır. ) Niyet etmek dört mezhebe göre de sünnettir. C) Hanefi mezhebinde niyet farzdır, diğer mezheplerde değildir. D) Hanefi mezhebinde niyet farz değil, diğer mezheplerde farzdır. 71. Ölen kişiyi, bedenini örtecek şekilde kefenlemenin hükmü aşağıdakilerin hangisidir? A) Vacip ) Müstehap C) Farz D) Sünnet 72. Şafiî mezhebine göre kunut okunan yerler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 68. Hanefilere göre, mestler üzerine meshin müddeti saat olarak, mukim ve misafir olanlar için sıralı bir şekilde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Cuma namazında ) Her vitir namazında C) ayram namazlarında D) Her sabah namazının farzında A) ) C) D) Ta dil-i erkân hakkında, aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? 69. Hanefi mezhebinde benimsenen görüşe göre, namazda kıyam ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Farz, nafile ve vacip namazların tamamında rükündür. ) Farz, vacip ve nafile namazların tamamında sünnettir. C) Farz, vacip namazlarda ve sabah namazının sünnetinde rükündür. D) Farz namazlarda rükün iken, vacip ve nafile namazlarda sünnettir. A) Ebu Hanife ye göre vaciptir. ) İmam Şafiî ye göre sünnettir. C) Ebu Yusuf a göre müstehaptır. D) Ahmed b. Hanbel e göre menduptur. 74. Hanefi mezhebine göre kişinin kılmakta olduğu nafile namazı bozması durumunda, o namazı tekrar kılmasının hükmü nedir? A) Farz ) Mubah C) Sünnet D) Vacip 70. Namazda iken konuşmaya, amel-i kesirde bulunmaya ve yönü kıbleden çevirmeye ne ad verilir? A) Secde-i sehiv ) Müfsidât-ı salât C) Zelletü l-kârî D) Âdâbü s-salât 75. Yatsı namazının farzında ka de-i ahîreyi yapan fakat yanlışlıkla beşinci rek ata kalkarak, o rek atı secde ile tamamlayan ve 6. rek atı da kılan birisinin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Farz namaz geçerlidir. ) Namaz bozulmuştur, iade edilir. C) 5 ve 6. rek at, nâfileye dönüşür. D) Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. 9

10 76. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi imama uymanın şartlarından biri değildir? A) İmam lâhik veya mesbuk olmamalıdır. ) İmam ile muktedî arasında kadın saffı bulunmamalıdır. C) Muktedi imamın hizasına ve önüne geçmemelidir. D) Muktedînin namazı, nev i itibariyle imamın namazından yukarı olmalıdır. 80. Namazda kıraatle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Kıraat esnasında ayet atlamakla namaz bozulmaz. ) Hanefilere göre anlamı bozmayan kasıtsız hatalı okuyuşlar namazı bozmaz. C) Şafiilere göre Fatiha suresini hatalı okumak namazın sıhhatine zarar vermez. D) Şafiilere göre Fatiha dışındaki kasıtsız hatalı okuyuşlar namazı bozmaz. 77. Ebû Hanife ye göre, vitir namazında kunut duasını unutan bir kimsenin namazı ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? A) Sehiv secdesi ile tamam olur. ) Namaz geçersizdir. C) Sehiv secdesi gerekmez. D) Namaz iade edilir. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 78. Seferilikle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) Hanefilere göre seferilikte dört rekatlı farz namazları iki kılmak azimettir. ) Malikilere göre seferi olanların namazlarını kısaltmaları müekked sünnettir. C) ütün mezheplerde seferilikte sünnet namazlar terk edilmez. D) Şafiîlere göre yolculukta namazları kısaltarak kılmak ruhsattır. 79. Taşıt üzerinde namaz kılmakla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? A) ir zorunluluk olmadıkça taşıt üzerinde farz namazı kılınmaz. ) Her halükârda taşıt üzerinde farz, nafile bütün namazlar kılınır. C) Zaruret hâlinde taşıt üzerinde farz namazı kılınabilir. D) Normal durumlarda taşıt üzerinde sadece nafile namazı kılmak caizdir. 10

11 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

12 11 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINAVI 3. GRUP: MÜEZZİN KAYYIM SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. b 2. a 3. d 4. c 5. b 6. a 7. c 8. d 9. c 10. c 11. a 12. b 13. d 14. a c 17. a 18. b 19. d 20. a 21. c 22. d 23. b 24. d 25. a 26. b 27. c 28. a 29. d 30. b 31. a 32. a 33. c 34. b 35. d 36. a 37. b 38. c 39. a 40. c 41. d 42. b 43. a 44. c 45. d 46. a 47. d 48. a 49. c 50. b 51. d 52. c 53. b 54. c 55. a 56. d 57. b 58. d 59. c 60. b 61. d 62. a 63. c 64. b 65. d 66. b 67. d 68. a 69. c 70. b 71. c 72. d 73. a 74. d 75. b 76. d 77. a 78. c 79. b 80. c

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP TÜMÜ (NAKİL + HAC + YURT DIŞI) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP YURT DIŞI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK MESLEKİ İLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 7. GRUP:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP MEMUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 11/02/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 11/02/2012 SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 09/08/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI ÖLÇE, DEĞERLENDİRE VE SINAV HİZETLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 06/09/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ADAYLARIN DİKKATİNE!

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 12/07/2014 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP İLGİSAYAR MÜHENDİSİ SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI

İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI T.C. SİVAS VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ İLMİHAL SINAVI-II SORU KİTAPÇIĞI A TC Kimlik No :................................... Adı Soyadı :................................... Görev Yeri :...................................

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI SORU KİTAPÇIĞI 19/10/2014 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/12/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 30/06/2012

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 30/06/2012 KİTAPÇIK TÜRÜ L T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ H 3. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 50. GRUP MÜHENDİS (JEOLOJİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 08/02/2014 Ad ve Soyadı

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı